{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 47

Využití sof t waru řízení kvalit y a dávkování surovin pro přípravu jednotné bentonitové formovací směsi

Z. Kaňová – M. Perůtka

Z PRAXE

Obr. 3. Plán pro automatickou bezrámovou formovací linku v IS OPTI

. ty z informačního systému (tab. V), výpočet dávkování surovin proběhne v Excelu automaticky a výsledné hodnoty jsou zapsány zpět do informačního systému. Následně jsou tato data přenesena do výrobního plánu pro přípravnu formovacích směsí. Plán nabízí možnost začlenění několika výrobních linek, zobrazení nesplněných nebo splněných položek, výběr dle kalendářního týdne nebo dne a dle konkrétní specifikace slévárny (obr. 3). Výhody systému: – zcela minimální zásahy do dávkování; – redukce nezodpovědných lidských zásahů typu „vnášení vlastních ideí do dávkování“; – řízená variabilita dávkování; přes koeficienty probíhá změna u všech modelů; – časová variabilita dávkování, změnu lze provádět několikrát za časovou jednotku; – úspora času, vše doplní informační systém. Jedinečnost systému: Řízení dávkování ve slévárně č. 1 nese prvenství v  dotažení dávkování k dokonalosti. Modely mají nejen vlastní recepturu, ale nově byl do systému začleněn další element – vlastní rozměr formy. Každý model – bezrámová forma – má změřený rozměr, což ještě zpřesňuje výpočet dávkování (tab. VII). Další inovace spočívá v implementaci specifikace úrovně chlazení přímo ke konkrétnímu odlitku. Úroveň chlazení – číselný stupeň – je řazen dle hmotnostních kategorií odlitků. Dříve zařazení chladicího stupně často negativně ovlivňoval lidský faktor špatným výpočtem hmotnosti. Aktuálně je chladicí stupeň nedílnou součástí plánu přípravny formovacích směsí a lidský faktor je zcela eliminován. Řízení kvality formovacích a jádrových směsí – příklad z praxe č. 1 Původní kontrola směsí probíhala přes soubor v Excelu, kde se evidovaly parametry formovacích směsí s vyznačenými limity. Aktuálně plán zkoušek v informačním sytému OPTI definuje jednotlivé testy, četnost jejich provádění, normy a způsoby odběru vzorků, případně typy osvědčení o kvalitě, kterým se bude zkouška dokladovat. Lze definovat následující zkoušky: – formovací směsi; – jádrové směsi; – kontrola procesu jaderny, formovny; – sítový rozbor (obr. 4).

.

Obr. 4. Vyhodnocení sítového rozboru v IS OPTI

Sledované parametry mohou být zadávány ručně, vypočteny ze zadaných hodnot nebo importovány z měřicích zařízení. Naměřené hodnoty jsou ihned při zanesení do IS OPTI porovnávány vůči stanoveným limitům a odchylky barevně odlišeny (obr. 5 a 6). Nedílnou součástí zkoušek je grafická vizualizace (obr. 6) a sledování trendů dle individuálních specifikací zákazníka (obr. 7). Zejména při velkosériové produkci odlitků ocení management kvality možnost zobrazení parametrů formovacích směsí pomocí výběrových podmínek, dle: – období od–do (den, týden, měsíc, rok(y)); – pracoviště (jádrařské vstřelovací stroje, formovací linky; – čísla modelu. S l é vá re ns t v í . L X V . li s to p a d – p ro s in e c 2017 . 11–12

399

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2017  

Slevarenstvi 11-12 2017  

Profile for inasport