{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 46

Z PRAXE

Z. Kaňová – M. Perůtka

Využití sof t waru řízení kvalit y a dávkování surovin pro přípravu jednotné bentonitové formovací směsi

dávkování nového ostřiva (protože je omezen přísun ostřiva z jader, který bereme jako součást oživení). Program dále umožňuje zohlednit speciální požadavky technologa v případě problémových modelů. Kalkulovaná receptura je sice výchozí, nicméně v případě extrémních výkyvů od běžné výroby nebo v případě řešení zmetkovitosti lze kalkulované receptury individuálně upravit. Výsledkem řízení dle formovaného sortimentu, tzv. dle modelů, je konstantní složení vratného písku, eliminace nežádoucích výkyvů z titulu hmotnostní skladby sortimentu (nízká versus vysoká hmotnost odlitků, jader; odlitky s jádry a bez jader aj.)

Tab. VI. Koeficienty dávkování příklady ze sléváren v závislosti na sortimentu [6], upraveno LKG

LKG/ /LLG

LKG

ocel litina

0,113

0,100

0,150

0,250

25

16

[kg/kg]

0,065

0,026

0,026

0,046

nosič LC / bentonit

[kg/kg]

0,28

0,26

0,43

0

ostatní přísady / bentonit

[kg/kg]

0

0

0

0

Typ slévárny dle odlévaného materiálu celkem nové ostřivo na TK

[kg/kg]

přídavek nového jemného ostřiva k písku z jader [%] bentonit / tekutý kov

písek z jader / formu

[%]

87

60

70

70

požadovaný obsah bentonitu MM

[%]

9,5

9,0

8,0

8,5

vratná směs / dávku

[kg/kg]

2100

1980

1400

1400

podíl bentonitu ve směsném bentonitu

[%]

60

bentonit (bez uhlíkatých aditiv)

[%]

100

100

100

100

rozměr formy

[š × d × v]

Tab. VII. Příklad rozdílů dávkování v závislosti na přesném rozměru formy

Ko e f i c i e n t y ří z e n í Model

hmotnost šírka délka výška formovací (hloubka) [mm] [mm] směsi ve mm formě

Slovem koeficient  se v  matematice  a dalších vědách označuje zpravidla kon1 780 600 stantní  číslo, kterým je  násobena  jiná 2 780 600 hodnota. Ačkoliv koeficient bývá velmi často bezrozměrný, v případě řízení dle modelů se koeficienty stanovují v % nebo kg. Pro metodu řízení dle formovaného sortimentu, tzv. dle modelů, i řízení dle předchozího dne platí ve většině případů shodné koeficienty (tab. VI). Výchozími koeficienty jsou tedy požadavky, kterými chceme formovací směs řídit, přičemž platí fakt, čím přesnější data k  dispozici máme, tím přesnější budou výpočty dávkování. V konečném výsledku pak bude směs z 90 % řízena výpočty dávkování na konkrétní model a pouze z 10 % bude prováděna korekce dle laboratorních hodnot. Množství nového ostřiva Nové ostřivo se do směsi dostává oživováním jednotné směsi nebo z rozpadlých jader. Na každou tunu odlitého kovu je nutno pro zachování množství vyplavitelných látek a stupně oolitizace přidat 100 až 160 kg nového ostřiva podle tepelného zatížení forem. Množství založených jader je dalším parametrem potřebným pro výpočet [3]. Podmínky stanovení rozpadu jader byly popsány výše. Množství bentonitu K novému ostřivu i rozpadlým jádrům je nezbytné přidat bentonit, aby byl dodržen požadovaný obsah aktivního bentonitu ve směsi zpravidla 6 až 10 %. Požadavek na obsah aktivního bentonitu se liší dle typu formovacího zařízení, odlévaného materiálu (litina, ocel, slitiny Al aj.). Oba systémy řízení používají pro nahrazení tepelně degradovaného bentonitu ve vratné směsi koeficient 25 až 60 kg, kdy je na každou tunu odlitého kovu přidáno 25 až 60 kg nového bentonitu [1]. Výjimku tvoří slévárny s extrémním zatížením formovací směsi 3 : 1 až 5 : 1. D áv ková n í s u r ov i n a ko n t r o l a s m ě s í v I S O P TI Příklad z praxe – slévárna č. 1 Slévárna je součástí silné skupiny s významným podílem na celosvětových trzích automobilového, stavebního a spotřebního průmyslu. Je jedním z  největších českých výrobců vysoce kvalitních odlitků z litiny s kuličkovým grafitem pro brz-

398

S l é vá re ns t v í . L X V . li s to p a d – p ro s in e c 2017 . 11–12

poměr písek : kov

dávkování dávkování dávkování nový směsný bentonit písek bentonit

350

241

10,9

9

17

6

250

171

7,8

13

25

8

dové systémy osobních a nákladních automobilů. Slévárna patří mezi jedny z prvních uživatelů informačního systému OPTI. Při poslední aktualizaci verze informačního systému v minulém roce bylo mimo jiné do OPTI zavedeno: – řízení dávkování pro přípravu formovacích směsí dle modelů; – vlastní plán přípravny formovací směsi zahrnující kromě dávkování také chladicí stupeň; – laboratorní kontrola formovacích a jádrařských materiálů převedena z Excelu do OPTI; – vstupní kontrola formovacích a jádrařských materiálů; – kalibrace dávkování mísičů; – hlášení o neshodě při překročení limitních hodnot. To vše s následnou grafickou vizualizací včetně možnosti použití výběrových podmínek: pracoviště, (ne)splněno, datum, období, konkrétní typ modelu aj. Řízení dle formovaného sortimentu, tzv. dle modelů – příklad z praxe č. 1 Do roku 2017 slévárna využívala řízení dle předchozího dne s  korekcí dle laboratorních výsledků. Slévárna dávkovala suroviny na základě vyhodnocení odlití a počtu namísených dávek za předchozí den. Výpočet prováděla pověřená osoba vždy ráno a dávkování bylo platné po další 3 směny a do rána následujícího dne. Systém sice vyhovoval, ale zdaleka nepokrýval výkyvy v kvalitě formovací směsi způsobené sortimentem při zatížení formovací směsi písek kov 4 : 1 a méně. Dnes lze říci, že systém pracoval s „provozní jistotou“, která se však odrážela primárně ve vyšším dávkování bentonitu. Stávající systém jeden mísič, jedna linka byl ideálním výchozím krokem pro implementaci řízení dle formovaného sortimentu, tzv. dle modelů. Pro první verzi byly použity stejné koeficienty jako v případě původního řízení (tab. IV), přičemž základní princip systému je popsán v kapitole „Metoda řízení dle formovaného sortimentu“ a výpočty probíhají v Excelu. Systém však umožňuje značnou úsporu času. Pověřená osoba zapíše do Excelu číslo nového modelu, po provedení úkonu „NAČÍST“ jsou k číslu modelu doplněny požadované hodno-

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2017  

Slevarenstvi 11-12 2017  

Profile for inasport