{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 45

Využití sof t waru řízení kvalit y a dávkování surovin pro přípravu jednotné bentonitové formovací směsi

ovlivňující zásadním způsobem ekonomiku přípravy formovací směsi. V tomto případě lze práci technologa usnadnit použitím informačního systému, kdy údaje v Excelu mohou být automaticky provázány např. s  produkcí tavírny, formovací linky atd. Technolog je pak ušetřen složitého sběru dat pro výpočet dávkování [1], [6].

Z. Kaňová – M. Perůtka

Tab. I. Vstupní data a zdroje pro metodu řízení dle předchozího dne [1] [6] Zdroj informací

požadované údaje

jednotky

surová hmotnost odlitků / vydaný data z tavírny nebo tekutý kov na dané pracoviště z informačního systému (např. linka X, linka XX)

kg; t

data z technologie nebo založená jádra do forem z informačního systému

kg; t

data z mísiče

počet

namísené dávky

doporučená četnost provádění

den; směna

S l é vá re ns t v í . L X V . li s to p a d – p ro s in e c 2017 . 11–12

397

Z PRAXE

Metoda řízení dle formovaného Tab. II. Příklad vstupních dat pro výpočet dávkování z předchozího dne [1] [6] sortimentu, tzv. dle modelů datum [dd.mm.rrrr] 01.01.2017 02.01.2017 03.01.2017 Jedná se o nejpropracovanější metodu den týdne [dd] neděle pondělí úterý řízení s primárním dopadem na ekonoodlitý kov do forem miku přípravy formovací směsi, udržení Mění se denně [kg] 65 679 138 956 179 559 [surová hmotnost] její dlouhodobé stabilní kvality a eliminazaložená jádra [kg] 4 058 12 629 6 352 ci zmetkovitosti. Požadavky na vstupní namíseno mísičů [počet] 163 311 342 data jsou vůči výše uvedeným metodám rozšířeny o data z technologie (tab. V). Koeficienty zůstávají stejné jako v příTab. III. Koeficienty pro dávkování dle předchozího dne [1] [6] padě předchozího řízení. Doplňující data požadovaný aktivní bentonit [%] 9,5 9,5 9,5 jsou oproti ostatním metodám rozměry rozpadlý písek z jader [% z jader] 87 87 87 formy (š : d : v), seřezávaná výška formy, nový písek / tekutý kov [kg/kg] 0,110 0,110 0,110 popř. lze začlenit jiné prvky dle konkrétKoeficienty pro [kg/kg] 0,075 0,075 0,075 dlouhodobé řízení bentonit / tekutý kov ního požadavku slévárny. Při vytloukání podíl bentonit ve směsném odlitků se dostává do vratné směsi různé [%] 75 75 75 bentonitu množství písku z jader, přičemž množství nový písek / písek z jader [%] 25 25 25 rozpadlé jádrové směsi, která se vrací zpět do oběhu, závisí na: Tab. IV. Výsledné dávkování pro aktuální den – výpočet dávkování dle předchozího dne – typu jádrového pojivového systému [1] [6] a dávkování; – termickém zatížení (poměr písek – datum [dd.mm.rrrr] 02.01.2017 03.01.2017 04.01.2017 kov; licí teplota); vratný písek [kg] 2500 2500 2500 – typu a počtu vytloukacích jednotek směsný bentonit [kg] 37 47 55 Dávkování pro v  systému pískového hospodářství. nadcházející den uhlíkatá přísada [kg] 0 0 0 Množství písku z jader se stanovuje nový písek [kg] 34 11 41 subjektivně pozorováním jeho rozodprašky [kg] 0 0 0 padavosti ve vytloukacím zařízení a odhadem průměrné hodnoty. Je důležité zmínit, že přesnost odhadu Tab. V. Vstupní data a zdroje pro metodu řízení dle formovaného sortimentu, tzv. dle modelů [6] hraje významnou roli z pozice dávkování nového ostřiva, ale také co se Zdroj informací požadované údaje jednotky doporučená četnost provádění týká technologických hodnot až po hrubá hmotnost odlitku kg ekonomiku přípravy. surová hmotnost odlitku kg data z technologie 1× při zahájení, v průběhu jsou Ačkoliv se požadavky zdají zpočátku tekutý kov na formu kg nebo z informačního data neměnná pouze v případě složité, pro zkušeného technologa je počet odlitků na formu ks systému technologických změn zjištění vstupních dat otázkou několika jádra na odlitek kg minut strávených v provozu slévárny. jádra ve formě ks Využití informačního systému představuje značnou pomoc a úsporu času, zejména je-li řízení dávkování zpracováno Příklad I: Slévárna A dávkuje stabilně nové ostřivo 0,113 v program Excel a využívá-li slévárna informační systém. [kg/kg] na tekutý kov. Po celozávodní dovolené dojde vlivem Z kmenových dat odlitku lze automaticky načítat do Excelu tyto úklidu ke znečištění formovací směsi prachovými podíly. Vše údaje: počet jader, počet odlitků na formu, jejich hmotnost aj. se projeví snížením prodyšnosti a zvýšením vyplavitelných Součty jader na odlitek nebo formu pak lze provádět pomocí látek. Koeficient dávkování nového ostřiva bude dočasně vzorce přímo v souboru řízení v Excelu nebo kalkulací v infornavýšen z 0,113 [kg/kg] na 0,120 [kg/kg] kovu. mačním systému a následným transportem dat do Excelu. Výstupem metody řízení dle formovaného sortimentu, tzv. dle Příklad II: Slévárna B má vysledovaný a stanovený rozpad modelů, je receptura přiřazená výhradně ke konkrétnímu jader na vytloukacím roštu 87 %, tzn. že se do formovací modelu, která se mění pouze v případě změny: směsi vrací 87 % ostřiva ze založených jader. Během 2 let – hmotnosti jader, hmotnosti odlitků nebo jejich počtu ve slévárna výrazně obmění svůj sortiment a zjistí, že rozpad formě; jader již není tak vysoký, stanoví si hodnotu rozpadu 60 %. – koeficientů, chceme-li řízeně usměrňovat vlastnosti formoV řízení dle modelů se tato skutečnost projeví navýšením vací směsi.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2017  

Slevarenstvi 11-12 2017  

Profile for inasport