{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 42

PŘ EK L A DY

A . L i e d t ke

F o r m o v a c í s m ě s 4 . 0 . Ú p r a v a fo r m o v a c í c h s m ě s í v é ř e P r ů m y s l u 4 . 0 a n e b z p ř í s t u p n ě n í „v e l k ý c h d a t “ u ž i v a t e l i

z částečných procesů, je k dispozici řada databázových dotazů, které může uživatel pomocí šablon sám vytvářet. Při dotazech jsou data z  jednotlivých stanic synchronizována. Například data z automatické laboratoře u formovací linky jsou přiřazena k odpovídající šarži, případně číslu mísiče. Stejně mohou být zkoumány časově posunuté dávky chladničky, případně jiného místa úpravy vratu. Každý dotaz je možno zkoumat ve zvoleném časovém rámci i za pomoci funkcí filtrace dat (obr. 5). Všechny výsledky je možno exportovat a zpracovat v excelu. Zde je možno provádět neomezená statistická hodnocení pro QM řízení kvality (obr. 6). Vedle dat z  procesů a z laboratoře existuje také suma odvozených dat. Sem patří například veličiny jako obsah vyplavitelných látek nebo obsah aktivního bentonitu, které jsou z naměřených hodnot vypočítávány různými moduly pro lepší porozumění. Pokud by data nebyla pro uživatele přehledně uspořádána, mohlo by obrovské množství dat vést rychle k zahlcení obsluhy. V matrici formovací směsi vytváří Michenfelder pomocí tří procesních oken grafický pohled na kvalitu a stabilitu procesu. Zvláště slévárny, které pracují na více směn a nemají na každé směně odpovídající odborný dozor, mohou pomocí matrice jednoduše prohlédnout celý proces. V matrici jsou dále vytvářena doporučení pro ruční korekci složení formovací směsi (bentonit, nový písek, prach) ve srozumitelném textu. Tato doporučení mohou být pomocí odpovídajících rozhraní i automaticky realizována systémem dávkovacích vah (obr. 7). Pr o p o j i t e l n o s t Předpokladem pro integraci CPS v současných nesourodých společnostech je vytvoření nadnárodního standardu pro rozhraní na předávání dat a služeb v oblasti Průmyslu 4.0. Tomu jsme ale zatím vzdáleni. Vzájemně si konkurují různé, tak zvané standardy, jako OPC-UA, MQTT, ethernet atd. Existují i další oborové nebo národní komunikační struktury, které jsou v  SPS poskytovány, například ISOonTCP ve světě S7. MiPro implementuje mnoho z těchto protokolů a může být tedy bez překážek integrován do procesu. Je možno realizovat i propojení s různými bankami dat pomocí SQL. Významným znakem MiPro je, že byl vytvářen pod jednou střechou, takže má implementována i rozhraní specifická pro jednotlivé přístroje. Zákazník tedy může integrovat do MiPro i stávající jiná zařízení, která mají odpovídající rozhraní. MiPro slouží jako most pro propojení dalších systémů a procesů. V neposlední řadě může zákazník pomocí MiPro vyhodnocovat a ovládat i data a funkce z cizích zařízení, aniž by musel vynaložit značné náklady na technické vybavení.

Z ávě r Cestu ke „skleněné slévárně“ založil Michenfelder v oblasti přípravy formovací směsi už dávno. Systém řízení formovací směsi FoMaSys je trvale rozšiřován a vylepšován. Jsou k dispozici i další moduly, jako Bilance formovací směsi, Databanka modelů nebo Řízení směn. Předpokladem pro nasazení Průmyslu 4.0 je měření všech důležitých vlastností formovací směsi přímo v procesu. Také zde stanovil Michenfelder zařazením měření prodyšnosti pomocí online laboratoře nový milník tohoto oboru. Stále však existují zařízení, která díky své domnělé pasivitě nejsou zcela pod kontrolou, jako například zásobník vratu nebo cyklon. Zde je další potenciál ke zvýšení stability procesu. V  kontextu Průmyslu 4.0 je významnou podmínkou modelování rozhraní u dílčích procesů. Tato rozhraní musí být brána v úvahu už při plánování nových nebo modernizovaných zařízení. Například pokud dopravní cesty nebo zásobníky vratu nebudou ovládat vlhkost vratu, vytvářejí širokou cestu pro nekvalitní odlitky. Z toho vychází požadavek na projektanty zařízení a na zákazníky, aby přípravu formovací směsi chápali jako zasíťovaný proces. L i t e ra t u ra [1] Integrierte Forschungsagenda Cyber-Physical Systems, Acatech 2012; http://acatech.de/Iid=1405. [2] Zukunftsprojekt Industrie 4.0, webové stránky federální vlády https://www.bmbf.de/de/zukunftsprojekt-industrie-4-0-848.html. [3] Společnost VDE/VDI, Kyberfyzikální systémy, příležitosti a potřeby z pohledu automatizace, https://www.vdi.de/ uploads/media/Stellungnahme_Cyber-Physical_Systems. pdf. [4] WERNICKE, F.: Die Herstellung der feuerfesten Baustoffe. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 224 s. DOI 10.1007/9783-642-92422-4, ISBN 978-3-642-90565-0. Překlad z časopisu Giesserei 2017, č. 7, s. 63–66, „Form- sand 4.0, Formsandaufebereitung im Zeitalter von Industrie 4.0 oder „Big-Data“ für den Anwender nutzbar machen“ s  laskavým svolením vydavatele časopisu Giesserei Verlag.

Překlad a recenze l Translation and review Ing. Alois Neudert, Ph.D.

pf 2018 Spokojené prožití vánočních svátků a v novém roce pevné zdraví a úspěchy v profesním i osobním životě přeje

Odborná komise pro formovací materiály 394

S l é vá re ns t v í . L X V . li s to p a d – p ro s in e c 2017 . 11–12

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2017  

Slevarenstvi 11-12 2017  

Profile for inasport