{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 26

JÁ D ROV É A F O R M OVACÍ S M Ě S I

A. Neudert

V l h ko s t b e nto n i to v ý c h fo r m o v a c í c h s m ě s í

teprve tehdy, až se bentonit navlhčí na vlhkost kolem 25 %. V té době má směs z  výše uvedeného příkladu zdánlivou vlhkost 2,6 %. Vše, co se dělo v mísiči do této doby, je „pouze“ homogenizace. Teprve při dalším mísení nastává zlepšování technologických vlastností. Pokud tento okamžik nastane včas, je zaručena dostatečně dlouhá doba na účinné mísení. Obvykle se za vhodnou vlhkost vratu považuje více než 1,8 %. Horní hranice je dána nalepováním během dopravy nebo tvořením klenby v zásobnících. Pokud je vrat příliš suchý (například pod 1,0 %), pak v moderních rychlomísičích nezbude na vylepšování technologických vlastností dostatek doby mísení za mokra. Výsledkem je křehká směs se sklonem k trhání forem, k obesychání a k erozi. Vlastnosti jako houževnatost jsou u formovací směsi jen obtížně hodnotitelné a obvykle měřená vaznost nevykazuje žádný významný pokles. Také spěchovatelnost bude v obvyklých mezích. Vliv vlhkosti vratu je natolik významný, že nízkou vlhkost už žádným dalším zásahem nemůžeme napravit. Nelze totiž účinně prodloužit dobu mísení, protože by docházelo k zahřívání směsi, které má stejný negativní dopad jako krátká účinná doba mísení za mokra. Kvalita mísení se tedy z významné části vytváří už při přípravě vratu – předvlhčování, chlazení, a ne až v mísiči. Jedinou okamžitou možností alespoň částečné nápravy je zvýšit spěchovatelnost (vlhkost) směsi. Tím se částečně zlepší houževnatost směsi, například při trhání forem. Jsme samozřejmě omezeni požadavky na kvalitu povrchu (viz první pravidlo v úvodu). Nízká vlhkost nového bentonitu je hlavním důvodem, proč se nově přidaný bentonit plně projeví až v dalším oběhu. Pokud vyhodnocujeme vliv formovací směsi na kvalitu odlitků, neměli bychom zapomínat na vlhkost vratu. Pokud ji neměříme, je třeba sledovat dávku vody do mísiče. K  suchému vratu musíme pro stejnou spěchovatelnost (vlhkost) přidat více vody. V l i v t v r d o s t i p o u ž í va n é vo d y a z by t k ů z j a d e r Jak již bylo konstatováno, množství odpařené vody je ⅔ až 1,5násobek výsledné vlhkosti. Odpařuje se ale pouze destilovaná voda. Vše ostatní, co obsahuje používaná voda, zůstává ve formovací směsi a bohužel především tam, kde takové látky mohou nejvíce škodit, tj. v pojivu. Ve vodě rozpustné soli totiž mohou denatrifikovat bentonit, a tím snížit jeho odolnost

Tab. II. Rozdělení technologií výroby jader z pohledu škodlivosti v jednotné směsi Tab. II. Classification of core manufacture technologies from the point of view of harmfulness in a unit mixture Působení na bentonitovou směs

technologie výroby jader

doporučený přídavek čistého ostřiva k přísunu ostřiva z jader

silně škodlivé

vodní sklo furan fenolová směs

50 %

středně škodlivé

rezol + CO2 alfaset hot box

30 %

téměř neškodlivé

obalovaná směs CB – amin pep set

0–10 %

378

S l é vá re ns t v í . L X V . li s to p a d – p ro s in e c 2017 . 11–12

proti zálupům a zhoršit i ostatní vlastnosti, které souvisejí s natrifikací. Pokud nemáme nákladnou stanici na demineralizaci, nebo alespoň filtraci průmyslové vody, tak máme jen málo možností obrany. Pokud má jednotná formovací směs při obvyklém složení a oživování kvůli vysoké tvrdosti vody nevyhovující vlastnosti, je třeba využít některé z následujících řešení: – přidat plastifikátor; – přidat sodu; – zvýšit oživování novým pískem; – zvýšit obsah aktivního bentonitu. Vliv vody se samozřejmě sčítá s vlivem ostatních příměsí, především ostřiva a zbytků pojiva z rozpadlých jader. Pokud používáme jádrařské technologie, které škodí bentonitu, při intenzivním přísunu ostřiva z jader, bývá tento vliv dominantní. Protiopatření jsou stejná jako u příliš tvrdé vody. Typy pojiv jader se z  pohledu škodlivosti dají rozdělit do tří kategorií (tab. II). Do doporučeného přídavku čistého ostřiva lze obvykle započítat přísun ostřiva z poslední neškodlivé kategorie jader. Byly zaznamenány případy, kdy nedodržení této podmínky způsobilo bodliny u tlustostěnných odlitků z litiny s lupínkovým i kuličkovým grafitem. Některé problémy se dají vyřešit přídavkem plastifikátoru nebo sody. Před jejich nasazením je výhodné nejdříve provést zkoušku jejich účinnosti. U plastifikátoru do několika mísičů přidáme jednorázově tolik plastifikátoru, kolik bude výsledný obsah po nasycení při pravidelném dávkování – obvykle 1 až 4 % k aktivnímu bentonitu. U takto jednorázově nasycené směsi je třeba vyhodnotit, zda došlo k požadovanému zlepšení. Podle výsledku se pak rozhodneme, zda plastifikátor nasadíme, nebo ne. Zlepšení můžeme očekávat ve snížení procenta utržených forem anebo ve snížení výskytu vad odlitků. U přídavku sody je třeba provést zkoušku vlivu sody na pevnost v  kondenzační zóně. Obvyklý postup je, že do laboratoře přivezeme alespoň 10 kg směsi, změříme základní vlastnosti a poté směs rozdělíme na 2 díly. Postup prací: – dodaný stav – měříme minimálně vlhkost, spěchovatelnost, vaznost, pevnost ve štěpu a pevnost v kondenzační zóně; – první díl přemísíme 10 min na stejnou spěchovatelnost a změříme stejné vlastnosti; – druhý díl přemísíme opět 10 min, ale s přídavkem 1 % sody na obsah aktivního bentonitu, opět na stejnou spěchovatelnost a opět změříme stejné vlastnosti. Poté porovnáme hlavně pevnost v tahu v kondenzační zóně u posledních dvou zkoušek. Pokud při použití sody nedojde k nárůstu alespoň o 10 % výsledné pevnosti, sodu raději nepřidáváme. Zvýšený obsah sody totiž může iniciovat některé další potíže, jako např. vady povrchu. Samozřejmě lze provést kompletní rozbor formovací směsi a využít tuto příležitost i k posouzení celkového stavu dodané směsi. Porovnáním hodnot z dodaného stavu a po přemísení bez sody můžeme posoudit kvalitu mísení ve slévárně. Pokud se rozhodneme řešit problém snížením obsahu nežádoucích solí, pak řešením je zvýšit oživování. Zvýšením přísunu nových surovin se zrychlí výměna formovací směsi. Výsledkem je pokles škodlivin ve formovací směsi. Stejný problém řešíme, i pokud hledáme zdroj znečištění odpadního písku. Je třeba si uvědomit, že to, co je součástí složek formovací směsi (i zbytky jader), se kumuluje jen do výše celkového obsahu dané složky a jejích zbytků. Kdežto to, co je přítomno ve vodě, se sčítává za každý oběh podle množství přidávané vody.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2017  

Slevarenstvi 11-12 2017  

Profile for inasport