{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 23

V l h ko s t b e nto n i to v ý c h fo r m o v a c í c h s m ě s í

Vlhkost bentonitových formovacích směsí

621.742.4 : 621.742.42 moulding sands—properties

Moisture control is a major task during qualit y control of the unit moulding mix tures. There are three basic rules: a casting has the bet ter sur face, the less water was necessar y for the produc tion of the high- qualit y mould; the higher is the compac tibilit y of the moulding mix ture, the higher toughness of the mould; as much water need to be added into the moulding mix ture so it will be optimally moistened. Optimal moistening depends mainly on the moulding method, on the composition of the moulding mix ture and on the qualit y of mixing.

Ú vo d U jednotných bentonitových formovacích směsí obecně platí několik pravidel: – odlitek má tím lepší povrch, čím méně vody bylo třeba na výrobu kvalitní formy. Proti snaze o minimální vlhkost však mluví druhé pravidlo, které lze v obvykle používaných rozsazích spěchovatelnosti formulovat zhruba následovně: – čím vyšší je spěchovatelnost formovací směsi, tím má forma vyšší houževnatost. Voda v bentonitové formovací směsi je tedy složitý problém a jako vždy ve slévárenství musíme zvolit přijatelný kompromis. Při každém oběhu formovací směsi se odpaří minimálně ⅔ vody, které musíme zpět doplnit. Pokud máme chlazení vratné směsi, pak během přípravy formovací směsi přidáváme vodu v množství přibližně 1,5násobku výstupní vlhkosti. Aby situace nebyla tak jednoduchá, musíme ještě důsledně rozlišovat mezi vlhkostí a navlhčením formovací směsi. Doslova platí, že: – do formovací směsi musíme při přípravě přidat tolik vody, aby směs byla pro daný způsob formování optimálně navlhčena. Optimální navlhčení, a tedy i vlhkost formovací směsi, závisí především na způsobu formování, ale také na řadě dalších podmínek. O p t i m á l n í n av l h č e n í Vliv způsobu formování Tak, jak se vyvíjely metody formování – od ručního pěchování po moderní formovací linky –, tak se měnil i požadavek na optimální navlhčení. Lze konstatovat, že čím lepší máme způsob formování (a tomu odpovídající modely), tím sušší směs můžeme používat. V minulosti se vyvíjely různé metody, jak toto optimální navlhčení měřit a hodnotit. Dnes už se při měření v laboratoři obvykle používá jen spěchovatelnost nebo sypná objemová hmotnost. Důvodem je, že každá formovací linka vyžaduje co nejužší dodržení optimální spěchovatelnosti. Princip měření spěchovatelnosti je znázorněn na obr. 1. V  první pozici se 100 mm vysoká pěchovací trubice naplní volně nasypanou formovací směsí, která je pro zaručení stejných podmínek protlačena přes síto s oky 3,15 mm. Následuje seřezání přebytečné směsi a upěchování – obvykle třemi údery pěchovadla nebo lisováním tlakem 1 MPa. Měří se hloubka, o kolik se podaří směs upěchovat. Protože byla výška nasypané směsi 100 mm, hloubka v mm se rovná hodnotě spěchovatelnosti v %.

Tab. I. Obvykle používané rozsahy spěchovatelností Tab. I. Usually used compactibility ranges Technologie formování

Ing. Alois Neudert, Ph.D. K E R A M O S T, a . s ., M o s t aneudert@seznam.cz

spěchovatelnost [%]

impulzní formování

30–40

foukání s dolisováním

30–40

střásání s dolisováním

40–55

ruční formování

50–60

V tab. I jsou uvedeny obvyklé rozsahy spěchovatelností při různých způsobech formování. Je třeba si uvědomit, že správnou spěchovatelnost musí mít směs u formovacího stroje. To se podle podmínek může lišit od hodnoty naměřené na výstupu z mísiče. Důvodem bývá obeschnutí během dopravy

S l é vá re ns t v í . L X V . li s to p a d – p ro s in e c 2017 . 11–12

375

JÁ D ROV É A F O R M OVACÍ S M Ě S I

Moisture of bentonite moulding mixtures

A. Neudert

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2017  

Slevarenstvi 11-12 2017  

Profile for inasport