{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 21

A n o r g a n i c ké p o j i v o v é s y s t é m y v h i s to r i i, v s o u č a s n o s t i a b u d o u c n o s t i

Vytvrzování: Pevnost:

vyhřívaný jaderník 150–210 °C, horký vzduch 150–200 °C. 2–4 MPa v ohybu za studena po 24 h.

Typ pojiva: Příprava: Dávkování: Zhutnění: Vytvrzování: Pevnost:

modifikované vodní sklo + prášková přísada. dávkový průběžný mísič. pojivo 2,0 hm. d., přísada 2,0 hm. d. vztaženo na ostřivo. vstřelování. vyhřívaný jaderník 150 °C, horký vzduch. až 4 MPa, srovnatelné nebo vyšší vzhledem k PUR cold box amin.

Pojivo neobsahuje žádné organické složky, vyrobená jádra neuvolňují žádné výpary a během odlévání uvolňují pouze vodní páru. Pojivový systém splňuje požadavky na environmentální výrobu jader, úsporu surovin, zlepšení pracovního prostředí slévárny. Pevnosti jader odpovídají stávajícím systémům PUR cold box amin, v mnoha případech jsou vyšší. Směs má vysokou tekutost, spolehlivě je možno vyrábět složitá, tenkostěnná jádra, např. vodní plášť [25], [26].

cuje na vývoji pojiva pro odlitky z oceli a litiny. Pojivo GEOPOL® W je vhodné pro většinu křemenných i nekřemenných ostřiv. Schéma výroby jader vytvrzovaných teplem je na obr. 30. Příznivý je vliv geopolymerního pojivového systému na pracovní i životní prostředí ve srovnání s organickými pojivovými systémy. Rozdíly mezi anorganickým a organickým pojivovým systémem jsou významné. Při odlévání jader z  technologie GEOPOL® W nedochází k vývinu kouře a zápachu, po rozevření kokily se tvoří jen minimální zápach [16]. Jádra technologií GEOPOL® W je možno vyrábět ve stejném výrobním taktu jako u technologie PUR cold box amin. Vyrobeným jádrům není nutno věnovat nadstandardní péči, jádra lze opatřovat běžnými nátěry. Skladování jader je možné za běžných podmínek bez vlivu na výslednou kvalitu odlitků, nedochází k  deformaci jader. Významné je potvrzení velmi dobré rozpadavosti jader po odlití a podstatné zkrácení doby odjádrování (odlitky ze slitin hliníku) [16] (obr. 31). Typ pojiva: geopolymerní pojivo. Příprava: dávkový mísič. Dávkování: pojivo 1,4–2,0 hm. d., akcelerátor 0,3–0,9 hm. d. na ostřivo Zhutnění: vstřelovací tlak 0,3–0,6 MPa Vytvrzování: vyhřívaný jaderník 100–200 °C, horký vzduch 90–200 °C, možné je i mikrovlnné dotvrzení. Pevnost: až 4,5 MPa v ohybu za studena po 24 h. Možnost aplikovat lihové nátěry. Dávkování pojiva 1,8 hm. d. a 0,5 hm. d. akcelerátoru zaručuje dosažení optimálních pevností, což bylo potvrzeno provozním ověřováním a výrobou. B u d o u c n o s t a n o r g a n i c k ýc h p o j i v

Rok 2017 je rokem 70. výročí patentu dr. Petržely (prosinec Technologie GEOPOL® W (SAND TEAM, spol. s r.o.) 1947). V období 60.–80. let se vodní sklo rozšířilo téměř do Pojiva technologie GEOPOL® W jsou určena pro výrobu jader, všech sléváren. V 80. letech se začínaly více prosazovat orgakterá jsou vytvrzována teplem. U této technologie proběhne nické pojivové systémy a v 90. letech byl drtivý nástup dovytvrzování fyzikální cestou – dehydratací. Technologie je vršen. Začátek tisíciletí, jak uvádějí mnozí slévárenští odborvhodná pro sériovou až hromadnou výrobu jader. Celá techníci, je ve znamení renesance anorganických systémů. Stanou nologie je čistě anorganická a má tedy minimální vliv na životse anorganické systémy standardem? Bude se odlévat zcela ní prostředí a zaručuje příznivé hygienické podmínky [16]. bez emisí? Vše k tomu spěje. Přísnější emisní limity, rostoucí Princip této technologie spočívá ve vstřelení směsi do vyhřáceny energií a surovin (organických, furanu aj.) jsou motorem tého jaderníku a vytvrzení směsi teplem jaderníku za soupro další vývoj a inovace. Věříme, že se anorganické systémy časného profukování jaderníku teplým vzduchem. Vhodná stanou standardem bezemisních sléváren a současně udržitelteplota jaderníku a teplého vzduchu se pohybuje v rozmezí ných, energeticky přijatelných a zdrojově stabilních sléváren100 až 200 °C. Použití teplot 150 až 200 °C umožňuje dosáhských procesů a naplní se prohlášení, že již nebude postavena nout dlouhou skladovatelnost jader a zabraňuje zpětnému žádná jaderna na bázi organiky. navlhání. Dehydrataci lze dosáhnout také mikrovlnným vytvrzováním. Uplatnění anorganických systémů pro Doporučeno je použít práškovou přísadu výrobu jader je na vzestupu. Například GEOTEK W, která příznivě působí na v Německu významně roste spotřeba sníženou navlhavost jader a zvýšení pevanorganických pojiv a za posledních nosti za tepla i za studena. několik let se několikanásobně zvýšila. Při srovnání s technologií PUR cold box Některé slévárny úspěšně zavedly anoramin je dosahováno srovnatelných ganické systémy do sériové výroby. Přesa vyšších pevností při stejných nebo to anorganika tvoří poměrně malý podíl kratších vytvrzovacích časech, rozpadapoužívaných pojivových systémů. Za jeho Vytvrzení teplem jaderníku a teplým vost jader po odlití je výrazně lepší. Pevzvyšováním stojí jen procesy vytvrzované vzduchem nosti jader a další vlastnosti závisí na teplem pro sériovou výrobu jader pro složení směsi a na parametrech výrobautomobilní odlitky ze slitin hliníku. Sléních procesů. Pevnosti v ohybu po vytvrvárny po celém světě následují tento zení a vychladnutí dosahují až 4,5 MPa. trend výroby odlitků. Obr. 30. Schéma výroby jader technologií Velmi dobrých výsledků je dosahováno GEOPOL® W Anorganické samotvrdnoucí systémy Fig. 30. A scheme of core manufacture using při výrobě odlitků ze slitin hliníku a nežev rozšiřování do sléváren významně poGEOPOL® W technology lezných kovů. V současné době se prakulhávají. Přitom technologie jsou k dis S l é vá re ns t v í . L X V . li s to p a d – p ro s in e c 2017 . 11–12

373

JÁ D ROV É A F O R M OVACÍ S M Ě S I

SOLOSIL TX (Foseco) Anorganický pojivový systém pro vytvrzovaní teplem. Kombinuje výhody organických pojivových systémů s ohledem na pevnost a produktivitu s výhodami silikátových pojiv a jejich šetrnosti k životnímu prostředí. Pojivový systém je dvousložkový. Pojivem je modifikované vodní sklo s modulem 2,0 a 2,4. Kapalné pojivo je doplněno práškovou přísadou – jemným práškem skládajícím se z  různých minerálů. Nastavení vlastností směsí je možné pouze změnou těchto dvou složek pojivového sytému.

M . V y ko u k a l – A . B u r i a n – M . P ř e r o v s k á

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2017  

Slevarenstvi 11-12 2017  

Profile for inasport