{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 16

JÁ D ROV É A F O R M OVACÍ S M Ě S I

M . V y ko u k a l – A . B u r i a n – M . P ř e r o v s k á

A n o r g a n i c ké p o j i v o v é s y s t é m y v h i s to r i i, v s o u č a s n o s t i a b u d o u c n o s t i

V současné době je jen několik sléváren využívajících tuto „pro životní a pracovní prostředí příznivou“ technologii, nejvýznamnější slévárnou je tak ZPS – SLÉVÁRNA, a. s. Nedávno tuto technologii opustily dvě významné české slévárny a přešly na furanové směsi. K významným dodavatelům vodního skla na český a slovenský trh patří Vodní sklo, a.s., a SAND TEAM, spol. s r.o. Ve slévárnách jsou používána modifikovaná vodní skla. Popis jednotlivých typů je v části CO2 proces. Pojivové systémy: – DESIL® J (Vodní sklo, a.s.); – Dilab® (Vodní sklo, a.s.); – Dorsil® V (Vodní sklo, a.s.); – vodní sklo (SAND TEAM, spol. s r.o.). K dalším známým pojivům patří např. SOLOSIL (Foseco).

rovněž ovlivňuje dobu rozebírání. Lze tedy konstatovat, že vhodným výběrem nebo kombinací tvrdidel lze nastavit požadované parametry pro konkrétní výrobu. Schéma výroby forem a jader ze samotvrdnoucí směsi je znázorněno na obr. 19. Příprava: průběžný, případně dávkový mísič. Dávkování: pojivo 1,4 až 2,0 hm. d., tvrdidlo 14 až 18 hm. d. na množství pojiva. Zhutnění: ruční pěchování, zhutňovací stoly. Pevnost: nové ostřivo: 1,4 až 1,8 MPa v ohybu za stude na po 24 h, regenerát 85/15: 1,4 až 1,8 MPa v ohybu za studena po 24 h. Regenerace: primární mechanická nebo i sekundární stupeň. Využití regenerátu: primární mechanická do 70 %, sekundární stupeň až 85 % (90 %) pro jednot nou směs.

Technologie GEOPOL® ST Jde o technologii samotvrdnoucích směsí pro výrobu forem 3D tisk a anorganická pojiva a jader. Geopolymerní pojivo pro tuto technologii je čirá visJiž několik let si hledají ve slévárenství místo 3D tiskárny, téměř kózní kapalina s nízkým stupněm polymerace. Působením výhradně ve spojení s organickými systémy. Na řadu přichátvrdidla se zvyšuje stupeň polymerace a dochází k  tvorbě zejí také anorganické systémy, např. 3D tiskárny firmy voxeljet polymeru s vysokou pojivou schopností. a Hüttenes Albertus. Průběh polymerace tohoto pojiva je zcela odlišný např. od Formy a jádra jsou tvořeny tenkými vrstvičkami směsi. Ostřivo gelace vodního skla. Vodní sklo působením esterového tvrdije ošetřené anorganickým pojivem, přetištěno tekutou složkou dla vytvoří po uplynutí inkubační doby prakticky v  jednom a dochází k aktivaci pojiva. Postupuje se vrstva po vrstvě do okamžiku gel. V gelu se uzavře veškerá kapalná fáze. Během požadovaného tvaru. Vyrobené formy a jádra se vysouší v peci stání gelu pak dochází k jevu označovanému jako synereze, a poté jsou připraveny k odlévání [15]. při němž dochází k vydělování kapalné fáze z gelu. Množství S m ě s i v y t v r z ova n é t e p l e m , v ý r o b a j a d e r vycezené kapaliny se pohybuje kolem 10 až 15 % a odpovídá obsahu volné vody koloidního roztoku. Počátek nového tisíciletí je ve znamení nástupu nových anorU geopolymerního pojiva dochází působením tvrdidla k poganických systémů usilujících o výrazný zásah do skladby stupné polymeraci, takže postupně kapalina zvyšuje viskozitu užívaných pojivových systémů. Zpřísňující se požadavky státa mění se v pevnou látku, polymer. Nedochází k žádné syneních orgánů, sílící nároky zákazníků na užívání příznivějších rezi. Výsledkem procesu polymerace je pevný anorganický technologií, zajištění hygienických pracovních podmínek polymer s charakteristickou strukturou (obr. 6). Voda je uzav průběhu celého výrobního cyklu a minimální ovlivňování vřená uvnitř pevného anorganického polymeru. životního prostředí jsou faktory, které usnadňují cestu k dalGeopolymerní pojivo má vysokou pojivou schopnost. Možnost šímu prosazování. Anorganické systémy vytvrzované chenízkého dávkování geopolymerního pojiva do samotvrdmickou cestou, nejčastěji oxidem uhličitým nebo pomocí noucích směsí potvrzují i dlouhodobé zkušenosti ze sléváren, tvrdidel, neumí plně využít své pojivové schopnosti. Naproti kde je geopolymerní pojivový systém používán. Pro dosažení tomu fyzikální postupy vytvrzování teplem zhodnotí pojivopotřebných provozních pevností a vlastností forem a jader vé schopnosti efektivněji (obr. 4). Pevnosti dehydratovaných stačí dávkování 1,4 až 1,8 hm. d. pojiva ve směsích s novým směsí jsou o řád vyšší [16]. pískem a ve směsích se 75 až 100 % regenerátu je dávkováno V současné době se ve slévárenství prosazují tři typy anorga1,8 až 2,0 hm. d. pojiva. nických pojiv: alkalické silikáty (včetně modifikovaných), Významným parametrem u všech samotvrdnoucích směsí je alkalické alumosilikáty (geopolymery) a anorganické soli doba zpracovatelnosti směsi a doba rozebírání. Pro laboratorv roztoku. ní i provozní měření doby zpracovatelnosti se osvědčuje jako velmi praktická metoda měření pomocí Tyto postupy se prosazují pro výrobu vaznoměru. Na zkušebních tělíscích i na jader a přednostně velkosériovou výrobu konkrétních formách či jádrech lze v popro automobilní průmysl. Nespornou čátečních fázích vytvrzování rychle výhodou technologií anorganických a snadno měřit nárůst pevností v závispojiv vytvrzovaných teplem jsou příznilosti na čase. Poměr doby zpracovatelvé environmentální vlastnosti. V  každé nosti a doby rozebírání je srovnatelný se fázi výroby dochází ke zlepšení pracovstávajícími organickými a anorganickými ního prostředí s ohledem na organické pojivovými systémy (alkalické fenolické pojivové systémy používané v minulosti systémy, furany, vodní sklo – ester). a aktuálně nahrazované. Jedná se téměř Dobu zpracovatelnosti samotvrdnouo bezemisní technologie. Další přednoscích směsí s geopolymerním pojivovým ti technologie vytvrzování teplem jsou systémem lze nastavit vhodným kapalnásledující: Obr. 19. Schéma výroby forem a jader ným tvrdidlem, používají se tvrdidla řady – Během přípravy směsi, vstřelování, při technologií GEOPOL® ST SA nebo nová řada tvrdidel GEOFIX. manipulaci, skladování a při odlévání Fig. 19. A scheme of moulds and cores manufacture by GEOPOL® ST techZpracovatelnost směsi je možno nastavit se netvoří žádné emise, kouř, zápach, nology v rozmezí od 2 do 90 min. Typ tvrdidla žádné BTEX, žádné PAU, žádné aminy.

368

S l é vá re ns t v í . L X V . li s to p a d – p ro s in e c 2017 . 11–12

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2017  

Slevarenstvi 11-12 2017  

Profile for inasport