Page 1

1–2// 2020 1–2  2020

x o B d l Co

Ý V NO K O R É V O N VY Z Á N D I R U SIP RE SILCU RE U BIOC ACURE SIGM jí šu u d o Zjedn ifikaci ident ěr a výb h našic ktů produ


ROČNÍ PŘEHLEDY | ANNUAL OVERVIEWS OBSAH

Obsah

Obsah 1–2/2020 Tematické zaměření: Slitiny hliníku | topic: Al alloys odborná garance | expert guarantee: prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD.

ÚVODNÍ SLOVO

24

Introductory word 4

BOLIBRUCHOVÁ, D. Hliník je tu

Impact of thermoregulation circuits clogging in a high-pressure mould on quality of aluminium castings

SLITINY HLINÍKU Al alloys 5

8

28

Possibilities of non-destructive testing of aluminium alloy castings

New trends in the production of aluminium castings for the automotive industry

ČLÁNKY MIMO DANÉ TÉMA

BRŮNA, M.; REMIŠOVÁ, A.; DOJKA, R. Vplyv odlievania a geometrie vtokovej sústavy na kvalitu odliatkov

MATEJKA, M.; BOLIBRUCHOVÁ, D. Vplyv pomeru primárnej zliatiny AlSi9Cu3 a vratného materiálu na vznik trhlín Effect of ratio of primary AlSi9Cu3 alloy and return material on tears formation

20

KOŇÁR, R. Možnosti nedeštruktívnej kontroly odliatkov z hliníkových zliatin

HAJDÚCH, P.; DJURDJEVIC, M. B.; BOLIBRUCHOVÁ, D. Nové trendy vo výrobe hliníkových odliatkov pre automobilový priemysel

Articles beyond the given topic 33

Influence of pouring and geometry of a gating system on quality of castings

14

BOLIBRUCHOVÁ, D.; EPERJEŠI, Ľ.; DEMČÁKOVÁ, L. Vplyv zanášania termoregulačných okruhov vo vysokotlakovej forme na kvalitu hliníkových odliatkov

PASTIRČÁK, R.; MARTINEC, D.; KANTORÍKOVÁ, E. Technológia semisolid squeeze casting Semisolid squeeze casting technology

Vydavatel | Publisher © Svaz sléváren České republiky Technická 2896/2, CZ 616 00 Brno tel.: +420 541 142 681 svaz@svazslevaren.cz IČ 44990863

Časopis a všechny v něm obsažené příspěvky a  obrázky jsou chráněny autorským právem. S  výjimkou případů, které zákon připouští, je využití bez svolení vydavatele trestné. Odborné články jsou posuzovány jedním recenzentem, recenzní posudky jsou uloženy v  redakci v  elektronické podobě. Redakce si vyhrazuje právo jazykové úpravy a  zkrácení příspěvků v  rubrikách. Vydavatel není dle zákona č. 46/2000 Sb. § 5 zodpovědný za pravdivost údajů obsažených v reklamě. Firemní materiály nejsou lektorovány. SDO.

2 Slévárenství ∙ 68 ∙ leden–únor 2020 ∙ 1–2

KAFKA, V. a kol. Odborná komise ekonomická ČSS ukončila PROJEKT XIX zaměřený na motivaci pracovníků a řízení nákladů tekutého kovu

FIREMNÍ PREZENTACE Presentations of companies 36

Jolly Stampi Jolly Stampi – váš partner pro vývoj, konstrukci a výrobu forem pro tlakové odlitky ze slitin hliníku a hořčíku

38

Meccanica Pi.Erre Srl Dodavatel řešení pro ostřih odlitků a automatizaci navazujících operací slévárnám tlakového a kokilového lití

ISSN 0037-6825 Číslo povolení Ministerstva kultury ČR – registrační značka – MK ČR E 4361 Vychází 6krát ročně | 6 issues a year Číslo 1–2/2020 vyšlo 20.02.2020 Do sazby 09.01.2020, do tisku 06.02.2020 Náklad 400 ks Inzerce | Advertisements Inzerci vyřizuje redakce Ceník platný pro rok 2020

Předplatné | Subscription Předplatné vyřizuje redakce. Česká republika: právnické osoby: 130 Kč/ks; rok: 6 × 130 Kč; fyzické osoby: 80 Kč/ks; rok: 6 × 80 Kč. Ceny jsou uvedeny bez DPH, poštovného a balného. Distribuce: Česká pošta, s. p. Slovenská republika: SUWECO, spol. s r. o., tel.: +420 242 459 202–3, www.suweco.cz. Objednávky do zahraničí vyřizuje redakce. Subscription fee in Europe: 80 EUR, other countries: 140 USD or 90 EUR (incl. postage).


RUBRIKY Sections 41

Kalendář akcí Schedule of events

42

Zprávy Svazu sléváren České republiky News from the Association of Foundries of the Czech Republic

43 44 45

Zprávy České slévárenské společnosti

OBÁLKA

News from the Czech Foundrymen Society

Cover

Slévárenské akce Foundry events

Hüttenes-Albertus, s.r.o.

Výzkum a vývoj

ČSS, z.s., 57. slévárenské dny®

Research and development

46

Slévárenská výroba ve světě

Veletrhy Brno, a.s., FOND-EX 2020

World foundry production

51

Transactions AFS 2018

Šebesta-služby slévárnám s.r.o.

52

Výtahy přednášek SSK

INZERCE

Summaries of the WFC lectures

Advertisements 54

Zahraniční slévárenské časopisy Foreign foundry journals

57

1

Publikace

49 Format 1 spol. s r.o., Křenovice

Publications

58

Vysoké školy informují

19 Naveletrh, s. r. o., Praha, CastForge 2020

Information from universities

60

Ediční plán Slévárenství 2020

Z historie

35 Správa státních hmotných rezerv České republiky

From the history

Příští číslo | next issue: 3–4/2020 Odlitky ze slitin železa | Fe alloys castings termín vydání | publication date: 23.04.2020

Redakční rada | Advisory board prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD. Ing. Jan Čech, Ph.D. Ing. Martin Dulava, Ph.D. prof. Ing. Tomáš Elbel, CSc. Ing. Štefan Eperješi, CSc. Ing. Jiří Fošum Ing. Josef Hlavinka prof. Ing. Milan Horáček, CSc. Ing. Václav Kaňa, Ph.D. Ing. Radovan Koplík, CSc. doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D.

doc. Ing. Antonín Mores, CSc. prof. Ing. Iva Nová, CSc. Ing. Radan Potácel doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc. prof. Ing. Karel Rusín, DrSc. prof. Ing. Augustin Sládek, PhD. doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc. Ing. Jan Šlajs Ing. Ladislav Tomek doc. Ing. Iveta Vasková, PhD. předseda: Ing. Zdeněk Vladár

40 Technické muzeum v Brně

Sazba | Typeset by Ing. Jana Knapcová, Lubomír Daněk CONTIMEX, spol. s r.o., www.contimex.cz Tisk | Printing house Tiskárna A.M.G., s.r.o., www.tiskarna-amg.cz Redakční a jazyková spolupráce Editorial and language collaboration Edita Bělehradová Mgr. Helena Šebestová Mgr. František Urbánek

Vedoucí redaktorka | Chief editor Mgr. Milada Písaříková Redakce | Editorial office Technická 2896/2, CZ 616 00 Brno tel.: +420 739 665 590 slevarenstvi@svazslevaren.cz www.casopis-slevarenstvi.cz

Slévárenství ∙ 68 ∙ leden–únor 2020 ∙ 1–2

3

ROČNÍ PŘEHLEDY | ANNUAL OVERVIEWS OBSAH

Obsah


ROČNÍ PŘEHLEDY | ANNUAL ÚVODNÍ OVERVIEWS SLOVO

Dana Bolibruchová

Hliník je tu Vážené čitateľky a čitatelia, milé zlievačky, zlievači, v  úvode mi dovoľte všetkým popriať krásny a  úspešný nový rok 2020 v  osobnom aj  pracovnom živote. Prajem všetkým pevné zdravie, povestné šťastie, bez ktorého je život fádnejší, firmám hodne zákaziek a  pohodové pracovné prostredie, šikovných a  erudovaných zamestnancov a vedeniam výborné vizionárske rozhodnutia. Aby pre vás všetkých bol rok 2020 fajn rokom. Dostáva sa vám do rúk prvé číslo časopisu Slévárenství 2020. Odborne-vedecká časť čísla je orientovaná na metalurgiu a technológiu hliníkových odliatkov. Prvý článok sa venuje materiálovým trendom vo výrobe hliníkových odliatkov pre automobilový priemysel s dôrazom na zvýšenie špecifického výkonu spaľovacích motorov a súčastí elektromobilov v súvislosti s vývojom vysokopevných zliatin hliníka. Možno sa čitatelia budú pýtať, prečo spaľovacie motory? Keď dnešné trendy sú elektromobily... Aj keď počet elektromobilov v  Českej a  Slovenskej republike rastie, oproti ďalším európskym štátom zaostávame, napr. podiel elektromobilov na novo registrovaných autách je 0,3 %, v Európe 1 %. Z uvedeného dôvodu, napriek snahám Európskej únie, nás ešte niekoľko rokov čaká používanie spaľovacích motorov. A  tých rokov napriek trendom nemusí byť žiaľ málo... Ďalší článok sa venuje vplyvu odlievania a geometrie vtokovej sústavy na kvalitu odliatkov a má za cieľ zdôrazniť, aký vplyv má vznik bifilmov, ktoré sú mnohokrát opomínanou časťou konštrukcie vtokovej sústavy aj pri následnej analýze chýb odliatkov. Používanie vratných materiálov vo vsádzke pri výrobe hliníkových zliatin je komplikované, ale nevyhnutné. V  treťom článku sa autori snažili poukázať na vplyv vratného materiálu na vznik trhlín. Technológii odlievania v polotuhom stave s tuhnutím pod tlakom – semisolid squeeze casting – sa venuje ďalší príspevok. Autori sledovali vplyv rôznej prípravy východiskového materiálu na štruktúru po spracovaní touto technológiou, pričom sa kladol dôraz na dedičnosť štruktúry.

4 Slévárenství ∙ 68 ∙ leden–únor 2020 ∙ 1–2

prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD. odborná garantka Slévárenství 1–2/2020

Článok Vplyv zanášania termoregulačných okruhov vo vysokotlakovej forme na kvalitu hliníkových odliatkov vychádza z konkrétnych praktických problémov zlievarne a potvrdzuje, ako významne vplýva zanášanie termoregulačných okruhov na vznik chýb odliatkov. Posledný príspevok sumarizuje niektoré možnosti využitia základných nedeštruktívnych kontrol v zlievarenstve, konkrétne pri skúšaní odliatkov z  hliníkových zliatin. V článku sú popísané základné princípy, postupy a obmedzenia jednotlivých povrchových a objemových NDT kontrol. Všetkým prajem zaujímavé a obohacujúce čítanie.


Nové trendy vo výrobe hliníkových odliatkov pre automobilový priemysel New trends in the production of aluminium castings for the automotive industry

Úvod 669.715 : 629.113.002.2 aluminium alloys―automotive application

The paper deals with new trends in the production of aluminium castings for the automotive industry. Paper focuses on new types of aluminium castings, possibilities of increasing the specific performance of internal combustion engines in connection with the development of high-strength aluminium alloys and also deals with castings for electric vehicles. In conclusion, the authors express certain visions in the field of aluminium alloys for the future.

Ing. Peter Hajdúch Nemak Linz, Rakúsko Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, Katedra technologického inžinierstva, Žilina, Slovensko peter.hajduch@nemak.com

Ing. Mile B. Djurdjevic, PhD. Nemak Linz, Rakúsko mile.djurdjevic@nemak.com

prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD. Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, Katedra technologického inžinierstva, Žilina, Slovensko danka.bolibruchova@fstroj.uniza,sk

V posledných rokoch prešiel globálny automobilový priemysel drastickými zmenami, ktorými sa výrobcovia automobilov snažili uspokojiť rastúce požiadavky zákazníkov, ako aj prísne vládne a  environmentálne predpisy (väčšina výrobcov automobilov s  takto nastavenými predpismi už uviedla svoje modely alebo prototypy elektrických vozidiel do svojho produktového portfólia). Budúcnosť automobilového priemyslu vzhľadom k  trendom z  posledných rokov speje k vývoju a rastu výroby nových komponentov odlievaných z hliníkových zliatin. Typickými predstaviteľmi takýchto typov odliatkov sú štrukturálne diely, resp. vane na uloženie batérií v  elektromobiloch. Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa potreba inovácie v oblasti výroby hliníkových zliatin javí ako nesmierne dôležitý krok k udržaniu schopnosti konkurovať rôznym materiálom na meniacom sa svetovom automobilovom trhu. Požiadavky na vysoké hodnoty pevnosti, pevnosti pri zvýšených teplotách, cyklickém namáhaniu za súčasného dosahovania vysokých plastických vlastností a vysokej schopnosti udržať vnútornú homogenitu odliatkov, budú súčasťou štandardných požiadaviek zákazníkov v  automobilovom priemysle. Prehľad základných požiadaviek na niektoré komponenty odlievané z Al-Si zliatin sú uvedené v tab. I. Celosvetová diskusia o  klimatických zmenách v  dôsledku zvýšenia koncentrácie CO2 v  našej atmosfére vyústila do mnohých opatrení, ktoré ovplyvňujú aj automobilový priemysel. Každý výrobca automobilov sleduje svoje vlastné ciele konkrétnymi projektmi na zníženie emisií CO2. Jednou z  možností, ako ovplyvniť rast emisií CO2, môže byť aj nahradenie primárnych zliatin hliníka sekundárnymi zliatinami. Výroba sekundárneho (recyklovaného) hliníka je v porovnaní s výrobou primárneho hliníka mimoriadne hospodárna a  ekologickejšia. Recyklácia hliníka a  jeho zliatin vyžaduje iba 5 % energie potrebnej na výrobu primárneho hliníka. Navyše, sekundárna výroba hliníka prispieva k zníženiu emisií skleníkových plynov približne o 92 % opätovným roztavením. S  cieľom splniť prísnu reguláciu emisií bude musieť automobilový priemysel zvážiť použitie sekundárnych hliníkových zliatin, avšak s tým, aby to neohrozilo mechanické a termofyzikálne vlastnosti odliatkov.

Slévárenství ∙ 68 ∙ leden–únor 2020 ∙ 1–2

5

ROČNÍ PŘEHLEDY SLITINY HLINÍKU | ANNUAL OVERVIEWS

Nové trendy vo výrobe hliníkových odliatkov pre automobilový priemysel | Hajdúch, P.; Djurdjevic, M. B.; Bolibruchová, D.


ROČNÍ PŘEHLEDY | ANNUALSLITINY OVERVIEWS HLINÍKU

Brůna, M.; Remišová, A.; Dojka, R. | Vplyv odlievania a geometrie vtokovej sústavy na kvalitu odliatkov

Vplyv odlievania a geometrie vtokovej sústavy na kvalitu odliatkov Influence of pouring and geometry of a gating system on quality of castings

Úvod 669.715 : 621.746.4 : 66.094.3 : 519.876.5 : 621.746.7-58 aluminium alloys―gating system―oxidation―nonmetallic inclusions The paper deals with increasing of Al alloys castings quality. One of the main reasons of reducing the internal homogeneity of castings is reoxidation and absorption of hydrogen. In the paper there are described reasons of reoxidation occurrence, which lead to the formation of so-called bifilms. The next part of the paper is focused on the description of pouring and gating system construction and its possibilities to decrease negative impact of bifilms.

Ing. Marek Brůna, Ph.D. Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, Katedra technologického inžinierstva, Žilina, Slovensko marek.bruna@fstroj.uniza.sk

Ing. Anna Remišová Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, Katedra technologického inžinierstva, Žilina, Slovensko anna.remisova@fstroj.uniza.sk

Mgr. Inż. Rafal Dojka Sliezska technická univerzita, Fakulta mechanického inžinierstva, Gliwice, Poľsko rafal@dojka.com

8 Slévárenství ∙ 68 ∙ leden–únor 2020 ∙ 1–2

Produkcia kvalitných odliatkov vyžaduje poznať podstatu tvorby zlievarenských chýb. Jednou z hlavných príčin znižovania vnútornej homogenity odliatkov (nielen) z hliníkových zliatin je interakcia okolia s  taveninou, ktorej výsledkom je absorpcia vodíka a  formovanie oxidických blán. Tekutý kov je vysoko reaktívna zložka, ktorá môže reagovať s okolitými plynmi, dôsledkom čoho dochádza ku vzniku oxidácie, resp. reoxidácie. Výsledkom je vznik oxidickej vrstvy na povrchu roztaveného kovu, ktorá sa vytvorí v  priebehu niekoľkých milisekúnd. Vo svojej podstate chráni tekutý kov pred ďalšou oxidáciou, zabraňuje procesu vyhorievania Mg, prípadne je schopná zachytiť malé vtrúseniny. Nežiadúce účinky nastávajú v momente, kedy je povrchová vrstva porušená a strhávaná do objemu taveniny. V dôsledku reoxidačných procesov dochádza k vzniku tzv. bifilmov. Pojem bifilm definoval prof. John Campbell a je považovaný za iniciátora väčšiny zlievarenských chýb. Svoboda a kolektív na základe výskumu v 14 zlievarňach pri analýze 500 typov odliatkov zistili, že 84 % zlievarenských chýb je spôsobených reoxidáciou. Výskum bol zameraný na oceľové odliatky, ale možno sa domnievať, že v prípade hliníkových zliatin môže byť závažnosť vplyvu reoxidácie podstatne vyššia [1]. Najčastejšou príčinou porušenia povrchovej oxidickej vrstvy počas reoxidácie je vznik turbulencií. Pri odlievaní dosahuje prúd taveniny nadkritické rýchlosti, v dôsledku ktorých dochádza ku strhávaniu oxidických vrstiev a vzniku bifilmov, ktoré sú schopné sa v kompaktnom tvare prepraviť celým vtokovým systémom až do objemu budúceho odliatku. Bifilmy majú počas transportu vtokovou sústavou schopnosť sa zvinúť do kompaktných rozmerov, tzn. ani filtračné médium nemožno považovať za efektívny rafinačný prostriedok. Po odlievaní, v  relatívne kľudnom prostredí, dochádza k zväčšovaniu ich rozmerov, čím sa zvyšuje ich nepriaznivý potenciál. Obmedziť strhávanie oxidických vrstiev a tým eliminovať ich negatívny vplyv na výslednú kvalitu odliatkov je možno dosiahnuť  vhodnou metódou odlievania, resp. kvalitným návrhom vtokovej sústavy [1], [2]. Dôsledky spôsobené prítomnosťou bifilmov vo forme Hlavným dôsledkom nevhodného spôsobu odlievania, alebo zlej vtokovej sústavy, je zvýšený obsah bifilmov v najdôležitejšej


ROČNÍ PŘEHLEDY | ANNUALSLITINY OVERVIEWS HLINÍKU

Matejka, M.; Bolibruchová, D. | Vplyv pomeru primárnej zliatiny AlSi9Cu3 a vratného materiálu na vznik trhlín

Vplyv pomeru primárnej zliatiny AlSi9Cu3 a vratného materiálu na vznik trhlín Effect of ratio of primary AlSi9Cu3 alloy and return material on tears formation

Úvod 669.715 : 621.745.4 : 621.746.7-21 aluminium alloys―charge composition―hot tear

The main reason for the use of return or recycled alloys is a cost reduction while maintaining the final casting properties. The resulting casting quality, which is directly related to the correct ratio of the primary alloy and the return material, is also influenced by the purity of the secondary materials used, the shape complexity of the casting and also the purpose of the casting. The paper is focused on the increase of the return material in the batch and its effect on the tearing susceptibility of AlSi9Cu3 alloy. The susceptibility to formation of tears was evaluated on a quantitative basis (THS index) and a qualitative evaluation. The negative effect of the return alloy in the batch was already manifested at the first increase to 20% and 50% can be considered as critical.

Ing. Marek Matejka Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, Katedra technologického inžinierstva, Žilina, Slovensko marek.matejka@fstroj.uniza.sk

prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD. Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, Katedra technologického inžinierstva, Žilina, Slovensko dana.bolibruchova@fstroj.uniza.sk

14 Slévárenství ∙ 68 ∙ leden–únor 2020 ∙ 1–2

V súčasnosti je recyklácia hlavným aspektom v pokračovaní životnosti hliníka a jeho zliatin. Takmer 100 % odpadu z výroby hliníkových výrobkov sa recykluje a podstatná časť využitia (približne 70 %) recyklovaného hliníka je pri výrobe zliatin hliníka odlievaných hlavne pre automobilový priemysel. Proces recyklácie umožňuje hospodárnosť surovín a úsporu energie. Z  tohto dôvodu dnes zlievarne vo vsádzke používajú čoraz väčšie množstvo pretaveného materiálu, ktoré môže tvoriť aj niekoľko desiatok percent z celkovej vsádzky [1]. Z literatúry zameranej na hliníkové zliatiny je známe, že na vznik trhlín pôsobí viacero faktorov. Medzi hlavné faktory možno zaradiť účinok chemického zloženia, teploty odlievania a teploty formy a v neposlednom rade aj konštrukciu formy. Chemické zloženie má zásadný vplyv na výslednú náchylnosť zliatiny na vznik trhlín, či už sú to jednotlivé prvky alebo šírka intervalu tuhnutia, ktorá sa priamo odvíja od chemického zloženia [2]. Vo všeobecnosti platí, že čím je interval tuhnutia širší, tým je vyššia aj náchylnosť zliatiny na vznik trhlín. V prípade zliatin na báze Al-Si, konkrétne kremíka, však platí, že po prekročení určitej kritickej hodnoty Si (cca 5 hmot. %) aj napriek tomu, že interval tuhnutia je pomerne široký, vznikajúci obsah eutektika je však už dostatočný a dokáže „obklopiť“ primárne dendrity, a tým sa rapídne zvýši schopnosť dopĺňania taveniny do kritických miest za účelom kompenzovania vznikajúcich trhlín. S. Lin svojimi experimentami potvrdil, že v  prípade kremíka nie je šírka intervalu tuhnutia priamo úmerná náchylnosti na vznik trhlín, a treba preto brať do úvahy aj iné faktory, ktoré vznik trhlín, resp. ich potláčanie, ovplyvňujú [3]. Pre určitý obsah železa a so zvyšujúcim sa obsahom kremíka sa znižuje teplota a  čas, pri ktorých sa môžu tvoriť častice ß-fázy prioritne pred Al-Si eutektikom. Negatívny vplyv železa na vznik trhlín podľa Taylora je spôsobený zvyšujúcim sa obsahom železa, čím narastá počet a  veľkosť fáz na báze Fe, ktoré sa priamo podieľajú na mechanizme lomu [4]. Experimentálna časť Experimenty boli vykonané v  zlievarenskom laboratóriu Katedry technologického inžinierstva Žilinskej univerzity. Na hodnotenie vplyvu pomeru primárnej zliatiny a vratného


ROČNÍ PŘEHLEDY | ANNUALSLITINY OVERVIEWS HLINÍKU

Pastirčák, R.; Martinec, D.; Kantoríková, E. | Technológia semisolid squeeze casting

Technológia semisolid squeeze casting Semisolid squeeze casting technology

Úvod 669.715 : 621.745.4 : 621.746.7-21 aluminium alloys―charge composition―hot tear

The paper deals with processing of material in semisolid state by the technology of semisolid squeeze casting. The investigated material was a subeutectic aluminium alloy AlSi7Mg0.3. The influence of various preparation methods of batch material on the structure after processing by this technology was studied. The AlSi7Mg0.3 alloy was prepared as gravity cast, inoculated, heat treated and by technology of direct squeeze casting. Microstructure of castings before and after processing by technology of semisolid squeeze casting is evaluated in the contribution. It was observed the partial inheritance in microstructure. Also the segregation in surface layer was observed.

doc. Ing. Richard Pastirčák, PhD. Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, Katedra technologického inžinierstva, Žilina, Slovensko richard.pastircak@fstroj.uniza.sk

Ing. Denis Martinec Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, Katedra technologického inžinierstva, Žilina, Slovensko denis.martinec@fstroj.uniza.sk

Ing. Elena Kantoríková, PhD. Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, Katedra technologického inžinierstva, Žilina, Slovensko elena.kantorikova@fstroj.uniza.sk

20 Slévárenství ∙ 68 ∙ leden–únor 2020 ∙ 1–2

Spracovanie kovu v polotuhom stave (semisolid metal processing – SSM) je metódou odlievania, v ktorej čiastočne stuhnutá kovová brečka vypĺňa dutinu formy. Zloženie čiastočne stuhnutej kovovej brečky je charakteristické minimálnym 50% podielom tekutej fázy. Technológie na spracovanie materiálu v polotuhom stave sú založené na špecifickej príprave materiálu. V technickej praxi má významnejšie postavenie spracovanie polotuhého materiálu pripraveného priamo z taveniny. Procesy odlievania z polotuhého stavu sú v súčasnosti rozdelené do dvoch hlavných kategórií, na thixocasting a rheocasting. Technológia semisolid squeeze casting (SSSC) kombinuje polotuhé tvarovanie a odlievanie s kryštalizáciou pod tlakom, čím sa vylepšil konvenčný squeeze casting (SC). Túto technológiu zhrnuli Ghomashchi a Vikhrov. Medzi najväčšie výhody spracovania kovu v polotuhom stave možno zaradiť: - Predĺženie životnosti foriem. Značné množstvo tepla pochádzajúceho z  fázovej premeny bolo uvoľnené už pred vstreknutím do dutiny formy, čím sa výrazne zníži jej tepelné zaťaženie. - Zredukovanie času potrebného pre jeden liací cyklus, keďže znížením energie uvoľnenej pri tuhnutí sa čas tuhnutia skráti takmer o polovicu. - Zníženie vplyvu procesu zmrašťovania. - Zvýšenie celistvosti odliatkov a zlepšenie vlastností. Vplyv squeeze castingu na parametre mikroštruktúry a mechanické vlastnosti hliníkových a horčíkových zliatin boli intenzívne skúmané vo viacerých prácach. Pri semisolid procesoch je kritické rovnomerné rozloženie primárnych zŕn pre dosiahnutie požadovaných vlastností odliatku. Segregácia v polotuhých materiáloch vedie k  nerovnomerným vlastnostiam. Tento jav je spôsobený rôznym charakterom prúdenia taveniny a  tuhých globulitických zŕn. Vieira a  Ferrante študovali citlivosť zliatin Al-Si na segregáciu v polotuhom stave. Zistili, že táto koreluje s výslednou mikroštruktúrou. Segregácia bola rozdielna v závislosti od polohy formy a piestu. Definovali tri oblasti: zhustenú oblasť, polotuhú a  oblasť kvapalnej fázy. Definovali, že väčší vplyv na segregáciu má tvar odliatku ako rýchlosť prúdenia.


ROČNÍ PŘEHLEDY | ANNUALSLITINY OVERVIEWS HLINÍKU

Bolibruchová, D.; Eperješi, Ľ.; Demčáková, L. | Vplyv zanášania termoregulačných okruhov vo vysokotlakovej forme na kvalitu hliníkových odliatkov

Vplyv zanášania termoregulačných okruhov vo vysokotlakovej forme na kvalitu hliníkových odliatkov Impact of thermoregulation circuits clogging in a high-pressure mould on quality of aluminium castings

Úvod 621.74.342 : 536.58 : 621.746.7 permanent moulds―temperature control―casting defects

Impact of thermoregulation circuits clogging in a high-pressure mould on quality of aluminium castings used for the automotive industry. The paper analyzes thermoregulatory circuits before and after cleaning with an emphasis on defects. The work does not deal with the causes of thermoregulatory circuits pollution, but only their consequences. The results obtained show that the purity of the thermoregulatory circuits can significantly affect the local mould temperatures and thereby cause different local crystallization resulting in internal defects to occur at these locations.

prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD. Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, Katedra technologického inžinierstva, Žilina, Slovensko danka.bolibruchova@fstroj.uniza.sk

Ing. Ľubomír Eperješi, PhD. Nemak Slovakia, s.r.o., Žiar nad Hronom, Slovensko lubomir.eperjesi@nemak.com

Ing. Lýdia Demčáková Booster Precision components, s.r.o., Považská Bystrica Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, Slovensko lydiademcakova@gmail.com

24 Slévárenství ∙ 68 ∙ leden–únor 2020 ∙ 1–2

S rýchlo sa rozvíjajúcom automobilovým priemyslom sú na odliatky odlievané vysokotlakovým liatím kladené stále vyššie nároky. Odliatky sú čím viac komplikovanejšie, ako sú napríklad bloky motorov alebo napr. tzv. štrukturálne odliatky, ktoré nahrádzajú niekoľko dielov. Výrobu týchto náročných odliatkov ovplyvňuje celý rad rôznych faktorov, ktoré sú závislé od prípravy kvalitnej taveniny, parametrov lisovacieho stroja, dokonalej konštrukcie formy a pod. Problematika chýb odliatkov vyrábaných metódou vysokotlakového odlievania je mnohokrát orientovaná len na kontrolu kvality taveniny, technologických a  konštrukčných parametrov vysokotlakového stroja a pod. Vysokotlakovú formu s temperačným alebo chladiacim systémom je možné považovať za tepelný výmenník, v  jeho kanáloch na vnútorných teplých plochách dochádza hlavne pri teplotách väčších ako 60 °C k  tvorbe usadenín, nánosov a koróznych splodín. Usadeniny z minerálov majú veľmi malú teplotnú vodivosť a  znižujú prestup tepla z a do temperačných kanálov. Uvádza sa, že hrúbka usadenej vrstvy vodného kameňa 0,1 mm vyvolá zníženie účinnosti prestupu tepla o cca 20 až 30 % oproti čistému kanálu bez usadenín. Ako bude v článku poukázané, aj vplyv zanášania termoregulačných okruhov, chladenie a ošetrovanie foriem, čo býva v praxi pri výrobe hliníkových odliatkov veľmi podceňovaným faktorom, má významný vplyv na výslednú kvalitu odliatkov. Článok sa nezaoberá príčinami zanášania termoregulačných okruhov, ale venuje sa iba dôsledkom tohto stavu. Regulácia teploty formy V úvode uvádzame niekoľko základných informácií o regulácii vysokotlakových strojov. Ako je všeobecne známe, pri technológii odlievania pod tlakom je regulovanie teploty formy nevyhnutné. Pri  regulácii teploty formy sa využíva nielen chladenie, ale aj ohrev, dôsledkom čoho dochádza k nižšiemu namáhaniu povrchu formy pri odlievaní. Ohrev formy sa dosahuje ohriatym médiom, ktoré prúdi v okruhoch formy. Po ohriatí formy a následnom odliatí odliatku, ktoré prispieva k  zvýšeniu teploty formy, je potrebné formu chladiť. Temperovanie slúži na  udržiavanie konštantného tepelného režimu formy. Cieľom je dosiahnuť krátky pracovný cyklus vstrekovania pri zachovaní všetkých technologických


ROČNÍ PŘEHLEDY | ANNUALSLITINY OVERVIEWS HLINÍKU

Koňár, R. | Možnosti nedeštruktívnej kontroly odliatkov z hliníkových zliatin

Možnosti nedeštruktívnej kontroly odliatkov z hliníkových zliatin Possibilities of non-destructive testing of aluminium alloy castings

Úvod 669.715 : 620.179.1 aluminium alloys―non-destructive testing

The contribution is focused on the use of basic non-destructive testing (NDT) in the foundry industry, namely when testing aluminium alloy castings. The paper describes the basic principles, procedures and limitations of individual surface and volume NDT controls. NDT testing is used in the foundry industry for both serial and piece production, when correctly applied NDT controls allow to detect unacceptable casting defects. The article also includes examples from testing the real aluminium alloy castings for individual surface and volume inspections.

Ako je všeobecne známe, nedeštruktívna kontrola (NDT) má významnú úlohu v systéme zabezpečenia kvality výrobného procesu hliníkových odliatkov. NDT kontroly sú určené na identifikáciu povrchových a vnútorných chýb odliatkov, ktoré by znižovali funkčnosť odliatku. NDT kontrolu odliatkov je možné zaradiť ako výstupnú, prípadne aj medzioperačnú kontrolu, ak sú na odliatku po odliatí vykonávané ďalšie výrobné operácie, ako trieskové obrábanie, tepelné spracovanie, povrchové úpravy a pod. Dôležitým faktom pri vykonávaní NDT kontroly odliatkov je nielen technické zabezpečenie pracoviska kontroly, ale najmä kvalifikovaný personál, od ktorého vo veľkej miere závisí kvalita vykonanej skúšky. V súčasnosti je vo väčšine prípadov kvalifikácia a certifikácia pracovníkov pre všetky NDT kontroly na odliatkoch vykonávaná podľa medzinárodnej normy STN EN ISO 9712 [1], [2], [3], [6]. Rozdelenie NDT metód Vo všeobecnosti je možné NDT kontroly využívané pre kontrolu materiálov rozdeliť podľa polohy identifikovaných chýb na povrchové a objemové metódy. Povrchové metódy sú určené na identifikáciu povrchových a podpovrchových chýb, ktoré musia byť pevne spojené s povrchom. Medzi povrchové metódy možno zaradiť vizuálnu, kapilárnu a magnetickú kontrolu. Magnetickú kontrolu nie je možné pri kontrole hliníkových odliatkov použiť, pretože hliník a jeho zliatiny patria medzi paramagnetické látky, ktoré pri pôsobení vonkajšieho magnetického poľa na materiál magnetické pole nezosilňujú, ale naopak zoslabujú, a teda nie je možné pre identifikáciu chýb využiť rozptylové pole magnetického toku, ako je to pri feromagnetických materiáloch. Objemové metódy sú určené na kontrolu povrchových, ale hlavne objemových chýb, ktoré sú uzavreté vo vnútri materiálu. Medzi objemové metódy sa zaraďuje ultrazvuková a prežarovacia (röntgenová) kontrola. V  prípade kontroly odliatkov z  hliníkových zliatin sú pre kontrolu použiteľné obe objemové metódy.

Ing. Radoslav Koňár, PhD. Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, Katedra technologického inžinierstva, Žilina, Slovensko radoslav.konar@fstroj.uniza.sk

28 Slévárenství ∙ 68 ∙ leden–únor 2020 ∙ 1–2

Chyby odliatkov – názvoslovie a triedenie chýb Zatriedením zlievarenských chýb odliatkov do jednotlivých skupín pre všetky druhy zliatin železa, ale aj neželezných kovov


Odborná komise ekonomická ČSS ukončila PROJEKT XIX zaměřený na motivaci pracovníků a řízení nákladů tekutého kovu | Václav Kafka a kol.

doc. Ing. Václav Kafka, CSc. Racio & Racio Orlová

Ing. Zdeněk Carbol VHM, a.s., Ostrava

Miroslav Herzán Medlov, Němčičky

OK ekonomická v posledních 20 letech cílevědomě posuzovala jednotlivé fáze výroby odlitků přes jejich nákladovou náročnost. V závěru roku 2018 se řešitelský tým čtyř sléváren (HAMAG, spol. s r.o., Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o., Slévárny Třinec, a.s., a Vítkovické slévárny, s.r.o., Ostrava) a jedné ocelárny (VHM, a.s., Ostrava) rozhodl zaměřit na oblast motivace pracovníků a téměř po 20 letech se znovu věnovat nákladovosti výroby tekutého kovu. Po roční práci řešitelský kolektiv shrnul zjištěné závěry do závěrečné zprávy [1]. Oblast motivace pracovníků

Ing. Ivo Lána, Ph.D. Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o.

Ing. Michal Mrózek Slévárny Třinec, a.s.

Ing. Marcel Novobílský Slévárny Třinec, a.s.

Ing. Aleš Opler VHM, a.s., Ostrava

Ing. Břetislav Pělucha Metalex, Frýdlant nad Ostravicí

Martin Sýkora Vítkovické slévárny, spol. s r.o., Ostrava

doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc. VUT v Brně, FSI, odbor slévárenské technologie

Ing. Lukáš Turoň

V této části byly nejdříve shrnuty současně používané způsoby motivace pracovníků, a to jak ve slévárnách zařazených do řešení, tak i některých dalších (Beskyd, s.r.o, Frýdlant nad Ostravicí, ESB Brno, s.r.o, KPS Brno atd.). Vraceli jsme se také k dřívějším osvědčeným zkušenostem ze soutěží tavičů zaměřených na úsporu elektrické energie, např. ze Sigmy Slatina a dalším. Následně jsme se pokusili o kritické hodnocení současných postupů s cílem hledání optimálních motivačních metod pro každou slévárnu. Poté jsme se zaměřili na problematiku zavádění vhodné firemní kultury. Na závěr řešitelé shrnuli motivační náměty, které by měly být ve slévárnách využívány. Při šetření motivace se opakovala známá fakta, že východiskem je slušné lidské jednání, zájem o osobní problémy spolupracovníků, poděkování a prosba, naslouchání pracovníkům atd., přičemž zodpovědnost je vždy na managementu. Řešitelský tým konstatoval, že zavádění vhodných metod motivace je pro české slévárny jedním z  nejdůležitějších úkolů, které je čekají, protože rozhodující pro dlouhodobou udržitelnost rozvoje sléváren je zvládání řízení lidských zdrojů a efektivní řízení všech procesů. Touto prací nepovažujeme problematiku zavádění motivace v  českých slévárnách zdaleka za vyřešenou, můžeme pouze konstatovat, že se do jisté míry podařilo zmapovat současný stav.

Slévárny Třinec, a.s.

Oblast řízení nákladů tekutého kovu Ing. Martina Závrbská HAMAG, spol. s r.o., Zlín

Druhá část řešení byla věnována oblasti řízení nákladů tekutého kovu. Šetření bylo prováděno na indukčních Slévárenství ∙ 68 ∙ leden–únor 2020 ∙ 1–2 33

EKONOMIKA ROČNÍ PŘEHLEDY VÝROBY | ANNUAL OVERVIEWS

Odborná komise ekonomická ČSS ukončila PROJEKT XIX zaměřený na motivaci pracovníků a řízení nákladů tekutého kovu


www.tmbrno.cz

Vybrané akce Technického muzea vǡBrnȸ vǡroce 2020 1

Šlakhamr u ŽÑáru nad Sázavou

02.05.2020 Šlakhamr vǡ Hamrech nad Sázavou je jednou ze šesti mimobrnȸnských památek ve správȸ Technického muzea vǡBrnȸ. Pʄvodnȸ se jednalo oǡhamr aǡvǡtomto duchu je také pojata expozice. Kromȸ bȸžných prohlídek vǡturistické sezonȸ (od kvȸtna do ɬíjna) probíhají nȸkolikrát roȬnȸ speciální akce, pɬi kterých se sejdou kováɬi aǡpɬedvádí kování na vodou pohánȸném bucharu iǡna ruȬních kovadlinách. Ukázky kováɬských technik probȸhnou vǡtomto roce 2.ǡkvȸtna.

2

Stará huħ u Adamova

20.–22.05.2020 Workshop starého železáɬství – experimentální tavby vǡrekonstrukcích ranȸ stɬedovȸkých kusových železáɬských pecí, zpracování vyrobených železných lup vǡkováɬské výhni, výpal dɬevȸného uhlí vǡmilíɬi. 23.05.2020 Slované na huti – 20. setkání ve stɬední Ȭásti Moravského krasu – ukázková tavba vǡrekonstrukci ranȸ stɬedovȸké kusové železáɬské pece, kováɬská práce (dále šlapací soustruh na dɬevo, ruȬní obilní mlýnek, výroba dehtu, peȬení chleba, pálení vápna ve vápenné peci, rozebírání milíɬe aǡdalší ɬemesla).

3

Kovárna v TÝšanech

20.–21.06.2020 Damask XVII. aneb Setkání kováɬʄ damascénské oceli 11.07.2020 Pɬíbȸh oǡželeze aǡdɬevu 05.09.2020 Soutȸž mladých kováɬʄ Mladý tȸšanský kováɬ

4

VÝtrný mlýn v KuželovÝ

18.–19.07.2020 Horɟácké slavnosti 2020

5

Vodní mlýn ve Slupi

05.09.2020 Slavnosti chleba 2020 SouȬástí akcí je také doprovodný program sǡ interaktivními stanovišti pro rodiny sǡdȸtmi.

6

Muzejní noc v TMB – 16.05.2020, 18–24 h

26.–27.09.2020 Podzimní experimentální tavba vǡ rekonstrukci ranȸ stɬedovȸké železáɬské pece.

Technické muzeum vǡBrnȸ mj. shromažȮuje aǡprezentuje široké veɬejnosti informace oǡslévárnách, slévárenských technologiích, školách Ȭi osobnostech tohoto oboru. Jestliže máte zájem tyto informace (vȬetnȸ reklamních materiálʄ, publikací, DVD) poskytnout, resp. uchovat aǡdále propagovat, posílejte je na níže uvedenou adresu nebo e-mail. Dále je možné propagovat vaše produkty nebo reklamní DVD ve stáléǡexpozici Kovolitectví Technického muzea vǡBrnȸ. Technické muzeum v BrnÝ Ing. Martin Kroužil Purkyɟova 105, 612 00 Brno krouzil@tmbrno.cz Informace oǡaktuálních výstavách aǡdalších akcích naleznete na www.technicalmuseum.cz vȬetnȸ virtuální prohlídky muzea. 40 Slévárenství ∙ 68 ∙ leden–únor 2020 ∙ 1–2


Kalendář akcí

2020 25.–27.03.2020

Metef

Boloňa, Itálie

www.metef.com/ITA/Home.asp

02.–03.04.2020

64. rakouské slévárenské dny

Schladming, Rakousko

www.ogi.at

20.–24.04.2020

Hannover Messe 2020

Hannover, Německo

www.hannovermesse.de

21.–24.04.2020

8. mezinárodní veletrh PaintExpo

Karlsruhe, Německo

www.paintexpo.com

22.–24.04.2020

WSPÓŁPRACA 2020 – 26. mezinárodní konference polských, českých a slovenských slévačů

Baranów Sandomierski, Polsko

www.tf.agh.edu.pl/konferencje/ konferencja.html

23.–24.04.2020

Německé slévárenské dny

Cáchy, Německo

gabriela.bederke@bdg.de

27.– 30.04.2020

CastExpo

Atlanta, USA

www.afsinc.org/tradeshows/ metalcasting-congress-2020

05.–07.05.2020

Rapid.Tech 3D 2020

Erfurt, Německo

www.rapidtech-3d.com

10.–13.05.2020

30th EICF International Conference

Bregenz, Rakousko

www.eicf.org/

13.–16.05.2020

METAL CHINA 2020

Šanghaj, Čína

20.–22.05.2020

METAL 2020

Brno, hotel Voroněž I

www.metalconference.eu/cz/

16.–18.06.2020

* CastForge

Stuttgart, Německo

www.messe-stuttgart.de/castforge/

17.–18.06.2020

1. Eisenguss-Forum

Stuttgart, Německo

www.eisenguss-forum.de

15.–17.07.2020

CHINA DIECASTING

Šanghaj, Čína

15.–19.09.2020

AMB – Mezinárodní veletrh obrábění kovů

Stuttgart, Německo

16.–18.09.2020

60. IFC Portorož

Portorož, Slovinsko

www.drustvo-livarjev.si

20.09.–01.10.2020

METAL

Kielce, Polsko

www.metal.targikielce.pl

05.–09.10.2020

FOND-EX, 62. MSV

Brno, ČR

https://www.bvv.cz/fond-ex/

18.–22.10.2020

74th WFC – 74. světový slévárenský kongres

Busan, Jižní Korea

www.74wfc.com

10.–13.11.2020

* ELMIA SUBCONTRACTOR 2020

Jönköping, Švédsko

www.elmia.se/en/subcontractor/

01.–03.03.2021

InCeight Casting

Darmstadt, Německo

www.inceight-casting.com

02.–05.03.2021

Intec Zuliefermesse

Lipsko, Německo

www.messe-intec.de www.zuliefermesse.de

15.–16.04.2021

65. rakouské slévárenské dny

Leoben, Rakousko

www.ogi.at

08.–11.06.2021

Moulding Expo

Stuttgart, Německo

www.messe-stuttgart.de/ moulding-expo/en/

2022

75th WFC – 75. světový slévárenský kongres

Itálie

www.thewfo.com

www.messe-stuttgart.de/amb

Redakce nezodpovídá za případné pozdější změny termínů nebo míst konání uvedených akcí. * Veletrhy s podporou MPO ČR. Akce připravované ČSS, http://ceskaslevarenska.cz/

2020 05.–06.03.2020

163. zasedání OK 04 Výroba oceli na ingoty a odlitky

10.–11.03.2020

62. zasedání OK ekonomické

VAG, s.r.o., Hodonín

pavel.fila@zdas.cz

18.03.2020

327. zasedání OV východočeského regionu

Hradec Králové

lana.i@slevarna.cz

22.04.2020

328. zasedání OV východočeského regionu

Hradec Králové

lana.i@slevarna.cz

vaclav.kafka@upcmail.cz

21.05.2020

28. seminář Ekologie a slévárenství

Hradec Králové

blaha@empla.cz

15.–16.06.2020

24. ročník „Bentonitové konference“; pořádá KERAMOST

Hotel Emeran, Klíny

protivinsky@keramost.cz

16.–17.06.2020

63. zasedání OK ekonomické

METOS v.o.s., Chrudim

vaclav.kafka@upcmail.cz

17.06.2020

329. výjezdní zasedání OV východočeského regionu

Horní Kalná

lana.i@slevarna.cz

22.–23.06.2020

Zasedání OK pro lití pod tlakem

Hotel Jezerka

vaclav.krnavek@siemens.com pavel.fila@zdas.cz

25.–26.06.2020

164. zasedání OK 04 Výroba oceli na ingoty a odlitky

Hotel Svratka

12.08.2020

330. zasedání OV východočeského regionu

Hradec Králové

lana.i@slevarna.cz

02.–04.09.2020

165. zasedání OK 04 Výroba oceli na ingoty a odlitky

Hotel Svratka

pavel.fila@zdas.cz

16.09.2020

331. zasedání OV východočeského regionu

Hradec Králové

lana.i@slevarna.cz

16.–17.09.2020

Tematický zájezd OV východočeského regionu

10.–11.11.2020

57. slévárenské dny®

Hotel Avanti, Brno

18.11.2020

332. zasedání OV východočeského regionu

Hradec Králové

lana.i@slevarna.cz

03.–04.12.2020

166. zasedání OK 04 Výroba oceli na ingoty a odlitky

Hotel Svratka

pavel.fila@zdas.cz

09.12.2020

333. zasedání OV východočeského regionu

Hradec Králové

lana.i@slevarna.cz

lana.i@slevarna.cz www.slevarenskedny.cz

Slévárenství ∙ 68 ∙ leden–únor 2020 ∙ 1–2 41

KALENDÁŘ AKCÍ

2021


Jan Madeja

143. valná hromada Svazu modeláren ČR Ing. Jan Madeja

ZPRÁVY SSČR

Slévárny Třinec, a.s.

Ve dnech 23.–25.10.2019 v Penzionu Sedlácký dvůr v  Jiřicích u  Humpolce proběhla 143. valná hromada Svazu modeláren ČR (VH SMČR). Předseda SMČR Richard Jírek přivítal všechny účastníky včetně čestného člena Ing. Jana Tolara. Rovněž představil nového člena SMČR Františka Eliáše, technologa modelárny a  kovomodelárny firmy Tatra Kopřivnice. S  činností předsednictva a  s  programem 143. VH seznámil přítomné Jaroslav Kabrda. S  prezentací Inovativní 3D technologie při výrobě modelů a  modelových zařízení vystoupil Miloslav Drápela, ředitel společnosti MCAE Systems, s.r.o., Kuřim, která poskytuje služby v oblastech CAD/CAM, 3D tisk a 3D optické měření. Ing. Jan Tolar se ve svém příspěvku zaměřil na Průmysl 4.0 – nejde o žádnou teoretickou fikci, ale realitu, bez které se žádná světová ekonomika neobejde. Kdo na nástup Průmyslu 4.0 nezareaguje, nebude do budoucna konkurenceschopný. Poprvé tato myšlenka zazněla na 64. hannoverském veletrhu v  roce 2011. Vloni na veletrhu v Hannoveru došlo k vyhodnocení, jak se s tím jednotlivé země, zejména evropské, vyrovnaly. V  počtu instalovaných robotizovaných

pracovišť na 10 tisíc zaměstnanců ve strojírenství naše republika dopadla velmi špatně se 119 instalacemi. Německo (322), Švédsko (240), Dánsko (230) jsou na vrcholu, ale i  Rakousko (167), Slovensko (151) a Slovinsko (144) jsou na tom výrazně lépe než my. Světovou špičkou je Korejská republika se 710 instalacemi. Nejde přitom jen o  počet robotů. Cílem je zavedením nových technologií vybudovat inteligentní podnik spočívající ve spojení digitálního, reálného a  virtuálního prostředí. Pro nás jako výrobce to prakticky znamená výrazně zvýšit efektivitu výroby. Instalovat v  modelárně jen CNC stroj bez digitalizace všech řídicích procesů ve firmě nepřinese výrazný posun v dosažení digitální ekonomiky, což je cílem Průmyslu 4.0, a hlavně to do budoucna nezajistí konkurenceschopnost, zvláště v očekávání krizového období ve strojírenské výrobě. Jak na veletrhu uvedla kancléřka Angela Merkelová, Švédsko dosáhlo v  tomto směru největšího pokroku, když za sedm let dokázalo přetransformovat strojírenství z  převážné závislosti na výrobě automobilů na digitální ekonomiku. To je přesně to, co potřebujeme i u nás, ale k tomu musí být i  politická vůle, aby strojírenské firmy byly motivovány k zavádění moderních technologií, a ne k zaměstnávání laciné pracovní síly z východu.

Účastníci valné hromady Svazu modeláren ČR v Jiřicích

42 Slévárenství ∙ 68 ∙ leden–únor 2020 ∙ 1–2

V roce 2019 proběhl slévárenský veletrh GIFA, kde byla celá řada prezentací automatizovaných systémů ve slévárenství a  modelářství. Z  našich modeláren se aktivně účastnila vkusným stánkem firma Bosko s.r.o. Vloni rovněž proběhla významná slévárenská akce SPOLUPRÁCA 2019 v Tatranské Lomnici za rekordní účasti zástupců sléváren, technických univerzit a  výzkumných pracovišť z Polska, Slovenska a České republiky. Největší slévárenskou akcí u  nás jsou Slévárenské dny, které se konaly 12. a  13. 11. 2019 v  hotelu Avanti v  Brně již po 56. Česká slévárenská společnost jako pořadatel se snaží, aby obsah přednášek byl poutavý pro všechny účastníky, tedy i  pro zástupce modeláren. V  rámci činnosti České slévárenské společnosti pracuje 15 odborných komisí, z  nichž některé jsou velmi aktivní a  svoji činnost zaměřují na provozní problémy sléváren, což jistě zajímá i  výrobce modelů. Proto je dobré obrátit se se svými problémy na některou z odborných komisí. Firmu RAMPF Tooling Solutions GmbH & Co. KG představil ve své prezentaci Volba obráběcího nástroje, výpočty řezných parametrů pro blokové materiály Marek Stejskal. Následně předseda SMČR Richard Jírek vyzval přítomné, aby plénu sdělili informace o  aktuální situaci ve svých firmách. Bylo konstatováno, že současným největším problémem u některých modeláren je pozvolna klesající výrobní náplň a nedostatek kvalifikovaných pracovníků. V rámci diskuze se hovořilo o aktuální situaci na českém trhu s modely a odlitky, o situaci ve skladování a vyřazování modelového zařízení a  o  odborném školství a  kvalifikované pracovní síle. V  pátek 25.10.2019 pokračovala diskuze na téma moderních technologií a materiálů na výrobu modelů. Na závěr předseda SMČR Richard Jírek zhodnotil kladně průběh VH a poděkoval všem za aktivní účast, především zástupcům firem MCAE Systems, s.r.o., Kuřim, a  RAMPF Tooling Solutions GmbH & Co. KG.


Barbora Bryksí Stunová

Zasedání OK pro lití pod tlakem při ČSS, z.s. Ing. Barbora Bryksí Stunová, Ph.D. foto: Ing. Štěpán Krňávek

Nově zvolený předseda Ing. Václav Krňávek (vlevo) v předsálí

zasedání na stejné téma, do jehož organizace by se zapojila i Odborná komise pro informatiku a automatizaci (OK 15). Řádné zasedání na téma Sběr a analýza dat z procesu tlakového lití se uskuteční 22.– 23. 6. 2020 v hotelu Jezerka na Sečské přehradě pod záštitou společnosti Kovolis Hedvikov a.s. O podzimním zasedání se jedná, předběžně je plánováno na říjen 2020 pod záštitou společnosti PLANSEE a bude věnováno tématu forem, nástrojových materiálů a 3D tisku. Velkou novinkou pro letošní podzimní zasedání byly nové webové stránky OK  06 www.podtlakem.cz, které mj. umožňovaly on-line registraci na zasedání. Stránky mají za cíl sloužit jako odborná platforma pro zainteresované strany, ať už pro slévárny, pro dodavatele sléváren, případně pro univerzity. Měly by poskytovat aktuální informace z  oboru, prostor pro inzerci, ale také třeba encyklopedii tlakového lití. Zasedání s rekordním počtem účastníků (130) překonalo očekávání a bohužel i  ubytovací kapacitu hotelu, proto někteří účastníci byli ubytováni v  okolních hotelech a  penzionech. Ještě jednou se jim tímto omlouváme a děkujeme za pochopení. Stále je co zlepšovat a  organizační tým již teď pracuje na přípravě dalších zasedání.

Rekordní účast na zasedání OK 06

Slévárenství ∙ 68 ∙ leden–únor 2020 ∙ 1–2 43

ZPRÁVY ČSS

Ve dnech 26.–27. 11. 2019 se v hotelu Skalský dvůr v  Lísku u  Bystřice nad Pernštejnem konalo podzimní volební zasedání Odborné komise pro lití pod tlakem (OK 06) při České slévárenské společnosti, z.s. Zasedání proběhlo pod záštitou společností TOKOZ a.s. a Tiesse Praha s.r.o. a tematicky bylo věnováno robotizaci a  automatizaci následných operací po odlévání. Jako již tradičně zasedání začalo společenským večerem, který byl zpestřen ochutnávkou rumu, kde v  přátelské atmosféře mohli účastníci pohovořit o  situaci v  našich slévárnách. Druhý den zahájil jednání v  9 h dočasný předseda OK 06 Ing. Václav Krňávek, který účastníky přivítal a  zopakoval organizační záležitosti zejména ve vztahu k  volbě předsedy. Slova se ujal předseda ČSS dr. Martínek a nastínil, že po volbě předsedy komise by se na jarním zasedání měli zvolit i  místopředsedové a  popřál komisi, aby se jí pod novým vedením dařilo. Na návrh dočasného předsedy bylo výkonným výborem ČSS schváleno udělení Děkovných listů organizátorům jak jarního, tak tohoto podzimního zasedání a  listy byly předány. Následně tajemník ČSS vyzval členy ČSS a zároveň členy OK 06, aby zvolili předsedu. Jediným kandidátem byl

současný předseda Ing. Krňávek. Členů jak ČSS, tak OK 06 bylo 23 a v tajném hlasování většina podpořila Ing. Krňávka. Dále program pokračoval představením společnosti TOKOZ a.s. předsedou představenstva Ing. Chládkem a následně poutavou přednáškou Ing. Mrvy o  plánování a  řízení zakázek v nástrojárně TOKOZ a.s. O další přednášku se podělili pánové Ing. Krejčí ze společnosti TOKOZ a.s. a  Ing. Bis z  Tiesse Praha s.r.o., kteří představili realizované robotické pracoviště broušení odlitků. Poslední přednášku před přestávkou měl Ing. Červený ze společnosti Tiesse Praha s.r.o., ve které představil několik dalších realizací robotizovaných pracovišť dokončovacích operací. Po coffee breaku dr. Kubelková z firmy Laempe + Panáčková s.r.o. společně s  Ing. Luňákem ze slévárny Beneš a Lát a.s. prezentovali realizaci pracovišť automatického cídění odlitků. Následovala přednáška Ing. Folty ze Škoda Auto a.s., která taktéž pojednávala o automatizaci konečných operací konkrétně v provozu slévárny Škoda Auto a.s. Téma automatizace a  robotizace následných operací je velice živým tématem a zájem jak ze strany pasivních účastníků, tak ze strany dodavatelských firem je značný. Z tohoto důvodu se předseda komise rozhodl uspořádat na jaře roku 2020 mimořádné


Josef Hlavinka

Norimberk hostil ve dnech 14.–16. ledna 2020 veletrh tlakového lití EUROGUSS Ing. Josef Hlavinka

Na veletrhu EUROGUSS byl během tří veletržních dnů představen celý hodnotový řetězec lití pod tlakem: od surovin přes technologie a postupy až po hotové výrobky. Atraktivní doprovodný program s  odborným kongresem Mezinárodní německý den tlakového lití, pavilonem Technologie povrchové úpravy a  přednáškami např. na téma Průmyslu 4.0 činí z veletrhu EUROGUSS oblíbené místo oborového setkávání v Evropě. Veletrh se koná pravidelně jednou za dva roky v lednu na výstavišti v Norimberku, další ročník veletrhu EUROGUSS proběhne 18.–20. 1. 2022. Více informací k  veletrhu získáte na www.euroguss.de.

SLÉVÁRENSKÉ AKCE

Svaz sléváren ČR

Čtyři zaplněné výstavní haly, nadšení návštěvníci a spokojení vystavovatelé, to je závěr letošního veletrhu EUROGUSS, který uzavřel své brány ve čtvrtek 16. ledna. Po roční pauze se v  Norimberku opět sešli zástupci branže lití pod tlakem. Pořadatel letos hostil rekordní počet vystavovatelů, celkem 754 firem přijelo na EUROGUSS představit své novinky (online katalog: www.euroguss.de/en/ ausstellerprodukt), z čehož více než polovina (56 %) přicestovala ze zahraniční. Top země, pokud jde o počet vystavovatelů, jsou: Itálie, Turecko, Španělsko, Rakousko a  pátou příčku obsadila se svými 16 vystavovateli Česká republika.

Razantní vývoj posledních čtyř ročníků vykazuje statistika pořadatele rok

2014

2016

2018

2020

počet vystavovatelů celkem

470

579

641

754

počet vystavovatelů z ČR

13

14

14

16

počet návštěvníků celkem

11 200

12 000

15 000

15 000

Odlitek bloku motoru BMW

AS-CASTING s.r.o.

44 Slévárenství ∙ 68 ∙ leden–únor 2020 ∙ 1–2

Stánek MPO ČR a SSČR

BENEŠ a LÁT a.s.

Seznam vystavovatelů z ČR: 1. Alutex spol. s.r.o. 2. AS-CASTING s.r.o. 3. ATAS elektromotory Náchod a.s. 4. BENEŠ a LÁT a.s. 5. Crown Metals CZ s.r.o. 6. CZ a.s. 7. DGS Druckguss Systeme Liberec s.r.o. 8. GERCO EWZ s.r.o. 9. Hydac spol. s r.o. 10. KABEPE KOVO s.r.o. 11. KOVOLIS HEDVIKOV a.s. 12. KOVOLIT a.s. 13. METAL TRADE COMAX, a.s. 14. MPO ČR a Svaz sléváren ČR 15. Remet, spol. s r.o. 16. TOKOZ a.s. Vystavovatelé z  České republiky zde předvedli vysokou úroveň slévárenských dovedností, srovnatelnou se zahraniční konkurencí. Celkově se zdá, že slévárenský průmysl je dobře připraven čelit výzvám pomocí inteligence a předvídavosti vyvíjením technických řešení a inovací. Kromě toho budou nové koncepty mobility a environmentální technologie i  nadále nabízet široké spektrum příležitostí pro slévárenský průmysl. Některé slévárny se již připravují na tuto dynamickou budoucnost svými investičními projekty.


Jaroslav Martínek

Slévárna Kovosvitu MAS a VŠTE zahajují výzkum zaměřený na výrobu odlitků určených pro extrémní podmínky Ing. Jaroslav Martínek mediální zastoupení Kovosvitu MAS, a.s.

činností tak přispíváme k posílení konkurenceschopnosti celého regionu,“ říká a oceňuje, že se do výzkumu dílčích částí zapojují i  vybraní studenti, kteří díky tomu získají neocenitelnou zkušenost. Výzkumný projekt, který bude zakončen v  roce 2022, má rozpočet 31 mil. Kč, z nichž 19,7 milionů pokrývá státní dotace. Zbylé náklady hradí společnost Kovosvit MAS Foundry. „Nároky zákazníků na kvalitu vyráběných odlitků se stále zvyšují. A kdo se chce na trhu opravdu prosadit, musí nabídnout nejkvalitnější tvárnou litinu. A to je i naším společným cílem,“ uzavírá Jan Kočvara, obchodní ředitel Kovosvit MAS Foundry ze Sezimova Ústí.

VÝZKUM A VÝVOJ

Slévárna Kovosvit MAS Foundry se zapojila spolu s Vysokou školou technickou a  ekonomickou v  Českých Budějovicích (VŠTE) do výzkumného projektu, jehož cílem je zahájení výroby odlitků určených do extrémních podmínek. Výstupem z  tříletého projektu za více než 30 mil. Kč budou pokročilé technologické postupy, díky nimž bude slévárna schopna produkovat náročné a  na trhu žádané odlitky z litiny s kuličkovým grafitem pro stroje určené do podmínek, kde pracovní teplota dosahuje až –40 °C. Typickými zákazníky pro odolné odlitky se stanou společnosti poptávající tento druh produktů, například z lodního a energetického průmyslu, případně výrobci převodovek a kompresorů. „Výstup z tohoto projektu nám umožní rozšířit nabídku odlitků Kovosvitu a  tím zvýšit konkurenceschopnost, a  tedy i  exportní potenciál naší produkce v Evropě i mimo ni,“ říká Libor Kuchař, předseda představenstva Kovosvitu MAS. Unikátní výzkum zaměřený na produkci teplotně odolných odlitků řeší firma ze Sezimova Ústí spolu s  akademiky VŠTE v  rámci společného projektu Výzkum a  vývoj komplexní technologie výroby odlitků z vysoce jakostních tvárných litin. Projekt získal podporu ve veřejné soutěži Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci programu TRIO. Výzkum se zaměřuje na výrobu LKG a  odlitků do hmotnosti 7 t určených do extrémních podmínek při teplotách –20 až –40 °C. „Cestu ke splnění stanoveného cíle projektu představují rozsáhlé série provozních taveb, zaměřené na jejich průběh, mimopecní zpracování, modifikaci, legování, očkování až po odlévání a tepelné zpracování,“ vysvětluje Miroslav Chmiel, ředitel slévárny. Při provozních tavbách se provádí řada materiálových analýz, zaměřených na chemickou, metalografickou, strukturní, mechanickou a  termickou analýzu odebíraných vzorků. „Hledáme hlavně praktické možnosti, jak minimalizovat

vady, které při navrženém výrobním postupu odlitku vznikají. Naším cílem je nalézt a navrhnout ideální výrobní postup a  produkovat co nejkvalitnější odlitky,“ popisuje Ladislav Socha z Environmentálního výzkumného pracoviště VŠTE. Kromě provozních experimentů bude v  průběhu výzkumu využíván také simulační software MAGMA se zaměřením na návrh licího systému, optimalizaci tuhnutí, postup odlévání a  příslušné technologie. „Díky numerickým simulacím lze identifikovat kritické parametry, které by mohly vést ke vzniku vad ještě před vlastní výrobou,“ vysvětluje Karel Gryc z  týmu VŠTE. Podle Vojtěcha Stehela, prorektora VŠTE, umožňuje získání dalšího velmi náročného a také nákladného projektu využít silný výzkumný potenciál akademiků. „Naší vědecko-výzkumnou

Slévárenství ∙ 68 ∙ leden–únor 2020 ∙ 1–2 45


Přehled světové výroby odlitků za rok 2018

Přehled světové výroby odlitků za rok 2018 V roce 2018 vzrostla celosvětová produkce odlitků na 112,7 mil. t odlitků (tab. I), což oproti předchozímu roku představuje nárůst o  2,6  %. Téměř Tab. I.

Z 28 zemí, které poskytly údaje za poslední dva roky, jich 19 hlásilo v  porovnání s  rokem 2017 růst výroby. Deset největších producentů odlitků je

Přehled výroby odlitků ve světě v roce 2018 [t]

Země

LLG

LKG

temperovaná litina

ocel

slitiny Cu

slitiny Al

slitiny Mg

slitiny Zn

ostatní neželezné kovy

Belgie

69 900

7 800

7 500

2 200

87 400

247 000

17 500

9 100

1 350

10 500

38 450

Bělorusko Bosna a Hercegovina A Brazílie

celkem

1 305 036

535 116

244 008

20 945

172 076

5 040

1 158

2 283 379

Bulharsko B

30 300

9 200 C

10 400

292

5 540

42

55 774

Česká republika

176 500

57 000

62 000

20 500

101 000

300

1 200

418 500 49 350 000

Čína

SLÉVÁRENSKÁ VÝROBA VE SVĚTĚ

113 mil. t odlitků vyrobených v  roce 2018 značí zvýšení výroby o 2,5 mil. t, ačkoliv největší výrobce odlitků, Čína, oznámila snížení výroby o 0,1 %.

5 750 000

800 000

7 150 000

250 000

Dánsko

20 650 000 14 150 000 600 000 29 600

61 900

1 285

89

92 874

Egypt B

200 000

Finsko

18 400

36 200

10 100

3 031

2 395

100

70 226

Francie

597 400

682 100

60 400

19 307

394 727

24 854

2 424

1 781 212

Chorvatsko A Indie Itálie

31 100

11 800

50

221

25 174

25

15

68 385

9 413 164

1 313 104

50 000

1 215 636

1 396 778 E

13 388 682

767 600

428 600

56 900

69 729

856 016

8 065

73 303

983

2 261 196

Japonsko

2 070 301

1 689 391

39 940

171 860

74 559

1 505 499

19 085

4 782

5 575 417

Jihoafrická republika B

140 000

157 000

93 500

14 000

38 000

500

443 000

Kanada D

330 841

90 091

14 237

211 374

646 543

Korejská republika

989 200

700 200

1 000

158 300

25 100

630 000

13 000 F

2 516 800

Maďarsko

22 000

63 400

2 800

705

136 518

273

1 610

93

227 399

Mexiko B

892 188

526 897

373 965

217 200

817 911

81 300

2 909 461

Německo

2 435 600

1 636 000

184 700

79 278

1 020 013

18 198

59 205

5

5 432 999

8 800

22 300

6 525

37 625

Pákistán

181 000

24 540

48 750

14 200

21 200

2 730

292 420

Polsko

480 000

160 000

50 000

6 100

330 000

7 500

2 900

1 036 500

Norsko

Portugalsko

43 400

96 800

5 300

16 496

37 612

2 440

202 048

Rakousko

43 000

109 700

11 400

144 695

308 795

Rumunsko

19 500

2 000

20

9 000

2 900

66 000

5 000

400

116

104 936

2 184 000 G

1 134 000

117 600

588 000

75 600

100 800

4 200 000

Slovinsko

62 501

43 538

3 100

27 801

755

52 050

8 510

198 255

Srbsko

26 300

3 100

18 150

3 100

10 120

1

30

60 801

Španělsko

357 600

711 600

66 600

14 400

127 159

9 020

2 516

1 288 895

Švédsko

161 700

64 000

22 900

8 792

48 000

305 392

Švýcarsko

36 700

22 100

2 300

2 086

13 790

1 118

78 094

Tchaj-wan

641 178

215 796

68 577

31 202

421 283

1 378 036

Turecko

603 000

912 900

192 400

30 709

475 003

1 250

40 025

2 255 287

15 000

25 000

50 000

1 560 000

140 614 313 886

47 174

10 756 492

Rusko

Ukrajina

D

USA Velká Británie CELKEM

400 000

120 000

30 000

580 000

60 000

280 000

4 062 373

3 325 740

37 195

931 679

288 485

1 609 346

144 900

219 500

49 200

8 670

146 900

2 640

8 085

49 442 582 28 128 422 761 255 11 711 617 1 965 884 18 853 404 284 981 678 396

579 895

464 627

112 738 168

Pozn.: A) údaje z roku 2016; B) údaje z  roku 2017; C) včetně LKG; D) údaje z  roku 2015; E) všechny neželezné kovy; F) včetně zinku; G) zahrnuje veškerou litinu

46 Slévárenství ∙ 68 ∙ leden–únor 2020 ∙ 1–2


Přehled světové výroby odlitků za rok 2018

uvedeno v tab. II  – Čína, Indie a  USA opět obsadily první tři místa. Počet sléváren ve světě činí dle poskytnutých údajů 45 954 (tab. III), přičemž dle odlévaného materiálu mají největší zastoupení slévárny litiny, hliníku a oceli. Údaje pro přehled světové výroby odlitků dodávají slévárenské společnosti a  organizace jednotlivých zemí, stejně jako WFO a CAEF.

Tab. III.

Počet sléváren v jednotlivých zemích

Země

litiny

ocel

slitiny neželezných kovů

celkem v roce 2018

Belgie

5

8

6

19

Bělorusko

Bosna a Hercegovina A

5

2

4

11

Brazílie

396

134

494

1 024

Bulharsko B

80

18

98

Česká republika Tab. II.

Pořadí 1

Deset největších světových výrobců odlitků

země Čína

objem výroby

změna [%]

49 350 000

–0,1

2

Indie

13 388 682

11,1

3

USA

10 756 492

10,6

Japonsko

5 575 417

2,2

5

Německo

5 432 999

–0,9

6

Rusko

4 200 000

–0,6

7

Mexiko

2 909 461

údaje r. 2017

8

Korejská republika

2 516 800

–0,8

10

Brazílie Itálie

2 283 379 2 261 196

28

37

121

4 000

8 000

26 000

Dánsko

8

7

15

Finsko

11

7

14

32

Francie

380

3,1 0,8

Chorvatsko A

26

5

31

Indie

4 600

Itálie

147

38

859

1 044

Japonsko C

670

66

1 033 D

1 769

Jihoafrická republika B

167

Kanada C

175

Korejská republika

518

139

232

889

Maďarsko

27

31

58

Mexiko

B

Německo Norsko

Překlad z  časopisu Modern Casting, 2019, č. 12, s. 22–25. Dostupné na https://www.moderncasting.com/issues/december-2019

800

150

40

337

527

5

3

8

1 610

65

205

1 880

Polsko

180

35

240

455

Portugalsko

23

8

57

88

Rakousko

12

3

23

38

Pákistán

Rumunsko

85

Rusko A

1 140

Slovinsko

5

46

51

Srbsko A

36

Španělsko

46

29

51

126

Švédsko

26

12

61

99

Švýcarsko

15

2

40

57

Tchaj-wan Turecko

441

105

390

936

Ukrajina

270

280

290

840

USA

617

341

977

1 935

Velká Británie A

216

204

420

45 954

CELKEM

A) údaje z roku 2016; B) údaje z roku 2017; C) údaje z roku 2015; D) včetně sléváren tlakového lití

Slévárenství ∙ 68 ∙ leden–únor 2020 ∙ 1–2 47

SLÉVÁRENSKÁ VÝROBA VE SVĚTĚ

4

9

56 14 000

Čína A


Přehled světové slévárenské výroby roku 2019

SLÉVÁRENSKÁ VÝROBA VE SVĚTĚ

Přehled světové slévárenské výroby roku 2019 – dodavatelé do automobilového průmyslu přeřazují na nižší rychlost Největší vliv na výrobu odlitků ve světě měla v  několika posledních letech pokračující krize v  automobilovém průmyslu. Emisní skandál dieselgate, tlak na snižování emisí a  používání elektromobilů a  obecně pokles prodeje osobních automobilů během trvajícího období celosvětové ekonomické nejistoty způsobené obchodními spory a  politickými nepokoji – to vše mělo na výrobce automobilů nepříznivý dopad. Vzhledem k  tomu, že většina odlitků je vyráběna pro automobilový průmysl, se slévárenství ocitlo pod velkým tlakem. Téměř všechny země, které přispěly do Zprávy WFO o  světové slévárenské výrobě 2019, uvedly, že propad v  automobilovém průmyslu měl vliv na slévárenskou výrobu dané země, přičemž v některých zemích byl tento dopad citelnější než v ostatních. Tato nepříznivá situace v  oblasti tlakového lití a sléváren dodávajících do automobilového průmyslu byla ovšem rovněž zaznamenána i  v  Asii, nejvíce v Číně, která uvedla, že výroba odlitků pro automobilový sektor klesla poprvé za mnoho let, přičemž výrazně poklesla i  produkce odlitků směřujících do zemědělství a  energetického průmyslu. Jako důsledek poklesu v  automobilovém průmyslu se v Číně snížila výroba odlitků ze slitin hliníku a  hořčíku o 2,1 %. Oproti tomu vzrostla v Číně v roce 2018 výroba potrubí a  armatur, odlitků pro stavební stroje a  železniční dopravu o 7,2 %, 11,9 % a 9 %. Růst byl rovněž zaznamenán u  strojírenství v  případě hydraulických dílů a  ventilů čerpadel. To vše způsobilo zpomalení strmého růstu z  let 2000 až 2011, kdy celková výroba odlitků v roce 2018 dosahovala podobných hodnot jako v  roce 2017, tj. okolo 49,35 mil. t. Odlišná situace nastala v USA, kde došlo k celkovému nárůstu finanční hodnoty výroby odlitků v roce 2018 na 33,1 bilionu USD, tj. 10% nárůst v porovnání s  rokem 2017. Růst výroby odlitků v roce 2019 je odhadován o 1,9 % na 33,7 bilionu USD. Očekává se, že odlitky ze slitin hliníku a  hořčíku a  přesně lité odlitky z oceli budou vykazovat 48 Slévárenství ∙ 68 ∙ leden–únor 2020 ∙ 1–2

nejvyšší hodnotu růstu v nadcházejícím desetiletí při ročním růstu nad 3 %. Jelikož je přibližně 80 % odlitků vyrobených v  Německu určeno pro automobilový průmysl a strojírenství, německé slévárny nadále vykazují klesající trend výroby. Ačkoli zde byl zaznamenán mírný celkový růst 0,8 % v roce 2018, výhled pro rok 2019 již není tak optimistický. Největší vliv na zpomalení je přičítán útlumu v tradičním automobilovém průmyslu. V  souladu s  očekáváním měla tato situace největší dopad na slévárny slitin neželezných kovů, které ohlásily celkový pokles výroby o 2,4 %. Oproti tomu čerpaly německé slévárny litin výhody z pozitivního ekonomického vývoje v oblasti strojírenství a provozního inženýrství, nebyly ovšem schopny zvýšit výrobu nad 2 %. V  roce 2018 zaznamenaly italské slévárny růst výroby o 1,2 %, což představuje velký pokles z hodnoty růstu 7 % z roku 2017. Významným faktorem bylo zpomalení v  automobilovém průmyslu a  ve stavebnictví, a  přestože výroba odlitků určených pro strojírenství vykazovala rostoucí trend, úroveň růstu byla výrazně snížena na úroveň předchozího roku. Obecně byl tento špatný trend ve slévárenství zapříčiněn poklesem domácí poptávky a  zpomalením vývozu. V  případě sléváren oceli však panuje optimizmus, a to především u sléváren s  mechanizovaným systémem výroby malých odlitků pro strojírenství.

V rychle rostoucí ekonomice Indie došlo obecně ke zpomalení. Za rok 2018 se očekává objem výroby odlitků mezi 12,7 až 13 mil. t, ovšem podle předpokladů z  Indického slévárenského institutu bude toto číslo v roce 2019 o 10–15 % nižší. Důvodem je pokles poptávky po automobilových komponentech a  nejistota související s e-mobilitou, což vše zdržuje specifické investice. Slévárenství v  Korejské republice je také nepříznivě poznamenáno útlumem v automobilovém sektoru, což je spojeno také s poklesem v oblasti stavby lodí. Předpokládá se však, že vládní podpora výroby specifických materiálů a  součástí napomůže investicím a rozvoji slévárenství. Objem výroby odlitků v  Japonsku zůstal za posledních pět let stejný, přičemž v roce 2018 vzrostla výroba v porovnání s  předchozím rokem o  2,1  %. Jelikož však přibližně 60  % produkce japonských odlitků směřuje do automobilového průmyslu, obavy z budoucnosti jsou nezanedbatelné. Většina výrobců automobilů věnuje velkou pozornost příští generaci elektro- a hybridních motorů a mnoho z nich se zavázalo k rozvoji v  této oblasti, a  proto přijaly japonské slévárny dodávající do automobilového průmyslu nové strategie, jak se změnám přizpůsobit. Dovoz odlitků klesá, stejně tak se ale snižuje i objem vývozu, přičemž většina produkce odlitků slouží k pokrytí potřeb domácího trhu. Velký podíl odlitků je


Přehled světové slévárenské výroby roku 2019

především pokud jde o potrubí, městskou litinu a topenářské díly. Témata k diskuzi Útlum v  automobilovém průmyslu byl pro situaci ve slévárenství evidentně nejvýznamnějším činitelem, současně se však na výkonu ekonomiky mnoha zemí a osudu slévárenství podílejí i další faktory. V největší míře jde o výkyvy směnných kurzů a také postupný zánik slévačských dovedností, který chce řešit mnoho zemí. Podmínky na trhu ovlivňují schopnost mnoha investorů investovat na úrovni, jakou by si přáli, například v České republice, kde jsou slévárny s  velkým objemem výroby schopny těžit z investic do zařízení ke zlepšení produktivity, jinde však investice stagnují. Slévárny dodávající do automobilového průmyslu a tlakové slévárny trpí poklesem na trhu. Ačkoli objem výroby roku 2018 se bude podobat roku 2017 (přibližně 418 500 t), současná ekonomická situace je taková, že společnosti si nemohou vytvářet rezervy a mohou se tak stát oběťmi výkyvů podmínek na trhu. Obavy v Egyptě vzrostly kvůli devalvaci egyptské měny, závislosti průmyslu na dováženém materiálu, neustálým zvyšováním nákladů na energii, nedostatkem kvalifikované pracovní síly a  nízkými investicemi kvůli chybějícím motivačním nařízením. Pozitivní však je, že v  Egyptě budou otevřeny dvě nové slévárny, z  nichž jedna je slévárna pro automotive patřící do skupiny Helwan Iron Foundries, s roční kapacitou přibližně 30 000 t odlitků brzdových kotoučů a brzdových bubnů. Vzhledem k tomu, že vývoz představuje důležitý aspekt výroby odlitků v Srbsku, tato země trpěla výkyvy na mezinárodním trhu a uvalenými sankcemi. Srbské slévárenství je také téměř zcela závislé na dovozu materiálů a zařízení. Mnozí opět uvádějí problémy týkající se kvalifikované pracovní síly jako „znepokojující“. Česká republika uvádí, že růst výroby se zastavil, částečně kvůli nedostatku kvalifikovaných pracovníků. Rakousko, Egypt, Japonsko a Velká Británie rovněž poznamenaly, že je nezbytně nutné věnovat pozornost odbornému vzdělávání. Navzdory rozmanité škále možností mají jihoafrické slévárny stále potíže s  nedostatkem kvalifikované pracovní

SLÉVÁRENSKÁ VÝROBA VE SVĚTĚ Z HISTORIE

rovněž použit v rámci skupin společností. Velký počet sléváren v  Rakousku rovněž očekává v  roce 2019 kvůli pesimistickým předpovědím prodejů automobilů nízký nebo žádný růst výroby. Nicméně v  roce 2018 se výroba odlitků zvýšila o 2,9 % a následovaly tržby s nárůstem o 4,2 %. Největší nárůst byl vyvolán vyšší poptávkou po odlitcích ze slitin železa a z oceli (nárůst o 4,8 %, tržby o 4,6 %), přičemž neželezné odlitky zaznamenaly mnohem nižší nárůst o 1,1 % (tržby o 4 %). V  Rumunsku došlo ke strukturálním změnám v  oblasti neželezných kovů (zejména tlakového lití), která vykazovala lepší výsledky než slévárny železných kovů, kde došlo ke snížení výroby. Očekává se však, že nárůst u vysokotlakého lití se v roce 2019 zastaví kvůli poklesu v automobilovém odvětví. Španělské slévárny rovněž utrpěly propadem zakázek u  svých odběratelů, opět zejména v automobilovém průmyslu. Pokračovaly sice v  předpokládaném pozitivním trendu, křivka růstu však již nebyla tak strmá. Stejně jako v  případě většiny ostatních zemí se projevil propad ve výrobě hliníkových odlitků kvůli potížím v  automobilovém průmyslu. Jelikož však 88  % odlitků pochází z odvětví železných kovů, není tento dopad tak dramatický. Situace vypadá optimističtěji ve Švédsku – ačkoli je přibližně 70 % vyrobených odlitků určeno pro automobilový průmysl, společnost Scania připravuje výstavbu nové slévárny železných kovů a také švédský výrobce nákladních automobilů Volvo se zavázal zmodernizovat svou slévárnu litin tak, aby dosáhla tržeb 150 mil. EUR. Celkově vzrostla v  roce 2018 výroba odlitků o 5,1 % s nárůstem výroby „lehkých“ odlitků ze slitin hliníku a hořčíku dle požadavků automobilového průmyslu. Produkce sléváren ve Francii v  roce 2018, 1,78 mil. t odlitků, je podobná roku 2017. Opět je horší situace ve slévárnách dodávajících do automobilového sektoru, což se projevilo poklesem výroby odlitků z lehkých slitin. Situace u odlitků ze slitin hořčíku a  titanu určených pro letecký průmysl je podstatně lepší. Příznivěji se jeví postavení sléváren oceli, které zaznamenaly zvýšení počtu zakázek. Rovněž jsou patrné signály potenciálního růstu u litinových odlitků,

49


SLÉVÁRENSKÁ VÝROBA VE SVĚTĚ

Přehled světové slévárenské výroby roku 2019

síly, vysokými náklady na energii, stárnutím zařízení a s nedostatkem investic na nápravu situace. Nedodržování environmentálních zákonů vystavuje některé slévárny riziku uzavření. Ačkoli od hospodářského útlumu v roce 2008 došlo ve Španělsku k pozitivnímu vývoji, ve slévárenství přetrvávají určité obavy, jako jsou politická nejistota spojená s  brexitem a  jeho dopady na evropskou společnost, nové tarify a obchodní války mimo Evropu; nezanedbatelné jsou také vysoké náklady na energii a dopad elektromobility. Finské slévárny těžily v  roce 2018 z  vyšších prodejních cen v  souladu s  celosvětovými cenami. Hodnota se tak navzdory poklesu objemu výroby zvýšila o 16 %. Francouzské slévárny stále dosahují dobré ceny odlitků a udržují si dobré jméno v souvislosti s výrobou složitých odlitků. Pozitivní podpora a investiční plány V  mnoha oblastech světa je možno dosáhnout zlepšení situace pomocí regionální nebo národní podpory spolu s plány rozvoje. Příkladem může být Indie, kde se pozornost zaměřuje na infrastrukturu v zemi a předpokládá se, že výstavba silnic a bydlení na venkově povede ke zvýšené poptávce po zařízeních pro zemní práce apod. Známky rozvoje jsou také patrné v těžebním průmyslu, v oblasti výroby užitkových vozidlech, železniční dopravy a obrany. Slévárenství v Polsku závisí do značné míry na úspěchu vývozu, zejména do sousedního Německa, Itálie, Francie, 50 Slévárenství ∙ 68 ∙ leden–únor 2020 ∙ 1–2

České republiky a Velké Británie. Očekává se, že díky iniciativě označit zemi za zvláštní hospodářskou zónu, což znamená osvobození od daně na nové investice na dobu až 15 let, bude toto odvětví dále posíleno novými investicemi. Ačkoli jde v  globálním měřítku v  případě Austrálie o  relativně malý průmysl, slévárny hlásí po všech stránkách rušný rok. Částečně jsou však pozastaveny investiční plány na výměnu stárnoucího zařízení a  průmysl čeká na zveřejnění nové vládní energetické politiky. Rok 2018 byl pro maďarské slévárny dalším úspěšným rokem s mírným růstem. Za zmínku stojí zejména meziroční růst v případě sléváren přesného lití. Navzdory enormní závislosti na vývozu, kdy přibližně 85  % odlitků směřuje za hranice země, zůstávají vyhlídky průmyslu pro rok 2019 optimistické. Situace v oblasti přesného lití ve Velké Británii je příznivá, tato země zaujímá 50% podíl na trhu přesně litých odlitků v EU. Za rok 2018 uvádějí slévárny nárůst obratu a objednávek. V roce 2019 tak britské slévárny těžily z nárůstu objednávek s  delšími dodacími lhůtami. Došlo také ke zlepšení v odvětví letectví a stále silný zůstává sektor obrany. Projekty těžby ropy a zemního plynu na moři, které v loňském roce zaznamenaly určité oživení, však nyní opět zpomalují. Transformace na elektrické pohonné jednotky bude mít samozřejmě na slévárenství velký dopad. Skandinávská asociace dodavatelů do automobilového průmyslu zahájila ve Švédsku národní projekt pro subdodavatele, kteří vyrábějí komponenty pro vozidla se spalovacím

motorem, aby jim pomohla přizpůsobit se poptávce po různých součástkách. V roce 2018 dosáhly norské slévárny vyšší obrat, než se očekávalo, a  mírný nárůst objemu. Tento pozitivní vývoj by měl pokračovat i v roce 2019. V Číně a Bělorusku jsou zaváděny mezinárodní normy kvality. Ve Slovinsku je výhled pozitivní s trendy zahrnujícími digitalizaci, propojení, odlehčení a udržitelnou výrobu a investice, které pomáhají slovinskému slévárenství v roce 2018 dosáhnout mírného růstu kolem 2 %. Slévárenství ve Španělsku také reaguje na potřebu vývoje pokročilých technologií, aby vyhovovalo konceptu Průmyslu 4.0 a poskytovalo „chytrou“ výrobu, což bude vyžadovat více vzdělání a  rozvoj pracovníků. Švýcarská produkce byla v  roce 2018 v dobré kondici a v roce 2019 se očekává mírné tempo růstu. Turecké hospodářství pokračuje v růstu, slévárenství dokonce zaujalo své místo mezi třemi největšími výrobci v Evropě. Tohoto výsledku bylo dosaženo i  přes nestabilní makroekonomické podmínky a to díky zvýšeným investicím v  hodnotě 173 mil. EUR v  roce 2018, což je o  44  % více než v  předchozím roce. Investice směřovaly hlavně do formovacích linek, regenerace písku, simulačního softwaru a projektů energetické účinnosti. Velký vliv na ekonomiku měly problémy týkající se směnných kurzů, vysoké náklady na energii a suroviny a celkové zvýšení mezd o 30 %. Nepříznivý je rovněž 9% pokles ve výrobě motorových vozidel a  pokles domácího prodeje o 35 %. Zdroj:  WFO Global Foundry Report 2019. Publikace je k  dispozici jednotlivým národním asociacím členských států Světové slévárenské organizace (WFO). Bližší informace: www.thewfo. com, příp. je možno kontaktovat generálního tajemníka WFO Andrewa Turnera: andrew@thewfo.com. Některé údaje nejsou k dispozici, a proto ve zprávě chybí např. informace z  Jižní Ameriky a Ruska. Překlad z časopisu Foundry Trade Journal International, roč. 193, č. 3769, listopad 2019, s. 294–297, s laskavým svolením redakce.


Transactions AFS 2018

Transactions AFS 2018, sv. 126, 3. část Model tuhnutí litin s kuličkovým grafitem legovaných křemíkem Solidification Pattern of Silicon-Alloyed Ductile Cast Irons STAN, S. a kol. s. 165–183, 13 obr., 7 tab., lit. 51 Hlavním cílem práce bylo zhodnocení aktuálního stavu litin s  kuličkovým grafitem legovaných křemíkem jako nedávno normalizovaného materiálu, aby bylo možné optimalizovat jeho tvárnost, pevnostní vlastnosti a obrobitelnost pro běžné použití a  použití za vysokých teplot. Přednáška předkládá v  první části přehled publikovaných dat o této LKG a pak popis podmínek a průběhu prací, shrnutí a vyhodnocení výsledků.

3D vizualizace tepelné deformace zkušebních diskových vzorků z chemicky pojených směsí 3D Vizualization of Thermal Distortion in Disc-Shaped Chemically-Bonded Sand Specimens IKONOMOV, P. a kol. s. 193–203, 8 obr., 1 tab., lit. 6 Popis zařízení a postupů umožňujících měření deformace ST směsí teplem. Generuje data jak axiální, tak radiální deformace teplem v  reálném čase. Jsou shrnuty možnosti a výhody použití v provozní praxi. Vyhodnocení výsledků konkrétních zkoušek. Případová studie: snižování staženin v  hliníkových odlitcích řízením tepla v  pryskyřičném systému PUBC / Case Study: Reducing Shrinkage in Aluminum Castings using

Srovnávání výsledků simulace s výsledky zkoušek odlévání LLG za použití kotoučových zkušebních těles z  PUCB / Comparing Simulation with Gray Iron Casting Trials using PUCB Disc-Shaped Sand Specimens PIKE, A. a kol. s. 215–234, 26 obr., 13 tab., lit. 9 Popsána práce, kde se srovnávaly výsledky získané zkouškami TDT, simulací a  reálného odlévání zaměřenými na děje na styčné ploše pískové jádro (PUCB) a tavenina. Na základě výsledků byl vypracován nový model jejich zkoušení. Popis podmínek a  průběhu prací, doporučení výroby odlitků z LLG omezující výskyt vad. Popisná statistická analýza slévárenských vlastností pískových částí vyrobených trojrozměrným tiskem / Descriptive Statistical Analysis of Foundry Properties of Sand Parts Produced by Three-Dimensional Printing NYEMBWE, K. a kol. s. 235–239, 6 obr., 5 tab., lit. 16 Studie se zabývala statistickou proměnlivostí slévárenských vlastností pískových částí vyrobených 3D tiskem. Výsledky ukazují, že takto vyrobené části nejsou vždy konzistentní, pokud jde o  mechanické vlastnosti. Největší proměnlivost měly hodnoty pevnosti v tahu, nejmenší pak hodnoty pevnosti v ohybu. Popis podmínek a průběhu prací, vyhodnocení výsledků.

Vliv jakosti vody na vlastnosti syrové směsi / Effect of Water Quality on Green Sand Properties WALLACE, B. a kol. s. 241–248, 25 obr., 6 tab. Voda používaná do bentonitových syrových směsí obsahuje soli rozpustné ve vodě  – elektrolyty, které se hromadí ve směsi a  mají dlouhodobě nepříznivý vliv na její vlastnosti. V rámci popsaných zkoušek se zjišťoval vliv Na, Ca, Mg a Cl. Vliv jejich koncentrace v syrové směsi na jakost odlitku se ověřoval na odlitku desky z  LLG třídy 30. Uvedeny podmínky a průběh prací, vyhodnoceny výsledky. Vliv doby/teploty vypalování na termomechanické vlastnosti skořepinové formy pro přesné lití Firing Time/Temperature Effect on Investment Shell Thermo-Mechanical Properties XU, M. a kol. s. 249–254, 6 obr., 2 tab., lit. 19 Jsou uvedeny předběžné výsledky vlivu parametrů vypalování na termomechanické vlastnosti skořepinových forem. Skořepinové formy se vypalovaly za různých podmínek. Vliv parametrů vypalování – doba/teplota – se zjišťoval inverzní metodou, která dobře vyjadřuje energii spojenou s fázovou transformací v  průběhu procesu lití v  reálném čase. Uvedeny podmínky a  průběh prací, vyhodnoceny výsledky. Nucené chlazení polotrvalých forem na výrobu odlitků ze slitin železa s  jemným zrnem / Forced Cooling of Semi-Permanent Molds for Fine Grain Ferrous Casting MOROZ, N. a kol. s. 255–261, 12 obr., 3 tab., lit. 6 Popis nového postupu lití slitin železa umožňujícího řídit rychlost a  směr tuhnutí, a  tak docílit zjemnění zrna s  výrazným zlepšením mechanických vlastností odlitku. Postup spočívá ve strategické kombinaci primárního a sekundárního nepřímého nuceného chlazení. Popis formy, procesu lití a tuhnutí (s  využitím simulace těchto procesů). Uvedeny podmínky a  průběh prací, možnosti využití a ekonomické i ekologické výhody nového postupu. Zpracovala: Edita Bělehradová Slévárenství ∙ 68 ∙ leden–únor 2020 ∙ 1–2 51

TRANSACTIONS AFS 2018

Výzkum kvantitativního hodnocení povrchu odlitků trojrozměrným laserovým snímačem / Research into Quantitative Evaluation of Casting Surfaces Using 3-D Laser Scanning RYANT, N. s. 185–191, 15 obr., 4 tab., 2 rovnice, lit. 9 Po krátkém přehledu tradičních metod a terminologie měření drsnosti povrchu se hovoří o zavedení metodiky bezkontaktního skenování. Popsáno laserové skenování a  jeho výhody. Hlavní část přednášky popisuje podmínky a  průběh zkoušek laserovým 3D skenerem. Shrnutí a vyhodnocení výsledků.

Thermal Management of PUCB Resin System BIERSNER, B. a kol. s. 205–213, 24 obr., 1 tab., 1 rovnice, lit. 5 Referuje se o případové studii zaměřené na snížení výskytu staženin v  hliníkových odlitcích. Nejdříve se ověřovalo, zda by se podpovrchové staženiny daly omezit obměnami procenta pryskyřice anebo jejího poměru. Použila se jak simulace, tak zkoušky ve slévárně. Úpravy založené na výsledcích simulace a  zkoušek snížily zmetkovitost pod hranici přijatelnosti. Popis podmínek a průběhu prací, shrnutí a vyhodnocení výsledků.


Výtahy přednášek SSK

73. světový slévárenský kongres, Krakov 23.–27. 9. 2018, 3. část

VÝTAHY PŘEDNÁŠEK SSK

Účinky stopových prvků na mikrostrukturu a materiálové vlastnosti hliníkové slitiny / Effect of trace elements on microstructure and material properties of an aluminium alloy PABEL, T. a kol. předn. č. K 519/25, 2 s., 3 obr. Cílem projektu bylo stanovit základní vlivy nečistot a  jednotlivých mikrolegujících prvků, např. V, Ti, Ca, Zr a P, nebo jejich kombinace a  jejich dopad na jakost hliníkových odlitků. Výsledkem by mělo být určení mezního množství a  tolerancí pro jednotlivé stopové prvky. Navíc byly vypracovány praktické postupy na podporu spolehlivé sériové výroby slitin a  odlitků vysoké jakosti a  také nákup hliníkových slitin jednotlivými slévárnami. Výroba vláken z boritanu hořčíku elektrospřádáním / Preparation of magnesium borate fibers by electrospinning STORTI, E. a kol. předn. č. K 519/26, 2 s., 2 obr., lit. 8 Popsán postup výroby keramických vláken na filtry pro filtraci kovů. Jsou uvedeny podmínky výrobního procesu, následného tepelného zpracování a zkoušek vlastností. Shrnuty a vyhodnoceny výsledky. Keramické filtry s nátěry na bázi nanomateriálů nebo hlinitanů vápníku s uhlíkem pro filtraci tavenin oceli / Ceramic filters with coatings based on nano-materials or calcium aluminates with carbon for steel melt filtration STORTI, E. aj. předn. č. K 519/27, 2 s., 1 obr., 2 tab., lit. 7 U  keramických filtrů se zkoušely výše uvedené nátěry. Cílem bylo zlepšit jejich funkci. Ke zkouškám se použila tavenina oceli s uměle vytvořenými hlinitanovými vměstky. Po zkouškách se vměstky zůstávající v tavenině analyzovaly a  klasifikovaly podle chemického složení a velikosti. Shrnuty a vyhodnoceny výsledky. Účinky náhrady křemíku hliníkem na mechanické vlastnosti LLG The effect of the substitution of silicon by 52 Slévárenství ∙ 68 ∙ leden–únor 2020 ∙ 1–2

aluminum on the mechanical properties of gray iron AGUADO, E. a kol. předn. č. K 519/28, 2 s., 6 obr., lit. 6 Z  výsledků popsaných zkoušek vyplývá, že perlitické litiny Fe-C-Al lze vyrobit běžnými slévárenskými postupy. Tyto litiny mohou mít pevnost až 450 MPa s průměrnou tvrdostí 250 HB. Dají se tedy použít pro tenkostěnné odlitky (2,5 mm) bez rizika vzniku karbidů. Popis podmínek a průběhu prací, shrnutí a vyhodnocení výsledků. Předpověď výskytu chunky grafitu na základě numerické simulace a  experimentálních údajů Prediction of chunky graphite on the base of numerical simulation and experimental data BAUER, B. aj. předn. č. K 519/29, 2 s., 4 obr., 3 tab., lit. 6 Pro simulaci (ProCAST) se použila naměřená data (křivky chladnutí), vlastnosti taveniny a  koeficient přestupu tepla mezi odlitkem a formou. Výsledky simulace korelovaly s  oblastí výskytu chunky grafitu zjištěnou experimentálně. Popis podmínek a  průběhu prací, shrnutí a vyhodnocení výsledků. Vliv jednoho a  dvojitého tepelného zpracování na rozpuštění sekundární fáze slitiny Al-8,5Si-1,5Cu-0,4Mg s  různou počáteční rychlostí chladnutí Effect of single and double solution treatment on second phase dissolution of an Al-8,5Si-1,5Cu-0,4Mg alloy with different initial cooling rates HIDALGO, R. a kol. předn. č. K 519/31, 2 s., 3 obr., 2 tab., lit. 4 Studie se zabývá vlivem mikrostruktury a různého způsobu tepelného zpracování na rozpouštěcí fázi v  uvedené hliníkové slitině při dvou rozlišných počátečních rychlostech chladnutí. Popis podmínek a průběhu prací, shrnutí a vyhodnocení výsledků. Účinky mikrobublin při filtraci ocele: numerická studie / Effect of micro-scale bubles on steel fitration: a numerical study

ASAD, A.; SCHWARZE, R. předn. č. K 519/32, 2 s., 3 obr., 2 tab., lit. 5 Pojednává se o  rozšířeném numerickém modelu na výpočet možné tvorby malých bublin na stěnách filtru a na povrchu vměstků při filtraci taveniny oceli. Pro tyto účely byly sestaveny dva numerické modely umožňující posoudit, jak přispívají bubliny CO k odstraňování vměstků. 3rozměrné zobrazení kuličkového grafitu vysoko napěťovou elektronickou mikroskopií / 3-dimensional imaging of spheroidal graphite by ultra-high voltage electron microscopy MAEDA, H. A kol. předn. č. K 519/33, 2 s., 1 obr., lit. 4 Pojednáno o možnosti sjednotit dosud nejednotné názory na proces tvoření kuličkového grafitu v  litině. Popsaný postup mikroskopie vizualizuje 3rozměrně vnitřní strukturu celého kuličkového grafitu a objasňuje průběh tohoto procesu. Očekává se, že tato speciální vizualizace umožní pochopení krystalického růstu kuličkového grafitu. Mechanické vlastnosti LKG po prodloužené expozici vysokým teplotám / Mechanical behaviour of nodular cast irons after prolonged high temperature exposure MORRI, A. a kol. předn. č. K 519/34, 2 s., 4 obr., lit. 4 Cílem prací bylo vztáhnout účinky prodloužené expozice vysokým teplotám na mikrostrukturu a  zbytkovou pevnost litin s  kuličkovým grafitem s  různými mikrostrukturami základní kovové hmoty po izotermickém kalení (degradace). Popis podmínek a  průběhu prací, shrnutí a vyhodnocení výsledků. Vliv řediny na lom LKG při napětí v  tahu / Influence of shrinkage porosity on fracture under tensile stress in ductile cast iron LÓPEZ, M. a kol předn. č. K 519/35, 2 s., 5 obr., 1 tab., lit. 6 Studie řediny v  LKG se zaměřila na její morfologii a  umístění ve speciálně


Výtahy přednášek SSK

připravených zkušebních odlitcích a stanovení vlivu rozptýlených dutin mikrořediny jako přednostních míst vzniku a šíření lomu. Popis podmínek a  průběhu prací, shrnutí a vyhodnocení výsledků. Metalografie litých slitin Al duálním systémem FIB-SEM / Metallography for cast Al-alloys using FIB-SEM BONČINA, T.; ZUPANIČ, F. předn. č. K 519/36, 2 s., 2 obr., lit. 4 Obecně pojednáno o metodách používaných v metalografii. Hlavní pozornost je věnována novým postupům, především postupu FIB (Focused Ion Beam – zaostřený iontový oblouk v  kombinaci s  řádkovacím elektronovým mikroskopem). Popsána podstata postupu FIB a možnosti jeho využívání v každodenní praxi.

Hodnocení kompozitních keramických materiálů používaných při přesném lití součástí leteckých motorů / Characterization of composite ceramic materials used during investment casting of aircraft engines components CYGAN, R. předn. č. K 519/38, 2 s., 3 obr., lit. 7 Jsou předloženy výsledky výzkumu nových kompozitních keramických materiálů pro shora uvedené účely. Hlavním cílem prací byla příprava a zkoušky keramických forem z  nově vyvinutých kompozitních keramických materiálů v provozních podmínkách. Popis podmínek a průběhu prací, shrutí a vyhodnocení výsledků. Vliv vybrané superslitiny a  keramického kelímku na proces tavení a lití při přesném lití leteckých

Morfologická evoluce polotuhé hořčíkové slitiny Mg-Al-La-Ca připravené mechanickým mícháním Morphological evolution of semisolid Mg-Al-La-Ca magnesium alloy produced by mechanical stirring process (MPS) BARTEX, S. a kol. předn. č. K 519/40, 2 s., 2 obr., 1 tab., lit. 9 Je uveden výčet postupů na přípravu jmenované polotuhé hořčíkové slitiny. Jak se ukázalo, je příprava polotuhé hořčíkové slitiny postupem mechanického míchání dobrý způsob, jak snížit heterogenitu její mikrostruktury. Je popsána podstata procesu MSP (Mechanical Stirring Process) a  doporučena optimální doba míchání. Popis podmínek a  průběhu prací, shrnutí a  vyhodnocení výsledků. Stanovení zpevnění LLG stárnutím nedestruktivními metodami: účinky legujících prvků / Determination of gray cast iron age strengthening by non-destructive methods: effect of alloying elements VAUCHERET, A. a kol. předn. č. K 519/41, 2 s., 4 obr., 2 rovnice, lit. 5 Studie ukázala možnost sledovat nedestruktivními metodami zpevnění LLG stárnutím. Umožňuje to sledovat tento jev přímo na vyrobených odlitcích, což by mohlo zaručovat jejich metalurgickou stabilitu před obráběním. Navíc studie potvrdila účinky legujících prvků na stárnutí LLG, zvláště pak vliv volného dusíku. Popis podmínek a průběhu prací, shrnutí a vyhodnocení výsledků.

Účinky Sr a interakce nečistot na slitiny Al-7%Si-0,3%Mg / The effect of Sr and impurities interaction on the Al-7%Si-0,3%Mg alloys FUKUHARA, T. a kol. předn. č. K 519/42, 2 s., 4 obr., 1 tab., lit. 1 Úvodem pojednáno obecně o  vlastnostech, využití a vlivu jiných prvků na slitiny Al-Si. Poukazuje se na to, že většina odlitků se odlévá ze slitin druhého tavení a na důsledky, které to s sebou přináší. Práce se zaměřila na vliv interakce se Sr přidávaným jako zjemňovací prostředek s  nečistotami. Za ty se považují prvky jako Na, Ca, P, Sr. Popis podmínek a průběhu prací, shrnutí a vyhodnocení výsledků. Vývoj procesu výroby plátovacích materiálů litím mezi válci uspořádanými tandemově / Development of in situ fabrication process of clad materials by using tandem twin-roll casting KUMAI, S.; TAKAYAMA, Y. předn. č. K 519/43, 2 s.,5 obr., lit. 2 Po vysvětlení podstaty postupu odlévání mezi válci následuje popis hospodárného jednostupňového postupu výroby hliníkového plátovacího pásu. Shrnuty výhody. Popis podmínek a  průběhu prací, shrnutí a vyhodnocení výsledků. Výzkum strukturálních a  mechanických vlastností keramických forem používaných pro výrobu přesných odlitků kritických součástí leteckých motorů / An investigation on microstructural and mechanical properties of ceramic moulds applied in the investment castig of critical parts of aircraft engines KSIAZEK, M. a kol. předn. č. K 519/44, 2 s., 2 obr., 1 tab., 1 rovnice, lit. 3 Práce se zabývala výzkumem mikrostruktury, mechanických vlastností a  pórovitosti dvou typů keramických forem pro shora uvedené účely. Jedná se o formy na bázi křemene s alkoholovým nebo vodným pojivem. Z výsledků popsaných zkoušek vyplývá, že použití pojiva rozpustného ve vodě zvyšuje mechanické vlastnosti forem a zlepšuje jejich prodyšnost. Popis podmínek a průběhu prací, shrnutí a vyhodnocení výsledků. Zpracovala: Edita Bělehradová Slévárenství ∙ 68 ∙ leden–únor 2020 ∙ 1–2 53

VÝTAHY PŘEDNÁŠEK SSK

Zpevnění slévárenských slitin Al kvazikrystalickými precipitáty / Strengthening of Al-cast alloys by quasicrystalline precipitates ZUPANIČ, F. a kol. předn. č. K 519/37, 2 s., 1 obr., lit. 3 Stručně popsána nová třída hliníkových slitin s  vysokou pevností. Jedná se o slitiny zpevněné kvazikrystalickými precipitáty, které se vytvoří při rychlém tuhnutí. Zjišťoval se vliv podmínek tepelného zpracování a  předběžného tváření na precipitační chování těchto slitin. Jsou uvedeny a  vyhodnoceny hlavní výsledky prací.

součástí / Influence of the selected superalloy and ceramic crucible on the melting and melt-pouring process during the investment casting of the aircraft components CYGAN, R. a kol. předn. č. K 519/39, 2 s., 4 obr., lit. 6 Hlavním cílem výzkumu bylo stanovení fyzikálních a  chemických jevů, ke kterým dochází na styčné ploše forma  – kov během procesu tavení a odlévání. Ke zkouškám se použily dva různé kelímky a  superslitiny: Al2O3, ZrO2 a superslitiny MAR M509 na bázi mědi a  IN713C na bázi niklu. Popis podmínek a  průběhu prací, shrnutí a  vyhodnocení výsledků.


Zahraniční slévárenské časopisy

ZAHRANIČNÍ SLÉVÁRENSKÉ ČASOPISY

FOUNDRY TRADE JOURNAL www.foundrytradejournal.com

DOJKA, R. a kol.: Optimalizace technologie výroby masivních ocelových odlitků (Optimisation of heavy steel casting manufacturing technology), 2019, č. 3766, s. 213–215. BEGAN, B.: Teorie a praxe zjemňování zrna pro slitiny hliníku (Theory and practice of grain refining for aluminium alloys), 2019, č. 3767, s. 230–234. BOBROWSKI, A. a  kol.: Snadné vytloukání formovacích a  jádrových směsí  – budoucnost výroby odlitků (Easy knock-out moulding and core sands—the future for metal casting), 2019, č. 3768, s. 278–281. BHAT, A.; BARNETT, S.: Simulace odlévání: pomůcka ekologické výroby (Casting Simulation: an aid to green manufacturing), 2019, č. 3769, s. 306–310. STÖTZEL, R. a  kol.: Volnost kreativity  – koncepce nátěrů umožňující dokonalejší konstrukci a  vlastnosti odlitku (The freedom of creativity— coating concepts enabling enhanced construction and casting properties), 2019, č. 3769, s. 311–313. GIESSEREI www.giesserei.eu

BEGANOVIC, T.: Slévárna 4.0 – na cestě brownfieldem. 2. část: asistenční systém (Giesserei 4.0 – Unterwegs im Brownfield. Teil 2: Das Assistenzsystem), 2019, č. 7, s. 50–52, 54–55. PINTO, B. a  kol.: Tepelně efektivní technologie kelímků. Základy, vytvoření modelu a použití pro úspory energie (Thermisch effiziente Tiegeltechnologie. Grundlagen, Modellbildung und Anwendungen für Energieeinsparungen), 2019, č. 7, s. 56–63.

54 Slévárenství ∙ 68 ∙ leden–únor 2020 ∙ 1–2

KRÖGER, F.; TONN, B.: Vývoj slévárenských slitin Al-Cu pro tepelně namáhané odlitky (Entwicklung von AlCu-Gusslegierungen für thermisch beanspruchte Anwendungen), 2019, č. 7, s. 38–45. SCHIEBEL, K. a  kol.: Zkoušky pevnosti za syrova neutronovou radiografií (Nasszugfestigkeitsprüfungen in der Neutronenradiografie), 2019, č. 8, s. 32–37. GENZLER, Ch.: Nátěr zajišťující nejmenší zbytky špíny v  motorech (Schlichte für geringsten Restschmutz in Motoren), 2019, č. 8, s. 46–50. BLEICHER, Ch.: Analýza životnosti s  charakteristickými hodnotami nedestruktivního zkoušení (Lebensdaueranalyse mit Kennwerten der zerstörungsfreien Prüfung), 2019, č. 9, s. 24–26, 28–29. ASSMANN, F. a  kol.: Digitalizace ve výrobě průmyslových pecí  – cesta k  Průmyslu 4.0 (Digitalisierung im Industrieofenbau  – Auf dem Weg zu Industrie 4.0), 2019, č. 9, s. 32–39. HRABINA, D.; FILIP, P.: Odlévání ocelových dílů s  chráněným proudem taveniny (Giessen von Stahlgussteilen mit geschütztem Schmelzstrom), 2019, č. 10, s. 26–33 (viz Slévárenství 9–10/2019, s. 322–330, pozn. red.). STERLING, E.; BERGER, R.: Koncepce nízké hmotnosti a zabíhavost (Leichtbaukonzept und Fliessvermögen), 2019, č. 10, s. 34–42. POTATURINA, E.: Nátěry na aditivně vyrobené formy a  jádra (Schlichten für additiv gefertigte Formen und Kerne), 2019, č. 10, s. 54–57. BLEICHER, Ch. a  kol.: Vliv okrajových zón vnitřních plen na mez únavy LKG při kmitavém napětí (Einfluss von Gusshautrandzonen auf die Schwingfestigkeit von Gusseisen mit Kugelgrafit), 2019, č. 11, s. 32–35. ROOS, H. J. a kol.: Tlakově lité konstrukční díly – budoucnost koncepce lehkých konstrukcí (Druckgusslösungen für Strukturbauteile  – die Zukunft für Leichtbaukonzepte), 2019, č. 11, s. 38–43. FROHWERK, R.: Jak může profitovat průmysl tlakového lití z  výroby 3D tiskem (Wie die Druckguss-Industrie vom 3-D-Druck profitieren kann), 2019, č. 11, s. 44–46.

GIESSEREIPRAXIS www.giesserei-praxis.de

CHAKRABORTY, S. a kol.: Účinnost odstraňování pevných vměstků z taveniny oceli filtrem z  pěnové keramiky (Entfernung fester Einschlüsse aus der Stahlschmelze durch Keramikschaumfilter), 2019, č. 9, s. 8–14. AHOUANTO, F.: Imerys’ Kersand™ a  Durandal™  – pravé alternativy chromitového písku (Imerys’ Kersand™ und Durandal™ – die richtigen Alternativen zu Chromitsand), 2019, č. 9, s. 16–17. RAETHER, F. a kol.: Řízení tepla topných procesů  – měření vlastností přenosu tepla (Wärmemanagement von Heizprozessen  – Messung der Wärmeübertragungseigenschaften), 2019, č. 9, s. 18–22. NOGOWIZIN, B.: Koeficienty přestupu tepla při plnění formy pro tlakové lití taveninou (Wärmeübergangskoeffizienten bei der Füllung der Druckgiessform mit der Schmelze) Giesserei-Praxis, Druckguss, 70, 2019, č. 9, s. 26–28. HOFER-HAUSER, P.; GSCHWANDTNER, R.: Vliv evakuace formy na tlakově odlévané slitiny Al (Einfluss der Formenvakuierung auf Al-Druckgusslegierungen), Druckguss, 70, 2019, č. 9, s. 29–34. PHILIPP, S.: Konstrukce tlakově litých konstrukčních dílů vyhovující jak výrobnímu procesu, tak požadavkům zákazníka (Strukturbauteile in Druckguss- prozess- und anforderungsgerecht ausgelegt), Druckguss, 70, 2019, č. 9, s. 35–38. LEIBFRIED, K.: Změna pojetí výroby tlakových odlitků. 2. část: realizace (Paradigmenwechsel in der Druckgussfertigung. Teil 2: Ausführung), Druckguss, 70, 2019, č. 9, s. 39–44. FREITAG, L. a  kol.: Přesné lití slitin titanu do forem ze zirkoničitanu vápníku Feingiessen von Titanlegierungen mit Feingussformen aus Kalzium-zirkonat), 2019, č. 10, s. 8–12. ČUK, B.: Snižování výrobních nákladů regenerací bentonitových směsí  – případová studie (Reduzierung


Zahraniční slévárenské časopisy

GIESSEREI RUNDSCHAU www.proguss-austria.at/giesserei-rundschau/

HOFER-HAUSER, P.; GSCHWANDTNER, R.: Vliv evakuace formy na mechanické vlastnosti a tepelnou obrobitelnost tlakově odlévaných slitin Al (Einfluss der Formevakuierung auf die mechanischen Eigenschaften und die Wärmebehandelbarkeit von Al-Druckgusslegierungen), 2019, č. 4, s. 6–12. SCHINDLBACHER, G. a  kol.: Interaktivní hodnocení pórovitosti v  hliníkových odlitcích postupy 2D, 3D a  virtuální reality (Interaktive Beurteilung von Porosität in Al-Gussteilen in 2D, 3D und in virtual Reality), 2019, č. 4, s. 13–16. KERBER, H. a  kol.: Zkoušky jádrových a  formovacích směsí za vysoké teploty pro hodnocení měknutí a  zpevnění až do 700 °C (Heissprüfungen von Kern- und Formsanden zur

Beurteilung des Erweichungs- und Verfestigungsverhaltens bis 700 °C), 2019, č. 4, s. 17–24. CHINA FOUNDRY www.foundryworld. com

ZIN, F. a kol.: Vliv konfigurace elektrod na proces elektrostruskového přetavování ingotu z  rychlořezné oceli M2 (Effects of electrode configuration on electroslag remelting process of M2 high-speed steel ingot), 2019, č. 2, s. 126–134. CEN, M. a  kol.: Vměstky v  titanu a  jeho slitinách z  hlediska postupu tavení (Inclusions in melting process of titanium and titanium alloys), 2019, č. 4, s. 223–231. YANG, H. a kol.: Vliv vakua na pórovitost a mechanické vlastnosti tlakově čisté mědi (Effect of vacuum on porosity and mechanical properties of highpressure die-cast pure copper), 2019, č. 4, s. 232–237. YANG, X. a  kol.: Hodnocení mikrostruktury a  mechanických vlastností hliníkové slitiny 7075 připravené difuzním tuhnutím (Microstructural evaluation and mechanical properties of 7075 aluminum alloy prepared by controlled diffusion solidification), 2019, č. 4, s. 238–247. Qi, M. a kol.: 3D metoda modelování hliníkových pěn s  otevřenými póry založená na algoritmu stratifikace kulovitého jádra (A three dimensional modeling method for spherical open cell aluminum foams based on spherical core stratification algorithm), 2019, č. 4, s. 248–255. XUE, S. a  kol.: Vyhledávání trhlin ultrazvukem při zjišťování nesouvisejících vad v  hořčíkových slitinách (Ultrasonic flaw detection of discontinuous defects in magnesium alloy materials), 2019, č. 4, s. 256–261. LUO, J.: Pozorování dendritické fragmentace v  průběhu usměrněného tuhnutí slitiny Sn-10wt.%Bi (In-situ observations of dendritic fragmentgation during directional solidification of Sn-10wt.%Bi), 2019, č. 4, s. 262–266.

SONG, L. a kol.: Anorganické pojivo odolné vůči vlhkosti na výrobu slévárenských jader (Humidity-resistant inorganic binder for sand core making in foundry practice), 2019, č. 4, s. 267–271. QIN, X. a  kol.: Analýza parametrů odlévání tlakovým litím metodou konečných prvků (Finite element analysis for die casting parameters in highpressure die casting process), 2019, č. 4, s. 272–276. SUBRAMANIAN, S. a kol.: Zkoumání tribo mechanických vlastností kompozitních materiálů na bázi Al-Si10-Mg zpevněné hybridem z  popela vylisované třtinové vlákniny a  částicemi SiC (Investigations on tribomechanical behaviour of Al-Si10-Mg/ /sugarcane bagasse ash/SiC hybrid composites), 2019, č. 4, s. 277–284. LITĚJNOJE PROIZVODSTVO www.foundrymag.ru

ILLARIONOV, I. Je. a kol.: Výzkum vlastností vodních suspenzí s přírodním a  aktivovaným grafitem (Issledovanije svojstv vodnych suspenzij na prirodnych i aktivirovannych grafitach), 2018, č. 9, s. 25–28. LIVŠIC, V. B. a kol.: Ochranné nátěry forem na tlakově lité hliníkové odlitky (Zaščitnyje pokrytija press-form dlja polučenija otlivok iz Al-splavov), 2018, č. 9, s. 29–31. PODDUBNYJ, A. N.: Faktory určující tvrdost a  otěruvzdornost odlitků ze slitin Fe-C (Faktory, opredeljajuščije tverdosť i iznosostojkosť otlivok iz Fe-C splavov), 2018, č. 10, s, 2–6. KOSNIKOV, G. A. a  kol.: O  použití gadolinia ve slitinách hliníku a  litinách vysoké pevnosti se speciálními vlastnostmi (Ob ispoľzovanii gadolinija v aluminijevych splavach i vysokopročnych čugunach so speciaľnymi svojstvami), 2018, č. 10, s. 7–10. MUCHOMOROV, I. A.: O  rozměrové přesnosti odlitků (O  razmernoj točnosti otlivok), 2018, č. 10, s. 11–13. VASENIN, V. I. a  kol.: Stanovení hydraulického odporu zářezů ve vtokové soustavě kruhového tvaru Slévárenství ∙ 68 ∙ leden–únor 2020 ∙ 1–2 55

ZAHRANIČNÍ SLÉVÁRENSKÉ ČASOPISY

der Produktionskosten durch Bentonitregenerierung – eine Fallstudie), 2019, č. 10, s. 14–19. MOLNAR, D. a kol.: Simulace sklopného lití (Die Simulation des Kippgiessprozesses), 2019, č.10, s. 20–24. WOODS, K. a  kol.: Stanovení podílu pryskyřice ve směsi pro 3D tiskárny (Bestimmung des Harzanteils für 3D-Sanddrucker), 2019, č.10, s. 28–32. RÖHRIG, K.: Legovaná litina  – 37. část. Litina s  červíkovitým grafitem (Legiertes Gusseisen – Teil 37. Gusseisen mit Vermiculargraphit), 2019, č. 11, s. 8–14. KERBER, H. a  kol.: Zkoušky jádrových a  formovacích směsí za vysoké teploty pro hodnocení měknutí a  zpevnění až do 700 °C (Heissprüfungen von Kern- und Formsanden zur Beurteilung des Erweichungs- und Verfestigungsverhaltens bis 700 °C), 2019, č.11, s. 15–21. IKONOMOV, P. a kol.: 3D vizualizace tepelné deformace zkušebních diskových vzorků z chemicky pojených směsí (D-Visualisierung der thermischen Verformung bei scheibenförmigen Prüfkörpern aus chemisch gebundenem Sand), 2019, č. 11, s. 22–30.


ZAHRANIČNÍ SLÉVÁRENSKÉ ČASOPISY

Zahraniční slévárenské časopisy

(Opredelenije gidravličeskogo soprotivlenija pitatelja v koľcevoj litnikovoj sisteme), 2018, č. 10, s. 14–16. ISAKOV, M. V.; GOLOD, V. M.: Termodynamická analýza slévárenské slitiny Ti-Al-V  na počítači (Kompjutenyj termodynamičeskij analiz litejnogo titanovogo splava sistemy Ti-Al-V), 2018, č. 10, s. 17–19. DESNICKIJ, V. V. a  kol.: Vypracování technologie odlévání exponovaných ocelových dílů (Sozdanije litejnoj technologii dlja staľnych detalej otvetstvennogo naznačenija), 2018, č. 10, s. 23–26. TKAČENKO, S. S. a  kol.: Zaplnění makroreliéfu lisovací formy modelovou směsí postupem volného plnění (Uslovija zapolnenija makroreľjefa press-formy modeľnym sostavom metodom svobodnoj zalivki), 2018, č. 10, s. 27–30. ANDREJEV, V. V.: O  výrobě litinových dvouvrstvých válců na strojích pro odstředivé lití se svislou osou otáčení (Ob izgotovlenii čugunnych dvuslojnych prokatnych valkov na centrobežnych mašinach s  vertikaľnoj os’ju vraščenija), 2018, č. 10, s. 31–37. JEVTUKOV, A. P.; ZENKIN, R. N.: Zvýšení odolnosti součástí z  legované litiny rotačních drtiček vůči opotřebení (Uveličenije iznosostojkosti detalej iz legirovannogo čuguna dlja rotornych drobilok), 2018, č. 11, s. 2–4. BARANOV, D. A. a kol.: Vliv popouštění ve vakuu na vlastnosti struktury žáruvzdorné slitiny niklu EP693 (Vlijanije vakuumnogo otpuska na strukturnyje svojstva žaropročnogo nikelevogo splava EP693), 2018, č. 11, s. 5–7. KOROVIN, V. A. a  kol.: Modifikace ocelí 08GDFL a  12DN2FL komplexními modifikátory na bázi sloučenin Ca, Ba a  Sr (Modificirovanije stalej 08GDFL i 12DN2FL kompleksnymi modifikatorami na osnove soedinenij Ca, Ba a Sr), 2018, č. 11, s. 8–9. SKARJUKIN, D. V.; ŽIGAJEV, V.  V.: V&V  „Bentonit“  – základ jakosti slévárenských bentonitů a  výroby nových produktů (NIR GK „Bentonit“  – osnova kačestva formovočnych bentonitov i  proizvodstva novych produktov), 2018, č. 11, s. 10–15. VDOVIN, K. N. a  kol.: Zjišťování tvorby plynů ze zirkonového nátěru proti připečeninám pro ocelové odlitky (Issledovanije gazotvornosti 56 Slévárenství ∙ 68 ∙ leden–únor 2020 ∙ 1–2

protivoprigarnoj cirkonovoj kraski dlja staľnych otlivok), 2018, č. 11, s. 16–20. LEUŠINA, L. I. a kol.: Technologické zvláštnosti lití odlitků z vysoko manganové a nízko magnetické oceli do kovové formy (Technologičeskije osobennosti liťja v kokiľ otlivok iz vysokomargancevych malomagnitnych stalej), 2018, č. 11, s. 21–24. LIVŠIC, V. B. a  kol.: Ochranné nátěry na formy pro hliníkové odlitky (Zaščitnyje pokrytija press-form dlja polučenija otlivok iz Al-splavov), 2018, č. 11, s. 25–27. GOLOD, V. M.; ROST, Ju. V.: Předcházení vzniku zákalky na základě tepelné i  numerické analýzy tuhnutí LKG (Predotvraščenije otbela v otlivkach na osnove termičeskogo i čislennogo analiza kristallizacii čuguna s  šarovidnym grafitom), 2018, č. 11, s. 28–32. BROJTMAN, O. A. a kol.: Zdokonalení technologické přípravy výroby odlitků pro železniční zařízení (Soveršenstvovanije technologičeskoj podgotovki proizvotstva otlivok železnodorožnogo naznačenija), 2018, č. 11, s. 33–37. LIŤJE I METALURGIJA www.limrb.by

GUMINSKIJ, Ju. Ju.; ROVIN, S. L.: Ekologicky čisté pojivové vodní sklo modifikované ultradisperzními materiály (Ekologičeski čistoje modificirovannoje uľtradispersnymi materialami židkostekoľnoje svjazujuščeje), 2019, č. 3, s. 41–45. RUDNICKIJ, F. I. a kol.: Povrchová energie ultrajemných částic jako nástroj vytvoření nanomodifikačních systémů (Energija poverchnosti uľtradispersnych častic kak instrument sozdanija nanomodificirujuščich komplexov), 2019, č. 3, s. 46–53. ŠALEVSKAJA, I. A.: Zjišťování procesů přestupu tepla v licí formě s výztuží (Issledovanije teploobmennych processov v litejnoj forme s armirujuščej fazoj), 2019, č. 3, s. 54–59. KRASNYJ, B. L. a kol.: Možnosti použití taveného periklasu vysoké jakosti v technologii výroby kelímků pro indukční tavení ve vakuu (Vozmožnosti

primenenija vysokokačestvennogo plavlenogo periklaza v technologii izgotovlenija tiglej dlja vakuumno-indukcionnoj plavki), 2019, č. 3, s. 60–64. MICHALCOV, A. M. a  kol.: Perspektivní materiály používané v  přípravě složení nátěrů pro tlakové lití (Perpektivnyje materialy, ispoľzujemyje pri razrabotke sostavov smazok dlja liťja pod davlenijem), 2019, č. 3, s. 70–73. KUKAREKO, V. A. a  kol.: Matematické modelování procesu agregace austenitického zrna u  legovaných konstrukčních ocelí během ohřevu vysokou teplotou (Matematičeskoje modelirovanije processa ukrupnenija austenitnogo zerna pri vysokotemperaturnom nagreve legirovannych konstrukcionnych stalej), 2019, č. 3, s. 74–84. LIVARSKI VESTNIK www.drustvo-livarjev.si/livarski-vestnik

FRIESS, J. a kol.: Vývoj jednotného postupu analýzy pro hodnocení morfologie grafitu a  nodularity LKG nezávislého na systému (Razvoj enotnega analiskega postopka za sistemsko neodvisno oceno morfologije in kroglosti grafita v nodularni litini), 2019, č. 3, s. 162–176. ZOVKO BRODARAC, Z. a  kol.: Vliv Cu na rozvoj mikrostruktury slitiny AlSi7MgCu (Vpliv Cu na razvoj mikrostrukture zlitine AlSi7MgCu), 2019, č. 3, s. 177–190. MEDVED, J. a kol.: Vliv menších přísad legujících prvků na slévárenské slitiny hliníku (Vpliv manjšega dodatka legirnih elementov na luminijeve livarske zlitine), 2019, č. 3, s. 191–202. ARNŠEK, D. a kol.: Stanovení složek mikrostruktury zlepšeného hliníkového bronzu (Opredelitev mikrostrukturnih sestavin v naprednem aluminijevem bronu), 2019, č. 3, s. 203–211. Zpracovala: Edita Bělehradová IS SSČR infoslevarny@tiscali.cz


Irena Laboutková | Zdeněk Rasl, Irena Laboutková

Umělecká litina ve sbírkách NTM Irena Laboutková

podrobně popsány se zaměřením na zjištění jejich originality a vztahů k produkci ostatních středoevropských železáren včetně odkazů na související literaturu, archivní prameny a jiné muzejní sbírky. Texty provází bohatý poznámkový aparát. V  závěru katalogu je připojen seznam výtvarných umělců, kteří se přímo nebo zprostředkovaně podíleli na výtvarné podobě odlitků a  soupis literatury. V  katalogu je barevně fotograficky zdokumentována většina popsaných předmětů a  připojena doprovodná grafika vybraná z  dobových nabídkových ceníků umělecké litiny. Katalog je svým pojetím prvním takto zpracovaným katalogem umělecké litiny u nás. Vydalo Národní technické muzeum v  Praze, 2017, 200 s., ISBN 978-807037-276-0. Publikaci lze zakoupit přímo v  prodejně NTM v  hlavní budově muzea, Kostelní 42, Praha 7, nebo na dobírku na www.ntm.cz/muzeum/publikace-k-prodeji, kategorie Katalogy NTM, č. 31, 490 Kč.

Přehled dějin hutnictví v českých zemích Zdeněk Rasl – Irena Laboutková Publikace je zpracována formou nepříliš obsáhlého kompendia s jasným, strukturovaným textem, přístupným nejen v  oboru zběhlým badatelům, ale i  těm, kdo s  výzkumem teprve začínají nebo se o  tematiku hlouběji zajímají. V  neposlední řadě je vhodná pro pedagogy jako přehledná pomůcka k výuce dějin techniky. Obsah publikace je rozdělen do 5 hlavních kapitol, odpovídajících periodizaci dějin českého hutnictví od nejstaršího vývojového období do současnosti, s  připojeným pojednáním o  významu železa a  jeho užití v  širším společenském kontextu. Vedle toho jsou zařazeny stručné charakteristiky důležitých českých historických hutí, existujících nemovitých železářských

památek, výběr ze starých českých textů o hutnictví, doplňkové texty, časová osa s významnými daty z dějin hutnictví a  terminologický slovník usnadňující orientaci v  historickém odborném názvosloví. Publikace je vybavena bohatým obrazovým materiálem a uzavírá ji výběr základní literatury k tématu. Vydalo Národní technické muzeum, Praha 2014, 182 s., ediční řada Práce z dějin techniky a přírodních věd, svazek 40, ISBN 978-80-7037-246-3. Publikaci lze zakoupit přímo v prodejně NTM v hlavní budově muzea, Kostelní 42, Praha 7, nebo na dobírku na www.ntm.cz/muzeum/publikace-k-prodeji, kategorie Práce z dějin techniky a přírodních věd, č. 40, 260 Kč.

Slévárenství ∙ 68 ∙ leden–únor 2020 ∙ 1–2 57

PUBLIKACE

Katalog sbírky umělecké litiny Národního technického muzea v Praze je výsledkem třicetiletého zpracování unikátní ucelené sbírky uměleckých odlitků a bádání v dějinách středoevropské umělecké litiny. Sbírka se utvářela již od samého založení NTM v roce 1908 a  její zásadní a  podstatnou část tvoří odlitky a  slévárenské modely ze  železáren v Komárově u Hořovic. Materiálově i výtvarně nejhodnotnější předměty tohoto fondu pocházejí z  1.  třetiny 19. století, kdy železárny v  Komárově zaujímaly svou produkcí litiny i  kujného železa první místo v rámci rakouské monarchie. Katalog v  úvodu informuje o  vývoji sbírky umělecké litiny NTM a seznamuje s historií předních evropských železáren – producentů umělecké litiny. Katalogová část je rozdělena podle druhu odlitků do kapitol: Busty a  sochy; Reliéfy, plakety, medailony; Medaile; Šperky; Dekorativní a  užitkové předměty (např. svítidla, kalamáře, těžítka, stojánky, talíře, vázy ad.); Kamna a  krby; Stavební litina; Funerální litina; Varia. Jednotlivé předměty jsou


Ivana Kroupová

Umělecké slévárenství na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava Ing. Ivana Kroupová, Ph.D.

VŠ INFORMUJÍ

VŠB-TUO, FMT

Studijní obor (dnes již program) Umělecké slévárenství má na Fakultě materiálově-technologické (FMT), VŠB-TUO již dlouhou tradici. První absolventi zde promovali před více než 20 lety. V rámci České republiky se jedná o zcela jedinečný studijní program spojující technickou a humanitní oblast. V  posledních šesti měsících vznikla na Katedře metalurgie a  slévárenství, FMT, VŠB-TUO, celá řada unikátních uměleckých odlitků  – všechny právě ve spolupráci se současnými studenty a absolventy Uměleckého slévárenství. Toto shrnutí výsledků jejich práce je malým poděkováním za jejich úsilí v oblasti udržení a zviditelnění krásného slévárenského řemesla.

Plastika bájného Fénixe (foto: Ivana Kroupová)

Stopa absolventa Dalším odlitkem, jehož zhotovení jsme pro univerzitu zajistili na našem pracovišti, byla již tradiční „stopa absolventa“. Bylo nám nesmírnou ctí, že i v letošním roce jsme měli příležitost realizovat v  našich slévárenských dílnách zhotovení odlitku stopy významného absolventa  – tentokrát odborníka v  oblasti požární ochrany genmjr. Miroslava Štěpána. Jeho jméno přibylo na chodníku slávy před VŠB-TUO při slavnostním odhalení 20. 9. 2019. Model pro tento odlitek zhotovil Ing. Václav Merta, realizaci formy, samotné odlévání bronzu a  finální práce na odlitku pak zajistili Robin Novotný a Ing. Filip Radkovský.

VŠB-TUO a Střední odborné školy umělecké a  gymnázia, s.r.o., v  Ostravě-Zábřehu (SOŠUaG). Návrhy šperků vznikly jako klauzurní práce studentů SOŠUaG. Autory jednotlivých návrhů byli studenti Petra Brodská (Černá země), Lucie Swiechová (Krystalický pentagon), Lenka Hanková (Kov a  kámen), Adéla Španihelová (Move) a Viktorie Šupolová (Vrstvy). Pomyslný život šperkům pak vdechli zaměstnanci a  studenti dvou fakult VŠB-TUO (Fakulty materiálově-technologické a  Hornicko-geologické fakulty) a SOŠUaG. Bylo potřeba vymyslet, jakou technologií a z jakých materiálů se šperky zhotoví tak, aby jejich výsledná podoba co nejlépe odpovídala původním návrhům. Šperky se nakonec odlévaly ze zlata a stříbra technologií přesného lití s využitím laboratorní licí linky Indutherm MC15. Na realizaci výroby se pak podíleli Dominik Buzek (student programu Umělecké slévárenství), Jan Michalisko (zaměstnanec a  pedagog SOŠUaG), Václav Merta (Ph.D. student na FMT) a Jana Stejskalová (zaměstnanec HGF). Samotnou výrobu šperků pak podrobně zdokumentovaly Kristina Dobiašovská (studentka programu Umělecké slévárenství) a  Andrea Michalková (studentka SOŠUaG). Výsledkem jejich práce je i krátký film o vzniku šperků.

Unikátní kolekce šperků pro VŠB-TUO V realizaci krásné a  unikátní kolekce šperků vyústil společný projekt

Odlitky k 170 letům výročí založení VŠB-TUO V  den oslav 170 let založení VŠB-TUO, tedy 14. 11. 2019, byl předán

Plastika Fénixe Prvním společným dílem, které bychom do našeho výčtu prací rádi zahrnuli, je plastika bájného ptáka Fénixe. Ta vznikla na žádost rektorátu VŠB-TUO a slouží jako reprezentační okrasný prvek v  interiéru univerzity. Odhalena byla poprvé 5. 9. 2019 na univerzitním festivalu Art&Science. Tato plastika představuje spojení dvou technologií zpracování kovu – slévárenství a tváření – a vznikla ve spolupráci absolventů a  zaměstnanců Katedry metalurgie a slévárenství (Filip Radkovský, Václav Merta, Robin Novotný) s  uměleckým kovářem a  naším absolventem Markem Břuskou.

Slavnostní odhalení odlitku stopy významného absolventa (foto: Petra Valášková)

58 Slévárenství ∙ 68 ∙ leden–únor 2020 ∙ 1–2


Ivana Kroupová

Čestný rektorský řetěz (foto: Tomáš Sláma)

Ukázky z kolekce šperků pro VŠB-TUO (foto: Tomáš Sláma)

zhotovení slévárenského modelu byla zvolena metoda 3D tisku. Nejprve tedy bylo nutné s pomocí architektonických plánů budov a výškopisných dat z Českého úřadu zeměměřičského a  katastrálního vytvořit virtuální 3D model celého kampusu. Postup výroby samotného odlitku, resp. jeho čtyř částí, byl pak velmi náročný a  obsahoval tisk plastových modelů, snímání pryžových otisků, výrobu voskových slévárenských modelů a  keramických skořepinových forem, odlévání kovu a finalizaci zhotovených odlitků. Právě s  výrobou keramických forem, samotným odléváním a  finalizací odlitků v  provozních podmínkách pomohla absolventka FMT Kristýna Kuncová Konečná. Bronzový model symbolicky připomíná podobu kampusu v roce 2019, tedy v  době 170 let od založení univerzity. Odlitek bude umístěn v exteriéru kampusu a  bude tak sloužit návštěvníkům pro lepší orientaci v celém areálu.

Odlitky k výročí 30 let od sametové revoluce Jaká byla Ostrava před třiceti lety? Vzpomínání, diskuze, čtení z knih, projekce, výstavy, ale třeba i  workshopy  – to vše bylo možné zažít od 15. do 18. 11., kdy v  centru Ostravy na Masarykově náměstí probíhala akce SametOVA. Jejím hlavním účelem bylo oslavit kulaté výročí 30 let od sametoWorkshop na akci SametOVA (foto: Jiří Rygel) vé revoluce. 

Odlitek kampusu VŠB-TUO (foto: Tomáš Sláma)

Jedním z bodů programu byl i  slévárenský workshop, během kterého měli návštěvníci akce možnost nahlédnout do tajů jedné ze slévárenských technologií – odstředivého lití. Přímo na místě s  nimi studenti odlévali a  dokončovali odlitky klíčů jako symbolů událostí listopadu 1989.  Doufáme, že všech 1400 symbolických klíčů – odlitků ze slitiny zinku, které pro návštěvníky naši studenti během akce vytvořili – bude navždy připomínat tuto výjimečnou událost.  V  čele s  Ivanou Kroupovou se slévárenského workshopu účastnili studenti Tomáš Kostkan, Adéla Vorálková, Jiří Rygel, Martin Hýl, Dan Plevák, Karel Hauk a Tomáš Obzina. Touto cestou děkujeme rovněž vedení VŠB-TUO a  vedení Fakulty materiálově-technologické za podporu slévárenského řemesla, které pěstujeme na naší univerzitě.

Odlitky klíčů (foto: Ivana Kroupová)

Slévárenství ∙ 68 ∙ leden–únor 2020 ∙ 1–2 59

VŠ INFORMUJÍ

dar prvnímu porevolučnímu rektorovi prof. Ing. Tomáši Čermákovi, CSc. Tímto darem byl unikátní celostříbrný rektorský řetěz z odlévaných segmentů zdobený 23  acháty a  11 travertiny. Toto umělecké dílo vzniklo v  rámci spolupráce studentů a  zaměstnanců Fakulty materiálově-technologické, Hornicko-geologické fakulty a  Střední odborné školy umělecké a  gymnázia, s.r.o., v Ostravě. Výroba řetězu byla časově velmi náročná a  k  dosažení jeho finální podoby bylo zapotřebí mnoha odborníků. Na výrobě stříbrného řetězu se podíleli Václav Merta (Ph.D. student na FMT), Jan Michalisko (zaměstnanec a  pedagog SOŠUaG), Tomáš Kostkan a Adéla Vorálková (studenti FMT), Dominik Buzek a  Kristýna Dobiášovská (studenti programu Umělecké slévárenství), Jana Stejskalová (zaměstnanec HGF), Jaromír Dřízgevič, Rudolf Štrbák a František Eliáš (externisti). Dalším dílem odhaleným v rámci těchto velkých oslav byl bronzový odlitek  – model kampusu VŠB-TUO obsahující 27 budov v  měřítku 1 : 1000, který vznikl v  rámci spolupráce studenta Tomáše Kostkana a  naší absolventky Kristýny Kuncové Konečné. Pro


Ivo Lána

Historie železářství na Českomoravské vysočině Ing. Ivo Lána, Ph.D.

Z HISTORIE

Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o.

Historie výroby železa na Českomoravské vysočině sahá hluboko do minulosti. Zmínky o hutích a  hamrech jsou v  četných archiváliích sídel a  v  kronikách obcí. Ústním podáním šířené, později i literárně zpracované jsou legendy. V  17. století již byly vedeny písemné záznamy o  hutních provozech, které byly většinou propojeny se slévárnami a kovárnami. V 18. a 19. století se výrobě železa věnovala velká pozornost, 19. století bychom mohli považovat za století oceli, byla vynalezena řada postupů od výroby dejlů po ingoty, od dýmaček po celokovové vysoké pece. Devatenácté století je charakteristické nejen zavedením detailně propracovaných postupů, ale i  zaváděním norem materiálů již s jasnou specifikací vlastností včetně možností použití příslušného materiálu na kovové konstrukce. Úvod Rozložení nejstarších lokalit výroby železa z  rud v  období před hamrováním, kdy bylo k  pohonu měchů malých hliněných pecí (dýmaček) a  kladiv kováren využíváno na Vysočině i v ostatních českých a  moravských regionech lidské síly, bylo závislé na nalezištích rud a  dostatku dřeva vhodného k  výrobě dřevěného uhlí. Současně byla v povodí řek, říček a potoků využita energie vody. Rozložení těchto lokalit v  hamerském údobí, kdy železářské hamry již pracovaly v  součinnosti s  dřevouhelnými

vysokými pecemi [1], kde byly provozovány menší hliněné pece (dýmačky), bylo obdobné. Tehdy bylo mnoho hutí a hamrů, které již využívaly jen vodní náhony, které byly známé i  v  jiných oborech, například k mletí obilí. K těmto účelům byly stavěny kaskády rezervoárů vody, které nesloužily jen k  chovu ryb nebo ke kultivaci slatinných oblastí. Údolí Doubravy nebylo výjimkou, větší rybníky z podoubravské kaskády se dochovaly do dnešních dnů (rybníky Řeka, Ranský, Pobočenský, Sopotský a další). Vyrobené železo z  vysokých pecí se dále redukovalo v kujnicích výhních od nástupu této technologie začátkem 17. století až do konce 19. století, kdy zde poslední vysoké pece vyhasly [1]. Přímá výroba železa z  rud již v  hamerském údobí následovala pozvolna poté, písemný dokument o zřízení dřevouhelné vysoké pece byl v  našich zemích datován koncem 16. století (Jindřich Kašpar de Sart, 1593–1617) v  Karlově Huti na Podbrdsku v roce či před rokem 1596, tedy před více než 400 lety, neboť již téhož roku byly od Sarta objednány lité dělové koule údajně až o  průměru 560 mm, později i vodovodní roury pro Staré Město pražské. Jindřich Kašpar přišel do Prahy v roce 1593 jako slévač do služeb císaře Rudolfa II. Dobové listiny jej označují jako „známého mistra ve slévačském umění“. Z císařského dvora brzy odešel na Podbrdsko a  začal se věnovat vlastnímu železářskému podnikání. Jeho prvním podnikatelským počinem byl pronájem Karlovy huti v Králově Dvoře u  Berouna, která byla založena

Huť Králův Dvůr (kresba 1890); zdroj obrázku [2]

60 Slévárenství ∙ 68 ∙ leden–únor 2020 ∙ 1–2

již v roce 1346 Karlem IV. a  v  níž Jindřich Kašpar vybudoval ve své době nevídanou stavbu  – první vysokou pec v českých zemích. Postavení této pece znamenalo v dějinách českého i středoevropského železářství novou epochu. Do té doby byla u nás známá jen přímá výroba železa, kdy pece zvané dýmačky ze sebe po zpracování rudy vydaly pouze železnou houbu (hroudu). Nedostatek jakostních železných rud na Vysočině a  používání dřevěného uhlí, které bylo jediným zdrojem energie pro dýmačky a později pro redukční šachtové pece a kujnicí výhně, bylo rozhodující příčinou zániku. Dřevěné uhlí z  tvrdého listnatého dřeva má měrnou hmotnost 200 až 240 kg/m3. V nově vznikajících hutních provozech byla již používána velmi kvalitní minerální paliva (antracit) a i  ta se přestala používat, neboť byla nahrazována mnohem výhodnějším koksem [1]. Věhlasnou osobností byl nepochybně polyhistor Georg Bauer (* 24. 3. 1494, † 21. 11. 1555), známější pod latinizovaným jménem Georgius Agricola (obě jména znamenají rolník). Agricola se zabýval úmyslem prozkoumat anorganickou přírodu. Zajímal se o zkameněliny, později publikoval rozsáhlou mineralogii, vydal řadu dalších spisů. Z hlediska našeho oboru je nejslavnější Agricolova publikace DE RE METALLICA LIBRI XII. Tato dvanáctisvazková práce obsahuje podrobný popis tehdejších hornických a  hutnických procesů a  je skutečnou encyklopedii těchto umění, kniha vyšla v roce 1556, čtyři měsíce po

Georgius Agricola


Ivo Lána

Tab. I.

Chemické složení strusek [hm. %], [1]

Složka

MgO Al2O3

SiO2

P2O5

S

průměr

3,04 10,39 63,54

0,16

0,07

2,78 12,97 0,46

0,11

1,32

4,89

sm. odch.

2,56

0,22

0,08

2,36

0,22

2,76

3,92

6,65

8,53

autorově skonu. Jeho systém a základy platily až do začátku 18. století.

Detail příběhu Václava Klimenta Klicpery

CaO 5,86

TiO2 Cr2O3 MnO Fe2O3 0,36

a poté pokračoval se svou družinou dále (snad také přespal v místním hostinci). Rozsáhlý výskyt buků v  lesích jihovýchodně od Starého Ranska poskytoval, v době výroby železa z tamních rud, dostatek dřeva pro milířování. Během staletí se výskyt dřeva vhodného k výrobě dřevěného uhlí měnil (živelné pohromy, vytěžení v  dostupných vzdálenostech), což mělo značný vliv na prosperitu hutě [3]. Pravděpodobně přímá výroba železa z rud v dýmačkách trvala na Vysočině nejméně pět století, tedy od 7. do 12. a 13. století. Podle průměrného složení strusek pocházejících z  dřevouhelných vysokých pecí na Vysočině lze usoudit, od kterých vysokých pecí s velkou pravděpodobností pocházejí. Například zřízení hamru, patrně s vysokou pecí, v bývalém komplexu budov Žďárského kláštera v roce 1614, kde byly nalezeny jak kyselé vysokopecní strusky, tak strusky charakterizující ještě přímou výrobu železa z rud v redukční peci [1]. V tab. I je uvedeno průměrné chemické složení strusek z  dřevouhelných vysokých pecí. Jedná se o  strusky ze 17 lokalit: Kadov, Vevčice, Javorek, Polnička, Ořechov, Dolní Bolíkov, Pustá Kamenice, Milovy, Prudká u  Doubravníka, Hamry

Kulturní památka ve Starém Ransku vyhlášená dne 2. 5. 2005 Ministerstvem kultury ČR – kříž na mostě Ranského rybníka

Slévárenství ∙ 68 ∙ leden–únor 2020 ∙ 1–2 61

Z HISTORIE

Podrobněji k historii severního regionu Vysočiny Na Vysočině byla používána i  jiná přirozená paliva, například rašelina, která byla a dosud je k dispozici, obsahující nad 50 % spalitelných látek a je bohatší o těkavé zplodiny, které však způsobují svou spékavostí a  vývinem dehtových produktů spalování ve vysokých pecích potíže, proto se rašelina používala omezeně (maximálně 50 %). V hutích na Ransku a Polničce se spalovala s dřevěným uhlím v poměru 1 : 1. V roce 1849 se v Ransku a v Polničce k tomuto účelu spotřebovalo 3725 tun rašeliny [1]. Byla rovněž využívána v 19. století k pohonu parního stroje k pohonu dmychadla větru pro vysoké pece, což při nedostatku vodní energie byl stabilní zdroj energie. Objev železných rud mezi Ranskem a Borovou vedl k založení nejstaršího doloženého železářského díla z roku 1393. Hamr zde byl patrně provozován již za vlády Jana Lucemburského, neboť se ústním podáním traduje legenda o kralevici Václavovi, pozdějším králi Karlu IV., kdy byl ještě markrabětem moravským. Na bíleckém brodu řeky Doubravy ztratil podkovu a  ranští mu vykovali novou

K2O

u Svojanova, Dlouhé u  Nového Města na Moravě, Svratka, Staré Ransko, Kundratice u Křižanova, Martínkov u Třebíče, Olešnička u Štěpánova, Sobíňov. Hutě v  Polničce a  na Starém Ransku vlastnil, včetně dalších provozů (slévárna a  později také soustružna, válcovna), šlechtický rod Ditrichštejnů. Doba provozu vybraných dřevouhelných vysokých pecí [1]: - nejdříve Žďár nad Sázavou (1614–1650), - Kadov (1651–1874), - Polnička (1653–1862), - nejdéle Staré Ransko (1671–1882), - Sobíňov (1690–1742), - Hamry u Hlinska (1710–1743), - Svratka-Cikánka (1717–1735), - Milovy (1741–1830), - Štěpánov nad Svratkou (1862–1875). Ranské vysoké pece byly vysoké 10,1 m, tj. 32 vídeňských stop, 34 stop českých (vídeňská 31,6082 cm, česká 29,5702 cm = délka stopy panovníka × × 1,06892 = vídeňská). Polničská byla vysoká 9,48 m, tj. 30 vídeňských stop [4]. Složení vsázky ranské vysoké pece podle hutního správce Václava Jettela bylo v roce 1834 následující: 47 % ranských rud, 18 % rudy z Pohledu, 20 % rudy z Křoví 12 % rudy z Borové, 3 % vápence a 12 % serpentinitu [4]. Složení vsázky do kuploven se měnilo ve prospěch vlastního surového železa zlepšující se kvality po nové


Ivo Lána

Z HISTORIE

Kříže u krucemburského kostela

instalaci dvou kuploven od roku 1807 (necelých 30 %) do roku 1848 (již 46,3  %) [4], zbytek vsázky byl tvořen s  velkou pravděpodobností vlastním vratným materiálem, odpadem z  válcovny a  soustružny polničské a  současnou terminologií litinovým šrotem (kupolem). Příčiny zániku dřevouhelných vysokých pecí a kuploven na Vysočině Krize v  druhé polovině 19. století přinesla nepříznivé změny ve vývoji železářství v této oblasti. Ve všech místních podnicích se projevoval nedostatek dřeva k  výrobě dřevěného uhlí, jehož cena tím rychle rostla. Těžba rud ve větších hloubkách pod ranským Babylonem neúměrně zvyšovala výrobní náklady.

Zvon z roku 1823, dle původního litinového ranského

62 Slévárenství ∙ 68 ∙ leden–únor 2020 ∙ 1–2

Památník ve Starém Ransku, odlitek ze slévárny v Novém Ransku

Náhrada vodních kol parními stroji k pohonu dmýchadel a  hamerských kladiv a  dalších zařízení vedla k  dalšímu zvýšení spotřeby paliva. Minerální palivo, používané ve vysokých pecích, kuplovnách a  v  pudlovacích pecích (pudlování bylo zavedeno již v  roce 1830 ve Vítkovicích) i v ostatních zařízeních v  železárnách, které se nacházely v blízkosti ložisek černého uhlí, pak umožnilo s využitím nových metalurgických pochodů významné zvýšení produktivity a drastické snížení ceny železa na trhu. V roce 1865 bylo zavedeno bessemerování ve Vítkovicích, 1879 na Kladně thomasování a v roce 1878 ve Vítkovicích martinování, přičemž všechny uvedené pochody zpracovávaly surové železo z  vysokých pecí, kde byl již používán výhradně hutnický koks. Podniky na Vysočině nebyly schopny ekonomicky konkurovat podnikům využívajícím produktivnější technologie (volně dle [1] a [4]). Navíc radní obcí v Podoubraví jednoznačně odmítli stavbu železničního spojení mezi Prahou a Brnem údolím Doubravy.

Jan Zrzavý, Krucemburk

Závěr Ranská huť ukončila roku 1878 provoz vysokých pecí a v roce 1882 i výrobu odlitků. Zánik železářství na Českomoravské vrchovině měl však také příznivé stránky, zejména z  hlediska ekologického. Přírodní krásy od začátku dvacátého století dlouhodobě přitahují příjemnou harmonií scenérií Vysočiny a inspirují básníky, literáty (Karel Havlíček Borovský, Bohuslav Reynek, František Halas, Otokar Březina, Jakub Deml, Antonín Sova a další) a malíře (Antonín Slavíček, František Kavan, Josef Jambor, Jan Zrzavý a další). Literatura: [1] STRÁNSKÝ, K.; L. STRÁNSKÝ: K historii železářského hutnictví na Českomoravské vrchovině od nejstarších dob do 19. století. METAL 2005. [2] http://www.fotohistorie.cz/Stredocesky/Beroun/Kraluv_Dvur/Default.aspx [3] VELÍK, J.: Kronika obce Staré Ransko. [4] KREPS, M.: Železářství na Žďársku 1350–1886, nakladatelství BLOK 1970.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slévárenství 1-2/2020  

Slévárenství 1-2/2020  

Profile for inasport