Page 1

profesní vzdělávání pracovníků Máte zájem o školení pro vaše nové či stávající zaměstnance? Potřebují vaši zaměstnanci zvýšit kvalifikaci? Přijali jste zaměstnance, který se potřebuje zaučit v oboru?

Obraťte se na nás! Nabízíme: • start-up nových zaměstnanců • školení zaměřené na danou oblast a pracovní skupinu (tavič, pískař, metalurg atd.) • lektory s odbornými znalostmi • studijní podklady – skripta pro každého účastníka (© SSČR) • školení přímo u vás tak, abychom nenarušili výrobní provoz • pomoc při hledání cesty k financování projektu Doporučujeme: • skupiny 5–10 osob • délku školení 4–5 dní Víme, že: • kvalitní výroba je založena na kvalifikovaných pracovnících • šetříme váš čas i peníze • školíme operativně dle vašich potřeb

Osobně vás navštívíme a dojednáme veškeré podrobnosti. Připravíme pro vás kurzy ušité na míru. Po absolvování obdrží každý účastník školení, který složí závěrečné zkoušky, certifikát o absolvování kurzu.

Kontakt: tel.: +420 541 142 681, +420 603 476 942 svaz@svazslevaren.cz dir@svazslevaren.cz


VÝZVA – PŘIHLÁŠKA PŘEDNÁŠEK 55. slévárenské dny® Brno 13.–14. 11. 2018

ZAMĚŘENÍ JEDNOTLIVÝCH SEKCÍ A JE JICH ODBORNÍ GARANTI: sekce formovacích směsí: Ing. Jiří Pazderka, Ing. Jaroslav Beňo, Ph.D. sekce ekonomická: doc. Ing. Václav Kafka, CSc. sekce technologická: Ing. Vladimír Krutiš, Ph.D. sekce neželezných kovů a slitin: doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D., Ing. Ivo Lána, Ph.D. sekce výroby oceli na odlitky a ingoty: Ing. Martin Balcar, Ph.D. sekce litin: doc. Ing. Antonín Mores, CSc., doc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D.

KONTAK T Y: Organizační garant 55. slévárenských dnů® doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D. tel./fax: +420 541 142 656, mobil: +420 737 542 333 zadera@fme.vutbr.cz Česká slévárenská společnost Mgr. František Urbánek tel./fax: +420 542 214 481, mobil: +420 603 342 176 slevarenska@volny.cz

R OZSAH PŘEDNÁŠKY A CENA: odborná přednáška: komerční přednáška: komerční přednáška:

20 min 10 min 20 min

zdarma 5 000 Kč + DPH 10 000 Kč + DPH

TERMÍNY: do 10. 5. 2018 zaslat organizačnímu garantovi 55. SD základní informace: autor (autoři), název přednášky, stručná anotace a kontakty na autora (autory); do 29. 6. 2018 autor (autoři) přihlášené přednášky obdrží vyrozumění o tom, zda byla přednáška akceptována přípravným výborem 55. slévárenských dnů; do 14. 9. 2018 zaslat organizačnímu garantovi 55. SD plné znění přihlášené přednášky pro její publikování ve sborníku.

MEDIÁLNÍ PAR TNER:


Roční přehledy | Annual overviews obsah

Obsah

Obsah 3–4/2018 Tematické zaměření: neželezné kovy | topic: non-ferrous metals odborná garantka | expert guarantee: Ing. Barbora Bryksí Stunová, Ph.D.

ÚVODNÍ SLOVO

odborné články

Introductory word

89

Bryksí stunová, b.: Lehké a barevné

119  Vlasák, T.; Neumannová, Š.; Hakl, J.; Čech, J.; Sochor, J. Vlastnosti lité oceli P91 vyráběné v České republice

neželezné kovy

Non-ferrous metals

91 Bryksí stunová, b. Hliník a jeho slitiny z  pohledu historie, současnosti a budoucnosti Aluminium and its alloys from the perspective of the history, the present and the future

96 Šerák, J.; Vojtěch, D. Jak se mění mechanické vlastnosti vybraných slévárenských hliníkových slitin v rámci materiálových norem How the mechanical properties of chosen foundry aluminium alloys change within their material standards

102 Lána, I.  Měrná elektrická vodivost k hodnocení vlastností slitin neželezných kovů Specific electric conductivity for evaluation of non-ferrous alloys properties

109 Luňák, M.; Rulcová, A. Optimalizace lití odlitku ze slitiny UNIFONT 90 Optimization of pouring the casting of the UNIFONT 90 alloy

114 Horký, K.; Luňák, M. Zkušenosti se separačními postřiky kovových forem pro slitiny AlSi Experience with separating sprays of metal moulds for AlSi alloys

Časopis a všechny v něm obsažené příspěvky a  obrázky jsou chráněny autorským právem. S  výjimkou případů, které zákon připouští, je využití bez svolení vydavatele trestné. Odborné články jsou posuzovány jedním recenzentem, recenzní posudky jsou uloženy v  redakci v  elektronické podobě. Redakce si vyhrazuje právo jazykové úpravy a  zkrácení příspěvků v  rubrikách. Vydavatel není dle zákona č. 46/2000 Sb. § 5 zodpovědný za pravdivost údajů obsažených v reklamě. Firemní materiály nejsou lektorovány. SDO.

86 Slévárenství · LXVI · březen–duben 2018 · 3–4

Properties of P91 cast steel produced in the Czech Republic

Literární přehledy

Literary overviews

122 Neželezné kovy ve slévárenských časopisech a sbornících Non-ferrous metals in foundry journals and proceedings

FIREMNÍ PREZENTACE

Presentations of companies

124 ALTREVA, spol. s r.o., Třebíč  Poctivé pracovní oděvy s  dlouhou životností pro náročný průmysl

126 BÜHLER AG, Švýcarsko Tlakové licí stroje Carat: řešení zaměřené na výrobu technologicky náročných dílů, které přináší co nejvyšší tvorbu hodnot Carat: The solution with highest value creation for sophisticated parts

128 MECAS ESI, s.r.o., Brno

Dvojnásobné zvýšení produkce na „první dobrou”? Jedině s možností virtualizace licího stroje

Rozhovory

131

manoušek, p. R. Dílnu smí opustit jen kvalitní zvon

Vydavatel | Publisher © Svaz sléváren České republiky Technická 2896/2, CZ 616 00 Brno tel.: +420 541 142 681 svaz@svazslevaren.cz IČ 44990863

Specialized articles beyond given topic

Interviews

ISSN 0037-6825 Číslo povolení Ministerstva kultury ČR – registrační značka – MK ČR E 4361 Vychází 6krát ročně | 6 issues a year Číslo 3–4/2018 vyšlo 24.04.2018 Do sazby 13.03.2018, do tisku 10.04.2018 Náklad 500 ks Inzerce | Advertisements Inzerci vyřizuje redakce Ceník platný pro rok 2018

Předplatné | Subscription Předplatné vyřizuje redakce. Česká republika: právnické osoby: 130 Kč/ks; rok: 6 × 130 Kč; fyzické osoby: 80 Kč/ks; rok: 6 × 80 Kč. Ceny jsou uvedeny bez DPH, poštovného a balného. Distribuce: Česká pošta, s. p. Slovenská republika: SUWECO, spol. s r. o., tel.: +420 242 459 202–3, www.suweco.cz. Objednávky do zahraničí vyřizuje redakce. Subscription fee in Europe: 80 EUR, other countries: 140 USD or 90 EUR (incl. postage).


1953–2018 65 let Slévárenství obálka Cover

Hüttenes-Albertus CZ, s. r. o., Děčín

RUBRIKY

Sections

132

Kalendář akcí | Schedule of events

134

Zprávy Svazu sléváren České republiky

News from the Association of Foundries of the Czech Republic

SSČR, profesní vzdělávání pracovníků WFO, 73th WFC Messe Stuttgart, CastForge 2018

135

Zprávy České slévárenské společnosti

News from the Czech Foundrymen Society

141

Zprávy Spolku přesného lití

News from the Czech Investment Casting Association

130 Alfe Brno, s.r.o.

142

Slévárenské kongresy | Foundry congresses

156 AlFeCopper Trading s.r.o., Dlouhá Loučka

143

Transactions AFS 2017

INZERCE Advertisements

125 ALTREVA, spol. s r.o., Třebíč

144 Zahraniční slévárenské časopisy Foreign foundry journals 146 Ze zahraničních časopisů From the foreign foundry journals

127 BÜHLER AG, Švýcarsko 140 čss, 26. seminář Ekologie a slévárenství 85 ČSS, 55. slévárenské dny

148

Zajímavosti | Curiosities

152

Vysoké školy informují | Information from universities

153

Aktuality | News

153

Mezioborové informace | Interdiscipinary information

88 Ediční plán Slévárenství 2018

154

Nekrolog | Obituary

95 Industrial IT, s.r.o., Brno

155

Vzdělávání | Education

113 ČSS, N-tým, seminář Vady odlitků 90 ČVUT Praha, skupina slévání

129 MECAS ESI, s.r.o., Brno 156 Technické muzeum v Brně

Příští číslo | next issue: 5–6/2018 Slévárenská zařízení | foundry equipment termín vydání | publication date: 25.06.2018

Redakční rada | advisory board prof. Ing. Dana Bolibruchová, Ph.D. Ing. Jan Čech, Ph.D. Ing. Martin Dulava, Ph.D. prof. Ing. Tomáš Elbel, CSc. Ing. Štefan Eperješi, CSc. Ing. Jiří Fošum Ing. Josef Hlavinka prof. Ing. Milan Horáček, CSc. Richard Jírek Ing. Václav Kaňa, Ph.D. Ing. Radovan Koplík, CSc.

doc. Ing. Antonín Mores, CSc. prof. Ing. Iva Nová, CSc. Ing. Radan Potácel doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc. prof. Ing. Karel Rusín, DrSc. prof. Ing. Augustin Sládek, Ph.D. Ing. František Střítecký doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc. Ing. Jan Šlajs Ing. Ladislav Tomek doc. Ing. Iveta Vasková, Ph.D. Ing. Zdeněk Vladár (předseda)

142 VIDA! science centrum, Brno

Sazba | Typeset by Ing. Jana Knapcová, Lubomír Daněk CONTIMEX, spol. s r.o., www.contimex.cz Tisk | Printing house Tiskárna A.M.G., s.r.o., www.tiskarna-amg.cz Redakční a jazyková spolupráce editorial and language collaboration Edita Bělehradová Mgr. Helena Šebestová Mgr. František Urbánek

vedoucí redaktorka | editor-in-chief Mgr. Milada Písaříková Redakce | Editorial office Technická 2896/2, CZ 616 00 Brno tel.: +420 739 665 560 slevarenstvi@svazslevaren.cz www.casopis-slevarenstvi.cz

Slévárenství · LXVI · březen–duben 2018 · 3–4 87

Roční přehledy | Annual overviews obsah

Obsah


2018

Odborný recenzovaný slévárenský časopis Specialized peer-reviewed foundry journal ISSN 0037-6825

ediční plán | Schedule of editions číslo Issue No

uzávěrka | deadline

číslo vyjde publication date

tematické zaměření special topic

odborná garance expert guarantee

03.01.2018

23.02.2018

Oceli Steels

doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc.

16.02.2018

21.03.2018

24.04.2018

Neželezné kovy Non-ferrous metals

Ing. Barbora Bryksí Stunová, Ph.D.

5–6

13.04.2018

02.05.2018

25.06.2018

Slévárenská zařízení Foundry equipment

Ing. Radan Potácel

7–8

15.06.2018

02.07.2018

27.08.2018

FOND-EX + Průmysl 4.0 FOND-EX + Industry 4.0

doc. Ing. Ivo Špička, Ph.D.

9–10

17.08.2018

03.09.2018

24.10.2018

55. slévárenské dny – vybrané přednášky 55th Foundry Days—chosen papers

předsedové OK ČSS chairmen of expert commisions of the CFS

11–12

27.09.2018

23.10.2018

14.12.2018

Ekonomika & marketing Economy & marketing

doc. Ing. Václav Kafka, CSc.

odborné články specialized articles

rubriky | sections reklama + PR články ads + PR articles

1–2

30.11.2017

3–4

ROZMĚRY | PARAMETERs

CENÍK INZERCE | RATE CARD OF ADVERTISEMENTS

[mm]

OBÁLKA | COVER 1. strana | 1st page

2. strana | 2nd page

3. strana | 3rd page

4. strana | 4th page

23 000 Kč ∙ 1 300 €

21 000 Kč ∙ 1 200 €

20 500 Kč ∙ 1 100 €

22 000 Kč ∙ 1 250 €

povrchová úprava 1. s. obálky | surface treatment of the 1st cover page parciální lak | partial varnish

10 500 Kč ∙ 800 €

ražba fólií | foil stamping

15 000 Kč ∙ 900 €

UVNITŘ | INSIDE velikost | size

barevně | colour

1 A4

18 800 Kč ∙ 1 000 € *

1/2 A4

9 400 Kč ∙ 700 €

1/3 A4

6 300 Kč ∙ 500 €

1/4 A4

4 800 Kč ∙ 350 €

1/8 A4

2 000 Kč ∙ 150 €

1 A4 před nebo za obsahem | preceding or behind the content

20 500 Kč ∙ 1 100 €

volně vložený list dodaný zákazníkem | loose inserted sheet

10 000 Kč ∙ 500 €

JINÉ | OTHERS * PR článek o rozsahu 1 tiskové strany A4 (max. 6700 znaků) k inzerci formátu 1 A4 (pouze ve stejném čísle s inzercí) PR article of 1 press page (max. 6,700 characters) when 1 A4 ad is ordered (only in the same issue with the advert)

ZDARMA | FREE *

* každá další tisková strana PR článku navíc | each extra page of PR article

5 000 Kč ∙ 300 €

překlad (1 normostrana) | translation (1 standard page)

Vydavatel | Publisher Svaz sléváren České republiky Ing. Josef Hlavinka, výkonný ředitel Technická 2896/2, CZ 616 00 Brno tel.: +420 541 142 681 svaz@svazslevaren.cz www.svazslevaren.cz

500 Kč ∙ 30 €

Redakce | Editorial office vedoucí redaktorka | chief editor Mgr. Milada Písaříková Technická 2896/2, CZ 616 00 Brno tel.: +420 739 665 590 slevarenstvi@svazslevaren.cz www.casopis-slevarenstvi.cz


Lehké a barevné Vážení čtenáři, držíte v rukou druhé letošní dvojčíslo tohoto časopisu, které je tematicky věnováno neželezným kovům a jejich slitinám. Není nutné zdůrazňovat, že v této oblasti dominují slitiny hliníku. To se také odráží ve skladbě článků v tomto čísle. S výrobou odlitků ze slitin hliníku jsou nevyhnutelně spjaty dopady na životní prostředí, o čemž v historickém kontextu pojednává první z  příspěvků. Problematikou změny mechanických a užitných vlastností v souvislosti s polohou aktuálního chemického složení v  rozmezí daném normou se zabývá článek kolegů z  VŠCHT. Jediným zástupcem dalších neželezných kovů jsou slitiny mědi v příspěvku z Nového Ranska, který porovnává elektrickou vodivost několika materiálů litých rozdílnými technologiemi. Kolegové z  firmy BENEŠ a LÁT a.s. zpracovali odborné příspěvky z praxe – jeden řeší případovou studii zkrácení výrobního času nízkotlakého odlitku ze slitiny Unifont, druhý shrnuje praktické poznatky o použití nátěrů kokil. Co se týče produkce slitin neželezných kovů v  ČR, v roce 2017 dle ČSÚ a Svazu sléváren ČR pravděpodobně celkem přesáhla 120 000 t/rok. To je hodnota, na kterou jsme se dostali po ekonomické krizi, během které produkce klesla z cca 107 000 t/2007 na 77 000 t/2008, resp. 58 000 t/2009. Slitiny hliníku jsou v produkci zastoupeny asi 85 %, tzn., že v  loňském roce naše slévárny vyprodukovaly cca 100 000 t odlitků ze slitin hliníku. Z celkové produkce odlitků tvoří neželezné kovy necelých 30 %. Pro srovnání – největší světový producent odlitků ze slitin hliníku je Čína, která s 6,4 mil. t v roce 2016 vysoce předčí produkci v Severní Americe (2,7 mil. t), západní Evropě (2,6 mil. t), východní Evropě (1,5 mil. t) a zbytku světa (3,5 mil. t). V Číně se však nepředpokládá dramatický nárůst v dalších letech (na cca 6,5 mil. t/2022), zatímco v západní Evropě a Severní Americe by měl být nárůst větší – na 3,1 mil. t v roce 2022. V  Evropě je největším producentem odlitků ze slitin hliníku Německo s 1 mil. t v roce 2016, dále Itálie s 0,8 mil. t, Francie (0,3 mil. t), Španělsko (0,1 mil. t) a zbytek západní Evropy s 0,4 mil. t; východní Evropa v současnosti produkuje 1,6 mil. t ročně.

Ing. Barbora Bryksí Stunová, Ph.D. odborná garantka Slévárenství 3–4/2018

Podobně produkci odlitků ze slitin mědi dominuje Čína s 775  000 t (2016), přibližuje se Severní Amerika (505 000 t), západní Evropa (222 000 t), východní Evropa (118  000 t) a  zbytek světa dosahuje 224  000 t. V  následujících letech se nepředpokládá dramatický nárůst produkce. Produkce slitin hliníku je silně vázána na automobilový průmysl. V  této souvislosti očekáváme v  příštích letech změny jak z  pohledu výrobního portfolia, tak z  pohledu přeskupení trhů. Jen budoucnost ukáže, kam se toto odvětví bude ubírat. Nezbývá proto, než popřát slévárnám, jejich zákazníkům i  jejich dodavatelům, aby byl vývoj v  příštích letech pro ně příznivý a  dařilo se jim minimálně tak, jak se jim daří dnes. A  vám, milí čtenáři, přeji příjemné a  snad i  zajímavé a  poučné chvilky strávené s  tímto dvojčíslem.

Slévárenství · LXVI · březen–duben 2018 · 3–4 89

ÚVODNÍ Roční přehledy SLOVO | Annual overviews

Barbora Bryksí Stunová


Skupina slévání má ve své historii významná jména, má širokou škálu aktivit a bohaté laboratorní vybavení. v laboratorní slévárně jsou indukční pece, odporové pece, speciální pec pro tavení slitin Mg, pece pro sušení a tepelné zpracování, kolové mísiče a mísič na samotuhnoucí směsi. Máme kompletně vybavenou laboratoř zkoušení formovacích směsí. Disponujeme indukční minislévárnou vč. příslušenství, 3D tiskárnou a dalšími přístroji. Skupina slévání nabízí: • kurzy a školení na míru v následujících oblastech: - slitiny neželezných kovů – slitiny hliníku, slitiny hořčíku, jejich metalurgické zpracování – kurzy pro všechny slévárenské pozice - Litiny – jejich druhy a určení, normy, druhy tavicích agregátů, tavení a metalurgické procesy, tepelné zpracování – kurzy pro taviče, technology - oceli na odlitky – jejich druhy a určení, normy, druhy tavicích agregátů, tavení a metalurgické procesy, tepelné zpracování – kurz pro taviče, technology - technologie tlakového lití – design a technologičnost tlakových odlitků, strukturní díly, návrh nástroje, technologické parametry, periferie, metalurgie pro tlakové slévárny – kurzy pro technology a konstruktéry, střední management, projektové manažery - technologie lití na vytavitelný model – vosky na modely, výroba modelů, výroba skořepin, volba zavtokování, vady odlitků, netechnické využití technologie – kurz pro dělnické profese a technology • konzultační a poradenskou činnost • odlévání odlitků na zakázku • 3D tisk • Analýzu chemického složení – rtG spektrometr olympus Delta a elektrojiskrový spektrometr Bruker Q4 tAsMAn • snímání teplotních polí – termokamera FLIr t640 (−40 až 2000 °c) • Metalografickou analýzu – příprava vzorků a pozorování pomocí světelného mikroskopu Zeiss Axio observer D1m, makroskopu Zeiss stemi Dv 4, laserového konfokálního mikroskopu Zeiss Axio observer D1m • Měření hodnot mechanických vlastností – zkouška tahem (Lab test 5.100 sP1), mikrotvrdost, tvrdost a další Kontakt: Ing. Aleš herman, Ph.D. vedoucí skupiny slévání telefon: 224 352 752 e-mail: ales.herman@fs.cvut.cz Čvut v Praze, Fakulta strojní, Ústav strojírenské technologie, technická 4, 166 07, Praha Dejvice t 244 352 629 F 224 310 292 e 12133@fs.cvut.cz W u12133.fsid.cvut.cz


Hliník a jeho slitiny z pohledu historie, současnosti a budoucnosti Aluminium and its alloys from the perspective of the history, the present and the future 669.715(09) Al alloys (history)

Aluminium as a material of the present and “the future” is in many ways a benefit for various industries but a  number of negative aspects is associated with it. This contribution lists the statistical data on the aluminium production, it summarizes and gives in the relation the stages of Al alloys casting production and their environmental impacts. It describes the stages including the primary production of aluminium and its metallurgical processing, melting in foundries, metallurgical treatment, heat treatment and the phases of using the casting. Ecological aspects are listed, in particular from the perspective of energy demands on heating and melting but also from the perspective of other impacts on the environment.

Ing. Barbora Bryksí Stunová, Ph.D.

ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav strojírenské technologie | The Czech Technical University in Prague, Faculty of Mechanical Engineering barbora.stunova@fs.cvut.cz

Historické ohlédnutí Přesto, že byl hliník v kovové formě izolován dánským fyzikem H. Ch. Oerstedem již v roce 1825, jeho praktické použití v průmyslu nastalo až ve 20. století, zejména pak během druhé světové války a po ní, v další vlně pak v průběhu 80. let [1]. Zcela nepochybně byl hybnou silou rozvoje použití rozmach automobilového průmyslu a je možné říci, že je jí dodnes, což dosvědčuje nárůst objemu dílů v  automobilech vyrobených ze slitin hliníku včetně nárůstu objemu odlitků z těchto slitin např. i v komponentech karoserie, kde se dosud uplatňovaly zejména díly tvářené. Je však nutné podotknout, že pouze poptávka po hliníku by k jeho rozmachu nestačila. Bylo nutné efektivně zvládnout procesy redukce hliníku z rud, jeho hutní zpracování, efektivní tavení a metalurgické zpracování. Svého času byl hliník, vzhledem k náročnosti produkce, považován za kov dražší než zlato. Tyče hliníku byly prezentovány na mezinárodní výstavě v  Paříži roku 1850 a  traduje se, že Napoleon III. na svých banketech nejvýznamnějším hostům servíroval na hliníkovém nádobí, zatímco méně důležití hosté jedli ze zlatého. Hliník byl také jako vzácnost v roce 1884 použit na výrobu špičky Washingtonského obelisku, která v té době představovala největší hliníkový odlitek. Postupně se pak zefektivňovaly výrobní procesy a právě až v polovině 20. století, kdy průmyslové procesy celkově zaznamenaly prudký vývoj, nastal pro hliník průmyslový rozmach. Zde je vhodné upozornit na jedno prvenství naší země, a to sice, že automobil Škoda 1000 MB (sériově vyráběný od roku 1964) měl úsporný a lehký motor, jehož blok byl vyráběn technologií tlakového lití ze slitiny hliníku. V druhé polovině 50. let tehdejší technologové Ivan Smutný a  Jindřich Valecký přišli s  touto revoluční myšlenkou, která zrychlila, zpřesnila a zlevnila výrobu. Škodovka se tak stala první automobilkou, která vyráběla hliníkový blok motoru technologií tlakového lití. Licenci na patent pro tento způsob výroby následně koupil Renault pro svůj model R16. Další vlna masivního nasazení slitin hliníku nastala v 80. letech. Proč hliník Je nutné zde uvést klady a zápory související s použitím hliníku a jeho slitin. Mezi nepopiratelné výhody oproti původním Slévárenství · LXVI · březen–duben 2018 · 3–4 91

Roční přehledy neželezné kovy | Annual overviews

Hliník a jeho slitiny z pohledu historie, současnosti a budoucnosti | Ing. Barbora Bryksí Stunová, Ph.D.


Roční přehledy | Annual neželezné overviews kovy

J. Šerák; D. Vojtěch | Jak se mění mechanické vlastnosti vybraných slévárenských hliníkových slitin v rámci materiálových norem

Jak se mění mechanické vlastnosti vybraných slévárenských hliníkových slitin v rámci materiálových norem How the mechanical properties of chosen foundry aluminium alloys change within their material standards 669.715 : 389.6 : 539.3/.5 Al alloys—standards—mechanical properties

Material standards of commercial aluminium alloys are the key documents for casting producers as well as for their customers. Compliance with the prescribed chemical composition of alloys should be the basis for achieving their constant and reproducible properties. Material standards, however, in many cases tolerate additive contents in alloys in a relatively wide range, which can lead to very significant differences in their microstructure and properties. The differences in microstructure and mechanical properties of 5 chosen commercial aluminium alloys with chemical composition both on the low and the high limit of the contents of additive elements prescribed by their material standard are documented in this work. The probability of occurrence of alloys with such an extreme composition is not high in practice but it is good to know how the differences in chemical composition of alloys affect their properties. The differences in mechanical properties are even more pronounced after their recommended heat treatment.

Ing. Jan Šerák, Ph.D.

VŠCHT Praha, Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství | University of Chemistry and Technology in Prague serakj@vscht.cz

prof. Dr. Ing. Dalibor Vojtěch

VŠCHT Praha, Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství | University of Chemistry and Technology in Prague vojtechd@vscht.cz

96 Slévárenství · LXVI · březen–duben 2018 · 3–4

Úvod Materiálové normy komerčních slitin jsou klíčové dokumenty pro producenty odlitků i pro jejich odběratele. Dodržování předepsaného chemického složení slitin by mělo být základem pro dosažení jejich konstantních a reprodukovatelných vlastností. Materiálové normy však v  řadě případů tolerují obsahy přísad v  relativně širokém rozmezí, což může vést k velmi výrazným rozdílům v mikrostruktuře i mechanických vlastnostech slitin. V minulosti byla rozmezí legujících prvků ve slitině opodstatněná při výrobě slitin ve slévárnách, které potřebovaly více času na doladění chemického složení slitin v důsledku použití tehdejších analytických metod, které neumožňovaly získat výsledky chemického složení taveniny tak rychle jako dnes. V současnosti umožňují spektrální metody získat informace o složení taveniny řádově po několika desítkách sekund, což výrobci dovoluje prakticky ihned upravit chemické složení slitiny tak, jak je třeba, bez obavy, že se mezitím chemické složení taveniny změní. V současné době proto tedy neexistuje rozumný důvod, proč tolerovat tak široká rozmezí některých přísad ve slitinách. Široké koncentrační rozmezí některých slitinových prvků tak dává zejména prostor některým producentům slitin, kteří se snaží udržovat obsahy dražších přísadových prvků na jejich minimálních hodnotách s cílem ušetřit finanční prostředky. V této práci jsou zdokumentovány rozdíly v mikrostruktuře a mechanických vlastnostech 5 vybraných komerčních slitin hliníku s  chemickým složením na spodní, resp. horní hranici obsahu přísadových prvků předepsaných jejich materiálovými normami. V tab. I je pro ilustraci uveden přehled některých komerčních slitin hliníku a jejich minimální, resp. maximální množství přísad podle jejich materiálových norem. Tab. I ukazuje, že pro různé slitiny existují odlišná toleranční rozmezí pro množství přísadových prvků. V případě slitiny ČSN 42 4357 se může celkový obsah přísad pohybovat v rozmezí přibližně od 7 do 16 hm. %. Je zřejmé, že slitina s celkovým obsahem 7 hm. % přísad musí mít více či méně odlišné vlastnosti od slitiny s více než dvojnásobným množstvím přísad, přestože se podle materiálové normy stále jedná o totožnou slitinu. Rozdíly ve vlastnostech slitin se dále mohou zvýšit po jejich tepelném zpracování, protože příliš


Roční přehledy | Annual neželezné overviews kovy

I. Lána | Měrná elektrická vodivost k hodnocení vlastností slitin neželezných kovů

Měrná elektrická vodivost k hodnocení vlastností slitin neželezných kovů Specific electric conductivity for evaluation of non-ferrous alloys properties 669.2/.8 : 537.311.3 non-ferrous alloys—electric conductivity

Specific electric conductivity of cast elements from non-ferrous alloys is primarily dependent on purity and chemical composition of the used alloys, as well as on the grain size and its morphology. At the same time all the given properties also affect the mechanical values. Samples of two copper alloys and one silumin were cast for the experiment. All three mentioned alloys are commonly cast in non-ferrous metal foundries. Aluminium alloys are among the most used cast materials, so the paper deals with silumins more thoroughly. The experiments were aimed at investigating the correlations between the grain size, mechanical properties and specific electric conductivity.

Úvod Roku 1824 se dánskému fyziku H. Ch. Oerstedovi podařilo izolovat čistý kovový hliník. Oerstedova metoda spočívala v reakci sloučenin hliníku se sodíkem, ale neobešlo se to ani bez použití velmi vzácné a drahé rtuti [1], takže vstupní suroviny byly drahé a množství získaného kovu malé. Cena hliníku v té době byla vyšší než cena zlata. Objev slitin mědi je datován do „doby bronzové“, ve většině odkazů datováno 2200 až 800 př. n. l. Ryzí měď se vyskytovala hojně, ale v současné době ojediněle. Cín byl vzácnější a patrně se rýžoval [2]. V současnosti se slitiny mědi vyrábí výhradně z rud. Hlavním zdrojem pro průmyslovou výrobu mědi jsou sulfidické rudy [3]. Hlavní cínovou rudou je cínovec, chemicky oxid cíničitý SnO2 [4]. Roční světová výroba slitin hliníku je cca 20 mil. t a slitin mědi cca 10 mil. t, což je cca 25× méně než železných kovů. Avšak v elektrotechnickém, automobilním a  leteckém průmyslu hrají dominantní roli slitiny neželezných kovů. Proč se stává měrná elektrická vodivost aktuální

Ing. Ivo Lána, Ph.D.

Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o., Ždírec nad Doubravou lana.i@slevarna.cz

102 Slévárenství · LXVI · březen–duben 2018 · 3–4

Analytické metody, jimiž lze rychle stanovit vlastnosti elektrovodivých materiálů, poskytují řadu užitečných informací, které lze sice stanovit i jinými postupy, ale časově náročnějšími. Z  uvedených důvodů se nabízí využít měrnou elektrickou vodivost. Jednoduchost a  rychlost stanovení vlastností je výborným předpokladem pro využívání ve slévárenství. V současnosti nabízené dotykové testry nevyžadují přípravu speciálně upravených vzorků, postačí například čistý povrch odlitku nebo plocha po odříznutém nálitku. Obvykle je využíváno několik volitelných měřicích frekvencí (například 60, 120, 240, 480 a 960 kHz). Mimoto lze využít uživatelem definovaný korekční faktor za účelem kompenzace konstantních odchylek pro konvexní nebo konkávní povrch zkoušeného vzorku. Dále lze testr kalibrovat, pokud se teplota vzorku liší ve srovnání s etalonem nebo uživatelem připraveným tabelárním údajem [5]. Měrná elektrická vodivost (konduktivita) γ (S  m mm2 = = MS · m−1)


Optimalizace lití odlitku ze slitiny UNIFONT 90 Optimization of pouring the casting of the UNIFONT 90 alloy

669.715 : 621.74.43.3 : 519.876.5 Al alloys—low pressure die casting—simulation

A case study in the form of this article points to the possibilities of process optimization during casting itself. Optimization is primarily due to cost savings of current issues not only in the automotive segment of industry trade. In this case it is a part used in the hydraulic industry, in particular it is a part of a hydraulic pump. The casting is made by low pressure casting technology from a non-traditional aluminium alloy with zinc bearing the trade name UNIFONT 90. The credibility of the study is based not only on the results of casting simulation in the MAGMA5 program but also on the proven impact on the cast product. There is also a direct comparison of predicted savings of production time based on simulation and reality in foundry production.

Úvod Optimalizace procesů jsou v dnešní době na denním pořádku ve všech průmyslových výrobních podnicích, a proto tento požadavek logicky dopadá i na pole slévárenské výroby hliníkových odlitků. Tlak odběratelů se rok od roku stupňuje a slévárny musí pro udržení konkurenceschopnosti reagovat tímto způsobem. Optimalizace, resp. odladění optimálních výrobních podmínek lití je podstatnou pracovní náplní slévárenských inženýrů a dalších podpůrných úseků výroby. Jako nejméně nákladná cesta se jeví maximální vytěžení délky výrobního cyklu stroje při zachování požadované kvality výrobku, tj. čím kratší je cyklus licího stroje, tím větší je úspora nákladů. V této případové studii jde právě o snahu zkrátit výrobní cyklus operace lití na minimum. Důvodem je jak úspora výrobní kapacity stroje, tak především snížení vlastních nákladů na výrobu samotného odlitku. Odlitek se vyrábí litím do kovové permanentní formy na nízkotlakém licím stroji. Při prvotní analýze procesu se i přesto, že je odlitek vzhledem k použité výrobní technologii poměrně masivní, jevil čas tuhnutí odlitku jako neadekvátně dlouhý. Vhodným nástrojem pro predikci limitního času tuhnutí se stal simulační software MAGMA5, který ukázal značné časové rezervy v porovnání se současným stavem výroby.

Ing. Milan Luňák

BENEŠ a LÁT a.s., Poříčany milan.lunak@benesalat.cz

Ing. Adéla Rulcová

BENEŠ a LÁT a.s., Poříčany adela.rulcova@benesalat.cz

Obr. 1. Tvar vyráběného dílu – obrobek Fig. 1. Shape of a manufactured part—the workpiece

Slévárenství · LXVI · březen–duben 2018 · 3–4 109

Roční přehledy neželezné kovy | Annual overviews

Optimalizace lití odlitku ze slitiny UNIFONT 90 | M. Luňák; A. Rulcová


Roční přehledy | Annual neželezné overviews kovy

K. Horký; M. Luňák | Zkušenosti se separačními postřiky kovových forem pro slitiny AlSi

Zkušenosti se separačními postřiky kovových forem pro slitiny AlSi Experience with separating sprays of metal moulds for AlSi alloys 621.744.342 : 667.643.3 metal moulds—separating agents

The article explains the experience of the foundry, especially from the point of view of preparation of separation spraying, application and impact on casting quality. Furthermore, it does not neglect the effect of separating sprays on the results of foundry simulations and also deals with the wear respectively its decline with the assessment of the impact on the occurrence of foundry defects.

Úvod Ze zkušeností si jen velmi těžko dovedeme představit dutinu kovové formy bez použití separačního postřiku, nátěru (výmazu), především proto, že separační postřik chrání tvar kovové formy (kokily) před erozivním účinkem proudícího tekutého kovu, snižuje tepelný náraz na kokilu při nalití a zmenšuje její povrchové přehřátí. Dále podporuje teplotní gradient, čímž přispívá k vnitřní homogenitě odlitku, zlepšuje vyjímání jader a celkově odformování. Také zlepšuje zabíhání tekutého kovu v dutině formy (především vlivem snížení povrchového napětí) při lití odlitků ze slitin AlSi. Základní rozdělení separačních postřiků podle tepelných vlastností Dle charakteru tepelného ovlivnění dělíme separační postřiky na: -- izolační – tepelně izolují formu a  udržují v  tomto místě kov po dlouhou dobu tekutý (využití u nálitků, vtokových soustav a tenkostěnných lokací odlitku); -- polovodivé – tyto postřiky jsou částečně vodivé a částečně izolační, nacházejí svoje uplatnění jako základní vrstva separátoru a  používají se v  tvarových plochách formy, kde nejsou tepelné uzly, ani tenké stěny odlitku; -- vodivé – odvádí z  místa formy teplo a  odlitek v  tomto místě zachlazují, používají se v  místech tepelných uzlů v odlitku. Příprava separačních postřiků

Bc. Karel Horký

BENEŠ a LÁT a.s., Poříčany karel.horky@benesalat.cz

Ing. Milan Luňák

BENEŠ a LÁT a.s., Poříčany milan.lunak@benesalat.cz

114 Slévárenství · LXVI · březen–duben 2018 · 3–4

Separační postřiky jsou od výrobce dodávány v originálních obalech. Ve slévárně jsou postřiky namíchány na požadované poměry (o poměrech mísení je pojednáno níže) a uloženy do automatické míchačky (obr. 1a a 1b) nebo volně. Automatické míchání zajišťuje, že nedochází k  sedimentaci postřiku na dně nádoby. Slévač si nabírá takto připravené postřiky do rosenek nebo stříkací pistole a aplikuje je na dutinu formy (převážně tvary formy). Zásady nanášení postřiků Postup aplikace jednotlivých postřiků je vždy uveden v technologickém postupu pro daný odlitek. Každá forma má svou


T. Vlasák a kol. | Vlastnosti lité oceli P91 vyráběné v České republice

Properties of P91 cast steel produced in the Czech Republic

669.141.25 : 539.3/.5 : 539.434 cast steel―mechanical properties―creep

The paper describes short time mechanical properties, which are critical for the castings to be released from production. In addition to the chemical composition, there are mentioned Rp0,2, Rm, A5 and Z  at room temperature. The creep resistance of nine P91 cast steels made in the Czech Republic was also evaluated. This

Ing. Tomáš Vlasák, Ph.D. SVÚM a.s., Čelákovice hightempmat@svum.cz

Ing. Šárka Neumannová SVÚM a.s., Čelákovice neumannova@svum.cz

doc. Ing. Jan Hakl, CSc. SVÚM a.s., Čelákovice

Ing. Jan Čech, Ph.D.

ŽĎAS, a.s., Žďár nad Sázavou jan.cech@zdas.cz

Ing. Jiří Sochor

ŽĎAS, a.s., Žďár nad Sázavou jiri.sochor@zdas.cz

assessment shows that this steel has excellent creep properties, which are comparable with the rest of the world. At the end of the article there is a short description of production of castings made in the Czech Republic.

Úvod Litá ocel P91, mezinárodně označována znakem GX12CrMoVNbN91, je martenzitický materiál, který je možno aplikovat i při teplotách nad 600 °C. Oproti bainitickým ocelím má totiž zvýšené creepové vlastnosti i odolnost proti korozi. Je využívána pro odlévání vík ventilů, ucpávkových těles, komor a skříní parních turbín, jakož i dalších dílců, které jsou provozovány při vysokých teplotách v energetice a chemickém průmyslu. Tento materiál byl vyvinut v  80. letech minulého století v  USA. Nejprve byla aplikována tvářená verze, litá o  něco později. Při vývoji bylo cílem dosáhnout při teplotě 630 °C a životnosti 1 × 105 h creepové odolnosti 100 MPa. Reálně je však tato hodnota poněkud nižší. Po získání výsledků dostatečného rozsahu dosaženého testováním 9 taveb a dob do lomu až řádu 105 [1] bylo zjištěno, že tohoto cíle bylo dosaženo pro 3 × 104 – 101 MPa. Při 1 × 105 byla žárupevnost nižší, a to 86 MPa. Přesto je tento materiál volen konstruktéry stále častěji. Ve SVÚM a.s. se ve spolupráci s ŽĎAS, a.s., řešilo zavedení výroby oceli P91 v České republice. Jedná se o tvářenou a litou verzi oceli, navíc o pevnostní svary tvářené a lité varianty. V rámci tohoto příspěvku se omezíme jen na zkušenosti s výrobou a vlastnostmi odlitků z P91. Atestační požadavky Po výrobci se požaduje, aby byl odlitek z hlediska chemického složení a  krátkodobých mechanických vlastností při pokojové teplotě vyhovující [3]. Atestační vlastnosti jsou uvedeny v tab. I. Informace o  vlastnostech oceli P91, které nejsou předmětem atestu, uvádějí publikace [2], [4]. Jedná se např. o fyzikální vlastnosti, mechanické vlastnosti za zvýšených Slévárenství · LXVI · březen–duben 2018 · 3–4 119

odborné Roční přehledy články | Annual overviews

Vlastnosti lité oceli P91 vyráběné v České republice


Literární přehledy

Literární přehledy Roční přehledy | literární Annual overviews přehledy

Literary overviews Neželezné kovy ve slévárenských časopisech a sbornících Přehled trhu 11+12/2013. Tavení neželezných kovů. Marktübersicht 11+12/2013. Schmelzen NE-Guss Giesserei-Erfahrungsaustausch, 57, 2013, č. 11/12, vložená příloha Tabulkovou formou uveden aktuální seznam firem dodávajících slévárnám tavicí a udržovací pece, periferní zařízení, pomocné látky. Uvedeny kontakty. Vývoj slitin neželezných kovů pro odbouratelné implantáty VOJTĚCH, D. aj. Hutnické listy, 66, 2013, č. 5, s. 19–25, 7 obr., 3 tab., lit. 10 Předloženy výsledky zjišťování strukturních, mechanických a  korozních vlastností vybraných slitin hořčíku a zinku v litém stavu určených na výrobu implantátů. Slitiny Mg byly legovány zinkem a  KVZ, slitiny zinku jen hořčíkem. Z  hořčíkových slitin má nejvyšší pevnost a  zároveň nejlepší korozní odolnost slitina Mg-3Gd. Ze slitin zinku se jako nejlepší jeví slitina Zn-1Mg, která má pevnost srovnatelnou se slitinou Mg a lepší korozní odolnost. Neoxidická pojiva pro žárovzdorné produkty pro tavení neželezných kovů Nichtoxidische Bindersysteme für feuer­ feste Produkte für Metallschmelzen SCHÖNWELSKI, W.; SPERBER, J.; BAY, M. Giesserei-Praxis, 65, 2014, č.  3, s. 104–107, 16 obr., lit. 8 Zjistilo se, že při tavení různých neželezných kovů dochází k výraznému snižování opotřebení žárovzdorné vyzdívky (SiC tvárnice). Popsané zkoušky měly potvrdit domněnku, že příčinou je tvoření Si nitridu a  oxinitridu Si v  průběhu tavby. Zkoušela se smáčivost různých neoxidických žárovzdornin (nitridy, SiC, uhlík). Výsledky potvrdily předpokládané příčiny. Popsány podmínky a průběh zkoušek.

Vypracování technologických postupů výroby železných a neželezných slitin ve středofrekvenční indukční peci Razrabotka technologičeskich rešenij polučenija černych i  cvetnych splavov s ispoľzovanijem srednečastotnych indukcionnych pečej KUKUJ, D. M. aj. Liťje i Metallurgija, 2014, č. 2, s. 9–14, 6 obr., 1 tab. Jsou popsány zvláštnosti středofrekvenční indukční pece zkonstruované podle doporučení BNTU a společnosti EGES. Analýza technologie tavení zkušebních slitin za různých režimů s disperzními a  kusovými složkami vsázky. Na základě výsledků vyvozeny závěry a vypracována doporučení pro praktický provoz. Prostupnost vrstvy grafenu usazené na mědi v  kontaktu s  tekutým cínem Wetting transparency of graphene deposited on copper in contact with liquid tin SOBCZAK, N. aj. Prace Instytutu Odlewnictwa, 54, 2014, č. 3, s. 3–11, 6 obr., 2 tab., lit. 28 Zkoumala se prostupnost grafenového povlaku na měděném podkladu při smáčení tekutým cínem. Úvodem pojednáno o  povaze a  vlastnostech grafenu a  také důvodech výrazného zvýšení zájmu o  jeho využití ve špičkové technice. Dále jsou popsány podmínky a  průběh vlastních zkoušek, shrnuty a vyhodnoceny výsledky. Přehled trhu – tlakové lití, pomocné látky pro neželezné kovy, tavení neželezných kovů Marktübersicht  – Druckgiessen, Hilf­ stoffe NE-Guss, Schmelzen NE-Guss Giesserei-Erfahrungsaustausch, 58, 2014, č. 11/12, volná příloha Tabulkovou formou zpracován seznam firem dodávajících slévárnám pece, stroje, příslušenství a  pomocné látky (žárovzdorniny, nátěry, očkovadla apod.) a služby pro tlakové lití. Uvedeny všechny základní údaje o produktu a o firmě.

122 Slévárenství · LXVI · březen–duben 2018 · 3–4

Využití oxidů neželezných kovů k hospodárnému legování ocelí Ispoľzovanije oksidov cvetnych metallov dlja ekonomnogo legirovanija RIMOŠEVSKIJ, V. S. aj. Liťje i  Metallurgija, 78, 2015, č.  1, s. 74–76, 1 obr., 2 tab., lit. 2 Regenerace oxidu Ni, Mo a  W přes struskovou fázi se hodnotila a  srovnávala na bázi vypočítaných termodynamických parametrů. Dále jsou uvedeny výsledky zkoušek tavení a legování v  obloukových pecích. Z  výsledků vyplývá, že se tradiční feronikl, ferowolfram a feromolybden dají částečně nebo úplně nahradit jejich základními oxidy. Výroba odlitků ze slitin v polotvrdém a polotekutém stavu Izgotovlenije otlivok iz židkotverdych i tverdožitkich splavov BATYŠEV, A. I., BATYŠEV, K. A., STANČEK, L. Litejnoje Proizvodstvo, 2015, č.  3, s. 21–26, 8 obr., 2 tab., lit. 9 Základní informace o principech výroby hliníkových a hořčíkových odlitků shora uvedenými postupy. Jsou uvedeny nejdůležitější diagramy hlavních procesů a  dosahované výsledky, včetně změn struktury a  mechanických vlastností odlitků. Kryogenní odstraňování otřepů tvarových odlitků z  neželezných kovů bez změn stavu povrchu a  vlastností materiálu postupem MEWO Kryogene Entgratung von NE-Metalldruckgussformteilen ohne Veränderung der Oberflächenbeschaffenheit und der Materialeigenschaften nach dem MEWO-Verfahren. SINNER, R. Giesserei-Praxis, Druckguss, 67, 2016, č. 1/2, s. 37–39, 7 obr. U  postupu MEWO se používá zkapalněný dusík a  granulát z  plastu. Jsou uvedeny oblasti použití postupu – např. elektronika, jeho přednosti a také používané stroje a zařízení. Kryogenní odstraňování otřepů u tlakových odlitků Kälteentgratung von Druckgussteilen BÖCKLER, T. Giesserei-Praxis, Druckguss, 67, 2016, č. 1/2, s. 40–41, 3 obr., 1 tab.


Literární přehledy

EUROGUSS 2016. 3. část EUROGUSS 2016. Teil 3. Giesserei, 103, 2016, č. 2, s. 83–109, obr. v textu Třetí část zprávy o  konání veletrhu EUROGUSS 2O16 zahrnuje informace o každoroční soutěži tlakových odlitků ze slitin Al a  Zn. U  odlitků se hodnotí inovativní konstrukce, multifunkčnost apod. Jsou krátce popsány a  vyobrazeny odlitky z  obou materiálů, které se umístily na prvních třech místech. Kromě toho i  několik dalších, kterým se dostalo zvláštního uznání. Dále obsahuje informace o  provozním využítí 3D tisku a dalších novinkách týkajících se technologií, strojů a zařízení, využití robotů apod. Simulace: vývoj konstrukčních dílů a materiálů uvnitř slévárny Simulation: Bauteil- und Werkstoffentwicklung innerhalb der Giesserei APIS, K.; PHILIPP, S. Giesserei-Praxis, Druckguss, 67, 2016, č. 7/8, s. 303–307, 10 obr., lit. 7 Pojednáno o  důležitosti těsné spolupráce konstruktérů a  slevačů a  o  výhodách, které z toho vyplývají pro obě strany. Převážná část příspěvku se zabývá tím, jak probíhá tato spolupráce ve firmě GF Automotive, využitím počítačové techniky a  dalšími aktivitami v oblasti vývoje materiálů a technologií. Vplyv teplotných faktorov na výskyt chyby nedoliatia odliatku Stirnplatte 033 montovaného do hydraulických čerpadiel používaných v automobilovom priemysle PODPROCKÁ, R.; MALIK, J.; BOLIBRUCHOVÁ, D. Slévárenství, 64, 2016, č. 3–4, s. 86–89, 11 obr., 2 tab., lit. 4 Zjišťovaly se faktory ovlivňující výskyt nezaběhnutí u  uvedeného tlakového odlitku. Zkoušky zahrnovaly vliv teploty

slitiny, formy a plnicí komory. Z výsledků popsaných zkoušek vyplývá, že největší počet nezaběhnutí se vyskytoval při teplotě formy 200  ± 5 °C. Uvedeny návrhy řešení tohoto problému. Jevy na styčné ploše u  procesu odlévání Interfacial Phenomena in Casting process KIM, Y. 72. SSK, Nagoya, 2016, č.  K  514/I-1, 2 s., 3 obr., lit. 4 Stručné shrnutí výsledků výzkumu praktického využití reakcí na styčné ploše forma kov při odlévání slitin Al, Mg a Ti. U všech těchto kovů je uveden příklad takového využití: u  slitin Mg je to postup „Eco-Mg“, u  slitin Al využití ultrazvuku pro zjemnění zrna a  odplynění a u slitin Ti složení a vlastnosti formovacího materiálu. (Pouze výtah, plné znění zprostředkovává WFO.)

literaturou. (Německé slévárenské dny, 17.–18. 5. 2017, Düsseldorf.) Zpracovala: Edita Bělehradová Informační středisko SSČR, infoslevarny@tiscali.cz, úterý–čtvrtek tel. +420 541 142 646

Význam metalurgických provozů s vysokou spotřebou energie z  hlediska recyklace litiny, oceli a neželezných kovů Die Bedeutung energieintensiver metallurgischer Betriebe unter dem Aspekt des Recyklings von Eisen, Stahl und NE-Metallen DEIKE, R. Giesserei, 104, 2017, č. 6, s. 64–71, 73, 8 obr., lit. 22 Pojednává se o  perspektivách a  rostoucím významu využívání kovového odpadu. Příspěvek se zabývá vývojem v průmyslu a jeho dopady na celosvětové společenství a  budoucím významem metalurgického průmyslu v celosvětovém měřítku v příštích 50 letech. Doplněno relevantní odkazovou literaturou. Německé slévárenské dny 2017 – odborný program. 1. část: přednášky v    sekcích litina, ocel na odlitky a neželezné kovy Deutscher Giessereitag 2017  – Fachprogramm. Teil 1: Vortragsreihen Eisen, Stahl- und NE-Metallguss Giesserei, 104, 2017, č. 7, s. 108–117, 13 obr., 3 tab., lit. 19 Podstatné výtahy ze 6 přednášek, zabývajících se nejaktuálnějšími tématy, která se týkají výše uvedených materiálů. Výtahy jsou doplněny obrázky, tabulkami a  odkazovou Slévárenství · LXVI · březen–duben 2018 · 3–4 123

literární přehledy | Annual overviews

Krátký přehled o historii použití nízkých teplot (zkapalněného dusíku) k odstraňování otřepů původně u  gumových a  plastových výrobků a  vývoj, který vedl k použití tohoto postupu u odlitků. Jsou uvedeny materiály, pro které je postup vhodný (Al, Zn, Mg, Ti), oblasti využití (výroba automobilů, stavební průmysl, elektronika a  další). Také je uveden obecný popis technologie a současný stav techniky v této oblasti.


Petr Rudolf Manoušek

Rozhovory

a ukázky výroby, z  výstavních panelů se pak budou moci dozvědět informace o naší zvonařské rodině.

Interviews

Co se týče pokračování Vaší práce, objevil se nějaký nástupce? Zastávám názor, že pokud by někdo po mně práci převzal a tato práce by nebyla kvalitní, je lepší činnost ukončit. I pro historii by zůstalo naše jméno na určité úrovni, určitě bych diskreditaci jména neriskoval. Těžko bych snášel dívat se shora na to, jak tuto práci někdo kazí.

V polovině března se v obci Česká uskutečnila přednáška významného českého zvonaře, soudního znalce v  oblasti kampanologie a  státního kolaudátora zvonů Petra Rudolfa Manouška „Zvonaři Evropy“ (více na s. 150–151). Při této příležitosti nám i přes náročný program ochotně zodpověděl několik následujících otázek. Pane Manoušku, plánujete navštívit s touto přednáškou i jiná města? Pokud by někdo projevil zájem, tak určitě a  rád. Setkání se zájemci se pak snažím pojmout nikoli jako pevně strukturovanou přednášku, ale podle reakcí lidí hovořím o tom, co je zajímá a  na jaké téma mě nasměrují – někdy se jedná více o oblast slévárenství, někdy zase historie, určitě není problém se domluvit. Vždy mne potěší, pokud tato problematika někoho zajímá. Na přednášce jste se zmínil o zvonařském kongresu – jak často se koná a kdy a kde se uskuteční letos? Zvonařský kongres se koná každý rok, letos proběhne již jeho 40. ročník. Zvonaři se tedy scházejí 40 let, já jsem se bohužel nemohl účastnit všech ročníků, protože do roku 1990 jsem nesměl vycestovat. Letošní Kongres evropských zvonařů se koná v nizozemském

Astenu 6. až 10. září. Půjde o velkou oslavu, protože hodláme pozvat i starší generaci, která už dnes není aktivní. V České republice se konal zvonařský kongres již dvakrát, a sice v roce 2000 a  v  roce 2015, kdy jsem se ujal role hostitele. Na jakých zakázkách momentálně pracujete? V  současné době dokončuji zvonohru pro Gočárův kostel – Sbor kněze Ambrože v  Hradci Králové. Jde celkem o  50  zvonů, práce trvala 9 let. Také mne čeká restaurování zvonu z  roku 1500 a  odlití nového zvonu pro Přepychy u  Opočna, který má být hotový do konce června. Momentálně se rovněž pracuje na dalším novém zvonu pro Modravu, takže práce je stále dostatek. Podílím se i na zakázkách do Německa v nizozemské zvonařské dílně, kde „dávám ruce k dispozici“. Jak vidíte případnou obnovu své dílny v České republice po povodních v roce 2002? Velice rád bych dílnu na Zbraslavi obnovil, stále však není funkční protipovodňová zeď, takže zatím vše zůstává při starém a  vyrábět své zvony dojíždím do dílny v  Astenu. Protože objekt nelze pojistit, dílnu fyzicky nemůžu obnovit. Otázkou zůstává, jak dlouho tohle bude ještě trvat, jestli mám šanci se toho vůbec dočkat. V dílně mezitím buduji rodové muzeum, kde si návštěvníci budou moci prohlédnout interiéry

V České republice jste stále jediný soudní znalec pro kampanologii. Kdo a v jakých případech se na Vás v této souvislosti obrací? Velmi často jsou to neradostné situace, kdy se jedná o krádeže zvonů, takže se na mě obrací policie nebo soud. Potom se jedná o poškození zvonu, ať už třeba věž vyhoří, nebo zvon někdo nějakým nevhodným způsobem poškodí. Váš životní příběh je důkazem houževnatosti a nezdolnosti. Vzkázal byste něco našim čtenářům-slevačům? Obecně bych slevačině přál, aby se zachovala, alespoň v  té podobě, aby nedošlo k  situaci, že odlitky budou vyrábět jen roboti. Chápu komerční důvody, chápu vývoj doby, nicméně si myslím, že slevačina speciálně jako obor vyžaduje určitý fortel a potřebuje profesní hrdost a  přál bych si, aby se slevači tohoto druhu zachovali. Pane Manoušku, děkuji Vám za rozhovor a přeji Vám ještě spoustu zvučných zakázek a hodně úspěchů v životě i ve Vaší práci. mp

Slévárenství · LXVI · březen–duben 2018 · 3–4 131

Roční přehledy | Annual overviews rozhovory ROZHOVORY nazev

Dílnu smí opustit jen kvalitní zvon

Z hlediska životnosti zvonu několik set až 1000 let – jaký je to pocit, mít své jméno na zvonu, co to pro Vás znamená? Určitě je to pocit velké hrdosti, současně ale závazek zajistit nejvyšší kvalitu. Nikdy jsme se nesetkali s reklamací našeho zvonu, že by byl nekvalitní, čímž není řečeno, že se dílo vždy povede – taky se stane, že se odlití nezdaří, ale táta mě vždy učil, že pokud se něco nepovede, tak to nesmí za bránu – co jde ven, za to musím ručit.


Kalendář akcí

Kalendář akcí Schedule of events

Roční přehledy | Annual kalendář overviews akcí

2018 8.–12. 5. 2018

*** MECÂNICA 2018

Sao Paulo, Brazílie

www.mecanica.com.br/en/

15.–17. 5. 2018

Veletrh Věda Výzkum Inovace

Brno, ČR

www.vvvi.cz

15.–18. 5. 2018

Elmia Welding & Joining Technology 2018

Jönköping, Švédsko

www.elmia.se/en/Welding

16.–19. 5. 2018

Metal + Metallurgy China

Peking, Čína

www.mm-china.com

16.–18. 5. 2018

75th Annual World Magnesium Conference

Orleans, Louisiana, USA

www.intlmag.org

23.–25. 5. 2018

17th International Foundrymen Conference Hi-Tech casting solutions and knowledge based engineering

Opatija, Chorvatsko

www.simet.hr/~foundry/

28. 5.–1. 6. 2018

30 BIEMH

Bilbao, Španělsko

www.biemh.com

29. 5.–1. 6. 2018

Metalurgy/Litmash 2018

Moskva, Rusko

www.litmash-russia.com

5.–7. 6. 2018

CastForge 2018

Stuttgart, Německo

www.castforge.de

5.–7. 6. 2018

RapidTech

Erfurt, Německo

www.rapidtech.de

5.–7. 6. 2018

*** SUBCON 2018

Birmingham, Velká Británie

www.subconshow.co.uk

5.–8. 6. 2018

Metalforum

Posen, Polsko

https://www.messeninfo.de/ Metalforum-M4773/Posen.html

11.–15. 6. 2018

ACHEMA 2018

Frankfurt nad Mohanem, Německo

www.achema.de

13.–14. 6. 2018

Ranshofener Leichtmetalltage

Linz, Rakousko

office@ait.ac.at

14. 6. 2018

Mexico Foundry Congress

Querétaro, Mexiko

http://metalspain.com/FUNDI­ CIONmexico-foundry.htm

18.–20. 7. 2018

China Diecasting

Šanghaj, Čína

www.diecastexpo.cz

12.–14. 9. 2018

58. mezinárodní slovinské slévárenské dny

Portorož, Slovinsko

www.drustvo-livarjev.si

18.–22. 9. 2018

Mezinárodní veletrh obrábění kovů

Stuttgart, Německo

23.–27. 9. 2018

73. světový slévárenský kongres „Tvořivá slévárna“

Krakov, Polsko

www.73wfc.com www.thewfo.com

25.–27. 9. 2018

METAL

Kielce, Polsko

www.metal.targikielce.pl

1.–5. 10. 2018

FOND-EX, 60. MSV, Automatizace, WELDING, IMT

Brno, ČR

www.bvv.cz

9.–11. 10. 2018

ALUMINIUM 2018

Düsseldorf, Německo

https://www.aluminium-messe. com/

10.–11. 10. 2018

International Foundry Forum

Amsterdam, Nizozemsko

www.international-foundry-forum. org

15.–17. 10. 2018

Die Casting Congress

Indianapolis, USA

www.diecasting.org

24.–26. 10. 2018

FundiExpo

Jalisco, Mexiko

www.fundiexpo2018.com

25.–27. 10. 2018

Ankiros/Anofer/Turkcast

Istanbul, Turecko

www.ankiros.com

13.–14. 11. 2018

55. slévárenské dny

Brno, ČR

www.slevarenskedny.cz

13.–16. 11. 2018

ELMIA SUBCONTRACTOR

Jönköping, Švédsko

https://www.elmia.se/en/ subcontractor/

13.–16. 11. 2018

Formnext

Frankfurt, Německo

www.vdwf.de

6.–8. 12. 2018

Alucast 2018

Dillí, Indie

www.alucast2016.com

132 Slévárenství · LXVI · březen–duben 2018 · 3–4

www.messe-stuttgart.de/amb/


Kalendář akcí

2019 5.–8. 2. 2019

Intec Zuliefermesse

březen 2019

8. Holečkova konference

27.–30. 4. 2019

CastExpo

Atlanta, USA

www.afsinc.org

15.–16. 5. 2019

STAINLESS 2019

Brno, ČR

https://www.bvv.cz/stainless/

25.–29. 6. 2019

GIFA, NEWCAST, METEC, THERMPROCESS

Düsseldorf, Německo

www.gifa.de

září 2019

Technické fórum WFO

Portorož, Slovinsko

www.drustvo-livarjev.si

EUROGUSS Dny tlakového lití

Norimberk, Německo

www.euroguss.de

74th WFC – 74. světový slévárenský kongres

Soul, Jižní Korea

2021

Technické fórum WFO

Indie

2022

75th WFC – 75. světový slévárenský kongres

Itálie

www.messe-intec.de www.zuliefermesse.de

Lipsko, Německo

www.holeckovakonference.cz

2020 14.–16. 1. 2020

Redakce nezodpovídá za případné pozdější změny termínů nebo míst konání uvedených akcí. *** Akce podpořené v rámci projektu NOVUMM (bližší informace na https://www.czechtrade.cz/programy-eu/oppik/novumm). Odborné akce připravované ČSS termín

místo konání

odborný garant

kontakt

26. seminář Ekologie a slévárenství

22. 5. 2018

Hradec Králové

Ing. Vladimír Bláha

blaha@empla.cz

309. výjezdní zasedání OV východočeského regionu

13. 6. 2018

KASI, spol. s r.o., Nový Bydžov

Ing. Ivo Lána, Ph.D.

lana.i@slevarna.cz

Zasedání OK pro lití pod tlakem

20.–21. 6. 2018

Brno

Ing. Vladimír Barci

vladimir.barci@skoda-auto.cz

156. zasedání OK pro tavení oceli na odlitky

21.–22. 6. 2018

DESTRO Kladno

Ing. Martin Balcar, Ph.D.

jarmila.mala@zdas.cz

23. konference Výroba a vlastnosti oceli a litiny s kuličkovým grafitem

5.–7. 9. 2018

Svratka

Ing. Martin Balcar, Ph.D.

martin.balcar@zdas.cz

55. slévárenské dny

13.–14. 11. 2018

hotel Avanti, Brno

doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D. Mgr. František Urbánek

zadera@fme.vutbr.cz slevarenska@volny.cz

Vybrané akce Technického muzea v Brně, www.tmbrno.cz Seminář a workshop: Živé památky III.

3.–4. 5. 2018

10. workshop Historické a prehistorické tavby železa a jeho zpracování

23.–25. 5. 2018

18. setkání ve střední části Moravského krasu

26. 5. 2018

Workshop: Setkání kovářů damascenské oceli. Damask 15.

16.–17. 6. 2018

Akce pro rodiny s dětmi: Kovářská a kolářská sobota

18. 8. 2018

Mladý těšanský kovář Národopisné slavnosti v Těšanech

8. 9. 2018

Podzimní experimentální tavby

15.–16. 9. 2018

Srdečně vás zveme na

setkání slevačů, modelářů a obchodních partnerů v úterý 2. října 2018 od 13 h na veletrhu FOND-EX v pavilonu Z, stánek Svazu sléváren ČR

Pořádáte seminář, školení, konferenci, kurz, uživatelské setkání nebo den otevřených dveří? Zašlete nám základní údaje na slevarenstvi@svazslevaren.cz a my zde zveřejníme vaši pozvánku.

Slévárenství · LXVI · březen–duben 2018 · 3–4 133

Roční přehledy nazev kalendář akcí | Annual overviews

Název akce


Lucie Životská

Zprávy Svazu sléváren České republiky News from the Association of Foundries of the Czech Republic

The European Foundry Association

Technická 2896/2 616 00 Brno tel.: + 420 541 142 681 svaz@svazslevaren.cz www.svazslevaren.cz

SSČR je členem Svazu průmyslu a dopravy ČR Freyova 948/11 190 00 Praha 9 – Vysočany tel.: +420 225 279 111 spcr@spcr.cz www.spcr.cz

SSČR je přidruženým členem CAEF Committee of Associations of European Foundries Hansaallee 203 D-40549 Düsseldorf tel.: + 49 211 687 12 17 marion.harris@caef.eu www.caef.eu

Roční přehledy | Annual zprávy overviews SSČR

Váš partner pro čerpání z fondů EU

Informace z členské základny

Odborný seminář Využití numerické simulace ve slévárenské praxi

Srdečně vás zveme na

setkání slevačů, modelářů a obchodních partnerů v úterý 2. října 2018 od 13 h na veletrhu FOND-EX v pavilonu Z, stánek Svazu sléváren ČR

Mgr. Lucie Životská marketing coordinator MECAS ESI foto redakce

Dne 1. března 2018 se na VUT v Brně, odboru slévárenství, konal odborný seminář s  podtitulem: Praktické řešení konkrétních typů vad vzniklých při gravitačním lití ocelových odlitků, kterého se zúčastnilo přes 20 zájemců jak přímo ze sléváren, tak i z vysokých škol (obr. 1). V dopoledním a odpoledním bloku vystoupili se svými prezentacemi: -- Ing. Vlastimil Kolda, MECAS ESI: Unikátní přístup ESI ke komplexnímu řešení vad odlitků; -- David Janíček, S+C Alfanametal: Ukázka analýzy problematických odlitků ve slévárna S+C Alfanametal; 134 Slévárenství · LXVI · březen–duben 2018 · 3–4

Obr. 1. Účastníci semináře těsně před jeho zahájením zkoumají novou podobu Slévárenství


Milan Luňák

-- Ing. Zbyněk Kuzma, MECAS ESI: Živá ukázka použití sw ProCAST; -- Ing. Václav Kaňa, Ph.D., VUT v Brně: Analýza vad z pohledu metalografie; -- Ing. Marek Slováček, MECAS ESI: Vliv typu materiálu na technologii výroby odlitků (obr. 2). Seminář byl přijat velmi kladně, což pro nás znamená, že ve snaze pořádat obdobně odborně laděné semináře nepolevíme. Na uvedený seminář volně navazuje workshop pořádaný N-týmem ve spolupráci s MECAS ESI, s.r.o., a BENEŠ a LÁT, a.s., zaměřený na vady hliníkových odlitků, který se uskuteční rovněž na VUT v Brně 13. září t.r. (více na s. 113).

Obr. 2. Ing. Marek Slováček přináší vysvětlení, jak typ materiálu ovlivňuje technologii výroby odlitků

Více fotografií:

Časopis Slévárenství

News from the Czech Foundrymen Society

sekretariát p.s. 134, Divadelní 6 657 34 Brno tel., záznamník, fax: +420 542 214 481 mobil: + 420 603 342 176 slevarenska@volny.cz www.slevarenska.cz

ČVUT v Praze hostilo 33. setkání N-týmu Ing. Milan Luňák BENEŠ a LÁT, a. s., Poříčany

První setkání N-týmu v roce 2018 se konalo 25. ledna na Fakultě strojní ČVUT v  Praze, kde tato pracovní skupina ve svém stálém složení jednala již po třiatřicáté. Přítomni byli zástupci společností

ČSS je členem Českého svazu vědeckotechnických společností, z. s. Novotného lávka 5 110 00 Praha 1 tel.: + 420 221 082 295 csvts@csvts.cz www.csvts.cz

ČSS je členskou organizací WFO World Foundrymen Organization c/o The National Metalforming Centre 47 Birmingham Road, West Bromwich B70 6PY, Anglie tel.: 0044 121 601 69 79 secretary@thewfo.com

BENEŠ a LÁT, a. s., Kovolis Hedvikov, a. s., MECAS ESI, s. r. o., a technických univerzit TU Liberec, VUT v Brně a hostitelské ČVUT Praha. Náplní několika živých diskuzí bylo především „odladění“ posledních nedostatků v  kartách jednotlivých vad odlitků. Nejvíce pozornosti bylo věnováno představení funkce elektronické platformy databázového programu. Již tradičně se vznesla debata nad názvoslovím jednotlivých vad či cizojazyčnými ekvivalenty jejich názvů, resp. nad zahrnutím do katalogu vad. Definitivně bylo rozhodnuto, že katalog vad bude distribuován zájemcům jak

v elektronické verzi (on-line přístup), tak i v tištěné verzi prakticky uspořádané pro provozní použití. Velké poděkování patří kolegům ze ŠKODA AUTO, a. s., jmenovitě Ing. Šotkovi a Ing. Stýblovi za precizní práci při přípravě očekávaného IT díla. V  neposlední řadě byl výrazně akcentován připravovaný workshop spolupořádaný s  FSI VUT v  Brně a  firmou MECAS ESI. Workshop se bude konat 13.  9.  2018 na FSI VUT v  Brně pod odbornou záštitou N-týmu. Bližší informace budou k dispozici v časopise Slévárenství (s. 113) a  na webových stránkách organizátorů  – společností

Slévárenství · LXVI · březen–duben 2018 · 3–4 135

Roční přehledy nazev zprávy ČSS SSČR | Annual overviews

Zprávy České slévárenské společnosti


František Urbánek

Roční přehledy | Annualzprávy overviews ČSS

MECAS ESI, s. r. o., BENEŠ a  LÁT, a. s., a ČSS. Jednání bylo zakončeno velmi poutavou prezentací dr. Lány (obr. 1). Přednáška byla orientována na kombinaci využití matematicko-fyzikálních vzorců a  zákonitostí s  teorií relativity. Celý koncept práce se nesl ve výrazně filozofickém pojetí. Pravděpodobně každý, kdo přednášku vyslechl, měl o čem přemýšlet minimálně při své cestě domů ze setkání. Další setkání N-týmu se uskutečnilo koncem února 2018 v prostorách Slévárny a modelárny Nové Ransko, s. r. o. Touto cestou bychom velmi rádi poděkovali dr. Barboře Bryksí Stunové za poskytnutí jednacích prostor a  rovněž za pohostinnost v průběhu celé akce.

Valná hromada České slévárenské společnosti, z.s. Mgr. František Urbánek tajemník ČSS foto redakce

Zahájení Valná hromada ČSS se uskutečnila 8. 3. 2018 v hotelu Svratka za účasti 19 členů ČSS. Řídil ji 1. místopředseda ČSS Ing. Jan Tolar, který přivítal přítomné členy (obr. 1 a 2) a v úvodu

Obr. 1. Závěrečná prezentace dr. Lány s filozofickým kontextem

jednání věnoval krátkou vzpomínku dlouholetému čestnému členovi ČSS, prof. Karlu Stránskému, který nás 1. ledna letošního roku opustil ve věku 86 let (viz Slévárenství 1–2/2008, s. 82–83, pozn. red.). Zprávy o činnosti Zprávu o  činnosti výkonného výboru (dále jen VV) ČSS přednesl předseda ČSS Ing. Martínek, který se mj. také vyjádřil k hlavním problémům v oblasti slévárenství. Za zásadní problém, který neřeší ani tzv. duální vzdělávání, označil nedostatek kvalifikovaného personálu. Výrobci odlitků si musí kvalifikovaný dorost do řad slévárenských dělníků vychovat sami. K dalším otázkám týkajícím se vývoje

Obr. 1. Ing. Jan Tolar při zahájení březnové valné hromady ČSS

136 Slévárenství · LXVI · březen–duben 2018 · 3–4

označovaného jako Průmyslová revoluce č. 4.0 dr. Martínek uvedl, že ČSS na tyto skutečnosti zareagovala obnovením činnosti její dřívější OK pro robotizaci a  automatizaci, nově pod názvem OK pro informatiku a  automatizaci pod předsednictvím doc. Ing. Iva Špičky, Ph.D. Dalším problémem, který může v blízké době ovlivnit fungování českých sléváren, je podle dr. Martínka připravované zpřísnění podmínek pro ukládání odpadů. Na novou situaci je nutné připravit se už dnes. Pro nepřipravené firmy může být nová situace dokonce až likvidační. Zprávu o  hospodaření ČSS v  roce 2017 včetně vyúčtování podúčtů OK a  OV vedených sekretariátem ČSS přednesl tajemník ČSS Mgr. Urbánek,

Obr. 2. Účastníci zasedání valné hromady ČSS v hotelu Svratka


František Urbánek

Obr. 3. Ing. Zdeněk Ondráček s informacemi o činnosti dozorčí rady

Diskuze V diskuzi jako první vystoupil tajemník ČSS Mgr. Urbánek a v zastoupení doc. Ing. Antonína Záděry, Ph.D., organizačního garanta SD, informoval o přípravě letošních 55. SD, které se uskuteční 13.–14. 11. 2018 v hotelu Avanti v Brně (viz s. 85). Ing. Barbora Bryksí Stunová, Ph.D., připomněla dřívější jednání o  soutěži o  nejlepší studentskou práci. V  roce 2017 tato soutěž neproběhla a VV doporučil, aby se uskutečnila v roce 2018 se slavnostním vyhlášením výsledků soutěže na 55. SD. Tajemník ČSS Mgr. Urbánek v 1. pololetí 2018 vyzve příslušná pracoviště technických univerzit a  VŠ k  přihlášení studentských

prací do této soutěže tak, aby bylo možné je včas vyhodnotit. Ing. Jiří Ptáček vysoce ocenil novou grafickou úpravu a celobarevný tisk časopisu Slévárenství na kvalitnějším papíru. Ing. Jan Šlajs informoval delegáty valné hromady o  výstavbě nové výrobní kapacity firmy KASI ve Chvaleticích, která by měla začít vyrábět koncem  roku 2019. Ing. Tolar podal zprávu o  tom, že 25. 10. 2017 moderoval jednání u kulatého stolu k Regionální sektorové dohodě pro obor slévárenství v Jihomoravském kraji v rámci projektu Propojování národního odvětvového a regionálního sociálního dialogu v ČR. Podrobné informace z tohoto jednání jsou publikovány v časopise Slévárenství 1–2/2018 na s. 64–65. Dále Ing. Tolar připomněl, že v termínu 18.–20. 4. 2018 se uskuteční konference Spolupráce, tentokrát v  režii VŠB-TU Ostrava v  Hradci nad Moravicí. Informace o činnosti OK a OV Pan Miroslav Herzán informoval o činnosti OK ekonomické. Uvedl, že OK se schází pravidelně třikrát ročně a  zajišťuje obsahovou náplň ekonomické sekce na SD. Některých zasedání se zúčast­ňuje Ing. Pavel Sobíšek z UniCredit Bank. Ing. Martin Balcar, Ph.D., předseda OK pro ocel na odlitky, informoval o  aktivitách této OK, která se schází pravidelně čtyřikrát ročně a  zajišťuje odborný program sekce Ocel na odlitky na SD. OK pořádá v sudých letech

Ukončení Návrh usnesení valné hromady přednesl předseda návrhové komise dr. Lána. Delegáti VH ČSS schválili usnesení jednohlasně. Místopředseda ČSS Ing. Tolar a  předseda ČSS Ing. Martínek poděkovali přítomným za účast na jednání valné hromady a za její důstojný průběh. Poté se s nimi rozloučili. Úplné znění zápisu z  valné hromady ČSS je k dispozici v Informátoru č. 82. Více fotografií:

Časopis Slévárenství

Slévárenství · LXVI · březen–duben 2018 · 3–4 137

Roční přehledy nazev zprávy ČSS SSČR | Annual overviews

který dále předložil valné hromadě ČSS k projednání návrh rozpočtu ČSS na rok 2018. Předsednictvo ČSS se s tímto návrhem seznámilo a doporučilo předložit ho valné hromadě ČSS ke schválení. Zprávu dozorčí rady za období od poslední valné hromady ČSS v roce 2017 přednesl předseda dozorčí rady Ing. Zdeněk Ondráček (obr. 3). V  uplynulém období se dozorčí rada zaměřila především na stěžejní problematiku, tj. hospodářské výsledky ČSS. Dozorčí rada hodnotí celkovou činnost ČSS za období od poslední valné hromady jako úspěšnou. Dozorčí rada doporučila delegátům valné hromady schválit zprávu o  činnosti ČSS za období od poslední valné hromady a  zprávu o hospodaření za rok 2017 včetně rozpočtu na rok 2018.

konference Výroba a vlastnosti oceli na odlitky a litiny s kuličkovým grafitem a  v  lichých letech pak Školení tavičů a mistrů oboru elektrooceli a litiny s kuličkovým grafitem. V  letošním roce se v září uskuteční už 23. ročník konference. Již 155. zasedání OK se uskutečnilo 8.–9. 3. 2018 v rekreač­ním středisku ŽĎAS ve Svratce. Ing. Ivo Lána, Ph.D., ve svém vystoupení podal zprávu o činnosti oblastního výboru východočeského regionu, která je úzce propojena s  OK pro životní prostředí. Zmínil se o  přípravě letošního, již 26. ročníku semináře Ekologie a slévárenství, který se uskuteční 22. 5. 2018 opět v Hradci Králové pod patronací firmy EMPLA, spol. s  r.o., s  odbornou garancí předsedy OK pro životní prostředí Ing. Vladimíra Bláhy. V  letošním roce OV opět plánuje podzimní tematický zájezd. V zastoupení předsedy OK pro neželezné kovy doc. Ing. Petra Lichého, Ph.D., dr. Lána informoval o aktivitách N-týmu, který zpracoval třídník vad odlitků z  neželezných kovů, který se připravuje k  vydání v  elektronické i  listinné podobě. OK se v  letošním roce bude věnovat přípravě 8. Holečkovy konference, která se uskuteční na jaře roku 2019 v hotelu Devět skal. V závěru pak dr.  Lána informoval o  systému práce OK pro životní prostředí. Tajemník ČSS Mgr. Urbánek informoval delegáty VH, že předsednictvo ČSS na svém 1. zasedání dne 21. 2. 2018 projednalo účast zástupců ČSS na 73. světovém slévárenském kongresu, který se uskuteční ve dnech 23. až 27.  9.  2018 v  Krakově, a  doporučilo valné hromadě ČSS jako dva oficiální delegáty schválit prof. Ing. Tomáše Elbela, CSc., a Ing. Jana Tolara.


Vlastimil Nevyhoštěný

Zasedání Odborné komise 04 při ČSS Dr. Ing. Vlastimil Nevyhoštěný PROMAT s.r.o., Praha foto autor

Roční přehledy | Annualzprávy overviews ČSS

Ve dnech 8. a 9. 3. 2018 proběhlo v hotelu Svratka v malebné předjarní krajině Českomoravské vrchoviny již 155. zasedání OK pro tavení oceli na odlitky. Vzhledem k  tomu, že virová epidemie

neumožnila řadě členům se zúčastnit, uskutečnilo se zasedání v příjemné atmosféře malého zeleného salonku hotelu. Zasedání zahájil předseda komise Ing. Martin Balcar, Ph.D., a  ihned v  úvodu všichni pánové popřáli k  MDŽ dvěma přítomným dámám, konkrétně Bc. Jarmile Malé a doc. Ing. Markétě Tkadlečkové, Ph.D. Poté dostal slovo Ing. Ludvík Martínek, Ph.D., který jako předseda ČSS informoval o právě ukončené valné hromadě ČSS, o výsledcích hospodaření a kromě jiného zmínil problematiku nízké angažovanosti studentů na odborných akcích ČSS.

Následovala řada informací z podniků a  škol. Jedna ze zajímavých informací byla například o  dopadu růstu cen vstupních surovin na ceny vyráběných žáromateriálů, což se následně projevuje v ocelárnách a slévárnách zvyšováním cen hotových výrobků. Zástupce společnosti Miroslav Karas – Destro informoval o  svých aktivitách a  možnostech recyklace odpadních žárovzdorných materiálů a dalších surovin pro výrobu oceli a litiny. Dalším bodem jednání OK byla příprava XXIII. konference Výroba a  vlastnosti oceli na odlitky a litiny s kuličkovým grafitem, která se bude konat ve dnech 5. až 7. 9. 2018 v hotelu Svratka. Přítomní členové OK dále jednali o přípravě odborné sekce pro 55. slévárenské dny, které se budou konat ve dnech 13. až 14. 11. 2018 v Brně. Od přítomných kolegů zazněla řada podnětných návrhů a  doporučení pro zapojení nejen studentů a  čerstvých absolventů VŠ. Během závěrečné diskuze si všichni účastníci OK vyměnili řadu informací, zodpověděli si navzájem řadu otázek a zapracovali na osobních kontaktech. OK 04 žije jak odborným, tak společenským duchem – to musíte vidět! Následující zasedání OK proběhne v termínu 21. až 22. 6. 2018 na Kladensku pod záštitou společnosti Miroslav Karas – Destro.

Vedení OK 04: Bc. Jarmila Malá a Ing. Martin Balcar, Ph.D.

Diskuze o roli vysokých škol: doc. Ing. Markéta Tkadlečková, Ph.D., a Ing. Jaroslav Širůček

138 Slévárenství · LXVI · březen–duben 2018 · 3–4

Diskuze o problematice v průmyslu: (zleva) Ing. Břetislav Pělucha a doc. Ing. Libor Čamek, Ph.D.


Václav Kafka

OK ekonomická na své 56. schůzce navštívila Slévárnu a modelárnu Nové Ransko doc. Ing. Václav Kafka, CSc. předseda OK ekonomické

Účastníci semináře a zasedání OK ekonomické

váren, mzdové náročnosti, fluktuaci zaměstnanců atd. Následovalo velice podnětné vystoupení Dr. Ing. M. Grzinčiče [2]. Materiál zpracoval na základě svého působení během cca 22 let v českých, slovenských a německých slévárnách, čerpal z  literatury o  podnikání, managementu, psychologii, řízení a  z  doktorandského studia na Otto-von-Guericke Universität v Magdeburgu. Přednáška svou aktuálností a  podložením provozními výsledky vyvolala rozsáhlou diskuzi. Následně byli návštěvníci informovaní, že pozvání na jednání do sléváren naší komise jsou do konce roku 2019 již zaplněna. Následující zasedání bude v  Blansku (Z-model) ve dnech 5.–6. 6. 2018, kdy nosným tématem bude vystoupení Mgr. Pavla Sobíška, hlavního ekonoma Unikredit Bank. Náš host se zaměří na výhled ekonomické situace ČR a  problémy, které mohou nastat. Na závěr jsme srdečně poděkovali kolegům z  Nového Ranska za vytvoření příjemného hostitelského prostředí pro naši práci. Literatura [1] Kafka, V. a kol.: Vývoj nákladového hodnocení apretace odlitků (VII. etapa), PROJEKT XVIII, sborník přednášek, Brno: ČSS, 2018, s. 1–59, CD. [2] Grzinčič, M.: Budování excelence ve slévárenském prostředí, s. 1–14, březen 2018.

Exkurze ve Slévárně a modelárně Nové Ransko, s.r.o.

Slévárenství · LXVI · březen–duben 2018 · 3–4 139

Roční přehledy zprávy SSČR | Annual overviews

První den jednání, 20. 3. 2018, začal exkurzí v hostitelské slévárně. Ing. Ivo Lána, Ph.D., a  Ing. František Kubát, který zaštítil celou akci, nás seznámili s  historií slévárny. V  současné době je slévárna výrobně zcela zaplněna. Při 300 mil. Kč obratu, 250 zaměstnancích, výrobě odlitků z  litiny s  kuličkovým a  lupínkovým grafitem v hmotnostním rozmezí od stovek gramů do 2500 kg a  slitin hliníku a  mědi v  hmotnostním rozmezí od desítek gramů do 400 kg plánují cca 3,5 % zisku. Slévárna nevidí hlavní cíl ve výši dosaženého zisku, ale zejména v  pohodě svých pracovníků a jejich vstřícném vztahu k  firmě. Přiklání se tedy více k nyní ve světě již preferovanému ukazateli „hrubého národního štěstí“, jak to upřednostňují severské státy,

oproti „hrubému domácímu produktu“ dosud prosazovanému v Evropě. Tento přístup se slévárně vyplatil např. při překonání krize po r. 2008 a  také v  současné době, kdy nejsou problémy se zajišťováním mimořádných sobotních směn. Odpoledne proběhl v  Tálském mlýně 17. seminář, na němž 12členný řešitelský kolektiv podrobně informoval o  výsledcích roční práce zaměřené na nákladovost apretace. K  jednání připravili Ing. Josef a  Pavel Obrtlíkovi přehledný sborník [1]. Přednášející přehledně informovali o  výsledcích ověřených opatření v  oblasti tryskání (analýza práce 15  tryskačů a  přínosy technických a  motivačních opatření), uplatnění nákladových modelů u  tepelného zpracování (TZ) ocelových odlitků, úvodní výsledky z  TZ odlitků ze slitin hliníku a zcela nový a nestandardní pohled na posuzování odstraňování nálitků a  broušení ocelových odlitků. Seminář byl doplněn řadou dalších informací (vliv využití kovu na náklady atd.). Získané výsledky dokládají, že prakticky ve všech našich slévárnách je nemalý prostor k nákladové racionalizaci. Přes mimořádnou informační kampaň byla účast na semináři velice nízká, přednášející se proto také zaměřili na náměty, ve kterých chtějí pokračovat v r. 2018. Po společenském večeru jsme se druhý den věnovali 56. zasedání OK ekonomické. Při volné diskuzi si asi 15 účastníků vyměnilo informace o výrobní zaplněnosti, hospodárnosti slé-


POZVÁNK A na 26. seminář „Ekologie a slévárenství“ 22. května 2018 v Regio centru Nový pivovar v Hradci Králové

POŘÁDAJÍCÍ ORGANIZACE: Oblastní výbor východočeského regionu ČSS a OK pro životní prostředí ve spolupráci s Královéhradeckým krajem a CIRI a společnostmi KERAMOST, a. s., ASK Chemicals Czech, s.r.o., ŠEBESTA-služby slévárnám s.r.o., DESTRO, spol. s r.o., PROFILTR, s.r.o., JAP Industries s.r.o.

HLAVNÍ TÉMATA: Odpad nebo výrobek? – přínosy pro ekonomiku podniků Novinky v legislativě ochrany ŽP Zdroje znečišťování ovzduší, legislativní požadavky provozu Praktické zkušenosti, témata ze sléváren

CÍLOVÉ SKUPINY: Seminář je určen pro manažery, technology, metalurgy, ekology a pracovníky zajišťující BOZP nejen ve slévárenských provozech, pro pracovníky, doktorandy a studenty vysokých škol a dalších institucí včetně dodavatelů sléváren.

MOTTO SEMINÁŘE: V současné době dochází k rychlým změnám v legislativě odpadů. V celé EU se hovoří o cirkulární ekonomice (oběhovém hospodářství). Využijme šance i ve slévárnách, snižme náklady na odpadové hospodářství. Pokusíme se Vám ukázat možnosti. Odborný garant: Ing. Vladimír Bláha Organizační garanti: Ing. Ivo Lána, Ph.D. Ing. Pavel Tropp Bližší informace a přihlášky (do 15. 5. 2018): Mgr. František Urbánek ČSS, Divadelní 6, 657 34 Brno tel.: +420 542 214 481, 603 342 176 slevarenska@volny.cz

PROGRAM SEMINÁŘE: 9.15

Zahájení semináře Ing. Lána, Ph.D., zástupce Královéhradeckého kraje za oblast ochrany ŽP, předseda OK pro životní prostředí ČSS Ing. Bláha

BLOK I. – odborné fórum: legislativa, odpady, emise 9.30–10.00 Skříčková, M., EMPLA AG: Současné právní předpisy v ochraně ovzduší, povinnosti provozovatelů 10.00–10.30 Lána, I., Plíhal, M., Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o.: Praktické zkušenosti s měřením ovzduší ve slévárně 10.30–11.00 Zástupce MPO, Odbor průmyslové ekologie: Předcházení vzniku odpadů, činnost MPO v oblasti předcházení vzniku odpadů 11.00–11.15 přestávka s občerstvením BLOK II. – odborné fórum: legislativa, odpady, emise 11.15–1150 Bláha, V., EMPLA AG: Požadavky na výrobky, vedlejší produkty a neodpady z odpadů dle zákona č. 185/2001 sb. o odpadech, příklady, hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 11.50–12.15 Pytloun, M., Destro, spol. s r.o.: Proces recyklace ve slévárnách a ocelárnách 12.15–13.00 oběd BLOK III. – odborné slévárenské fórum 13.00–13.30 Rudolf, E., Krajský úřad Královéhradeckého kraje: Novinky v oblasti legislativy ochrany životního prostředí 13.30–14.00 Picek, P., Neudert, A., KERAMOST, a.s.: Snižování emisí s novými produkty firmy KERAMOST 14.00–14.30 Bryksí, B., ČVUT v Praze: Ekologické aspekty výroby odlitků z hořčíku 14.30–15.00 Ptáček, J., JAP Industries s.r.o.: Tavení slitin hliníku, úprava taveniny a vliv na životní prostředí 15.00–15.30 Vajsová, V., HVH, spol. s r.o.: Specifika uměleckého odlévání 15.30–16.00 přestávka s občerstvením 16.00–16.30 jednání OK10 17.00 přátelský diskuzní večer s občerstvením v restauraci U Lva


Josef Sedlák

Zprávy Spolku přesného lití News from the Czech Investment Casting Association

Purkyňova 105 612 00 Brno tel.: +420 541 421 461 fax: +420 541 421 461 mrazek@technicalmuseum.cz www.spl-cica.cz

Zasedání SPL-CICA v MCAE Kuřim člen Rady SPL-CICA

Jarní zasedání Shromáždění delegátů SPL-CICA se uskutečnilo v prostorách firmy MCAE Systems, s.r.o., v  Kuřimi v  úterý 27. března 2018. Na jednání bylo přítomno přes 20 účastníků. Přítomné uvítal Ing. Martin Mrázek, Ph.D., sekretář SPL, který v  úvodním příspěvku podal zprávu o  hospodaření SPL za uplynulé období. Současný stav účtu je 92 000 Kč.

Účastníci zasedání v přednáškové místnosti MCAE Systems

Ing. Martin Mrázek, Ph.D., při zahájení jarního Shromáždění delegátů SPL-CICA

keramikou pro rychlé vytvrzování pomocí UV záření. Součástí workshopu byly praktické ukázky rychlé výroby forem na stroji CYCLONE (více informací ve Slévárenství 5–6/2018, pozn. red.) a využití vakua při výrobě voskových modelů pro přesné lití. Účastníkům přednesli svoje příspěvky Miloslav Drápela, Ing. Daniel Adam a Ing. Jiří Svoboda v oblasti výroby modelů a vakuové technologie. Poděkování za organizaci tohoto zasedání patři jak zástupcům firmy MCAE, tak Ing. Oldřichu Svobodovi a Ing. Martinu Mrázkovi, Ph.D., za spolupráci při přípravách a během akce. Pro nejbližší dny a týdny se bude aktivita SPL zaměřovat na přípravu a organizaci účasti na blížícím se veletrhu na BVV a na účast při slévárenském veletrhu FOND-EX. Více fotografií:

Časopis Slévárenství

Průvodce po jednotlivých zajímavých pracovištích MCAE Petr Stejskal (na snímku vpravo)

Slévárenství · LXVI · březen–duben 2018 · 3–4 141

Roční přehledy nazev zprávy SPL-CICApřesného spolku | Annuallití overviews

Ing. Josef Sedlák, CSc.

Důležitým bodem jednání byla účast SPL na blížícím se MSV, kde bude mít SPL tradičně stánek v pavilonu V a ve spolupráci se SSČR také vitrínu na jeho stánku v pavilonu Z. V diskuzi byla zdůrazněna potřeba důkladné přípravy každého člena SPL, spočívající např. v  přípravě vlastních vystavovaných předmětů, odlitků, technických informací, prospektů, videa s možností jeho předvádění přímo na expozici, aktuálních informací ve společném prospektu SPL, možností vlastní prezentace ve formě firemního dne atd. Rovněž byla zmíněna možnost obnovení tradiční periodické konference PRECAST specializované na přesné lití. Od přítomných, kteří jsou angažováni v organizaci Slévárenských dnů, zazněly na toto téma spíše obavy z  nezájmu, jak se to projevilo u jedné sekce věnované přesnému lití. Zdá se, že jsme obecně „překonferencováni“. Hlavní náplní tohoto zasedání byly přednášky a praktické ukázky ze strany hostitelské firmy MCAE, která spolupracuje s firmou GOM. Účastníci zasedání byli seznámeni s  využitím 3D tisku, nových materiálů,


Slévárenské kongresy

Slévárenské kongresy Foundry congresses

Výtahy přednášek ze 72. světového slévárenského kongresu, 21.–25. 5. 2016, Nagoya

Roční přehledy Slévárenské | Annual overviews kongresy

VI. část Příspěvek k novým materiálovým normám litiny s kuličkovým grafitem a izotermicky kalených litin ADI A  contribution to new material standards for ductile irons and austempered ductile irons ZANARDI, F. aj. 2 str., 2 obr., lit. 4 Informace o navrhované nové materiálové normě všech jakostí litiny s kuličkovým grafitem a izotermicky kalených litin (LKG, ADI, IDI) a  publikovaných výsledcích prací týkajících se jejich vlastností, které budou použity. Jedná se např. o  klasickou mechaniku lomu a elasticko-plastické vlastnosti. Do návrhu je zahrnut i výpočet únavové pevnosti podle Kitagawaova diagramu.

Rozpustnost vodíku a dusíku v tekuté litině v průběhu tavení a odlévání Solubility of Hydrogen and Nitrogen in liquid cast iron during melting and mold filling DIOSZEGI, A.; ELFSBERG, J.; DIOSZEGI, Z. 2 str., 1 obr., 2 tab., lit. 5 Zjišťovalo se, jak ovlivňuje plnění formy obsah vodíku a dusíku v litině při odlévání složitého automobilového odlitku. Popsány podmínky a průběh prací. Vliv přísad vanadu a kryogenického zpracování na vývoj karbidické izotermicky kalené litiny s kuličkovým grafitem Effect of vanadium addition and cryogenic treatment on the development of carbidic austempered ductile iron PARTH SHUKLA, S.; CHAKRABARTY, I. 2 str., 4 obr., 1 tab., lit. 5 Práce se zaměřuje na hodnocení účinku přísad vanadu na vývoj karbidické ADI (CADI) s  vynikající odolností vůči opotřebení. Dalšího zlepšení této odolnosti se dá docílit zpracováním velmi nízkými teplotami. Při zkouškách se návazně po izotermickém kalení použilo zpracování v  lázni ze suchého ledu o teplotě −50 °C. Popis podmínek zkoušení, vyhodnocení výsledků.

142 1 42 Slévárenství · LXVI · březen–duben 2018 · 3–4

Vliv tahem vyvolané transformace martenzitu na obrobitelnost izotermicky kalené litiny (ADI) The influence of strain induced martensitic transformation on machinability of (ADI) NOFAL, A. aj. 2 str., 3 obr., 1 tab., lit. 6 Pojednává se o obrobitelnosti různých jakostí ADI (4 jakosti), hodnocené z hlediska řezné síly při různé hloubce a  rychlosti řezu. Zjišťoval se vliv parametrů obrábění na řezné síly a stanovil se vztah k  martenzitické transformaci zbytkového austenitu vyvolané tahem při obrábění. Chemické složení a řízení výrobního procesu vysokolegovaných grafitických litin Chemistry and process control in production of high-alloy graphitic irons LI, D.; SLOSS, C. 2 str., 3 obr., 1 rovnice, lit. 4 Stručně shrnuty jakosti legovaných litin s vysokým obsahem uhlíku, jejich vlastnosti a  oblast použití. Jedná se o  feritické litiny s vysokým obsahem Si a Mo (označované jako SiMo litiny) a austenitické litiny s vysokým obsahem Ni (označované jako Ni-resist). Krátce se popisují novinky ve vývoji těchto materiálů – litina se smíšenou formou grafitu (kuličkový a červíkovitý grafit). Tato litina usnadňuje výrobu a zlepšuje ve srovnání s LKG a LLG mechanické vlastnosti materiálu. Zpracovala: Edita Bělehradová


Transactions AFS 2017

Transactions AFS 2017 Výtahy článků z Transactions AFS, 2017, sv. 125 II. část

Čistota hliníkové taveniny – přehled za 25 let: technologické pokroky a slévárenská praxe Molten Aluminum Cleanliness—25 Years in Review: The Technological Advancements, and the Foundry Practices GALLO, R. s. 75–96, lit. 61 Přehled vývoje technologie týkající se čistoty hliníkové taveniny v  průběhu 25 let uvádí kvantitativní údaje, které lze využít k  lepšímu pochopení teoretických koncepcí a  nebo kterými lze pomoci ke zlepšení vlastního procesu tavení využitím příslušné koncepce ke správnému kvantifikování a  vyhodnocení proměnných veličin, které tuto čistotu taveniny ovlivňují. Přehled vycházející z publikovaných dat je členěn chronologicky po rocích od roku 1995 do současnosti. „Mám vměstky! Dejte mi nejlevnější a nejlepší tavidlo pro čistotu mé taveniny!“ – Je tohle nejlépe řízený, úsporný přístup slévárny? “I Have Inclusions! Get Me the Cheapest and Best Flux for Cleaning My Melt!”—Is This the Best Driven, CostSaving Approach by a Foundry? GALLO, R.

Použití metodiky inverzní optimalizace k vypracování koeficientů přestupu tepla na styčné ploše forma–kov pro hliníkové odlitky lité do kovové formy Developing Heat Transfer Coefficients for Aluminium Permanent Mold Casting Interfaces with the Use of Inverse Optimization Methodology OLIVEIRA, M. M. aj. s. 111–118, 12 obr., 6 tab. Přednáška se podrobně zabývá „inverzní metodou“ stanovení příslušných koeficientů přestupu tepla, které lze použít při simulaci procesu odlévání slitin Al do kovových forem (zde gravitačním litím). Tato metoda se dá využít k  porovnání křivek získaných reálným měřením termočlánky s křivkami podle termočlánků umístěných ve virtuálním modelu, a  tak přesně stanovit koeficient přestupu tepla různých typů nátěrů a jejich vlivu na proces odlévání. Popis podmínek a průběhu prací. Hodnocení konstrukce známek filtru – po 30 letech Evaluating Iron Filter Print Designs— 30 Years Later DICKINSON, B.; MIDEA, T.; ADAMS, A. s. 119–129, 25 obr., 2 rovnice, lit. 11 V rámci studie se k analýze a hodnocení několika koncepcí konstrukce známky filtru použila simulace procesu odlévání. Cílem studie pak bylo zkoumat problémy, které se vyskytly ve slévárnách, a maximalizovat výhody filtrace. Základem analýzy srovnávání proudění tekutého kovu jsou standardní průmyslové konstrukce známek filtrů. Výsledky se pak porovnávají s těmi, které byly získány u  změněných konstrukcí filtru tak, aby se dosáhlo zvýšení využití

Přehodnocení modelů nukleace kuličkového grafitu moderní analýzou SEM Reassesment of Nucleation Models for Spheroidal Graphite Through Advanced SEM Analyse ALONSO, G. aj. s. 131–146, 17 obr., 6 tab., lit. 78 Publikované teorie usuzující, že kuličky grafitu vznikají ve dvou nebo třech následných fázích, nevysvětlují některá zjištění získaná touto studií. Studie zahrnuje kritické hodnocení modelů nukleace, zvážení termodynamiky, navržený mechanizmus nukleace, teorii heterogenní nukleace, strategii experimentu, jeho výsledky a jejich vyhodnocení. Snížení nákladů na odlévání LKG autonomní simulací různých vtokových systémů Minimizing Casting Costs by Automously Simulating Different Gating Systems for Ductile Cast Irons COYLE, D. s. 147–154, 22 obr., lit. 1 Na dvou příkladech je ukázáno využití simulace procesu odlévání LKG na počítači pro výpočet nákladů mnoha různých vtokových soustav a automatickou realizaci nejnižší ceny tohoto procesu. Když se počítačovému softwaru umožní automaticky měnit geometrii vtokové soustavy a použít náklady na odlévání jako cíl její volby, pak může technický pracovník docílit pro slévárnu maximální zisk. Úplné znění přednášek je k dispozici v Informačním středisku SSČR, E. Bělehradová, úterý–čtvrtek, tel.: 541 142 646, infoslevarny@tiscali.cz

Slévárenství · LXVI · březen–duben 2018 · 3–4 143

Roční přehledyAFS Transactions nazev transactions | Annual 2017 overviews

Vliv legujících prvků na výkonnost slitiny typu 354 Effect of Alloying Elements on the Performance of 354 Type Alloys GARZA-ELIZONDO, G. H. aj. s. 61–74, 12 obr., 3 tab., 2 rovnice, lit. 23 Studie uvádí formou diagramu jakosti data získaná u slitin typu 354 s různými legujícími prvky pro docílení jejich optimálních vlastností. Získané výsledky popsaných zkoušek se hodnotí z  hlediska změn struktury, ke kterým dochází během procesu precipitace při tvrzení stárnutím.

s. 97–110, 12 obr., 1 tab., 2 rovnice, lit. 26 Přednáška má přispět k lepšímu chápání vzájemných vztahů mezi oxidy, vměstky, stěry, tavidly a  jakostí taveniny. Je uvedeno, co všechno je třeba udělat pro správnou diagnózu vměstků, popsány užívané postupy, zdroje vměstků a  jejich podrobnější popis. (Podstatný výtah viz také Modern Casting, 2017, č. 8, s. 31.)

kovu. Popis podmínek a průběhu zkoušek, shrnutí a  vyhodnocení výsledků. (Viz také Modern Casting, 2017, č.  8, s. 36.)


Zahraniční slévárenské časopisy

Zahraniční slévárenské časopisy Foreign foundry journals

Roční Zahraniční přehledyslévárenské | Annual overviews časopisy

GIESSEREI www.giesserei.eu

IOANIDIS, I.: Přídavné opracování nabízí tlakovým slévárnám velké šance (Additive Manufacturing bietet Druckgiessereien grosse Chancen), 2017, č. 11, s. 20–23. HENZOLD, G.: Všeobecné tolerance pro části odlitků  – problémy s  ISO 8062-3; jako náhrada tolerování profilů podle ISO 8062-4 (Allgemeintoleranzen für Gussteile  – Probleme mit ISO 8062-3, Profiltolerierung nach ISO 8062-4 als Ersatz), 2017, č.  11, s. 24–33. SMITH, D.: Žáropevné vysoce výkonné licí hmoty pro nasazení v kuplovnách (Feuerfeste Hochleistungsgiessmassen für den Einsatz in Kupolöfen), 2017, č. 11, s. 34–41. HELLWIG, M.: Přídavné zpracování – průmyslová revoluce nebo přece jen další výrobní proces? (Additive Fertigung  – Industrielle Revolution oder doch nur ein weiterer Herstellungsprozess?), 2017, č. 11, s. 42–43. BOSSE, M.: Roční přehled: Ochrana životního prostředí a  energetická technika (Jahresübersicht: Umweltschutz und Energietechnik), 2017, č. 11, s. 44–55. WEITH, M. a kol.: Impregnační nátěr snižuje náklady na čistění (Imprägnier-Schlichte senkt Putzaufwand), 2017, č. 11, s. 60–63. FRANKE, S.: Přesné nálitkování velkých odlitků (Punktgenaue Speisung im Grossguss), 2017, č. 12, s. 40–43. LUNG, S. a  kol.: Sledování třískového obrábění feritické LLG (Untersuchung der spanenden Bearbeitung von ausferritischem Gusseisen mit Lamellengrafit), 2017, č. 12, s. 44–49. APPELT, CH.: Materiálové vlastnosti a  požadavky procesu při výrobě anorganických jader (Materialeigenschaften und Prozessanforderungen

bei der anorganischen Kernfertigung), 2017, č. 12, s. 50–53. SCHULENBURG, L.: Průmyslová rentgenová kontrola (Industrielle Röntgen Inspektion), 2017, č.  12, s. 64–73. LANGE, E.: Tlakové licí stroje nemusí být vždy nové (Druckgiessmaschinen  – es muss nicht immer neu sein), 2017, č. 12, s. 84–87. GIESSEREI SPECIAL FORSCHUNG & INNOVATION www.giesserei.eu/ verlag/publikationen/ giesserei-special/ STARK, A.; TONN, B.: Teorie nukleace grafitu v  LLG (Theory of graphite nucleation in lamellar graphite cast iron), 2017, č. 1, s. 28–37. PUSTAL, B.; BÜHRING-POLACZEK, A.: Chemicko-fyzikální příčiny tvorby chunky grafitu v austenitické LKG (Chemisch-physikalische Ursachen für die Ausbildung von Chunky-Grafit in austenitischem Gusseisen mit Kugelgrafit), 2017, č. 1, s. 38–43. BLEICHER, CH.: Posouzení frekvence pevnosti LKG s  pórovitostí z  rentgenových snímků (Beurteilung der Schwingfestigkeit von lunkerbehaftetem Gusseisen mit Kugelgrafit aus Röntgenbildern), 2017, Special, č. 1, s. 44–53. FISCHER, S. a  kol.: Vliv mikrostruktury hliníkových pěn na pevnost v tlaku (Einfluss der Mikrostruktur auf die Druckfestigkeit von Aluminium Schaumen), 2017, Special, č. 1, s. 62–73. DITTRICH, D. a  kol.: Laserové svařování atmosféricky odlévaného hliníku za použití oscilace paprsku s  vysokou frekvencí (Laser beam welding of atmosphere aluminium die cast material using high frequency beam oscillation), 2017, Special, č. 1, s. 90–98. NWAOGU, U.; STETS, W.: Metalurgický nátěr pro snížení degenerace grafitu v  povrchové vrstvě odlitků z LČG (Metallurgical coating to reduce

144 Slévárenství · LXVI · březen–duben 2018 · 3–4

graphite degeneration at surface zone of compacted graphite iron castings), 2017, Special, č. 2, s. 18–27. SIEGELE, D. a kol.: K vlivu výrobních podmínek na vztahy pevností u součástí z lité oceli (Zum Einfluss von herstellungsbedingten Ungänzen auf das Festigkeitsverhalten von Bauteilen aus Stahlguss), 2017, č. 2, s. 28–43. THOMSER, C. a kol.: Simulace slévárenského procesu a zlomový mechanický důkaz  – aktuální stav a  výhled (Giessprozess-Simulation und bruchmechanischer Nachweiss – aktueller Stand und Ausblick), 2017, č. 2, s. 44–53. BÄHR, R.; STROPPE, H.: Vliv pórovitosti na mechanické vlastnosti hliníkových odlitků (Effect of porosity on mechanical properties of Al-castings), 2017, č. 2, s. 54–57. KALLIEN, L. a kol.: MAGIT: Technologie injekcí plynem na cestě k průmyslovému využití v  tlakovém lití (MAGIT: Gasinjektiontechnologie auf dem Weg in die industrielle Anwendung im Druckguss), 2017, č. 2, s. 58–65. FEIKUS, F. a kol.: Vývoj měřicích metod na bázi ultrazvuku pro detekci nekovových vměstků v  taveninách hliníku (Entwicklung eines ultraschallbasierten Messverfahrens zur Detektion von nichtmetallischen Einflüssen in Aluminium Schmelzen), 2017, č.  2, s. 66–81. Giesserei Praxis www.giesserei-praxis.de

SCHÄFER, C. a kol.: Charakterizace intermetalických fází a  nekovových vměstků ve slitinách Al (Charakterisierung von intermetallischen Phasen und nichtmetallischen Einschlüssen in Al-Gusslegierungen), 2017, č.  11, s. 419–425. STEVENSON, R. R.: Autonomní optimalizace zářezů a  designu nálitků pro odlitky z  oceli (Autonome Optimierung von Anschnitt- und Speiserdesign für Stahlgussteile), 2017, č. 11, s. 426–435. RIPOSAN, M. a  kol.: Demystifikace role síry v  litině  – díl 1 (Entmystifizierung der Role von Schwefel


Zahraniční slévárenské časopisy

GiesSerei Rundschau www.proguss-austria.at/giesserei-rundschau/

FRIESS, J. a kol.: Materiálové možnosti konvenční LKG a  LKG zpevněné směsnými krystaly (Werkstoffpotentiale von konventionellem und misch-kristallverfestigtem Gusseisen mit Kugelgrafit), 2017, č. 5, s. 18–27. CZIEGLER, A. K. a kol.: Ultrazvukové zpracování hliníkových tavenin: výzkum účinků umělého naplynění po zpracování ultrazvukem (Ultraschallbehandlung von Aluminiumschmelzen: Untersuchung des Effekts einer künstlichen Aufgasung nach einer US-Behandlung), 2017, č. 5, s. 28–31.

China Foundry www.foundryworld. com

YONG-JIAN ZHENG a kol.: Role fragmentace v  lité struktuře: numerická studie a  experimentální potvrzení (Role of fragmentation in as-cast structure: numerical study and experimental validation), 2017, č.  5, s. 321–326. JING-AN YANG a  kol.: Numerická simulace tvorby trhliny ve středové staženině 234tunového ingotu (Numerical simulation of central shrinkage crack formation in a 234-t steel ingot), 2017, č. 5, s. 365–372. CHEN HU a kol.: Trojrozměrné charakteristiky intermetalických fází bohatých na Fe v gravitačně odlévaných slitinách Al-6Si (Three-dimensional characteristics of Fe-rich intermetal­lics in gravity-cast Al-6Si alloys), 2017, č. 5, s. 379–385, (viz s. 146, pozn. red.). BING WU a  kol.: Numerická simulace vývoje mikrostruktury u  téměř eutektické LKG (Numerical simula­ tion of microstructure evolution on near eutectic spheroidal graphite cast iron), 2017, č. 5, s. 386–391. LIU WANG a  kol.: Vliv precipitátů Ti(C,N) na růst austenitu v  mikrolegované oceli během kontinuálního lití (Influence of Ti(C,N) precipitates on austenite growth of micro-alloyed steel during continuous casting), 2017, č. 5, s. 421–428. Liťje I metallurgija www.limrb.by

SHINSKY, O. I. a kol.: Ekonomie, ekologie, organizace slévárenské výroby při lití podle spalitelných modelů (Economy, ecology, organization of foundry production by lost foam casting), 2017, č. 4, s. 53–59. SHINSKY, O. I. a  kol.: Regulování vlastností litých konstrukcí intenzifikací výměny tepla ve formě se

spalitelným modelem (Regulating of cast constructions properties by intensifying heat exchange in mould with gasified pattern), 2017, č. 4, s. 60–67. MARUCHOVICH, E. I. a  kol.: Nanostrukturování ve slévárenských procesech (Nanostructurization in foundry processes), 2017, č. 4, s. 68–71. ODARCHENKO, I. B. a  kol.: Optimalizace hydrodynamiky vtokových a  nálitkových systémů s  použitím neuronových síťových metod klasifikace technologických parametrů (Optimization of the hydrodynamics of gating-feeding systems in accordance with the use of neuro networks me­ thods of clasification of technical para­ meters), 2017, č. 4, s. 84–88. TRIBUSHEVSKIY, I. V. a kol.: Bezodpadová technologie zpracování hliníkových odstřiků a strusky v krátké plamenné rotační peci (Wasteless technology of processing of aluminium chips and slags in a short-flame rotary furnance), 2017, č. 4, s. 109–118. ANISOVICH, A. G.: Optické efekty při mikroskopii kovových a nekovových materiálů (Optical effects at metallic and nonmetallic materials microscopy), 2017, č. 4, s. 119–125. Livarski vestnik www.drustvo-livarjev.si

MOLNAR, D. a kol.: Simulace procesu sklopného odlévání (The simula­ tion of tilt casting process), 2017, č. 4, s. 216–226. MALINOWSKI, P. a  kol.: Vzdělávací systém založený na kompetenci techniků (Training system based on engineers competence star), 2017, č. 4, s. 227–237. DUGIC, I. a  kol.: Cesty ke zlepšení mechanických vlastností recyklovaných hliníkových slitin (Ways to improve mechanical properties of recycled aluminium alloys), 2017, č.  4, s. 238–251. MAJERIČ, P. a  kol.: Tvorba zlatých nanočástic ultrazvukovou sprejovou pyrolýzou (Formation of gold nanoparticles with ultrasonic spray pyrolysis), 2017, č. 4, s. 252–262.

Slévárenství · LXVI · březen–duben 2018 · 3–4 145

Roční přehledy nazev Zahraniční slévárenské | Annualčasopisy overviews

in Gusseisen  – Teil 1), 2017, č.  11, s. 438–444. ADAM, M.: Charakterizace funkčních povrchových ploch prostřednictvím parametru drsnosti 2D/3D (Charakterisierung funktionaler Oberflächen über 2D/3D Rauheitsparameter), 2017, č. 12, s. 464–469. RIPOSAN, M. a  kol.: Demystifikace role síry v litině – díl 2 (Entmystifizierung der Role von Schwefel in Gusseisen – Teil 2), 2017, č. 12, s. 470–479. SLAVIN, T. a  kol.: Přehled expozice znečistění vzduchu při odlévání kovů – na podkladě přiblížení k výkonu (Controlling Exposures to Air Contaminants in Metalcasting  – A  Performance-Based Approach), 2017, č. 12, s. 480–493. BATHE, T. a kol.: Výzkum mechanického dokončování a  strukturování vkládaných solných jader při tlakovém lití na strojích s  teplou komorou (Investigation on the mechanical post-processing and structuring of salt cores produced by the hot chamber die-casting process), 2017, č.  12, s. 512–516. LOCOCO, M.: Krycí vrstva pro teplotní kolísání povrchu formy při tlakovém lití – chemie smart polymerů (Coping with temperature variation on the surface of dies—Smart Polymer Chemistry), 2017, č. 12, s. 517–518.


Zahraniční slévárenské časopisy | Ze zahraničních časopisů

PEZER, R. a kol.: Fyzikální a  numerická simulace na základě optimalizace kontinuálního odlévání Cu slitin s  tvarovou pamětí (Physical and numerical simulation based optimization in continuous casting of Cu shape memory alloys), 2017, č. 4, s. 263–273, (viz s. 146–147, pozn. red.).

Roční přehledy Ze zahraničních | Annual overviews časopisů

Modern Casting www.modern-casting.com

KELLEY, A. T. a kol.: Výzkum tvorby mikropórovitosti u  měděných slitin s  nízkým obsahem olova (Investigating microporosity formation in low-lead Cu-base alloys), 2017, č.  11, s. 31–39. WEISS, D.: Vývoj a  odlévání hliníkových slitin s vysokým obsahem ceru (Development and casting of high cerium content aluminium alloys), 2017, č. 12, s. 35–38.

Prace Institutu ODLEWNICTWA http://prace.iod.krakow.pl/

BALIŇSKI, A.: Vliv způsobu modifikace hydratovaného sodného silikátu na efektivnost změn zbytkové pevnosti formovací směsi (Effect of the way of modification of hydrated sodium silicate on the effectiveness of the changes in the residual strength of a moulding sand), 2017, č.  3, s. 161–168. KUDER, M.; JASKOWIEC, K.: Odpor proti tepelnému šoku LKG tuhnoucí v roztoku s vybranými slitinovými prvky (Thermal shock ressistance of solution-hardened spheroidal cast iron with selected alloy elements), 2017, č. 3, s. 169–180. SZYMCZAK, T. a  kol.: Vliv vanadu na proces krystalizace, mikrostrukturu a  vlastnosti Al-Si slitiny EN AC-46000 (Effect of vanadium on the

Ze zahraničních časopisů From the foreign journals Trojrozměrné charakteristiky intermetalických fází bohatých na Fe v gravitačně odlévaných slitinách Al-6Si Three-dimensional characteristics of Fe-rich intermetallics in gravity-cast Al-6Si alloys Chen Hu; We-feng Luo; Hai-dong Zhao South China University of Technology, Čína Odlitky ze slitin hliníku jsou stále více vyráběny z cenově nízkých recyklovaných materiálů. Recyklované materiály s  vysokým obsahem železa jsou příčinou vzniku intermetalických fází v  odlitcích. β-fáze, stejně jako běžné intermetalické fáze, mohou být příčinou vzniku koncentrace napětí a snížení pevnosti a houževnatosti odlitků. Také ve struktuře podporují tvorbu mikropórů. Byly nalezeny tři druhy místa nukleace intermetalických fází β-Fe: na oxidickém filmu, blízko

dendritického povrchu α-Al a v  centru taveniny. V  této studii autoři zkoumali pomocí 3D rentgenové počítačové tomografie slitinu Al-6Si, s rozdílným obsahem železa a  vliv jeho intermetalických fází na vznik mikropórů. V  experimentech byly použity jako základní materiály: čistý hliník (99,95 %), slitiny Al-20Si a slitiny Al-20Fe. Obsah Fe byl nastaven na 0,1 hm. %; 0,35 hm. % a 0,6 hm. % změnou přídavků slitiny Al-20Fe do taveniny. Vzorky byly odlévány gravitačně do kovových forem. Výsledky experimentů ukázaly: když je obsah Fe nízký, vznikají malá ternární eutektika intermetalických fází β-Fe; když je obsah Fe vysoký, intermetalické fáze mají tvar hrubých binárních eutektik, která dále rostou a vytvářejí objemnou síť vloček z fáze β-Fe. Mikro­ póry jsou především staženinové řediny. Když je obsah 0,60 hm. %, tvoří se v blízkosti čáry solidu binární eutektická α-Fe, která zabraňuje dosazování taveniny a vznikají mikrostaženiny. Dále

146 Slévárenství · LXVI · březen–duben 2018 · 3–4

crystallization process, microstructure and properties of Al-Si alloy EN AC46000), 2017, č. 3, s.  187–200, (viz s. 147, pozn. red.). ZOLKIEWICZ, Z. a  kol.: Charakteristika tepelného procesu zplynění polystyrenových modelů (Characteristics of the thermal process of polystyrene model gasification), 2017, č. 3, s. 201–210. DUDEK, P.: Aplikace technologie squeeze casting k získání odlitků ze slitiny hliníku (Application of squeeze casting technology to obtain aluminium alloy castings), 2017, č. 3, s. 211–224. Zpracoval: prof. Ing. Karel Rusín, DrSc. Všechny uvedené časopisy jsou k dispozici v Informačním středisku Svazu sléváren ČR, E. Bělehradová, úterý–čtvrtek, tel.: 541 142 646, infoslevarny@tiscali.cz

hrubá β-Fe fáze může působit jako nukleační substrát pro vznik mikropórů. Rovněž se k tomu přidává hydrostatický tlak taveniny v odlitku: 10 mm od spodní části odlitku byla pórovitost 0,6  %; 140 mm od spodní část odlitku se pórovitost zvýšila na 1,8 %. Morfologie všech intermetalických β-fází a  mikropórů je velice zajímavě barevně a  rozměrově dokumentována na snímcích z  3D rtg. tomografu. (Zkrácený překlad článku z  časopisu China Foundry, 2017, č. 5, s. 379–385.)

Fyzikální a numerická simulace na základě optimalizace kontinuálního odlévání Cu slitin s tvarovou pamětí Physical and numerical simulation based optimization in continuous casting of Cu shape memory alloys (SMAs) Pezer, R.; Mahmutovič, A.; Anžel, I.; Mrvar, P. University of Zagreb, Chorvatsko; TC LIVARSTVO, d.o.o., Ljubljana; University of Maribor; University of Ljubljana, Slovinsko


Ze zahraničních časopisů

pozornost byla věnována vlivu rozličných parametrů procesu na citlivost čela tuhnutí: rychlost lití, tepelná vodivost v odlitku a účinnost systému vodního chlazení. Z těchto údajů byl navržen profil a stabilita solidifikační fronty, včetně dalších dat. Výsledky z numerické simulace jsou srovnatelné s výsledky experimentů. (Zkrácený překlad článku z časopisu Livarski Vestnik, 2017, č. 4, s. 263–273.)

Vliv vanadu na proces krystalizace, mikrostrukturu a vlastnosti Al-Si slitiny EN AC-46000 Effect of vanadium on the crystallization process, microstructure and pro­ perties of Al-Si alloy EN AC-46000 Szymczak, T.; Gumienny, G.; Pacy­ niak, T. Łódź University of Technology, Polsko Slitiny Al-Si patří k  průmyslově nejužívanějším hliníkovým slitám. Je to dáno jejich vlastnostmi: relativně vysoká mez tečení (automobilový průmysl), nízká hmotnost (letecký průmysl) a také korozivzdornost (lodní průmysl). Mechanické vlastnosti těchto slitin mohou být zlepšeny zjemněním zrn chemicky (přídavky B nebo Ti + B) a modifikací (přídavky Sr) a  rovněž tepelným zpracováním (precipitační vytvrzování). V  současnosti je však málo údajů o možnostech zlepšení mechanických vlastností Al-Si slitin zavedením vysoce tavitelných přísad do taveniny (např. wolfram, vanad nebo molybden). V  rovnovážném diagramu

Al-V můžeme vidět 6 peritektických transformací při teplotách od 662,1 °C až do 1670 °C. Rozpustnost vanadu v hliníku je nízká s maximem 0,6 hm. %, je jí dosaženo při teplotě 662,1 °C, při snižování teploty klesá až k  nule. Ke zkouškám byla vybrána základní nad­ eutektická Al-Si slitina EN AC-46000 používaná při tlakovém lití odlitků o chemickém složení v hm. %: 9,32 Si; 0,81 Fe; 2,17 Cu; 0,27 Mn; 0,24 Mg; 0,04 Cr; 0,06 Ni; 0,90 Zn; 0,05 Ti; zbytek Al. Vanad do základní slitiny v  množství 0,1; 0,2; 0,3; 0,4 a  0,5  hm. % byl dávkován z mateřské slitiny AlV10. Mikrostruktura tlakově litých vzorků s přídavky vanadu obsahuje intermetalické fáze, v  nichž je vanad přítomen; morfologie precipitátů nových fází se mění od kompaktních k  více rozvětveným (od 5 do 25 μm). Základní mechanické vlastnosti tlakově litých slitin s vanadem ukázaly podstatné zvýšení jejich hodnot ve srovnání se základní srovnávací slitinou. Nejvyšší hodnoty: Rm = 248 MPa, když slitina obsahovala 0,2–0,3 hm. % V; Rp0,2  = 113  MPa, když slitina obsahovala 0,1–0,2 hm. % V a HB = 116 pro přídavek cca 0,2 % hm. % V. Ve vztahu ke slitině bez přídavku vanadu došlo ke zvýšení hodnot Rm o 26 %; Rp0,2 o 12 % a  HB o  7  %. Článek je doplněn mnoha tabulkami, diagramy a  fotografiemi mikro­struktur. (Zkrácený překlad článku z  časopisu Prace Institutu Odlewnictwa, 2017, č. 3, s. 187–200.) Zpracoval: prof. Ing. Karel Rusín, DrSc.

NOVÉ: On-line katalog sléváren, modeláren a obchodních organizací Přidejte se i vy:

www.svazslevaren.cz/cs/katalog-slevaren/registrace-prihlaseni/ Bližší informace: Irena Spoustová +420 739 516 529, svaz@svazslevaren.cz

Slévárenství · LXVI · březen–duben 2018 · 3–4 147

Roční nazev Ze zahraničních přehledy |časopisů Annual overviews

Slitiny s tvarovou pamětí (STP) jsou materiály se speciální vlastností pamatovat si tvar před deformací a  zpětně jej po deformaci vyvolávat. Tato vlastnost vzniká při transformaci martenzito-austenitické bezdifuzní reverzní fáze a  je získávána po vnějším mechanickém zatížení nebo tepelným zpracováním (ochlazení/ohřev) dané slitiny. Efekt STP byl poprvé objeven u slitiny Au-Cd v roce 1951. V současnosti je již známa řada podobných slitin, z  nichž nejznámější polykrystalické slitiny s  tvarovou pamětí jsou: Ni-Ti, slitiny na bázi Cu (Cu-Zn-Al, Cu-Al-Ni, Cu-Al-Mn aj.) a slitiny na bázi Fe (Fe-Pt, Fe-Mn-Si aj.). Možnosti aktuálního využití byly realizovány u slitiny Ni-Ti (Nitinol) v roce 1963 v  obranném průmyslu USA. Nitinol je také velmi dobře použitelný ve strojírenství a  medicíně pro svou pseudoelasticitu, korozivzdornost a biokompatibilitu. Mnoho slitin na bázi Ni-Ti však nemůže být použito při teplotách nad 100 °C. Hlavní výhody STP na bázi Cu jsou jejich ceny ve srovnání se slitinami Ni-Ti. Slitiny STP na bázi Cu mají navíc vyšší operační teplotu a lepší elektrickou stabilitu. Jejich velmi vysoká plastická anizotropie a dlouhé rozměry zrn způsobují křehkost a horší mechanické vlastnosti. Po přidání některých legujících prvků do slitiny (Mn, Fe, Ti, Zr, B atd.) můžeme podstatně zlepšit její tvárnost a vlastnosti modifikující její operační teploty. Autoři vytvořili model numerické simulace procesu konti­ nuálního lití odlitků tyčí na bázi Cu slitin podle softwaru ProCAST, který byl ověřen experimentálně na kystalizátoru při výrobě těchto odlitků. Speciální


Eliška Trávníková, Lukáš Hřebíček

Zajímavosti Curiosities

Restaurování litinového kříže ze Štěchova Eliška Trávníková, DiS. restaurátorka

Metalografický rozbor Metalografický rozbor litiny (obr. 2) ukázal, že se jedná o komplet odlitků z  litiny s  lupínkovým grafitem, která obsahuje 20  % fosfidického eutektika steadit, jenž způsobuje výrazné zkřehnutí litiny z důvodu tvorby nízkotavitelného eutektika. Fosfor zvyšuje

Ing. Lukáš Hřebíček

Roční přehledy | Annualzajímavosti overviews

UXA spol. s r.o., Brno Ketkovský Venkovský Bronz

Úvod Předmětem restaurování byl litinový kříž s plůtkem z roku 1846 v obci Štěchov (obr. 1). Dle nápisu „Postaven na Outraty Rodiny Klímové z  Lačnova k  nábožnému uctění Pána Spasitele našeho Ježíše Krista roku 1846“. ,,Co ještě, více jsem měl učiniti tobě a neučinil jsem?“ Kapitola V. verš 4. Izajáš

Obr. 2. Metalografický výbrus z originálu kříže – perlitická litina s lupínkovým grafitem s výskytem fosfidického eutektika [1]

Obr. 3. Katalogy blanenské umělecké litiny r. 1904, pamětní, polní a náhrobní kříže [2], kříž č. 13 dole uprostřed

148 Slévárenství · LXVI · březen–duben 2018 · 3–4

Obr. 1. Zrestaurovaný objekt litinového kříže v obci Štěchov

Obr. 4. Katalogy blanenské umělecké litiny r. 1904, tělo Ježíše Krista [2], č. 12 vlevo dole


China Foundry

Celý komplet byl opískován, pozinkován a ošetřen speciálním nátěrem, tělo Krista bylo pozlaceno. Práce probíhaly pod dohledem restaurátorky Michaely Mrázové a  obnova kříže byla realizována za podpory Ministerstva zemědělství ČR, program Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků.

Obr. 5. Katalogy blanenské umělecké litiny, druhá polovina 19. století, plůtky [3]

zabíhavost litiny a u uměleckých odlitků se proto obsah fosforu zvyšuje až na 1 %. Struktura dále obsahovala perlit, zanedbatelné množství feritu a lupínkový grafit vyloučený v  růžicovém tvaru o velikosti 5 [1].

Restaurování Formování a odlití chybějících částí proběhlo ve slévárně UXA spol. s r.o. Jednalo se o  šišky na plot a  nápis INRI, byly vymodelovány modely a  odlity repliky. Chybějící části byly odlity z  litiny s  lupínkovým grafitem EN-GJL-250. Svařování litinových odlitku bylo obtížné. Z důvodu vysokého obsahu fosforu a  uhlíku bylo zvoleno svařování metodou TIG bronzovým přídavným drátkem CuSn6.

Poděkování Děkujeme starostce Štěchova Mgr. Věře Knotkové za podnět, nechat tento litinový kříž zrestaurovat. Literatura [1] ROUČKA, J.: Metalurgie litin. 1. vyd. VUT v Brně, FSI, nakladatelství PC-DIR Real, s.r.o., Brno, 1998. ISBN 80-868-5138-9. [2] Muzeum Blanenska, p.o. Katalogy blanenské umělecké litiny r. 1904. [3] Muzeum Blanenska, p.o. Katalogy blanenské umělecké litiny, druhá polovina 19. století. [4] https://cs.wikipedia.org/wiki/ Hugo_František_Salm

Dvanáctý rok vlády Kaiyuana v období dynastie Tang (725 n. l.) Každý litinový vůl má délku 3,3 m, výšku 2,5 m, váží přibližně 30 t a je upevněn na čtvercové litinové základně široké 2,3 m o tloušťce 0,5 m. Za zadníma nohama každého litinového vola leží velké litinové válce o  průměru 0,4 m a délce přibližně 2,33 m, které byly používány na podporu ukotvení řetězového mostu přes hučící Žlutou řeku. Pod každou základnou je 6 šikmých litinových sloupků zabudovaných do země, přičemž každý z  nich je přibližně 3 m dlouhý a má průměr 0,4 m. Litinová základna a sloupky váží asi 40 t. Celková hmotnost odlitku vola a dalších částí je zhruba 70 t. Na březích Žluté řeky v distriktu Yongji, provincii Šan-si, byli v  roce 1989 objeveni dohromady 4 litinoví voli, 4 litinoví muži, 2 litinové odlitky pro údržbu a další odlitky, jako již zmíněné litinové sloupky. Jde o velké litinové sochy a odlitky sloužící praktickým účelům, které byly vyrobeny před téměř 1300 lety a jejichž celková hmotnost se odhaduje na 300 tun. (Zkrácený překlad z  časopisu China Foundry, 2017, roč. 14, č. 6, s. A3.)

Litinoví voli na březích Žluté řeky

Slévárenství · LXVI · březen–duben 2018 · 3–4 149

Roční přehledy | Annual overviews zajímavosti nazev

Historie kříže K původu litinového kříže, těla Krista i  plůtku se vyjádřil historik a  archivář Mgr. Milan Koudelka: „Na obrázku (obr.  3) mi přijde velmi podobný kříž č.  13. Je osazen Kristem jiného provedení a  nemá tabulku INRI, ale to nemusí vadit, protože tyto kříže byly svého druhu stavebnicemi, kde se dodatečné prvky mohly kombinovat a navzájem lišit. Kříž je zřejmě původní (1846). Kristus č. 12 (obr. 4) vypadá dosti podobně, rozhodující budou rozměry v  katalogu a  na originálu. Pod č.  12 (obr. 5) je zachycen plůtek odpovídající svým provedením plůtku na fotkách. Tento obrázek pochází z  katalogu sice nedatovaného, ale rozhodně z druhé poloviny 19. století. Výroba křížů v  Blansku trvala dosti dlouhou dobu a  typy se příliš neměnily, takže s  velkou pravděpodobností se jedná opravdu o původní kříž.“

Závěr Restaurátorské práce se zdařily a jejich objekt  – produkt světoznámé Blanenské umělecké litiny, jejímž průkopníkem byl Hugo František Salm-Reifferscheidt [4] –, který stojí u obce Štěchov, je znovu jako nový. Těmito pracemi přispěly k zachování kulturního dědictví.

Litinoví voli na březích Žluté řeky


redakce

Starostka České Ing. Jana Chininová při zahájení přednášky Petra R. Manouška. Zájemci o informace o zvonařství se sešli jak z České, tak z okolí. Mezi přítomnými je i 92letá účastnice pamatující zakladatele zvonařského rodu Rudolfa Manouška st.

Zvonař Manoušek opět v České Roční přehledy | Annualzajímavosti overviews

redakce V sobotu 17. března 2018 se z iniciativy představitelů obce uskutečnila v České přednáška Petra Rudolfa Manouška „Zvonaři Evropy“ s videoprojekcí. Akce navázala na návštěvu P. R. Manouška v  září loňského roku spojenou mj. s koncertem jeho mobilní zvonohry na počest výročí 80 let od zahájení výroby zvonů v Kovolitu, který založil jeho otec Rudolf Manoušek ml. Přítomné přivítala starostka České Ing. Jana Chininová a  předala slovo Petru R. Manouškovi, který podal informace

o současné situaci v  oblasti výroby zvonů ve světě. O  výjimečnosti tohoto řemesla svědčí skutečnost, že pokud se hovoří o  zvonařích, jedná se vlastně pouze o evropské zvonaře – v USA, Jižní Americe, Austrálii a  Japonsku zvonařské dílny neexistují, Čína odlévá zvony svého typu (bez srdce) a klasické výkyvné zvony se tak do Číny z Evropy vyvážejí. Ani Švédsko, Dánsko, Finsko, Estonsko, Litva, Belgie, Portugalsko, Bulharsko a  země bývalé Jugoslávie nemají mezi zvonaři své zastoupení. S počtem 5 zvonařských dílen sice vede Německo, ty však bojují o přežití a své zakázky přesouvají do Nizozemska. V  Rusku, Itálii a  Francii jsou prozatím činné 3 zvonařské dílny; bohužel ve Velké Británii ukončily obě dílny, Whitechapel a Taylor, svou činnost. Jak v Polsku,

Petr. R. Manoušek dovede zvony nejen odlévat a opravovat, ale umí na ně i hrát. Zvonkohra vytvořená při příležitosti vánoční výstavy Betlémské zvonění v Betlémské kapli 2017 (zvony Zvonařství Manoušek & Royal Eijsbouts)

150 Slévárenství · LXVI · březen–duben 2018 · 3–4

tak ve Španělsku existují 2 zvonárny, osud těch španělských se však nejeví jako příznivý. Rakousko, Maďarsko (odlévá zvony z hliníku), Řecko (vyrábí zvony pouze do hmotnosti 50 kg) mají po 1 zvonařské dílně. V Rumunsku byla donedávna po kratší dobu činná také 1 zvonařská dílna, dnes objednává výrobu v Nizozemsku. Ve Švýcarsku existuje 1 velmi stará zvonařská dílna v centru města, na kterou jsou místní obyvatelé náležitě pyšní. V  Nizozemsku působí 1 zvonařská dílna Royal Eijsbouts v Astenu s tradicí více než 140 let, která má produkci 100–110 t ročně a momentálně vyrábí mj. zvonohru o počtu 60  zvonů pro Jeruzalém, zvony pro Mexiko City, na Tchaj-wan, odlévala také 20t zvon na zahájení olympijských her v Londýně r. 2012. V  roce 2006 dodala

Zvon z roku 1500 trpělivě čekající na restaurátorský zásah Petra R. Manouška. Zvon, závěs i kování – vše v původním stavu, bez uvedení autora


redakce | Dagmar Nahodilová

Výstava „Návrat zvonů aneb Manouškovy zvony opět v České“ věnovaná historii Kovolitu a rodu Manoušků. V případě zájmu je výstavu po dohodě možno od obce Česká zapůjčit

má hmotnost 22 t a skládá se z 57 velkých zvonů, čímž splňuje statut koncertní zvonohry (minimum je 48 zvonů). Na zvonohru mohou hrát maximálně 4  carillonéři – profesionální hráči, kteří hru studují na vysoké škole v Nizozemsku nebo Belgii. V září si mohli účastníci poslechnout skladby v podání českého carillonéra Radka Rejška. Na závěr letošního setkání se hry na zvonohru, i když v menším měřítku, ujal sám P. R. Manoušek a později Betlémskou zvonkohru rozezvučili i někteří odvážnější z přítomných.

Současně si v prostorách sokolovny mohli zájemci prohlédnout výstavu věnovanou jak historii rodu Manoušků a  výrobě zvonů v  Kovolitu, tak tvorbě P. R. Manouška. Obec Česká vydala v  roce 2017 k  uvedené výstavě poutavou publikaci „Zvony z České“ formátu 210 × 210 mm, vazba V2, 52 s.

Seminář GOM 2018

Jednotlivé semináře GOM, pořádané zdarma, byly zaměřeny na využití 3D optických systémů při měření odlitků a ve slévárenských výrobních procesech. Ukazují, jak povrchová celoplošná měření zaručují rychlejší kontrolu prvního výrobku a  cílenou korekci forem, čímž se zkracuje doba výroby. Jak při výrobě, tak při doprovodné kontrole kvality mohou být procesy měření a vyhodnocení plně automatizovány.

Seminář GOM – Kuřim 21. 3. 2018 MCAE Systems zahájila seminář krátkým představením firmy a úvodem do problematiky 3D metrologie v  oblasti slévárenství. Dopolední blok přednášek byl koncipován jako průvodce – produktové prezentace byly vždy dány do souvislosti s tématy z oboru, která zákazníci konkrétně řeší. Například MCAE prezentace o  automatizovaném 3D měření se systémy ATOS poukazovala

Dagmar Nahodilová MCAE Systems, s.r.o., Kuřim

Letošní série mezinárodních seminářů GOM, tentokrát na téma průmyslové 3D měření ve slévárenství, probíhalo od ledna do dubna 2018 na 42 pobočkách v 29 zemích celého světa. Jedním z  pořadatelů byla i  společnost MCAE Systems, která zorganizovala seminář pro české a  slovenské zákazníky dne 21. března 2018 v  Kuřimi. Úspěšného semináře se zúčastnilo přes 60 osob z 34 průmyslových firem. 3D metrologie v oblasti slévárenství podporuje a urychluje všechny fáze v procesech odlévání do písku, přesného i  tlakového lití: od modelování a pěchování přes výrobu forem a  jader až po první kontrolu a optimalizaci CNC obrábění.

Harmonogram koncertů zvonohry v roce 2018: www.carillon.cz/kalendar-akci Více fotografií:

Časopis Slévárenství

Účastníci semináře GOM v MCAE Kuřim

Slévárenství · LXVI · březen–duben 2018 · 3–4 151

Roční přehledy | Annual overviews zajímavosti nazev

největší výkyvný zvon do Japonska, který je zavěšen u města Gotenba. Jeho hmotnost je 36,25 t a výška 4,5 m, jeho srdce váží 1,5 t. K  výrobě bylo potřeba pronajmout dílnu, kde se odlévají lodní šrouby, a  bylo nutno natavit 50  t zvonoviny. Na výrobě tohoto zvonu se podílel i  P. R. Manoušek. V  souvislosti s moderními technologiemi je pro zvonaře jistě potěšující informace, že 3D tisk výrobu zvonů neohrozí. Jak již bylo zmíněno, v  loňském roce zavítal P. R. Manoušek do České i  se svou Pražskou mobilní zvonohrou, která


Dagmar Nahodilová | Iveta Vasková

Roční přehledy vysoké | Annual školy overviews informují

Prakticky zaměřená prezentace úvodní části semináře

na řešení měření dílů v sériové výrobě, další přednáška o  využití systémů ATOS ve slévárenství byla zaměřena na ukázku případové studie o optimalizaci lití do pískové formy. MCAE také představila inteligentní řízení výroby v koncepci Průmyslu 4.0 – prezentace byla věnována vizi o  budoucnosti digitální 3D metrologie. Nechyběly ani přednášky předních českých firem s tématy jako využití optického měřicího zařízení ATOS ve Slévárně Heunisch Brno, kontrola odlitků skenováním pro letouny AIRBUS a  BOEING (Alucast) či využití 3D skeneru ATOS v nástrojárně Škoda Auto – vstupní kontrola odlitků. Vedle těchto uživatelských zkušeností

Jeden z doprovodných workshopů

předvedl odborný tým MCAE Systems praktické ukázky se zaměřením na nejnovější vývoj v oblasti 3D metrologie i  softwaru pro měření a  inspekci. Na jednotlivých workshopech mohli účastníci vidět: -- kontrolu kvality výroby modelů a  forem (kontrola polohy jádra ve formě) na zařízení ATOS Compact Scan; -- sledování polohy v reálném čase a zpětnou projekci u forem a odlitků (kontrola přídavků pro obrábění, orýsování souřadného systému,

Vysoké školy informují Information from universities

Najstaršia a najväčšia univerzita na východe

TUKE ponúka svojim študentom unikátne možnosti medzinárodných mobilít a stáží v  rámci 265 partnerstiev v  31 krajinách sveta. Okrem krajín EÚ zahŕňa aj svetové destinácie ako USA, Brazíliu, Nový Zéland, Indiu, Čínu, Taiwan, Japonsko a  iné. Benefitom tiež je, že umožňuje získať dvojité diplomy

doc. Ing. Iveta Vasková, Ph.D. Technická univerzita v Košiciach (TUKE)

Prestížne rankingové agentúry radia Technickú univerzitu v Košiciach medzi päť percent najlepších univerzít sveta. Ponúka široké spektrum študijných programov od rýdzo technických cez ekonomické až po umelecké zameranie. Niektoré z nich majú medzinárodnú akreditáciu. Medzi posledné prírastky patrí aj letectvo a kozmonautika. 152 Slévárenství · LXVI · březen–duben 2018 · 3–4

přesné ustavení odlitku na CNC obráběcím stroji) pomocí 3D skeneru ATOS Triple Scan; -- analýzu stejných dílů v kusové výrobě (měření a  inspekce malých odlitků) na stolním optickém skeneru ATOS ScanPort; -- kontrolu kvality sériové výroby (automatizovaná kontrola včetně statistické analýzy trendu odchylek) použitím zařízení ATOS ScanBox 4105. Tato část semináře nabídla všem přítomným možnost individuálních konzultací a jednání ve velmi příjemné atmosféře.

s niektorou z partnerských univerzít vo Francúzsku, Veľkej Británii a  Rusku. Medzinárodný nádych cítiť aj medzi študentmi, až desať percent z nich pochádza zo zahraničia, konkrétne až zo štyridsiatich krajín sveta. Študenti majú možnosť zakladať startup firmy už počas štúdia alebo sa zapájať do vedeckých a inovačných projektov. Podporu mladých inovátorov zastrešuje Univerzitný vedecký park TECHNICOM prostredníctvom Startup centra TUKE a  Inkubátora TUKE.


Jaroslav Martínek | Roman Binder

Aktuality News

Nový ředitel slévárny Kovosvitu MAS Ing. Jaroslav Martínek mediální zastoupení Kovosvitu MAS, a.s.

Know-how na výrobu LKG Nový ředitel přejal obchodní plán slévárny, který v roce 2018 počítá s celkovým obratem ve výši 330  mil.  Kč, což představuje zhruba pětinu plánovaného

Mezioborové informace Interdisciplinary information

Výroba oceli v ČR v roce 2017 Roman Binder AMI Communications

Ocelářská unie zveřejnila data výroby a obchodu s ocelí za rok 2017 V  loňském roce české podniky vyrobily 4,5 mil. t surové oceli, což je o 14 % méně než v předchozím roce. Příčinou poklesu byly plánované rekonstrukce a  technologické odstávky v ArcelorMittal Ostrava a  Třineckých železárnách. Dovozy do ČR i EU byly loni rekordní. V budoucnu se zřejmě projeví i  dopad zavedení cel na dovoz oceli do  USA. Výkyv v  roce

Nový ředitel slévárny Miroslav Chmiel

milionů,“ naznačuje Jan Kočvara, obchodní ředitel slévárny. Ekologizace provozu slévárny Masivní investice budou letos směřovat do ekologizace provozu slévárny. „Investice do nové lakovny již byla zahájena, lakovna bude dokončena v květnu. Jde o investici za necelých 12 milionů korun. Jejím cílem je zlepšení pracovních podmínek a prostředí a zároveň plnění legislativních podmínek na ochranu ovzduší. Především jde o TOC, tedy těkavé organické látky. Tyto limity splníme s  rezervou. Další investice se uskuteční při celozávodní dovolené. Upravíme filtr a  ventilátor, abychom splnili požadavek na ochranu ovzduší z  pohledu odsávání kuplovny. Přidáme-li plánovanou rekonstrukci zázemí pro zaměstnance a jídelny na slévárně, vychází letošní výše investic na dvacet milionů,“ vyčísluje Miroslav Chmiel.

2017 se projevil i na produkci ocelových výrobků. „Je škoda, že se v  loňském roce tuzemským producentům nepodařilo plně využít rostoucích cen ocelových výrobků, nicméně pro letošek jsme optimističtí, především díky ekonomickému růstu na našich nejvýznamnějších trzích včetně Německa a  Polska,“ říká Daniel Urban, ředitel Ocelářské unie. Z  čísel Ocelářské unie jsou vidět rozevírající se nůžky mezi vývozem a  dovozem, český vývoz poklesl o  8  % na 4,63 mil. t, naopak dovoz vzrostl o 9,4 % na 7,24  mil. t. Ještě patrnější je nárůst dovozu ze zemí mimo EU, kde meziroční změna činila 12 %. „Pozitivně

Slévárenství · LXVI · březen–duben 2018 · 3–4 153

Roční přehledy AKTUALITY nazev | MEZIOBOROVÉ | Annual INFORMACE overviews

V roce 2000 pracoval Miroslav Chmiel ve slévárně Kovosvitu MAS jako vedoucí technologické přípravy. Letos v  únoru se do Kovosvitu vrátil a  stal se novým ředitelem slévárny. Pod jeho vedením se v letošním roce budou realizovat naplánované masivní investice do ekologizace provozu, k  dalším plánům nového ředitele patří rozšíření výroby na střední formovně na dvousměnný provoz a  zdvojnásobení produkce litiny s kuličkovým grafitem. „V  minulém roce jsem dostal nabídku, jestli bych se nechtěl do Kovosvitu vrátit a řídit slévárnu. Přijal jsem to jako výzvu. V oboru se pohybuji celý život, bude mi padesát a  cítím, že nazrál čas, abych zkušenosti, které jsem během profesní kariéry získal, předal dál,“ říká Miroslav Chmiel o svém návratu do Kovosvitu.

obratu Kovosvitu. Celkem se v roce 2018 v  Kovosvitu podle plánu odlije 8780 t litiny. Oproti minulému roku jde o  mírný nárůst. Podstatnou změnou bude zavedení druhé směny na střední formovně, což umožní nedávný úspěšný nábor nových zaměstnanců. Zavedení druhé směny je nezbytné proto, aby byl Kovosvit MAS schopen uspokojit poptávku svých zákazníků. Mezi další plány patří zdvojnásobení produkce na trhu velmi žádané LKG ze současných 15  % na 30  % z  celkové produkce. Výhodou LKG je vyšší marže i poptávka. LKG může díky svým vlastnostem nahradit ocelové odlitky a  ocelové výkovky. Vlastnostmi materiál odpovídá oceli, je ale výrazně levnější. Proto její spotřeba neustále roste, zatímco spotřeba klasické litiny s  lupínkovým grafitem spíše stagnuje. S  příchodem nového ředitele Miroslava Chmiela získala slévárna Kovosvitu MAS know-how a  znásobení objemu její výroby zvládne. Díky tomu se Kovosvitu otevírají dveře k novým zákazníkům. Jedním z nich by se brzy mohla stát německá firma Schottel, přední výrobce lodí a vodních turbín. „Jsme před podpisem kontraktu v hodnotě desítek milionů korun. Mají zájem právě o tvárnou litinu. Kromě toho jednáme s  dalšími zákazníky, českými firmami se zahraničními vlastníky, kde se nám do příštích let rýsuje byznys v  řádech stovek


Roman Binder | František Střítecký | Radim Ress

naopak vnímáme nárůst hodnoty českého ocelářského exportu o 6 %, na téměř 100 mld. Kč,“ dodává Daniel Urban. Globální nadkapacita trvá a stagnuje zahraniční obchod EU Bohužel se stále nedaří řešit problém globální přebytečné kapacity, jejíž objem Eurofer odhaduje na 600 mil. t. V roce 2017 se poprvé díky zavedení antidumpingových opatření zastavil prudký nárůst dovozu do EU, a to na rekordní hodnotu

téměř 40 mil. t. Situaci na evropském trhu ale může zhoršit přesměrování oceli z amerického trhu po zavedení ochranářských cel prezidentem Trumpem. Pozici největšího světového producenta oceli potvrdila Čína (831 mil. t). Na druhém místě je EU (168 mil. t), následovaná Japonskem (104 mil. t) a USA (81 mil. t). Čína spotřebovala v  roce 2017 asi 725 mil. t, zatímco EU celkem 185 mil. t. „Největší hrozbou pro férový globální trh s  ocelí je státní politika dotací

a daňových úlev či dokonce výstavby nové kapacity od Číny přes Irán až po Indii. Nová kapacita je ale to  poslední, co dnes potřebujeme. Čeští výrobci se musí soustředit na výrobky s vyšší přidanou hodnotou. Jinak nemohou dlouhodobě konkurovat zemím, jejichž výrobci nemusí platit náklady spojené s obnovitelnými zdroji a emisními povolenkami,“ dodává k vývoji obchodní bilance Dmitrij Ščuka, generální ředitel Vítkovice Steel.

Nekrolog Obituary

Roční přehledy | Annual overviews NEKROLOG

Zemřel Ing. Jindřich Coufal Ing. František Střítecký

Po dlouhé těžké nemoci nás 7. února ve věku 75 let opustil Ing. Jindřich Coufal. Jeho profesní dráha začala již v mládí, kdy absolvoval studium na Průmyslové škole slévárenské a v roce 1961 pokračoval ve studiu na Vysokém učení technickém v Brně. Své studium zde nasměroval na slévárenskou technologii, a tak navázal na základy získané na průmyslové škole. Po úspěšném ukončení studií na VUT v roce 1966 nastoupil do slévárny šedé litiny PARTEX, n. p., závod Chrlice, do funkce technologa, ale již po dvou letech se stal vedoucím slévárny. Po dobu výkonu této vedoucí funkce se dále vzdělával a doplňoval svoje vědomosti, a tak postupně absolvoval kurz psychologie a sociologie. V letech 1976–1977 úspěšně absolvoval postgraduální studium na VUT v  Brně v  oboru ekonomika, organizace a řízení sléváren. Takto doplněné znalosti mu usnadňovaly náročnou nejen technickou, ale i řídící práci. Jindřich Coufal

V roce 1978 v  důsledku připravovaných reorganizací a  utlumování některých provozů, což se dotklo i  slévárny PARTEX v  Chrlicích, přešel Ing. Coufal do místa svého bydliště a  nastoupil do koncernového podniku KOVOLIT v  Modřicích. Zde úspěšně prošel funkcemi technologa, dílovedoucího, vedoucího provozu, pracoval také v  marketingu a  rozšířil si tak svoje znalosti o  oblast technologie lití hliníkových slitin. Po roce 1990, kdy docházelo k  privatizaci a  narovnávaly se vlastnické vztahy, se vrátil zpět do slévárny v Chrlicích, kde se stal jedním ze spolumajitelů této slévárny a  vykonával funkci výkonného ředitele slévárny, která v nových podmínkách změnila název na ALFE. Tento název potvrzuje, že svoje zkušenosti z Kovolitu Modřice začal využívat k rozšíření stávající technologie šedé litiny o  technologii neželezných kovů. Po odchodu z ALFE ještě několik let sám podnikal. Jeho zájmy byly všestranné a v mládí do jeho zájmové oblasti patřil sport, kdy dlouhodobě trénoval ligové mužstvo odbíjené žen. Mnoho let také organizoval se skupinou spřátelených rodin výlety a dovedl je spojovat s historickými zajímavostmi navštívených míst. Zážitky z  tohoto putování, jak těmto výletům říkal, dokázal poutavou formou zpracovat také knižně. Po odchodu do důchodu stále hledal cesty za poznáním, byl členem České slévárenské společnosti a navštěvoval Univerzitu třetího věku. Ing. Coufal měl rád svou práci, svou rodinu, přátele a zůstane nadále v  paměti naší i slévárenské veřejnosti.

154 Slévárenství · LXVI · březen–duben 2018 · 3–4

Václav Ress

Vzpomínka na Ing. Václava Resse Radim Ress

Ing. Václav Ress se narodil dne 23. září 1945 ve Velešovicích, okres Vyškov. Se slévárenstvím se setkal nejprve na Střední průmyslové škole slévárenské v Brně. V  roce 1968 nastoupil do Státního výzkumného ústavu materiálu Brno do oddělení formovacích hmot a technologie. Jeho činností ve SVÚM byla technická pomoc slévárnám po celém Československu, zavádění nových postupů a pomoc při řešení provozních problémů. V 70. letech přešel na Strojní fakultu Vysokého učení technického v Brně, kde působil jako vedoucí laboratoří a  kde také dálkově vystudoval a v roce 1974 promoval jako inženýr ekonomie. Léta působil v Uhelných skladech Brno. Václav s manželkou Milenou postavili dům a vychovali tři syny. Mezi jeho koníčky patřila cyklistika, lyžování, horské túry a historie. Jeho nenadálého skonu na konci února budou všichni, kdo jej znali, litovat a Václav jim bude chybět.


Technický týdeník

Vzdělávání

Se znovuzavedením praktické výuky do základních škol častěji rozhodně souhlasí lidé ve věku 45 let a více

Education Technický týdeník

56 %

18–26 let

27–35 let

64 %

36–44 let

71 %

71 %

45–53 let

54–65 let

V grafu jsou zobrazeny pouze odpovědi „rozhodně souhlasím“

Česko chce praktickou výuku na základní školy

sledovat, jak se při práci učí navzájem si pomáhat a spolupracovat.“ Aktivitu vítají i  nejvýznamnější vysoké školy technického zaměření. Děkan Fakulty strojní ČVUT Michael Valášek k iniciativě oživení praktické výuky v kombinaci s  novými technologiemi doplňuje: „Jsme bytosti nejen s duší, ale i tělem, proto vždy budeme potřebovat manipulaci s  hmotnými objekty, i  když za použití moderních technologií. Oživení manuální výuky vítám ze širšího hlediska, podle mého názoru patří nejen ke všeobecnému vzdělání pro technickou civilizaci, která stojí na strojích, ale navíc je manuální výuka důležitá i pro výchovu sociálního tmelu společnosti, aby si žáci a  studenti vážili i  manuální práce, bez které by náš život nemohl probíhat.“ Karel Havlíček, předseda AMSP ČR, shrnuje: „Mnoho let hovoříme o  tom, že je nezbytné podpořit technickou tvořivost a  manuální dovednosti mladé generace, ale nic zásadního se neděje. Nastala doba, kdy je třeba začít činit konkrétní kroky, proto mobilizujeme všechny rozhodující aktéry našeho školství. Cesta není přes zákazy ani přes nostalgické vzpomínky na dobu minulou, ale přes vzbuzení zájmu. Pokud se polytechnická výuka na základních školách správně uchopí, děti nejenže zvládnou praktické dovednosti pro běžný život, ale přes spojení s  technologiemi 21. století je ruční práce může začít bavit a  přirozenou cestou je tak přiblížíme k moderně pojatým technickým oborům. Ty jsou základem celého hospodářství a  budou díky struktuře naší ekonomiky i v příští generaci umožňovat velmi dobré uplatnění na trhu práce.“ Zdroj: https://www.technickytydenik.cz/ rubriky/denni-zpravodajstvi/cesko-chce-praktickou-vyuku-na-zakladni-skoly_43802.html

Slévárenství · LXVI · březen–duben 2018 · 3–4 155

Roční přehledy | Annual overviews VZDĚLÁVÁNÍ

Mimořádný ohlas u veřejnosti vzbudila snaha AMSP ČR rozšířit výuku základních škol o  praktické činnosti založené na manuální zručnosti, kombinované s  vy­ užíváním výpočetní techniky a  nových technologií. Cílem iniciativy je nejen posílení elementární ruční dovednosti žáků, ale spojením s  moderními technologiemi je zde rovněž snaha vzbudit přirozený zájem o  technické obory, které jsou základem tuzemské ekonomiky, a ukázat dětem, jak lze profesní zručnost provázat s  digitálními nástroji 21. století. To, že se nejedná pouze o zájem ekonomický, ale celospolečenský, vyplývá z  exkluzivního průzkumu výzkumné agentury IPSOS pro AMSP ČR na vzorku 1050 respondentů, který proběhl v polovině března 2018. Z  průzkumu vyplývá, že 93 % Čechů si přeje znovuzavedení praktické výuky jakožto povinného předmětu, přičemž 65 % s  návrhem AMSP ČR rozhodně souhlasí, 28 % spíše souhlasí. Pouze 5 % populace se staví proti. Podobně jednoznačné stanovisko vyjádřila veřejnost na dotaz, jestli by manuální práce měly být ve výuce propojeny s novými technologiemi. S tím souhlasí opět 93 % Čechů, z nichž 59 % je jednoznačně přesvědčeno, že je to správná cesta, dalších 35 % spíše souhlasí. Devět lidí z  deseti je přesvědčeno, že se díky praktické výuce zvýší zájem o technické obory, přičemž u 51 % Čechů je to rozhodné přesvědčení, 39 % spíše souhlasí, 7 % populace s  tvrzením nesouhlasí. AMSP ČR zahájila celonárodní diskuzi, ke které přizvala všechny zainteresované strany, jež mají na vzdělávací programy základních škol vliv. Aktivita má podporu předsedy vlády, zaměstnavatelů, rozhodujících profesních spolků, stanoviska k pojetí polytechnické výuky vyjadřují i hlavní aktéři z oblasti školství. Prezidentka Asociace ředitelů základních škol ČR Hana Stýblová například uvádí, že by měla být rozvíjena

kreativita žáků: „Žáci by měli být seznamováni s novými technologiemi z  oblasti matematické gramotnosti, z  oblasti přírodních věd a  z  oblasti polytechnického vzdělávání. V  rámci nového pojetí praktické výuky by měly být využívány různé typy stavebnic od manuálních až po robotické. V současné době si nelze pod pojmem praktická výuka představit jen tzv. dílny, kdy žáci a žákyně pracují s drobným ručním nářadím.“ Prostory podle ní ve školách většinou jsou – dílny by se buď obnovily, nebo nově zřídily. „Obsah podobné výuky je určen v  předmětu Člověk a  svět práce, nicméně pokud by se přistoupilo ke změnám, právě nyní je vhodná doba, protože probíhá revize rámcových vzdělávacích programů. Změna však neznamená jen úpravy obsahu vzdělávání, ale je potřeba připravit na změnu obsahu výuky pro budoucí i  stávající učitele a  zajistit na vybavení škol dostatek finančních prostředků,“ dodává Hana Stýblová. Podporu vyjadřují střední odborné školy, které nabízejí základním školám k využití vybavené dílny a odborné učitele. Zkušenosti s  tím má například SOŠ Jarov z  Prahy 9, jejíž ředitel Miloslav Janeček k  tomu uvádí: „Naše škola je zaměřena na klasické stavební a  zahradnické učební i  maturitní obory. Po letech absence předmětů „dílny a  pozemky“ na základních školách je až neuvěřitelně znát pokles manuální zručnosti u žáků, kteří k nám nastupují do prvních ročníků. Většina z nich např. ani neví, jaký je rozdíl mezi kleštěmi štípačkami a  kombinačkami. V  posledních několika letech nabízíme okolním základním školám realizaci polytechnické výuky v  našich vybavených stavebně zaměřených dílnách a ve školní botanické zahradě pod vedením učitelů odborného výcviku – mistrů. Je radost vidět, s jakým nadšením si děti ze základních škol zkoušejí základy dovedností malíře, lakýrníka, truhláře, zámečníka, zahradníka apod. Práce rukama je pro ně vzácností, moc je baví, začínají si uvědomovat, že je to něco výrazně jiného než virtuální svět na sociálních sítích. Pro učitele je ale také zajímavé

58 %


www.tmbrno.cz

Vybrané akce Technického muzea v Brně v roce 2018 1

10. workshop Historické a prehistorické tavby železa a jeho zpracování 2018

Ve dnech 23. až 25. května 2018 proběhne ve Staré huti u Adamova v Josefovském údolí další workshop starého železářství pořádaný Technickým muzeem v  Brně ve spolupráci se Středoevropskou cestou železa. Náplní akce jsou tavby v replikách kusových železářských pecí užívaných v oblasti střední části Moravského krasu v  období raného středověku, rekonstruovaných podle archeologických nálezů. Experimenty se budou konat po všechny tři dny a jejich výsledky budou následně kovářsky zpracovávány. Současně bude po všechny tři dny probíhat pálení dřevěného uhlí v milíři, v pátek a sobotu bude možné sledovat výpal vápna v selské vápenici.

2

18. setkání ve střední části Moravského krasu

Na workshop navazuje v sobotu 26. května akce pořádaná TMB, Správou CHKO Moravský kras, Archaiou Brno o.p.s. a dalšími institucemi a osobami, během níž bude v areálu Staré huti u Adamova možné zhlédnout ukázky raně středověkých technologií (tavby v  kusové železářské peci, kování, pálení vápna, soustružení dřeva, mletí obilí na ručním mlýnku, pečení chleba, ukázky textilní výroby) a další aktivity.

3

Podzimní tavba

O víkendu 15. a 16. září se opět v areálu Staré huti u Adamova uskuteční ukázkové a experimentální tavby v replikách raně středověkých kusových železářských pecí. Bližší informace: www.starahut.com nebo www.tmbrno.cz.

4

Damask XV. setkání kovářů damascenské oceli

Dvoudenní přehlídka kovářské práce mistrů z Moravy, Čech a Slovenska konaná ve dnech 16. a 17. června 2018 v Kovárně v Těšanech – expozice kovářství a kolářství. Hlavní lektoři: Pavel Ševeček a Karel Krebs, nožíři a mečíři. Výstava nožů, plastik a šperků z damasku zhotovených v minulých letech v kovárně v Těšanech. V sobotu i v neděli je akce určena veřejnosti. Ukázky výroby damaškové oceli v sobotu a v neděli.

5

Kovářská a kolářská sobota

Celodenní ukázky kolářské práce a práce se dřevem 18. srpna 2018, Kovárna v Těšanech – expozice kovářství a kolářství. Celodenní kování – profesionální kováři. Celodenní program pro rodiny s dětmi „Tovaryšská zkouška“ – soutěže, kvízy, tvoření. Bližší informace: www.technicalmuseum.cz/kovarna-v-tesanech, tel.: 544 248 713 nebo 604 235 058.

6

Mladý těšanský kovář

Sobota 8. září 2018, Kovárna v Těšanech – expozice kovářství a kolářství. Bližší informace: www.technicalmuseum.cz/kovarna-v-tesanech, tel.: 544 248 713 nebo 724 239 656.

Přijmeme

vedoucího tavírny hliníku pro provoz v Rýmařově Nabízíme: nadstandardní platové ohodnocení zainteresovanost na ekonomickém výsledku hospodaření služební vůz Požadujeme: VŠ nebo SŠ vzdělání odpovídajícího směru praxi min. 5 let v oboru s podobným zaměřením na řídící pozici nadstandardní pracovní nasazení velmi dobrou znalost anglického nebo německého jazyka slovem i písmem řidičský průkaz skupiny B Bližší informace: +420 603 422 841

AlFeCopper Trading s.r.o., výroba hliníkových slitin Újezdská 300, 783 86 Dlouhá Loučka

Slevarenstvi 3-4 2018  
Slevarenstvi 3-4 2018