Page 1

冒fiæ Í…^Ãi

ó ó` WgzZÀ:yâ iõL L Ñ~Å]çYgñ** Åm, ³èízÃeY~]æÁð•Z ä;@* z"%Æ]Z|eY Âåk? »Vñ¤ / u q–Å{ ÇkgŠ kZ s§q -Z) ó ** eYLZƒ Ð ¯Ææ°Z† Xì H Z9 ~) ó ** eYLkZ DèIZX åtg ÷ á Z »sg ¬µÆ ]Z|eY ~ ô ~„z dÆo s§~uzŠ X ì Ãè7}g ø ‰ Ü z kZ ]gßiq -Z Å * Z ³4Z X¸ ìgNŠ ¡ Å *Z ³Æ w B‚Æx ÈZe $.ä]Z|eYÐ yZÄÆó` WgzZÀ:yâ iõL‘÷ ᜠè Å` Ítg ¤gzZæ°Z† b§kZ¼ ä iz%ZC Ù ØÆ „6,@* %Z tgzu » Tì [ yzæ Å Æ~(,q -Zt Xì Å ù ÷ á X ÷ï Š ð3Š XŒ ԛЄ6, @* %ZgzZ 4zŠ[ ÂÅkZāì HíZ m, e kZXì ï÷ á ā { »Ï0 + iÅyâ iõÆõ ó è@Ð L ¯gzWgziÆæ°Z†~i ¸WÆ[ kZ ÌZ Å,ñƒ f e ~ i Z0 +Z mºLZ ä r # ™ÃcîZzg Å ó,gzZ®L~Æ{ :ì Å ãZzb§ Ç»]â } .z®gzZVzk , ’ÅkZ „ˆÆh e yYÿËëāìt „wßZ ~W»çÀL L

''When we know the tree, we know the fruit'':āì H{zX ÷M h™uZgŠ Z

( 18mÔõ@ è ) ]gzpÆ ðZ÷: ‘gzZ Ä® ! Š Z ä +−Z x ·ËZ e·e õZzÆ ;gz ã- ˆÆ kZ ŠŽz!* Æ wÑ+Z —c* CuZz ä r # ™ËZ eāìt ]!* ë ZX ÷K 7]Ñì LZÐ ` ZâZ Å 4G 5ß : Ù±5Ô÷K~ .Z Ì„ó è }~i Z0 +ZÐÆ èEG Z Žy)F, k Ås %Z kZ]†ŽgzZì Cƒ °%ZJ -u¹ s # ŸzgzZƒðÃ~Ç{0 + iC Ù LL

¿¸ » ó ó÷äggzZ ½L LX ÷ Cƒ ÌgD »ƒÆäâ i LZ6,¯ Åäƒg ZŠ',DÅØZ' × {z÷ V×CKZÃá ZzKWÎC Ù ` WakZÔì 7Ç »Vz9Ç Zg øXì @* ¯ y¨ KZ CgzZŠ»7Z N W7~hè{ Zgÿ} 7ˎ ÷gÀÐÄÃÅ]ZŠg ZzkZV×CtX ÷C7,ã™lˆŠp

( 29mÔ {g 7»Çq -Z )X óƒ ó â i WŠÎÐyZ {zgzZ

³³³³³³³³³³³³³³³ 2010ðю ( 48) äÃm†ŽÖ] )xâ ³³³³³³³³³³³³³³³


gzZVz%WVŒÂ[ZX ÷‰ƒË}u! zZÆã¹gzZ[ Â~^wðŠwðŠ kZÆ’ Wz„ L L

Ðg0 +ZÆx ÂD)} vŒ kZŽ ÷‰ {g ! zZ {z w{w { c* ì ~¿Ï( {Šgz6,ÅVzðe

¼Åyâ iõÆ~wj â {Šx ZgWÆVâ Z-Z Ï(gzZVâ Z-Z ~g »u¸HX ÷T e ** Ñ& + ðe äZ  

~B; Æíz ñX{zāäY yà ‰ Ìï Cñt X N Y W Cñg ezŠ ÌB; ÆVçzZÆ ( 30mÔ {g 7»Çq -Z )X óÐ ó N Y− ~~g?ÅVzg ZŠgi c* Ðk

á Zz ähf+−Zx ·ËZ e~y*ÏZ[ ZŽ »kZ ?ì Hx £! Š Z »# Ö ´ ~:‚ Z ]g @* }g7Éìg Y}g â 7è~gÅ{Ši3Æ` ›æYāì @* ƒx¥V- X ÷ïŠ~[|Z :?÷ìgá x »Ð¾I~y Òë HāÙê„Šp³Ôì Š Hc* Š tZg0 +ZÆkZ „Dø{ÃZg7» B; [Wx Y ñÎ iv߃ ëÉyâ iõāì 4= ÂVdŠ~©:Æõg @* KZ L L

t ë~ ]ÈkZ X ,™7 ã0* 7Z ëgzZ ìWð@x â ZÐ }ā÷ ìgg˜~ Üa ~

ñc* gŠ Zg7 » ã0* V˜ ÷ 6,µ%kZÆ|h +LZB‚Æ e $h +m,Âð@x â Zā÷ Æ™lñZ Û

/ÑÂ[ZXì Š HòÐW¹Ð mKZ ` ~ k B Åw¡ZgzZ h` WX ;g7»x » Ë]Z Û O 7…vŠ] ( 30mÔ {g7»Çq -Z ) ó ì ó °»Ìã0* ½ðÒF è gzì ‰ Ü z»äVZ6, Vð+

{ëq -Zå Ð UÆr šZ Ô ** Yá J - RÅe $ÒZ¨ ¸ Åx ZúÃg ÖZ ! Š Z}÷gzZ {¤ ~ yZÉ ÷ 7g ÖZ sÜ]&Åy â iõ[»ā÷ D C …+−Z x ·ËZ e Xì ;gX :÷‰ ñS! l2 »Ær šZ gzZ ð‚g J -kZ {zì @* ™ç»¿è{Zg ÅVÍßX[Š Z » ` Wāìt Âq -Z ÅÇ}g ø L L õäVMÔ Ì~ ðW“ŠgzZì ÌtØ»äJ 7,"7,Îv߉ëgzZ n pg7® ) , Z Å"7, ~²÷ á VñZg e Vßz** ÆkZÔì ¬Š~ÝzgÅÇÆkZÃÄzŽÅkZì H·_»]&Åyâ i yZ kZÃV1_ .gzZV/LZyâ iõāì wìZg øÔì ¬ŠgNÃ]§èg ZîZgzZA $Z%VzÇ„ (

{zXì ‡\Ì,uuÅkZgzZì @* ™ÌaÆkZÔì ‚ rg Ì,j »äYá J -ð»ß| 7, X óì ó @* ™] !* ÅDÆV:pgzZVâ !* iÅyZÔt £ÆV1ß}uzŠŽì ! ºx¤ / u(Z

( 31mÔ {g 7Z »Çq -Z )

Å r šZ zg ÖZ ÔJ -u ÅD¬ è[Š ZāÐ ,™n²ñƒ D™s %Z ~zb Ð r # ™ËZ e ë ZgzZ÷ Dƒv÷ á pd $Š Z VzgZD Ù É 7Vz%ÆmÆD¬ è[Š ZX B bg 7ÌZ ðÃc Æo] OZ z ]äe $.ë ! wq¾X ÷ Tg ïŠ x ZuøZ Û Æ r šZgŠ r šZ™ƒ ^ ,Ã6,VzÇ y Zā ǃ{i Z0 +ZÃMg ‡ÐTÐ÷e** ™7k½ZgzZq -ZÐ~y*Æ+ −Zx ·ËZ eB‚ :÷pHÆcgÆ• wgzZ• wV ;Æ zh ZŠQñ` WvßÆVŒXì @* ƒyá »Š§āâZì zgN¹ Ï0 + i6,COŠ kZāì @* Y¹ L L ³³³³³³³³³³³³³³³ 2010ðю ( 49) äÃm†ŽÖ] )xâ ³³³³³³³³³³³³³³³


Æ Cg èÑÔ÷ D™I < k] »i§ ãZ6,V-œÔ÷ D™wEZ @',Æ i§Åd $Å Y GG 4h±3, s§ÅúñOÆÐWZg JŠ »„gzZ aÎÅVŒÔ÷‰ {g™ƒ§ZÆ ï ]g @* ™ Ç ÇŒ /8FÎZg fXì c Xóì ó @* WÃ! zZ Ì` W¨ "¸²÷ á ** Z6, w‚Î| l, e~[Š ZÆVŒÂõG ( 31mÔ {g 7»Çq -Z )

Hāì @* ™ Za ]ÑZÎP„yZÄ»kZXì y*Š»gó zøZŠ Ï(q -Z Ly*»{÷ á @Y n¦ »kZ¤ /ZX ?ì YƒÌgzøZŠ Ï(xÔd $Š Z Z (, ðÃc* ?ì Yƒd $Š Z »ñ0* } (,ÔgzøZŠ Ï(ðà +÷ h á āÏ} 7,$” õg @* 㨠KZ ~g‚ñƒf e ‹gtaƶŠBVÂñYc* Š~]mZ[ZŽ Ðá\ZjÆyâ iõ ógó z øZŠ Ï(q -Z L LyZÄp¤ /ZX å£2] q -Zt !íX ñW:¼B; ~y W + A /ŸEV- X ÷ ¿gt ‚Æ DèIZ '!* ā õG ÅwŠ ñƒ … Y Ôµñä r # ™{÷ áY npÔì ±5³ X ÷ìg™yÒm Ž\W~\zgÆm Žd à c* ÷ìg ‹ÃÉ™ÈÃeb§Åk‚ îZzg :)** ©»wgzZÔÅ™ »wqzèâÆ` LZÐÃ`àÑ+Z xÙ G ÿ5™g ! º÷T e ** ™ 0* ',[zZ\Wāì 7]!* Ðt1ì Le[ zZ »è%KZ ðÃC Ù LL IF $ ¢E À h ½ h E ö 2zŠgzZ ÅgÍÔ ð&N* Ôè ¤ /Z X ÷ D™wEZ Ïzg,gzZÆ „ ( ~â ¤',j§gzZ ~ H $h À t Â÷ f e ™ 0* ',[zZ Ëg â Þ6gzZ ö ZR, ԚР~ T÷ D™ Za }W! zZ q -Z {)z +‡! zZ ðÃgzZ D™ Za }W! zZ q h -Zƒ!* yÎgzZ @{÷ á Ô{÷ á ‚ !* !* ā Zƒ 7eVY 8. $˜. $˜ÔÊgŠÆVz²÷ á yZ introvert psychy Å ` }g øÝZgŠX © 8™ 0* ',[zZ

( 32mÔgzøZŠ Ï(q -Z ) ó óm™70* ', [zZ {ÈgzZì ˆ á Ô[Š ZÔ×Ô| # Ùò ¸Ôy!* iLL Y3g7{0 + i™Äg~ Property Concept ÃuñgzZ ~²÷ H Ç]¨¤Zƒ @ l »Lg â . Þ ‰X ÷ñƒ~hÆÜÁgz‰ Ü ¤å Ÿ3g"Æõg @* XY Hi Tech

]¸ÅkZ Xì 7{Ši sp}Ð Vz²÷ á gzZ Vzgó: YZÆ y!* i kZgzZ y!* iÅ

Xì 7~% 1~ m, ôZ c* äƒ ð|ÆkZÔì ~g ZŠ {g YZ ÅkZ6,®‚ dZgzZ Computer Ø LX Y Y H7wEZ~ hLZÐ ‰ Ü ¤ ÅŸ LZà Definations Å®‚ dZ Z åE<XÅ Ë Y ð¯: Cƒ7| $ # Ùw×ðÃKZ ÌÅ[zZÔƒ à 0c* ƒð` Xƒ ~g ;^7āƒÓâ 7 ( 33mÔgzøZŠ Ï(q -Z ) ó ì ó Æ` WD! ÂÌðûVâ â iÔā÷ìgƒgzZ÷ìg DƒspÐ~!âZ‰ Ü zgzZ `  L L

Á InspirationÅ~œ,Åxšg â ŠpX ‚ rg7¢ A &ÓŠpÅä™ Za [ zZ ðÃ~gzŠ

ó ó÷ñƒ} 9JZ]ÑZÎ{ëgzZ}÷¹gzZì ˆƒIsolateÐ} ¤ZÆ• w]g @* Ái Z ( 35mÔgzøZŠ Ï(q -Z ) E Å ò£sÜì à0gzZ ~z5c* ì SgzZ !º{zìe y!* i Z å<X ì ;g7e[Z[zZ ò £L L ³³³³³³³³³³³³³³³ 2010ðю ( 50) äÃm†ŽÖ] )xâ ³³³³³³³³³³³³³³³


{z&ÚÏùâtāì wì»yâiõ....Xì 7t·ZÐkZÃyâiõX ‰$ Ë ƒgÇŠæ„Å[zZ

+] h .q -Zā„,Zg¦t XÏñY Re ÂñY àJ e~ y!* i!º¤ /Z÷ëD»Yß(gzZb‚

ZgøgzZ ÇñYƒiX Â,Š wZeJzÅ‚ »y!* i!º~ kZ (ì Yß(q -ZāŽ )R, ÛCc* ¹F, " 5GZq6,ðÃxE³‚X ÇñY0{Ç ` âWÅxE³‚[ºöŠ ËgzZy!* i Ìˎì ~hðxWÿE à Zz äƒÝq~ËÆInteraction}÷¹B‚ÆnzcÂt ñY ~Š ¯ !Åx ¸Ì

(35mÔgzøZŠÏ(q -Z) óì ó êŠÀÐZŽì@* ƒ»ÏZtìDÑZzäƒZaÐÄÃÅ¢ A &d +] .` ÑZz%1 ! º¤ /Z L L {÷ á ‚ 6 {z Â}™ Za yZŠ b‚á Zz ä™ Compete à *Šh 0* ',[zZ@¬aÏZX σgz¢Â~Ç. Þ ‰kZ Ái Z ÁÔ Ïƒ]!* ~(, Ðä™ Za @{ ÷ á 6gzZ

gzZ4z] .Yq -ZŽ ì ]gz¢ÅVâ ZŠ b‚ÆR@¬gzZ VçzZqøZŠ …aÆä™ ( 36Ô 35mÔgzøZŠ Ï(q -Z ) óÐ ó VƒZa „)g fÆInteractionB‚Ænzc

ì @* ™^s§Åú{z~4zŠ ! ºÔì Ë~V”zŠ1ì d $Š Z! zZq -Z~yTKZ {zL L

]!* à Zzú ó }÷ GÔÐW}÷~ tL Xì k(,s§ÅÐWaÆä™xâÃÛ A Z%‚gzZ

ÌæÐC Ù !* ` tXì Îyzg0 +Z~];KZ {zāìtXq -Z » ð»ßÅyzu0* R', è Xì

‚" 1ì À _ÌC Ù !* Zƒ •~ õg @* LLXì I H¸ s§Åg0 +Z™á 7Zì {ÕÔ @* 3ni VçzZŠ .x ** }g ‚á ZzUY~y*zyXì @* Yú~w−Š ËQgzZì @* 7,hzŠ®Š J0 +Z » ~g ZŠ ZzggzZ›tā eÎ7Lä ëXì Z 7,< k]: Zzy ÌÃxsZ ÂVŒ Xì Zƒ÷¸ »

** ñÐ y⤠/Ãe $h +m,~ ]‡zZ ÅkZXì 7¦ / Ù ! zZt 1ì Z½|ægzZ @Z(,x  : 5ß C DLjâ LÔì I H¸~lˆÅ[ zZ Âì •{zX Ì! zZgzZì Ì°ßyâ iõX 7„ì

xiZ °ß:Zzd $Š Zt~{»V-È«ÅVì%WÅŠ !* WxsZ1Ôs§Åm, z÷ á Í‘LgzZ Zk , ÍdL îŠ x » » {Ç {C aÆ kZ ~²÷ á äÅ{ ÷ á _g Zz ÔV5»Oæ Å {÷ á ‚ gzZ @{ ÷ á Ôì @* W< ~ ( 36mÔgzøZŠ Ï(q -Z )X ó ì ó

yâ iõ~÷Xì ŠŽñ6,COŠ kZ Ì` W~ ^Ë: Ë{z å H™f »Š§Tä ¾g â wg » L L

A Z%‚. Û Þ ‰Ž ,Š ú¿ÇÑq -Z » õg@* ‹Z KZ ëN Wāì hZÐ V~fá Zz WΉ

:¤ / z Ã0]Ñçà Zz 䙨£q -ZëÐ T}™ëZ Û¢ A &gzZqZ {z…~ÇkZÆ ( 36mÔgzøZŠ Ï(q -Z ) ó Xó „ì ~‚ÂË"gzZÏ0 +âgŠ

gz¢y»6,ô»: ‘Å@Y n¦Ãr # ™y â iõāÐ,™n² Ú Z ñƒ D™{ûë Ðá ZjÆ ~g7 ÄgÍt Z Û ä „6,@* %Z {²÷ á zd $Š Z szcÅxè',~ [ÂÃk , iXce * *OŠ ~ |pì @* ƒ kC96,< Ø è ~‹Z ~Š !* p¤ /Z Xì H[Õ" Ã8 L ˆÅ²÷ á zd $Š Z :ì ˆÅ^ah +”6, kˆZxè °ÆVÍßIè{Š c* iÐ< Ø è ³³³³³³³³³³³³³³³ 2010ðю ( 51) äÃm†ŽÖ] )xâ ³³³³³³³³³³³³³³³


Øt÷d $Š Z²÷ á tā ¬Š ä Vß Zz *Š Z # Zƒ qzщ Ü z kZX »3gzZ ¼ A ~ õg @* !ŠZ L L

ÄŠÆx ZúÎvß{zX ÷Tg íG, Ï0 + i ~g ‚Qā÷ f e ÎVY~ Vߊ, ZÄŠ »x Zú7

Ž c izŠ q -ZgzZaÆÏ0 + i KZ ÅyZŽ ¼ Aq -Z ÔbŠ x ** zŠÃÏ0 + i ä VrZ ǃ 7g »zu ðÃÐ E 4& »Ð ~Šuvßā¬Zƒ ~Q+Z~ ¼ /F VrZ ÔÑ õE A iŠ q -ZQX ¶aÆ V'Š ZgzZ Vz²÷ á

èIZ äVrZZ # pñYà 8 -â Ð 3v W~hðakZì øQv W¹~3ā eÎä

v WKZ {z ÷ D WvߎOŠ Z Ô Cƒ 7v WpÃOŠ Zā c* W[ ZŽ Ð 3 ÂÅ÷⠁ Û Åv WÐ 3

á 7ZuzŠ ðÃv WtgzZì Q~ VlÆV'Š ZgzZ Vz²÷ á v W„ +Z ÂÔ÷ D W™áB‚ ( 38mÔv WÅ3) ó ì ó ~gz¢** ƒd $Š Z c* ²÷ á aÆä™ÝqÃv WkZgzZ Y

)f q‡Z Z‰ Ü z à Ôr # ™yâ iõāì Hg ÖZ »]ª~ y*LZ ä r # ™ ºZq

:÷ÕùÐV- g ZŠ

ā 6ì Y™ùx»i6, äeWzãZ ÑZz™ ÌðÃāì ¯ ) !* »]ªªZz%Zta}÷L L 6, gîiÌ~Ï0 + iÏ(ÅoÉ @* ™7z½„6, Ü ¤Å¯¡{zXì ;g™B‚ÆöVâiõ ‰

XH{C Ù b »V6&”0Z ]ªä kZ~ wÅ {Z', uÆ[º Kg0* ÁXì ;gq -Ñ', Z',

ÆkZ ÂZƒÝÐ Äô: Zizg c* c* W~„ ( iÑZz™ ðÃā÷BVϹ +Zt ‚}÷

]gZŠ Z Åiz%Zp¸áZz™ {Š c* i¹{zÔìt ‚}÷wVÅŠ‡*0 + £ZÔˆ7,îægëgÅ™

îr # ™;Ôˆ W¶Vc* ú~gëg Å™Æ yZÐzz Å™ Ý»: Zizg VZiZˆgzZ~ äâiÆ k', ]‚bÔ‰ƒñi +ZÆZN* yÎ 0* ÂñƒrgÃÐV;z‰ − ~` ¯ˆÆ® )÷ á Z Å~Š c* Û 

Åäâ iÆã!‚geÆyZ {zì x¯Ž »ˆÆkZÔN Wt ‚>&c* zŠ ÅyZ~á²kZÆ äâiƁgx¤ / ub§~g7~Vñ¤ / uYgzZÏ(gzZ!Š Z)Žì ÑZz™ (ZVâiõ1Xì +Š

(40mÔVZ¤ /{èûw4Zzx ³)ó óZƒ7…¸LпÆä™ð[Š Zªx »ÝZLZÌ~

LZ y â iõJ -uÅŠ Zñzg ZlÔÃsÐg £ā÷ ìg^¼ Âc* Ðìt r # ™ ºZq ™wìq=Ú ZÃMg ‡™}Š BVÅ;£Z;gzZ Š‡*0 + £Z c* Ôñƒ7…¸LÐ ¿! %Z ?{h +ÃH »h ewñ¿#„ Zg {Z', Åyâ iõ{ Z (ZpakZÔì °»„{g÷ á ZaÆyZā÷ìg j§gî©DÐ p Òiz dyâ iõāì Å„0 +¶ K™ÁñOÆñ)}g ÷ á Z ä ~%·{ ÷ á ËZ e DI è ZÔì * @Y3g~ZgŠ¾Ã R©D‰ Ü zD™ð`g ZæZÆd $ã¨ KZX ÷ñƒñCZ ÔCƒ 7÷RÅ 1 ó¤ /Z L6,RkZ Åd $āì ¹„ gŠ ä ~%·{ ÷ á ËZ eX 7{æ7 %Zt Ð ËZ e&ì YƒÌ~^Å{)zVi c* ^ ö }ÇÔs@{z~gzŠÆ` WXì @* ƒÃè7s@ :ì c* ŠyZÄ]gzp » ³ ó Lär #™ ¬¹Ð & ¸¦ÅCz [ òZ ¿t Xì :%I HY ƒ » A man in hurryVâ iõ L L ³³³³³³³³³³³³³³³ 2010ðю ( 52) äÃm†ŽÖ] )xâ ³³³³³³³³³³³³³³³


Œ6,g ïZÐ b #ò ZúX ÷ _â Z (,¹ ̳{zgzZ ÷ òŠ WÆ r â Š z Zá Zz 䙳³

Xì @* ƒ: ZzgÃîJ -s@( {gHLZ]gß¾Vâ iõZƒ@* ™óPÃnz` @C Ù Æ2Z ¸~g »u

ð‚gJ -s@ƒ ƃ y!* iÔçWÔu**Ôy»Ô r â ŠzwŠāakZ ù 77N ZœÅ 1 ó Ô¤ /Z LðÃ{z

7òZg j§~g ZŠtâuh +] .Z # Xì I iZ0 +Z ©Dt » yZ …X ÷ Dƒ` ƒ z aÆ ¢{zā÷+ $OhVâ iõÂVƒ: ¶‚±ðÃZ # X ñYc* `„i§¸Š CZ ZgøÁi Z Á ÂDƒ ( 48mÔg Ñ‚(» ` ¯~Ðq - ) ó Xó ì @* ƒg66, ä™B` »{30q -ZŽ ,g ¦ / ™¼ƒ {z¢i Z

Assertion «‚©DX ÷ bŠ Z h Zà6 ,Æb ©D{Š™yÒ Æ~%·{ ÷ á ËZ e ä ºZ ÐËZ e

2~ Ò¯Æy!* i! ºa kZ Ôì ò q »È ¢y â iõ._ƺZ ÐËZ e²ì Cƒïq Å :ì @* ™wìk ,¦ /** Éì @* ™tsÜ:ʎzÆVâ !* i ~uzŠŠŽz!* Æäƒ gzZ òªÅy!* iq -Z ËÌ~ Vâ !* i b§ÏZì s ÜÆ e $%W~ „ ( b§T{z L L

( 49mÔ [xè Šx¤ /) ó Xó ì YYc* Šg Z Œ Ûe $g/ã—Ãtzgã ¢ÆkZXì s ÜÆe $%W

~~Öe Åyâ iõ~wìÆy ZXì ;ZuÃòŠ7gzZ¢ A g YÅyâ iõär # ™@÷ á w cZ „z ªX ÷ b‡Æó^ ,Yƒ L~ k B gzZ ›yâ iõā÷ T e ** Z™gz!* {zXì 7„  » ð« î Æ yZŠ „ (gzZ d $Š Z Ë H j§gî, Zāìt wZÎX ñY ¿gÃ6,s@ āi Z0 +Z ©D{gÃè á È c* á ÷ ƒwJè. Þ ‡aÆx ¸[vË End Justifies the means!k»à z} HX ?÷y ÷ ä @÷ á wcZāÙ±5Xì Yƒgz¢k , 8,“ _Ð Assertion «‚ ©DÔ%Z V;?ì Y :ì c* Š|0 +!* uÆyâ iõ}g e"Z˜gzZì Å ã)F, Å]ªÜZx°~[|Zd $ Û wŠÄ M5Ÿ L L ācX 5Ãg Ñ‚àq -Z LZ ä kZ6,f õÂq -Z ËXì [™Ð ^g 0* ** 1 Azt éE

6,ìÆg Ñ‚Ž å @* ƒ ÑZz äO Èq -ZB‚Æ ` ¯~ yZyC Ù ~gzŠ kZX å » VŎ yYZ(, ƒ« îÆiÕ è Y¯6, µ%~gz¢ËgzZ ( ATTACK)ú @* å@* ™ c* O( RETREAT ) **

~',` ¯ā HkCägÑ‚Z # c* W (Z ‰ Ü zq -Z Ì~ÆckZ Xƒ yv ãY ÁÐ Á » ` ¯ā $ ä kZ Xì ~gz¢ ** Mùg ¯ā ¹Ð çG 2ÒºE .G ™g (Z ð« î6,gî zz [Z ì _ W~ }= Í b§ ~8Š âZ ` ¯X ÷„ Dƒ Â} 7~ k B èyZyX c* Š OATTACK äkZX î O RETREAT È1Š Hƒ ìācX Š Hv¸™hgg Zig »èyZy{zgzZ‰ ^gÛÆÔŠā ðƒgzWú{g !* zŠÐ

ÐX ˆ~Š ‹ ZwÅ]ñÐZ ._Æyâ ‡Y¯a kZ ¶Åà z°¬Åg Ñ‚èa äá Zz äO Ãg Ñ‚ LZ Az Ô å Š HH Z9t ‚Æ e Zj8 -], ÃÐZ™|0 +!* ÷ 6,V\WÅ kZ Z #‰ Ü z kZ Xì ;g Yg @* Z^vÆ]ñþā Y7 X ZƒyZª ¬Š©t Z # äkZX àyW¶ŠŠ !* ug I

ÐZ ÎìgzZ c* Z—™NŠÐZ AzÔ ˆðUÔ î U÷ Ð V\WÅkZ ¹ä Az X Š Hc* ‹ Z` â Zg‚ $ J 2ÒºEZ÷t Xìg]"t ÔzŠ hg (Z ÌVâ iõX 7„ c* 2** O RETREATÐZ ä~ì ;g ç.G ³³³³³³³³³³³³³³³ 2010ðю ( 53) äÃm†ŽÖ] )xâ ³³³³³³³³³³³³³³³


c* 2** ORETREATÄ3ËLZ äVrZ „:gzZì CW** OïŠtŠp Â:&ìg Ñ‚(„ ( 65Ô 64mÔ c* 27** O RETREAT) ó Xó ì

D™×6, ( 36m )×Æy ZXì 1Vð; } h WÃr # ™£ZY nä @ï' × ËZ e~ ;@* Ãèk , i :÷˜sßññƒ

*Š ÂBZe {ó6, ݬõ è g@* /ZX 7ïÄ~í!* ¤ Æg»ð›Z' × gzZ!zZ,ZyâiõäŠ ÕåÃL L

eh $ +m, X÷Dƒm, _ÐV-zg C1)gzZwŠ3gÔiZ¢J -gzŠ¹Ðg0 +Z!zZgzZg»ØZ' × xÆ ÒZgzZì @* ƒÌZlWñOÆV//w»yZgzZ÷D™ Zƒ™ X7!zZáZzäñy⤠/» ,Z ~²÷ á gzZ^gW[Š Z²Ôì @* ƒÈ6, ó}ò ugzZèg¬tgzZì © 8ÀŠŸ~ËÆ[zZ,Z

gzZ e $ g/Ô~gZŠ Zzg Ô› CÑ»Ô+ M¨ KZ èx ZZ Ôd $Ž ì Cƒ " $U* Ð7 »ØZ' × gzZ [zZ +E A£E Ð ö zÅLZggzZ~²÷ á äÅ{÷ á _gZzÔV5»OæÅ{÷ á ‚gzZ@{÷ á ÔyâiõXìîŠÀÃ4zŠy¨ KZ

VpfŽì è¾»[zZ,Z<gWtÑZzpggÅÏ(gzZYXì èÑZŒÆ[zZ~y@* Å (68mÔ®gè ¦»yâiõ) ó Xó Ç}Š àJ -w2+F, dZÅ+ M¨ KZÃVÍß}gâÆ

t Û ðÃÐg ±ZÆC Ù Ž~Ãñ;NVâzŠā÷BëXì ófÆr # ™Y n[ZŽ »×kZ # ZÜ{ Zp§{Åt s Û ~¨gzZt˜~C Ù ŽƒI{¤ðÃ~ekZXì gz¢t Û »¨%ZÔ7 X σ # Ö } .Åx ¸z ogzZ [Š Z Â}™x ÈZ » }I: ZŠ Zi WkZ ]Z|s W;gz ã- ¤ /ZXì Y™ :ì Hg ÖZ -}gŠ» cgmºÆ„KZär # ™ï' × ËZ e ! wq¾ s¦Xì ŠŽñ~^Åe $Zzg ** Z Âq -Z~]c* ÄgzZ] ÒŠ Z ¹ækˆZèi§: 5ßc* s¦L L G »bzgq -ZtÉ 7 x ** »»e c* ,Ë á Zzpg‚fæ%7O gzZÇdZÔ aεåtXì x **

6,RË: ËÔ÷V*¹kZŠ Z ÅVߊ 㨠KZÔ ðZ] .gzZóÔ ZhgzÔ 0* ¯ ZÔ ðËXì @* ¯: 1CZVŒÆ Za ]uZz} (, ~äâ igzZì @* Ñt ‚Ãð~(, ÐVE¹yZ‚f Z(,X ÷Cƒgl»y¨ KZC Ùt G M E $ Ôì á 4¨G kˆZèi§: 5ß»kZ~øÚ~„ÆkZ é5G C: L » InspirationµËaÆä™ ( 69mÔ®gè ¦»yâ iõ) ó Xó ì LgŠŽñ„~^ãZzLgzZãL

„ Ú Z Ì* *™t · ZÐ y ZÐá ZjkZpÔì °» * *™s %ZÐ ]ÑìÆr # ™ËZ e t Z]»„!KZr # ™ËZ e¤ /ZX Yƒ7®èg¦»yâ iõÔg ZzZw »×gŠVZ¤ / ÆyZāì  X ÷f e™g (ZÙñ{ 6 Š Zë Â÷T e** ™" $U* g«Ã[Ñ@* gzZ÷^6,¶Šg Z Œ Û Ãyâ iõ :ì Å^aNŠ ~(, 6, ó6~g»uÆ L yâ iõäæ°Z†yzæq -ZÆ[ÂÃk èi ,

~ÄzŠ sÜÆõ~ zŠg Z Ô¸fZÆ )ö Ä{z Z # ¾A $ÄF, {Š c* i~ zŠg Z ä VrZ L L

( 117mÔ {^ ,Y¿» ~²÷ á zŠg ZÅyâ iõ)X ÷]oi» i ó Z „zŠaL}ÈÆ)öÄ´ ù

:÷˜sßñXì MV;Ææ°Z†` ZâZ ~Š ÙZ »cÅr # ™Y ngzZï' × ËZ e ³³³³³³³³³³³³³³³ 2010ðю ( 54 ) äÃm†ŽÖ] )xâ ³³³³³³³³³³³³³³³


Xì q Ïg »" q -Z Ô @* ™7ô=z s # Ÿz ÅÏ0 + iŽ ¿{zC Ù āì H" $U* ä V1ŠãZ/ L L

ëÐ Vz@çãZ/{zJ -‰ Ü z kZÔƒ:g ÖZg7½»]Ý ½ZŠgzZ Yg {J -Z # 6,kO~ÄçO Å‘zɎ {zq -Z¸5 ZgzŠ Ìt ‚Æyâ iõXì CY{g™0{gTZq -Z¡gzZ Cƒ7}W

|V˜ 3 Zg {z s§~uzŠ Ôì êŠ ÀÃo ¶ KèkˆZÒz èg ¬ÆGz ŒgzZì @* g¦ / Ð ~Š Zz yâ iõ) ó Xó c* CZ3 Zg ZuzŠ äyâ iõÔì @* 7,¢ 8x »Ðµ™0Š ; Û »®~Vâ "c ¬Å~I ( 117mÔ {^ ,Y¿» ~²÷ á zŠg ZÅ

Xì 7wJè. Þ ‡aÆæ°Z† Ä _ Ï e" {¾" Ð Ä®! Š ZgzZ Zƒ ÉÐ }Ñç Å]‚ ˆZ½ZŠÆg »®|gŠt{z´ÆpgÃ~÷6,wqè]gßCÑç¦ùāì OIt»yZ :ì @* W6, Šáw[Š Z !gzZ YZāìÖ™ »‰ Ü ‡g 76, g£Æ®Žì{zÄYZçOXìgŠ¦ùÅÄiZ` ZâZ»e $Š ÃZYgzZ!p C1)L L

¢ Å Tì @* ƒ Ág (Z q -Z » }Ñç²÷ á Lā L ì wì » Ígz X} F, Z Zg7 6,g £Æ Ï0 + i x¤ / Æäâ i²÷ á ªó Xó ì Cƒui** gzZq -g!* „{Š c* i¼~«£Æ{ÑçèŠ Z Û Z}uzŠ ( Skin)

** ƒÄ » kZ ƒ: °Wë ÅkˆZ z„~ÄXì @* ™kCÐ ]”„ {Š c* i¼ Ð VzuzŠ Êu

Å ]gzZ gq Ñ Ôr" Ô§zŠgŠ Ô]‚CÂi Ôy¨ KZNÆ ‰ Ü z LZÃyâ iõXì@* Yƒ u‡ (121mÔ{^ ,Y¿»~²÷ á zŠgZÅyâ iõ) ó Xó ì ˆ0gl»y¨ KZÆ` WŽìkˆZZg7Zg7»ª

År # ™s§q -ZÐ Tì H7Ì[NZ »VzÄÆyâ iõär # ™~y*ÏZ :ì @* ƒ{i Z0 +Z! l» TãziñŲ÷ á s§~uzŠgzZ TŠè ëZ ÒZÆY?ì ZgauZ~ VƒøÎ~wŠ Z9Z9 ™ W?VŒXvVzget ÷„gïā÷„gô ì ŽH̎t ìÁ C„ÛCZŠp ì ðWÆ [Z ]‚',Ð & §6 ÷ D Y ñ¯ ÌyÆ e $g vßā c ZgÎt Æ V½ ÷g D 3Š à ¾¾ ÷ } 9 vß a wC ? hñ C Ù ³³³³³³³³³³³³³³³ 2010ðю ( 55) äÃm†ŽÖ] )xâ ³³³³³³³³³³³³³³³


VĆ&#x2019; ÂŻ y¨ KZ Ă&#x2020;o g= Âť Vw VĆ&#x2019;Z ÂĽ /~J gĂ&#x2020;â&#x20AC;° Ă&#x153; z~VĆ&#x2019;kË&#x2020;Z Ă&#x2026;gZzĹ ZZĂ&#x2020;Ă?0 + iĂ&#x2026;y â iĂľVË&#x153;Bâ&#x20AC;&#x161;Bâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x2020;[NZĂ&#x2020;g Ă&#x192;Zz}p~W~[ Ă&#x201A;Ă&#x192;èk , i äÌ°Zâ&#x20AC; Â Â&#x17D; Ă&#x201D;- zĂ&#x161;Z ÂťZN* ]Z|6,gĂŽm{X áâ&#x20AC;°K7Ă&#x152;i-zĂ&#x161;ZzĹ V;záË&#x2020;Ă&#x2026; Ăš á ĂĄk , zÂŁ $Ĺ  Ă&#x192;Z Ă&#x2026;[Ă&#x201A;¾ť Ă? i- zĂ&#x161;Z yZXÏ¡_è. e Ă&#x17E; â&#x20AC;ĄÂŻ ) !* Ă&#x2020; äĆ&#x2019; Ĺ&#x2019;6,]Ă&#x2018;ZĂ&#x17D;²z ~â&#x20AC;&#x17E;Ă&#x201D;ĂŹ H " KZĂ&#x2020;â&#x201E;˘7( 268mĂ&#x201D; {Ĺ  Zi COĹ  )]oè` Zy xĂ Ă&#x192;yâ iþä r # â&#x201E;˘Â X ĂŹ ZĆ&#x2019;â&#x20AC; Ĺ¸Zš~ :ĂŹ H b§kZg Ă&#x2013;Z Âťâ&#x20AC;şVc* 0* Y H%LĂ&#x2020;Vz ĂĽO´gzZVzâ&#x20AC;š ~ĂŚF Ă&#x2122;Ăą{Ă?g ZuZ6, {Ĺ  Zi COĹ  {z~, Z awZ euZ Ă&#x2026;VĂ&#x;Y~VĂ°;LZ ĂŹ HVâVc* WYĂ&#x192;V Ă&#x201A;gĂ&#x2026; COĹ  ~gâ&#x20AC;&#x161; â&#x20AC;šZgzZ í¤ /Ă&#x201D; ! Âş{z´Ă&#x2020;zĹ g Z~ kZÄ ĂŹ ĂŻq Ă&#x2026;Ăś YĂ?gÂąZ kZ Ăł Ăł` WgzZĂ&#x20AC;:yâ iĂľL L Ă&#x17E;è â&#x20AC;Ąq . -ZĂ?~vâ&#x20AC;šZĂŤĂąĆ&#x2019;Dâ&#x201E;˘Ă&#x192;èsĂ&#x153;{Â&#x17D;1Ă? í¤ / gzZ! ÂşXĂŹ Ë&#x2020;Ă&#x2026;ĂŤ Z Ă&#x203A; (Ă&#x152;Ă&#x192;y !* i :Ă&#x2122;Âą5X á# $â&#x20AC;?ZgWz6, 'Ă&#x2020;TĂ?áe* *â&#x201E;˘7k½Zg¨ Fakhar Zaman's plays are short and do not require long reading sessions. Knitting such plays is difficult in the sense that conclusion or end may create an impression that the element of probability, necessity or logicality has been damaged because of a short gap between beginning and end. This, however, is not the case with Fakhar's plays. Moving from the beginning to the end, he shows a perfect art of "precision in brevity" and does not let the readers and viewers feel that something is missing. (Fakhar Zaman's Dramatic Art, p. 13)

ÂŚĂšĂ&#x2020;Ăł` WgzZ Ă&#x20AC;:yâ iĂľLXĂŹ @* â&#x201E;˘e $Ăą{Ăťt Âť # $ â&#x20AC;?ZgWz6," $!* Ă&#x2026;Vzg 0* Â&#x17D;Ă&#x2020; yâ iĂľ yZg ZĹ )fĂ&#x2020;;gz ĂŁ- ]Z|X A Ĺ  Ă&#x2022;iZš 7ZÄ Ăˇ DĆ&#x2019;xÂĽĂŤlpš yâ iĂľĂ?¡_ gzZx ÂŁ! Ĺ  ZÄ ĂˇDâ&#x201E;˘yZĂŤXĂŹ Ă&#x2026; Ăš á ĂĄ [Ă&#x201A;t6,VzĹ  ĂŁ CĂ F, ) !* ÂŻ Ă&#x2020;äĆ&#x2019; CZ|Ă&#x2020;yâ iþä +Wâ&#x20AC;&#x17E; h gĹ h +Wk , Ĺ Ă&#x201D;â&#x20AC;°ĂˇeĂŁW6,x Š è ÂŹ]c@* ~}g !* Ă&#x2020;VZZ|XĂąĆ&#x2019;n pgpĂ&#x2026;A $Z%ÂĄ E MĂ&#x2022;I ² X {)zĹ &gâ ZĂ&#x201D;xj%â&#x20AC;&#x17E; ĂŠE C pĂ&#x2018; ä 5!Ă&#x201D;Ă?ĂąY~Ĺ zĂ&#x201A;Ă&#x152;s§Ă&#x2026;yZ[Zt Z]Ă&#x2020; ( Ă?°Zx Ă&#x2026;ZVx:g Ăł{Ăť) ³³³³³³³³³³³³³³³ 2010Ă°Ă&#x2018;Â&#x17D; ( 56) äĂ&#x192;mâ&#x20AC; Â&#x17D;Ă&#x2013;] )xâ ³³³³³³³³³³³³³³³

Taaruf tabsarah  

A review of a compiled book on Fkhar Zaman

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you