Page 1

l^ÃÎ]ææ lŸ^u /Ý°Zx ÅZVxWz6,

¦XgzZLZuZÔyÎ 0* 4& ¶à ™ ~È/µaÆ x ªÆ „ c* gŠ Zi W: Ç Z] .KZ ä V- Š· ~ kл ÿhGE Å 1897

~k B @¬ «ä Vzm, ôZ V⊠4ZX¸ sz^~ V@ÃÅ ¶Š ^iÐZ {zÐ ˆ Æ kZgzZ 4E & ˜ Zq~" ÅVÃF, /F èāpÔ å 3g™{°z » ¶Š º´g UŠpgzZŠ Zi WÃV1²6,gîÆx ÅZ LÆ õE Ð V- Š·~Y 1917 äg|!* zg {èk , iz ~â ¤',ŠŽz!* Æyz¬ÆV1²~ ä™} •} •Æ6¢ À & /ŸGŠhø0Å õg @* X 1™{°z »x ªÆ„ c* g¢ZuZ~¦ LZy›~yz u 0* Rè', OŠ Zā õG `ÄÜèq -’Ð" _ .z lŽ ð•Z s ÜÆVzm,ôZ~ e $×Å6¢èā{Z_ÆVîzy íz ë

** ÑñX¸ g  èu',s ÜÆ VÃF, y›< Ø è ë LZ ñƒ … Y Ôà µñ[²OŠ QgzZ¸ ìg

:<±5â» Ÿgægx ** ÆŠ Zi WxæZ1Z g»gŠ ï@* Ô 7]gz¢Å³~ wìÆ \WX ðƒx¥ñZg Å\ W0Æ [²~g ZËX L L

 gŠakZÔ7ZzÐ ª „ qÅÅF, [²èIZāwìt Xì xiÑspÐ ]ÈÆ\g- Xì

Ã[²èIZÐ spÆ\g-ā]!* t „gX XX X X XX X X 7ZzÐ ª qÅV1²yèIZāì

Ã[²èIZÐspÆ\g-ā}ë¤ /Zāìt|ÅkZ Âce ã™7~¢~]]_LZ

ó Xó X X ǃVziñ{Š c* itÂceã™~¢~b & Zc_

VÃF, ä V1²âà 1916 yŽ 9 Xì CYƒx¥Å \Å„ (@¬Ð k½Z ÏZ sÜ

M ~‘ š ãxgŠ Å 1917cŠ 9gzZ 8äVÃF,ˆñgziZ # ]zŒÅV1²X ~Š™]zŒs ÜÆ

yp~àklkZā @* c* Š™à{kYZ kZ ä6¤',}gzZ„ zŠÆV1²Ã 1917cŠ 10Xƒ:/Zy

» ~Š !* WÀŠ Z®ÅV-Š· ‰ Ü z kZ X 1™ï6,à ~Š !* WÅyZ „ˆ {â ¼ p¶ 2600 ª‚ õ0*

gzZ c* W~wzN~â ¤',¦6,x !ZÆk B X ¶Z +ZiÐÄÑõ0* Š Z®ÅV1²â²Ô ˆƒ83000

12 » ~Š !* W¦ù~ 1922 ~Š· X ~Š™ qzÑîÅ ~g »Š !* WÅV- Š· ~ ¦{°z èø D ä6¤', inaam1970@hotmail.comX!Zâ Z`

ÍÔVc* ¿ ¸g Zi !* Ô @x݁‹Ô 475yk

2005', Æ Z ( 4 ) ä à m† Ž Ö ] ) x â

/


ńŦРs§Å6¤',Z # ~ 1937 X ‰ƒ‚31 ~ 1944 gzZ‚17~ 1931 Ô‚ ~k B @¬ ~uzŠX Å# Ö è ÅkZ~ k°Z: Ñ‚Æ>›c* +Z wWä òb » Z· ÂðWt ‚ m, & ?

c* Š™v~¦}iu™wïÐ Vœ ~i ** ÃVß Zz äY$X ñƒg D»xi Z ~i ** ÆÓ~Š·VÅÑ

º´Ð ¹LZäV1²āìgwìX Š Hƒ†ŸZh +' × ~]¸~Š°ÅV- Š·~ê kZÐ T Š H

Æ„ c* g¢ZuZ™`îZ"Z6,~M%ZgzZ\g- äV- Š·~1943X¸K Ì| # z Û ÃV-Š·

Z·ñƒD™[ æÐ¥Æ;gE- | ¥ /Z~1944VâŠ4ZX ÅÒÃÅä™g Zû{ZgaÆx ª :¹äb ò »

HÒ&zizggœ ( O%Z ) Æî !* °»Z ** Ð V1²6,wZÎƦÃ6¤',Ô ïG ŠÆÜÁ~Š· ¤ /Z L L ÅV-Š·¤ /ZX Ç}Š Îv WJ -äÃ}uzŠÐ äÃq -ZÆ*Š›êt Â÷D™g66,ä™

ó Xó σ~9JZs ÜÆkZ *ŠòsZ ~g7Â; g~g YŸ» ~g »Š !* W

{èx Z ¸Z ~g ZŠ)f Åä™ê»wÆkZ™wïÐ [ ZÈ Z LZæ~1947ä6¤',

Ü zkZX ~ŠwZ e6, ~Šúwƒ q -ZÅÔZw¾aÆiÆZX¸y»g Z 56 sÜÆ{xè Z ¸Z‰ ~ ^g7g ä wX ˆ~Š Rg Å wÌÃV2c* g [²b gzZ yj îjZ X åyÎ 0* }ç » T ˆ

äWÐC Ù !* gzZƒŠŽñ$JÅt £Æ¼Z ~Š·~TñYc* CZx ÂãZuz(Z~¦āÅlg \

s »Zª Z°ò Z ¸ÑZ ÎæXX ñY HŠ !* W~ V¸´ ðZ’ZÆ yZQ c* ~ \g- ÃV-Š· á Zz 13 Âðƒãzz6 ,wZÎÆ„X ˆÅ7~ ÔZw¾^g7gt wq¾X ˆð` Ì]!* Å䙊4Æ

»wƦāìt]!* ë ZX 1:z~ãzzäy»g Z 10²Ô ñW~h 33gzZ~¿#^zz

¸gôZzš c* ôZß !* »nËÐ Vz ètæ»X¶B bgmÐ V¸´yZe $ÒZ ÅV2c* g àZzä™ê ~ ¿x ª » LZuZ ~ 1948 #ŠŽz!* Æ ¿#h +”Å *Š ›ÉyÎ 0* b§kZ X å7ŠŽñ s ÜÆ LZu ZgzZ c* Š™g ïZÐ ä™t6,gî ãâ ‡Ã|ÅLZuZ ä yÎ 0* ÌˆÆ kZX Š HW X ¿g ~g Ye $×ÅV/~4z] .

]ÑqÆVzt è æˆÆLZuZxè ª

Ð ¦Ã 1948 #14 Xì ;g @* WîJ m

g @* Z~ ]ÑqÆVz ètæˆÆx ªÆLZuZ

10āì ÁyZª] !* tX åc* Š™y´Z »x ªÆLZu ZäV- Š·ˆ] 7sÜÆ~g ZŠS nŠ ~â ¤',

Ü z kZX 1™tÐZ ä 2- e $zΈ 415gzZ äM%Zˆ4 `ƒ y" [²Z +ZiÐÄÑ6 ‰ *ŠÆkYZš M gzZ H¨ £Ð ]Z`

ä V1²X ˆrk B LZuZ [²«~ wqè]gßkZX ¸

Ãm 17 X ~Š Z™ *èg ¬ ä {èx Z ¸Z6,ìZæ Å V!¤ ~(,X ‰ VJ -™ MZL Þ Æ ™ï6,{

2005', Æ Z ( 5 ) ä à m† Ž Ö ] ) x â


¢ZuZ X ˆrk B {g !* zŠ Ð T c* Š ™uh Ã^ze ** ',. $î »}ÒúæU* Æ {èx Z ¸Z ä V-Š·

# ˆÆ ]q : Z™È k B ~ 1949 ag â ñƒ D Z™ rä {èx Z ¸Z ÂÐä7,g â ÃLZuZ Z

y" âÄÑ10ã½~ËÆk B X å~ŒÆLZuZ‘´‚78»¦6, 8{Æk B X ~Š

]ÑqˆÆ wqè]gߙŠ1948 X Š Hc* Š wïÐ Vzyð!* W*ŠÆyZÃV1²‚ 70 X ñƒ

ò ¸ÃvàZz ä`x » ^ , Î1ä^X `Z u¿Q?Æk B ~ 1956 ā¸ ñW:6,w©ÌZ

, Î1` ¯¢ZuZX c* Š™ú6, kZäLZuZgzZ÷Z Û Ô6¤', Â1~sA ~g @* ZJ -g0 +Zé40ÆŠzuÅ^ B { izgb kZX ˆ 6,º´ ~^Æð#É 1™g ë¤ / ÃVæ¯~^g ZD Ù 6sÜ: ä LZuZyZgzŠÆk

Řzy

Æ 2- e $zÎX H: spê CZ äÜ** w) ŠŽz!* Æ yvh +”~ k B X 1™ï Ì É mÑÐ k B kZM%Zā ˆ™x »a kZh +÷ á –Š à Zz äY ~ŠÃLZuZgzZ6¤',Ô ÷Z Û Ð s§

VZi Zˆ X ˆƒÈ k B b§kZX ¶~ŠCk B t%ÆbÃO%Z ä ´ ˜VÐā ånZg ** } gŠ B kZX å 1™ïk k B èyZgzŠ ä kZ6,T Z 7,** ™à{‘´ » { ç~ 1957ag â ÃLZuZ6,î !* Š O%Z

»kZM%ZgzZì èâr:÷@¬ Å6¤',[Zā 1, $¸ ä LZuZÐg ZŠ™ÆV!¤@¬~ B Å 1967 yŽ X ,Š™ qzÑ ã™o¢,a k

KZ~M%Z ä LZuZˆÆkZXì dY Ç ×c~^~g7Æ™úÃyŽ 5äLZuZpÐB}Š“ÃLZuZ ã‚ 7 {zā å¢ÃV1²~ Ð ¹ÆV1²ä LZuZ~ k B kZX 1™ ìÃà]g @* Æ zk , ÃyŽ 7 gzZ ÑZ e™{ n„6,}iÃ

1967X åé,%g ZD Ù J WKg »LZuZ~1948X ~Š lÓ~yZyC Ù ÃV1²gzZaϺ´

KZ {zā ¹Ð LZuZ Æ 242 Š ZŠg Z Œ Û ä {èx Z ¸Z ~ 1967 ÞâX Š Hƒ k Hg et ˆÆ k BÅ

Ĥ /KZ6,V¸´ yZgzZ H7¿6,kZ ä LZuZ pÔ ñYá 6,] â £á Zz ¬ Ð k B ,uu

:åc* Š™y´Z » ó ó7L gL&LZäV1²~÷лxîy

à 1967~Z 19¬ÐkZX à™o¢

Ð á ZjÆ º´ âË ( 3) Ô Ç ñY H7tÃLZuZ ( 2) Ô Çƒ 7ðZB‚Æ LZu Z ( 1)

XÐN YK7]Z™ ZèB‚ÆLZuZ

]ZŠ ‚X ðƒúzg ~pðâ Zg e~ê Ð  Û WÅ]ZŠ ‚gâ ZdYÆÜ** w)Æ^~ 1971

Æ1Ô Ç}Š wÅ^ , Î1aÆLZuZ^ Âá wïã¯KZÐ ð#ñú{k ,

LZuZ¤ b /Zā ¹ä

pÔÐ N YbŠ™ qzÑ] Z™ Zè ðZB‚Æ LZuZgzZ ÏN Y à U ã¯~^Ð }g ) ¹æ ¾ t Å] ZŠ ‚gâ Z ä LZuZ [ˆÐ LZuZ ä V1²~ k B LZuZ [²Å 1973 X ~Š Z’æ 2- e $zÎgzZì ZæO%ZX Š Hƒ[x»~äZ™Š Zi W^ , Î1Ô^~]Š ªÅ] ZŠ ‚X ÅÒÃÅä[

Å2- e $zÎJ -‰ Ü z kZX ðW~4}gŠÌ~Š OZÆ V1²Ð k B kZŠŽz!* Æ~g Z—Y)Å

O%Z ä ]ZŠ ‚gâ Z ñƒ Ù Št X ¸ ì‡VÂÆ VŽ b)Æ V1²¯ ) !* Æ VÎ0* : No

2005', Æ Z ( 6 ) ä à m† Ž Ö ] ) x â


²N Ÿg 0* ~^à 1977Þâ 9ä]ZŠ ‚gâ ZX ˆÿ£ ^ , Î1Ðyz¬O%ZXK ì‡] ©Ð Vî ÉZg # E BEÃÞâ 15Xìg »ÃäYJ -}u~y

WÆ}i§{ÅðZ {zā ¹ñƒ D™[æÐ ]ZŠ ‚ä èEG è gzZ Š K H zk , yŠÆ³ÑZÏ] ZŠ ‚ŠŽz!* Æ¿#h +”ÅVzg7[²X ~Š]úŠ Åä™{gzŠ » zk , à E ± 45 ä ]ZŠ ‚X Å ZŠ Z i ú~ ¶Z X Å]!* Åb!* ñ’ Iè gzZ H[ æ ÌÐ ( Ÿg 0* ¢ZuZ ) ïHiG

+−Z b &gzZñ/]|gzZ ñY c* Š™uF, Ã~g ZŠ Zzgx°ÅVl°āì Š HW‰ Ü z [ Zā ¹ä ] ZŠ ‚

mX ¶Å ðZ ‚ Û Z,jÅb!* ñ’ ðZ6,~àklä VMñY Åg (Z 3Zz s§Å" _ .Æ! - Z

÷ZÐ {C Ù ‡x £gœ »>gzZ Š Hc* Š wïÐ >[²Ã^~lZŠ 0* ÅT Zƒ{@çe- eH~1978 # E B EX } 7,äðŠB; ÌÐ Rg ÅÏðWzZÃ^X Š kZXK \Š6,} @ç~ 1979 ä èEG Hc* Š™v # E B G WÂä èEË Æ }@çkZ X Z 7,** hg ð#ÐZp 1 Z™tÊpä LZuZ Æ }@ç # E EX Hy´Z » äÎ Vàh +' × ~}g ) ! fñƒ n pg ~g Y Œ0* : ZI ŠŽz!* Æ x ZŠZ kZÆ èEBG :¸twßZë Z&ÆTÔ Åì‡Kg 0* ó< ó L LäV- Š·6, gîÆ` îZs ÜÆ}@ç Xì k , /** ¦ B aÆ’ÅLZu Z( 1) k

Xce** ƒ7g ZŠS nŠÐº´£=ÌËÃLZuZ ( 2)

X ÂeãYÅì‡Và5~V¸´£=gzZcebŠ™Šš˜i ÑÃ}@çe- eH( 3)

Æ Z 6~i +6,{Â~ÙpÅ ì~k B Å 1973', Æ Zs ÜÆLZuZ gœÆ^à 1981', Hc* Š™OÃ] ZŠ ‚ Æ]ñKZÆ™{gzŠ ]g @* » zk , ~ 1977 yŠ ÏZ ä ] ZŠ ‚X å » ³ÑZÏyŠX Š 6,]ZŠ ‚X ¶~Š™œ& ¤${°‡!* 6,. $g Zz kZ ä kZÆ™{@ç e- e HgzZ¸K \Š6,. $g Zz X ó ózŠ™á Zj}÷ Û »tÔ ÂtL L:;g •−{ù†  Û ÑZzä‚',V1Í

ñzg Â:6,OÆ] ZŠ ‚x Zú~^X ñƒ ÂiKVZgzZ uhŠ Z Û Z ]‚~ç kZƲk

ÌXvÅ {C Ù ‡] Zg ÅOÆ ]ZŠ ‚X ñƒ} 9™|0 +!* g ·tzgzŠ ~g OZÆ} i »Æ kZ:gzZ XŠ HƒŠß Wu {ðZ „D™®ŠÃ]ZŠ ‚X ‰lñ{Ç!*

âgzZ[²Ôi »¦

ÅÒÃÅä™ì‡„ c* g â~ º´Æ{焈 {â g eÆx ªÆ„ c* g ¢ZuZ ä^

ÆyŠg Z1Ô c* Š™y´Z »x ªÆ„ c* g â~]Š ªÅ;Z}Z¦WZ ?à 1948m 20 gzZ Š™g ïZÐ ä™tÐZ sÜ: ä vZ†÷Z Å 1948 ä ` ¯ÅyZ6,XÃV¸´yZÆ ¦É c*

Æ yŠg Z ñc* gŠ Ìä Ÿg 0* ÅyŠg Zà 1950 s6,Z 24 X 1™æ~ yŠg Z Ô å Hï yZgzŠÆ k B

XŠ Hc* Š™ `g {Ð > [²ÃyŠg Z X ~Š }Š ~gàÅ ä™æ{°‡!* ~ yŠg ZÃV¸´ ! fgzZ ¹æ

2005', Æ Z ( 7) äÃm†ŽÖ] )xâ


ÅkYZš M à 1951ðю 20¯ ) !* Æî qY" s§Å6¤',gzZ äƒò q »] Z™ ZèÐ LZuZ ~^»¦g UŠpzŠ Zi W b§kZX ~Šg â àÍä [²x¥** ËÃvZ†÷Z Ô i úyZgzŠ~ t ñ zg Ã/K

Z äÜ** « 9™gzZ Îw¾®» tzg à { ÷ á Æ^~ 1952 X Š Hƒg 2 +Å] Û ob!* ÅV1²/µ

{eÐ^Ôx ÷ á ˆÆjÆKg 0* ‡ ~` ¯ò ÷ á ~ 1961X c* W[ zZ ãp~t Z²~1958X c* Š

Hƒ Ã] ** Dg: *6,x ¸~ t Z²gzZx ÷ á Ô^ä ]uZz yZX ñW[ zZgŠ [ zZ~ t Z²~ 1963 X Š

X c* àyvu"Ãi »¦ä" $‡gÅV”VÐaÆ]Š ªÅ[²Ýè ¬X c* Š rz Û

Å ~\£Z ÉZg âszcyZgzŠÆ ÷л {Z', u[²«ä Ü** w) Æ ^~ 1964

{Š c* is§KZà *Š äó ó ¸Z L L^ðZÆÅ] òuc* pÔ ¿gŠ ã CÅ (P.L.O)¦~Š Zi W^~]Š ª

~g7 ä ^kZJ - 1967X XV×Zzgg »[x» 35g0 +ZÆLZuZ ä ^kZ~ 1965X 1™zá Š î#~ *Š [² äÜ** w) Æ^ˆÆ “Vð; Æ LZuZ ~ k B Å 1967 yŽ X å c* -Z4z] q .~jgzZ Ï( Ŧ~Š Zi M Ð TÔ ~Š™Š4Æ ]òuc* y×°Z†]Š ª Å P.L.O

Ê ŽZ›Ð§ZzkZX ˆ~Š Îv WöZèK~kYZš M £=~1969~ZX ˆƒ Š6,xg ÃP

@¬s ÜÆLZu Z äVwgÍâ~1970X Š HW~¿x ª» (O.I.C)~1969mgzZBï kZÃ4z] .ÅV/X ðƒÝq]à@¬Ã^Ð TÔ XV×Zzgg » à©)g0 +ZÆ kZgzZ6,R

ÃyZ ~ 1971 ñƒ D™wì {çaÆg ZM Z LZÃyZ ä @{ ÷ á Æ yŠg Z Z # Î _Š J‰ Ü z

V/X ðƒk B„ $ +„ Š~V/gzZ ` ¯ãŠg ZX ÅÉ` ¯6,äe} (, aÆ% ïÐyŠg Z

ya ä V/6,äYá ïÐ yŠg ZX ÅÝq ÌŠ ZæZ Y¯Ð ´ ˜yzÛ ä yŠg ZaÆ=ZÆ

¯#CZÃ]zÛàÆ { Z', uÆkZgzZzZsZ8 äVâ Zx[²x ÓÉ@{ ÷ á ÆyŠg Z~1974X c* zgŠ »{ Z', u~V²Ð»ˆÆkZÃ] òuc* X 1™tg7gzZ^{Òúu ZzÅV/Ã] òuc* ~Š š M F, ÞgÍ7ZX ~Š™ qzÑîZ"Z6,s ÜÆV/~ VÇ| ãa ä LZuZX Î äY c* Š qzÑ8Q©yxgŠÆV/gzZVÇ|ãa~ËÆŒ0* ¢ZuZX H„ÌZ6,äe} (, gzZ

# ~ 1976 X ÅŠæ Å VÇ| {Š6,gŠ Ìä V,Z Ô¸ `{ Ð ] òuc* Z Ž g7 ò ÷ á X Iƒ

ò÷ á X ˆ WÊæ ÅVÇ| ` ¯ò ÷ á Ô ¶~g Y ðZ±~ +@WâgzZ ó ó Šð|L L^Y ¯4ÅVÇ|

Æ V/Ìä x ÷ á ˆ Æ yŠg Z V- X ~ŠÄg™h Â# Å+@WâÆ™ ðZzgg »„ Š', i ä `¯

»zZ sZ 8 6,V7z¤ /[g JZÆ^ˆÆkZX c* àyvh +”Ãi »¦Æ™—D» ó Šó ˜ L Ls Ü HX åqyˆZ » °Z ‹9™Ærðà ÂåW,Zèk , iƇÑZƒqÆx ÷ á \z¤ /ðÃ[ZX Š H7,gz$wzN

~x Z²ZÆç: ˆ ‡6, É¢ZuZq -Z~wjâ, ZX å[ƒmÑÐi »âÔ^ˆÆ} @çe- e

pÅ ðyŠ[pÅV/äLZuZX c* Š™úh +”6,VœâÆyaäLZu Z~1982yŽ

2005', Æ Z ( 8 ) ä à m† Ž Ö ] ) x â


gzZ Z 7,ŠÃ~ yZyóå ó óD»ðZ L Le $Zzgèø D M%ZX â7à ó Šó æ iL LÅV/„ c* g[²ðÃ

Cig Z0 +÷ á »ZÃ=Z âÐ ]zÛäkZ ` ¯āœÅ÷Z Û gzZ OZÔM%ZÔ6¤',~1982ðюX c*

ä V!¤yZ Z®X å=Z å» ` ¯ÞgÍâÐ yaÑ » ` ¯kZX ðW~ ]zÛaÆ ðZx ª

ÃR, g ZÊÆ^âÔ¢Zu ZX c* Š™v÷ZÐ ]zÛR, g ZÊ âB‚Æe $×{Š6,è: ÅV1² ~œ / %LZÃzZ sZ 8 Ð ðÃz" ÅV1²gzZ V@ÃÅyZa kZ Ô¸ M h ™7“ ZŠ',~ kz7,LZ X} 7, ä™v6, ]â £Zg !* g !* F, Ê ä :z¤ /~j~ LZuZ6,µñÆw‚,å ZÆï6,{ çgzZ}g )! fà 1988 ðю 4

»ïgzZ ÑïkāÌä VzI ðZ~ ™ M ZL Þ yŠ ÏZX ñƒq -Ñ¢ZuZg ZD Ù kŠ ~ kZX Ñïkā ~ LZuZà 1988 Þâ 14X Hc_ » äš :Zz à ` ¯gzZ ä™ì‡ðZB‚Æ V/Ô ä™

y´Z »ä™tÃLZuZgzZ ~Š Zi Wâä] òu c* z‹Æ~Š Zi Wèq -’¦ÃÞâ 15X ñƒ$Z

ä0* gZŒ Û Š¤ /cŠV; ÆLZuZāì @* ƒZa wZÎX ˆãxðŠ Åx ZŠZkZÆ]ò~*Š ~g ‚X c* Š™

! ]òuc* ÑZz b!* Å V1²L :ì [ ZŽ ŠzŠ » kZ ? Zƒ Z9 Y VY 6,x £Æ ]ZŠ ‚™ 3 ~i !* G I Gi¢ o X óï ¹ægzZ}g )! fŽ ðW6,x ¬è©q -’â! zZq -ZÐ x ** Æ£ØZ~{ç~1987cŠ

5q -Z „~ i ¸WÆ£ØZX ðƒ W, O °» ~gŠ Z',ò Z¸ÑZ ÎgzZ *Š [²Ð q -’kZX ˆ’J - zk ,

VâzŠÔV26,x ¸âgzZVêZuZtX c* Š} Š cgòsZÃ4z] .ÅV/ä Tˆð¯ó ók× L L^

ÆzZsZ8 ™ÄgÃæè ÃV¡4Z {z¯WZk , iz»LZuZ0Zgt GZZ # ~1992X ¶h#s ÜÆ

Hƒg »aÆ] Z™ ZèB‚ à 1995Þâ 4XK \Š6,|zZ {@çä zZsZ8 gzZLZuZ~1993X Š 0Zg w–ÆL Þ ‡X Š Hc* Š™O~ lZŠ 0* Æä™}@çðZÃ0ZgyZgzŠÆ~g ðZq -Z~™ M ZL Þ LZuZÔ b§Å] ZŠ ‚Æ^b§kZX ån Û 6,kZO»kZakZÔ åÔŠ »V- Š·ªó ópezg L Lq -Z

ì el

~*Š »T{zq -ZX ÷„g Y ~±(zŠÉ Ô7q -Z~ê kZā c* Š™ ãZz äOÆ0ZgÆ [²gzZ LZuZ k B t X ì _ W6,x ¬è©[ Zpì ’qe}gŠ ~uzŠgzZ Ôk B LZu Z [²ª

Xì „gñgziyxgŠÆV¸IègzZ°~´ ˜

wq] è gß{ŠŽñÅVzt èæ

ã!* Æ Œ0* Å ~g »Š !* WÅV- Š· ~ V¸´[²£=Ô yzèsk , Z WZk , iz {ŠŽñÆ LZuZ

6,ZkZ óeÈ LKg 0* KZ ÅyZXì c* WÐ s§Å-Z Ìy´Z »Ø{ÆV- Š !* Wâ~Š·Ð ÷Å{çX ÷ ~Ÿ»aÆ~gàŒ0* Å=ZZ # X ÷‰ƒs ÜÆyZÜÁ~Š·I•ZgzZì ˆƒg D»g _ OZ

2005', Æ Z ( 9) äÃm†ŽÖ] )xâ


G5E " H: c* ñY HtÃLZuZX c* Š} Š jZ îZ äƒc* èE4G ÉZg ë ZÆ Kg 0* eÈgzZ: Z 

, k iz ˆÅ7

ÎX ì H nÐ Cgzp~(,ÃóZg eÆ=Z ä ]Š ª{ŠŽñÅLZuZāì @* 7,** ™tt pÔ ñY g »Š !* W~Š· g ZD Ù âJ Wo~ ÷ Å{çèÑqÔì ;g™7™ ¯ zó‹»ðZ LÃyzè‰ Ü z kZ c* zò Z¸ÑZ

X ì { ›â WÅV¡I e $jÜŠ ˜ òsZgzZ k×÷ t X ÷ ñƒ} y~ V/ÄÑkŠŽ ÷ ìg W]YZy

ZM6,Tì „g 7,D bg ` ¯:ÐÌZh +] .aÆ «™ÅV- Š !* WâyZ KZÃLZuZ

|zZ s§ ~uzŠ gzZ ÷ ìg ËVc* Šg^ Å *Š s§q -Z ™òÐ ÷ Å {çWZ èk , iz ¢Zu Z X ÷

Ô {èx Z ¸Z X ÷ V;ZpÆ ðZ6,_ ZÑKZ™ ;Ã¿Æ ó óðZ ñZ',}i L Lñƒ D™ j @* &Ã}@ç

µÐ s§ÅV/Ô åc* 0* úó ó!ezgðZ L Ž L Ð V@ÃÅV!¤@¬vŠgzZ2- 8 g- ÔM%Z ðZ =Z ¢ZuZq -Š 4, Æ~gŠ Z',@¬Xì Z 7,È ~ Vz½»Ðzz ÅòOŠ ? Ø ¢ZuZ {zŠŽz!* Æ¿Šg

}g )! fä LZuZāì {æ7 %Zt Ð VƒóÅ ~gŠ Z',@¬h +÷ á pÔì òŠ7s§Å!ezg ( kZ™ú1yYg Z- ŠtXì c* Šw$ +~V G é5Ò£EwÈà º´}g76, x ** Æg Z- Šõ™~( West Bank)

yg Z- ŠÆLZuZ ä s »Zèª Z°@¬X ñYƒT $¸„ŠŽz » º´ ŠgzZµāì ˆðVZ b§ ä™zşƪ Z°äLZuZpì c* Šg Z Œ Û^ ,Y** gzZyâ ‡s è Ü~2004ðюÿÆä™

Z°ā ¹ñƒ D™ŠšÃŸÆª ª Z°@¬ä ^gÃ*4¢ZuZ~ 2005mXì c* Š™g ïZÐ

ÃèæÃ] c* gz¢KgcÅLZuZ ñƒD ‹êCZäª Z°@¬āìt{zgzZì @* Yc* 0* ¨~ŸÆ

âQ L L:ā 偏‚" Ð y!* i Å kZ  ¬Šu»g Z- Š kZ Z # Ìä (gœO%Z X 3g 7

ó ó?σV¹„ c* g

;g YHaÆ% Z e~Z pZÃx ªÆ„ c* g â=ZÐ ÷ Å{ çHāì @* ƒ Za wZÎ6,gî¸$ +

È @WÐ Vzg »Š !* W~Š·ÄÑg eÆ}g )! fā7]!* àZz% Ze {k , i~ìÆ. $zZt H ?ì

ŒxŠë Z: Zq]Z`

s§Åx ªÆ„ c* g âÃ=ZÆVzg »Š !* Wg ZD Ù J WÆ÷ Å{ çñƒ D™

Æq Êk , iz¢ZuZXì ~hÆLZu Z Demographic Balance ~wqè]gß{ŠŽñX ñY ]!* Å CëÅ ` ¯Å2- 8 g- ~ yzi KgkZX ÇñYHì‡yzi KgB‚Æ÷ Å {ç._ B‚Æ 2- 8 g- gzZM%Z h +÷ á LZuZ [ Z ñƒ Ù Š ‰ Ü ¤ ðƒ C½Z Å 2- 8 g- X ì „g ^

wzN CZk , zH,»LZuZ6,º´kZŠŽz!* Æ=ZÐ {çāìt ]!* ë ZXì ;g { e´gyi ZÂ~]© ! fQāì @* ƒ Za wZÎX ǃ 7„ zk , ā÷ `È6,gî ãZz Ì] !* t yzèsk , ZX Çìg ¹!*

Ãä™g (Z ð« îÌÐ V¸´£=Æ}g )! fyzè ? Ç ¶ù # Ö |Zg ZŠ »„ c* g â zk , gzZì ni Z(,¹ „ =ZÐ { ç._Æ ^g7g Å ó ó]âwZ ]Éh +L Lg ¶ Z ãZ‡® )÷ á ÑZMX 7g »

LZ {¾h +Šúw¾fZ Y¯dZq -Z »LZuZ ._Æ^g7gX ǃ7g ZŠS nŠÐ º´Ë{ÒWLZuZ

2005', Æ Z ( 10) äÃm†ŽÖ] )xâ


ÆŒ6,kZ~1967 Žì „zñ»LZuZ~}g !* Æó óyŠg Zè[¾Lā L ì q~y*Dqq -Z

g¨6, " µ, ZËLZuZ Z®ì ÌZ¦ÃŠÐ{eaÆLZu ZÅyŠg Z[ è ¾._Æh +ŠúX å‰ Ü z

’qe |t Ð ] ** Ò Æh +ŠúgzZ yzèsk , ZXƒ CW~gz$~ q ÊÆkZÐ T Ç}™7 ā It »V¡Ük×]gß,g0 +ZX ì ;g hg÷ Å{ çLZuZ „Ðzz ÅØZ' × âāSg7

Xì @* ƒx¥„ gŠÔÐ÷g D ±J -~Š Zi WåëgzZì xŠªs§Å~Š Zi Wå=Z {ŠŽñ

õg @* Å*ZzgLZuZ /yÎ 0*

ã!* X ìr» ~œÛÉ 7]!* Åizgg ezŠt Ôì m»*ZzgÐ LZuZÆyÎ 0* -V˜ J

vZ;zg {k è iz¬ÆyÎ 0* , X ðƒwßñ„ ZpgŠ Åh e™tÐ s§ÅLZuZÃòb »Z·yÎ 0*

{ÇX ¸ D™wì °»Z ** B‚Æ V1²gzZ ãâ ‡)ÄŠ¦IÐ y „( ¸ ãc* Š ‡Ž ) E ’ G 4 & G3Ò) ÃV1²gzZ Ñ$ 2FÌä vZ;ˆÆ% e +{ ç.G Ü zq ‰ -ZX c* Š {gt» äƒ ( Pragmatic)I ïG

Ð LZu Z ñƒ D Yá '6,c* +Z~ ¿#Å c* & +ZÔ yÎ 0* & āIƒ qzÑÌV×Zg Wkªt ~

6,A çLZÐ LZu ZÃV1²ā c* ŠyÒäzg {k è izãÎ 0* , ~{C Ù ‡VâŠyZXì ÑZzä™ì‡]©

ÆAbba Eban É¢ZuZ~ dZzgzZvZ;~ 1952 s6, Z~ËÆkZX ce ã™ ãU* à HHx ÈZ »] ‡5gzZq -Z~1953~g†ˆÆkZX ðƒÜÒdZq -ZyxgŠ , ^ Î1Æ1956X Š

! fñOÆ^@', Æ]÷Zpò Zúä T åoë ZÐ ƒ „¸» *Š ~ŠyÎ 0* ~yZdÆ

g ÖZ » Ùp~ VE˜g » ]g \ ãÎ 0* 6,$!* kZjÅÜ** w) Vð; Æ LZuZ X c* ŠB‚ » V!¤ :~ŠŠ !* ug IV- ¼Ãg »]g \¢Zu ZäZy¢Zi%—ð;ÆyÎ 0* ~{zN* zZXìg D™

''Wonderful show! Your splendid little army put up in beating the Egyptian.''

ó Xó „gxŠ" $U* ~¶Š“ÃV- ^` ¯g Z0 +÷ á Å\ M !„ Š', iL L

{C Ù ‡ ` ¯¢ZuZ ÂCƒ: ì Zæ úZ Û gzZ ~â ¤',¤ /Zā Hg ÖZ Ì» k\Z ä r # ™y¢QgzZ

Æ+@Wâ~1970Ô åøi¹»äƒó óÝ>Z÷Z L LLZÎÔ /ZY Mw¾X Cƒ„g™ ag â ~ Black ~ ˆ à ðZzgg » kZ X¸ q -Ñ *B',g ~ ðZzgg » Y¯h +” Å # Ö Ó ãŠg Z s Ü

ÌÆ LZu ZB‚B‚Æ yŠg Z ¿t ìC Ù ªX Š Hc* Š x ** » September Massacre of 1970 {Š c* iÐ {Š c* iÃi »¦gzZ Cƒgz$zZ sZ 8 Ð T¸ ò qÆðZzrg »kZC Ù g7 ~Š·èY å~Š ¢

µ ZÐ V1²X Zi Zâ[pÃ/ZY M~s Z‹ZÆó ó] â } .gŠVZ¤ /L Lä @{÷ á X @* ƒwÈZ »îyv ÏðWzZgzZ ( åMã!* {z»T ) >[²ÐZzz ÅT åH{@çe- eHB‚ÆLZu Zä^™ CZ {Zg Ð ]g '~(,ä /ZY Mw¾~ïš ‚ » {Â÷л „Z', uÅÏðWzZ~1984-åŠ Hc* Š wïÐ

2005',Æ Z ( 11) äÃm†ŽÖ] )xâ


²N 7 ~(,q -Zt ìC Ù ªX ‰ ÿ£ } i ZzgŠÆ *Š òsZaÆ^ˆ Æ kZ X Åg Zû {Zg ~ hÆ^ /ZY Mw¾X ì Y{g~uš òsZ Ìñƒn pgÌZ%Ük , ŠB‚ÆLZuZo òsZ ðÃā¶Äg X Ìg ZŠsW»V-zgx3, Æ@§gzZì i â»ÆZgLZuZ/yÎ 0* 6, gîãZzÔ „ôZß !* Ô¿t» ~ yÎ 0* gzZ ] © Cg \ LZuZ ]g ¸ Ô8{Æ k B Šu~ }‚~y

WÆ ~œ,

g !* FäVâzŠÔ pÑi ZâVxgzZyn")HX c* WgzŠ *q -Z »*ZzgB‚ÆLZuZÐ àb Åe $g/ Ž Ô ä @{$ +¬HX ì Y™ ãU* Ã6,Œ0* LZu Z KZ~ ]Ñq mºyÎ 0* ā H{Š ¬Z » ]!* kZ

}ÒúãÎ 0* ~uÆ{xè Z¸ZVâŠyZX c* Šgzi6, ä™?kÐLZuZÔ‰ÉÅyÎ 0* ~M%Z

g ZŠuzg {èk , izãÎ 0* X åÉ¢ZuZ³~ug c* Ey!* ö»TÅ• Ñ~DLZ Cg \, Zq -Z ä

ä yn" )HX ìg ì‡*ZzgvÌyxgŠÆ m, c y’£ë¢ZuZÆ yZgzZ Z£Z EW

¢ZuZ ÂÅÒÃÅäY~÷Å{çÆKg åZ â~1994~Z%Kð]5çÐ LZuZ

:¹äWZk è iz ,

''The lady from Pakistan should be taught some manners.''

454XeäYñ2g ZîZz[ ZŠ M¼ÃyÂ{ ãÎ 0* G ó Xó èG kZL L

-Ñ~ d q $½Å}@çðZ yŠg Z /LZuZ~ Arava yÎ 0* „ˆ VàP ŠŽz!* Æ kZ

X Å# Ö è6,R~g »uä yÎ 0* ÅVÇZzgg »Š¤ /cŠ x Ó+Z6,OÆ 0Zg t GZ~ 1995ÞâX å

ÒÃÌÅä™lˆ¹x~´MÅyZg 3Zzf Vð; Æ/ZY MgzZOÆ0Zg Âän")H izg¢ZuZi Ÿq -Z~1996~g†X Å ðZā ¹ä)HñƒïŠ-zÚZà Yediot Ahronot)**

ä )HX ì Y™spŒ0* KZ yÎ 0* Ð ~q Ÿg Å ´ ˜[²}uzŠ gzZ Äg 7~ ¿Æ äZ™ »~È0* ÅÌZgzZ àbÅ ðaÅ F-16äV2H ZŠ Zt]»V2zŠÆkZ~M%ZgzZLZuZ

~ ÅC Ù ªµÂgzZ c* Šg Z Œ Û og ZŠ)fÃyÎ 0* ä LZuZˆÆVÃ}ŠbZÆ1998#X ÅŠæ ÅyÎ 0*

ā LZuZ  » Entity „¸X Ç}™7và Third Country or Entity ËÐZ yÎ 0*

gzŠ] ÷ á} .6,yn, z8¢ZuZ ZgizãÎ 0* VâŠyZXì @* ™wEZ~øÚÆ Palestinian Entity

ÐZ ä +C Ù â ¦ÃŠÆ kZgzZ ¬ŠÐ á Zjð¨Z [†Ã/ ãÎ 0* Ìä LZuZ X ‰ ñ0* D Z™

äƒ: ] ©{°‡!* Ð yÎ 0* ā Hs ÏZ ä c* z¢ZuZ V⊠4ZX c* Šg Z Œ Û / ìñO Å/òsZ

w¾X ;gŠŽñM~Š !* WxsZLZuZ~ `z²: â iÆì Zæ ~ yj îjZ Å2- e $zÎÔŠŽz!* Æ z6, :ā å¹ÐVEÎ 0* ~2003yŽ äsæm, ''We should not overreact on this issue. We should give serious consideration. It is a very sensitive issue. We fought three wars

2005', Æ Z ( 12) äÃm†ŽÖ] )xâ


with India but still had diplomatic relations.''

qZtXce * *™g¨Ð Ϥ6,kZÉ Ôce * *™7{C Ù b»¿Šg {Š c* iÐ ]gz¢6,ZkZ… L L ]©Cg\Îâ }g øŠŽz!* ÆkZpÔ÷~±(&Ð ]g ¸äëXìnçkˆ¹

ó Xó ÷ìgì‡Ì

{g ì‡] ©Ð c* +Z¤ & /ZX ðƒ 7k B ðÃLÐ LZuZ ÅyÎ 0* ā å I »sæm, z6,w¾

? M h YK 7VYì‡]©Ð LZuZ Â÷ M h ñƒ D™]!* Ð Der Spiegel{izg8ð`

A g r e a t s o l d i e r a n d a : å ¹ ~ }g !* Æ yzè WZ èk , iz ¢ZuZ ä m, z6,w¾

ä m, ³• Ø[» WZèk , izÆyÎ 0* X ( g7q] Z`

gzZ „3xq -Z ) courageous leader

~„wqX Åñ; ìÐ m, cy’WZk è iz÷e¢ZuZ~k- exg ¯î ) Z®gz~~g†w‚kZ Ì ,

}gzŠDqÆM%Zä sæm, z6,w¾Xì Å]‡5‚Ÿ!* ~{ØZäzg {} Zgiz¢Zu ZgzZ ãÎ 0* X HÌ[ æÐkô»Dlæ{z´Æä™grÐyzèWZk è iz¢ZuZ~yZgzŠÆ ,

LZuZgzZ“]g ¸u 0* ~ ¨Z ! †

_ƒ({°‡!* &J -[ Z~ ´ ˜VâzŠX 7’qeÐ Ë“]g ¸u 0* ~ ¨Z ! †

õg @* Ì8QKñKg{z´ÆVlyZX Š H0÷Š@Ô yÎ 0* ¹æ~ËÆk B Å 1971X ÷ B èª qgzZ ÷z » : Z0 +çÐ yÎ 0* ä ]g ¸ X ì ðWg !* FÌ" $âÅ (State of War)k

yZd^ , Î1Æ1956X Å7ÒÃLÅä™nZg ** ÃV1²~úÅŒ0* zg {KZŠŽz!* Æ] © » *Š[²Ü** w) »^Ð äx¸Ã^ , ÎX åc* ŠB‚ »^îWñƒD™ŠgÃm, zˆO%Z ä]g ¸~ # X ¯: Z L » ðZÎgÅyÎ 0* ñuIzŠ »] ¸gzZtzg: ;Zp]gm»yÎ 0* ~, ZÔ åZ½Z™0g7

s§ÅV1²X H^g7b§~g7 gzZ HtÐZ ä T¶„ c* g[²)«]g ¸ÂˆÅì‡zZsZ8

B LZuZ[²Å 1967 yŽ {i Z0 k +Z »kZ ?å;gNŠùÃ]g ¸LZuZŠŽz!* Æî qãZzÆ]g ¸

gÍ0WZèk , iz ¢Zu Zá Zz “ WˆÆ ¡q -Z ÅkZX ì @* ƒÐk , ½~ ( kc) Sorbone Åyc* :ì $ Ë Y@Š~k½ZkZÆThe Jewish Chronicle{ izg8~â ¤', Æ1967~Z19

Ôce ** ƒ: ¶ Kª » kZ yÎ 0* [ZX ce xg 7…¸Ð {çÆyÎ 0* Ãq -’ã=@¬ L L

Xì @* ™›Ð V1²gzZ]ÐÐ V- Š·yÎ 0* Xì ½q -ZaÆŠŽz}g ø„ c* g Cc* ÃtèY

Æ}çkZX ì u ** çyÎ 0* ÑZz ä™›B‚ÆV1²A÷7u ** çãZa}g ø [² Æy*zys Ü', ÆkZX ñVZxŠ~g ¯s ÜÆyÎ 0* {zāì ~gz¢ð•ZaÆ+ MèÃ7 è

aÆä`q -’gzZ ä™4z] .s ÜÆyÎ 0* X ÷ìg D™]ÐÐ Vâ ›å ~õg @* zy

yö vc* ™w$ +ïgzZ ,™wEZÐZëāì ~gz¢Xì Baseë ZÐ ƒ a}g ø„ y*zy

2005', Æ Z ( 13) äÃm†ŽÖ] )xâ


™ +7Z gzZ N Î [¢~g »6,VEÎ 0* á Zz ä™]ÐÐ + MègzZ V- Š· Ð D)g f Æ X ó ó,Š

gzZ¸Æ w©*ZzgÐ LZuZÆ yÎ 0* IÐ kZā ðWa kZh +÷ á ñt ~ ñ¢ZuZ

ˆ¬CƒãZzŒ0* ¦ÅyÎ 0* B‚B‚Æäg ¦ /‰ Ü zpÔ ¶µÂÌÅäƒì‡] ©Cg \

òsZÔ ¶F F6,46,x ¸|gŠŽ ÔÃq -’¦6,Rò Zú~yÎ 0* X åŠ Hc* Š ÎÐg Z- ŠÃLZuZ~T # ~ 1966X ìg 7F Z F6,àoí]©LZuZ ]g ¸ ~ èâ Ôìg wìX å ;g Y 1Ð bzZi

]Zg ägœ¢ZuZgzZ Z F, Zh e ïgZ~®6,gîµá)ñƒ D Y w{ Ci ˜» Shazargœ¢ZuZ

X 5: ^g7*ZaÆ wLZ ÃfZ ËgzZ c* Š ™g ï Z s ™ ä g »u]g ¸  c* Štà » äI~®

-Z Å{èx Z¸Z ä ]g ¸~ 1975 Z q # ˆƒg D» î ¿h +' ׉ Ü z kZ Œ0* Cg ¸ÅWÑÐ LZuZ

X åŠ Hc* Šg Z Œ Û ~z)Ã46, ±gzZ+ M=._ÆT c* Š^zz~hÆŠ ZŠg Z Œ Û

 c* g¢ZuZäV2¸z1wÑC Ù ZŽ WZèk , iz¬Æ]g ¸tÔwq¾ tw de jure Å„ E $ ïHG3ÒhâZuZ~~Ð 1953gzZìg ì‡]©Æw©yxgŠÆ´ ˜VâzŠˆÆkZX ¶à ™ E ™x » LZuZ Ì™ƒ `{ÐbzgŠuÆKg 0* kô»X ÑÅ: ïHG3ÒhÃ$ CZ ä ]g ¸ ~LZuZ² ;g @*

( Kg 0* d) # Ö Ókô»)«Z # ~ 1977 X Å: uF, 4z] .Åä™ì‡ÌZ%Ük , ŠÐ ]g ¸ ä

ZŠÚñzg {èk , iz¢ZuZƉ Ü z kZ Âðƒ ì‡ B‚ÆyZkZ {gzŠv»]g ¸~1977 ~Z ä yc*

èYÔ Z 7,Rßx » ** Ãyc* ZŠÚñpÔ ÏñYï^g7 Cg \Å]g ¸s ÜÆV1²ÃLZuZ[ Zā H hZz ]ZŠ ¢ CZk , zH, B‚Æ kZÆ ]g ¸ gzZ å~ nxŠ}g7 ( å³#LZuZŽ )2- e $zÎÌZ

ā c* ŠÈÐ yc* ZŠÚñ~ p ÖZ ãZz ä V,ZX¸zg {èk , izÆ ]g ¸ ð‹Zz ~g · T Þ Z‰ Ü z kZX¸

}‚Æ80X Ç}™7ì‡]©Cg \gzZyz¬B‚ÆLZuZÔ]g ¸J -! c* i !* Åt £ÆV1² ʼn Ü z kZ Ì™NŠ D 0* Š ZæZ ÅV1²6,x ** Æ xsZÃyÎ 0* 6,ì Zæ Å2- e $zÎ~ yj îjZ ~

B kl~ yj k îjZā Hg ZŠ¸ÃV1²pÔ ¿g ~g Y e $×Åi »¦ä S0 +Ç Zg0 +Z WZèk , iz Cg ¸

XÐN Yƒg D»x PZx°êÆVzt è ægzZ ¨Z! †y

s !* ÐkZÔì ;g Y|öŽ6, x ** Æ

ãð~VògÇÆyÎ 0* ÂK ì‡ó ó] ©Cg \ L Ð L LZuZä]g ¸~1992~g†

unipolar system ~ *ŠgzZì _ƒ {g 0* {g 0* Ü ¤ Å2- e ‰ $zÎāñƒ Ù Št ä ]g ¸ X ˆ

ZuzŠgzZ N J (,¬Å" $Œ Û ÐM%Z„ Zg { Z',Âq -ZgzZ Å ãU* Ã6,Œ0* zg { KZ Ug ¯Ôì [ ƒ òZg

]© Cg \Ð LZuZ ( ñƒ Ù Š ]Z W, Z {C "Æ! Ñ~Š· ~M%ZgzZ )aÆä™lpÐZ

| (,s§ÅÈ ¢“LZuZ[²ā å1, $¸ä Vzi ‚Œ0* Cg ¸„¸X ðÎ7k , Š~ä™ì‡ |zZ yxgŠÆV/gzZ LZuZ „ˆÆäƒ ì‡]© Cg \Ð LZuZÆ]g ¸èYì „g

2005', Æ Z ( 1 4 ) ä à m† Ž Ö ] ) x â


X H ZŠ Z g ZŠ™ë ZôZß !* Ìä V1²~ ä™ ì‡]© Cg \Ð LZuZ Æ ]g ¸X Š Hƒ {@ç $×Åi »òÆ yÎ 0* e Ô¸ ~ y j îjZŽ +@W[², ZˆÆ“Å2- e $zÎ~ yj îjZ

+@W[²}uzŠ Ôì [ ^ I2- e $zÎ Âq -Zā å3 Zg ãZzt ‚Æ]g ¸ [ ZX ñW−ò~

g Z2Z ]©Ð LZuZāì „q -Z sÜBWakZÔ÷ ñƒ} 9JZ {°‡!* ~e $×ÅyÎ 0*

Cg \ ÅyÎ 0* ÃŒ0* Cg ¸ ä c* zò Z ¸ÑZ ÎXn Y HäÃ1[²~ ¨Z ! †ā @* N YK

]ªX ðWَ x¤ /~ ]©LZu Z]g ¸ Ð äWg ZM Zu',Æ8 Z ! ~ 1998X Hwú6,ò » ** kZ „¸X Ð7[¢ðÃ6,]ZŠ ¢ Cg ¸~ Vz èt抎z!* ÆŒ0* Cg ¸i ZâLZuZāìt ] !* 0Z

äJ e 0zÕ6,V/~2000Xì ÌZk ,5 +wZziÚŦX~„ (½ZŠ ÅV1²zzÅ

» äš :ZzÉÐ ™ M ZL Þ Ô ÅW~š /6,VÎ0* Cg ¸ i ZâLZuZ ä Vo) Åzi !* N !* Å]g ¸6,

6,i ZzWÅV5ñÔ ³ #LZuZX ÑZe î !* Š6,# Ö Ó Cg ¸aÆ% ïÐ ]g ¸ÃÉ¢ZuZgzZ Hc_

( Strategic ] ZŠ ¢ CZk , zH,LZ ä ]g ¸ ˆ Æ 6 g z “Å2- e $zÎX ;g Y ZOŠ 7y»

6,R@¬ ÂH{gzŠ·i p Ð »]g ¸ ä yzè~ 2003 mX ÷ a™hZzÐ LZu Z Interests )

Å Kg 0* kô»gzZI‚ñðWZèk , iz Cg ¸~] â Îg ~y

WÅkZˆÆ]Ãz Å]òuc* X ˆãÉ

Ð ]Ãz Å]òuc* XŠ HHwú6,î q ãZzÆ ]g ¸ s§ÅLZuZÃÏŠŽñx°Å S0 +Ç *Îgœ

Ô÷ìg 0* M F, K âèui Z Ì] ©ÆV1²gzZV/É ðW7~p„~] ©[²LZuZsÜ

œh +' × ~ä™ì‡]©†§zŠÐ LZuZÃ# Ö Ó Cg ¸Ð T gzZ]g ¸~ 2004X ì ˆïª ÒÃx » ** Å1zg ä yÎ 0* & Ô Zƒ {@ç »bZ Û Å Phalcon spy planes yxgŠÆ LZuZ

øÚkZX åc* Š uzgÐ bZ Û ÃuÅVzg p4ZÃLZuZäM%Zā åë Z ÌÐg ±ZkZ {@çtX Å

ä™æWgŠÌZ‰ Ü z kZ]g ¸X c* Šg ZŒ Û §ZR, 5q -Z~„ (@¬ÃM%ZgzZLZuZ]g ¸ä+–~ O%Zt2.8 seÌZ Îâ ÆyZX ÌLg â ~æW',~(,Ð ƒ ÅLZu ZgzZì o Z (,Ð ƒ ÑZz E 8E 4 5 G Cg ¸ ä +C Ù â ¦ÃŠÆ LZuZ X ÷ D™!Š n » ]â ¥ø ÔZ ´ ˜VâzŠ X ì _ VJ -°Z e ~òÔ LZuZāìt ]!* ë Z X ÷ â i WŠÎ~òs ÜÆ yÎ 0* Ž ì Å Ìš M F, Åwg ¯ Kg

,ZX ì êŠg Z Œ Û zz ~Š ã CÅ.#B‚Æ]g ¸„ÃòyÎ 0* ²Ôì @* ™e $×~g7 Åci7 Cg ¸

yR, - Ì6,Œ0* òKZ ä yÎ 0* /Z ÔV; ?÷ n ¤ pg pHaÆyÎ 0* ] ©B‚Æ LZuZ~ Xì $ Ë YÅlˆã‚ óE &e $s~]©LZuZu 0* Âì 1á

wZÎIè~]©LZuZ /u 0*

** ™ì‡ÆZgÐ LZuZq -Š 4, ÆyZX ÷ìgNŠ~øÚIèÃ*ZzgyÎ 0* /LZu Z ô‰

2005', Æ Z ( 1 5 ) ä à m† Ž Ö ] ) x â


4X3è :}X ÷D™7~G @* ŏñLZ] c* W¼ ňyWŒ Û ô,ZXì s ÜÆ] G é5E

}Š]oîÃvZs ÜLZāƒ T e?HX î ¯:„ zŠÃVz Û »™hgÃVâ ›!ß ZzyZZ} Z L L

( 144:Y ûZ) ó ó?zŠ

ðÎgzZX ÷„ zŠÆ}uzŠq -Z ( ~:W ) {zX î ¯# Ö „ zŠÃòg »zŠ·?!ß ZzyZZ} Z L L

) ó ó@* ™ H7ðÉZg ÅVÍßݪvZµš X ÇñYƒÐ ~¹Zµš {z Ô Çñ¯ „ zŠÃyZÐ ~ ? ( 51:{Z +ÓZ

āce´gwìt…pÔì ãZz¹A ðZ} .~]c* Wx Ó+ZňyWŒ Û āÐ,™lg Z ¦ /ë

ÆVâ ›Ž 4zŠ +Z Ì{zZuzŠgzZì Š HHIÐ ä¯ó ó„ zŠ L LÃòg »zŠ·gzZg ñ~]c* WyZ Âq -Z

ÆVâ ›ÆZgt gzZì 7ï÷ á K» ó ó4zŠ L L~ ä™ì‡ÆZgÐ LZu Zā÷ BëX ƒ s Ü

B‚ÆLZuZ~V/}uzŠX ÷ì‡*ZzgЬB‚ÆLZuZÆ*Š›èY÷7¦ / Ù sÜ C 4ŒÅZˆâ ÅŒ0* X ÷„ k~] é›G3E zg {,a

ÅkZÉ Ôì 7Ð] *ZZ c* }om»*Zzg ÐzzkZJ -[ ZäyÎ 0* āì YY¹Xì V;Zp »*ZzgB‚ÆyÎ 0* Ð VÎ', FLZuZ

]gßtèa gzZÔ÷Çg Ϻ´Ð ¹ÆV1²äLZuZāK 7ì‡]©B‚ÆLZuZ

Ð,™n²ëX YYH7wJÿ7Å]©Ð s§Åš¸q -ZakZÔìg Z Œ Û ',Ì` M wq

ÃŒ0* Ï( Ë!Zj »yZÉ Ô Cƒ76,VßßZ ¹Ü ZÆb§kZŠ ã CÝZ Å] ©Ï( ò Z¸ÑZ Îā

X nY ÑZ e î !* Š6,LZuZā @* å` @î ZŠ »Œ0* zg { µ{t Xì @* Y c* ŠaÆä™ë Z Û i ZŽ °ŸZ¡ XM hƒ7i HÐkZë Â÷è¾Æ` @î ZŠ6 ]Ñqèzc¤ /Z[ Z

Špāce D bgŠ c* Ì|]g @* t …‰ Ü z D VZ wZÎIè ~ eÆ*Zzg LZuZ / yÎ 0*

å3g7p Ò»UòsZ~¿#ÅVÃF, aÆä0* ó ót £ò ¸ L LLZÔÆV/wøÔ ä V1²

LZuZ /[²gzZ ðƒg Zû{ZgÅx ªÆ„ c* g¢ZuZÐzzÅg ZŠ™ÏZÆV1²X åc* ŠB‚ »Vzm, ôZgzZ x˜ Zq~" Å}g ZŠ ZÆó óÄÜ L L# Ö ´ Å]uz Å *Š òsZ ä V2÷ „ [²t X Zƒ ZaX

/Z ` WX ÷ìg™lˆÃ ó ó]uzL LÏZaÆw”Æt £LZ âgzZ[²` Wāì Š §ÐtX å ¤

÷ó ób)ò ¸L z L z ÅkZ ÂìÜ‡Ð äƒ Z9™5J+Ðñ+B‚ÆV/gzZ V1²*Š›

X ÷g u', Zc* g›ÐX

·_Ýq

è Æ] Ÿ=[²x ÓXì 7{¤aÆx ªÆ„ 7 c* g âÔLZuZā7—ðÃ~kZ

` WXì ÎÂ^z™Ëy

W. $zZ »¦XpXì ]!* à Zz}k , i~ìÆ. $zZ =Z»kZÐ {çÔÃ

2005', Æ Z ( 1 6 ) ä à m† Ž Ö ] ) x â


+¬Ì6,Vâ ›ë~g ZŠ)f¼:¼ ÅkZpì ~Š ¢ÆLZuZµš{zÔì ;g Yc* Z è^z™TÐZ

»}g )! fÔ zk ,Â@* Y 1™tÃLZuZgzZ @* Y H{C Ù b» ~I CZz¤ /Z~ 1948-49 X ì Cƒ Ð Vß ‚FaÆäZ™Š Zi Wк¢ZuZÃV¸´yZX Dƒ~ŒÆ¦g2$ +÷Å{ çgzZ‘´ ]¸ÅkZgzZì 쇄 c* g¢ZuZ¤ /ZJ -[Z™áÐ 1948X CW: „" $âÅkZÔì „gƒ4z] .Ž

Xì _ƒx » ** b§~',Œ0* ~g ø Åä™3, g »ÃLZuZāì ¸ È »kZ Âì ;gƒ†ŸZÚ~ úÆ]¸gzZ ’ÅkZgzZì c* W~¿Vð;ÆV!¤@¬x ª»LZuZāceh™t|t…

H ?m™: VY\E Ù Ì™ï*Š›~g ‚ÃoÐ Lgá Zz ~Š !* WŠzöq -ZX ÷⠁ Û g »Ð¤„z Ì ÐV2c* gg !¤à Zz䙄C1ÅkZÉ 7B‚ÆLZuZsܨ £ÝZ Zg øā7¸zzÅkZ

™ ½ÃV!¤yZB‚ÆíÑðaKZ ÅVzg Ïā÷ ñƒ. Þ ‡kZ Lë HXì ** ƒ â i WŠÎ…Ì i Z0 +Z o Z¹ ~ qzÑ{zX ù « 76,kZ „ Ug ¯6,äYá Ze: ZŠ c*

ðÃā÷ Ù Š ] ‡zZ ÒZ ë ?à m

…¸ {z Ô 7{çðÃ6,u[ZāŠŽz!* ÆäYƒ kˆZt yZgzŠÆâ: ZŠX ì f(,s§ÅVâ ZŠ~

%ZÔ7B pðÃ~â: ZŠ »=Z¢ZuZÐ {çā÷BëXì Sg CZhzŠ,ÃOŠ QOŠ ZgzZ Cƒ7 4ŒÅZˆâ q -Z KZ ÅŒ0* zg {gzZì Cƒ ~dKZq -Z Åe $jX Vƒ: …¸ëāìgz¢Ú Z ì]G é5šG3E Xceã™~zcÅÏZ…Xì H{g ÷ á Zäës§ÅTì „z{zgzZ

ªzŠ „B‚Æ6 gz “Å2- e $zÎX ¶àZz 1948-49 wqè]gß~ ð;Š Å 1990

Ï0 + iÅ2- e $zÎgzZ Å ãU* Ã6,Œ0* zg {KZ Ug ¯ä]g ¸X c* Wt ‚™½Zx ªq -gzZ Š Hƒ»x  zg { ¸ X Š HËZ +Z ¯ÌÐ 8{Æ kZ ÑZz äVZŠ ¢Ð kZ ñƒ D½xŠ » ~g ZŠ Ãz Å kZ ~

™ VZ yv¿ðÃX $ Ë Y Å7ÍÑb§~g7 ~ ] 5çò ¸Ô] ªÜ Z —X ì wßZ ~Š ã C»„ (

Ðá ZjÆLZuZ~yÎ 0* ` WX @* ƒ7e(ZaÆ„ c* gpÔì Y{gg ZŠ Ãz »„ zŠ LZ Ì

ë b§Åå X åce ** YƒˆUg ¯Æ8{Æ2- e $zÎi ¸W»kZ~ñZg ~g øÔì „gƒcŽ

TÔ Ìäo‰yZk , Zāceã™7lñZ Û |t…X ÷‰ {gúÐg ëgÅ]uZzÌg !* kZ Ð ]g ¸ 6,hŽ SLZuZ / ]g ¸ Ôì s Üh +”Æ LZuZ {zgzZ ÷ ÌZ%}÷B‚Æ ]g ¸ Æ ƒûè. Þ ‡aÆyZk , Zg ZîZz i Z0 +ZtÆ]g ¸ˆÆäW~p~„ ( ð‡´gzZ@¬X H7` îZ

bzg ~â â zgÐƬ~}g !* Æ„ c* g¢Zu Z Ìä yZk , Z |gŠā÷ T e It ëX ÷ ‰

VÐÆ §ZR, Œ6,]g ¸ gzZ LZuZ ÔM%Z G X ì ðCZ {Zg w5~ Ýzg Å ë›k^ñOÆ

s ÜÆ ] ZŠ ¢Æ yZk , Z î !* Š ãZk , Z6,]g ¸ ]gß,g0 +ZX å7~Š ¢Æ yZk , Z ´g h — Ð ´ ˜

Ì(Z¼ Ô÷M hÑ6,q -R, ÃàZ ð** ZÂbZ@¬Ð ÒÃāœyÎ 0* gzZuÔkzgā It»yZk , ZX @* ƒ bZ Âä ]g ¸gzZ Nƒ 7]uÂÅyZk , Z¯ ) !* Əññƒ s$ +ÆugzZ kzgpÔ å7ß

2005', Æ Z ( 17) äÃm†ŽÖ] )xâ


g D» î ÚÌZ%]g ¸yZk ,ZŠŽz!* ÆkZXì c* Š^zzs ÜÆyZk , Z~e $×Å k%Z6,gîãZz6,q i Ú

Æ×cO%Z×c Cg ¸ ~Þâw‚kZ ._Æ5@* 8 öZ¯g â r ], ZÆ]g ¸ X ñƒ7

6 ¼āœB‚Æ×c~â ¤',„ ~ò£=X Ï}™¼ðcāœ~ óò ó £= LB L ‚ X Nƒ¼mu/kzg~~ZXì [ƒ{@çbZz¦ÃŠM%Z /]g ¸X ÏVƒ~qzÑÆw‚

{zāì c* ¯ eaÆM%Z ä c Å Old Europe, New Europe gzZ “½ZŠ~ 28 g-

Ð sg ¬Ð¿kZp7µñ»,VŒ X n uzgÐ ä½Z6,gîƉ Ü ¤ ð‡´Ã2- 8 g-

-X ÷D YƒVc* úw{zâ µáÆ~ÈE5Å„ (@¬ ~(Unipolar System)x ªq Å Power Vacuum gzZì ˆƒ qzÑàwðŠ Å ]Š ª O%Z X ÷ ìgƒ Vc* úg U* WÆ ü

~x ÂkZXìk , +g¼( Multipolar System )x ªMŠ ~Zsîq 5 -ZX ÷„gƒC Ù ª] â ´

D™„0 +¶ KÅVZƉ Ü ¤ ugzZ]g ¸ Ôˆ 5Åcg 8O%ZÔ cg 8ëg Ô 2- 8 g-

X슎ñx q -Za}g ø~¿}g ‚kZX ÷ìg WÃ

ā÷Dƒgz¢# Ö ´Å] !* kZ {zp¤ /ZÔ D™7ì‡ðZ}@çðZāì ì‡(KZ|t

Lg 쇄 J -k',Œ Z sÜðZ EZŠā L ì iZ [¢ ãZ6,q -Z ÅV±zgX ì Š Hƒ ì‡ðZ ó ówÒZ °L L

X ñƒ}@ç 8000 ÆðZ~ā² ãxgŠÆ1860 gzZ [I 1500 ._Æ} i Z0 +Zq -ZXì ó

Ð k',zŠ ¹zZ} @çtāìt s Zzš /pÔ Š HHg¦ðŸ »ðZ EZŠgzZ Ç** aÆå Ã}@çC Ù

-Z7xg WyPrszcÅÇ{ŠŽñXn {g: ì‡J -ā²{Š c* i :ā÷—~Holy War[ ÂKZ8 # E B G K \Š6,}@ç e-e H~ 1979 ä ] ZŠ ‚gâ ZgœgzZ èEE3f WZèk , iz ÔR, g » ¨gœZ # LL ƒuZgŠ Z…[Zë@* Xì YƒiXLZuZ[²ā å1÷‚ »õäVÍß9Ð ~ë ¸ Iè }÷ ¹ ~ kZ Ô Yƒ 7iÐ Vz@ç ð‡´x ¬XtX X XX X ¸ 6,tëāì Š H

ó Xó X XXì c* Š ¯e** Ág™Vï~oq -ZäVM÷_C]!* . _ ( N ó ó7L Lg&ÆV1²āÐVƒá ðāE7G{z Â÷ {i @* ~‚fÆMg ‡,SÅ6,zZ¤ /Z

èg ¬ Æ ðZ ~ wq è]gßu ** ÷¡+ZX ÷ i âÆ Vî •Z zŠ wßZ &Æ Kg 0* <¢ZuZgzZ

Xceã™gŠÅVâ™+Z…X ÷Tg D™gz¢„0 +¶ KÅ 5 ZgË: Ë™0y™Åk WÌ}@ç

ÅVÎ',Æ ðZgzZ k B ~ *Š x¥yxgŠÆ 1860 gzZ [I 1500 ._Æ} i Z0 +Z q -Z

-Z sÜ»ðZ~«£ÆVÎ',{¾Æk B ªÔ „g 1:13 bÑ yxgŠÆ1970gzZ 1820 X w‚q Ì»|kZ…Xg !* -Z1 °ªÔ Nƒ_C~k q B û%q -Z ¹zZ~w‚äC Ù x Z ¸Z ~(,Å *Š

Ã]ñb‚Z # ì$ Ë Y ʼn Ü z ÏZ sÜyZ +ZX Ç7ì‡LðZ EZŠ~ *Šāce ¢ 8™s Z ‹Z /ZXìg¦: Ç Z] ¤ .Ç!* -Z]ñÅ]ñgzZì ]!* q µ Zq -Zí@* ~]ñX ñYƒ. Þ ‡Æ¶Š“

2005', Æ Z ( 18) äÃm†ŽÖ] )xâ


à 0* ð‚gJ -iñgzg ZuZÆÏ0 + iäkZā ǃȻkZ Âì CYƒ[x»~¶Š“Ã]ñb‚ ÃKÆk B ~Ï0 + i 㨠KZ™Ñ~p~Š ã C~] ;㨠KZ {z„ ÜÆð‚ÙÅiñgzg ZuZyZQXì e** ** ƒ (ZāT e bŠ 7µñ»Ì ìÃVò°ó ó„ zŠ y¨ KZ L L™Èt ëX Ïn™ »6,gîå

Jw–āOg ~g Y]!* ŠiÎ+ M¨ KZ LZ6, x ** Æó ó4zŠy¨ KZ L L{zāÐ,™„ ZpgŠÐyZ ÂëXì

KZ …X ì oÑ«** 0* 1‡6,Ï0 + iaÆ]ñÅ]ñā÷ BëX ì CYƒ ÔÅkZЕZ ÅqC Ù Ô ÇƒwzN H6, kZZg øˆÆä0* Ï0 + iŠzöÑQX ÷… Yb§hZëtÔì Ýq1‡H6, Ï0 + iŠzö

ÝqwzN„6,Ï0 + iŠzöKZë¤ /Z ñOÆä™zŠzK -ÝqÑÅÏ0 + iŠzöÑXceOÎgz¢…t

6,bzg ¹ÜZÆ&  Û¨ ¸/ÅðZā÷ BëX : EZŠp¤ /Z Ôì Yƒ ì‡ðZ 0* , k Š ÂBJ** ™

ÒZ &  Û¨ ¸ā7¼gzZÆ kZ ñZÎÈ » kZ Âì „g ¾]æ ÅðZ~ *Š¤ /ZX ì Cƒ« z ~jk0* Æ V¸YZ%‚vŠgzZ VêZuZāì ¢ …X ì ;g @* ™{C Ù b »bzg ¹ÜZ)] ‡zZ

gzŠ {Š c* i‰ Ü z {zX n 0ðŸÅðZ 0* , k ŠŽì ¶ð•Z Å]¸¹ÜZ +ZŠŽz!* Æ䃉 Ü ¤ ~Š OZ

,Z ;g !* …o zZ ¹ÜZ »V¸¨ ¸X Ç}Š1VºŠ Å!ezgðZ {ŠŽñ„ŠpLZuZZ # ì7

»Vâ ›ë¤ /ZX ì ã±k B ~(,q -Z…X ,™g (Z cg »yZyñOÆ×ëā Ç}™ë Z Û µZñ yZ~V70 + i KZÔB‚B‚Æä™}g7]â i ZßÆäW¨ ¸… Âì < Ø è»ðZxsZāì òúŠ

X ÷M hƒ" $U* ðŸÇÆ~g ZG 0* ÅðZ@¬Žceã™ÒÃg7½Å! c* i !* Å]Zg £¹Ü Z

»kZ…Xì B bg[s6, R~gÅ…Žì ª~g¯ZtÔì m»½òsZJ -V˜

,g °ÅVzcÔ ÷ 8N* ÅVzh˜~X÷ Tg~Vî *Š à ìÅVßz** ]g @* ëXce ** ™ `´

}g øā÷D™wìtvßëh +÷ á Xì ªà Zz óƒ ó vZƒvZ LtL X } Ès ”†Æº ZvZgzZ÷ ë Hāì @* ƒ Za wZÎX ÏN Yƒ qzÑ™,1Å|ŠzŠgzZ ÏN YƒÝq]q :„Ð ä™g¦

[gŽ ÷7È0* ÆzŠzK -kZaƶŠ^iÃ]Zg¦yZë H ?Š HƒgzZ Yƒ¹ā÷Z} .( v!* fÍ)

W, Zèk , iƪ6f q -ZsÜÆ~g » ~Š â Ë%ā÷ Bë ?ì ¿g™glaÆVâ ¨ KZ ä ]+Z

cgzŠÆn „q -Z Ô ** ™7g Äg ZuzŠÃá Zz äg â µ._Æ]ªÜZ \gzZ ** ±ðZ±ðƒ ~g ; ðà Xë Z {Š c* iÐkZXì 7Ôc** ™ì‡ÆZgÐ LZu Z~t òzt (@¬{ŠŽñ‰ Ü zkZ

äZ™ƒIzcò ¸6, 3ZkZ äsæm, z6,w¾Xì @* Yc* CZg »i§HaÆä™ì‡*Zzgāìt ˆÆ5ZŠ Zçz" Åi úX ÷ f e À] ˜Ð kZ Ôì ÅÄg7~ i Z0 +Z: Z%W b§TñOÆ 0Ð yZ Ôƒ C!* .{Š c* _ iÐux ¸" $!* ÅXÔ ] 5çkˆ, Zā÷ Bë ?ì ‚ rg pH ** ™çz

$%] Z W, A Z}', ð•Z6, ] ;ò ¸ÅÚ Š~ø Ú 9Ãë›Yg {Ð䙟: Z%W™ƒF, Ñ!* Ðx Zú

2005', Æ Z ( 19) äÃm†ŽÖ] )xâ


XÐVƒ

aÆ ÖÐ ~I•ZgzZ ~Š¤ /cŠ ~ [ æ LZÐ kô» Dlæä sæm, z6,w¾

-ZāÐ ,™]g Åìt Ð r q # ™w¾ ëX ì Å]!* Åä™ qŽg s§Å rgzZ ]Z`

Xce bŠ™ »Ð ñÌÐZ ñƒ D™{C Ù b»]Z`

¹ZÔ ¶ðƒ Ìà 1999', Æ Z 12~Š¤ /cŠ

Xì ;g 1x »Ð ó ó~I •Z L L™ÄgC Ù !* Ð oÃWZ} Zgiz .‚gzZ +Z +‡ÆVo) w=zŠ b§ÏZ

ce bŠ µñ»h ez~$Z: ZŠ Zi WgzZ äW~o¹Z ñƒ n pg ` ÑÅ ó ó rL LÃr # ™w¾

ñC „ LZ r # ™w¾¤ /Zì @* ƒ Za wZÎXnƒ. Þ ‡Æä™i ó ób)ò ¸ L LLZx ¸ãÎ 0* ā @* ÅVßßZ yZÐ VêZuZ {z Â÷܇Рä™Ç** Ì6,R—KZà ó ó rgzZ ]Z`

L LVßßZ ñƒ

Ô÷ sæm, z6,w¾ƒ ëÔ÷ pÑi ZâgzZn" ƒ ëāìt Â|?÷M h™ù µÂÅ~zc

N Ô ÷xÔ ÷ y¨ KZ}C Ù zŠƒ ëX ÷ {~ Vz], ZŠÆs LZ LZƒ ëX ÷ MgzZyƒ ë

X ÷xzøÐð» Zƒ ë ! V;X ÷ñƒ

ä à m† Ž Ö ] 8ñ ^‰ gmæ oÚ¡‰] ~y!* izŠg Z ] Ñ£z}p

?ì HxsZ

Y7ä\ M

=ÕZ)xâ

~I], Ze

Q‚d $zòs Z

www.alsharia.org

2005', Æ Z ( 20) äÃm†ŽÖ] )xâ

Pakistan israel palestine prof inaam  

Palestine Issue: Pakistan and Israel

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you