Page 1

44 Ý°Zx ÅZVxWz6,

{^ ,Yq -Z »çZ F, Ž M {iX ñ y⠁ Û {z »yÎ 0* gœŠ ã CgzZ©: »yZX ÷ _ M 6,x ¬©çZ F, Ž M { iXs§Å! g M +Z ñ :ì Å„Š y ¶ KÅVâ2&Æó ó‰ Ü ¤L LñƒD™{C Ù b» ~ICZzäVrZ ._ÆTì

]gz¢Åä™ì‡ ó óyi Z ÂL LyxgŠÆ VÐyZāì y⠁ Û »x HgœX r òg M gzZ WZk , iz Ôgœ ;g Y H »ä™ ógó 2−Z ° +L LÃgœx ÈZÝZāì ꊙ ãZz „·_~uu »çZ F, Ž M { iXXì ñ " G ¼ F 5 ( EùF, 5Ÿ L Lá Zz ä™g » ÷G āì YY¹Xì Æ~œ,å Z ñƒD Î~i !* ÅPŠuäó óÛ ëE c* VZ ó xó Š ~Š ¿Z L L~ y Zy ~g2Š ™}Šg Z Œ Û yi Z ÂÃäƒg2−Z ° +ÆgœÃ7Æ Vç» ‡ggzZ dÑ Ô.¼ ÅËXÐ N YbŠ S b§Åß sw{z Â]ŸZ ‹ZÆ Vç2ìgXì ?ñYc* Š äƒbqVYy M~{ ZgÅ ó óà qlpgzZ ¹F, L LÃ~I ?ì ]gz¢HÅä™ØÚ Zy Māì @* ½Z Ug ¯wZÎq -Z ñƒ Ù Š ó óyi Z ÂL L~çZ F, {iX yÎ 0* gœ¿„z ._Æ TñY ðÑ çF, +Zāìt ¿: ZI |gzZ s ËÔ J¦¹ s M ƒzZŽ Âì g e »• ó óZ ÂL L~ ~gŠ Z',@¬¤ /Z ?ì H„B p~ kZy M Xƒròg MŽƒ ~ ó óy Lā L ǃ {Z +ÃÌÃVâ ZŠ„

(Ð kZX ñY c* Š, $ÎÌ{Ç Cg ZœÃ}çÆws 6 k0* ÆkZ Ì{Ç »}çÆws 6s M ƒzZŽāσÒÃÅròg M X ÏñY 7,ðZ± 77Ì]gz¢Åpg6,uÆ}uzŠ Ë ó ó8 I °ŸZ L Lq -Z KZÃròg M Ë~ wZ®ìg X ÏìggZ Œ Û ', aÆVzuzŠ ó s ó ŸZ L % L ZÔÏñ M " ¼G 5EF yxgŠÆròg MgzZ WZk , iz Ôgœā å ;g Y HÌ{Š ¬Z »]!* kZ¬Ð ðúzg Å ÷ ùF, kZX Ç ñ Y Hì‡x  » (Check & Balances) ó óyi Z ÂgzZ uIuzgL LÐ á ZjÆ]Zg (Z VÐÆ # Ö ÓV˜ ì * @Y s§ÅM%Z àÑ Ug ¯‚f »D¨ ¤Æ]((Ð wEZÆb ˜Z âY 2002ðю /=ÕZ)xâ


45 Xn 0: ó% ó M L% L ðÃā @* ìŠ HHì‡yi Z ÂgzZuIuzgy xgŠÆD°gzZðOZÔƒªV‡ &Š } /ŸÀG :ì Yƒi Z0 +Z W, Z b§¾6, kô»O%ZgœO%Zª{ Z', u»ðOZā õG ÆVâ Z-ZVâzŠÔŒ~gz¢ÌZ # gœXì YŸÃkô»6,gî~k , ’c* ã!* i m, zˆKZgœX 1 ~]gßò uÅÎâÌËpYš 7k°ZòÀÆkô»ÔgœXì Y™[æÃk°Zāœ Xì ]i YZ Åäš k°ZàSÃgœ D™wEZ ( Wz)Š ZŠ,Z h Âì e {z Xì êŠ ~gàÅ}Šz{Š™gàÆ kô»ÔgœX 2 ™wEZiŠ {Š c* iÐ Î]‚ h»Š ZŠ, ZgzœO%ZJ -[ZÐ Y 1789X}Š™ŠšÃ}Šzñƒ Ï0 + i {g !* zŠÆ™Ýqe $×Åe $ÒZ ðäzŠ Åkô»:esÜÐ ~VzŠz{”ŠšX ÷` Â}Š™ŠšgœO%Z¤ /ZÃ}ŠzñƒK k0* Ðe $ÒZ {Š ‚._ÆÄO%ZèY÷n 0* Å ~gà Cg Zœ~]gßkZXì $ Ë jÏ0 + i {g !* zŠÃ}Šz, ZÐ e $ÒZ ðäzŠ kô» O%Z X Sg7]gz¢ * @Y ¹ Little Legislatures 7Z X ÷ ïq ÅÌZ ¹ ó óVÌ L L~ kô» O%Z X 3 rg‚ ZgÐ y»g ZÆVˆyZgœO%ZX ÷ C™V̸~ÝZ ~i ‚yâ ‡ā−V- Xì ‚ Xì @* Yƒ4Š¿¼:¼ Ì»gœ~]5çÆ~i ‚y⠇РTì ÌÐ)g fÆyZāìC Ù ªX ÷Dƒ Ìy»g ZÆ® ) ) Ï(Ågœ~kô» O%ZX 4 Xì Yƒi Z0 +Z W,Z6, kô»ÔgœO%Z gœO%ZX $ Ë 07ó% ó M L L~]5çÆ~i ‚yâ ‡kô»ā Zƒx¥Ð } ^ ,Y¿kZ Xì @* ƒŠŽñaÆ1zgÃ]** Dg: Z% M ?ì C™wzNùÃgœO%ZÔkô»ā÷Ù Š[Z M yZ- ZÆkô» O%Z ~gàîÅV- g½x Óy ZXì @* ™g½»Vzg ZŠ}ÇdZgœO%ZX 1 Xì _™ŠšÃV- g½Cg ZœFJ -[ZÂXì îŠe $ÒZ ðäzŠ Åy»g ZƪÑ!* Ôz zg ez Xì îŠ ÂO%Z ~gàîÅyZ Ôì @* ™}@çŽ Ð ´ ˜}uzŠM%Z X 2 zz ÅT åc* Š™g ïZÐ ä™}Âä ÂO%Zp¸bŠ™\Š6,ñ‚g Zz ï@ç~Y 1919ä Y™7y ´Z » *c* B gœO%Z%Æ~gàÅÂX åe07M»=s M >M%ZÐ k Xì YŸoyzÛÃ` ¯O%Z:gzZ âY 2002ðю /=ÕZ)xâ


46 X Zƒ™f6, zZā 6Ôì $ Ë ™W, Z"Ðe $ÒZ ðäzŠkô»ÃWzCg ZœX 3 ™'" Ãgœ™ ¯ ó óyâ ‡L Lkô»aÆä™ »ÃŒ0* gzZó** ¬ò OZ ÌËÆgœX 4 Xì $ Ë Xì k0* Ækô»O%Z Ìg (Z »} ~ .ZñÆgœX 5 Cg Zœ&á Zzh e ^zz {Š c* i Ân á : e $ÒZ ãZzg ZzyZ ðä /Z ~ ]!* NZ Cg ZœX 6 ÔyZ- Zt X ÷ D YK 7z',zgÆ Ôì ,k , i y Z- Z » kô»āŽ ó óyÇÒúyZ- Z L Lx ** Æ Vzg ZzyZ Xì @* ™[NZ »gœ Xì îŠkô» ~gàÅ]YZy ZvŠgzZ÷Z 9Å}i 5gzZVVx ӏâÆgœX7 Xì $ Ë ™wzNJ -uà{ÃgœÔkô»Ð Vh§yZ ÅVŸÆD°Xì Š HHï÷ á ~x ÂÆyi Z ÂgzZ uIuzg ÌÐZÔì m»D°J -V˜ Hc* Š ŠÃkô»g (Z » ä™wzdÃVŸgzZì îŠ ~gàÅkZ ÂÔì k0* Ægœg (Z » ~g½ M M L LÃ2Z ¸ñƒ ñ¯Ækô»gzZx ©Z {Š™Ç** Ægœāì Ýqg (Zt ÃD°b§ÏZXì Xì Š HH »b§kZÃ2Z ¸4c* ggzZ ¹Ãz84 ã½X}Šg Z Œ Û x³»~ ]gßÅäƒ ó óxŠ ƒÐ Cg Zœ 35 ã½{z´ÆkZX Š HH »6,gî~zb ñƒ D™Ä¤ / 6,V îU ‰ÆÒZÐ ~ yZ XŠ Hc* Š™g ïZжŠx £ñ Ž MÃx ©Z Ž Mā òúŠt » ! g M +Z ?÷ ë£ yi Z ÂgzZ uIuzgā Zƒ ãZzt Ð } ^ ñ ,YпkZ " ¼E 5F 6 Æ çZ F, Ôì Š H3g ähZ s B 6,]Zg (ZÆ WZk ,iz ñƒ D™çZ F, , k /** ¦ sÜ~ ÷ G Ö ÓhZ ó% # ó ñƒ i Z0 +Z W, Z 6,]Zg (Z Æ Ë L ā L ì òúŠ Ìt » ! g M +Z Xì ÁyZª ™{ Ã]** Ò gzZ /‡ÅVzi ZŠ6, g »Æ ! g M +Z Xì „g Y Åg Zû { Zg Å (Good Governance) Xì »6, yZ®» ó:ó Ãg ¬IˆLā L ì YY¹ñƒÙ Š ƱÃäsò ¸āì lg Z / ¦: !* Šñe $.Â÷ T e ÈÐ äƒ ógó 2−Z °+L Lx Hgœ¤ /Z Æ ÔZ ¹Ãz ÅCg …ÎX ÷ y»g Z ]‚Æ TñY Å ì‡ ó ó±Ã ¹ÃzL L6,i§ÅCg…ÎñO -Z ˜ÀXì w‚g eŠ •Åy »g ZXì @*M ~¿[ NZ »±Ã¹Ãz~k°ZāœÆVâ Z-ZVâzŠ q w‚MÐ äÎ÷ ñƒ Ìi·Ã, Z ‰X ÷ D Ya™Ég !* g !* i·Ãá Zz äƒÉg!* w‚q -Z ÔZ ¹ÃzÃq -Z ËÐ ~ y »g Z]‚Ʊà ¹ÃzX ;g @* Y HÉg !* g !* ~ ±Ã ¹ÃzJ âY 2002ðю /=ÕZ)xâ


47 7ÉgœT $** c* gœw ‚zŠ ÚŠ Û ðÃXì C™ÉgœT $** Ã}uzŠgzZgœ »Cg …ÎaÆ ÁêÃgœX ÷ D 0* ðÐ è%ÅVz·Ã]‚Ÿx ÓXì @* ™]g ZœÅ±ÃgœX Y Y H ÐZXì êŠx ZuøZ Û Ð wÅ{Z', uÆx ¸6,V´ñŠggœXì @* ƒÝqg(Z » ¶Š^zz {iXx Ât HXì YY ¹ First among equalsÐ Z%Z ÔDƒ7Ýq]Zg (Z à©) " ¼E 5F ŽM ñ t¤ /ZXì Yƒ " $U* 4„ x  P MÐ x ÂkZ Âì »x ZúyÎ 0* ¤ /Z ?ì 74Ð ÷ G " ¼G 5EF Ž M { iX Âì » yÎ 0* gœÔy Î 0* Z®X ~ {¾: ÷ ~ ó ó&L L: x ZúÌ, z Xì sà M „ ÷ ñ Xì +4x Â{iX»yi Z ÂÎâÆó ó&L L

]Zg (Z C1âÆÂ~x Âãúg 0* ÅPÐ ZB‚B‚ƱŸZ~ VBŪÑ!* y Z- ZÆŸg 0* ._Ƹq -Z aÆ&ZpÒ30Ð~yZgzZ ÏN Y~Š™130ÒÀXìg¨k , i m,?ŶŠg (Z » ~gà ò÷ á Ý°Z š[ » ñƒ D™[æ~ ó xó ¬* L LÆy Î 0* )** izgÃY 2002QgñX ÏVƒ – ñ»r # ™ò ÷ á Xì Hg ÖZ »]÷ á} .P" $!* ŶŠ]Zg (ZÃÂ0Ð ~gàÅPä ÅÑ!* y Z- ZXì @* ƒ yZ-Zg (Z !* gzZ {Š™É»x Zú„

Zg { Z',„ ,k , i yZ-Z ~x  ãúg 0* āìt yZĻݻÆr # ™ò ÷ á X Ågœ~« £ÆWZk , izŽì Cƒw„z~A çÆ]Zg (Z X ó óV c* g»Åä™OÃx Âãúg0* L L :ì ꊙãZzÏñÆyZ „ b§kZāg ÖZ »]˜, Z 0Ð ¶Š ]Zg (Z C1â ÃÂ~ yÎ 0* āì wì Z÷ ā÷ D Y wÈVYt vßëX 7ƒ

oÔì „g Y ÅÒÃÅä™Hbzg Åe $g/ ãúg 0* ]Zg(Z C1â ÃÂZ # Xì Š Hc* CZ Ìx ¹ÃzÉ Š Hc* CZ 7„x Âãúg 0* s܏Æg2Š Å6¤',ë¤ /ZXÐ Uãúg 0* ā: ǃРU¹ÃzÆg2Š~|m»kZ ÂÏ− ]!* ŶŠ 6,i§ÅyÎ 0* V;z Xì x  ãZuzgzZ ãúg 0* ~6¤',èY Ï ¶ 7]!* ÂOgÃ7wV {”ÉÐ VIzz „

Zg {Z',Æ x Zú6,Š ã CÅ ~Š !* M a kZ ÷ 7"ß´ â Æ ó ów ~g2Š L L X 7wðÃÅ Z%ÑZg ZŠXì Ÿg 0* ÔyZ-Z¸~|Éì {g ZŠ Zg (Z !* „x Z¶Zg ZŠ ªyZ- Z x  ¹Ãz Ì~ {)z Cg …ÎÔ´7 M Ô Z”b§ÏZXì x  ¹ÃzgzZ Cg Zœ~M%Z à Ñ ÌЃ

~~i‚g2Š ¹ÃzX ~x Âãúg 0* ā:ì ¹~x ¹Ãz cÅ]Zg (Z„Xì âY 2002ðю /=ÕZ)xâ


48 Å]Zg (ZXÃœ / %Ð yÃgzZ N YbŠÃV1ß]Zg (ZÐ yêÔì @* ƒ »]Zg (Z„„³% ~V”XX ÷Dƒ ~ã]Zg (Z C1â ~ekZXì Cƒë Z ÎâÅ]Zg (Z {Š c* iЊ Z® Xì ˆ~Š Ì~g UŠp C1â ÃV1ßV;zÔì ;g^._ÆbzgKZ~Vs9x ¹Ãz VâzŠgzZ ÎâÅÏÒúÅV1ß~ Vâ Z- Z VâzŠÆƒ~œ / %]!* ë Z ~uzŠ ~x  ¹Ãz gzZ ÷ CY ¿g Ò', Z',aÆ"ßC Ù ~ Ñ!* yZ- Z6, gîx ¬Xì „Å]Zg (Z Îâ ÆVâ Z- Z Y 1913X ÷ ÒzŠ Å ð» Z ¹ÃzC Ù ~ ÂO%ZXì CY ~Š ÏÒú6,Š ã CÅ ~Š !* M ~ ,k , iyZ- Z ì ~ yÎ 0* À ` Mā 6 å[NZi§ôZß !* ª‰C™V|Z 4c* g [NZ »iç¬ Ð ƒO%ZX Š Hc* Š}ŠÃx Zú„

Zg {Z',h»[NZÆiçÆ™çF, ,ƒ,~g2Š~Y 1913p gzZ eÑZ ÔgCŠXì CƒÐ ƒ

ÚÆ~Š !* M ÏÒúÅ„

c* gC Ù ~ yÇÒúyZ-Z ª,k , iy Z- ZÆ Ð V2c* g ~(,Üug c* E ÔkØÔ*g ¯û²ì (~ yZ-Z „ {Òúq -Z q -Z oÐ ZŠ Zâ X ÷íy »g Z 34Ô27Ô45 gz‰ Ü ¤Ã,k , iyZ-Z~M%Z¤ /ZāB{ ^ ,Y~i Z0 +Zèzc™hgÃcÅ ãúg 0* gzZ Cg Zœ ÏS¦gzZ s ™ ?CYƒ: ì‡~gZŠ ~g YZ ÅV2c* g àZz ~Š !* M ~(,H ?@* ƒ ó ós »Z L L H  @* Y c* ¯ Â* @Y 3g:gz‰ Ü ¤ÃÑ!* yZ-Z Ôì ÏÒú~z)ÅVÇ» Z ¹Ãzx ÓV˜Ô~M%Z àѤ /Zāì ]!* Tì ouZz » *Š yÎ 0* „¸Xì Є eg kg ÂZg ø X @* ƒgezŠÐ b)‰}gø ÌM%Z ÌZ …Xì t ‚}g ø³X ˆÅì‡ óƒ ó ãZ-Z q - L LÆ¾‚Š CÃzÆY 1962gzZ Y 1956~ ¶Š ó óäZg2 +L gLzZ Ä äÌZ…X Š Hƒg 2 +ÅÖÌ*e r !* Ñ»Xì o‚ »V/ð!* ßJ XÐVƒ Xå Š Hc* Š ™„

Zg {Z',~ Y 1913Ì[NZi§ »  O%Zā Š HHn²~ gTÑ!* `gŠ {Z',]!* NZÆ Âāì ]gz¢ÅkZ Ì~ yÎ 0* X ÅòŠ7~ ‚„

gŠ ªZz ä VÃ%Z ±Ãäsò ¸X ñYc* Š™ ˜iÑ', Z', ÁiZ ÁÆÔZò ¸Ðg±ZÆ]Zg(ZÐZgzZN YbŠ™„

Zg X ñY1Ìx » »±Ãäsò ¸„ÐÂāìt4Xìg¨k , iÌm, ?ŶŠw~g2ŠÃ V2c* gg UŠpgzZgÇÔŠ Zi M ~M%Z àÑ}Xì t Û ~ÎâÅt Ãz ãÎ 0* gzZ t Ãz O%Z / œ %äV2c* gā¶]!* CgŠtX à ™g (Z ~g ZŠ',„

ŠÐ dZg Z M Z Yg{ªc* ¯t Ãz™ïë !* ä ÃV1ßä œ / %~ yÎ 0* pX ÅÒÃÅpg]Zg(Z {Š c* i k0* LZ ñOƶŠg(Z {Š c* ià âY 2002ðю /=ÕZ)xâ


49 V„@* Ã+Z¼ ~ ¿kZp÷ Çg k0* LZ ä œ / %]Zg (Z {Š c* iāì ]!* CgŠ Z®ì c* ŠÀ ÂD™ögi +ZÃb) ¹Ãz~i Z0 +Z èzc„Ð i ¸ MÆ^LZ ë¤ /ZX ‰ƒ™]5çāNƒ Xì iuZz„* *™ o‚Ð~q]Z` »y Z Âì _| (, ]!* ²[ZX f(, : âZ]!* Æ kZÐZ Ân Z™: gàP WZk , iz¤ /Zāì H™f Ì» e $Zzg ãúg0* är # ™ò ÷ á ãúg 0* āì lg Z ¦ /~ekZXì @* 7,** ƒ pÐ }ÇLZÐ ZgzZì @* Y ŒŠ OZ x°s Ü ãúg 0* gzZ Cg Zœ Ì~ C g …ÎXì Y Y ÑJ e ._Æ Vç»gzZ ]c* gz¢ ¹Ãz ÑJ e ãúg 0* a Æ ¶Š rz Û Ã]uz ò ¸gzZ ä™tÃV1ßVzge Xì @* Y c* 0* ` ZâZ » Vñ ò ¸KZ gzZ ì Zg ¦ /Ð iZ% ð»g Z x  ãúg 0* ~6¤',ŠpXì $ Ë Y Å h Y C Ð ‘J e ÀZ÷Å b§kZ~6¤',Xìk ,5 +»g Z Ì™ƒo~]gß{ŠŽñ._Æ` Z' × gzZ]c* gz¢ ÆCg Zizx ÂèYN YK]â ZŠZaÆä™wzNÃWZk , izÔñYc* Š™ »ÃZ%ÑZg ZŠā÷Sg kZ m<!* Ô7~qøZŠ xgÃÐ ó óbzg ~â ¤', L LÅx Âãúg 0* Z åE<XÅXì ;g Y á CpZk , iz ñO Xì x ÂãZuzñOƹÃz~6¤', ā~øÚ Æ# Ö ÓY¯¿» çZ F, ~ M Māì @* 7,* *™t · Z‚ ÎÐ b kZÆ r # ™ò ÷ á %Z ¹Ãz ~ \Z à L ~g2Š) {ŠŽñāì wì Z÷Xce ** 0* x ZÐ )g fÆ Ÿg0* ÉñO E ÌgzZtÐg±Z kZXЎÃÚ Š „]** Dg ó óbâ œ / %L L~ çZ F,Z å<XÅì [ 0x ÂãZuz nx  w~z)ŠŽz!* Æó óe $œ / %Lā L @* ñYHnzÈ»ä™tÃV1ß~œ / %āì @* Yƒ~gz¢ Xn0wŠ » ó óe $œ / %ÑL LkˆZ »

Ý»x» ~”Z°Z@Zi ** ÑñÐá ZjÆ{¢q]Ñq g !* zŠ~ßÐ yZÄÆó¯ñZâ L~Š !* Mxs Z Í^‘æ])** izg Xì @* ƒù ÷ á y*q -Zg Zzß~gƒÑ á^jŠÒ^µ)** izggzZ :ì YYH±5Ì6 , $‚d V $zsfzgqÝ» » Í^‘æ]

www.dailyausaf.com

âY 2002ðю /=ÕZ)xâ

Ainee tarameem prof inaam  

A review of proposed Constitutional amendments

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you