Page 1

TKNIKAKO PERTSONALGOA PERSONAL DE TKNIKA

NOR DA NOR? ¿QUIÉN ES QUIÉN?


AURKIBIDEA ÍNDICE

2

3.

ZUZENDARIA DIRECTOR

4.

TEKNOLOGIA ARLOA ÁREA TECNOLÓGICA

6.

IKT ARLOA ÁREA TICS

7.

EKINTZAILETZA ETA BERRIKUNTZA ARLOA ÁREA DE EMPRENDIZAJE E INNOVACIÓN

8.

PRESTAKUNTZA ARLOA ÁREA DE FORMACIÓN

10.

NAZIOARTEKOTZE EREMUA ÁMBITO DE INTERNACIONALIZACIÓN

12.

KOMUNIKAZIOA ETA KUDEAKETA COMUNICACIÓN Y GESTIÓN

13.

HOBEKUNTZA ETA BERRIKUNTZA ARLOA ÁREA INNOVACIÓN Y MEJORA

15.

OROKORRA GENERAL

www.tknika.net

Zamalbide Auzoa z/g 20100 Errenteria (Gipuzkoa), 943 08 29 00


Eta zergatik dokumentu hau? ¿Y por qué este documento? Dokumentu honen helburua, Tknikan lanean dihardugun pertsonekin harremanetan jartzeko bide desberdinak aurkeztea da. El objetivo de este documento es facilitaros las distintas opciones que existen para ponerse en contacto con las distintas personas de Tknika.

TKNIKAKO ZUZENDARIA DIRECTOR DE TKNIKA

Iñaki Mujika Aizpurua Email: imujika@tknika.net Tel: 943.08.29.15 (ext 2901)

Zamalbide Auzoa z/g

20100 Errenteria (Gipuzkoa), 943 08 29 00

www.tknika.net

3


TEKNOLOGIA ARLOA ÁREA TECNOLÓGICA TEKNOLOGIA ARLOKO KOORDINATZAILEA / COORDINADOR ÁREA TECNOLÓGICA Jon Labaka Arloko Proiektuen Koordinazioa / Coordinación de Proyectos de Área Email: jlabaka@tknika.net Tel: 943.08.29.15 (ext 2905)

Dinamizatzaileak eta Proiektuak Dinamizadores/as y Proyectos Miren Canellada Material ez Metalikoak / Materiales no metálicos Email: mcanellada@tknika.net Tel: 943.08.29.15 (ext: 2910) KUDEATZEN DITUEN PROIEKTUAK / PROYECTOS QUE GESTIONA • •

Karbono zuntzezko piezen diseinua, fabrikazioa eta balidazioa / Diseño, fabricación y validación de piezas de Fibra de Carbono Trainera ( Zuntza, Sentsorika eta datuak) / Trainera ( fibra, sensórica y datos).

Jose Antonio Joubert Soldadura eta Galdaragintza / Soldadura y Calderería Email: jajoubert@tknika.net Tel: 943.08.29.15 (ext: 2910 / 2954) KUDEATZEN DITUEN PROIEKTUAK / PROYECTOS QUE GESTIONA: • Ez-ohiko materialen mekanizazioa / Mecanizado de materiales especiales. • Makina egoeraren monitorizazioa / Monitorización del estado de la máquina. • Fabrikazio aditiboa / Fabricación aditiva.

Aitor Otaño Energia Berriztagarriak / Energías Renovables. Email: aotano@tknika.net Tel: 943.08.29.15 (ext: 2956) KUDEATZEN DITUEN PROIEKTUAK / PROYECTOS QUE GESTIONA: • Biomasaren ustiapena eraikuntzen klimatizaziorako / Aprovechamiento de la Biomasa para la climatización de edificios. • Eraikuntza birgaitze energetikoa / Rehabilitación energética de edificios. • Eraginkortasun energetikoa / Eficiencia energética.

4

www.tknika.net

Zamalbide Auzoa z/g 20100 Errenteria (Gipuzkoa), 943 08 29 00


TEKNOLOGIA ARLOA ÁREA TECNOLÓGICA Patxi Guardia Telekomunikazioak / Telecomunicaciones Email: pguardia@tknika.net Tel: 943.08.29.15 (ext: 2950) KUDEATZEN DITUEN PROIEKTUAK / PROYECTOS QUE GESTIONA: • Elektrizitate-Elektronika arloa energia sektorean posizionatzea eta espezializatzea / Posicionamiento y especialización de la familia de Electricidad-Electrónica en el sector de la energía • Mugikortasunean Prestakuntzari laguntza sistemak / Sistemas de apoyo a la Formación en movilidad (SAF)

Mari Jose Barriola Egur arloa / Área de la madera Email: mbarriola@tknika.net Tel: 943.08.29.15 (ext: 2910) KUDEATZEN DITUEN PROIEKTUAK / PROYECTOS QUE GESTIONA: • WOODNIKA

Gaizka Lazarobaster Automozio eta Mugikortasun Jasangarria / Automoción y Movilidad sostenible Email: glazarobaster@tknika.net Tel: 943.08.29.15 (ext: 2955) KUDEATZEN DITUEN PROIEKTUAK / PROYECTOS QUE GESTIONA: • Mugikortasun jasangarria Automozioan / Movilidad Sostenible, Automoción.

Zamalbide Auzoa z/g

20100 Errenteria (Gipuzkoa), 943 08 29 00

www.tknika.net

5


IKT ARLOA ÁREA TIC Dinamizatzaileak eta Proiektuak Dinamizadores y Proyectos

Iñaki Telleria Zentroak Kudeatzeko Programen Dinamizatzailea / Dinamizador Programas de Gestión de Centros Email: itelleria@tknika.net Tel: 943.08.29.15 (2913 / 2942) KUDEATZEN DITUEN PROIEKTUAK / PROYECTOS QUE GESTIONA: • Ikate

Xabier Ezpeleta Sare Administratzailea /Administrador de Redes Email: xezpeleta@tknika.net Tel: 943.08.29.15 (2913 / 2944) KUDEATZEN DITUEN PROIEKTUAK / PROYECTOS QUE GESTIONA: • Elkarnet: sare administrarien beharren kudeaketa / Elkarnet: gestión de necesidades de los administradores de red. • Segurtasun kopien sistema bateratua / Sistema centralizado de copias de seguridad.

6

www.tknika.net

Zamalbide Auzoa z/g 20100 Errenteria (Gipuzkoa), 943 08 29 00


EkintzailetZA eta berrikuntza aRLOA Área de Emprendizaje e Innovación EKINTZAILETZA ETA BERRIKUNTZA ARLOKO KOORDINATZAILEA / COORDINADOR DEL ÁREA DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN Samuel Triguero Arloko Proiektuen Koordinazioa / Coordinación de Proyectos de Área Email: striguero@tknika.net Tel: 943.08.29.15 (ext 2902) - 688880958 KUDEATZEN DITUEN PROIEKTUAK / PROYECTOS QUE GESTIONA: • TknikaINNOVA Eredua / Modelo TknikaINNOVA • “Errutina Sortzaileak” berrikuntza ikastetxeetan eredua / Modelo de Innovación en Centros “Rutinas Creativas” • “Marketingunea” Hezkuntza Marketin praktika komunitatea / Comunidad de Práctica de Marketing Educativo “Marketingunea” • Adimen Lehiakorra proiektua (AL) / Proyecto de Inteligencia Competitiva (IC) • Ekintzailetza – Enpresa berritzaileak / Emprendimiento – Empresas innovadoras • Ekintzailetza – Belaunaldi erreleboa / Emprendimiento – Relevo generacional • Ekintzailetzaren “Gimnasioa” / “Gimnasio” del Emprendimiento • LH Ikastetxe Ekintzailea / Centro de FP Emprendedor • RAINOVA Proiektua / Proyecto RAINOVA

Dinamizatzaileak eta Proiektuak Dinamizadores y Proyectos Javier Unamuno Ekintzailetza / Emprendizaje Email: junamuno@tknika.net Tel: 943.08.29.15 (2933) KUDEATZEN DITUEN PROIEKTUAK / PROYECTOS QUE GESTIONA: • UrratsBat Programa / Programa Urratsbat (iniciativa emprendedora) • ELM Programa (Ekintzaileentzat Laguntasun Metodologia) / Programa MAE (Metodología de Acompañamiento al Emprendedor) • Urratsbat enpresen CoP-a / CoP de empresas Urratsbat • EKINGUNE Plataforma / Plataforma EKINGUNE

Pili Diez Ekintzailetza kultura / Cultura emprendedora Email: pdiez@tknika.net Tel: 943.08.29.15 (2909) KUDEATZEN DITUEN PROIEKTUAK / PROYECTOS QUE GESTIONA: • Ikasenpresa Programa / Programa Ikasenpresa (cultura emprendedora) • EKINGUNE plataforma / Plataforma EKINGUNE Zamalbide Auzoa z/g

20100 Errenteria (Gipuzkoa), 943 08 29 00

www.tknika.net

7


prestakuntza arloa ÁREA de foRmación PRESTAKUNTZA ARLOKO KOORDINATZAILEA/ COORDINADOR ÁREA FORMACIÓN Agustin Agirre Arloko Proiektuen Koordinazioa / Coordinación de Proyectos de Área Email: aagirre@tknika.net Tel: 943.08.29.15 (ext 2904)

KUDEATZEN DITUEN PROIEKTUAK / PROYECTOS QUE GESTIONA: • Ikasketa guneetan berrikuntza / Innovación en escenarios de aprendizaje • Etekin Handiko Zikloak (ETHAZI) / Ciclos de Alto Rendimiento • Ikaskuntza gune eta baliabide berriak / Configuración de nuevos espacios y recursos de aprendizaje • LH zuzendarien prestakuntza / Formación para directores de FP

Dinamizatzaileak eta Proiektuak Dinamizadores y Proyectos Esther Larrañaga Prestakuntza Dinamizatzailea / Dinamizadora de Formación Email: elarranaga@tknika.net Tel: 943.08.29.15 (2922) KUDEATZEN DITUEN PROIEKTUAK / PROYECTOS QUE GESTIONA: • Tknikako prestakuntza kudeaketa / Gestión de la formación de Tknika • LH zuzendarien prestakuntza / Formación para directores de FP • LHko irakaslegoaren prestakuntza / Formación del profesorado de FP

José Ramón Gómez Berrikuntza Prestakuntzan / Innovación en Formación Email: jrgomez@tknika.net Tel: 943.08.29.15 (2910)

KUDEATZEN DITUEN PROIEKTUAK / PROYECTOS QUE GESTIONA: • Ikaskuntza gune eta baliabide berriak / Configuración de nuevos espacios y recursos de aprendizaje. • Ikaskuntza-agertoki berriak Lanbide-Heziketan / Nuevos Escenarios de Aprendizaje en la Formación Profesional • Zeharkako konpetentzien ebaluazioa / Evaluación de competencias transversales

8

www.tknika.net

Zamalbide Auzoa z/g 20100 Errenteria (Gipuzkoa), 943 08 29 00


prestakuntza arloa ÁREA de foRmación Gaizka Bilbao Formakuntzarako e-Tresnak Dinamizatzailea / Dinamizador de e-Herramientas para la Formación Email: gbilbao@tknika.net Tel: 943.08.29.00 (2924)

KUDEATZEN DITUEN PROIEKTUAK / PROYECTOS QUE GESTIONA: • • • •

Moodle administratzea / Administrar Moodle Mobile Learning eXeLearnig erremintaren erabilera zabaltzea / Difundir el uso de eXeLearning Ikaskuntza gune eta baliabide berriak / Configuración de nuevos espacios y recursos de aprendizaje.

Daniel Irazola Berrikuntza Prestakuntzan / Innovación en Formación Email: dirazola@tknika.net Tel: 943.08.29.15 (ext: 2910)

KUDEATZEN DITUEN PROIEKTUAK / PROYECTOS QUE GESTIONA: • Etekin Handiko Zikloak (ETHAZI) / Ciclos de Alto Rendimiento

Natalia Gaston Berrikuntza Prestakuntzan / Innovación en Formación Email: ngaston@tknika.net Tel: 943.08.29.15 (ext: 2910)

KUDEATZEN DITUEN PROIEKTUAK / PROYECTOS QUE GESTIONA: • Etekin Handiko Zikloak (ETHAZI) / Ciclos de Alto Rendimiento

Zamalbide Auzoa z/g

20100 Errenteria (Gipuzkoa), 943 08 29 00

www.tknika.net

9


Nazioartekotze EREMUA Ámbito de internacionalización NAZIOARTEKOTZE EREMUKO KOORDINATZAILEA/ COORDINADOR DEL ÁMBITO DE INTERNACIONALIZACIÓN Jose Luis Fernández Nazioartekotze Eremuko koordinatzailea / Coordinador del ámbito de Gestión Internacional Email: jlfernandez@tknika.net Tel: 943.08.29.15 (2912) KUDEATZEN DITUEN PROIEKTUAK / PROYECTOS QUE GESTIONA: • Lanbide Heziketa sistemaren internazionalizazioa/Internacionalización del sistema de FP • RAINOVA Proiektua / Proyecto RAINOVA. Koordinazio lanak. • Nazioarteko sareen kudeaketa. (TA3, EFVET, WFCP)/Gestión de Redes Internacionales (TA3, EFVET, WFCP) • ABU+ Proiektua. • Eremuaren kudeaketa/Gestión del ámbito de Internacionalización • ELVETE proiektua/ Proyecto ELVETE . Koordinazio lanak • TKNIKAren internazionalizazioa/ Internacionalización de TKNIKA. Mugikortasuna / Movilidad. 1. Sharing Knowledge in innovation projects 2. Entrepreneurial advanced practices in European Regions.

Dinamizatzaileak eta Proiektuak Dinamizadores y Proyectos Victor Arias Nazioarteko Kudeatzailea / Gestor Internacional Email: barias@tknika.net Tel: 943.08.29.15 (2933) KUDEATZEN DITUEN PROIEKTUAK / PROYECTOS QUE GESTIONA: • • • • • •

10

“Chile bekak” hitzarmena / Convenio “Becas Chile”. Koordinazio lanak Lanbide Heziketa sistemaren internazionalizazioa/Internacionalización del sistema de FP RAINOVA Proiektua / Proyecto RAINOVA. Proiektuaren kudeaketa/Gestión del proyecto EULIVET Proiektua/ Proyecto EULIVET. Koordinazio lanak EDISON Proiektua/Proyecto EDISON. Koordinazio lanak Ikastetxeen Nazioartekotze Proiektua / Proyecto de Internacionalización de Centros

www.tknika.net

Zamalbide Auzoa z/g 20100 Errenteria (Gipuzkoa), 943 08 29 00


Nazioartekotze EREMUA Ámbito de internacionalización Antonio Gil de Gómez Nazioarteko Kudeatzailea / Gestor Internacional Email: agil@tknika.net Tel: 615775500 KUDEATZEN DITUEN PROIEKTUAK / PROYECTOS QUE GESTIONA: • • • • • • •

“Chile bekak” hitzarmena / Convenio “Becas Chile”. Koordinazio lanak Lanbide Heziketa sistemaren internazionalizazioa/Internacionalización del sistema de FP RAINOVA Proiektua / Proyecto RAINOVA. Proiektuaren kudeaketa/Gestión del proyecto EULIVET Proiektua/ Proyecto EULIVET. Koordinazio lanak EDISON Proiektua/Proyecto EDISON. Koordinazio lanak Ikastetxeen Nazioartekotze Proiektua / Proyecto de Internacionalización de Centros TKNIKAren internazionalizazioa/ Internacionalización de TKNIKA. Mugikortasuna / Movilidad. 1. Sharing Knowledge in innovation projects 2. Entrepreneurial advanced practices in European Regions.

Zamalbide Auzoa z/g

20100 Errenteria (Gipuzkoa), 943 08 29 00

www.tknika.net

11


KOMUNIKAZIOA ETA KUDEAKETA COMUNICACIÓN Y GESTIÓN Dinamizatzaileak eta Proiektuak Dinamizadores y Proyectos

Juan Ramon Errasti Kudeaketa eta Komunikazioa / Comunicación y Gestión Email: jrerrasti@tknika.net Tel: 943.08.29.15 (2984) KUDEATZEN DITUEN PROIEKTUAK / PROYECTOS QUE GESTIONA: • Komunikazioa / Comunicación. • Barne kudeaketa / Gestión interna. • Tknika aldizkariaren koordinazioa / Coordinación de la revista Tknika

12

www.tknika.net

Zamalbide Auzoa z/g 20100 Errenteria (Gipuzkoa), 943 08 29 00


Hobekuntza eta Berrikuntza Arloa ÁREA Innovación y Mejora HOBEKUNTZA ETA BERRIKUNTZA ARLOKO KOORDINATZAILEA/ COORDINADORA ÁREA DE INNOVACIÓN Y MEJORA

Rosana Gutiérrez Iñarra Arloko Proiektuen Koordinazioa / Coordinación de Proyectos de Área Email: rgutierrez@tknika.net

Tel: 943082915 (ext. 2973) - 685720549

KUDEATZEN DITUEN PROIEKTUAK / PROYECTOS QUE GESTIONA: • Lean

Dinamizatzaileak eta Proiektuak Dinamizadores y Proyectos Iñaki Biguri Zarraonandia Hobekuntza eta Berrikuntza alorreko Dinamizatzailea / Dinamizador del Área de Innovación y Mejora en la Gestión Email: ibiguri@tknika.net Tel: 943082915 (ext. 2960) - 688618350 KUDEATZEN DITUEN PROIEKTUAK / PROYECTOS QUE GESTIONA: • 2.0 Komunikazioa / Comunicación 2.0 • 2.0 Praktika Onak / Buenas Prácticas 2.0

Mertxe Alonso Arratibel Hobekuntza eta Berrikuntza alorreko Dinamizatzailea / Dinamizadora del Área de Innovación y Mejora en la Gestión Email: malonso@tknika.net Tel: 943082915 (ext. 2962) KUDEATZEN DITUEN PROIEKTUAK / PROYECTOS QUE GESTIONA: • Hobbide 2.0 Formazioa / Formación 2.0: Hobbide • eHobbide: Produktu eta zerbitzuen hobekuntza / Mejora de productos y servicios: eHobbide • Hobbide Autoebaluazioa / Autoevaluación Hobbide

Zamalbide Auzoa z/g

20100 Errenteria (Gipuzkoa), 943 08 29 00

www.tknika.net

13


Hobekuntza eta Berrikuntza Arloa ÁREA Innovación y Mejora Fernando Andrés Pérez-Rasill Hobekuntza eta Berrikuntza alorreko Kolaboratzailea / Colaborador del Área de Innovación y Mejora en la Gestión Email: fandres@tknika.net KUDEATZEN DITUEN PROIEKTUAK / PROYECTOS QUE GESTIONA: • 2.0 Formazioa: Estrategia, SGP / Formación 2.0: Estrategia, SGP

Fernando Delgado Hidalgo Hobekuntza eta Berrikuntza alorreko Kolaboratzailea / Colaborador del Área de Innovación y Mejora en la Gestión Email: fdelgado@tknika.net KUDEATZEN DITUEN PROIEKTUAK / PROYECTOS QUE GESTIONA: • 2.0 Formazioa: SIG, HCO, SIG auditoriak / Formación 2.0: SIG, HCO, Auditorías SIG • Sareak SIG3 / Redes: SIG3 • HCO: Produktuen eta zerbitzuen hobekuntza / Mejora de productos y servicios: HCO

Nagore Lozano Zarandona Hobekuntza eta Berrikuntza alorreko Kolaboratzailea / Colaboradora del Área de Innovación y Mejora en la Gestión Email: nlozano@tknika.net KUDEATZEN DITUEN PROIEKTUAK / PROYECTOS QUE GESTIONA: • Prozesuen Hobekuntza Taldeak: Pertsonen kudeaketa / Equipos de Mejora de procesos: Gestión de personas

Nazaret Ramos Julián Hobekuntza eta Berrikuntza alorreko Kolaboratzailea / Colaboradora del Área de Innovación y Mejora en la Gestión Email: nramos@tknika.net KUDEATZEN DITUEN PROIEKTUAK / PROYECTOS QUE GESTIONA: • Prozesuen Hobekuntza Taldeak: Komunikazioa / Equipos de Mejora de procesos: Comunicación

14

www.tknika.net

Zamalbide Auzoa z/g 20100 Errenteria (Gipuzkoa), 943 08 29 00


orokorra general Bego単a Azkarate Administraritza Laguntzailea / Auxiliar Administrativa Email: bazkarate@tknika.net Tel: 943.08.29.15 (2900)

Juan Carlos Perez Atezaina / Conserje Email: jcperez@tknika.net Tel: 943.08.29.00 edo 943.08.29.15 (2917)

Zamalbide Auzoa z/g

20100 Errenteria (Gipuzkoa), 943 08 29 00

www.tknika.net

15

Nor da nor Tknikan 2014  
Nor da nor Tknikan 2014  
Advertisement