Phase Shift By Aaron Kang

Page 1

PHASE SHI FT AVi sualJour neyoft heDoubl e-Sl i tExper i ment


AARONKANG

Ast udentbasedi nt heUK. St udyi ngI nt er i orAr chi t ect ur eand Desi gnatt heUni ver si t yofHer t f or dshi r e. Hascur r ent l yanFDA i nThr ee-Di mensi onalDesi gnandwont he201 7Cr eat i veAr t s I ndust r yAwar df orhi swor ki ncr eat i ngaconceptf orapavi l l i on i nLet chwor t hGar denCi t y . Hi swor kmai nl yconsi st sofi nt er i ordesi gnandar chi t ect ur e howeverhasdel vedi nt ot hewor l dofpr oductdesi gn, gr aphi c desi gnandani mat i on.


PHASESHI FT Avi sualj our ney , l oosel ybasedof ft hedoubl esl i texper i ment . t hedoubl e-sl i texper i menti sanexper i ment at i ont hat demonst r at est hatl i ghtandmat t ercandi spl aychar act er i st i cs ofbot hcl assi cal l ydef i nedwavesandpar t i cl es. Thenamei s t akenf r om t heout comebehi ndt heexper i ment . Changesi nt he pat hl engt hsofbot hwavesr esul ti naphaseshi f t , cr eat i ngan i nt er f er encepat t er n. Thel ongexposur eshot soft heni ght l i ght sf r om t heci t yr epr esentt hewaves, wher east hest ai r s r epr esentt hesl i t s. Thebui l di ngsar et her ef ort hesur r oundi ng ar easf ort hewavest obounceof ff r om. Thewavesal so met aphor i cal l yr epr esentpeopl east hei rl i vesi nt er t wi ni n amongstar chi t ect ur e. Theyst ar tof faspar t i cl e, butast hey del vei nt ot heci t yandr eactwi t ht hear chi t ect ur et her ei sa “ PhaseShi f t ”t hatal l owswavest of or m. Thesoundsr ef l ect t hoseofanof f i ceandagal l er y . Thi sr epr esent st het wowaves f or med. Ast heper soni sr epr esent edast hepar t i cl e, i tshows t hatonel i ghtpar t i cl ecanbespl i ti nt ot wodi f f er ent envi r onment st ocr eat et wodi f f er entsoundsf r om t wodi f f er ent pi ecesofar chi t ect ur e. Event houghever yper soni scapabl eof maki ngt hesamesounds, i t ’ st heenvi r onment st hatal l ows t hem t omakedi f f er entsoundsadi f f er entvi sual swhi chi nt ur n r el at esbackt ot het heor ywher eonel i ghtpar t i cl ei sspl i ti nt o t wowaves( dual i t y) .


SCENES