Page 1


Животворната вода на Улпия Пауталия - Велбъжд - Кюстендил Прелиствайки пожълтелите страници на историята ще видим един античен град и курорт с многовековно и твърде интересно развитие, което е свързано с различни фактори, но главният и водещ от тях са горещите минерални извори. Различни легенди, оброчни плочи, паметници и други говорят, че минералната вода е бликала свободно на повърхността на земята преди повече от XXV века. Тя става причина за привличане на траките, които се насочват към земите на древна Пауталия, а по-късно възникват различни селища едно, от които е днешен Кюстендил. Свидетелство за значимостта на града като курортно селище са Пауталийските терми, експонирани в центъра. Императорите Улпий Траян и Марк Аврелий са тези, които след сполучливо излекуване изграждат тук най-голямата балнеолечебница на Балканския полуостров. Минералната вода е с температура 73 градуса, богата на въглеводород, сулфат, натрий, силиций, сяра, сулфиди, водород и е с алкалност 9.15. Подходяща е за лечение на десетки заболявания като стерилитет, нарушения на опорно-двигателната система, радикулити, заболявания на нервната система и много други. Лековитите минерални извори, заедно с добрите климатични условия и богатите културни традиции превръщат Кюстендил в атрактивна дестинация за туризъм и до днес. Днес в Кюстендил има балнеоложки центрове и спа хотел, които с различни видове процедури и лечение с минерална вода успешно се включват в туристическия продукт, предлаган на територията на общината. Кюстендил е градът на художниците, овощната градина на България и най-вече „място докоснато от боговете“- прекрасна природа, спокойствие и чист въздух.


Life-giving water Ulpia Pautalia – Velbazhd - Kyustendil The history of Kyustendil shows us an ancient city and resort with centuries-old and very interesting development, which is related to various factors, but chief and host of them are hot mineral springs.Various legends, votive tablets, monuments and other shows that mineral water is a flowing freely on the ground more than 25 centuries. Evidences of the importance of the city as a resort are Pautalia baths, exposed in the centre of the town. The emperors Ulpius Trajan and Marcus Aurelius are those who built the biggest balneological clinic of the Balkans. The mineral water is with temperature 73 degrees, rich in hydrocarbon, sulfate, sodium, silicon, sulfur, sulfides, hydrogen and the alkalinity is 9.15. It is suitable for the treatment of dozens of diseases such as infertility, disorders of the musculoskeletal system, radiculitis, diseases of the nervous system and many others.

The mineral springs, together with good climatic conditions and the rich cultural traditions make Kyustendil an attractive destination for tourism. Due to high-quality mineral water, there are many balenological and spa centres in Kyustendil, which offer different types of procedures and treatments, which are successfully included and very popular in the tourist offers. Kyustendil is the town of artists, the orchard of Bulgaria and especially "a place touched by the Gods" - beautiful scenery, tranquility and fresh air.


Кюстендил 2500 Bulgaria , 2500 Kyustendil ул. Цар Симеон I 24 24 Tsar Simeon 1st Str. тел.: 078/55-90-00 Phone:+359 78/55-90-00 Факс: 078/55-13-55 Fax: +359 78/55-13-55 e-mail: strimon@strimon-spaclub.com www.strimon-spaclub.com

Кюстендил 2500 Bulgaria, 2500 Kyustendil ул. Цар Симеон I 28 28 Tsar Simeon 1st Str. тел.: 078/55-09-70 Phones: +359 78/55-09-70 е-mail: sbrkn_bani@abv.bg www.rehabilitatzia-bg.com

Кюстендил 2500 ул. Стефан Караджа 9 тел.: 078/55-42-45

Bulgaria, 2500 Kyustendil 9 Stefan Karadzha Str. Phone: +359 78/55-42 -45

Животворната вода на Улпия Пауталия - Велбъжд - Кюстендил  

Информация за животворната вода на Улпия Пауталия - Велбъжд - Кюстендил

Животворната вода на Улпия Пауталия - Велбъжд - Кюстендил  

Информация за животворната вода на Улпия Пауталия - Велбъжд - Кюстендил

Advertisement