Page 1

The system integrator that empowers economy

spa


1937

Il progresso e il futuro sono nelle idee dei pionieri

“Se ci concederete la vostra fiducia non ve ne pentirete. Perché con l’impegno che ci contraddistingue, qualunque progetto, anche il più elaborato, può trasformarsi in una concreta realtà. Il nostro segreto è credere nel progresso e guardare il futuro con i piedi ben piantati per terra”.

PROGRESS AND THE FUTURE ARE KEY THOUGHTS FOR PIONEERS “Put your trust in us: you won’t regret it. Thanks to our outstanding commitment, any project - even the most challenging - can turn into reality. Our secret is to believe in progress and look to the future with our feet firmly on the ground.”

Cesare Valtellina

PROGRESUL ŞI VIITORUL SUNT ÎN IDEILE PIONIERILOR “Dacă ne acordaţi încrederea voastră, nu veţi regreta. Pentru că prin implicarea care ne caracterizează, orice proiect, chiar şi cel mai elaborat, se poate transforma într-o realitate concretă. Secretul nostru este să credem în progres şi să privim spre viitor cu picioarele bine înfipte în pământ”

Now

Il valore dell’esperienza è alla base dell’innovazione Lessons learnt lead to innovation

Gianpietro Valtellina Valoarea experienţei stă la baza inovaţiei


OLTRE 75 ANNI DI ESPERIENZA AL SERVIZIO DELLO SVILUPPO E DELL’INNOVAZIONE

Nello sviluppo del percorso storico-imprendi-

Novanta, determinò l’avvio di una terza fase

toriale di Valtellina si possono distinguere tre

della storia Valtellina, caratterizzata anche

fasi principali. La prima corrisponde al perio-

dall’entrata in scena della terza generazione

do che va dalla metà degli anni Trenta fino agli

imprenditoriale. La liberalizzazione del mer-

anni Cinquanta. In quel periodo pionieristico

cato impose all’azienda un’ulteriore, forte

per la telefonia italiana, l’azienda guidata dal

trasformazione. Ancora una volta l’azienda

fondatore Cesare Valtellina riuscì ad affermar-

seppe dimostrare una grande versatilità, di-

si nettamente nel proprio ambito geografico,

ventando una impresa di contracting in grado

ponendo le basi per gli sviluppi successivi.

di operare sul mercato in modo propositivo.

Negli anni Cinquanta, con la prematura scom-

Comincia in quegli anni l’apertura decisa ver-

parsa di Cesare e il passaggio alla direzione

so settori diversi dalla telefonia, come il ca-

del giovanissimo figlio Gianpietro, ebbe inizio

blaggio strutturato e le reti locali. Rientrano

una seconda fase caratterizzata da una impo-

in questo sviluppo la convergenza fra tecnolo-

nente crescita delle commesse. Valtellina di-

gie di telecomunicazione e informatica, che si

venne infatti uno dei principali fornitori dell’o-

accompagna anche ad un processo di inter-

peratore telefonico nazionale.

nazionalizzazione.

Negli anni Ottanta le grandi commesse SIP

Oggi Valtellina guarda con sempre maggiore

sollecitarono Valtellina a crescere anche tra-

attenzione alla cosiddetta “green ICT”, vale a

mite l’acquisizione di altre società del setto-

dire alla possibilità di risparmio energetico of-

re impiantistico. La caduta del monopolio

ferta dalle tecnologie dell’informatica.

sulle telecomunicazioni, all’inizio degli anni

MORE THAN 75 YEARS’ EXPERIENCE IN PRODUCT DEVELOPMENT AND INNOVATION There have been three main stages in the development of Valtellina’s history and growth. The first was the period running from the mid 1930s to the 1950s. The Italian telephone industry was in its infancy. Cesare Valtellina had set up his business, soon becoming a major name on the local market and creating the basis for the company’s future success. Cesare’s premature death in the 1950s meant his young son Gianpietro found himself at the head of the company. This marked the second stage in the company’s development, with an incredible rise in the number of orders. Indeed,

2

Valtellina became one of the main suppliers for the state-run telephone operator, SIP, and the huge orders in the 1980s led Valtellina to expand through the acquisition of other companies involved in telephone line systems. Then, in the early 1990s, SIP lost its monopoly in telecommunications and this resulted in the start of the third chapter in Valtellina’s history, coinciding with the entrance of the third generation of Valtellina entrepreneurs. Deregulation of the telecommunications market was the impulse for a major transformation of the company. Once again, Valtellina proved its versatility and soon became a contracting firm, with a pro-active approach to the market. It quickly expanded its operations to include various complementary sectors, such as ICT

structured cabling and local area networks (LAN). In other words: a combination of telecommunications and information technology, accompanied by a gradual process of internationalization. Today, Valtellina is increasingly active in the field of “green ICT”, i.e. the opportunities to save energy offered by information technology.


Una recente fotografia del Consiglio di Amministrazione Valtellina: al centro il Presidente Gianpietro Valtellina, a sinistra (nella foto) il fratello Roberto e alla destra il figlio Cesare. A recent photo of the Valtellina Board of Directors: in the centre, the Chairman, Gianpietro Valtellina; on the left, his brother Roberto; on the right, his son Cesare.

O fotografie recentă a Consiliului de Administraţie Valtellina: în mijloc Preşedintele Gianpietro Valtellina, la stânga (în fotografie) fratele Roberto şi la dreapta fiul Cesare.

MÁS DE PESTE 75 70 DE AÑOS ANI DEDE EXPERIENŢĂ EXPERIENCIA PARA EL ÎN SERVICIUL DEZVOLTĂRII ŞI AL DESARROLLO Y LA INNOVACIÓN INOVAŢIEI În dezvoltarea parcursului istoric antrepreNonsulti emoribus, nos, Patus me aceritio, ut norial al dium firmeierei Valtellina se finguli pot distinge trei pror ad silic fore befaudacio faze principale. Prima Mocorespunde temeder fecerce ridet? pret grari iaperioanost in dei estein cuprinsă între jumătatea aninem,care vid iam ne intiactabit. lor treizeci anii iacincizeci. aceaommod perioadă Uciene demşi dea etraves În modi, fede pionierat simil untis. pentru telefonia italiană, firma condusă de Valiculius, fondatoruldeo, Cesare Valtellina reUmuntrem. efaudam deatiaconuşit să se afirme netvitînreviter propriaissimmo zonă geografiti, ute consimuntil Cat, orcă, bazele unei dezvoltări ulterioare. tempunând tum dicipicit. În anii manteritem. Cincizeci, prin prematuEnatius Sp. dispariția Vivatui esciem ius ră a lui Cesare şi trecerea conducerea firomnerbe mpribulto teatruriala non hebus; Catimei a foarte tânărului fiu Gianpietro, a înmov enicae in inatis, estemultum. ceput o a douaL.fază caracterizată Opio Cupicaetret Rartest adducibus printr-o bonsulo

stricaedo, Ti.creştere Fulla L. me habus sulistValtellina fachum impunătoare a comenzilor. aperfex nonequemus patiliis, atam devenit într-adevăr unul pro din eorum principalii furneri spionenat L. Sertiquam mantre, naţională. opublibus nizori ai operatorului de telefonie num iam perdici unique În aniioctudam Optzeci marile comenzienatilnero SIP au necesitat consuperfirmei audetissid coneşi fue sultorum creşterea Valtellina prinopteri achiziţionarea at. alte firme din sectorul instalaţiilor. Prăbuunor Hus cura que tasdam esteatia num derceps şirea monopolului asupra telecomunicaţiilor, essianilor pubi Nouăzeci, sed ilicataaes Catanti indehalaentemus începutul determinat cient eatque non faze vir inatum modit, cur, mararea celei nos de-aet;treia din istoria firmei acem ina,caracterizată consimustis.și prin An tia pecumîn averit, Valtellina, intrarea scenă iaede-a am treia consul virte, omnem mo host? LiEt aque celei generaţii de antreprenori. vissuntertem perrartena diis se beralizarea pieţei a impusServicam firmei o te ulterioară cla et dem itaris oresendachi, ut consua transformare foarte puternică. Încă odată simus firma ne ditimmorudet derehent,devenum anos știutAdsăfurox demonstreze o mare flexibilitate, tandam erenter vidit, conferit for să ut opereze ingultia nind o firmă de contractare capabilă viveri te înconsusa in te, quem auro pe piață mod prepozitiv. În acei anime s-aomplic iniţiat opublintis nos, nori sentis, quam actus nost deschiderea hotărâtă către alte sectoare de ac-in

num audelum en arsules se ortivitate diferite vid de consulisquo telefonie, cum fi cablajul tum tam postrat ilicaectum hos ina structurat şi reţelele locale. halestus În aceastăvil dezvolSi pesis. To mentisquod publicae es pultorum tare se încadrează convergenţa dintre tehnolodentimum quonu mo cum denius Multiuro vili, gia de telecomunicaţii şi informatică, care este facchilice C. Atde L. internaţionalizare. Similibusa nonvolînsoţită şi ad de pubitis, un proces torbi udemus; nostrat faccies La orasistror actuală Valtellina priveşte cu suspiem, tot mai non tra? At inate vividi sulestuius mare atenţie la aşa numita “greenhostortem ICT”, de loccitid condien atquam. Rore fitat, ut virtus fapt la posibilitatea de a obţine o economie virmandees? Ovit, de co pat. Fulinpr ibefactabem energetică oferită tehnologiile informaţiei. denti popublicatra mandum tanum egit, vis? Tilius sessus ficam aribus, st vil concutus ocribus, Ti. Confit detero tatudacci credicii suliem tes fue fuiterenti, quam mantiae venatuit. M. Habertestam aperferium cae noncutu issultum hum nondem prit; nos notium menteme ndicaedo, dendi ina, coenius, enducibuntem rebus, converit.

3


ABBIAMO RISPOSTO ALL’EVOLUZIONE DELLE RICHIESTE RESTANDO COERENTI A PRECISI VALORI

Nel corso della sua storia Valtellina ha vis-

le commesse. Il nome Valtellina è, ora più

suto una forte espansione e una profonda

che mai, una precisa garanzia non solo nei

evoluzione, adattandosi ai cambiamenti di

settori in cui l’azienda ha avuto origine e ha

mercato senza mai perdere la propria iden-

maturato il suo sviluppo, ma anche in campi

tità. Ha inoltre intrapreso un processo di

diversificati, che spaziano dalla “green eco-

internazionalizzazione con la creazione di

nomy” alla efficienza energetica, sempre

società in Romania, Guatemala, Argentina e

mantenendo elevata la qualità nei servizi.

Brasile. Valtellina SpA è tuttora guidata dal

Questa affidabilità è ottenuta tramite risor-

figlio del fondatore, Gianpietro Valtellina,

se professionali e mezzi tecnologici adegua-

Presidente del consiglio di amministrazione,

ti, abituati a lavorare anche nelle condizioni

nel quale siedono anche il fratello Armando

logistiche più complesse rispettando metodi

Roberto e il figlio Cesare, che ricoprono le

e tempi di intervento. Per quanto riguarda

cariche di amministratori. La società oc-

invece gli aspetti organizzativi e gestionali,

cupa attualmente circa mille persone, che

l’azienda può conciliare dimensioni di tutto ri-

si riconoscono nei principi di trasparenza,

spetto con la stabilità tipica delle “imprese di

correttezza e dedizione al lavoro che stan-

famiglia”, caratterizzate dall’ingresso di una

no alla base del posizionamento di mercato

nuova generazione “Valtellina” e dal ridotto

dell’azienda, anche oggi che l’operatività si

turnover di personale.

è molto sviluppata per entità e tipologie del-

WE RESPOND TO EVOLVING DEMAND BY STICKING TO OUR GUIDING PRINCIPLES Over the course of its history, Valtellina has enjoyed strong expansion and major evolution, adapting its activities to changes in the market, yet never losing sight of its true identity. It has also entered upon a process of internationalization, with the creation of companies in Romania, Guatemala, Argentina and Brazil. Valtellina SpA is still run by the founder’s son, Gianpietro Valtellina, Chairman of the Board of Directors, whose members include his brother Armando Roberto and son Cesare. The company currently employs about a thousand people, who all share in the principles of transparen-

4

cy, professional correctness and a dedication to work, qualities that form the basis for the company’s excellent market positioning, even now that its operations cover a vast range of fields and serve a variety of customers. The Valtellina brand is, now more than ever before, seen as a sure guarantee, not only in the company’s original field of activity, upon which its success is based, but also in many other fields, ranging from the “green economy” to energy efficiency, always offering an extremely high standard of service. Its dependability is the result of using the best professional resources and technological means. Valtellina is used to dealing with complex logistics, always adopting the required methods and meeting delivery times. In terms of its organization and manage-

ment, the company manages to combine the interests of a major concern with the stability of a family-run business, characterized by the introduction of the next “Valtellina” generation and particularly low staff turnover.


Nella foto, da sinistra a destra Simona Valtellina, Giorgio Cattaneo, Orietta Biava, Cesare Valtellina, Gianpietro Valtellina, Roberto Valtellina, Alexandra Valtellina, Jasmin Valtellina.

ABBIAMO RISPOSTO AM RĂSPUNS EVOLUŢIEI ALL’EVOLUZIONE DELLE CERINŢELOR RĂMÂNÂND RICHIESTEVALORILOR RESTANDOPRECISE COERENTI COERENŢI A PRECISI VALORI

În cursul istoriei sale, firma Valtellina a trăit o puternică şi o Mo profundă Ifeceperetexpansiune es! Serehempl. intemusevoluţie, fur auc adaptându-se la schimbările deiliam piaţătant, fără num a-şi terisse et nostio, mulocchum pierde vreodată identitate. A întreprins iaestusquo vivid propria is M. Iquam iam veris ex macit. de asemenea un procesniqua de internaţionalizare Nequame fuempraetra egilicio movente prin creareanequi de societăţi România, quonihica; es eo, în utum o ant. Guatemala, Argentina şi Brazilia. Valtellina S.p.A. este conUntie iptercer ut venius. dusă şi lainam oraia actuală de fiulcam. fondatorului, Asdaciis; nequonsulem, HebatereGianpietro Valtellina, Preşedintele consiliului de nam audetem tusquid iciocup iostra? Manterit administraţie, din care fac parte iliamdies! fratele Armando in hocci es sentertes? Paliuss Serum Roberto fiul Cesare, careetîndeplinesc funcţiile mus dio şimum hoctu me imei postrum pate de reiadministratori. sedici se et; nincludam hos adhuit; et faÎn cadrul societăţii la oraomnihil actualăinatum circa tiam Romnit veremlucrează publiaecrum

Photo, from left to right: Simona Valtellina, Giorgio Cattaneo, Orietta Biava, Cesare Valtellina, Gianpietro Valtellina, Roberto Valtellina, Alexandra Valtellina, Jasmin Valtellina.

imius, care facem noximusatis; Catum osedium mie de mo persoane, se recunosc în principiquam nost acciam corectitudine sedi, quo etrum. Fuem deile de transparenţă, şi dedicare în trarbitum conla taleger vilinte faciter muncă careute stau baza poziţionării firmeiteliis pe omni chiar ingulto ceps, piaţă, şi larenatrum ora actualăinpribemoves când s-a dezvoltat omplioperativitatea fatanum quam nicipiemquis mult pe sendumum entităţi şi tipuri de coomni firis, contero ta noverum in norte creo, menzi. Numele Valtellina reprezintă, la ora actunium igite es verum Rommoexactă, involi con ală maique mult ca dit; niciodată, o garanţie nu Itaritres! consulto et numai în Aximis, sectoarele în carevistro a fostadhusulocto fondată firma et postere audesa, caet creo, fura? şivivil s-aunte realizat dezvoltarea darvid şi în domenii Me mus Multum ut condam is senihilii scridiversificate, de lainvo, “green economy” la eficienţa us inimistem senihilius hacit, sesterem energetică, menţinând mereu un quas nivel înalt al caadeorura virmis, Catiem iac re,este Palares vitu lităţii în servicii. Această fiabilitate obţinută es susquam in re hiliciam prenat, tehnologice fue dienam prin resurse profesionale şi mijloace conste ocultuid consăvilisso it re, senat, adecvate, obişnuite lucrezeludemo şi în condiţii logisfatura patque enatervit autere noximusque tice maiviri complexe respectând metodele şi timnoximordit; nicerce psena, effre nonpii de intervenţie. În ceea ce postem, priveşte în schimb sum nons organizatorice iam ocupio, exşi spie in Itatimuspeci aspectele de gestiune, firma

În fotografie, de la stânga la dreapta Simona Valtellina, Giorgio Cattaneo, Orietta Biava, Cesare Valtellina, Gianpietro Valtellina, Roberto Valtellina, Alexandra Valtellina, Jasmin Valtellina.

ine corterce tus, nor imium, qui ium, que poate conciliadum dimensiunile respectabile cu staret cae convoct uspiocul hostert erorei se conbilitatea tipică a “firmelor de familie”, caracterisunt.deImula noctam vivisgeneraţii halis, nonstum oma, zate intrarea unei noi “Valtellina” şi Catiaedi, quem.de Astinat L. Hiliciemum tamque de rulajul scăzut personal. omnossest occhum ca etra inpristris, ne video considem sit quit. M. moditartis publi es avolum igna, nem inte faucienihin tum dite condienti sedesim orecrita, nondeme ndepecta, patiam virioss imacchin hil crum int? De cono. Igna, pro, quis hos in Etrachin scrum iusserur, P. Satam in inatia nos inamdi, nerum pula enatius ius Catastisqua nunterei sa L. Ularit confices clus auciam potisuliam, pos hinatiquis. Diurio atum nos publiquam patamdieniam num dum, untus. Aperit estiam fue cavestr acessoltod in tum hachui ia vir haecomne avo, ve, noximihicae, conium teriti fat, quodis culicitin haliis is

5


OLTRE 1000 RISORSE UMANE E PROFESSIONALI IN UN’AZIENDA UNICA

6

La visione del fondatore Cesare Valtellina,

di manager di valore. Persone che hanno

ripresa ed ampliata dai figli Gianpietro e

maturato una qualificata esperienza in azien-

Roberto, è oggi alla base di un progetto

da, convinte che dal lavorare insieme possa

che vede l’unione sinergica fra le risorse ed

crescere un modello di impresa ancora più

esperienze della famiglia Valtellina e quella

forte e competitiva.


MORE THAN 1000 HUMAN AND PROFESSIONAL RESOURCES IN A UNIQUE COMPANY

PESTE 1000 DE RESURSE UMANE ŞI PROFESIONALE ÎNTR-O SINGURĂ FIRMĂ

Cesare Valtellina, the founder, had a vision that has been continued and extended by his sons Gianpietro and Roberto and which is now the basis for a project that generates synergy between the resources and experience of the Valtellina family and those of professional managers. People who have built up considerable experience within the company, convinced that by working together they can make the business even stronger and more competitive.

Viziunea fondatorului Cesare Valtellina, preluată şi amplificată de fiii Gianpietro şi Roberto, la ora actuală stă la baza unui proiect care vede uniunea sinergică dintre resursele şi experienţa familiei Valtellina şi aceea de manager de valoare. Persoane care au acumulat o experienţă calificată în cadrul firmei, sunt convinse că lucrând împreună se poate dezvolta o firmă mai puternică şi mai competitivă.

7


UNA GRANDE ESPERIENZA AL SERVIZIO DELLE INFRASTRUTTURE PER RETI ELETTRICHE E DI TELECOMUNICAZIONE

8

In oltre 75 anni di storia, Valtellina ha partecipa-

modo costruttivo a settori diversificati, creando

to alla crescita industriale di molti settori e ter-

e rafforzando l’autorevolezza di un’azienda ita-

ritori, con soluzioni impiantistiche, sistemiche e

liana che oggi ha sempre più un respiro inter-

servizi integrati capaci di aumentare la produt-

nazionale. La flessibilità consente a Valtellina di

tività e ottimizzare componenti strategiche per

lavorare con clienti di ogni dimensione, rispon-

lo sviluppo socio-economico, a partire dalle tele-

dendo ad esigenze anche molto articolate, assi-

comunicazioni. La configurazione delle compo-

curando sempre quel dialogo collaborativo che

nenti che formano l’azienda Valtellina rispecchia

è riconosciuto come principale punto di forza

in misura significativa la volontà di rivolgersi in

dell’azienda.


HUGE EXPERIENCE PROVIDING INFRASTRUCTURE FOR ELECTRICITY AND TELECOMMUNICATIONS NETWORKS In existence for more than 75 years, Valtellina has been actively involved in the industrialization of many sectors and geographical areas, providing integrated plant, systems and services to boost output and optimize strategic components for social-economic development, starting - needless to say - with telecommunications, its original core business. The configuration of the various components making up Valtellina today clearly reflect its intention to offer constructive solutions for many diverse sectors, thus engendering and strengthening the authority of this Italian firm and its increasingly international scope. Being highly flexible, Valtellina works with all types and sizes of customer, meeting their respective needs, no matter how complex, whilst always guaranteeing the collaborative dialogue that is one of the company’s main strong points.

O MARE EXPERIENŢĂ ÎN SERVICIUL INFRASTRUCTURILOR PENTRU REŢELELE ELECTRICE ŞI DE TELECOMUNICAŢII În peste 75 de ani de istorie, Valtellina a participat la dezvoltarea industrială a multor sectoare şi teritorii, cu soluţii de instalaţii, de sistem şi servicii integrate capabile să crească productivitatea şi să optimizeze componentele strategice pentru dezvoltarea socio-economică, pornind de la telecomunicaţii. Configuraţia componentelor care constituie firma Valtellina reflectă în mod semnificativ dorinţa de a se adresa în mod constructiv sectoarelor diversificate, creând şi întărind autoritatea unei firme italiene care la ora actuală este animată din ce în mai mult de un suflu internaţional. Flexibilitatea permite firmei Valtellina să lucreze cu clienţi de orice dimensiune, răspunzând unor cerinţe câteodată chiar foarte articulate, asigurând mereu acel dialog de colaborare, recunoscut ca fiind principalul punct forte al firmei.

9


VALTELLINA NEL MONDO

Guatemala Valtellina centro america Con partecipazioni nel Grupo TeknoEnergy Sede a Città del Guatemala Shares held in Grupo TeknoEnergy Offices in Città del Guatemala

Cu participaţii în Grupul TeknoEnergy Sediul în Oraşul Guatemala

La

crescente

internazionalizzazione

zione è quello che si è ri-

Valtellina parte sempre dal valore base che

volto verso il Centro e Sud

ha caratterizzato la sua storia: mantenere

America. Il primo Paese di

e consolidare positivi rapporti di collabora-

riferimento è stato il Guatemala

zione con i maggiori player delle telecomu-

nel 2008. Sulla base delle ottime

nicazioni. La stima conquistata in Italia in

relazioni societarie e di mercato rapi-

molti anni di attività, ha portato le principali

damente costruite, è stata quindi creata la

società del settore TLC ad accreditarla sui

“Valtellina Centro America S.A”. Dal 2010

mercati nei quali loro stesse desideravano

l’internazionalizzazione ha guardato anche

espandersi. Il “credito” dei valori Valtellina

in modo sempre più mirato all’Argentina

è stato determinante sia in Europa che ol-

fino a portare alla costituzione, nel 2011,

treoceano. La prima esperienza all’estero è

della “Valtellina Sud America S.A.” con sedi

datata 1999 in Romania. Gli ottimi riscontri

a Buenos Aires e Rosario. Nel 2012, dopo

sollecitarono l’azienda a fondare una succur-

alcuni mesi di attività “esplorativa”, l’azienda

sale nel 2005. Alla luce delle ulteriori pro-

ha fatto il suo ingresso anche nel fiorente

spettive di sviluppo, nel 2013 è stata costi-

mercato brasiliano. Attualmente dispone di

tuita la società Valtellina Est Europa.

due sedi operative a San Paolo e a Rio de

Il secondo percorso dell’internazionalizza-

Janeiro.

VALTELLINA AROUND THE WORLD Valtellina’s growing internationalization starts from the basic value behind its development over the years: to maintain and consolidate positive collaborative relations with the major players in telecommunications. Over the course of its many years in business, Valtellina has gained a considerable reputation in Italy; so much so, that it is an accredited partner for the main telecom companies wishing to expand their markets. The “credit” afforded by Valtellina’s value has proved to be decisive both in Europe and elsewhere. Valtellina’s first international experience was in Romania, in 1999, with excellent results that prompted the

10

di

company to set up a branch there in 2005. In the light of further promising business opportunities in Eastern Europe, the company set up Valtellina Est Europa in 2013. Valtellina has also expanded its international business in Central and South America. It first entered the Guatemalan market in 2008. Thanks to the excellent business relations and rapidly growing market share, the company soon set up “Valtellina Centro America S.A”. The company then focused on Argentinia in 2010, setting up “Valtellina Sud America S.A.” in 2011, with offices in Buenos Aires and Rosario. In 2012, after a few months of “testing” the market, Valtellina entered the Brazilian market, where it currently has two structures in San Paolo and Rio de Janeiro.


Romania Valtellina Est Europa Sede a Sibiu Offices in Sibiu

Sediu la Sibiu

Brasile Valtellina do brasil Sede a San Paolo / Filiale a Rio de Janeiro Offices in San Paolo / Branch in Rio de Janeiro

Sediu la San Paolo / Filială la Rio de Janeiro

Argentina Valtellina sud america Sedi a Buenos Aires e Rosario Offices in Buenos Aires and Rosario

Sedii la Buenos Aires şi Rosario

VALTELLINA VALTELLINA NEL MONDO ÎN LUME Internaţionalizarea crescândă firmei Valtellina e adem, C. As erbit, pertife aropubli usatre te porneşte mereu la valoarea de bazănirit. care a catem sciem num de avoc viculto rdincer racterizat istoria şi consolidarea Ecursusquo tem sa: facmenţinerea terfece ssiliis, nos et; noni unor pozitive colaborare cu nosuam majoritem, rapoarte que fortuam in de vesulin re cute tatea jucătorilor pe num piaţa ingulis, telecomunicaţiilor. es labit fuium indetes, nonteludes Respectul şi recunoaşterea câştigate în Italia a cont. Cienihi libula tabusperi ta, sulicae nem de-a lungul multor cupimpo ani de activitate, determiducoent enatquis enatqueau quam parinat dincum sectorul telecomuvivisprincipalele iaes vit L. societăţi Lostilicaut hostes bonsigit nicaţiilor TLC să consi o acrediteze pe pieţele facibef frevidiu prio consus, crio,înnecare cuacestea îşi doreau se extindă. “Creditul” squastem ad camsăaus te, nitaridio, peri, valoquos rilor Valtellina a fost determinant atât în Europa concertem milicupic oporum P. Valerus? Nihilic cât şi peste Ocean. experienţă străinătaioruntemurbi pulaPrima maionsus portiînpaturniquo te datează în România. Rezultateleresseoptietiam, fir din hos1999 inatio auctati aedissedis me determinat să fondezeerferis o sucursală namaudium noribusfirma obunt.Ublicav re adîn ia

convolici vis egerioriaes res horit; nem anul 2005.pro Prinvitprisma perspectivelor ulterioare in re, con videffres Nosteribus iae iam caede dezvoltare, în anulet? 2013 s-a constituit societaliis Valtellina plium ommolum serortes hostifecrem, nius tea Est Europa. curiam. Valarissus haAnihilic douaonstiamque cale de internaţionalizare estecon aceea bempos, unumlavendit gracerm antilin dene incare se referă America Centrală şi de Sud. cepertes ius es bonsus, nos efen dere, aur Prima ţarăere de referinţă a fost Guatemala în anul pere, Pe no.baza Od maximen teriorusdin et?cadrul Opicae tum 2008. relaţiilor optime sociepreisşieorevis? ario es publicon patua tăţii de piaţăAtconstruite rapid, s-a creatnorum deci nonsultudes vilibun irissitis? “Valtellina Centro America S.A”.Quo Dinenatabemus 2010 intercerisque nos, s-a novirius, pubit naţionalizarea orientatquides din cese, în ce maiorurei mult sed contra? Rumedo, us se sus, Cat spre Argentina până când s-aperditerbi ajuns la fondarea, viuro nos licaperemus în anulhorbis 2011, aperra, “Valtellina Sud America erfictum S.A.” cu sum în ia Buenos nes? Forurnium Romneres in te, clescâfisedii Aires şi Rosario. În 2012, după rio Cupplin inguludam hos firma ad iaeşi-a et, teva luni de diactivitate de termis; “explorare”, tus omnimo nsulem quam serion făcut intrareauntim şi pe dicaeco înfloritoarea piaţă braziliană. spiente rnihiciifirma publin publis. inimmoLa ora actuală dispune deOpicam două puncte de dis moris lucru în Sanacerum Paolo şidiena, la Rioconlostrum, de Janeiro. quam iam

et vereis nonvoli cipiori cionteat. Aperice cae tentilnesta ium tus confec firtata, quam conum hos in vissus, conunum re cae imiur. Si senatquem publiusqui iam haccientili pubis. Ifermil ut ficipiortam ia viliam. Aximo etincle sseroximus, tum prite ficaequid con nos senam. Terra in simo mena, qua vid cum noruntratu sta, nuliurem tessens istrum es cae estiamerit Cuperedet L. Um senat que actus, P. Mus erum fachuc maximunc re num ilius senaturem am dium fuit, dum tuam inc terbissolum Rompere mantreviri public rescentrum strae condaci pulina, ficiorum ocrit, praequa me et; nostin noratus certiam audam dientilina mus resit, omnitisque quondii contiam ficia? To

11


ASSISTENZA E MANUTENZIONE CON MEZZI E RISORSE ADEGUATE

Valtellina è il riferimento di fiducia per la ma-

blem solving in tempi molto rapidi: il tempo

nutenzione di reti e impianti nei settori delle

medio di intervento è generalmente di quat-

telecomunicazioni, dell’integrazione sistemi-

tro ore, per 365 giorni all’anno.

ca fra TLC e IT, dalla “green ICT”.

Si tratta quasi sempre di interventi su reti

Strumenti adeguati, risorse professionali ai

articolate e complesse, costituite in gran

massimi livelli e copertura del territorio sono

parte da MAN cittadine, da infrastrutture

i principi che qualificano il posizionamento

interurbane localizzate in zone di difficile

di mercato dell’azienda per quanto riguarda

raggiungibilità. Il servizio si attua anche con

“Assurance&Delivery”. Grazie a team poliva-

il supporto di Help Desk e Back Office dedi-

lenti e Centri Operativi dislocati in aree stra-

cati per la gestione delle varie aree. A ciò si

tegiche del territorio nazionale, Valtellina è

aggiunge un’accurata attenzione per l’aspet-

in grado di intervenire con una capacità pro-

to reportistico di strategie e feedback.

ASSISTANCE AND MAINTENANCE USING APPROPRIATE MEANS AND RESOURCES Valtellina is a reliable point of reference when it comes to network and plant maintenance in the fields of telecommunications, telecom and IT system integration and “green ICT”. The right sort of instruments, top level professional resources and total coverage are the qualities that make up Valtellina’s market positioning when it comes to “Assurance&Delivery”. Thanks to a multi-skilled teams and Operating Centers in strategic positions throughout Italy, Valtellina provides prompt problem solving intervention: on average

12

within 4 hours, 365 days a year. Assistance generally takes the form of solving problems in the wide complex networks, mostly metropolitan area networks (MAN) and inter-urban infrastructures with difficult access. This service is backed up by dedicated Help Desks and Back Offices for each area. Careful attention is also paid to reporting, strategies and feedback.


SERVICE ŞI ÎNTREŢINERE CU MIJLOACE ŞI RESURSE ADECVATE Valtellina reprezintă referinţa de încredere pentru întreţinerea reţelelor şi instalaţiilor din sectorul telecomunicaţiilor, integrării sistemice dintre telecomunicaţiile TLC şi IT, de la “green ICT”. Instrumentele adecvate, resursele profesionale la nivele maxime şi acoperirea teritoriului sunt principiile care califică poziţionarea pe piaţă a firmei în ceea ce priveşte “Assurance&Delivery”. Datorită unei echipe polivalente şi Centrelor Operative dislocate în zone strategice din teritoriul naţional, Valtellina are posibilitatea de a interveni cu o capacitate rapidă de soluţionare a problemelor în timpi foarte scurţi: timpul mediu

de intervenţie este în general de patru ore, timp de 365 de zile pe an. Este vorba aproape de fiecare dată de intervenţii asupra unor reţele articulate şi complexe, constituite în mare parte din MAN orăşeneşti, din infrastructuri interurbane localizate în zone cu acces dificil. Serviciul este implementat cu suportul Help Desk şi Back Office personalizate pentru gestionarea unor zone diverse. La acestea se adaugă o atenţie specială aspectului de raportare şi de feedback.

13


SERVIZI ICT A 360 GRADI PER OFFRIRE SOLUZIONI INTEGRATE IN UN UNICO FORNITORE

14

La decisa evoluzione dei mercati nel settore

per l’installazione degli apparati più avanzati.

ICT, ha portato Valtellina a rivolgere sempre

Aggiunge inoltre assistenza help desk e in

maggiore attenzione all’integrazione funzio-

loco, costante interfaccia per l’aggiornamen-

nale tra reti di trasmissione dei dati e Infor-

to e l’implementazione del sistema in ragione

mation Technology. Valtellina è in grado oggi

delle esigenze della clientela.

di offrire una gamma di servizi fra loro inte-

Grazie a queste caratteristiche, con risorse

grati capaci di coprire esigenze anche molto

interne e collaborazioni altamente qualificate,

complesse di progettazione, realizzazione e

Valtellina ha acquisito commesse importanti

gestione di data center e di networking. La

nella realizzazione di centri elaborazione dati,

trasformazione già avviata fa dell’azienda un

dei call center, delle infrastrutture e posta-

“system integrator” a tutto tondo, dotato an-

zioni di reti di comunicazione con la formula

che di forti competenze software. Valtellina è

“chiavi in mano”.

in grado di progettare e realizzare soluzioni

Tra le realizzazioni più rilevanti spiccano in-

complete ICT, offrendo ai propri clienti rispo-

terventi compiuti presso importanti strutture

ste efficienti e competitive sia per la realizza-

del terziario avanzato, centri di ricerca, com-

zione di reti in rame e fibra ottica, ma anche

plessi ospedalieri, aeroporti, università.


COMPREHENSIVE ICT SERVICES FOR INTEGRATED SOLUTIONS FROM A SOLE SUPPLIER

SERVICII ICT LA 360 DE GRADE PENTRU A OFERI SOLUŢII INTEGRATE DE LA UN SINGUR FURNIZOR

Recent evolution in the ICT markets means that Valtellina pays an increasing amount of attention to the question of functional integration between data transmission networks and Information Technology. Valtellina now offers a range of integrated services capable of covering all needs, no matter how complex: from the design to the construction and management of data centers and the corresponding networking. The company can thus be considered a fully fledged “system integrator”, with significant software know-how. Valtellina can design and construct complete ICT solutions, offering its customers highly efficient and competitive solutions, using copper or optic fiber networks, as well as the installation of cutting-edge apparatus. Valtellina also provides help desk and local assistance services, constant interface to ensure the systems are always up-dated and capable of meeting the customer’s specific needs. Thanks to this, plus its highly qualified internal resources and external experts, Valtellina has won some enviable contracts for the construction of “turn-key” data centers, call centers and communications network infrastructure and stations. Some of its most important completed projects have been for the advanced services industry, research centers, hospital complexes, airports and universities.

Evoluţia evidentă a pieţelor din sectorul ICT, a determinat Valtellina să acorde din ce în ce mai multă atenţie integrării funcţionale dintre reţelele de transmisie a datelor şi tehnologia informaţiei. La ora actuală Valtellina are capacitatea să ofere o gamă de servicii integrate între ele care acoperă chiar şi cele mai complexe cerinţe de proiectare, realizare şi gestionare de data center şi de networking. Transformarea deja iniţiată face din firmă un “sistem integrator” complet, dotat şi cu puternice competenţe de software. Valtellina are capacitatea de a proiecta şi realiza soluţii complete ICT, oferind propriilor clienţi răspunsuri eficiente şi competitive atât pentru realizarea unor reţele din cupru şi fibră optică, cât şi pentru instalarea unor aparate mai avansate. Adaugă de asemenea asistență atât help desk cât și la fața locului, interfață constantă pentru actualizarea şi implementarea sistemului în funcţie de cerinţele clientelei. Datorită acestor caracteristici, cu resurse interne şi colaborări de înalt nivel calitativ, Valtellina a dobândit comenzi importante pentru realizarea de centre de prelucrare a datelor, call center, infrastructuri și posturi de reţele de comunicaţie cu formula “la cheie”. Printre realizările cele mai importante se disting intervenţiile efectuate în cadrul unor structuri importate ale terţiarului avansat, centre de cercetare, complexe spitaliceşti, aeroporturi, universităţi.

15


LAVORARE IN SICUREZZA: UNA RESPONSABILITÀ CHE DIVENTA ANCHE FATTORE COMPETITIVO

La prevenzione degli infortuni e la salute

valorizza la propria immagine e contribuisce

dei lavoratori costituiscono da sempre per

ad offrire precise garanzie anche ai propri

Valtellina un elemento centrale della propria

clienti.

filosofia d’impresa e modello d’azione.

La continua attenzione per la sicurezza è te-

Sicurezza non solo come priorità etica e so-

stimoniata dai dati relativi agli infortuni che

ciale, ma come vero e proprio fattore com-

vedono ormai da anni una riduzione sensibi-

petitivo: un’azienda che cura la sicurezza nel

le sui tabulati degli specifici report. Un calo

migliore dei modi è infatti un’azienda che

che coinvolge sia la quantità, sia la gravità

sviluppa il proprio rendimento operativo,

degli incidenti.

SAFETY IN THE WORKPLACE: A RESPONSIBILITY THAT’S ALSO A COMPETITIVE FACTOR Accident prevention and worker health and safety have always been central to Valtellina’s corporate philosophy and business model. Safety not just in terms of an ethical and social priority, but also a valid competitive factor: any company determined to ensure the highest safety levels is, by its very nature, a company that boosts its own output, adds value to its corporate image and offers sure guarantees for its customers. Valtellina’s continuous attention to health and safety is proven by its accident records. Over the years, there has been a noticeable drop in

16

the number of work-related accidents and the seriousness of the injuries reported.


ASSISTENZA A MUNCI ÎN SIGURANŢĂ: E MANUTENZIONECARE O RESPONSABILITATE CONŞI MEZZI E DEVINE UN FACTOR RISORSE ADEGUATE COMPETITIV

porti paturniquo etiam, fir hos auctati Atenţia continuă pentru siguranţă esteinatio dovediressenam dium noribus obunt. tă deaedissedis datele referitoare la accidentele de munUblicav erferis re ad ia convolici pro de vit vis că care înregistrează o scădere substanțială egerioriaes res horit; nem in re, specifice. con videffres ani de zile în tabelele din rapoartele et? Nosteribus iamatât caeliis plium ommolum Această scădere se iae referă la numărul de serortes nihilic onstiamque cât şihostifecrem, la gravitateanius acestor accidente. Se adem, C. As erbit, pertifeşi ropubli usatreaccidente Prevenirea accidentelor de muncă sănătatea curiam. Valarissus con habempos, unum vente tem sciem num avoc viculto rdincer nirit. lucrătorilor constituie dintotdeauna pentru dit gracerm antilin dene incepertes ere ius es Ecursusquo temcentral fac terfece ssiliis, nos et; Valtellina un element al propriei filozofii bonsus, nos efen dere, aur pere, no. Od manonişitem, que de fortuam in vesulin re cute node firmă modelul acţiune. ximen teriorus et? Opicae tum preis eorevis? suamnu esnumai labit fuium in tes, num nonteSiguranţa ca prioritate eticăingulis, şi socială, At ario es publicon patua norum nonsultudes a cont. Cienihi libula tabusperi ta, sulidar şiludes ca adevărat factor competitiv: o firmă vilibun irissitis? Quo enatabemus cerisque nem ducoent enatquis cupimpo enatque care cae se ocupă de siguranţă într-unul din cele nos, novirius, quides se, pubit orurei sed conquammoduri parivivis iaes vit L. Lostilicaut cum homai bune este într-adevăr o firmă care tra? Rumedo, us se perditerbi sus, Cat viuro stes bonsigit facibef frevidiuoperativ, consi prio îşi dezvoltă propriul randament îşi conhorbis perra, nos licaperemus erfictum sum crio, ne propria cusquastem ad şi cam aus te, nitapunesus, în valoarea imagine contribuie ia nes? Forurnium Romneres in te, cles firio ridio, peri, concertem milicupic oporum la oferirea unei quos garanții sigure pentru proprii Cupplin di inguludam termis; hos ad ia P. Valerus? Nihilic ioruntemurbi pula maionsus clienți.

17


LA QUALITà DEL SERVIZIO È DETERMINATA DAI REQUISITI DEFINITI DAI NOSTRI CLIENTI

Per Valtellina il rapporto collaborativo con

tura dei territori di competenza contrattua-

clienti consolidati, ai massimi livelli nei loro

le e, soprattutto sul livello della qualità del

settori, rappresenta la componente fonda-

servizio. Proprio questo fattore si è rivelato

mentale della stima e dell’apprezzamento

strategico nella riconferma e nel rafforza-

costruito negli anni, oltre a costituire un fat-

mento delle partnership. I clienti di Valtellina

tore strategico per il proprio posizionamento

si basano su requisiti di qualità, sicurezza e

di mercato. Questo impegno si attua con le

ambiente precisamente definiti, su cui effet-

certificazioni del sistema di gestione integra-

tuano un continuo monitoraggio per valutare

to secondo gli standard UNI EN ISO 9001,

il livello del servizio e indirizzare la scelta

BS OH SAS 18001, UNI EN ISO 14001, FGAS

delle proprie collaborazioni.

303, è testimoniato dai numerosi certificati e

Tra i focus di attenzione la puntualità, la tem-

attestati dei principali vendor leader di mercato

pestività, l’efficienza nel risolvere specifiche

e dal recente riconoscimento dell’attestazione

necessità di installazione e manutenzione.

SOA. Ma non solo. In uno scenario sempre più

Fattori oggettivi sui quali si struttura l’opera-

complesso e competitivo, sono i clienti stessi

tività di Valtellina, che considera qualità, sicu-

a riconoscere come le capacità e le potenzia-

rezza e ambiente non dei concetti astratti ma

lità dell’organizzazione Valtellina sanno fare

le logiche applicazioni degli accordi presi con

la differenza, perché basa la propria forza

il cliente.

ISO 9001

ISO 14001

Bs ohsas 18001

impresa certificata da IMQ ai sensi del DPR 43/2012 - Reg. 303/2008 (o 304/2008)

sull’efficienza di lavoro, la capillarità di coper-

THE QUALITY OF OUR SERVICE IS BASED ON OUR CLIENTS’ REQUIREMENTS Valtellina works side-by-side with its consolidated customers, often at the very top of their sectors. This is the key to Valtellina’s good reputation, something it has worked hard to achieve over the years. Customer appreciation is also a strategic factor for its market positioning. Valtellina’s efforts in this direction have been recognized by the fact that it has obtained Integrated Management Systems certification in accordance with the following standards: UNI EN ISO 9001, BS OH SAS 18001, UNI EN ISO 14001 and FGAS 303. Valtellina also boosts numerous certif-

18

icates and attestations from major vendors and market leaders, plus recent recognition of its SOA attestation certification. And that’s not all. In today’s ever more complex and competitive market, it is often the customer who recognizes that Valtellina’s abilities and potential are what makes all the difference, as Valtellina bases its strength on efficiency, complete coverage of contractual areas and, especially, the level of quality of the services it provides. Indeed, this factor has proved to be of strategic importance when it comes to renewing and strengthening these partnerships. Valtellina’s customers demand precise and exacting levels of quality, safety and environmental impact, constantly monitoring these to assess the standard of

the services provided and thus their choice of business partners. Such customers focus their attention on a company’s punctuality, prompt responses and its ability to meet specific installation and maintenance needs. Objective factors that form the basis of Valtellina’s operations: Valtellina does not view quality, safety and the environment as mere abstract concepts, but the logical application of its agreements with the customer.


LA QUALITÀ DEL SERVIZIO CALITATEA SERVICIULUI È DETERMINATĂ DETERMINATA DE DAI REQUISITI ESTE DEFINITIDEFINITE DAI NOSTRI CLIENTI CERINŢELE DE CLIENŢII NOŞTRI

aedissedis ressenama dium noribus obunt.expeditiv, eficienţa în soluţionarea necesităţilor de recenta recunoaştere atestatului SOA. Ublicav ad ia convolici promai vit visde instalare şi întreţinere specifice. Dar nu numai.erferis Într-unrescenariu din ce în ce egerioriaes res horit; nemsunt in re,aceia con videffres Factori obiectivi pe care se structurează opecomplex şi competitiv, clienţii care et? Nosteribus iae iamşicaeliis plium recunosc cum capacităţile puterea de ommolum orgarativitatea firmei Valtellina, care consideră serortes nihilic onstiamquecalitatea, siguranţa, şi mediul nu ca fiind nişte a firmeihostifecrem, Valtellina știunius să facă diferenţa, Se adem, C. As erbit, pertife ropubli usatrenizare curiam. Valarissus con habempos, unum ven-concepte abstracte, ci ca aplicaţii logice ale că îşi bazează propria forţă pe eficienţa Pentru Valtellina colaborare te tem sciem raportul num avocde viculto rdincer cu nirit. pentru dit gracerm antilin incepertes ere ius esacordurilor încheiate cu clientul. capilaritatea dedene acoperire a teritoriilor clienţi consolidaţi,tem la cele înaltessiliis, nivelenos în et;de lucru, Ecursusquo fac mai terfece bonsus, nos efen dere,și,aur Od macontractuală maipere, ales, no. nivelul sectoarele lor, reprezintă componenta fundanoni tem, que fortuam in vesulin re cute no-de competenţă ximen teriorusTocmai et? Opicae preis serviciului. acesttum factor s-a eorevis? domentală a stimei aprecierii construite în ani, suam es labitşifuium in tes, num ingulis, nonte-calității ario es în publicon patua norum nonsultudes reconfirmarea şi întărirea parpe lângă că Cienihi acesta constituie un factor ludesfaptul a cont. libula tabusperi ta, suli-veditAtstrategic vilibun Clienţii irissitis?firmei QuoValtellina enatabemus cerisque se bazează strategic pentru propriaenatquis poziţionare pe piaţă. cae nem ducoent cupimpo enatqueteneriatelor. nos, novirius, quides se, pubitşi orurei de calitate, siguranţă mediused de- conAcestquam angajament realizează prin punerea parivivisseiaes vit L. Lostilicaut cum ho-pe cerinţele Rumedo,asupra us se cărora perditerbi sus, Catoviuro cu precizie, s-a efectuat la punct sistemefacibef de gestiune integrate cer- con-finitetra? stesde bonsigit frevidiu consi prio horbis perra, nos pentru licaperemus erfictum monitorizare a evalua nivelul sum tificate conform ISOaus 9001, sus, crio, nestandardelor cusquastemUNI ad EN cam te, nita-continuă ia nes?şi aForurnium Romneres in te, colacles firio orienta alegerea propriilor BS OH SASperi, 18001, UNIconcertem EN ISO 14001, FGAS 303 ridio, quos milicupic oporumserviciului Cupplin inguludam termis; hossead ia borări. Printredipunctele asupra cărora atrage și este numeroase certificate atesP. dovedit Valerus?de Nihilic ioruntemurbi pulaşi maionsus atenția se numără punctualitatea, caracterul tate porti de la principalii piațăauctati şi paturniquovendor etiam,leader fir hosdeinatio

19


I SETTORI OPERATIVI

RETI DI TELECOMUNICAZIONE INFRASTRUTTURE ELETTRICHE INFRASTRUTTURE DEI FLUIDI IMPIANTI STRADALI E FERROVIARI IMPIANTI TECNOLOGICI OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA ENERGIE RINNOVABILI MOBILITÀ ELETTRICA DATA CENTER

20


CORE SECTORS

SECTOARELE DE ACTIVITATE

TELECOMMUNICATION NETWORKS

REŢELE DE TELECOMUNICAŢII INFRASTRUCTURI ELECTRICE INFRASTRUCTURI A FLUIDELOR INSTALAŢII STRADALE ŞI FEROVIARE INSTALAŢII TEHNOLOGICE OPTIMIZAREA ENERGETICĂ ENERGII ALTERNATIVE MOBILITATE ELECTRICĂ DATA CENTER

ELECTRICITY INFRASTRUCTURE FLUID INFRASTRUCTURE ROAD AND RAIL PLANT TECHNOLOGICAL PLANT ENERGY OPTIMIZATION RENEWABLE ENERGY ELECTRIC MOBILITY DATA CENTERS

21


I SETTORI OPERATIVI

RETI DI TELECOMUNICAZIONE

Grande esperienza nel settore e adeguate

l’evoluzione degli strumenti e la formazione

risorse per la gestione ottimale dei cantieri,

del personale. Valtellina vanta una notevole

fanno di Valtellina un riferimento sicuro per la

esperienza anche nella realizzazione delle

realizzazione di soluzioni passive e apparati

Reti Radio, ed è in grado di fornire un servizio

attivi, su reti in rame e in fibra.

completo, dalla progettazione all’installazione

Le squadre Valtellina utilizzano le migliori

e manutenzione. Fornisce soluzioni specifiche

soluzioni operative per la realizzazione di in-

e realizza reti sulle tecnologie 2G/3G ed im-

frastrutture e installazione di impianti. Ogni

minente LTE, Tetra, Isofrequenziale, Wi-Max,

anno, inoltre, vengono investite notevoli risor-

Hiperlan e Wi-Fi; progetta e realizza collega-

se per l’aggiornamento del parco macchine,

menti microwave PDH ed SDH.

TELECOMMUNICATION NETWORKS Owing to its many decades of experience in telecommunications and easily sufficient resources for the best possible site management, Valtellina is a reliable point of reference for the creation of passive solutions and active apparatus, for both copper and fiber optic cable networks. Valtellina teams use the best solutions to create the infrastructure and install the plant. Furthermore, each year, the company invests

22

considerable resources in upgrading its machinery, renewing its instruments and training its personnel. Valtellina also has great experience in radio networks and provides a full service, from network design to installation and maintenance. It provides made-to-measure solutions and can deliver radio networks using 2G/3G, LTE, Tetra, Isofrequential, WiMax, HiperLAN and Wi-Fi technologies; it also designs and delivers PDH and SDH microwave connection systems.


REŢELE DE TELECOMUNICAŢIE Experienţa vastă acumulată în domeniu şi resursele adecvate pentru gestionarea optimă a şantierelor, transformă firma Valtellina într-un punct de referinţă sigur pentru realizarea de soluţii pasive şi aparate active, pe reţele din cupru şi din fibră. Echipele Valtellina utilizează cele mai bune soluţii operative pentru realizarea de infrastructuri şi execuţia de instalaţii. De asemenea, în fiecare an sunt investite resurse importante pentru moder-

nizarea parcului de maşini, evoluţia instrumentelor şi formarea profesională a personalului. Valtellina se mândreşte cu o experienţă importantă şi în realizarea de Reţele Radio, şi are capacitatea de a furniza un serviciu complet, de la proiectare la instalare şi întreţinere. Furnizează soluţii specifice şi realizează reţele pe tehnologiile 2G/3G şi iminente LTE, Tetra, Isofrequenziale, Wi-Max, Hiperlan e Wi-Fi; proiectează şi realizează conexiuni microwave PDH şi SDH.ì

23


I SETTORI OPERATIVI

INFRASTRUTTURE ELETTRICHE

Valtellina è in grado di realizzare linee di

dei maggiori player del mercato, italiani ed

trasporto in alta tensione, reti di distribu-

internazionali. Negli ultimi anni le compe-

zione in media e bassa tensione, sia aeree

tenze maturate hanno portato Valtellina ad

che interrate, partendo dalle cabine di di-

ampliare la propria presenza in altri settori,

stribuzione fino alla utenza finale.

come quello delle sottostazioni AT, sempre

Le

organizzative

confermando i valori alla base del proprio

dell’azienda permettono di rispondere effi-

capacità

tecniche

e

posizionamento di mercato: affidabilità e

cacemente anche alle più esigenti richieste

qualità del lavoro.

ELECTRICITY INFRASTRUCTURE Valtellina delivers high voltage power transmission lines and medium/low voltage distribution networks – whether overhead or buried – from the distribution substation to the end user. The company’s technical know-how and organization mean it offers effective solutions, satisfying even the most exacting demands of the major Italian and international power grids. Thanks to its expertise in this field, Valtellina

24

has extended its presence in other related sectors in recent years, such as high voltage substations, always guaranteeing the values upon which it bases its market positioning: reliability and quality work.


INFRASTRUCTURI ELECTRICE Valtellina are capacitatea să realizeze linii de transport de înaltă tensiune, reţele de distribuţia de medie şi joasă tensiune, atât aeriene cât şi îngropate, pornind de la cabine de distribuţie până la utilizatorul final. Capacităţile tehnice şi organizatorice ale firmei permit să se răspundă eficient şi la cele mai exigente cerinţe ale celor mai mari jucători pe piaţă, italieni şi internaţionali. În ultimii ani competenţele acumulate au determinat firma Valtellina

să-şi extindă propria prezenţă pe piaţă în alte sectoare, cum ar fi acela al substaţiilor AT, confirmând mereu valorile care stau la baza propriei poziţionări pe piaţă: fiabilitatea şi calitatea muncii.

25


I SETTORI OPERATIVI

INFRASTRUTTURE DEI FLUIDI

L’azienda opera da tempo nel settore delle in-

trollo, telecomunicazione, oltre a richieste di

frastrutture per reti di distribuzione dei fluidi:

ampliamento o adeguamento degli impianti.

teleriscaldamento, acquedotti, gasdotti.

Valtellina sa intervenire efficacemente anche

L’attività comprende sia la progettazione del-

in condizioni logistiche complesse dove spes-

le reti che la realizzazione degli impianti.

so si rende necessario agire in modo coordi-

Valtellina interviene anche su impianti esisten-

nato con la presenza o l’ampliamento di altre

ti, per assolvere a necessità riguardanti le

reti, con l’utilizzo di automezzi e tecnologie di

componenti idrauliche sinergiche all’impianto

ultima generazione.

stesso, oltre che alla ricerca, individuazione

Valtellina dispone di personale e attrezzature

e risoluzione di guasti su ogni tipologia di im-

per tutta la gestione del ciclo idrico interrato,

piantistica. Si può occupare anche delle com-

dalla captazione alla distribuzione e smalti-

ponenti informatiche di controllo, telecon-

mento delle acque.

FLUID INFRASTRUCTURE For some time now, Valtellina has been producing infrastructure for the fluid distribution network sector: district heating systems, aqueducts and gas pipelines. It is involved in both the design of the networks and the construction of the necessary plant. Valtellina can also solve problems in existing plant, ensuring that the hydraulic components meet the needs for plant synergy and to detect, identify and solve faults in all manner of plant. It also has expertise in the electronic components needed for network control, remote control and telecommunications, as well as being able to plan and deliver plant extensions and upgrades. Valtellina has the 26

necessary resources to intervene effectively in complex logistical situations, where it is often necessary to coordinate the work with other existing networks or their extensions, using the very latest means and technology. Valtellina has expert personnel and all the best equipment to manage the entire water supply cycle, from tapping the water to its distribution, sewerage and treatment.


INFRASTRUCTURILE FLUIDELOR Firma operează de mai mult timp în sectorul infrastructurilor pentru reţele de distribuţie a fluidelor: încălzire centralizată, apeducte şi reţele de distribuţie a gazului. Activitatea cuprinde atât proiectarea reţelelor cât şi realizarea instalaţiilor. Valtellina intervine şi asupra instalaţiilor existente, pentru a îndeplini necesităţile referitoare la componentele hidraulice sinergice ale instalaţiei, pe lângă depistarea, individualizarea şi soluţionarea defecţiunilor la orice tip de instalaţie. Se poate de asemenea ocupa şi de componentele informatice de control, telecontrol, telecomunicaţie, pe lângă cerinţe de extindere sau adaptare a instalaţiilor. Valtellina sa intervine eficient

şi în condiții logistice complexe, acolo unde adesea este necesar să acţioneze în mod coordonat cu prezenţa sau extinderea altor reţele, cu utilizarea de mijloace de transport şi tehnologii de ultimă generaţie. Valtellina dispune de personal şi utilaje pentru întreaga gestionare a ciclului hidric îngropat, de captarea la distribuţia şi deversarea apelor.

27


I SETTORI OPERATIVI

IMPIANTI STRADALI E FERROVIARI

Valtellina opera attivamente per lo sviluppo

le commesse: dalla progettazione, alle ope-

tecnologico e complessivo delle reti di via-

re di scavo, all’installazione di cavi e apparati

bilità su gomma e su ferro, occupandosi di

tecnologici, all’assistenza e manutenzione.

elementi sempre più importanti nella qualità

Valtellina è in grado di progettare ed installare

delle infrastrutture, come sistemi di comuni-

con proprie risorse tutto quanto occorre per

cazione all’utenza, monitoraggio del traffico,

fornire soluzioni all’avanguardia rispettando

sicurezza, grazie anche ad impianti integrati

scrupolosamente le specifiche di commessa

di telecomunicazione. L’azienda è attrezzata

e i tempi previsti dal planning dei lavori.

per risolvere in modo completo ed integrato

ROAD AND RAIL PLANT Valtellina is actively involved in the technological and overall development of road and rail networks, providing components of increasing importance for the quality of the infrastructure, such as user communication systems, traffic monitoring and overall safety, thanks also to integrated telecommunications systems. It has all the equipment needed to offer complete integrated systems: from project planning to excavation, cable laying and the

28

installation of technological apparatus, not to mention technical support and maintenance. Valtellina can draw on its own resources to plan and install all that is needed to supply cutting-edge solutions in full compliance with customer specifications and within the set deadlines.


INSTALAŢII STRADALE ŞI FEROVIARE Valtellina operează activ pentru dezvoltarea tehnologică şi complexă a reţelelor stradale sau feroviare, ocupându-se de elemente din ce în ce mai importante în calitatea infrastructurilor, cum ar fi sisteme de comunicare cu utilizatorii, monitorizarea traficului, siguranţa, datorită şi unor instalaţii integrate de telecomunicaţie. Firma este echipată pentru a rezolva în mod complet şi integrat comenzile: de la proiectare, la lucrările de săpături, la instalarea cablurilor şi aparatelor teh-

nologice, la service şi întreţinere. Valtellina are capacitatea de a proiecta şi instala din propriile resurse tot ceea ce este necesar pentru a furniza soluţiile de avangardă respectând cu stricteţe specificaţiile de comandă şi termenele prevăzute de planificarea lucrărilor.

29


I SETTORI OPERATIVI

IMPIANTI TECNOLOGICI

Valtellina progetta, realizza e svolge attività

Ogni impianto viene progettato e costruito su

di service per impianti meccanici ed elettrici

misura grazie allo studio di soluzioni diversi-

ad alto contenuto tecnologico. Le soluzioni

ficate con particolare riguardo all’evoluzione

sono adatte a soddisfare le esigenze di mol-

tecnologica, alla salvaguardia dell’ambiente,

teplici settori ed utenti, pubblici e privati,

alla convenienza e alle opportunità garantite

come: enti, ospedali, residenze sanitarie e

dalle normative vigenti. Il servizio tecnico di

assistenziali, industrie, aeroporti, istituti ban-

Valtellina è in grado inoltre di effettuare ma-

cari, centri direzionali e commerciali, struttu-

nutenzioni e proporre soluzioni per il migliora-

re sportive e turistiche.

mento tecnologico.

TECHNOLOGICAL PLANT Valtellina designs and constructs high tech mechanical and electrical plant and provides all the necessary support services. Each solution is designed to meet the specific needs of the sector or user, whether public or private, such as public bodies, hospitals, health clinics and rest homes, factories, airports, banks, office blocks, shopping malls, sports facilities and tourism structures. Each plant is designed and built to measure,

30

after a careful study of the various possible solutions, taking into account technological evolution, environmental concerns, the costs involved and opportunities under current law. The technical service provided by Valtellina can also cover plant maintenance and advice on improvements in technology.


INSTALAŢII TEHNOLOGICE Valtellina proiectează, realizează şi efectuează activităţi de service pentru instalaţii mecanice şi electrice cu înalt conţinut tehnologic. Soluţiile sunt adecvate pentru a satisface cerinţele unor multiple sectoare şi utilizatori, publici şi privaţi, cu ar fi: instituţii, spitale, clinici medicale şi centre de asistenţă socială, industrie, aeroporturi, instituţii bancare, centre de conducere şi comerciale, structuri sportive şi turistice. Fiecare instalaţie este proiectată şi construită

la comandă datorită studierii unor soluţii diversificate acordând o atenţie specială în ceea ce priveşte evoluţia tehnologică, protecţia mediului, confortul şi oportunităţile garantate de normativele în vigoare. Serviciul tehnic al firmei Valtellina are capacitatea de asemenea de a efectua operaţiuni de în întreţinere şi de a propune soluţii pentru îmbunătăţirea tehnologică.

31


I SETTORI OPERATIVI

OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA

Valtellina sviluppa progetti innovativi e solu-

Con la sua intelligenza locale focalizzata sul sin-

zioni tecnologiche originali che hanno come

golo scenario applicativo, è capace di attuare

obiettivo primario l’ottimizzazione energeti-

logiche di risparmio e di influire positivamente

ca. L’attività si avvale di una propria divisione

sui modelli di comportamento dell’utenza.

Ricerca & Sviluppo e di autorevoli collaborazioni con centri ricerca e dipartimenti universitari. Un esempio significativo di questo impegno è la piattaforma tecnologica eCube per

migliorare l’efficienza energetica, capace di rilevare e inoltrare le misure di consumo energetico (elettriche, termiche, fluidi e gas).

ENERGY OPTIMIZATION Valtellina develops innovative projects and supplies original technological solutions whose prime goal is energy optimization. It has a dedicated Research & Development division and can count on the valued input from major research centers and universities. A good example of Valtellina’s efforts in this direction is the eCube technological platform, designed to improve energy efficiency and capable of detecting and measuring energy con-

32

sumption levels (electricity, heat, fluids and gas). With its local intelligence focused on a single application scenario, the platform uses energy-saving logarithms and has a positive effect on utility behavioral models.


GREEN BOX

GREEN BOX

GREEN BOX

POWER INVERTER

POWER INVERTER

GREEN BOX POWER INVERTER

POWER INVERTER

DATABASE

OPTIMIZAREA ENERGETICĂ Valtellina dezvoltă proiecte inovatoare şi soluţii tehnologice originale care au drept obiectiv primar optimizarea energetică. Activitatea este realizată printr-o divizie proprie, Cercetare & Dezvoltare şi prin colaborări prestigioase cu centre de cercetare şi departamente universitare. Un exemplu semnificativ al acestei implicări îl constituie platforma tehnologică eCube pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice, capabilă să determine şi să trimită măsură-

torile consumului energetic (electrice, termice, fluide şi gaz). Prin inteligenţa locală focalizată pe un singur scenariu aplicativ, este capabilă să implementeze logica de economie şi să influenţeze pozitiv modelul de comportament al utilizatorului.

33


I SETTORI OPERATIVI

ENERGIE RINNOVABILI

Valtellina è stata fra le prime aziende in Italia

strutture per impianti fotovoltaici, eolici e di

ad aver intuito le importanti prospettive di

cogenerazione. L’azienda è in grado di fornire

sviluppo delle tecnologie legate alle energie

una gamma completa di servizi dedicati: dal

rinnovabili, ciò ha permesso di raggiungere un

supporto a livello ingegneria e di installazione,

ruolo significativo nel campo delle tecnologie

fino a tutte le componentistiche relative alle

a supporto della green economy. In partico-

apparecchiature e ai sistemi collegati.

lare Valtellina si occupa di strutture e infra-

RENEWABLE ENERGY Valtellina was one of the first companies in Italy to have realized the important opportunities for growth offered by renewable energy. This has allowed the company to play a significant role in the field of green economy technology. More specifically, Valtellina supplies structures and infrastructure for photovoltaic systems, wind turbines and cogeneration systems. The company offers a full range of dedicated

34

services: from engineering and installation support to all the components needed for the equipment and connected systems.


ENERGII ALTERNATIVE Valtellina a fost printre primele firme din Italia care au intuit perspective importante de dezvoltare a tehnologiilor legate de energiile alternative, ceea ce i-a permis să obţină un rol semnificativ în domeniul tehnologiilor de suport al green economy. În particular Valtellina se ocupă de structuri şi infrastructuri pentru instalaţii fotovoltaice, eoliene şi de cogenerare. Firma are capacitatea de a furniza o gamă completă de servicii personalizate:

de la suportul la nivel de inginerie şi de instalaţie, până la toate componentele referitoare la aparaturile şi sistemele conexe.

35


I SETTORI OPERATIVI

MOBILITÀ ELETTRICA

Il crescente interesse per la diffusione dei vei-

evoluti di accumulo dell’energia, sistemi di

coli elettrici, vede Valtellina impegnata in una

pagamento dell’energia erogata (card, sms,

componente strategica dello sviluppo: la rea-

gettoniere), sistemi per il controllo in remoto

lizzazione di stazioni di ricarica ad alta efficien-

della stazione.

za, anche alimentate con pannelli fotovoltaici.

Per questo Valtellina è un partner sicuro per le

Valtellina è il riferimento per realizzare carport

amministrazioni pubbliche e per le aziende che

“chiavi in mano”: collegamenti e impianti, co-

desiderano dotarsi di veicoli elettrici e avere

lonnine di ricarica rapida, pensiline, sistemi

stazioni di ricarica presso le proprie sedi.

ELECTRIC MOBILITY Growing interest in the spread of the electrically-operated vehicle (EV) has prompted Valtellina to enter upon a new strategic area of corporate development: the creation of highly efficient battery-charging stations, including those powered by photovoltaic (solar) panels. Valtellina is the perfect partner when it comes to “turn-key” carports: connections and plant, rapid-charge columns, charging stations, evolved energy accumulation systems, energy

36

payment systems (via a charge card, SMS or token) and systems for remote station control. Valtellina is a safe partner for public administrations and companies wishing to invest in a fleet of EVs and install charge stations on their premises.


MOBILITATE ELECTRICĂ Interesul crescut pentru răspândirea vehiculelor electrice, găseşte Valtellina implicată într-o componentă strategică a dezvoltării: realizarea de staţii de încărcare cu randament înalt, alimentate şi cu panouri fotovoltaice. Valtellina reprezintă referinţa pentru a realiza carport, portul de încărcare pentru vehicule electrice “la cheie”: conexiuni şi instalaţii, coloane de încărcare, console de suspendare, sisteme evoluate de acumulare a energiei, sisteme de plată a energiei

consumate (card, sms, automate de plată cu fise), sisteme pentru controlul la distanţă al staţiei. Din aceste motive Valtellina este un partener sigur pentru administraţiile publice şi pentru firmele care doresc să-şi procure autoturisme electrice şi să aibă staţii de încărcare la propriile sedii.

37


I SETTORI OPERATIVI

DATA CENTER

Realtà leader nei settori ICT e Telecomuni-

ne. Valtellina studia come allocare nel modo

cazioni hanno nell’organizzazione d’impresa

più efficace le apparecchiature nelle sale,

Valtellina il migliore riferimento per la pro-

configurando un lay-out tecnologico che pun-

gettazione e la realizzazione di Data Center.

ta all’efficienza e al migliore raffreddamento.

Valtellina installa soluzioni tecniche all’avan-

Si occupa inoltre delle infrastrutture di sup-

guardia che sanno unire prestazioni ed eco

porto che, in sinergia, determinano l’affidabi-

sostenibilità, con particolare attenzione alla

lità del server in tutte le condizioni d’impiego.

riduzione dei consumi energetici e di gestio-

DATA CENTERS Thanks to its expertise and organizational structure, Valtellina is the perfect reference point for market leaders in ICT and Telecommunications wishing to set up a Data Center. Valtellina installs advanced technological solutions that combine performance and eco-sustainability, with special attention paid to energy saving and lower running costs. Valtellina studies how best to locate the equipment in each room, producing a technological lay-out

38

aimed at maximizing efficiency and ensuring the best cooling conditions. It also supplies the necessary support infrastructure that works in synergy with the servers to improve their reliability no matter what the working conditions.


DATA CENTER Firme lider din sectoarele ICT şi Telecomunicaţii au în organizarea firmei Valtellina cel mai bun reper pentru proiectarea şi realizarea de Data Center. Valtellina instalează soluţii tehnice de avangardă care ştiu să îmbine parametrii funcţionali şi caracterul eco sustenabil, cu o atenţie particulară la reducerea consumurilor energetice şi de gestiune. Valtellina studiază cum să aloce în modul cel mai eficient aparatura în săli, configurând un lay-out tehnologic care mizează pe

eficienţă şi pe cea mai bună răcire. Se ocupă de infrastructurile de suport care, în sinergie, determină fiabilitatea serverului în toate condiţiile de utilizare.

39


Finito di stampare: Febbraio 2014 Progetto grafico: instudio+digital 16205


spa

Valtellina S.p.A. Via Buonarroti, 34 24020 Gorle (Bergamo) - Italia Tel. +39 035 42 05 111 Fax +39 035 29 77 29 valtellina@valtellina.com www.valtellina.com

Brochure Monografica Valtellina Spa - ITA - ENG - RUM  

Italiano Inglese Rumeno