Page 1

iMúscraí

Oirniú an Athar Damien i mí Iúil - griangraf agus dán ar Lch 5

Nuachtlitir Chomharchumann Forbartha Mhúscraí

Múscraí i mbun E-Ghnó! http://www.imuscrai.com

Dé hAoine 26 Deireadh Fómhair 2012

SAOR IN AISCE

Cead tugtha ‘i bprionsabal’ le h-aghaidh ionad i gCill na Martra

Tá dlús á chur faoin obair chun Ionad eghnó a bhunú i gCill na Martra tar éis do Chomhairle Contae Chorcaí a thabhairt le fios go raibh solas glas ‘i bprionsabal’ don iarratas ó Choiste Forbartha Chill na Martra agus an Comharchumann.

Tá sé i gceist an Ionad nua a lonnú i sean tigh an tsagairt chúnta i gCill na Martra agus beidh roinnt oibre feabhsuithe á dhéanamh ar an láthair

san am atá amach romhainn. ’Séard atá i gceist leis an Ionad ná go mbeidh áis ann do lucht gnó atá ag iarraidh tús a chur le fiontar nua nó fiontar baile a bhogadh go láthair oifige le seirbhísí oifige. Beidh ceangal gasta idirlín ar an láthair, rud a chabhróidh le fiontraithe r-ghnó ach go háirithe. Anuas air sin beidh seirbhís rúnaíochta agus fáiltithe mar aon le clódóirí agus fótachóipeáil ar fáil chomh maith. “San aeráid eacnamaíochta

seo, tá sé deacair d’fhiontraithe dul sa tseans agus aghaidh a thabhairt ar an mhargadh,” arsa Concubhar Ó Liatháin, Bainisteoir an Chomharchumainn. “’Séard a bheidh i gceist leis an ionad seo ná go mbeidh na seirbhisí riachtanacha a bhíonn ag teastáil ó fhiontraithe ar fáil ar aon láthair agus ar chostas réasúnta nach mbrisfidh do bhanc!” Chuir Gearóid Ó hÉalaithe ón gCoiste Forbartha i gCill na Martra fáilte roimh an dul

chun cinn chomh maith. “Beidh sé ina áis iontach don sráidbhaile agus tá áthas orainn go bhfuil an solas glas faighte.” Tá sé tábhachtach anois go mbeidh fiontraithe nua ann chun an spás a líonadh. “Tá an-áthas orainn ceann de na hionaid r-ghnó seo a lonnú i nGaeltacht Chorcaí,” a dúirtMaeve Bowen ón Ionad r-Fhiontraíochta i Maigh Chromtha a chabhraigh go mór leis aniarratas seo.

Work is progressing on establishing an e-commerce centre in Cill na Martra in early 2013. This follows the news from Cork County Council that a joint application from Coiste Forbartha Chill na Martra and the Comharchumann has received the green light. The centre will provide a one stop shop for budding entrepeneurs with secretarial services, a fast internet link and a reception service. further info:concubhar.oliathain@gmail.com Aindrias Ó Múineacháin, Comhairleoir Contae ag bronnadh teastais ar Helen de Gordún, Cathaoirleach Choiste Bhailte Shlachtmhara Chúil Aodha

Múscraí slachtmhar

Naomh Abán

Buaiteoirí Craobh Mionúr an Chontae 2012

D’éirigh go seoigh leis na bailte ó Mhúscraí a chur isteach ar Chomórtas na mBailte Shlachtmhara i mbliana. Níor buadh aon duais, go fóill, ach tá dul chun cinn déanta ag Cúil Aodha agus Béal Atha’n Ghaorthaidh agus tá Baile Mhic Íre/Baile Mhúirne ar ais sa chomórtas arís. Seo thíos roinnt sleachta ó thuairiscí na moltóirí: A great performance again from the Múscraí villages who entered the Tidy Towns. No prizes were won but significant progress was made by Cúil Aodha and Béal Atha’n Ghaorthaidh and Baile Mhúirne/Baile Mhic Íre made a successful return to the competition. Here are some extracts from the adjudicators’ reports. Béal Atha’n Ghaorthaidh 286 – suas ó 284 anuraidh Bhí cuma breá gnóthach ar an áit le linn mo chuairte ann. Tá sé sóiléir go raibh bhur gcoiste gníomhach le tamall anois agus tá a rian sin le feiscint ag aon duine a thugann cuairt timpeall na há ite. Tuilleadh ar leathnach 2

Comharchumann Forbartha Mhúscraí

Oifig Sheirbhísí Teanga Mhúscraí Ionad Óige Dónal Ó Liatháin Cúil Aodha Co. Chorcaí. Teil: 026 65781 085 8130777 http://www.imuscrai.com


Slacht ar Mhúscraí

2

Nuacht

Ar lean ó Lch 1 u Baineann Béal Átha’n Ghaorthaidh an tairbhe as an suíomh breá cois abhann agus tá a rian sin le feiscint go forleathan. Tá roinnt de na droichid an-taithneamhach. u Dhein sibh planndaí geala a chur ar bhóthar Bheanntraí lámh le Casadh na Spride agus in áiteanna eile cosúil leis an crósbhóthar. u Is breá leis an moltóir seo an chaoi ina bhfuil an ghlúin óg á spreagadh agaibh le suim a chur sa tsaibhreas fiadhúlra atá mórthimpeall orthu i mBéal Átha’n Ghaorthaidh a fheiscint. An cruthú is fearr air sin ná Casadh na Spride, an gairdín leath-chiorclach ina bhfuil saibhreas dúlra de mhórán saghsanna éagsúla. Bhí fógraí soiléire dátheangacha le feiscint agus iad maisithe le hobair lámh-dhéanta. u Tríd is tríd ní raibh dramhail le feiscint san áit ar lá na cuairte. Tá sé soiléir go bhfuil sibh tar éis an-obair a dheánamh le haird an phobail a dhíriú ar an ngá atá le laghdú agus áthchúrsáil brúscair.

iMúscraí

Cúil Aodha u Tá sé rí-shoiléir go raibh bhur gcoiste gníomhach ar feadh na bliana ag réiteach scéimeanna agus gnéithe éagsúla, agus ansin á gcur i bhfeidhm. Tá rian maith le feiscint ar an saothar in alán áiteanna. Molaim sibh. Bhí an léarscáil a sheol sibh chughainn an-úsáideach agus muid ag gabháil ó shuíomh amháin go suíomh eile. u Is iontach go deo an áis agus an áileacht a bhronnann sé sin oraibh agus tá sibh tar éis leas nach beag a bhaint as an saibhreas aiceanta sin. Rinne an cumadóir ceoil Seán Ó Riada ceiliúradh ar an ábhar sin agus cuireann a dhealbh cuimhneacháin leis an áit anois. u Tá rian bhur gcuid oibre maidir le tírdhreachú le feiscint go forleathan san áit. Tugadh suntas don bhrat glas a bronnadh ar an scoil agus sin cruthú go raibh toradh le brath ar phlandáil chuí. u Mar atá ráite cheana, ta an t-ádh le Cúil Aodha maidir le saibhreas aiceanta agus a bhfuil de fhiadhúlra thart oraibh. Is cinnte go bhfaighe-

smaoineamh é sin cé go bhfuil roinnt acu ró-íseal. u Ta cuma bhreá néata ar fhormhór na bhfoirgneamh. San áireamh tá an séipéal maraon leis an gclós thart air ina bhfuil deablh spreagúil cuimhneachaín Uí Riada. Tá chomh maith, Áras Eamonn Mhic Shuibhne agus Ionad Óige Dhónail Uí Liatháin (leis an eadanchlár cloiche). u Ní raibh aon bhruscar le feiscint againn thart ar an linn snámha- bhí an carrchlós gan smál agus é lonraithe ag múrmhaisiú soilseach. u Bhí an-chuma freisin ar na leithris poiblí- go cinnte is eisceacht iad maidir leis an árdchaighdeán atá sroichte acu.

Baile Mhúirne Baile Mhic Íre Seán Ó Riada: Spreagúil ann morán saghas éan agus feithidí foscadh agus dídean faoin sean droichead cloiche. Ar lá na cuairte thugamar faoi deara na boscaí neide atá crochta agaibh ar mhaithe leis na héin. An-

Siopa de Róiste Siopa Búistéara - Butchers Shop Feoil áitiúil d’ard chaighdeán Putóg baile dubh agus bán Ispiní baile gan ghlútan Home-made Hot Food Take-away Breakfasts, Dinners Tea and Coffee An Muileann, Baile Mhúirne

u I dtosach báire ba mhaith liom fáilte a chur roimh Baile Mhúirne/Baile Mhic Ire chuig comórtas na bliana 2012. u Is iontach an rud é a fheiscint cé chomh gníomhach atá an pobal áitiúil sa ghnó seo agus iad ag déanamh a ndícheall le snas agus cuma

Dé hAoine 26 Deireadh Fómhair 2012

bhreá a chur ar an timpeallacht atá thart orthu. Tá sé soiléir anois go bhfuil rath ar bhur gcuid saothair mar tá dea-thoradh le feiscint sna tionscnaimh éagsúla. u Rud eile, tá creidiúint ag dul don phobal go bhfuil an oiread sin daoine sásta feidhmiú ar an gcoiste atá agaibh. u Thar aon rud eile tugtar suntas do’n ionad stairiúil ag Reilig Ghobnatan mar a bhfuil oilithrigh ag triall leis na céadta. Tá diagacht, ciúnas agus suaimhneas le brath san áit. Is deas mar atá na suíocháin leagtha amach. Gné suntasach atá agaibhse ná an éagsúlacht tithe atá le feiscint timpeall na háite. Tá a bhformhór curtha i láthair go paiteanta i dtreo’s go mbeannaíonn siad dá chéile. Mar a bheadh duine ag súil, tithe aonair an chuid is mó acu agus tugann an leagan amach seo neart scóip do ‘na húinéirí gáirdín maisithe a chruthú thart orthu féin. Molaim iad go léir.

Tá www.litríocht.com ag tabhairt lascaine 10% ar gach ordú i rith Seachtain na Gaeilge 2012 ón 5ú go dtí an 17ú Márta. Tá idir r-leabhair, leabhair athláimhe, leabhair as cló agus leabhair nua againn mar aon le breis is míle leabhar do pháistí. Na trí leabhair is mó éilimh dár gcuid ná ‘Fiche Blian ag Fás’, ‘Ecstasy agus Scéalta eile’ agus ‘Gafa’. I measc na leabhar nua atá ar fáil tá ‘Sean, Nua agus Síoraíocht’ Féilscríbhinn in ómós do Dháithí Ó hÓgáin a foilsíodh i mbliana.Tá r-leabhar nua foilsithe ag cló litríocht, ‘Údarás na Gaeltachta, An Lár agus an tImeall, Léargas Eatramhach’, agus leabhar dánta agus amhráin foilsithe acu chomh maith dar teideal ‘Gleanntán an Aoibhnis’ le Seán Ó Muimhneacháin. Téir go dtí www.litriocht.com anois chun do leabhar a ordú agus leas a bhaint as an lascaine 10%.


Dé hAoine 26 Deireadh Fómhair 2012

Nuacht

iMúscraí

3

Cúpla Focal

Tura Aratura ar an ardán le dalta óg ag an gceardlann rínce ar an sean nós ag Taispeántas Bhaile Mhúirne-Chúil Aodha. Ceoltóirí ó Chraobh Lachtaín CCÉ atá i mbun ceoil. Pic le Mairéad Ní Thuama

Ag damhsa sa bháisteach! Spleodar Tura ina bhuaicphointe ag an Taispeántas

Ní bheadh a shárú le fáil ar scannán de chuid Gene Kelly! Tháinig an rinceoir sean nóis agus ceoltóir aitheanta, Cutbhert Aratura nó ‘Tura’, go Taispeántas Bhaile Mhúirne/Chúil Aodha le déanaí. D’éirigh leis an slua a chur faoi gheasa lena mheanma ag rince agus ag canadh a leaganacha ‘hip nós’ féin d’amhráin ar nós ‘Óró Sé Do Bheatha Abhaile’. Bhí sé i láthair ar chuireadh ón gComharchumann agus le tacaíocht ó Údarás na Gaeltachta agus ghlac sé páirt i gclár siamsaíochta de cheol Gaelach, amhráin traidisiúnta i mBéarla agus i nGaeilge agus spreag sé go leor rannpháirtíochta ón lucht féachana, idir óg agus aosta! Cé go raibh an aimsir ghruama ag amanntaí le linn an Taispeántais, d’éirigh go geal leis. Cuireadh ar athló an Taispeántas i mí Lúnasa mar gheall ar Pháirc an Choláiste a bheith ana bhog tar éis baisteach an tSamhraidh. Bhí an fód tirim go maith nuair a cuireadh é ar siúl faoi dheireadh ar 23 Meán Fómhair

ach thit roinnt ceathanna troma baistí le linn imeachtaí an lae. Bhí go leor páirteach sna comórtais eagsúla, taispeántais chapall, bheithíoch, chaorach agus ghadhar’, agus, gan amhras, na comórtais cheardaíochta, chócarála agus ealaíne freisin. B’é an Comharchumann i bpáirt le Claude Jennequin a chur Clár an Taispeántais le cheile, foilseachán dátheangach lándaite. You wouldn’t get the beating of it for singing and dancing in the rain in a Gene Kelly movie. Sean nós dancer and hip nós musician, Tura Aratura, was the star attraction at this year’s Ballyvourney/Coolea Show where he held a dancing workshop and sang some songs from his new album, Tír agus Teanga. While the weather was gloomy with occasional heavy downpours, the mood was good at the Show and there was a good turnout for the various competitions. Torthaí : www.taispeantas.com

Faigheann Comharchumann Forbartha Mhúscraí tacaíocht ó:

Tar éis Samhradh fada agus fliuch, tá aghaidh á thabhairt againn ar an nGeimhreadh a bheidh fada, fliuch agus, ní foláir, fuar! Seo chugaibh an eagrán is déanaí de chuid iMúscraí agus tá súil agam go mbaineann sibh taithneamh agus tairbhe as. Táimíd ana bhuíoch do na comhlachtaí áitiúla atá ag tacú leis an bhfoilseachán lena gcuid fógraí. Ní cabhair go cabhair na gcarad agus ní neart go cur le chéile. Mar is eol daoibh, tá an Comharchumann anois ag feidhmiú trí lá sa tseachtain mar gheall ar an riachtanas cloí leis an mbuiséad ciorruithe. Ag an am céanna, beidh iarracht á dhéanamh againn leanúint ag obair ar son an cheantair ar bharr ár maitheasa. Is féidir libhse páirt a ghlacadh in obair an Chomharchumainn trí bheith gníomhach ar an gcoiste. Tá fáilte roimh ghrupaí pobail clarú linn agus ionadaithe a ainmniú ar an gcoiste. Déan teagmháil leis an mbainisteoir, Concubhar Ó Liatháin, ag 085 8130777 nó 026 65781 nó concubhar.oliathain@ gmail.com. Beidh an chéad eagrán eile ar fáil in am don Éigse agus chun tús a chur le ceiliúradh na Nollag. Ní bhionn an t-am i bhfad ag imeacht!


4

Pobal Mhúscraí

iMúscraí

Dé hAoine 26 Deireadh Fómhair 2012

Ba mhór an scléip a bhí ag páistí ó fud fad Mhúscraí ag an gCampa Samhraidh a reáchtáil Comharchumann Forbartha Mhúscraí Teo le linn mí Lúnasa. Ghlac siad páirt i gcluichí, ranganna ealaíne is eile agus bhí ceardlann acu i Monarcan Prince August i ndéantús saighdiúirí. Pic: Joan McLoughlin

Mól an óige! Na buaiteoirí faoi aois i Reigiúin na Gaeltachta ar a bronnadh gradaim agus duaiseanna éagsúla ag ocáid in Ostán Ghobnatan Bhaile Mhúirne le déanaí. Grianghraf le Joan McLoughlin

Pútóg Dhubh agus Bhán déanta anseo i mBaile Mhúirne i nGaeltacht Mhúscraí

Colceathracha le chéile: Ghlac muintir Uí Shuibhne agus Uí Dhuinnín páirt sa Champa Samhraidh a reáchtáil an Comharchumann i gCill na Martra. Grianghraf le Joan McLoughlin

Ar do rothar! Ghlac go leor rothaithe páirt i rothaíocht charthanachta ar an Domhnach, 7 Déireadh Fómhair. Na Valley Wheelers a reáchtáil an ocáid Griangraf le Joan McLoughlin

Bain taitneamh as eispéireas ar leith. Déantar na putóga dubha agus bána ag baint úsáide as comhábhair aimsithe go háitiúil agus cócaráilte de réir oidis thraidisiúnta. 100% bia nádúrtha 100% áitiúil 100% muiceoil

Ceoltóirí ó Chraobh Naomh Lachtaín Comhaltas Ceoltóirí Éireann ag seinnt ag an Taispeántas i bPáirc an Choláiste, Baile Mhúirne, Grianghraf le Mairéad Ní Thuama


Dé hAoine 26 Deireadh Fómhair 2012

Pobal Mhúscraí 5

iMúscraí

Peadar Ó Riada agus Cór Chúil Aodha in éineacht leis an Athair Damien Ó Loingsigh ag a oirniú i mí Iúil. Beidh albam nua Peadar Ó Riada agus Cór Chúil Aodha, Naomh Gobnait, á sheoladh ag coirmcheol i Séipéal Chúil Aodha ar 16 Samhain ag 7in. Craolfar an ocáid beo ar RTÉ Raidió na Gaeltachta.

Cúis athais is bróid do mhuintir Chúil Aodha Gur faisceadh inár measc an sagart óg Damien Mac Gerard agus Nóra, tuistí an mhórtais A shaol á thabhairt anois do Dhia in Eaglais a Ghlóire An rud annamh is íontach, sagart á óirniú I ré seo an tsoinicis is lag spiorad ar mhóramh. An é seo rial na bpéindlithe tar éis filleadh ar Fhódhla Nó céasadh na gCríostaí i Coliseum na Róimhe? S’iad crógacht is calmacht tréithe an óglaigh In Arm Chríost a throidfidh, sí sin an chúis fónta Tá Damien ann liostáilte, is é anois ina óglach I gcathalán atá ar thóir a chabhair is a chomhairle. Go raibh rath ort a Mhisinéir, is ar do pharóistí Go raibh do cheol ina spreagadh don shean agus don óige Fuil nua don Eaglais chun é a chur arís ar fónamh Is aisce sna Flaithis faoi sholas shuthain A Ghlóire Go raibh Gobnait is Abán id choimirce i gcónaí Fionnbarra is Laictín is gach Naomh sa deoise Do mhuintir is comharsain a sheasfaidh leat i dtólamh Táimid bródúil asat Damien, ár sagart nua óirnithe.

Joanne Ní Chéilleachair, Joan Russell(CGO), Olive Loughnane,Roibeard Ó Briain, Eibhlín Ní Thórain & Seán Óg Ó Duinnín tar éis ardú an Bhrait Ghlais ag Scoil Mhuire, Béal Átha’n Ghaorthaidh le déanaí. Grianghraf: Nóirín

An Triúr “Mary’” ó Bhanna Phíobaireachta Bhéal Átha ag ardú an Bhrait Ghlais ag Scoil Mhuire le déanaí -Máirín Uí Thuama, Máire Uí Choncubhair & Máire Uí hÚrdail. Grianghraf: Nóirín Uí Thuama


6

Nuacht Ranganna Gaeilge i gCúil Aodha

Beidh ranganna Gaeilge á reáchtáil i mbliana i gCúil Aodha. Is féidir freastal ar na ranganna Dé Máirt 5ú Samhain agus gach Máirt ina dhiaidh sin go dtí 18 Nollaig. Tá na ranganna seo dírithe sa chéad dul síos ar thosnaitheoirí agus beidh rang ar leith ann chomh maith dóibh siúd ar mhaith leo tabhairt faoi cháilíocht Teastas Eorpach na Gaeilge a bhaint amach. Ar an Máirt a bheidh na ranganna san Ionad Óige i gCúil Aodha. Idir 7-8rn, beidh rang comhrá ann do thosnaitheoirí ach go háirithe. Idir 8.15-9.15 beidh rang ann do dhaoine ar mhaith leo tabhairt faoi scrúdú TEG a dhéanamh. Beidh táille €5 gach oíche nó is féidir cúrsa 10 oíche a cheannach ar €40 ach an tairgead sin a dhíol roimh an triú oíche. Dóibh siúd a bheidh ag tabhairt faoi Theastas Eorpach na Gaeilge, beidh orthu táille a ioc ar an scrúdú. Le haghaidh leibhéil A1-A2 is é €100 an táille. haghaidh leibhéil B1-2, is é €150 an táille. Má eiríonn leat sa scrúdú, is féidir iarratas a dhéanamh ar Údarás na Gaeltachta chun leath den táille a fháil ar ais.

Irish classes in Coolea Coolea is the place to be for Irish language classes this coming Winter. By the time you read this Irish classes will have commenced in the Ionad Óige but there is plenty of time and a warm welcome for new beginners to take up the challenge. There will be a specific conversational Irish class directed at beginners every Tuesday night at 7pm. This will last an hour. Following that class at 8.15pm, there will be a class for those interested in attempting the Teastas Eorpach na Gaeilge/ European Irish Certificate exams. The fee for each class is €5 or €40 for ten classes to be paid before your third class. Further information is available from concubhar. oliathain@gmail.com or 026 65781.

iMúscraí

Múscraí ag ullmhú don Fleadh Cheoil! Cuireadh tús oifigiúil le déanaí le hullmhucháin don chéad fhleadh cheoil Ghaeltachta riamh le tionól i gCo Chorcaí. D’fhreastail oifigigh ó Bhord Chontae Chorcaí de Chomhaltas Ceoltóirí Éireann ar chruinniú oscailte a d’eagraigh craobh Chill na Martra de chuid na heagraíochta, Craobh Lachtaín Naofa, atá ceaptha chun Fleadh Cheoil Chontae Chorcaí a óstáil ar 10-12 Bealtaine an bhliain seo chugainn. Beidh an fhéile bhliantúil ceoil, amhránaíochta agus Gaoluinne ar siúl i sráidbhailte Bhaile Mhúirne agus Bhaile Mhic Íre, le suas le 1,500 iomaitheoir ag glacadh páirte in os cionn 40 catagóir comórtas, agus

Coiste CCÉ Naomh Lachtaín

na mílte eile ag tuirlingt ar na sráidbhailte i gcaitheamh deireadh seachtaine na fleidhe. Tá sé mar aidhm leis an gcraobh áitiúil teanga agus traidisiúin an cheantair a chur chun cinn agus tá oíche Ghaelach agus céilí á bpleanáil cheana féin, mar aon le ‘gig rig’ ceoil traidisiúnta

Aonach na Nollag go luath

Tá na hullmhúcháin faoi lán seoil cheana féin do Aonach na Nollag in Áras Éamon Mac Suibhne, Cúil Aodha, ag tús mhí na Nollag. D’éirigh go geal leis an Aonach seo anuraidh agus bhí go leor díoltóirí - agus ceannaitheoirí - i láthair chun seans a thabhairt do mhuintir na háite bronntanais áitiúla ó Mhúscraí a cheannach. Beidh an ócáid ar bun arís i mbliana, ar an 2ú Nollaig, sa Halla agus tá fearadh na fáilte á chur roimh dhíoltóirí chun a gcuid earraí a dhíol. Ar an lá beidh Daidí na Nollag ag teacht ar chuairt agus beidh ceoltóirí áitiúla ann chun cur leis an atmaisféar shéasúrach. Mairfidh an margadh óna 10.30 rn ar maidin go dtí 2in. Má tá suim agatsa áit a chur in áirithe do sheastán ag an Aonach, dein teagmháil le concubhar.oliathain@gmail.com nó 085 8130777. Níl sé ró luath ná baol air. Idir an dá linn beidh aonach eile ann ar an 28ú Deireadh Fómhair agus, arís, ar 25ú Samhain. Tá fáilte roimh dhíoltóirí nua i gcónaí. Bionn an margadh ar siúl díreach tar éis Aifrinn i gCúil Aodha ó 10.30rn-meánlae. The second annual Christmas Market will be held in the hall in Coolea on 2 December next and preparations are well underway for this festive event. The inaugural market was a tremendous success and attracted many vendors - and purchasers - to avail of the opportunity to buy and sell locally produced items to give as presents. We are reliably informed that Santa will be calling during the market - which takes place from 10.30am to 2pm on the day - and we will also be joined by local musicians to add to the atmosphere. If you would like to reserve a place for your stall at this event, please contact concubhar.oliathain@gmail.com as soon as possible. It’s never too early! In the meantime, there’ll also be markets on 28/10 and 25/11.

amuigh faoin aeir. Chuir Con McCarthy, Cathaoirleach de Bhord Chontae Chorcaí an Chomhaltais, fáilte croíúil roimh an gcinneadh an fhleadh a chur ar siúl i nGaeltacht Mhúscraí. “Mar chathaoirleach ar bhord an chontae tá áthas an domhain orm

Dé hAoine 26 Deireadh Fómhair 2012

go bhfuil an fhleadh á reáchtáil sa Ghaeltacht,” a dúirt sé. “Tá sé á lua agam le roinnt blianta anuas gur bhreá liom go dtionólfaí fleadh an chontae sa Ghaeltacht agus is rí-oiriúnach é go dtarlódh sé le linn Bliain na Gaeilge. “Tá 26 craobh an Chomhaltais againn ar fud an chontae agus tá an fhleadh reáchtáilte ag 90% acu ag am amháin nó am eile, ach ní raibh sí ar siúl sa Ghaeltacht sa chontae seo riamh cheana. “Is craobh bheag í seo ach craobh fíorghníomhach i ndáiríre, le sárthraidisiún amhránaíochta, ceoil agus rince agus gan dabht an Ghaoluinn, mar sin beimid ar fad ag súil go

mór le fleadh Ghaeltachta a dhéanfaidh ceiliúradh ar an gcultúr sin. “Tá spéis mhéadaithe i ngnéithe uile ár dtraidisiúin; Tá an líon iomaitheoirí ag méadú i gcomórtais fhleadh an chontae bliain i ndiaidh bliana agus bhí thart ar 1,500 rannpháirtí againn anuraidh nuair a bhí sí ar siúl i Maigh Chromtha.” Toghadh coiste na fleaidhe, ag cuimsiú: Cathaoirleach - Seán Ó Muimhneacháin; Leaschathaoirleach - Gearóid Ó hÉalaithe; Rúnaí - Máire Uí Mhurchú; Rúnaí Cúnta - Bridie de Búrca; Cisteoirí - Theresa Dennehy (Bord an Chontae), Máire Uí Ríordáin; OCP - Pet Uí Chonaill.

Dul fé láimh Easbaig i mBéal Átha’n Ghaorthaidh

Fáilte romhat - cuireadh ó Fabraic Fíor Álainn Cén cruth atá ar do sheomra codlata? An dtaitníonn na dathanna atá ann leat? An seomra compórdach é? An bhfuil fonn ort é a athrú? Bhuel, seo roinnt tuairimí. Faigh cuirtíní nua ar phola oiriúnach dod' fhuinneog. Cuir péint úr ar an bhfalla in oiriúnt don bhfabric sna cuirtíní. Cuir péint ar an adhmad, é a dhéanamh níos gile, Athruigh an troscán mórthimpeall, , bfhéidir dath éagsúil a chur ar an troscán. Bain úsáid as páipéar falla, ar fhalla amháin nó an seomra go léir.

Tá an t-úafás rogha ar fáil anois maidir le páipéar falla . Caith ruga teolaí ar an úrlár. Cuir dath breise sa seomra le cuisíní nó sciorta ar an leaba. Dein deimhin cuilt te compordach a chur ar an leaba don Gheimhreadh. Caithimid ana chuid dár saol sa seomra codlata agus is fiú é a bheith tarraingeach. Buail isteach chugainn agus tabharfaimid cabhair duit cinntí a dhéanamh.


Dé hAoine 26 Deireadh Fómhair 2012

Gaoluinn Mhúscraí

iMúscraí

Múscraí - an Ghaeltacht is mó feabhais

7

Figiúirí Dhaonáireamh 2011 ag léiriú dul chun cinn i labhairt na Is i nGaeltacht Mhúscraí atá an feabhas is mó tagtha ar líon na gcainteoirí laethúla Gaeilge de réir anailíse atá déanta ar thorthaí Dhaonáireamh 2011. De réir na bhfigiúirí a foilsíodh le déanaí, tháinig fás sa bhreis ar 2% ar líon na gcainteoirí laethúla Gaeilge i Múscraí idir Daonáireamh 2006 agus Daonáireamh 2011. De réir an daonáirimh i 2011, tá 982 cainteoir laethúil Gaeilge i Múscraí. B’é 867 an méid a tuairiscíodh i 2006. Tagann na figiúirí seo leis an bhfás atá luaite leis an nGaeltacht seo san anailís atá déanta ar na torthaí deireannacha de Scéim Labhairt na Gaeilge níos luaithe i mbliana. De réir na bhfigiúirí sin fuair 106 teaghlach an deontas iomlán anuraidh, ardú ó 76 teaghlach ssa bhliain 2006. Tá an t-ardú níos súntasaí nuair a chuireann tú i gcomparáid iad le figiúirí 1993/4 nuair nár bhfuair ach 31 teaghlach an deontas iomlán. Is cinnte go mbeidh lón machnaimh sna figiúirí seo don

mheitheal pleanála teanga atá ag teacht le cheile i Múscraí le tamall anuas. Beidh dlús breise leis an obair seo anois, fiú is nach bhfuil Múscraí luaite i measc an sé cheantar pleanála teanga a treoraíodh le plean teanga a ullmhú níos túisce i mbliana. Tá 19 gceantar pleanála te-

anga ann ina iomláine. Tá Múscraí agus Oileán Cléire le chéile i gCorcaigh. Tugadh soiléiriú ag cruinniú le linn an tSamhraidh a chinntíonn go mbeidh pleananna teanga ar leith á réiteach i Múscraí agus i gCléire faoi seach, seachas ceann amháin don dá cheantar scartha seo.

Gaelainn Mhúscraí

Tá fáilte i gcónaí roimh ionadaithe nua ar an mheitheal pleanála teanga. Má tá suim agat bheith páirteach san obair seo, dein teagmháil le concubhar.oliathain@gmail.com nó ag 085 8130777/026 65781.

The increase of daily Irish speakers in the Múscraí Gaeltacht was greater than that in any other Gaeltacht area, the official figures from the 2011 Census illustrate. This and other data gives a firm foundation to further efforts to enhance the use of Irish in this Gaeltacht and to protect our Gaeltacht status. The group working on language planning in Múscraí will be able to further build on the progress being achieved to date as their work continues. The figures show that there is an overall increase of daily Irish speakers in the Gaeltacht, which contradicts perceptions that the language was dying out in the Gaeltacht areas.

Óstán Ghobnatan Baile Mhúirne

Lóistín den Scoth Bia den Scoth Comhluadar den Scoth Top class Accommodation Excellent Food Great Craic Ná caill an seisiún Ceoil gach oíche Shatharn Don’t Miss our Saturday Session

www.theabbeyHotel.ie Tel:026 45324


8

Eolas/imeachtaí

iMúscraí

Dé hAoine 26 Deireadh Fómhair 2012

Naomh Abán

Curaithe an Chontae 2012 Diarmuid Ó Liatháin, Captaen na foirne, ag tabhairt oráide.

Imreoirí Naomh Abán ag ceiliúradh a mbua stairiúil.

Bhuaigh Naomh Abán ar Phobal Uí Chaoimh, 4-14/1-10

Scoil Mhuire ag ardú an bhrait D’ardaíodh an Brat Glas ag Scoil Mhuire i mBéal Átha’n Ghaorthaidh tar éis ocáide fíor thaithneamhaí le déanaí. Sa phictiúr seo ó Nóirín Uí Thuama léiritear an brat á ardú ag daltaí, Joanne Ní Cheilleachair agus Roibeard Ó Briain, in éineacht le Joan Russell, Príomhfheidhmheannach an Choiste Gairm oideachais, Olive Loughnane, an lúthchleasaí Oilimpeach, agus Eibhlín Ní Thoráin. Seoladh suaitheantas agus manna nua ar an lá freisin. Is é ‘Céim ar Chéim’ an manna nua. Thug na haoi chainteoirí agus Príomhoide na Scoile, Seán Ó Duinnín, ard mholadh do na daltaí as a dteacht i láthair muiníneach. “Tá údar bróid agaibh go léir,” dúirt an Príomhfheidhmeannach Russell.

Curaithe Domhanda: Bhuaigh daltaí Cumann Tae Kwon Do Bhaile Mhúirne go leor boinn óir ag Craobh an Domhain i Florida. In éineacht leis an Maistir Dalton, tá na buaiteoirí Péigí Nic Suibhne, Jordan agus Julian Dalton le déanaí.

Aisteoirí Chúil Aodha, a bheidh ag cur dramaí ó pheann Chonchubhair Uí Dheasmhumhna ar an ardán anocht san Ionad Chultúrtha.

iMúscraí  

An Eagrán is déanaí de nuachtlitir Chomharchumann Forbartha Mhúscraí, iMúscraí. Scéalta, fógraí, pictiúir ó Ghaeltacht Mhúscraí

iMúscraí  

An Eagrán is déanaí de nuachtlitir Chomharchumann Forbartha Mhúscraí, iMúscraí. Scéalta, fógraí, pictiúir ó Ghaeltacht Mhúscraí

Advertisement