Page 21

ส� ำ หรั บ กรณี ก ารแสดงฤทธิ์ ใ นการก� ำ จั ด สารพิ ษ นั้ น พบว่ า สารอี พิ กั ล โลคาเทชิ น กั ล เลต (epigallocatechin gallate: EGCG) จะดูดจับและท�ำลายสารพิษที่เกิดจากการสูบบุหรี่ให้ลดลงได้ ในบุหรี่บางชนิดจะมีการเติมสาร EGCG ลงไปในใส้กรองเพื่อเป็นการช่วยลดพิษภัยของบุหรี่ที่มีต่อ ผู้สูบลง นอกจากนี้ยังพบว่าสารกลุ่มโพลีฟีนอล และ ออลิโกแซกคาไรด์ (oligosaccharides) ในชา มีความสามารถในการดูดซับสารกัมมันตรังสี และป้องกันไม่ให้สารกัมมันตรังสีทำ� อันตรายต่อเนือ้ เยือ่ ได้ โดยมีร ายงานการส�ำรวจประชากรชาวฮิ โรชิ ม าที่ ร อดชี วิตจากการโจมตี ด้ วยระเบิ ด ปรมาณู ข อง สหรัฐอเมริกาที่ได้สัมผัสสารกัมมันตรังสีจากปรมาณูแล้วนั้น พบว่าในรายที่อพยพย้ายถิ่นฐานไปอยู่ใน พื้นที่เพาะปลูกชา และมีการดื่มชาเป็นกิจวัตรในปริมาณที่ค่อนข้างสูงกว่าประชากรปรกติ มีอายุเฉลี่ย สูงกว่าชาวฮิโรชิมาด้วยกันที่ดื่มชาในปริมาณที่ต�่ำกว่า ซึ่งได้มีการทดลองผลต้านสารกัมมันตรังสีใน หนูทดลองอีกหลายต่อหลายครั้ง เพื่อยืนยันผลดังกล่าว นอกจากผลในการดูดซับสารกัมมันตรังสีแล้ว ยังพบว่าชายังสามารถจับโลหะหนักบางชนิดท�ำให้พิษต่อร่างกายของโลหะหนักลดลงได้ด้วย จากผลการวิจัยของนายแพทย์โมฮัมเม็ด เอ. บาสสูนี หัวหน้าคณะที่ท�ำการศึกษาในเรื่องนี้ แห่งสถาบันทันตกรรมทั่วไป สหรัฐอเมริกาได้เปรียบเทียบชาเขียวและชาด�ำที่ชงสด ๆ กับเครื่องดื่ม ผสมโซดาทั้งหลายเกี่ยวกับปฏิกิริยาที่ท�ำให้ฟันผุ พบว่า ชาทั้งสองชนิดไม่มีผลต่อการผุของฟัน ไม่ต่าง กับการดื่มน�้ำเปล่า แต่อย่างไรก็ตาม ผูเ้ ชีย่ วชาญแนะน�ำว่า ชาชงทีจ่ ะดืม่ นัน้ จะเป็นชาร้อนหรือชาเย็นก็ได้ ขอให้ชงเอง และไม่เติมอะไรลงไป ไม่ว่าจะเป็นนม มะนาว หรือน�้ำตาล เพราะจะไปลดประโยชน์จากสารอาหาร ที่มีอยู่ในชา ยิ่งไปกว่านั้นไม่ควรเลือกชาเย็นส�ำเร็จรูปเนื่องจากมีส่วนผสมของกรดผลไม้และมีปริมาณ น�้ำตาลสูง ซึ่งจะท�ำให้มีฟันมีปัญหามากกว่า และจากการศึกษาในส่วนของทันตแพทย์เคนตัน รอส โฆษกของสถาบันทันตกรรมทั่วไป ได้ให้ข้อมูลว่า มีผู้ป่วยที่ฟันผุมาก ๆ ซึ่งมีสาเหตุมาจากการ ดื่มเครื่องดื่มจ�ำพวกน�้ำอัดลมมาพบทุกเดือน และการศึกษานี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า การดื่มชา ชงสด ๆ ท�ำให้เคลือบฟันเสียน้อยกว่าการดื่มน�้ำอัดลม ชา นั้นยังช่วยลดให้ลมหายใจสดชื่นขึ้นแล้วยังลดการติดเชื้อในช่องปากได้ด้วยค่ะ เนื่องจาก ในชาร้อนหนึ่งแก้วนั้นจะมีสารโพลีฟีนอล ซึ่งเป็นสารที่จะช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ในช่องปาก ฟัน และล�ำคอ อันเป็นสาเหตุของโรคฟันผุ และโรคต่างๆ ในช่องปาก ส�ำหรับบางคน จึงใช้น�้ำชาบ้วนปากในตอนเช้า และดื่มชาหลังมื้ออาหารล้างปาก แล้วยังช่วยลดความเสี่ยงในการเกิด โรคเหงือกได้ด้วยนะคะ นีก่ เ็ ป็นอีกหนึง่ ผลการวิจยั และประโยชน์ทเี่ ราได้รบั มากขึน้ จาก ชา ทีจ่ ะช่วยให้ชอ่ งปากมีสขุ ภาพดี และฟันแข็งแรงไปนานค่ะ ขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูล ศุภชัย ติยวรนันท์. 2553. เรื่อง ชา ชา 2. คลังความรู้ SciMath. (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก http://www.scimath.org/article-biology/item/1335-tea-2 สืบค้นเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ดื่มชากัน ลดกลิ่นปาก...ฟันไม่ผุ. 2559. Today Health สุขภาพดี มีได้ทุกวัน. (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก http://www.todayhealth.org/food-health สืบค้นเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ขอขอบคุณรูปภาพจาก https://www.pobpad.com สืบค้นเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561

21

Profile for Mae Fah Luang University

จดหมายข่าวชา ปีที่ 9 ฉบับที่ 34 (มกราคม-มีนาคม 2562)  

จดหมายข่าวชา ปีที่ 9 ฉบับที่ 34 (มกราคม-มีนาคม 2562) แนะนำจดหมายข่าวชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง - ชาสร้างเมือง - กระบวนการผลิตชาดำ - Prevention...

จดหมายข่าวชา ปีที่ 9 ฉบับที่ 34 (มกราคม-มีนาคม 2562)  

จดหมายข่าวชา ปีที่ 9 ฉบับที่ 34 (มกราคม-มีนาคม 2562) แนะนำจดหมายข่าวชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง - ชาสร้างเมือง - กระบวนการผลิตชาดำ - Prevention...

Profile for imu-mfu