Page 1

เอกสารแนะนำหลั เอกสารแนะน�ำหลักสูตรระดับปร� ปริญญาตร� ญาตรี เอกสารแนะนำหลั เอกสารแนะนำหลั ตรระดั รระดั บปร� ปร�ฟญญ‡า้ ญาตร� ญาตร� มหาวิกกสูทสูตยาลั แม่ มหาว� ยบแม‹ หลวง MAE FAHททLUANG UNIVERSITY มหาว� มหาว� ยาลั ยาลัยยแม‹ แม‹ ฟฟ‡า‡าหลวง หลวง MAE MAEFAH FAHLUANG LUANGUNIVERSITY UNIVERSITY

www.admission.mfu.ac.th www.admission.mfu.ac.th www.admission.mfu.ac.th

Admission@MFU Admission@MFU Admission@MFU


ปณิธาน สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการ “ปลูกป่า สร้างคน” โดยมุ่ง “สร้างคน สร้างความรู้ สร้างคุณภาพ และสร้างคุณธรรม”

วิสัยทัศน์ สถาบันอุดมศึกษาชั้นน�ำแห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง


เอกสารแนะน�ำหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

MAE FAH LUANG UNIVERSITY

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง ได้รบั การสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐตามพระราชบัญญัติ

จัดตั้ง เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2541 มีสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยตั้งอยู่บริเวณเชิงดอยแง่ม ถนนพหลโยธิน อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย บนพื้นที่ ประมาณ 5,000 ไร่ ห่างจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ 17 กม. ห่างจากท่าอากาศยานแม่ฟา้ หลวง เชียงราย 10 กม. และอยู่ห่างจากอ�ำเภอแม่สาย 40 กม.


ข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตราสัญลักษณ์ประจ�ำมหาวิทยาลัย • อักษรพระนามาภิไธยย่อของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พื้นสีทอง อักษรย่อ ส. สีแดง และ ว. สีขาว อันเป็นเครือ่ งหมายแห่งความจงรักภักดีของ ประชาชน บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทีม่ ตี อ่ สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี และเพื่อความเป็นสิริมงคล • เลข ๘ และ ๙ สีทอง ประกอบตราสัญลักษณ์ ประดิษฐานภายใต้ฉัตรเจ็ดชั้น สีทองเลข ๘ อยู่เหนือค�ำว่า มหาวิทยาลัย เลข ๙ อยู่เหนือค�ำว่า แม่ฟ้าหลวง หมายถึง สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ทรงเป็นพระราชชนนีของ พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ • ดอกไม้ (ดอกล�ำดวน) ประดับด้วยใบไม้สขี าวสลับสีทอง หมายถึง ความมุง่ มัน่ ของมหาวิทยาลัยที่จะพัฒนาและส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนอย่างต่อเนื่อง

สีประจ�ำมหาวิทยาลัย หมายถึง องค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองของมหาวิทยาลัยอย่างไม่มีขอบเขต

ลายตุงประจ�ำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้น�ำแถบประดับดอยตุง อันเป็นเครื่องหมายแห่ง ชัยชนะ และความเป็นสิริมงคลอันสูงยิ่งมาประดับไว้ที่แถบครุยวิทยฐานะของ มหาวิทยาลัย ในแถบตุงประกอบด้วย • ลายปราสาท หมายถึง สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ • ลายหนู หมายถึง ปีประสูติของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งตรง กับปี พ.ศ. 2443 • ลายพญานาค หมายถึง สัตว์ที่ปรากฏในศิลปวัฒนธรรมล้านนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตามต�ำนานกล่าวถึงว่าเป็นสัตว์ที่พิทักษ์พระพุทธศาสนา • ลายเสือ หมายถึง ปีก่อตั้งมหาวิทยาลัย ซึ่งตรงกับปีขาล พ.ศ. 2541 6

เอกสารแนะน�ำหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MAE FAH LUANG UNIVERSITY


ดอกไม้ประจ�ำมหาวิทยาลัย ดอกไม้ประจ�ำมหาวิทยาลัย คือ ดอกหอมนวล (ล�ำดวน) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Melodorum Fruticosum Lour

พระพุทธรูปประจ�ำมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดสร้างพระเจ้าล้านทอง เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทีท่ รงเจริญพระชนมายุ 50 พรรษา โดยจัดสร้างตามรูปแบบ ของพระเจ้าล้านทอง ซึง่ เป็นพระพุทธรูปศิลปะสมัยปาลวะ พระประธาน ในพระอุโบสถวัดพระแก้ว (พระอารามหลวง) อ�ำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย และได้รบั พระราชทานพระราชานุญาตให้อญั เชิญ มาประดิษฐานเป็นพระพุทธรูปประจ�ำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

พระเจ้าล้านทอง

วิหารพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วิหารพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดสร้างขึ้นเพื่อให้เป็น ทีป่ ระดิษฐานพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นสถานทีป่ ระกอบกิจกรรมทางศาสนาในโอกาส ส�ำคัญ รวมทัง้ เป็นสถานทีพ่ กั ใจ ช�ำระจิตใจให้เข้าถึงธรรมของนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทัว่ ไป รูปแบบวิหารจัดสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมล้านนา มีลกั ษณะเป็นวิหารโล่ง ออกแบบโดยน�ำรูปแบบ วิหารวัดพระธาตุลำ� ปางหลวง วิหารวัดไหล่หนิ อ�ำเภอเกาะคา จังหวัดล�ำปาง และวิหารวัดปงยางคก อ�ำเภอห้างฉัตร จังหวัดล�ำปาง รวมทั้งรูปแบบของวัดเชียงทอง เมืองหลวงพระบาง มาเป็นต้นแบบ ในการก่อสร้าง

เอกสารแนะน�ำหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MAE FAH LUANG UNIVERSITY

7


ชีวิตในรั้วในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หอพักนักศึกษา

มหาวิทยาลัยได้จัดหอพักภายในมหาวิทยาลัย จ�ำนวน 18 หอพัก รวม 5,847 เตียง มีผู้ปกครอง หอพักเพือ่ ให้การดูแลและให้คำ� ปรึกษาหอพักละ 1 คน พนักงานรักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิด ทุกชั้นของอาคาร แม่บ้านท�ำความสะอาด หากเจ็บป่วยจะมีเจ้าหน้าที่พยาบาลดูแล และมีบริการ รับ-ส่งไปโรงพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน 0-5391-7117 http://sites.mfu.ac.th/dormitory

ศูนย์อาหาร

มหาวิทยาลัยได้ให้บริการร้านอาหาร ร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม รวมกว่า 60 ร้าน แบ่งเป็น 8 โซน ได้แก่ ศูนย์อาหารอาคาร D1, อาคาร E1, อาคาร E2, อาคาร C5, อาคารปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์ S2 (KIOSK), ร้านอาหารโซนหอพักนักศึกษา, ศูนย์อาหาร M Square, ร้านอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม อาคาร E-Park และอาคาร L-Park

รถ รับ-ส่ง ภายในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจัดรถไฟฟ้าให้บริการรับ-ส่ง นักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัย ทุกวันตั้งแต่เวลา 07.00-21.00 น. จ�ำนวน 16 คัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการโดยสาร และ มีรถสี่ล้อเล็กบริการ รับ-ส่ง จากด้านหน้ามหาวิทยาลัย (ติดถนนพหลโยธิน) จนถึงกลุ่มหอพักล�ำดวน ค่าบริการ 7 บาท หรือจ้างเหมาตามเส้นทางที่ผู้ใช้บริการต้องการ 8

เอกสารแนะน�ำหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MAE FAH LUANG UNIVERSITY


ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร และสถาบันขงจื่อ

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร เป็นสถานที่แห่งเดียวในประเทศไทยและภูมิภาค ที่รัฐบาล สาธารณรัฐประชาชนจีนได้จัดสร้างขึ้นอย่างสมบูรณ์ และจัดหาคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วม พัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอนภาษาจีนร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถสอนและศึกษาภาษาจีนได้อย่างมีคุณภาพ 0-5391-7093 http://sirindhorn.mfu.ac.th

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา หรือห้องสมุด เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ที่มีระบบการบริการ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เป็นศูนย์กลางการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง นอกจากนีย้ งั เป็นแหล่งรวบรวมบริการสืบค้น เอกสารจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยอีกด้วย 0-5391-6330-1 library.mfu.ac.th

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานที่ให้บริการเครื่องมือ และอุปกรณ์ทาง วิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยครบครัน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย ให้แก่บุคลากรและ นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 0-5391-6211 sites.mfu.ac.th/stic

เอกสารแนะน�ำหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MAE FAH LUANG UNIVERSITY

9


ศูนย์กีฬา

ศูนย์กฬี ามหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง ให้บริการด้านสถานที่ อุปกรณ์กฬี า และให้คำ� ปรึกษาด้านกีฬา และสุขภาพแบบครบวงจรโดยผู้เชี่ยวชาญ 0-5391-7821 sport.mfu.ac.th

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้บริการทางการแพทย์แบบบูรณาการ ได้แก่ การตรวจ รักษาผูป้ ว่ ยด้วยการแพทย์แผนปัจจุบนั การแพทย์แผนไทยประยุกต์ และการแพทย์ทางเลือก รวมถึง มีการจัดอบรมให้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยให้กับนักศึกษารับรู้อย่างสม�่ำเสมอ และมีการท�ำ ประกันอุบัติเหตุให้กับนักศึกษาทุกคน 0-5391-7563 http://web2.mfu.ac.th/other/mfuhospital

10

เอกสารแนะน�ำหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MAE FAH LUANG UNIVERSITY


M-Store (ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง บริการจ�ำหน่ายหนังสือ ต�ำราเรียน วัสดุ อุปกรณ์ เครือ่ งมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับการศึกษาและของที่ระลึกมหาวิทยาลัย

ธนาคาร

ที่ท�ำการธนาคารออมสิน ตั้งอยู่ที่ ชั้น 3 อาคาร E-Park กลุ่มอาคาร M Square ที่ท�ำการธนาคารกรุงเทพ ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคารโรงอาหารและกิจกรรม D1 บริการตู้ถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคาร ทหารไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงไทย

ไปรษณีย์

มหาวิทยาลัยร่วมกับไปรษณีย์ไทยสาขาบ้านดู่ จัดให้บริการส�ำนักงานย่อยไปรษณีย์ภายใน มหาวิทยาลัย ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 อาคาร I-Park กลุ่มอาคาร M-Square 0-5391-6170, 0-5391-6175 reg.mfu.ac.th/postmfu/search.asp

เอกสารแนะน�ำหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MAE FAH LUANG UNIVERSITY

11


ส�ำนักงานให้ค�ำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา

บริการให้ค�ำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย เพื่อให้ มีความพร้อมในการศึกษาและเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ สามารถด�ำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมี ความสุข โดยนักศึกษาสามารถมาปรึกษาด้วยตนเองที่ส�ำนักงานหรือปรึกษาผ่านทางโทรศัพท์ สายด่วน E-MAIL หรือทางเว็บไซต์ 0-5391-6167 http://llsc.mfu.ac.th

ทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่มีความจ�ำเป็น ด้านทุนทรัพย์ทางการศึกษา ให้สามารถศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจนส�ำเร็จการศึกษา จึงได้จัดสรรทุนการศึกษาไว้หลายประเภท เช่น กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง ทุนการศึกษาของหน่วยงานเอกชน เป็นต้น โดยนักศึกษาทีม่ ี ความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา สามารถสอบถามรายละเอียดได้ทฝี่ า่ ยทุนการศึกษา อาคาร D1 ห้อง 113 0-5391-6381-2

12

เอกสารแนะน�ำหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MAE FAH LUANG UNIVERSITY


การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 ระบบ Portfolio

• โควตาพิเศษส�ำหรับครูแนะแนว • โควตาพิเศษส�ำนักวิชา • โครงการเด็กดีมีที่เรียน • โครงการรับผู้พิการเข้าศึกษา • โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา • โครงการรับผู้ส�ำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และจบจาก ต่างประเทศหรือเทียบเท่า การรับสมัครและคัดเลือก : มหาวิทยาลัยด�ำเนินการรับสมัครผ่านเว็บไซต์ www.admission.mfu.ac.th และพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาโดยยื่นแฟ้มสะสมผลงาน ไม่มีการสอบ ข้อเขียน ก�ำหนดการรับสมัคร : กุมภาพันธ์ - มีนาคม

รอบที่ 2 โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ

การรับสมัครและคัดเลือก : มหาวิทยาลัยด�ำเนินการรับสมัครผ่านเว็บไซต์ www.admission.mfu.ac.th และพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด โดยรับเฉพาะนักเรียนทีเ่ รียนอยูใ่ นโรงเรียนเขตพืน้ ที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ก�ำหนดการรับสมัคร : เมษายน

เอกสารแนะน�ำหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MAE FAH LUANG UNIVERSITY

13


รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

การรับสมัครและคัดเลือก : ด�ำเนินการรับสมัครผ่านเว็บไซต์ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดี แห่งประเทศไทย (ทปอ.) ซึ่งนักเรียนสามารถเลือกได้ 4 สาขาวิชา จากนั้น ทปอ. จะน�ำส่งข้อมูลผู้สมัครให้มหาวิทยาลัยประมวลผล การคัดเลือก ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด ก�ำหนดการรับสมัคร : เมษายน-พฤษภาคม

รอบที่ 4 Admissions

การรับสมัครและคัดเลือก : ก�ำหนดการรับสมัคร :

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

การรับสมัครและคัดเลือก : ก�ำหนดการรับสมัคร :

ด�ำเนินการรับสมัครผ่านเว็บไซต์ของ ทปอ. โดยนักเรียนสามารถเลือก สมัครได้ 4 สาขาวิชา และพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาตามหลักเกณฑ์ ที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด พฤษภาคม-มิถุนายน มหาวิทยาลัยด�ำเนินการรับสมัครผ่านเว็บไซต์ www.admission.mfu.ac.th และพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาตามหลักเกณฑ์ทม่ี หาวิทยาลัยก�ำหนด มิถุนายน-กรกฎาคม

หมายเหตุ : หลักเกณฑ์และก�ำหนดการรับสมัครอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามทางเว็บไซต์

www.admission.mfu.ac.th

14

เอกสารแนะน�ำหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MAE FAH LUANG UNIVERSITY


อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ล�ำดับ

สาขาวิชา

1 ภาษาอังกฤษ 2 ภาษาและวัฒนธรรมไทย ส�ำหรับชาวต่างประเทศ (เฉพาะต่างชาติ) 3 การสอนภาษาจีน (5 ปี) 4 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 5 จีนศึกษา 6 ภาษาจีนธุรกิจ 7 นิติศาสตร์ 8 การพัฒนาระหว่างประเทศ 9 บริหารธุรกิจ 10 การจัดการอุตสาหกรรม การบริการ 11 การจัดการการท่องเที่ยว 12 การบัญชี 13 เศรษฐศาสตร์ 14 การจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน 15 การจัดการธุรกิจการบิน

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

เคมีประยุกต์ เทคโนโลยีชีวภาพ วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีมัลติมีเดียและ การสร้างภาพเคลื่อนไหว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอาหาร เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว วิทยาศาสตร์เครื่องส�ำอาง เทคโนโลยีความงาม สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา และสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม

28 29 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 30 การแพทย์แผนไทยประยุกต์

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ (บาท) 25,000 35,000 25,000 35,000 38,000 38,000 25,000 35,000 27,500 27,500 30,000 30,000 30,000 30,000 40,000

*การจัดการธุรกิจการบิน (การปฏิบัติการทางการบิน) มีค่าใช้จ่ายในการฝึกบิน 4 วิชา วิชาละ 160,000 บาท

25,000 25,000 30,000 28,000 30,000 32,000 25,000 25,000 35,000 35,000 25,000 25,000

30,000 30,000 33,000

ล�ำดับ

สาขาวิชา

31 กายภาพบ�ำบัด 32 การแพทย์แผนจีน

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ (บาท) 33,000

1. ชั้นปีเรียนปรับพื้นฐานภาษาจีน อัตราค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย 30,000 บาท ต่อภาคการศึกษา (2 ภาคการศึกษา) 2. ชั้ น ปี 1-4 ณ มหาวิ ท ยาลั ย แม่ฟ้าหลวง อัตราค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย 60,000 บาท ต่อภาคการศึกษา (8 ภาคการศึกษา) 3. ชั้นปี 5 3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาใน ภาคการศึกษาที่นักศึกษา ไปเรียนประเทศจีน ช�ำระให้ แก่มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง อัตราค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย 10,000 บาท ต่อภาคการศึกษา (2 ภาคการศึกษา) 3.2 ค่าธรรมเนียมการศึกษาใน ภาคการศึ ก ษา ที่ เ รี ย น ณ สถาบันคู่สัญญาประเทศจีน ให้นักศึกษาช�ำระตามอัตรา ทีส่ ถาบันคูส่ ญั ญาเป็นผูก้ ำ� หนด ทัง้ นี้ นักศึกษาต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง ค่าทีพ่ กั ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ด้วยตนเอง

33 พยาบาลศาสตร์ 38,000 50,000 34 แพทยศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี) 1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 35 ทันตแพทยศาสตร์ ภาคการศึกษาละ 50,000 บาท (หลักสูตร 6 ปี)

2. ค่าธรรมเนียมพิเศษ (วัสดุอุปกรณ์การศึกษา) ภาคการศึกษาละ 100,000 บาท

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมการศึกษานี้ไม่รวม 1. ค่าธรรมเนียมการเรียนภาษาอังกฤษปรับพืน้ ฐานรายวิชาภาษาอังกฤษ 4,000 บาท (ถ้ามี) 2. ค่าธรรมเนียมการเรียนภาษาจีนปรับพื้นฐาน (เฉพาะสาขาวิชาจีน ศึกษา) 3,600 บาท 3. ค่าหอพักระหว่างการเรียนภาษาอังกฤษปรับพืน้ ฐานและการเรียน ภาษาจีนปรับพื้นฐาน 1,400 บาท (ถ้ามี) 4. ค่าหอพัก ห้องละ 4 คน ภาคการศึกษาละ 4,000 บาท ต่อคน 5. ค่าประกันของเสียหายตลอดหลักสูตร 2,000 บาท (คืนเมื่อส�ำเร็จ การศึกษา) 6. ค่าบริการสาธารณะ ภาคการศึกษาละ 1,200 บาท 7. ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการ How to Live and Learn on Campus 2,200 บาท 8. ค่า Fresher Package 9. ค่าหนังสือ ต�ำราเรียน อุปกรณ์การเรียน เอกสารแนะน�ำหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MAE FAH LUANG UNIVERSITY

15


ส�านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

School of Information Technology

0-5391-6741-2 itschool@mfu.ac.th 0-5391-6743 http://itschool1.mfu.ac.th/it2016 f School of Information Technology | MFU

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ Bachelor of Science Program in Software Engineering ชือ่ ปริญญา ภาษาไทย

ชือ่ เต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) ชื่อย่อ : วท.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Software Engineering) ชื่อย่อ : B.Sc. (Software Engineering) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ ของแต่ละต�ำแหน่งงานในสายงานพัฒนาซอฟต์แวร์ทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดการความต้องการ การวิเคราะห์ การออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ การพัฒนา ทดสอบ และติดตัง้ หรือทีเ่ รียกว่า Software Development Life Cycle (SDLC) ทั้งในระบบงานขนาดเล็กที่สามารถพัฒนาด้วยตนเองไปจนถึงการ พัฒนาระบบงานร่วมกันเป็นทีมส�ำหรับองค์กรขนาดใหญ่ ผ่านการเรียนรู้โดยการจ�ำลอง Case Study เพื่อสร้างประสบการณ์ท�ำงานเสมือนจริง ประกอบกับการท�ำความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการรับ งานจริง เพื่อพัฒนาโครงงาน (Senior Project) ท�ำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการท�ำงานแบบมืออาชีพตั้งแต่ ยังเรียนในมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นยังส่งเสริมการศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ทันสมัย และเปิดโอกาสให้ ผู้เรียนท�ำกิจกรรมสร้างรายได้ระหว่างเรียน เช่น การพัฒนา Mobile Application การพัฒนาเว็บไซต์ การเขียน Blog และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพือ่ เป็น Start Up เป็นต้น เมือ่ จบหลักสูตรนีผ้ เู้ รียนจึงมีศกั ยภาพ ในการท�ำงานด้านพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างสูง มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร การท�ำงานเป็นทีมและสามารถ พัฒนาตนเองไปเป็นผู้ประการการด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้ในอนาคต แนวทางการประกอบอาชีพ • วิศวกรซอฟต์แวร์ (Software Engineer) • นักเขียน/พัฒนาโปรแกรม (Programmer/Developer) • นักวิเคราะห์ระบบหรือนักออกแบบระบบ (System Analyst/Designer) • วิศวกรความต้องการ (Requirement Engineer) • นักประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ (Software Quality Assurance) • วิศวกรปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์ (Software Process Improvement Engineer) • นักทดสอบระบบซอฟต์แวร์ (Software Tester) • สถาปนิกซอฟต์แวร์ (Software Architect) • นักบูรณาการระบบ (System Integrator) • ผู้จัดการโครงการซอฟต์แวร์ (Software Project Manager) แนวทางการศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในด้านที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีพัฒนา ซอฟต์แวร์ขั้นสูง หรือน�ำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้พัฒนาซอฟต์แวร์ และออกแบบระบบ ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 34

เอกสารแนะน�ำหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MAE FAH LUANG UNIVERSITY


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว Bachelor of Science Program in Multimedia Technology and Animation ชื่อปริญญา ภาษาไทย

ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว) ชื่อย่อ : วท.บ.(เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว) ภาษาอังกฤษ ชือ่ เต็ม : Bachelor of Science (Multimedia Technology and Animation) ชื่อย่อ : B.Sc. (Multimedia Technology and Animation) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว เป็นหลักสูตรที่ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อดิจิตอลประเภทต่างๆ เช่น • Film and Video Production • 2D & 3D Design and Animation • Computer Graphic and Design • Web Design and Development • Digital Photography • Typography ผู้เรียนหลักสูตรนี้จะได้รับการส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์และทักษะเชิงศิลปะ สามารถ สร้างภาพยนตร์แอนิเมชัน ผลิตสื่อมัลติมีเดีย ออกแบบงานกราฟิก พัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ รวมถึง สามารถสร้างซอฟต์แวร์ส�ำหรับอุปกรณ์สื่อสารขนาดเล็ก และออกแบบคอมพิวเตอร์เกมได้ แนวทางการประกอบอาชีพ • นักออกแบบกราฟฟิกส์ (Graphic Designer) • นักสร้างภาพเคลื่อนไหว (Animator, Modeler, 2D/3D Artist) • นักสร้างภาพเหนือจริง (Visual Effects) • นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ (Web Designer/Developer/Programmer) • นักเขียนโปรแกรม (Programmer) • นักออกแบบเกม (Game Designer) • ท�ำงานด้านทีวี โฆษณาหรือภาพยนตร์ (TV Commercial/ Advertising/Film production) แนวทางการศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสาขาทีเ่ กีย่ วข้องกับเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย และการสร้างภาพเคลื่อนไหวขั้นสูง หรือศึกษาต่อในด้านต่อไปนี้ เช่น • Computer Graphics and Game Technology • Animation and Interactive Media • Animation Design • Animation and Visual Effects • Computer Arts New Media • Digital Arts and Communications เอกสารแนะน�ำหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MAE FAH LUANG UNIVERSITY

35


หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering

ชื่อปริญญา ภาษาไทย ชื่อเต็ม : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) ชื่อย่อ : วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Engineering (Computer Engineering) ชื่อย่อ : B.Eng. (Computer Engineering) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ศึกษาเกี่ยวกับการสร้าง และการบ�ำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ทั้งในด้านการออกแบบระบบ ฝังตัว (Embedded System) ระบบเซ็นเซอร์อจั ฉริยะ (Smart Sensor) ระบบอินเตอร์เน็ตในทุกสิง่ (Internet of Things) ระบบควบคุมเครื่องจักรกลอัตโนมัติ (Automation) และสภาวะล้อมรอบอัจฉริยะ (Ambient Intelligent) รวมถึงการประยุกต์ใช้ระบบทางด้านคอมพิวเตอร์ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ แนวทางประกอบอาชีพ • วิศวกรทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ • นักพัฒนาไมโครโพรเซสเซอร์และระบบสมองกลฝังตัว • วิศวกรควบคุมการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และฮาร์ดแวร์ • ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย • โปรแกรมเมอร์ • นักพัฒนาเว็บไซด์และโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือ • ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ แนวทางการศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในด้าน วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอืน่ ๆ ทีม่ คี วามใกล้เคียงกัน เช่น วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมโทรคมนาคม เป็นต้น “ท�ำไมต้องเรียน IT ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง”

• ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน • หลักสูตรที่ทันสมัย ครบถ้วนด้านไอที ตรงกับความต้องการของ ผู้ประกอบการ • การปลูกฝังเรื่องของการเขียนโปรแกรม และ Coding ในระดับที่ สามารถสร้างโปรแกรมและผลิตภัณฑ์ของตัวเองได้ • การเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน PBL (Problem Based Learning) ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเชี่ยวชาญในด้านการปฏิบัติ และเข้าใจทฤษฎีได้ดีขึ้น • การได้รับประสบการณ์การท�ำงานจริงและรายได้ระหว่างเรียน • ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนด้านไอทีที่มีชื่อเสียง • ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยและเพียบพร้อม • ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม • บรรยากาศในการเรียนรู้

36

เอกสารแนะน�ำหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MAE FAH LUANG UNIVERSITY


หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต ชื่อปริญญา

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Bachelor of Science Program in Information Technology ชื่อเต็ม: วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ชื่อย่อ: วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ชื่อเต็ม: Bachelor of Science (Information Technology) ชื่อย่อ: B.Sc. (Information Technology)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ศึกษาเกี่ยวกับความรูพ้ น้ื ฐานในด้าน การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ควบคู่กบั การส่งเสริมความรูค้ วามเข้าใจในกระบวนการบริหารจัดการ ทางธุรกิจเพื่อเป็ นพื้นฐานในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจที่สอดคล้องกับความต้องการของภาค ธุรกิจและอุตสาหกรรม เช่น Software Development, Web and Mobile technology, Management Information Systems, Electronic Commerce, Digital Marketing แนวทางการประกอบอาชีพ - นักพัฒนาระบบ (Developer) - เจ้าหน้าทีด่ แู ลระบบไอที (IT Support) - นักออกแบบโซลูชนั (IT Solution) - ผูเ้ ชียวชาญด้านเทคโนโลยี (IT Specialist) - เจ้าหน้าทีไ่ อทีทวไป ั ่ (IT Operator) - ผูด้ แู ลตรวจสอบความปลอดภัย (Security Audit) - ผูต้ รวจสอบระบบไอที (IT Audit) - ผูด้ แู ลฐานข้อมูล (DBA) - ผูจ้ ดั การระบบสารสนเทศ (IT Manager) แนวทางการศึกษาต่อ : ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสาขาทีเ่ กีย่ วข้อง ค่าธรรมเนี ยมการศึกษาเหมาจ่าย : ภาคการศึกษาละ 28,000 บาท “เทคโนโลยีสารสนเทศ นาเทคโนโลยีสารสนเทศ มาประยุกต์ใช้ในธุรกิ จ”


หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต ชื่อปริญญา ภาษาไทย

ชื่อเต็ม: ชื่อย่อ: ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม: ชื่อย่อ:

สาขาวิชาวิ ทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม Bachelor of Science Program in Computer Science and Innovation วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม) วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม) Bachelor of Science (Computer Science and Innovation) B.Sc. (Computer Science and Innovation)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม ศึกษาเกี่ยวกับการ เขียนโปรแกรม และการสร้างนวัตกรรมใหม่ โดยมุ่งเน้ นให้ผู้เรียนมีความรอบรู้ ทางด้านทักษะคณิตศาสตร์ ทฤษฎีและอัลกอริธมึ พื้นฐานและนวัตกรรมวิทยาการที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็ นเครื่องมือหรืออุปกรณ์เสริม นอกจากนัน้ ยังส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีความเชีย่ วชาญในการพัฒนาโปรแกรม ระบบงาน และสามารถพัฒนาระบบ สาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลขัน้ สูง เช่น Business Intelligent (BI), การวิเคราะห์ขอ้ มูล (Data Analytic) และ การนาเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสม (Data Visualization) ตลอดจนการพัฒนาระบบงานที่ใช้ Machine Learning (ML) และ Artificial Intelligent (AI) เป็นต้น แนวทางการประกอบอาชีพ - โปรแกรมเมอร์ (Programmer) - นักพัฒนาระบบ (Developer) - นักวิทยาศาสตร์ขอ้ มูล (Data Scientist) - นักสร้างนวัตกรรม (Innovation Developer) - นักวิจยั วิทยาศาสตร์ขอ้ มูล(Researcher) - นักพัฒนาปญั ญาประดิษฐ์ (AI Developer) - นักพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application Developer) แนวทางการศึกษาต่อ : ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสาขาทีเ่ กีย่ วข้อง ค่าธรรมเนี ยมการศึกษาเหมาจ่าย : ภาคการศึกษาละ 28,000 บาท “วิ ทยาการคอมพิ วเตอร์และนวัตกรรม เขียนโปรแกรมและสร้างนวัตกรรมใหม่”


แผนที่ภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


สอบถามขŒอมูลการรับสมัครนักศึกษา

ฝายรับนักศึกษา สวนทะเบียนและประมวลผล มหาว�ทยาลัยแมฟาหลวง เลขที่ 333 หมู 1 ตำบลทาสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 โทรศัพท 0-5391-6103-6 โทรสาร 0-5391-6375 admission@mfu.ac.th

www.admission.mfu.ac.th

Admission@MFU

เอกสารแนะนำหลักสูตร (TCAS62) สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

เอกสารแนะนำหลักสูตร (TCAS62) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เอกสารแนะนำหลักสูตร (TCAS62) สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

เอกสารแนะนำหลักสูตร (TCAS62) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ