Page 1

เอกสารแนะนำหลั เอกสารแนะน�ำหลักสูตรระดับปร� ปริญญาตร� ญาตรี เอกสารแนะนำหลั เอกสารแนะนำหลั ตรระดั รระดั บปร� ปร�ฟญญ‡า้ ญาตร� ญาตร� มหาวิกกสูทสูตยาลั แม่ มหาว� ยบแม‹ หลวง MAE FAHททLUANG UNIVERSITY มหาว� มหาว� ยาลั ยาลัยยแม‹ แม‹ ฟฟ‡า‡าหลวง หลวง MAE MAEFAH FAHLUANG LUANGUNIVERSITY UNIVERSITY

www.admission.mfu.ac.th www.admission.mfu.ac.th www.admission.mfu.ac.th

Admission@MFU Admission@MFU Admission@MFU


ปณิธาน สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการ “ปลูกป่า สร้างคน” โดยมุ่ง “สร้างคน สร้างความรู้ สร้างคุณภาพ และสร้างคุณธรรม”

วิสัยทัศน์ สถาบันอุดมศึกษาชั้นน�ำแห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง


เอกสารแนะน�ำหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

MAE FAH LUANG UNIVERSITY

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง ได้รบั การสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐตามพระราชบัญญัติ

จัดตั้ง เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2541 มีสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยตั้งอยู่บริเวณเชิงดอยแง่ม ถนนพหลโยธิน อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย บนพื้นที่ ประมาณ 5,000 ไร่ ห่างจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ 17 กม. ห่างจากท่าอากาศยานแม่ฟา้ หลวง เชียงราย 10 กม. และอยู่ห่างจากอ�ำเภอแม่สาย 40 กม.


ข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตราสัญลักษณ์ประจ�ำมหาวิทยาลัย • อักษรพระนามาภิไธยย่อของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พื้นสีทอง อักษรย่อ ส. สีแดง และ ว. สีขาว อันเป็นเครือ่ งหมายแห่งความจงรักภักดีของ ประชาชน บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทีม่ ตี อ่ สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี และเพื่อความเป็นสิริมงคล • เลข ๘ และ ๙ สีทอง ประกอบตราสัญลักษณ์ ประดิษฐานภายใต้ฉัตรเจ็ดชั้น สีทองเลข ๘ อยู่เหนือค�ำว่า มหาวิทยาลัย เลข ๙ อยู่เหนือค�ำว่า แม่ฟ้าหลวง หมายถึง สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ทรงเป็นพระราชชนนีของ พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ • ดอกไม้ (ดอกล�ำดวน) ประดับด้วยใบไม้สขี าวสลับสีทอง หมายถึง ความมุง่ มัน่ ของมหาวิทยาลัยที่จะพัฒนาและส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนอย่างต่อเนื่อง

สีประจ�ำมหาวิทยาลัย หมายถึง องค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองของมหาวิทยาลัยอย่างไม่มีขอบเขต

ลายตุงประจ�ำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้น�ำแถบประดับดอยตุง อันเป็นเครื่องหมายแห่ง ชัยชนะ และความเป็นสิริมงคลอันสูงยิ่งมาประดับไว้ที่แถบครุยวิทยฐานะของ มหาวิทยาลัย ในแถบตุงประกอบด้วย • ลายปราสาท หมายถึง สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ • ลายหนู หมายถึง ปีประสูติของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งตรง กับปี พ.ศ. 2443 • ลายพญานาค หมายถึง สัตว์ที่ปรากฏในศิลปวัฒนธรรมล้านนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตามต�ำนานกล่าวถึงว่าเป็นสัตว์ที่พิทักษ์พระพุทธศาสนา • ลายเสือ หมายถึง ปีก่อตั้งมหาวิทยาลัย ซึ่งตรงกับปีขาล พ.ศ. 2541 6

เอกสารแนะน�ำหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MAE FAH LUANG UNIVERSITY


ดอกไม้ประจ�ำมหาวิทยาลัย ดอกไม้ประจ�ำมหาวิทยาลัย คือ ดอกหอมนวล (ล�ำดวน) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Melodorum Fruticosum Lour

พระพุทธรูปประจ�ำมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดสร้างพระเจ้าล้านทอง เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทีท่ รงเจริญพระชนมายุ 50 พรรษา โดยจัดสร้างตามรูปแบบ ของพระเจ้าล้านทอง ซึง่ เป็นพระพุทธรูปศิลปะสมัยปาลวะ พระประธาน ในพระอุโบสถวัดพระแก้ว (พระอารามหลวง) อ�ำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย และได้รบั พระราชทานพระราชานุญาตให้อญั เชิญ มาประดิษฐานเป็นพระพุทธรูปประจ�ำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

พระเจ้าล้านทอง

วิหารพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วิหารพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดสร้างขึ้นเพื่อให้เป็น ทีป่ ระดิษฐานพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นสถานทีป่ ระกอบกิจกรรมทางศาสนาในโอกาส ส�ำคัญ รวมทัง้ เป็นสถานทีพ่ กั ใจ ช�ำระจิตใจให้เข้าถึงธรรมของนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทัว่ ไป รูปแบบวิหารจัดสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมล้านนา มีลกั ษณะเป็นวิหารโล่ง ออกแบบโดยน�ำรูปแบบ วิหารวัดพระธาตุลำ� ปางหลวง วิหารวัดไหล่หนิ อ�ำเภอเกาะคา จังหวัดล�ำปาง และวิหารวัดปงยางคก อ�ำเภอห้างฉัตร จังหวัดล�ำปาง รวมทั้งรูปแบบของวัดเชียงทอง เมืองหลวงพระบาง มาเป็นต้นแบบ ในการก่อสร้าง

เอกสารแนะน�ำหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MAE FAH LUANG UNIVERSITY

7


ชีวิตในรั้วในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หอพักนักศึกษา

มหาวิทยาลัยได้จัดหอพักภายในมหาวิทยาลัย จ�ำนวน 18 หอพัก รวม 5,847 เตียง มีผู้ปกครอง หอพักเพือ่ ให้การดูแลและให้คำ� ปรึกษาหอพักละ 1 คน พนักงานรักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิด ทุกชั้นของอาคาร แม่บ้านท�ำความสะอาด หากเจ็บป่วยจะมีเจ้าหน้าที่พยาบาลดูแล และมีบริการ รับ-ส่งไปโรงพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน 0-5391-7117 http://sites.mfu.ac.th/dormitory

ศูนย์อาหาร

มหาวิทยาลัยได้ให้บริการร้านอาหาร ร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม รวมกว่า 60 ร้าน แบ่งเป็น 8 โซน ได้แก่ ศูนย์อาหารอาคาร D1, อาคาร E1, อาคาร E2, อาคาร C5, อาคารปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์ S2 (KIOSK), ร้านอาหารโซนหอพักนักศึกษา, ศูนย์อาหาร M Square, ร้านอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม อาคาร E-Park และอาคาร L-Park

รถ รับ-ส่ง ภายในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจัดรถไฟฟ้าให้บริการรับ-ส่ง นักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัย ทุกวันตั้งแต่เวลา 07.00-21.00 น. จ�ำนวน 16 คัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการโดยสาร และ มีรถสี่ล้อเล็กบริการ รับ-ส่ง จากด้านหน้ามหาวิทยาลัย (ติดถนนพหลโยธิน) จนถึงกลุ่มหอพักล�ำดวน ค่าบริการ 7 บาท หรือจ้างเหมาตามเส้นทางที่ผู้ใช้บริการต้องการ 8

เอกสารแนะน�ำหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MAE FAH LUANG UNIVERSITY


ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร และสถาบันขงจื่อ

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร เป็นสถานที่แห่งเดียวในประเทศไทยและภูมิภาค ที่รัฐบาล สาธารณรัฐประชาชนจีนได้จัดสร้างขึ้นอย่างสมบูรณ์ และจัดหาคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วม พัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอนภาษาจีนร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถสอนและศึกษาภาษาจีนได้อย่างมีคุณภาพ 0-5391-7093 http://sirindhorn.mfu.ac.th

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา หรือห้องสมุด เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ที่มีระบบการบริการ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เป็นศูนย์กลางการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง นอกจากนีย้ งั เป็นแหล่งรวบรวมบริการสืบค้น เอกสารจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยอีกด้วย 0-5391-6330-1 library.mfu.ac.th

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานที่ให้บริการเครื่องมือ และอุปกรณ์ทาง วิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยครบครัน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย ให้แก่บุคลากรและ นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 0-5391-6211 sites.mfu.ac.th/stic

เอกสารแนะน�ำหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MAE FAH LUANG UNIVERSITY

9


ศูนย์กีฬา

ศูนย์กฬี ามหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง ให้บริการด้านสถานที่ อุปกรณ์กฬี า และให้คำ� ปรึกษาด้านกีฬา และสุขภาพแบบครบวงจรโดยผู้เชี่ยวชาญ 0-5391-7821 sport.mfu.ac.th

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้บริการทางการแพทย์แบบบูรณาการ ได้แก่ การตรวจ รักษาผูป้ ว่ ยด้วยการแพทย์แผนปัจจุบนั การแพทย์แผนไทยประยุกต์ และการแพทย์ทางเลือก รวมถึง มีการจัดอบรมให้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยให้กับนักศึกษารับรู้อย่างสม�่ำเสมอ และมีการท�ำ ประกันอุบัติเหตุให้กับนักศึกษาทุกคน 0-5391-7563 http://web2.mfu.ac.th/other/mfuhospital

10

เอกสารแนะน�ำหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MAE FAH LUANG UNIVERSITY


M-Store (ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง บริการจ�ำหน่ายหนังสือ ต�ำราเรียน วัสดุ อุปกรณ์ เครือ่ งมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับการศึกษาและของที่ระลึกมหาวิทยาลัย

ธนาคาร

ที่ท�ำการธนาคารออมสิน ตั้งอยู่ที่ ชั้น 3 อาคาร E-Park กลุ่มอาคาร M Square ที่ท�ำการธนาคารกรุงเทพ ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคารโรงอาหารและกิจกรรม D1 บริการตู้ถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคาร ทหารไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงไทย

ไปรษณีย์

มหาวิทยาลัยร่วมกับไปรษณีย์ไทยสาขาบ้านดู่ จัดให้บริการส�ำนักงานย่อยไปรษณีย์ภายใน มหาวิทยาลัย ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 อาคาร I-Park กลุ่มอาคาร M-Square 0-5391-6170, 0-5391-6175 reg.mfu.ac.th/postmfu/search.asp

เอกสารแนะน�ำหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MAE FAH LUANG UNIVERSITY

11


ส�ำนักงานให้ค�ำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา

บริการให้ค�ำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย เพื่อให้ มีความพร้อมในการศึกษาและเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ สามารถด�ำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมี ความสุข โดยนักศึกษาสามารถมาปรึกษาด้วยตนเองที่ส�ำนักงานหรือปรึกษาผ่านทางโทรศัพท์ สายด่วน E-MAIL หรือทางเว็บไซต์ 0-5391-6167 http://llsc.mfu.ac.th

ทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่มีความจ�ำเป็น ด้านทุนทรัพย์ทางการศึกษา ให้สามารถศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจนส�ำเร็จการศึกษา จึงได้จัดสรรทุนการศึกษาไว้หลายประเภท เช่น กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง ทุนการศึกษาของหน่วยงานเอกชน เป็นต้น โดยนักศึกษาทีม่ ี ความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา สามารถสอบถามรายละเอียดได้ทฝี่ า่ ยทุนการศึกษา อาคาร D1 ห้อง 113 0-5391-6381-2

12

เอกสารแนะน�ำหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MAE FAH LUANG UNIVERSITY


การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 ระบบ Portfolio

• โควตาพิเศษส�ำหรับครูแนะแนว • โควตาพิเศษส�ำนักวิชา • โครงการเด็กดีมีที่เรียน • โครงการรับผู้พิการเข้าศึกษา • โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา • โครงการรับผู้ส�ำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และจบจาก ต่างประเทศหรือเทียบเท่า การรับสมัครและคัดเลือก : มหาวิทยาลัยด�ำเนินการรับสมัครผ่านเว็บไซต์ www.admission.mfu.ac.th และพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาโดยยื่นแฟ้มสะสมผลงาน ไม่มีการสอบ ข้อเขียน ก�ำหนดการรับสมัคร : กุมภาพันธ์ - มีนาคม

รอบที่ 2 โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ

การรับสมัครและคัดเลือก : มหาวิทยาลัยด�ำเนินการรับสมัครผ่านเว็บไซต์ www.admission.mfu.ac.th และพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด โดยรับเฉพาะนักเรียนทีเ่ รียนอยูใ่ นโรงเรียนเขตพืน้ ที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ก�ำหนดการรับสมัคร : เมษายน

เอกสารแนะน�ำหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MAE FAH LUANG UNIVERSITY

13


รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

การรับสมัครและคัดเลือก : ด�ำเนินการรับสมัครผ่านเว็บไซต์ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดี แห่งประเทศไทย (ทปอ.) ซึ่งนักเรียนสามารถเลือกได้ 4 สาขาวิชา จากนั้น ทปอ. จะน�ำส่งข้อมูลผู้สมัครให้มหาวิทยาลัยประมวลผล การคัดเลือก ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด ก�ำหนดการรับสมัคร : เมษายน-พฤษภาคม

รอบที่ 4 Admissions

การรับสมัครและคัดเลือก : ก�ำหนดการรับสมัคร :

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

การรับสมัครและคัดเลือก : ก�ำหนดการรับสมัคร :

ด�ำเนินการรับสมัครผ่านเว็บไซต์ของ ทปอ. โดยนักเรียนสามารถเลือก สมัครได้ 4 สาขาวิชา และพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาตามหลักเกณฑ์ ที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด พฤษภาคม-มิถุนายน มหาวิทยาลัยด�ำเนินการรับสมัครผ่านเว็บไซต์ www.admission.mfu.ac.th และพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาตามหลักเกณฑ์ทม่ี หาวิทยาลัยก�ำหนด มิถุนายน-กรกฎาคม

หมายเหตุ : หลักเกณฑ์และก�ำหนดการรับสมัครอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามทางเว็บไซต์

www.admission.mfu.ac.th

14

เอกสารแนะน�ำหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MAE FAH LUANG UNIVERSITY


อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ล�ำดับ

สาขาวิชา

1 ภาษาอังกฤษ 2 ภาษาและวัฒนธรรมไทย ส�ำหรับชาวต่างประเทศ (เฉพาะต่างชาติ) 3 การสอนภาษาจีน (5 ปี) 4 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 5 จีนศึกษา 6 ภาษาจีนธุรกิจ 7 นิติศาสตร์ 8 การพัฒนาระหว่างประเทศ 9 บริหารธุรกิจ 10 การจัดการอุตสาหกรรม การบริการ 11 การจัดการการท่องเที่ยว 12 การบัญชี 13 เศรษฐศาสตร์ 14 การจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน 15 การจัดการธุรกิจการบิน

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

เคมีประยุกต์ เทคโนโลยีชีวภาพ วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีมัลติมีเดียและ การสร้างภาพเคลื่อนไหว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอาหาร เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว วิทยาศาสตร์เครื่องส�ำอาง เทคโนโลยีความงาม สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา และสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม

28 29 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 30 การแพทย์แผนไทยประยุกต์

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ (บาท) 25,000 35,000 25,000 35,000 38,000 38,000 25,000 35,000 27,500 27,500 30,000 30,000 30,000 30,000 40,000

*การจัดการธุรกิจการบิน (การปฏิบัติการทางการบิน) มีค่าใช้จ่ายในการฝึกบิน 4 วิชา วิชาละ 160,000 บาท

25,000 25,000 30,000 28,000 30,000 32,000 25,000 25,000 35,000 35,000 25,000 25,000

30,000 30,000 33,000

ล�ำดับ

สาขาวิชา

31 กายภาพบ�ำบัด 32 การแพทย์แผนจีน

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ (บาท) 33,000

1. ชั้นปีเรียนปรับพื้นฐานภาษาจีน อัตราค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย 30,000 บาท ต่อภาคการศึกษา (2 ภาคการศึกษา) 2. ชั้ น ปี 1-4 ณ มหาวิ ท ยาลั ย แม่ฟ้าหลวง อัตราค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย 60,000 บาท ต่อภาคการศึกษา (8 ภาคการศึกษา) 3. ชั้นปี 5 3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาใน ภาคการศึกษาที่นักศึกษา ไปเรียนประเทศจีน ช�ำระให้ แก่มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง อัตราค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย 10,000 บาท ต่อภาคการศึกษา (2 ภาคการศึกษา) 3.2 ค่าธรรมเนียมการศึกษาใน ภาคการศึ ก ษา ที่ เ รี ย น ณ สถาบันคู่สัญญาประเทศจีน ให้นักศึกษาช�ำระตามอัตรา ทีส่ ถาบันคูส่ ญั ญาเป็นผูก้ ำ� หนด ทัง้ นี้ นักศึกษาต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง ค่าทีพ่ กั ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ด้วยตนเอง

33 พยาบาลศาสตร์ 38,000 50,000 34 แพทยศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี) 1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 35 ทันตแพทยศาสตร์ ภาคการศึกษาละ 50,000 บาท (หลักสูตร 6 ปี)

2. ค่าธรรมเนียมพิเศษ (วัสดุอุปกรณ์การศึกษา) ภาคการศึกษาละ 100,000 บาท

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมการศึกษานี้ไม่รวม 1. ค่าธรรมเนียมการเรียนภาษาอังกฤษปรับพืน้ ฐานรายวิชาภาษาอังกฤษ 4,000 บาท (ถ้ามี) 2. ค่าธรรมเนียมการเรียนภาษาจีนปรับพื้นฐาน (เฉพาะสาขาวิชาจีน ศึกษา) 3,600 บาท 3. ค่าหอพักระหว่างการเรียนภาษาอังกฤษปรับพืน้ ฐานและการเรียน ภาษาจีนปรับพื้นฐาน 1,400 บาท (ถ้ามี) 4. ค่าหอพัก ห้องละ 4 คน ภาคการศึกษาละ 4,000 บาท ต่อคน 5. ค่าประกันของเสียหายตลอดหลักสูตร 2,000 บาท (คืนเมื่อส�ำเร็จ การศึกษา) 6. ค่าบริการสาธารณะ ภาคการศึกษาละ 1,200 บาท 7. ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการ How to Live and Learn on Campus 2,200 บาท 8. ค่า Fresher Package 9. ค่าหนังสือ ต�ำราเรียน อุปกรณ์การเรียน เอกสารแนะน�ำหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MAE FAH LUANG UNIVERSITY

15


ส�ำนักวิชาการจัดการ School of Management 0-5391-6695, 0-5391-6710 0-5391-6694 f Facebook : School of Management MFU

management@mfu.ac.th http://management.mfu.ac.th

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี Bachelor of Accounting Program

ชื่อปริญญา ภาษาไทย ชื่อเต็ม : บัญชีบัณฑิต ชื่อย่อ : บช.บ. ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Accounting Program ชื่อย่อ : B.Acc. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มีจุดเด่นในด้านของการมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มี ความสามารถสูงในเรือ่ งของเทคนิคการบัญชี ทัง้ ทางทฤษฎีและการเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั จิ ริง ประกอบกับ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อหลักยังท�ำให้ผู้เรียนสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง เป็นผู้ที่มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ซึ่งตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน ผู้เรียนในหลักสูตรนี้จึงเป็นผู้ที่มีทักษะด้านบัญชีที่ทันสมัย สามารถให้ค�ำปรึกษาทางวิชาด้านการบัญชี แก่ธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากนั้นยังสามารถน�ำความรู้ทางการบัญชีไปประยุกต์ใช้กับงานอาชีพ บัญชีได้ในระดับสากล อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (Learning OutcomesBased International Education Standards) ทีป่ ระกาศบังคับใช้โดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมป์ แนวทางการประกอบอาชีพ ผู้ส�ำเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพบัญชี ได้ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งในลักษณะของการประกอบ วิชาชีพอิสระ และการท�ำงานในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ดังต่อไปนี้ • ด้านการท�ำบัญชี • ด้านการสอบบัญชี • ด้านการบัญชีบริหาร • ด้านการภาษีอากร • ด้านการวางระบบบัญชี • ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี • ด้านการตรวจสอบภายใน • ด้านการให้ค�ำปรึกษาทางการเงินและบัญชี • ด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง แนวทางการศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ และ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สามารถฝึกงานต่อทางด้านการสอบบัญชีและเก็บชัว่ โมงการฝึกงานด้านการตรวจสอบ เพือ่ น�ำไป สอบใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีต่อไป “หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพการบัญชีเรียบร้อยแล้ว”

24

เอกสารแนะน�ำหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MAE FAH LUANG UNIVERSITY


หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ Bachelor of Economics Program

ชื่อปริญญา ภาษาไทย ชื่อเต็ม : เศรษฐศาสตรบัณฑิต ชื่อย่อ : ศ.บ. ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Economics Program ชื่อย่อ : B.Econ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ประยุกต์เศรษฐศาสตร์เพื่อสังคม (Economics for Society) ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาคและจุลภาค และการน�ำทฤษฎี เหล่านั้นมาวิเคราะห์และประยุกต์ใช้จริงในสภาพเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สามารถ วิเคราะห์ปัญหาเศรษฐกิจและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจภายในประเทศ เศรษฐกิจระดับ อนุภมู ภิ าคลุม่ แม่นำ�้ โขง เศรษฐกิจระดับภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเศรษฐกิจโลก เพือ่ สังเคราะห์ นโยบายที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยได้อย่างมีคุณภาพ น�ำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน แนวทางการประกอบอาชีพ สามารถท�ำงานได้ทั้งในภาครัฐบาล ภาคเอกชน อาทิ สถาบันการเงิน และประกอบธุรกิจ ส่วนตัวธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้าหรือการลงทุน โดยผู้จบการศึกษาสามารถเลือกต�ำแหน่งงานในองค์กร เหล่านั้นได้ เช่น • นักวิเคราะห์และวิจัยเศรษฐกิจ • นักวิเคราะห์สินเชื่อในสถาบันการเงิน • นักวางแผน นักการเงิน และนักการตลาดในบริษัทเอกชน • อาจารย์ นักวิจัย และที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แนวทางการศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เอกสารแนะน�ำหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MAE FAH LUANG UNIVERSITY

25


หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

Bachelor of Business Administration Program in Business Administration ชื่อปริญญา ภาษาไทย ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) ชื่อย่อ : บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Business Administration (Business Administration) ชื่อย่อ : B.A. (Business Administration) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มีจุดเด่นในด้านของการมุ่งเน้นให้ผู้เรียน มีสมรรถนะสูงในการเป็นผู้ประกอบการ โดยเนื้อหาของหลักสูตรศึกษาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานที่เป็น องค์ประกอบส�ำคัญของการบริหารธุรกิจ ได้แก่ การตลาด การบัญชีการเงิน คณิตศาสตร์ สถิติ ภาษี กฎหมายธุรกิจ การบริหารองค์การ และเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน�ำองค์ความรู้ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้เพือ่ ท�ำงานในองค์กรต่างๆ และมีความพร้อมในการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมโลก ประเทศ และภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งเศรษฐกิจในพื้นที่ เพื่อวิเคราะห์หาโอกาสและการแก้ปัญหา ทางธุรกิจ ตลอดจนเป็นผู้ที่มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร สามารถการปรับตัวและด�ำเนินธุรกิจ ร่วมกับชาวต่างชาติได้ แนวทางการประกอบอาชีพ สามารถท�ำงานได้ทงั้ ในภาครัฐบาล เอกชน และประกอบธุรกิจส่วนตัว ในสายงานทีเ่ กีย่ วข้องกับ ธุรกิจ เช่น การเงิน การตลาด การบริหารทรัพยากรบุคคล ธุรกิจระหว่างประเทศ และการผลิต เป็นต้น แนวทางการศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

26

เอกสารแนะน�ำหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MAE FAH LUANG UNIVERSITY


หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

Bachelor of Business Administration Program in Logistics and Supply Chain Management ชื่อปริญญา ภาษาไทย ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน) ชื่อย่อ : บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน) ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Business Administration (Logistics and Supply Chain Management) ชื่อย่อ : B.A. (Logistics and Supply Chain Management) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทานมหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลักการและทฤษฎี ด้านโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทาน ทัง้ ทีเ่ กีย่ วข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต การเกษตร การค้า การลงทุน รวมถึง โลจิสติกส์และซัพพลายเชนในอุตสาหกรรมการบริการด้วย นอกจากนัน้ ยังส่งเสริมให้นกั ศึกษามีความสามารถ ในการใช้ภาษาเพือ่ การสือ่ สารได้มากกว่าหนึง่ ภาษา และมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ นั สมัย เพือ่ เป็นการ เพิม่ ประสิทธิภาพในระบบการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทานให้สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาประเทศ ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางการประกอบอาชีพ • ผู้ประกอบการทั้งภาคการผลิต ภาคการบริการ และภาคการค้าระหว่างประเทศ • พนักงานในองค์กรรัฐหรือบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องกับด้านการพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่งและการคมนาคม ที่มีแผนกคลังสินค้า แผนกโลจิสติกส์ โดยแผนกงานทีส่ ามารถท�ำได้ครอบคลุมทัง้ ด้านการจัดการคลังสินค้า การน�ำเข้า-ส่งออก ระบบการขนส่งทางรถบรรทุก รถไฟ เรือ เครื่องบิน เอกสารใบอนุญาตต่างๆ ตลอดจน ในด้านระเบียบการด้านศุลกากร • นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมทางด้านธุรกิจ • อาจารย์หรือนักวิชาการด้านการบริหารธุรกิจ สาขาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน แนวทางการศึกษาต่อ ศึกษาต่อต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และ สาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เอกสารแนะน�ำหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MAE FAH LUANG UNIVERSITY

27


หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว Bachelor of Business Administration Program in Tourism Management ชื่อปริญญา ภาษาไทย ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการการท่องเที่ยว) ชื่อย่อ : บธ.บ. (การจัดการการท่องเที่ยว) ภาษาอังกฤษ ชือ่ เต็ม : Bachelor of Business Administration (Tourism Management) ชื่อย่อ : B.A. (Tourism Management) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตรมุ่งเน้นผลิตบัณฑิต ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการ บริการ โดยหลักสูตรมีเนือ้ หาครอบคลุมทัง้ ในด้านการด�ำเนินการธุรกิจการท่องเทีย่ ว หลักการมัคคุเทศก์อาชีพ การตลาดส�ำหรับอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว การจัดการธุรกิจ Mice และ Event ระบบ สารสนเทศส�ำหรับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว จริยธรรม และกฎหมายในวิชาชีพการท่องเทีย่ วและการบริการ นอกจากนัน้ ผูเ้ รียนหลักสูตรนีย้ งั จะได้รบั การส่งเสริม ความรูแ้ ละพัฒนาทักษะการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วของจังหวัดเชียงราย ทีม่ คี วามเป็นเมืองชายแดน เชือ่ มโยงอนุภมู ภิ าคลุม่ แม่นำ�้ โขง โดยจะได้ศกึ ษาเกีย่ วกับการจัดการการท่องเทีย่ วข้ามพรมแดนในอนุภมู ภิ าค ลุม่ แม่นำ�้ โขง การจัดการการท่องเทีย่ วโดยชุมชน การท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพและสปา วิถวี ฒั นธรรม ภูมปิ ญั ญา ท้องถิ่น และชาติพันธุ์ รวมถึงการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วย แนวทางการประกอบอาชีพ สามารถท�ำงานได้ทงั้ ในภาครัฐบาล เช่น การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเทีย่ ว และกีฬา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนสามารถท�ำงานได้แผนกต่างๆ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วและการบริการ เช่น ธุรกิจน�ำเทีย่ ว ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจ Mice ธุรกิจร้านอาหาร มัคคุเทศก์อาชีพ และธุรกิจอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ การเป็นผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและบริการ แนวทางการศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว การโรงแรม บริหารธุรกิจ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องในทุกสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

“มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษาในก�ำกับของรัฐสถาบันแรกที่ ได้รับการรับรองมาตรฐาน “การรับรองมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล” จาก The International Center of Excellence in Tourism and Hospitallity Education (THE-ICE)* โดยได้รับการเสนอชื่อเพื่อผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน”

หมายเหตุ : THE-ICE เป็นองค์กรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญด้านการประเมินคุณภาพการศึกษาและรับรองมาตรฐานในระดับสากล ในหลักสูตรการเรียน การสอนในสายการท่องเที่ยว การบริการ การจัดงานและศิลปะการประกอบอาหารระดับโลก มีเครือข่าย 35 สมาชิก จาก 17 ประเทศ

28

เอกสารแนะน�ำหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MAE FAH LUANG UNIVERSITY


หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ

Bachelor of Business Administration Program in Hospitality Industry Management

ชื่อปริญญา ภาษาไทย ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ) ชื่อย่อ : บธ.บ. (การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ) ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Business Administration (Hospitality Industry Management) ชื่อย่อ : B.A. (Hospitality Industry Management) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ ศึกษาเกี่ยวกับ การบริหารจัดการโรงแรมและที่พักอาศัย ตลอดจนธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดการงานแม่บ้าน การจัดการส่วนหน้า การจัดการสิ่งอ�ำนวยความสะดวก การจัดการรายได้ การจัดการครัว การออกแบบและจัดการภัตตาคาร รวมถึงธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการ โดยการเรียน การสอนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีความช�ำนาญในการสื่อสาร และ การใช้เทคโนโลยีทที่ นั สมัย เพือ่ สร้างเสริมประสบการณ์และความสามารถในการเป็นผูป้ ระกอบการรายใหม่ ด้านการโรงแรม และการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม โดยนักศึกษาจะได้รับการฝึกฝนให้เป็นผู้ที่มีใจรัก ในงานบริการ สามารถวิเคราะห์สถานการณ์โลกกับการพัฒนาอุตสาหกรรมการบริการได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ แนวทางการประกอบอาชีพ สามารถท�ำงานได้ทงั้ ในภาครัฐบาล เอกชน และประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือธุรกิจอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง กับธุรกิจบริการ โดยผู้จบการศึกษาสามารถเลือกต�ำแหน่งงานในธุรกิจเหล่านั้นได้ เช่น การท�ำงานใน แผนกรับจอง แผนกต้อนรับ หรืองานธุรการในส่วนของการติดต่อสื่อสารในระบบสากล และการเป็น ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม เป็นต้น แนวทางการศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสาขาวิชาการจัดการการโรงแรม การท่องเที่ยว บริหารธุรกิจ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ในทุกสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ “หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ ได้ผ่าน “การรับรองมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล” จาก The International Center of Excellence in Tourism and Hospitallity Education (THE-ICE)”

เอกสารแนะน�ำหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MAE FAH LUANG UNIVERSITY

29


หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน Bachelor of Business Administration Program in Aviation Business Management

ชื่อปริญญา ภาษาไทย ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการบิน) ชื่อย่อ : บธ.บ. (การจัดการธุรกิจการบิน) ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Business Administration (Aviation Business Management) ชื่อย่อ : B.A. (Aviation Business Management) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการ ธุรกิจการบินทัง้ ระบบ ได้แก่ การบริการภาคพืน้ ในท่าอากาศยาน และการบริการบนเครือ่ งบิน โดยผูเ้ รียน จะได้เรียนรูจ้ ากอาจารย์ผมู้ ปี ระสบการณ์จริง และได้ฝกึ ปฏิบตั จิ ริงในห้องจ�ำลองการปฏิบตั กิ าร (Mock-Up Simulator) รวมถึงศึกษาเกีย่ วกับการจัดการสนามบิน การจัดการขนส่งทางอากาศ การฝึกบินเพือ่ ต่อยอด เป็นนักบินพาณิชย์ การจราจรและการคมนาคมทางอากาศ ความปลอดภัยในธุรกิจการบิน และธุรกิจอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ยังส่งเสริมทักษะความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกิจการบิน ตลอดจน ปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีจิตส�ำนึกในงานบริการธุรกิจการบิน ทั้งด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และทัศนคติ เพื่อให้เกิดความสามารถในการประกอบอาชีพตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและเหนือคู่แข่งขัน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน ประกอบด้วย 3 วิชาเอก ได้แก่ • งานบริการทางการบิน (Aviation Services) • ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบินระหว่างประเทศ (International Aviation Logicstics Business) • การปฏิบัติทางการบิน (Aviation Operations) แนวทางในการประกอบอาชีพ • พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน • พนักงานบริการภาคพื้นดิน • นักวิเคราะห์ทางด้านการตลาดของสายการบิน • พนักงานครัวและโภชนาการของสายการบิน • พนักงานบริษัทขนส่งทางอากาศ • เจ้าหน้าที่แผนกคลังสินค้า • เจ้าหน้าที่บริษัทผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์และการขนส่ง • เจ้าหน้าที่วิทยุการบิน • เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนามบิน • เข้าศึกษาต่อเพื่อสอบเป็นนักบินพาณิชย์ • อาจารย์หรือนักวิชาการด้านการจัดการธุรกิจการบิน แนวทางการศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ ในและต่างประเทศ “หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน ได้ผ่าน “การรับรองมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล” จาก The International Center of Excellence in Tourism and Hospitallity Education (THE-ICE)”

30

เอกสารแนะน�ำหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MAE FAH LUANG UNIVERSITY


แผนที่ภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


สอบถามขŒอมูลการรับสมัครนักศึกษา

ฝายรับนักศึกษา สวนทะเบียนและประมวลผล มหาว�ทยาลัยแมฟาหลวง เลขที่ 333 หมู 1 ตำบลทาสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 โทรศัพท 0-5391-6103-6 โทรสาร 0-5391-6375 admission@mfu.ac.th

www.admission.mfu.ac.th

Admission@MFU

เอกสารแนะนำหลักสูตร (TCAS62) สำนักวิชาการจัดการ  

เอกสารแนะนำหลักสูตร (TCAS62) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาการจัดการ

เอกสารแนะนำหลักสูตร (TCAS62) สำนักวิชาการจัดการ  

เอกสารแนะนำหลักสูตร (TCAS62) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาการจัดการ