Page 1

เอกสารแนะนำหลั เอกสารแนะน�ำหลักสูตรระดับปร� ปริญญาตร� ญาตรี เอกสารแนะนำหลั เอกสารแนะนำหลั ตรระดั รระดั บปร� ปร�ฟญญ‡า้ ญาตร� ญาตร� มหาวิกกสูทสูตยาลั แม่ มหาว� ยบแม‹ หลวง MAE FAHททLUANG UNIVERSITY มหาว� มหาว� ยาลั ยาลัยยแม‹ แม‹ ฟฟ‡า‡าหลวง หลวง MAE MAEFAH FAHLUANG LUANGUNIVERSITY UNIVERSITY

www.admission.mfu.ac.th www.admission.mfu.ac.th www.admission.mfu.ac.th

Admission@MFU Admission@MFU Admission@MFU


ปณิธาน สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการ “ปลูกป่า สร้างคน” โดยมุ่ง “สร้างคน สร้างความรู้ สร้างคุณภาพ และสร้างคุณธรรม”

วิสัยทัศน์ สถาบันอุดมศึกษาชั้นน�ำแห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง


เอกสารแนะน�ำหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

MAE FAH LUANG UNIVERSITY

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง ได้รบั การสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐตามพระราชบัญญัติ

จัดตั้ง เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2541 มีสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยตั้งอยู่บริเวณเชิงดอยแง่ม ถนนพหลโยธิน อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย บนพื้นที่ ประมาณ 5,000 ไร่ ห่างจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ 17 กม. ห่างจากท่าอากาศยานแม่ฟา้ หลวง เชียงราย 10 กม. และอยู่ห่างจากอ�ำเภอแม่สาย 40 กม.


ข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตราสัญลักษณ์ประจ�ำมหาวิทยาลัย • อักษรพระนามาภิไธยย่อของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พื้นสีทอง อักษรย่อ ส. สีแดง และ ว. สีขาว อันเป็นเครือ่ งหมายแห่งความจงรักภักดีของ ประชาชน บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทีม่ ตี อ่ สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี และเพื่อความเป็นสิริมงคล • เลข ๘ และ ๙ สีทอง ประกอบตราสัญลักษณ์ ประดิษฐานภายใต้ฉัตรเจ็ดชั้น สีทองเลข ๘ อยู่เหนือค�ำว่า มหาวิทยาลัย เลข ๙ อยู่เหนือค�ำว่า แม่ฟ้าหลวง หมายถึง สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ทรงเป็นพระราชชนนีของ พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ • ดอกไม้ (ดอกล�ำดวน) ประดับด้วยใบไม้สขี าวสลับสีทอง หมายถึง ความมุง่ มัน่ ของมหาวิทยาลัยที่จะพัฒนาและส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนอย่างต่อเนื่อง

สีประจ�ำมหาวิทยาลัย หมายถึง องค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองของมหาวิทยาลัยอย่างไม่มีขอบเขต

ลายตุงประจ�ำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้น�ำแถบประดับดอยตุง อันเป็นเครื่องหมายแห่ง ชัยชนะ และความเป็นสิริมงคลอันสูงยิ่งมาประดับไว้ที่แถบครุยวิทยฐานะของ มหาวิทยาลัย ในแถบตุงประกอบด้วย • ลายปราสาท หมายถึง สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ • ลายหนู หมายถึง ปีประสูติของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งตรง กับปี พ.ศ. 2443 • ลายพญานาค หมายถึง สัตว์ที่ปรากฏในศิลปวัฒนธรรมล้านนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตามต�ำนานกล่าวถึงว่าเป็นสัตว์ที่พิทักษ์พระพุทธศาสนา • ลายเสือ หมายถึง ปีก่อตั้งมหาวิทยาลัย ซึ่งตรงกับปีขาล พ.ศ. 2541 6

เอกสารแนะน�ำหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MAE FAH LUANG UNIVERSITY


ดอกไม้ประจ�ำมหาวิทยาลัย ดอกไม้ประจ�ำมหาวิทยาลัย คือ ดอกหอมนวล (ล�ำดวน) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Melodorum Fruticosum Lour

พระพุทธรูปประจ�ำมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดสร้างพระเจ้าล้านทอง เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทีท่ รงเจริญพระชนมายุ 50 พรรษา โดยจัดสร้างตามรูปแบบ ของพระเจ้าล้านทอง ซึง่ เป็นพระพุทธรูปศิลปะสมัยปาลวะ พระประธาน ในพระอุโบสถวัดพระแก้ว (พระอารามหลวง) อ�ำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย และได้รบั พระราชทานพระราชานุญาตให้อญั เชิญ มาประดิษฐานเป็นพระพุทธรูปประจ�ำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

พระเจ้าล้านทอง

วิหารพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วิหารพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดสร้างขึ้นเพื่อให้เป็น ทีป่ ระดิษฐานพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นสถานทีป่ ระกอบกิจกรรมทางศาสนาในโอกาส ส�ำคัญ รวมทัง้ เป็นสถานทีพ่ กั ใจ ช�ำระจิตใจให้เข้าถึงธรรมของนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทัว่ ไป รูปแบบวิหารจัดสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมล้านนา มีลกั ษณะเป็นวิหารโล่ง ออกแบบโดยน�ำรูปแบบ วิหารวัดพระธาตุลำ� ปางหลวง วิหารวัดไหล่หนิ อ�ำเภอเกาะคา จังหวัดล�ำปาง และวิหารวัดปงยางคก อ�ำเภอห้างฉัตร จังหวัดล�ำปาง รวมทั้งรูปแบบของวัดเชียงทอง เมืองหลวงพระบาง มาเป็นต้นแบบ ในการก่อสร้าง

เอกสารแนะน�ำหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MAE FAH LUANG UNIVERSITY

7


ชีวิตในรั้วในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หอพักนักศึกษา

มหาวิทยาลัยได้จัดหอพักภายในมหาวิทยาลัย จ�ำนวน 18 หอพัก รวม 5,847 เตียง มีผู้ปกครอง หอพักเพือ่ ให้การดูแลและให้คำ� ปรึกษาหอพักละ 1 คน พนักงานรักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิด ทุกชั้นของอาคาร แม่บ้านท�ำความสะอาด หากเจ็บป่วยจะมีเจ้าหน้าที่พยาบาลดูแล และมีบริการ รับ-ส่งไปโรงพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน 0-5391-7117 http://sites.mfu.ac.th/dormitory

ศูนย์อาหาร

มหาวิทยาลัยได้ให้บริการร้านอาหาร ร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม รวมกว่า 60 ร้าน แบ่งเป็น 8 โซน ได้แก่ ศูนย์อาหารอาคาร D1, อาคาร E1, อาคาร E2, อาคาร C5, อาคารปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์ S2 (KIOSK), ร้านอาหารโซนหอพักนักศึกษา, ศูนย์อาหาร M Square, ร้านอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม อาคาร E-Park และอาคาร L-Park

รถ รับ-ส่ง ภายในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจัดรถไฟฟ้าให้บริการรับ-ส่ง นักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัย ทุกวันตั้งแต่เวลา 07.00-21.00 น. จ�ำนวน 16 คัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการโดยสาร และ มีรถสี่ล้อเล็กบริการ รับ-ส่ง จากด้านหน้ามหาวิทยาลัย (ติดถนนพหลโยธิน) จนถึงกลุ่มหอพักล�ำดวน ค่าบริการ 7 บาท หรือจ้างเหมาตามเส้นทางที่ผู้ใช้บริการต้องการ 8

เอกสารแนะน�ำหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MAE FAH LUANG UNIVERSITY


ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร และสถาบันขงจื่อ

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร เป็นสถานที่แห่งเดียวในประเทศไทยและภูมิภาค ที่รัฐบาล สาธารณรัฐประชาชนจีนได้จัดสร้างขึ้นอย่างสมบูรณ์ และจัดหาคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วม พัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอนภาษาจีนร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถสอนและศึกษาภาษาจีนได้อย่างมีคุณภาพ 0-5391-7093 http://sirindhorn.mfu.ac.th

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา หรือห้องสมุด เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ที่มีระบบการบริการ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เป็นศูนย์กลางการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง นอกจากนีย้ งั เป็นแหล่งรวบรวมบริการสืบค้น เอกสารจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยอีกด้วย 0-5391-6330-1 library.mfu.ac.th

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานที่ให้บริการเครื่องมือ และอุปกรณ์ทาง วิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยครบครัน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย ให้แก่บุคลากรและ นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 0-5391-6211 sites.mfu.ac.th/stic

เอกสารแนะน�ำหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MAE FAH LUANG UNIVERSITY

9


ศูนย์กีฬา

ศูนย์กฬี ามหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง ให้บริการด้านสถานที่ อุปกรณ์กฬี า และให้คำ� ปรึกษาด้านกีฬา และสุขภาพแบบครบวงจรโดยผู้เชี่ยวชาญ 0-5391-7821 sport.mfu.ac.th

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้บริการทางการแพทย์แบบบูรณาการ ได้แก่ การตรวจ รักษาผูป้ ว่ ยด้วยการแพทย์แผนปัจจุบนั การแพทย์แผนไทยประยุกต์ และการแพทย์ทางเลือก รวมถึง มีการจัดอบรมให้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยให้กับนักศึกษารับรู้อย่างสม�่ำเสมอ และมีการท�ำ ประกันอุบัติเหตุให้กับนักศึกษาทุกคน 0-5391-7563 http://web2.mfu.ac.th/other/mfuhospital

10

เอกสารแนะน�ำหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MAE FAH LUANG UNIVERSITY


M-Store (ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง บริการจ�ำหน่ายหนังสือ ต�ำราเรียน วัสดุ อุปกรณ์ เครือ่ งมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับการศึกษาและของที่ระลึกมหาวิทยาลัย

ธนาคาร

ที่ท�ำการธนาคารออมสิน ตั้งอยู่ที่ ชั้น 3 อาคาร E-Park กลุ่มอาคาร M Square ที่ท�ำการธนาคารกรุงเทพ ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคารโรงอาหารและกิจกรรม D1 บริการตู้ถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคาร ทหารไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงไทย

ไปรษณีย์

มหาวิทยาลัยร่วมกับไปรษณีย์ไทยสาขาบ้านดู่ จัดให้บริการส�ำนักงานย่อยไปรษณีย์ภายใน มหาวิทยาลัย ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 อาคาร I-Park กลุ่มอาคาร M-Square 0-5391-6170, 0-5391-6175 reg.mfu.ac.th/postmfu/search.asp

เอกสารแนะน�ำหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MAE FAH LUANG UNIVERSITY

11


ส�ำนักงานให้ค�ำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา

บริการให้ค�ำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย เพื่อให้ มีความพร้อมในการศึกษาและเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ สามารถด�ำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมี ความสุข โดยนักศึกษาสามารถมาปรึกษาด้วยตนเองที่ส�ำนักงานหรือปรึกษาผ่านทางโทรศัพท์ สายด่วน E-MAIL หรือทางเว็บไซต์ 0-5391-6167 http://llsc.mfu.ac.th

ทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่มีความจ�ำเป็น ด้านทุนทรัพย์ทางการศึกษา ให้สามารถศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจนส�ำเร็จการศึกษา จึงได้จัดสรรทุนการศึกษาไว้หลายประเภท เช่น กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง ทุนการศึกษาของหน่วยงานเอกชน เป็นต้น โดยนักศึกษาทีม่ ี ความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา สามารถสอบถามรายละเอียดได้ทฝี่ า่ ยทุนการศึกษา อาคาร D1 ห้อง 113 0-5391-6381-2

12

เอกสารแนะน�ำหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MAE FAH LUANG UNIVERSITY


การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 ระบบ Portfolio

• โควตาพิเศษส�ำหรับครูแนะแนว • โควตาพิเศษส�ำนักวิชา • โครงการเด็กดีมีที่เรียน • โครงการรับผู้พิการเข้าศึกษา • โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา • โครงการรับผู้ส�ำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และจบจาก ต่างประเทศหรือเทียบเท่า การรับสมัครและคัดเลือก : มหาวิทยาลัยด�ำเนินการรับสมัครผ่านเว็บไซต์ www.admission.mfu.ac.th และพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาโดยยื่นแฟ้มสะสมผลงาน ไม่มีการสอบ ข้อเขียน ก�ำหนดการรับสมัคร : กุมภาพันธ์ - มีนาคม

รอบที่ 2 โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ

การรับสมัครและคัดเลือก : มหาวิทยาลัยด�ำเนินการรับสมัครผ่านเว็บไซต์ www.admission.mfu.ac.th และพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด โดยรับเฉพาะนักเรียนทีเ่ รียนอยูใ่ นโรงเรียนเขตพืน้ ที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ก�ำหนดการรับสมัคร : เมษายน

เอกสารแนะน�ำหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MAE FAH LUANG UNIVERSITY

13


รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

การรับสมัครและคัดเลือก : ด�ำเนินการรับสมัครผ่านเว็บไซต์ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดี แห่งประเทศไทย (ทปอ.) ซึ่งนักเรียนสามารถเลือกได้ 4 สาขาวิชา จากนั้น ทปอ. จะน�ำส่งข้อมูลผู้สมัครให้มหาวิทยาลัยประมวลผล การคัดเลือก ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด ก�ำหนดการรับสมัคร : เมษายน-พฤษภาคม

รอบที่ 4 Admissions

การรับสมัครและคัดเลือก : ก�ำหนดการรับสมัคร :

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

การรับสมัครและคัดเลือก : ก�ำหนดการรับสมัคร :

ด�ำเนินการรับสมัครผ่านเว็บไซต์ของ ทปอ. โดยนักเรียนสามารถเลือก สมัครได้ 4 สาขาวิชา และพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาตามหลักเกณฑ์ ที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด พฤษภาคม-มิถุนายน มหาวิทยาลัยด�ำเนินการรับสมัครผ่านเว็บไซต์ www.admission.mfu.ac.th และพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาตามหลักเกณฑ์ทม่ี หาวิทยาลัยก�ำหนด มิถุนายน-กรกฎาคม

หมายเหตุ : หลักเกณฑ์และก�ำหนดการรับสมัครอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามทางเว็บไซต์

www.admission.mfu.ac.th

14

เอกสารแนะน�ำหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MAE FAH LUANG UNIVERSITY


อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ล�ำดับ

สาขาวิชา

1 ภาษาอังกฤษ 2 ภาษาและวัฒนธรรมไทย ส�ำหรับชาวต่างประเทศ (เฉพาะต่างชาติ) 3 การสอนภาษาจีน (5 ปี) 4 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 5 จีนศึกษา 6 ภาษาจีนธุรกิจ 7 นิติศาสตร์ 8 การพัฒนาระหว่างประเทศ 9 บริหารธุรกิจ 10 การจัดการอุตสาหกรรม การบริการ 11 การจัดการการท่องเที่ยว 12 การบัญชี 13 เศรษฐศาสตร์ 14 การจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน 15 การจัดการธุรกิจการบิน

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

เคมีประยุกต์ เทคโนโลยีชีวภาพ วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีมัลติมีเดียและ การสร้างภาพเคลื่อนไหว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอาหาร เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว วิทยาศาสตร์เครื่องส�ำอาง เทคโนโลยีความงาม สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา และสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม

28 29 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 30 การแพทย์แผนไทยประยุกต์

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ (บาท) 25,000 35,000 25,000 35,000 38,000 38,000 25,000 35,000 27,500 27,500 30,000 30,000 30,000 30,000 40,000

*การจัดการธุรกิจการบิน (การปฏิบัติการทางการบิน) มีค่าใช้จ่ายในการฝึกบิน 4 วิชา วิชาละ 160,000 บาท

25,000 25,000 30,000 28,000 30,000 32,000 25,000 25,000 35,000 35,000 25,000 25,000

30,000 30,000 33,000

ล�ำดับ

สาขาวิชา

31 กายภาพบ�ำบัด 32 การแพทย์แผนจีน

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ (บาท) 33,000

1. ชั้นปีเรียนปรับพื้นฐานภาษาจีน อัตราค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย 30,000 บาท ต่อภาคการศึกษา (2 ภาคการศึกษา) 2. ชั้ น ปี 1-4 ณ มหาวิ ท ยาลั ย แม่ฟ้าหลวง อัตราค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย 60,000 บาท ต่อภาคการศึกษา (8 ภาคการศึกษา) 3. ชั้นปี 5 3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาใน ภาคการศึกษาที่นักศึกษา ไปเรียนประเทศจีน ช�ำระให้ แก่มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง อัตราค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย 10,000 บาท ต่อภาคการศึกษา (2 ภาคการศึกษา) 3.2 ค่าธรรมเนียมการศึกษาใน ภาคการศึ ก ษา ที่ เ รี ย น ณ สถาบันคู่สัญญาประเทศจีน ให้นักศึกษาช�ำระตามอัตรา ทีส่ ถาบันคูส่ ญั ญาเป็นผูก้ ำ� หนด ทัง้ นี้ นักศึกษาต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง ค่าทีพ่ กั ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ด้วยตนเอง

33 พยาบาลศาสตร์ 38,000 50,000 34 แพทยศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี) 1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 35 ทันตแพทยศาสตร์ ภาคการศึกษาละ 50,000 บาท (หลักสูตร 6 ปี)

2. ค่าธรรมเนียมพิเศษ (วัสดุอุปกรณ์การศึกษา) ภาคการศึกษาละ 100,000 บาท

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมการศึกษานี้ไม่รวม 1. ค่าธรรมเนียมการเรียนภาษาอังกฤษปรับพืน้ ฐานรายวิชาภาษาอังกฤษ 4,000 บาท (ถ้ามี) 2. ค่าธรรมเนียมการเรียนภาษาจีนปรับพื้นฐาน (เฉพาะสาขาวิชาจีน ศึกษา) 3,600 บาท 3. ค่าหอพักระหว่างการเรียนภาษาอังกฤษปรับพืน้ ฐานและการเรียน ภาษาจีนปรับพื้นฐาน 1,400 บาท (ถ้ามี) 4. ค่าหอพัก ห้องละ 4 คน ภาคการศึกษาละ 4,000 บาท ต่อคน 5. ค่าประกันของเสียหายตลอดหลักสูตร 2,000 บาท (คืนเมื่อส�ำเร็จ การศึกษา) 6. ค่าบริการสาธารณะ ภาคการศึกษาละ 1,200 บาท 7. ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการ How to Live and Learn on Campus 2,200 บาท 8. ค่า Fresher Package 9. ค่าหนังสือ ต�ำราเรียน อุปกรณ์การเรียน เอกสารแนะน�ำหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MAE FAH LUANG UNIVERSITY

15


ส�ำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ School of Dentistry 0-5391-6572 dentistry@mfu.ac.th 0-5391-6573 http://dentistry.mfu.ac.th ส� ำ นั ก วิ ช าทั น ตแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย แม่ ฟ า ้ หลวง f

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) Doctor of Dental Surgery Program ชื่อปริญญา ภาษาไทย ชื่อเต็ม : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ชื่อย่อ : ท.บ. ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Doctor of Dental Surgery ชื่อย่อ : D.D.S ส�ำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตเป็นรุ่นแรกในปีการศึกษา 2557 โดยมุ่งผลิตทันตแพทย์เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน ทันตแพทย์ที่ท�ำหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยให้กับประชาชนเขตภาคเหนือตอนบนและภูมิภาค ต่อมาในเดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยได้เปิด “คลินิกทันตกรรม ส�ำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์” เพื่อรองรับ การเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการของหลักสูตรนี้ นอกจากนั้นยังเน้นให้นักศึกษา ได้ลงพื้นที่จริงในชุมชน เพื่อให้เข้าใจบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของผู้เข้ามารับการรักษา และให้การ รักษาในรูปแบบของการรักษาองค์รวม (Holistic health care) ทีเ่ ชือ่ มโยงความสัมพันธ์ระหว่างทันตแพทย์ ผูป้ ว่ ย ครอบครัวและชุมชน ด้วยทักษะการสือ่ สารทีแ่ สดงถึงการมีความเข้าใจในผูอ้ นื่ และให้การดูแลผูป้ ว่ ย ด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่เหมาะสมและสัมฤทธิ์ผลสูงสุดต่อไป แนวทางการประกอบอาชีพ • ทันตแพทย์ในสถานพยาบาลของรัฐ เอกชน หน่วยงานการแพทย์และสาธารณสุข • อาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน • นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ในสาขาทันตแพทยศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง • ประกอบอาชีพอิสระทั้งในประเทศและต่างประเทศ แนวทางการศึกษาต่อ ศึกษาต่อเป็นทันตแพทย์เฉพาะทางตามความสนใจ

“หลักสูตรได้รับการรับรองจากทันตแพทยสภาเรียบร้อยแล้ว”

50

เอกสารแนะน�ำหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MAE FAH LUANG UNIVERSITY


แผนที่ภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


สอบถามขŒอมูลการรับสมัครนักศึกษา

ฝายรับนักศึกษา สวนทะเบียนและประมวลผล มหาว�ทยาลัยแมฟาหลวง เลขที่ 333 หมู 1 ตำบลทาสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 โทรศัพท 0-5391-6103-6 โทรสาร 0-5391-6375 admission@mfu.ac.th

www.admission.mfu.ac.th

Admission@MFU

เอกสารแนะนำหลักสูตร (TCAS62) สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์  

เอกสารแนะนำหลักสูตร (TCAS62) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

เอกสารแนะนำหลักสูตร (TCAS62) สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์  

เอกสารแนะนำหลักสูตร (TCAS62) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์