Page 1

Ελλάδα

Bosanski

Cрпски

Slovenija

Gjuha Shqipe

Latviešu

Κάρτα εγγύησης:

Jamstveni list:

Garantni list:

Garancijski list:

Kartelë Garancie:

Garantijas talons:

1. Περίοδος εγγύησης: • Σημείωση: Η περίοδος εγγύησης αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς. Τυχόν βλάβες που προκύπτουν από φυσικές αιτίες περιέχονται στους κανονισμούς της εγγύησης. • Περίοδος εγγύησης του πίνακα: Ένα έτος. • Περίοδος εγγύησης της συσκευής: Δύο έτη. 2. Ο πωλητής που δεν μπορεί να παρουσιάσει την κάρτα εγγύησης, η περίοδος εγγύησης που θα παράσχει θα αρχίζει από την ημερομηνία κατασκευής 3. Για να εξασφαλίσετε τα δικαιώματά σας, ζητήστε στο κατάστημα να σφραγίσουν την κάρτα εγγύησης. Εάν το κατάστημα δεν διαθέτει προσωπική σφραγίδα, η περίοδος εγγύησης θα ξεκινήσει από την ημερομηνία κατασκευής. 4. Περίοδος εγγύησης προϊόντος: Παρέχονται (Ανταλλακτικά, κόστος αξιολόγησης/επισκευής) δωρεάν υπηρεσίες εγγύησης. 5. Οποιαδήποτε δυσλειτουργία σχετικά με την κατασκευή, το υλικό και τη συναρμολόγηση περιέχεται στους κανονισμούς της εγγύησης δεδομένου ότι το προϊόν χρησιμοποιήθηκε υπό κανονικές συνθήκες. 6. Τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν κατά την επισκευή έχουν εγγύηση 1 μήνα. 7. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα μας. http://www.envisiondisplay.com/

1. amstveni rok: • Napomena: Jamstveni rok počinje od datuma kupovine. Bilo kakvo oštećenje nastalo uslijed prirodnih uzročnika spada u okvir jamstva. • Jamstveni rok za panel: jedna godina. • Jamstveni rok za uređaj: dvije godine. 2. Prodavač koji ne može izdati jamstveni list obezbjediće jamstveni rok od datuma proizvodnje. 3. Da biste osigurali svoja prava, zatražite u trgovini da vam se pečatira jamstveni list. Ukoliko trgovine nemaju svoje pečate, jamstveni rok će teći od datuma proizvodnje. 4. Jamstveni rok za proizvod: obezbjeđene su besplatne usluge po osnovi jamstva (rezervni dijelovi, kontrole/ servisiranje). 5. Bilo kakva neispravnost vezana za izradu, materijal i montažom spada u okvir jamstva ukoliko je proizvod korišten pod normalnim uvjetima. 6. Rezervni dijelovi koji su zamijenjeni prilikom popravke imaju jamstvo 1 mjesec. 7. Za ostale informacije, posjetite naš zvanični web sajt. http://www.envisiondisplay.com/

1. Garantni rok: • Napomena: Garantni rok počinje da teče od datuma kupovine. Bilo kakvo oštećenje nastalo usled prirodnih uzroka spada u okvir garancije. • Garantni rok za panel: jedna godina. • Garantni rok za uređaj: dve godine. 2. Prodavac koji ne može da izda garantni list obezbediće garantni rok od datuma proizvodnje. 3. Da biste osigurali svoja prava, zatražite u prodavnici da vam stave pečat na garantni list. Ukoliko prodavnice nemaju svoje pečate, garantni rok će teći od datuma proizvodnje. 4. Garantni rok za proizvod: obezbeđene su besplatne usluge po osnovu garancije (rezervni delovi, kontrole/servisiranje). 5. Bilo kakva neispravnost u vezi sa izradom, materijalom i montažom spada u okvir garancije ako je proizvod korišćen pod normalnim okolnostima. 6. Rezervni delovi koji su zamenjeni prilikom popravke imaju garanciju 1 mesec. 7. Za ostale informacije, posetite naš zvanični web sajt. http://www.envisiondisplay.com/

1. Garancijska doba: • Pomni: Garancijska doba začne teči na dan nakupa. Vsakršne poškodbe, posledice naravnih vzrokov, so urejene z garancijskimi določili. • Garancijska doba za plošče: eno leto. • Garancijska doba za stroje: dve leti. 2. Prodajalec, ki ne izstavi garancijskega lista, jamči za izdelek od datuma izdelave. 3. Za uspešno uveljavljanje garancijskega prosite prodajalca, da garancijski list opremi z žigom prodajalne. Če prodajalna ne razpolaga z žigom, velja garancijska doba od datuma izdelave.

1. Periudha e Garancisë: • Vërejtje: Periudha e garancisë fillon që nga data e blerjes. Çfarëdo dëmtimi që vjen si rezultat nga shkaqe natyrore është i garantuar sipas rregullave të garancisë. • eriudha e garancisë së panelit: Një vit. • Periudha e garancisë së mekanizmit: Dy vjet. 2. Shitësi që nuk mund paraqesë një kartelë garancie, do të ofrojë një periudhë garancie nga data e prodhimit. 3. Për të siguruar të drejtat tuaja, ju lutemi t’u kërkoni dyqanebe që ta vulosin me vulën e tyre kartelën e garancisë. Nëse dyqani nuk ka vula të vetat personale, periudha e sigurisë së mekanizmit do të vlejë nga data kur është prodhuar. 4. Periudha e garancisë së produktit: Siguron (pjesë rezervë, vlerësimin/shpenzimet e riparimit) shërbime pa pagesë të garancisë. 5. Çfarëdo mosfunksionimi sa i përket prodhimit, materialit dhe montimit është brenda rregullave të garancisë të dhëna në produkt, nëse ai është përdorur në kushte dhe rrethana normale. 6. Pjesët rezervë që zëvendësohen gjatë riparimit kanë garanci vetëm një muaj. 7. Për më shumë informata, ju lutemi vizitoni ueb faqen tonë zyrtare. http://www.envisiondisplay.com/

1. Garantijas laiks: • Piezīme: Par garantijas laika sākumu tiek uzskatīts preces iegādes datums. Jebkādus bojājumus, kas radīti vienkāršu iemeslu dēļ sedz garantija. • Paneļa garantijas laiks: Viens gads. • Iekārtas garantijas laiks: Divi gadi. 2. Pārdevējs, kas nevar izsniegt garantijas talonu noteiks garantijas periodu, sākot no iekārtas izgatavošanas datuma. 3. Lai nodrošinātu Jūsu tiesības, lūdzu jautājiet veikalos apzīmogot Jūsu garantiju. Ja veikali nepiedāvā paši apzīmogot garantiju, tad par tās sākuma datumu tiek uzskatīts iekārtas izgatavošanas datums.

Informata të ngjashme Numri kontaktues i Shërbimit të Konsumatorëve: Ju lutemi shihni ueb faqen: http://www.envisiondisplay.com/

Atbilstošā informācija Klientu apkalpes kontakttālrunis: 800-0438 Lūdzu, skatiet tīmekļa vietnē: http://www.digitest.de/support

Povezane informacije Broj za kontakt korisničkog servisa: pogledati na web sajtu: http://www.envisiondisplay.com/

povezane informacije Broj za kontakt korisničkog servisa: proverite na web sajtu: http://www.envisiondisplay.com/

4. Garancijska doba za izdelek: brezplačni garancijski servisi (nadomestni deli, ocena/stroški popravila). 5. Vsakršna okvara v zvezi z izdelavo, materiali in montažo je urejena z garancijskimi določili, vendar samo v primeru uporabe izdelka v normalnih okoliščinah. 6. Za nadomestne dele, uporabljene med popravili, velja garancija 1 mesec. 7. Za nadaljnje informacije obiščite našo uradno spletno stran: http://www.envisiondisplay.com/ Povezane informacije Številka za stik Službe za kupce: 0800-80883 preverite na spletni strani: http://www.digitest.de/support

σχετικές πληροφορίες Αριθμός επικοινωνίας για την εξυπηρέτηση πελατών: Ελέγξτε και την ιστοσελίδα: http://www.envisiondisplay.com/

4. Preces garantijas laiks: Nodrošina (rezerves daļu, izmēģinājuma/remonta izmaksu) garantijas pakalpojumus par brīvu. 5. Ja iekārtai ir ražošanas, materiālu vai montēšanas bojājumi, to sedz garantija, ja iekārta tikusi lietota atbilstoši noteiktajām prasībām. 6. Remonta laikā mainītām rezerves daļām garantija tiek noteikta 1 mēnesi. 7. Lai iegūtu sīkāku informāciju, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni. http://www.envisiondisplay.com/

Lietuva

Eesti

Македонија

Español

Россия

Українська

Garantijos kortelė:

Garantiikaart:

Гарантна картичка:

Tarjeta de Garantía:

Гарантийный талон:

Гарантійний талон:

1. Garantijos galiojimo laikotarpis: • Pastaba: garantijos galiojimo laikotarpis prasideda nuo pirkimo datos. Garantijos sąlygos taikomos bet kokiems gedimams, atsiradusiems dėl natūralių priežasčių. • Ekrano garantijos galiojimo laikotarpis: vieni metai. • Aparato garantijos galiojimo laikotarpis: dveji metai. 2. Pardavėjas, kuris negali išduoti garantijos kortelės, suteiks garantiją, kurios galiojimo laikotarpis prasideda nuo pagaminimo datos. 3. Siekdami užsitikrinti savo teises, reikalaukite, kad parduotuvė ant garantijos kortelės uždėtų savo spaudą. Jei parduotuvė neturi savo spaudo, garantijos galiojimo laikotarpis skaičiuojamas nuo pagaminimo datos. 4. Garantijos galiojimo laikotarpiu: nemokamai teikiamos garantinio aptarnavimo paslaugos (suteikiamos atsarginės dalys, padengiamos vertinimo / remonto išlaidos). 5. Bet kokiai trikčiai, atsiradusiai dėl gamybos, medžiagų ir surinkimo broko, taikomos šios garantijos sąlygos, jei gaminys buvo naudojamas normaliomis sąlygomis. 6. Remonto metu sumontuotoms atsarginėms dalims suteikiama 1 mėnesio garantija. 7. Dėl išsamesnės informacijos prašom apsilankyti mūsų oficialiajame tinklalapyje http://www.envisiondisplay.com/

1. Garantiiperiood: • Märkus: Garantiiperiood algab ostukuupäevast. Kõik loomulikest põhjustest tulenevad kahjustused kuuluvad garantii määruste alla. • Paneeli garantiiperiood: Üks aasta. • Masina garantiiperiood: Kaks aastat. 2. Müüja, kes ei saa garantiikaarti väljastada, pakub garantiiperioodi alates tootmiskuupäevast 3. Teie õiguste tagamiseks paluge poodidel kinnitada garantiikaart nende pitseriga. Kui poodidel isiklikku pitsatit ei ole, algab garantiiperiood tootmiskuupäevast. 4. Toote garantiiperiood: Pakutakse (varuosad, hindamine/remondikulud) tasuta garantiiteenuseid. 5. Kõik tootmise, materjali ja koostamisega seotud rikked on kaetud garantii tingimustega eeldusel, et toodet kasutati tavalistel töötingimustel. 6. Remondi ajal vahetatud varuosade garantiiaeg on 1 kuu. 7. Lisateabe saamiseks külastage meie ametlikku veebisaiti. http://www.envisiondisplay.com/

1. Гарантен период: • Забелешка: Гарантниот период започнува од датумот на купување. Секое оштетување кое настанало како резултат на природни причини е покриено со прописите на гаранцијата. • Гарантен период за панелот: една година. • Гарантен период за машината: две години. 2. Кај продавачот кој не може да се обезбеди гарантна картичка, гарантниот период започнува од датумот на производство. 3. За да ги обезбедите своите права, ве молиме, побарајте во продавниците да го стават својот печат на гарантната картичка. Доколку продавницата нема свој сопствен печат, гарантниот период започнува од датумот на производство. 4. Гарантен период за производ: Обезбедете бесплатни услуги што спаѓаат во гаранцијата (резервни делови, трошоци за процена/поправка). 5. Секоја неправилно функционирање како резултат на производството, материјалот и составувањето е покриено со прописите на гаранцијата, доколку производот бил користен во нормални околности. 6. Резервните делови кои се заменети за време на поправката имаат гаранција од 1 месец. 7. За други информации, ве молиме, посетете ја нашата официјална веб страница. http://www.envisiondisplay.com/

1. Período de Garantía: • Nota: El periodo de garantía empieza a partir de la fecha de compra. Cualquier daño producido por causas naturales se encuentra recogido en las regulaciones de la garantía. • Periodo de garantía de las piezas: Un año. • Periodo de garantía del aparato: Dos años. 2. El vendedor que no pueda mostrar la tarjeta de garantía proporcionará la garantía desde la fecha de fabricación del producto. 3. Para asegurarse sus derechos, solicite al comercio que le selle la tarjeta de garantía. Si el comercio no tiene sellos personalizados, el periodo de garantía empezará a partir de la fecha de fabricación del producto. 4. Periodo de garantía del producto: servicio de garantía gratuito (piezas de repuesto, costes de evaluación /reparación) 5. Cualquier mal funcionamiento en lo referente a la fabricación, materiales o montaje se encuentra recogido en las regulaciones de la garantía siempre que el producto se use en circunstancias normales. 6. Las piezas de repuesto que se cambien en la reparación tendrán 1 mes de garantía. 7. Para más información, visite nuestro sitio web oficial: http://www.envisiondisplay.com/

1. Гарантийный период:

1. Гарантійний строк: • Примітка: гарантійний строк починається з дати покупки. Будь-яке пошкодження, що відбулося з природних причин, знаходиться в межах правил гарантії. • Гарантійний строк на ЖК-панель: один рік. • Гарантійний строк роботи пристрою: два роки. 2. Постачальник, який не може надати гарантійний талон, надаватиме гарантійний строк, який починається з дати виробництва. 3. Щоб забезпечити свої права, вимагайте від магазинів поставити на гарантійному талоні їх печатки. Якщо магазини не мають особистих печаток, гарантійний строк буде починатися з дати виробництва. 4. Гарантійний строк виробу: забезпечує безкоштовне гарантійне обслуговування (запасні частини, витрати на оцінку/ремонт). 5. Будь-яка несправність, що стосується виробництва, матеріалу або монтажу, перебуває в межах правил гарантії на виріб, який використовувався в звичайних обставинах. 6. Гарантія на змінені під час ремонту запасні частини діє протягом 1 місяця. 7. Для отримання додаткової інформації відвідайте офіційний веб-сайт компанії: http://www.envisiondisplay.com/

Su garantija susijusi informacija Klientų aptarnavimo tarnybos kontaktinis numeris: 880-030107 Prašom pasitikrinti tinklalapyje: http://www.digitest.de/support

Täiendav teave Klienditeeninduse kontaktnumber: 00800-34448378 Palun vaadake veebisaiti: http://www.digitest.de/support

Cродни информации Број за контакт на Службата за корисници: : Ве молиме, проверете на веб страницата: http://www.envisiondisplay.com/

Información relacionada Servicio de Atención al Cliente: 902-888413 Consulte nuestro sitio web: http://www.digitest.de/support

На ЖК-монитор компании TopView предоставляется гарантийный период. Эта гарантия действительна в течение 1 (одного) года от даты первоначальной покупки изделия. • Примечание: любое повреждение, происходящее по естественным причинам, находится в пределах правил гарантии. • Гарантийный срок панели: 1 (один) год. • Гарантийный срок работы устройства: один (1) год. 2. Срок службы: 3. Срок службы соответствует сроку гарантии. 4. Оценка гарантийного срока изделия: один (1) года от исходной даты потребительской покупки. Чтобы истребовать услуги гарантии, необходимо предоставить доказательство покупки или кассовый чек. Без кассового чека или доказательства покупки гарантийный срок составит 15 месяцев (12 + 3 месяца) от даты изготовления продукта. 5. Оценка гарантийного срока панели: один (1) год от исходной даты потребительской покупки. Чтобы истребовать услуги гарантии, необходимо предоставить доказательство покупки или кассовый чек. Без кассового чека или доказательства покупки гарантийный срок составит 15 месяцев (12 + 3 месяца) от даты изготовления изделия. 6. Гарантия считается недействительной, если серийный номер ЖК-монитора или какая-либо из опознавательных бирок были удалены, изменены, испорчены, повреждены или сделаны неразборчивыми. 7. Политика обслуживания изделия: в течение гарантийного периода дефектное изделие будет забрано, отремонтировано и возвращено на безвозмездной основе. 8. Любая неисправность, связанная с изготовлением, материалом и сборкой, находится в пределах гарантии при условии, что товар был использован при нормальных обстоятельствах. 9. Для получения дополнительной информации, посетите наш официальный веб-сайт http://www.envisiondisplay.com/ Related information R-Style Service +7-495-514-14-12 Со списком авторизованных сервисных центров Вы можете ознакомится на сайте www.rss.ru

Супутня інформація Контактний телефон сервісної служби: Перевірте на веб-сайті: http://www.envisiondisplay.com/

3  

Povezane informacije Broj za kontakt korisničkog servisa: pogledati na web sajtu: http://www.envisiondisplay.com/ povezane informacije Broj...

3  

Povezane informacije Broj za kontakt korisničkog servisa: pogledati na web sajtu: http://www.envisiondisplay.com/ povezane informacije Broj...

Advertisement