Page 1

Zamówienie Oficyna Wydawnicza „Impuls” - Dział Handlowy ul. Fatimska 53b, 31-831 Kraków tel./fax (12) 422-41-80, 422-59-47, tel. kom. 506-624-220 e-mail: impuls@impulsoficyna.com.pl www.impulsoficyna.com.pl

Lp.

Tytuł książki

Ilość

Premiera

w Impulsie

Seria autorskich podręczników akademickich

Pedagogika Nauce i Praktyce

Zamawiający

imię i nazwisko lub nazwa instytucji

kod

miejscowość

województwo

ulica

numer domu

tel.:

e-mail:.

NIP Podpis Forma zapłaty:

Towar:

zaliczenie pocztowe

odebrany

przelew (tylko dla instytucji)

wysłać

Upoważniam Oficynę Wydawniczą Impuls do wystawienia faktury bez mojego podpisu jako odbiorcy. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z poźn. zm.)

Do czytania potrzebny jest Impuls!

www.impulsoficyna.com.pl

www.impulsoficyna.com.pl


Bogusław Śliwerski Pedagogika Ogólna Podstawowe prawidowości Książka Bogusława Śliwerskiego stanowi kolejne potwierdzenie niezwykle wysokiego statusu tego naukowca we współczesnych naukach o edukacji. Stoi – pod każdym względem – na bardzo wysokim poziomie merytorycznym, posiadając przy tym wszystkie te cechy, które charakteryzują dzieła wybitne: oryginalność idei, swobodę i wartkość narracji, integralność wywodów, odwoływanie się do bogatej i reprezentatywnej literatury przedmiotu, erudycyjność, wreszcie „mądrą metanarracyjność”. […] Z recenzji prof. dr. hab. Zbyszko Melosika

Maria Dudzikowa, Karina Knasiecka-Falbierska Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych w edukacji szkolnej Książka […] jest kierowana do krytycznego nauczyciela oraz do pedagogów zajmujących się teorią nauczania, społecznym funkcjonowaniem szkoły oraz zasadami przebudowy środowiska szkolnego, jego reformowaniem i doskonaleniem […] także do intelektualnych elit humanistycznych, realizujących politykę społeczną w państwie. Nawet ta ostatnia kategoria odbiorców książki jest szczególnie ważną grupą adresatów, bo głównym jej przesłaniem jest  sztuka budowania i doskonalenia systemu szkolnego, budowania kapitału społecznego jako najważniejszego składnika rozwoju społecznego. […] Profesor Maria Dudzikowa jest ogromnie doświadczoną znawczynią problemów szkoły, klasy, dziecka i wie, co trzeba zrobić, aby szkoła nie funkcjonowała w świecie pozorów. Redaktorka pracy przy wsparciu swej młodszej koleżanki jest swoistą gwarancją jakości merytorycznej publikacji. Trudno o bardziej kompetentną osobę w zakresie organizacji i funkcjonowania szkoły, idei jej nauczania i wychowania niż profesor Maria Dudzikowa. Prof. dr hab. Tadeusz Pilch


Maria Czerepaniak-Walczak Fabryki dyplomów czy universitas? Im bardziej mamy do czynienia z zaawansowanym stanem rozwoju społecznego, tym większe jest znaczenie szkół wyższych dla teraźniejszości i stanów przyszłych. Rzeczywista zmiana ich misji, zasad i strategii funkcjonowania jest zadaniem trudnym, kosztownym i złożonym. Pojawia się pokusa, by pozorować zmiany, ograniczać je do warstwy fasadowej, ukazywać pożądany stan rzeczy jako rzeczywistość. Dlatego potrzebne są aktualne diagnozy naukowe i dyskusje dotyczące szkolnictwa wyższego. Maria Czerepaniak-Walczak, redaktor naukowa tomu, trafnie sytuuje podjęłą problematykę w szerszym kontekście globalnych zjawisk współczesnych, a zwłaszcza otwartości informacyjnej i takich megatrendów, jak konsumeryzm i postindustrializm. Autorzy książki zauważają istotny, nie zawsze pozytywny kierunek zmian w funkcjonowaniu uniwersytetu - od instytucji naukowej i kulturotwórczej ku przedsiębiorstwu nastawionemu na uczestnictwo w grze rynkowej i zaspokajanie zmiennych potrzeb rynkowych. Książka może znaleźć szeroki krąg odbiorców. Będą nimi nauczyciele akademiccy i studenci, osoby zajmujące się polityką naukową i polityką oświatową, zarządzający uczelniami wyższymi, publicyści, a także przedstawiciele środowisk gospodarczych, interesujący się kształceniem kadr w szkołach wyższych. Prof. dr hab. Mirosław J. Szymański

Czesław Kupisiewicz Dydaktyka Podręcznik akademicki Dydaktyka Czesława Kupisiewicza to odzwierciedlenie ważnej epoki polskiej edukacji i znaczący element powojennej polskiej szkoły dydaktyki. Publikowanie materiałów stanowiących świadectwo przeszłości jest zawsze dobrym sposobem przypominania dziedzictwa naukowego i tworzenia w ten sposób fundamentu dla ciągłości pokoleniowej spuścizny, która na różne sposoby zawsze jest odnajdowana w teraźniejszości. Chciałoby się powiedzieć: jeśli chcemy zrozumieć nasze myślenie, wróćmy do źródeł; jeśli chcemy je pogłębić, sięgajmy do źródeł, jeśli chcemy je zmienić, konfrontujmy je ze źródłami. [...] Nawet jeśli idziemy własną drogą badawczą, a nauka dostarczyła nowej, nieznanej wcześniej wiedzy, zawsze warto powracać do naszych Mistrzów Z recenzji prof. dr hab. Doroty Klus-Stańskiej


Czesław Kupisiewicz Z dziejów teorii i praktyki wychowania

Zenon Gajdzica Człowiek z niepenosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej

Podręcznik akademicki „Kompozycja książki profesora Czesława Kupisiewicza, dobór treści i niebywale elegancki w swojej prostocie sposób prezentowania koncepcji wychowania sprawi, że sięgną po nią głównie nauczyciele akademiccy. Ponieważ koncepcje wychowania rzadko są analizowane w publikacjach pedagogicznych, książkę tę przeczytają zapewne nie tylko pedagodzy, lecz także psycholodzy, socjolodzy i filozofowie”. Z recenzji prof. dr hab. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej

Seria

Palące Problemy Edukacji i Pedagogiki Redaktorzy serii przyjęli słuszne założenie, że w odniesieniu do osób niepełnosprawnych palące problemy są zlokalizowane w obszarach ich społecznego funkcjonowania, a konkretnie – w barierach blokujących podejmowanie i pełnienie przez te osoby podstawowych ról życiowych. Ograniczenia te zostały określone mianem rezerwatu przestrzeni publicznej, co bardzo dobrze odzwierciedla złożoność i współwarunkowanie barier integracji osób z niepełnosprawnością. [...] Książka posiada charakter innowacyjny, wynikający z przyjętych założeń analizy krytycznej oraz perspektywy metodologicznej. Poszczególne rozdziały obejmują większość najtrudniejszych problemów osób niepełnosprawnych w społeczeństwie polskim, demaskują ich konteksty kulturowe i prawne oraz wskazują kierunki konstruowania strategii ukierunkowanych na integrację poprzez przygotowanie do jej wymogów zarówno samych niepełnosprawnych, jak i osób bez takich obciążeń. Prof. dr hab. Maria Chodkowska

podrecznikiw Impulsie  

impuls, pedagogika, podreczniki,ebook