Page 1

Krystyna Grochowalska-Wojciechowska

PIOSENKI, ZABAWY I SCENKI W PRZEDSZKOLU, W SZKOLE I W DOMU

Krakรณw 2015


© Copyright by Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 201

Redakcja wydawnicza: Sylwia Stojak Opracowanie typograficzne: Anna Bugaj-Janczarska Rysunki: Agata Fuks Okładka: Piotr Olszówka

Oficyna Wydawnicza „Impuls” 30-619 Kraków, ul. Turniejowa 59/5 tel./fax: (12) 422 41 80, 422 59 47, 506 624 220 www.impulsoficyna.com.pl, e-mail: impuls@impulsoficyna.com.pl Wydanie I, Kraków 20


Od autorki K

siążka niniejsza powstała z myślą o dostarczeniu nauczycielom przedszkoli i młodszych klas szkół podstawowych nowych materiałów do wykorzystania w ich pracy. Polecam ją również rodzicom i dziadkom umiejącym grać na instrumentach lub też posługującym się nagraniami płytowymi w domu w zabawach z dziećmi. Gdy uczyłam w czasach studenckich w przedszkolach, a następnie wiele lat później, już na emeryturze, stwierdziłam permanentny brak nowości. Do dzisiaj wznawia się te same „nieśmiertelne” piosenki (zresztą wydaje się je w pięknych szatach graficznych). Nowości nauczyciele przekazują sobie po znajomości, ale jest ich niewiele i nie do wszystkich docierają. Na własne potrzeby zaczęłam pisać więc teksty i melodie, które wykorzystywałam (z dobrym skutkiem) w pracy z dziećmi. Tak powstał pomysł wydania „podręcznika”, w którym zawarłam pięćdziesiąt jeden piosenek z komentarzami dotyczącymi ich realizacji. Piosenki o różnej skali trudności wokalnych oraz o bardzo zróżnicowanej tematyce i przeznaczeniu dostosowane są do potrzeb dzieci w różnym wieku. Są wśród nich piosenki: – w rytmach tanecznych (oberek, krakowiaczek, mazurek, polka, walczyk), – do wykonania solowego (Chmura, Muzyka, Wiosna), – „poetyckie” (Latawce, Muzyka, Wiosna, Wróżka), – krótkie zabawy (Kot i myszy, Mróz i Słonko, Zające, Lis i wrony), – inscenizacje (Muchomorek, Król grzybków, Łąka, Leśne kłopoty, Kwiatki, Wrona, Kotek, Deszcz i Słota). Te ostatnie mogą się przydać na występy dzieci przy okazji różnych uroczystości. Uczą je też podstaw aktorstwa. W zapisie nutowym umieściłam oznaczenia prostych funkcji harmonicznych (akordów) do akompaniamentu (wykaz z objaśnieniami na końcu książki).

5


W załączeniu są nagrania płytowe wszystkich pięćdziesięciu jeden pozycji w dwóch wersjach w porządku alfabetycznym – analogicznie jak w zapisie nutowym. Na pierwszej płycie znaleźć można melodie bez tekstów z prostym akompaniamentem, wykonane na instrumencie klawiszowym solo. Stanowią pomoc dla nauczycieli nieumiejących grać na instrumentach. Zaletą takiego rozwiązania jest również to, że włączając nagranie, nauczyciel nie jest zmuszony do siedzenia przy instrumencie, lecz pomaga dzieciom i może być blisko nich. Druga płyta zawiera wykonania wokalne z towarzyszeniem aranżu. Jest przeznaczona do słuchania. Życzę nauczycielom, aby moja książka dobrze im posłużyła, pomogła im w pracy i uatrakcyjniła zajęcia. Życzę dzieciom beztroskich zabaw, radości, śmiechu i udanych początków „aktorstwa”. Autorka


Spis utworów A ja wiem .................................   9 Bałwanek .................................   11 Bałwanki ..................................   13 Bocian ......................................   15 Chmura ....................................   17 Deszcz ......................................   19 Deszcz i Słota ..........................   21 Deszczowa muzyka ................   23 Gdzie jest Wiosna? .................   25 Gdzie jest Zima? .....................   27 Grześ i Krokodyl .....................   29 Grzybki ....................................   31 Huśtawka ................................   33 Idzie Jesień .............................   35 Idzie Wiosna ...........................   37 Idź sobie, Zimo .......................   39 Kolory ......................................   41 Kot i myszy .............................   43 Kotek .......................................   45 Kropelka ..................................   47 Król grzybków .........................   49 Kwiatki ....................................   51 Latawce ....................................   53 Leśne kłopoty .........................   55 Lis i wrony ...............................   57 Łąka .........................................   60

Malowane Pieski .....................   63 Maluszek .................................   65 Mróz i Słonko .........................   67 Muchomorek ..........................   69 Muzyka ....................................   71 Mysz ........................................   73 Owocki .....................................   75 Pan Wiaterek ..........................   77 Panna Bałwankówna ..............   79 Piłeczki ....................................   81 Popraw się ...............................   83 Rakieta .....................................   85 Rytmika ...................................   87 Sopelki .....................................   89 Sopelki i śnieżynki ..................   91 Strach na Wróble ....................   93 Szukanie wiosny .....................   95 Śnieżek ....................................   97 Wiosna .....................................   99 Wrona ...................................... 101 Wróżka .................................... 103 Zające ....................................... 105 Złośnica ................................... 107 Żabki ........................................ 109 Żółwie ...................................... 111

7


A ja wiem Polka

tekst i melodia: Krystyna Wojciechowska

1. A ja 2. Nóż - ka

wiem, raz,

a ja wiem, nóż - ka dwa,

po - dam tup, tup,

ci, tup,

po - dam stuk, stuk,

Ty Hop,

też, hop,

ty mi też ska - czę ja

mi hop,

za - tań - czy - my, wy - tu - pie - my,

ci stuk,

po - dać ska - kać

po - lecz - kę, po - lecz - kę,

po - lecz - kę, po - lecz - kę,

8

za - raz le - wa,

zro - bię, pra - wa,

mo - je rącz - ki o - bie. we - so - ła za - ba - wa.

swo - je i ty

za - krę - ci - my wy - ska - cze - my

za - tań - czy - my, za - krę - ci - my wy - tu - pie - my, wys - ka - cze - my

co ja pra - wa,

że że

hej, hej,

że że

chciej, chciej,

hej, hej,

hej!


A ja wiem Polka śpiewana i tańczona jest przez całą grupę starszych dzieci. Dzieci ustawione są parami w linii prostej lub w półkolu. Pary zwrócone są do siebie bez trzymania, wykonują te same gesty – jedno do drugiego. Pierwsza zwrotka: Od „podam ci” – dzieci wyciągają rączki do partnera kolejno: prawa – lewa spodem dłoni do góry, dalej obie rączki równocześnie. Od „Ty mi też” – wskazują palcem na partnera kolejno prawą – lewą ręką. Od „swoje podać” – wykonują gest „zagarniający” obydwiema dłońmi spodem do góry. Od „zatańczymy” – dzieci chwytają się za rączki w parach, wykonują obroty w prawo, po „hej” przy powtórce – w lewo. Po pierwszej zwrotce następuje sprawny powrót do pozycji wyjściowej (podczas gry dobrze jest zrobić małą przerwę w celu wyrównania ustawienia). Druga zwrotka: Od „Nóżka raz” – dzieci wysuwają i cofają (bez unoszenia) prawą nogę, od „nóżka dwa” – lewą. Od „prawa, lewa, prawa” – cztery razy przestawiają nogi na zmianę w miejscu (bez tupania). Od „tup” – trzy tupnięcia: prawa – lewa – prawa. Od „stuk” – trzy uderzenia rękami w obydwa uda. Od „wesoła” – rytmiczne wyklaskiwanie. Od „Hop” – trzy podskoki w miejscu na obu nogach. Od „skaczę” – wskazanie na siebie. Od „i ty skakać” – wskazanie na partnera. Od „wyskaczemy” – chwyt w parach za rączki, cztery skoki rytmicznie, cztery tupnięcia na zmianę: prawa – lewa – prawa – lewa. Od „poleczkę” – obroty parami w prawo. Przy powtórce od „wyskaczemy” – tak samo, a obroty w lewo. Koniec należy dokładnie przećwiczyć. Ostatnie „hej!” to głośny okrzyk z jednoczesnym wyskokiem i wyrzuceniem obu ramion w górę. Pary zwrócone są do siebie. Wyskok i okrzyk muszą być wykonane równocześnie przez całą grupę.

9


Bałwanek tekst i melodia: Krystyna Wojciechowska

1. Po - sa 2. Zjedź, Bał 3. Pę - dził

ma - łe za - raz san - ki

-

- -

dzi - ły dzie - ci wan - ku, z gór - ki, w dół Bał - wa - nek,

go, bia - łe - go, cię pop - chnie - my, pod - sko - czy - ły

10

na drew - nia - nych san - kach zo - bacz, ja - ka fraj - da, nie zo - ba - czył doł - ka,

śnież - ne - go a ty na i zro - bił

Bał - wan - ka. dół haj - da. fi - koł - ka.


Bałwanek W celu uatrakcyjnienia dzieci siadają w półkolu. Przy trzeciej zwrotce naśladują pędzenie sanek i wywrotkę – równocześnie.

11


Kolory tekst i melodia: Krystyna Wojciechowska

1. Każ - dy du - ży 2. 4. Ko - lo - ro - wy

że świat

świat nie jest baj - ko - wy,

3. Czar - 5. Bia -

na ły

jest jest

wro śnie

- -

bies - kie nie ny ko - mi

Bar Ocz

- -

dzo ka

za żab

-

to ka,

zie co

Sza Sza

- -

ra ra

jest jest

no no

a a

a a

- -

- -

czer - wo nie - bies

brą brą

ma - ły gło - wy.

czar - no - bia - ły, świat tę - czo - wy,

nie czar

no no

czy też za - wrót

-

lo ska

lecz ko - lo - ry pięk - ny jest nasz

bia żół

bo, niarz

żół pros

na kie,

słod bu

- na - cze

na w wo

chmu - ra, mysz - ka,

z któ co

- zo - zo

brą - brą -

- -

na, żek,

zo zo

ta - ką praw - dę Choć ma ty - siąc

- -

- -

- -

łe ta

te to

ka zia

-

rej ser

ko, na,

sło - necz z ko - mi

ko. na.

- -

trus - kaw czer - wo

-

traw lo

deszcz wy -

- -

wa, wa,

no no

a a

- -

wa wa

jest jest

cze - ko cze - ko

40

ma. świat.

jest mlecz - cy - try -

łą - ce dę, zie

-

zna, wad,

brą - brą -

- -

- -

- -

pa - ja -

ka, na,

ka. na.

da, da,

zo zo

- -

wa, wa,

la la

- -

da. da.


Kolory Grupa ustawiona jest półkolem. Pierwszą część piosenki (pierwszą i drugą zwrotkę) śpiewa cała grupa. Poszczególne elementy wyliczanki z trzeciej zwrotki po kolei śpiewa solo każde dziecko. Od „no a brązowa” – śpiewa cała grupa. Dalej od początku „Kolorowy” w czwartej zwrotce – cała grupa. Poszczególne elementy wyliczanki z piątej zwrotki – jak poprzednio (w trzeciej). Jeśli w grupie jest dużo dzieci, poszczególne „solówki” można śpiewać dwójkami.

41

Profile for Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Piosenki, zabawy i scenki. W przedszkolu w szkole i w domu  

Książka niniejsza powstała z myślą o dostarczeniu nauczycielom przedszkoli i młodszych klas szkół podstawowych nowych materiałów do wykorzys...

Piosenki, zabawy i scenki. W przedszkolu w szkole i w domu  

Książka niniejsza powstała z myślą o dostarczeniu nauczycielom przedszkoli i młodszych klas szkół podstawowych nowych materiałów do wykorzys...

Profile for impuls53b
Advertisement