Page 8

8

Wstęp

Na podstawie wyników przeprowadzonych badań ukażę pewne możliwości organizacji, form, metod, doboru treści do pracy edukacyjnej z dziećmi w młodszym wieku szkolnym, nastawionej na kształtowanie stosunku do pracy jako wartości społecznej, która może być źródłem samorealizacji. Wanda Rachalska (1984, s. 25−27) zwracała uwagę na to, że aby praca sprzyjała rozwojowi człowieka, winny być spełnione cztery podstawowe warunki: − Człowiek musi widzieć s e n s, społeczną przydatność przedsięwziętej pracy. − Pracownik podejmujący jakiekolwiek działania powinien mieć w miarę d o k ł a d n i e o k r e ś l o n y c e l tego działania. − Każde z a d a n i e p o w i n n o b y ć o b l i c z o n e n a m i a r ę m o ż l i w o ś c i c z ł o w i e k a. − Każdej pracy, w tym zwłaszcza zawodowej, aby miała wartość wychowawczą, musi towarzyszyć a t m o s f e r a d o s t r z e g a n i a i r o z u m i e n i a j e j s p o ł e c z n e j p r z y d a t n o ś c i.

Wydaje się, że eksponowanie wartości pracy w czasach, kiedy zdeprecjonowały się wartości istotne dla normalnego funkcjonowania zdrowego społeczeństwa i kreowanie osobowości człowieka zorientowanego na pracę − w perspektywie społecznej jest zadaniem trudnym i ważnym. W. Rachalska podkreślała to, że o ile dostrzegamy, iż praca zawodowa powinna stać się wyznacznikiem miejsca człowieka w grupie społecznej w odniesieniu do społeczeństwa jako całości czy w odniesieniu do zakładu pracy, o tyle na ogół nie zastanawiamy się nad tym, że aby człowiek dorosły dążył do zajęcia odpowiedniego miejsca w społeczeństwie przez swoją dobrze wykonaną pracę zawodową, powinien on dużo wcześniej nauczyć się ją lubić i rozumieć (Rachalska, 1984, s. 28).

Proces wrastania w świat dorosłych (w tym również w świat pracy) rozpoczyna się już w pierwszych latach życia dziecka. Poznawanie i działanie w obszarze tradycyjnie rozumianych środowisk wychowawczych może się stać wyzwaniem dla refleksyjnej praktyki pedagogicznej. Poznawanie dziecka − przez analizę tworzonych przez nie tekstów i rysunków − może się stać również, w obszarze problematyki badawczej niniejszej pracy, źródłem refleksji pedagogicznej dotyczącej przekształceń ewentualnych niewłaściwych skojarzeń i ocen związanych z pracą ludzką.

Neckar-Ilnicka.indd 8

2007-06-04 15:17:01

Perspektywa dorosłości i obraz pracy ludzkiej  
Perspektywa dorosłości i obraz pracy ludzkiej  

Perspektywa dorosłości i obraz pracy ludzkiej w swobodnych wypowiedziach dzieci w wieku wczesnoszkolnym