Page 1

Światowy Dzień osób z Zespołem Downa Oficyna Wydawnicza Impuls
IMPULS


Zamówienie

Oficyna Wydawnicza „Impuls” - Dział Handlowy ul. Fatimska 53b, 31-831 Kraków tel./fax (012) 422-41-80, 422-59-47

e-mail: impuls@impulsoficyna.com.pl www.impulsoficyna.com.pl

Lp.

Tytuł książki

Ilość

Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Oficyna Wydawnicza „Impuls” zastrzega sobie możliwość zmiany cen

Zamawiający

kod

imię i nazwisko lub nazwa instytucji miejscowość

województwo

ulica tel.:

numer domu e-mail:.

NIP Podpis Forma zapłaty:

Towar:

zaliczenie pocztowe

odebrany

przelew (tylko dla instytucji)

wysłać

Upoważniam Oficynę Wydawniczą Impuls do wystawienia faktury bez mojego podpisu jako odbiorcy Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z poźn. zm.)

Przy zamówieniu powyżej 150 zł koszty wysyłki ponosi Wydawnictwo


Ofic y naWy da wni c z aI mpul s wdni a c h18do25ma r c a2014of er uj epubl i k a c j epor us z a j ą c epr obl ema t y k ęf unk c j onowa ni a os óbzz es poł em Downaz r a ba t em ( c a ł y dz i a ł Peda g og i k aos obni epeł nos pa r wny c h) . Wy s t a r c z yt y l k opodc z a sz a mówi eni apoda ć „ I mpul sdol e ps z e j e duk a c j i ” . ha s ł o:

20%


Więcej na:

http://www.impulsoficyna.com.pl

Impuls_Zespol_Downa  

Korzystając z okazji chcielibyśmy Państwu przedstawić kilka pozycji dotykających problemu wspomagania rozwoju dzieci i dorosłych z niepełn...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you