Page 1

© Copyright by Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2003

Redakcja: Izabela Bilińska

Projekt okładki: Joanna Szybist

Rysunki: Agata Fuks

ISBN 978-83-7587-527-0

Oficyna Wydawnicza „Impuls” 30-619 Kraków, ul. Turniejowa 59/5 tel. (12) 422-41-80, fax (12) 422-59-47 www.impulsoficyna.com.pl, e-mail: impuls@impulsoficyna.com.pl Wydanie V, Kraków 2010

Jak przez wiersze.indd 2

2010-09-23 13:49:15


Wstęp Witaj¹ dzieci szko³ê, zadowolone i weso³e. By byæ m¹drymi, uczyæ siê bêdziemy i du¿o, du¿o wiedzy zdobêdziemy. Pomog¹ Wam w tym nauczyciele, a tak¿e inni przyjaciele. A przyjacielem jest i ksi¹¿ka wasza, która do nauki Was zaprasza. I ta ksi¹¿eczka, chocia¿ niewielka, powie o wa¿nych dwuznakach, literkach. Zaraz przedstawiê je Wam tu, rz, ¿, ch ch, h oraz ó. s¹ to: spó³g³oski miêkkie, rz Jak je napisaæ?, kiedy?, dlaczego? – ¿eby nie zrobiæ b³êdu ¿adnego. Wyjaœnia wszystkim to nauka taka, która nazywa siê ortografia.

3

Jak przez wiersze.indd 3

2010-09-23 13:49:15


Kiedy pisać „ó”? Mia³ Krzysiu zmartwienie, kiedy ó ma pisaæ. Wtedy pani rzek³a do ma³ego Krzysia. Literki polskie w zwyczaju maj¹, ¿e siê na inne wci¹¿ odmieniaj¹. Ó bardzo lubi literê e i czasem na ni¹ wymienia siê. Pióro – bo pierze, siódmy – bo siedem. Szósty – bo szeœæ, a niós³ – bo nieœæ. Lecz zapamiêtaæ musisz i to, ¿e ó wymienia siê te¿ na o. Wózek – bo wozy, Kózka – bo kozy. Lecz to nie wszystko mój drogi Krzysiu. Jest bowiem równie¿ zasada ta, ¿e ó wymienia siê te¿ na a.

4

Jak przez wiersze.indd 4

2010-09-23 13:49:15


Oto przyk³ady, podajê je, w nich ó na a wymienia siê: skróciæ – bo skracaæ, wróciæ – bo wracaæ. S¹ te¿ wyrazy w polskim jêzyku, a trzeba przyznaæ, jest ich bez liku, w których ó nie chce wymieniaæ siê na g³oski takie jak: o, a, e. Mimo to musisz napisaæ ó w wyrazach, które przedstawiê tu: królik, królestwo, wróbel i skórka, który, ró¿nica, ró¿a i córka. W koñcu za g³owê Krzyœ siê chwyta. Czy jest coœ wiêcej? – pani siê pyta. A pani rzecze: zasada inna te¿ mówi tu, ¿e ó ma równie¿ staæ i przed w: Ch³opców, mundurków, lasów lub sznurków, Kraków, Ciechanów lub miasto Chrzanów. Wyj¹tki tutaj jednak istniej¹, chocia¿ nie wszyscy to rozumiej¹. Przyk³ady podam Ci tu od razu, jest bowiem trochê takich wyrazów.

5

Jak przez wiersze.indd 5

2010-09-23 13:49:15


Czuwaj, uwaga, obuwie, skuwka. Jest pañstwo Kuwejt, jest i zasuwka. Ju¿ po zmartwieniu, Krzyœ siê raduje. Ó tam gdzie trzeba ju¿ zapisuje. Literka ó ju¿ ¿egna siê z Wami, kiedy j¹ pisaæ ju¿ wiecie sami. Wierszyk ten bowiem Wam to wyjaœni³, wiêc z liter¹ ó ¿yjcie w przyjaŸni.

6

Jak przez wiersze.indd 6

2010-09-23 13:49:15

Jak przez wiersze ortografia szybko nam do głowy trafia  

Jak przez wiersze ortografia szybko nam do głowy trafia

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you