Page 1

Boligkontakten Medlemsblad nr. 4 2010 – 24. årgang

Etter fusjonen:

67.000 900 boliger med forkjøpsrett

utleieboliger med fortrinnsrett


NYTT OG UTVIDET MEDLEMSTILBUD Som en følge av fusjonen mellom OBOS og Hetland Boligbyggelag opphører nåværende fordelskortprogram i regi av NBBL Partner å eksistere.

!

Alle som har opptjent bonus på fordelskortet må logge seg inn og ta ut denne inne 15. januar 2011

Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å besøke OBOS sine hjemmesider for å orientere seg om hvilke fordeler du kan benytte deg av når du som OBOSmedlem mottar ditt nye medlemskort i februar 2011. OBOS jobber kontinuerlig med at du som medlem skal få de beste tilbud både nasjonalt og lokalt. Har du spørsmål vedrørende nye medlemsfordeler/medlemskort kan du kontakte Tor Eriksen på tor.eriksen@hetland.no eller 917 81 042 www.obos.no Obos MasterCard Gold

Obos Medlemskort


HBBL

Farvel til Boligkontakten

– takk til våre lesere!

Tor Eriksen markedssjef OBOS Hetland

Den utgaven av Boligkontakten du nå holder i hendene er det siste medlemsbladet i regi av Hetland Boligbyggelag. Medlemsbladet vårt har i årenes løp figurert under forskjellige navn og utviklet seg til Boligkontakten slik det fremstår i dag med fire årlige utgivelser. Et blad vi er stolte av og som våre lesere har gitt oss gode tilbakemeldinger på. Fra og med 2011 vil du som OBOS medlem motta hele ni utgivelser av OBOSBLADET. Ditt nye medlemsblad vil nødvendigvis ikke ha det samme lokale preget som Boligkontakten. Imidlertid er vi overbevist om at omfanget av stoff og utvalget av forskjellige tema er av en slik art at alle våre lesere ville finne artikler som er av interesse. Dere av våre medlemmer som er tillitsvalgte vil i tillegg motta seks utgaver av Bolig & Miljø, et fagblad for styremedlemmer i borettslag og sameier. Bladet inneholder nyttige artikler som forhåpentligvis kan bidra til å øke kvaliteten på styrearbeidet, og på den måten komme både de tillitsvalgte og våre boende medlemmer til gode. Vi vil med dette rette en takk til våre trofaste lesere. Vi håper og tror de nye publikasjonene vil falle i smak og tar gjerne i mot tilbakemeldinger i så henseende. Avslutningsvis vil vi takke Terje Lie Pedersen og staben i Impress Media for et strålende samarbeid om utviklingen av Boligkontakten til det er blitt i dag.

1

forsidefoto: jeanette larsen

Hetland Boligbyggelag har ca. 10 000 medlemmer. I løpet av 50 år har vi bygd mer enn 2300 boliger og vi forvalter i dag 2650 enheter. For unge som bygger sitt første rede. For godt voksne. For alle slags folk.


Aktuelt

Fusjonen med OBOS:

– Mer kompetanse og større økonomisk handlekraft

– Fusjonen med OBOS er spennende, og vil gi de ansatte mange nye muligheter. For medlemmer og beboere betyr fusjonen et bredere medlemstilbud, samt tilgang på enda flere boliger, sier direktør i OBOS Hetland, Sigurd Sivertsen.

tekst: bente lill henriksen

Hetland Boligbyggelag har de siste åtte årene hatt en bra utvikling, og har markert seg som en stor utbygger av boliger i Stavanger-regionen. – Vi har vært et forholdsvis lite boligbyggelag, men har sammen med lokale samarbeidspartnere bygget mange boliger. Vi har også utviklet et godt medlemsservicetilbud, inkludert vedlikeholdsplanlegging for eksisterende boliger, forteller Sigurd Sivertsen. Sterk allianse Når Hetland Boligbyggelag nå har fusjonert med OBOS, Norges største boligbyggelag, så betyr det et økonomisk løft for Hetland.

– Vi blir nå en del av OBOS-konsernet, men kommer til å bestå som regionskontor her i Stavanger. Fusjonen betyr både tilførsel av kompetanse og en sterkere økonomisk ryggrad for oss. For medlemmene og beboerne vil det gi en større trygghet og flere medlemsfordeler, slår Sigurd Sivertsen fast. Han tror at medlemmene kommer til å merke fusjonen ved at OBOS Hetland vi markere seg sterkere lokalt. – Vi vil blant annet legge stor vekt på å videreutvikle et godt forvaltningstilbud, og på å få et enda bedre medlemsservicetilbud, fortsetter han. Medlemmene vil også få et utvidet tilbud innen

forsikring og finans.

Høye krav Det å være utbygger og forvalter stiller høye krav.

St ørre trygghet og fl


Direktør i OBOS Hetland Sigurd Sivertsen ser frem til å kunne tilby medlemmene enda flere medlemsfordeler etter fusjonen.

– Hetland Boligbyggelag stiller på linje med private utbyggere. Vi må blant annet skaffe tomter til å bygge ut på i konkurranse med andre, fortsetter direktøren. Styret i Hetland Boligbyggelag vedtok derfor i fjor at dersom boligbyggelaget skulle kunne utvikle seg videre og være i forkant som ledende utbygger i markedet, så kunne vi ikke lenger stå alene. – Vi var i forhandlinger med boligbyggelagene Stavanger og Sandnes, men dette førte ikke fram. Styret valgte så å fusjonere med OBOS, som vi har hatt et nært samarbeid med de siste tre årene, forteller Sivertsen. Smertefri overgang – For oss har det vært viktig å bevare den enheten vi har her på Kristianslyst, og utvikle denne videre som et regionskontor

i regi av OBOS, sier Sigurd Sivertsen. Han understreker at medlemmer og beboere i OBOS Hetland skal forholde seg til samme kontor og kundebehandlere som tidligere, noe som er viktig både for brukere, kunder og de ansatte ved kontoret. – Jeg regner med at overgangen vil gå smertefritt, fortsetter han. Fusjonen betyr at kontoret får tilgang til flere ressurser og bred kompetanse innen alle forretningsområder. Dette vil igjen bidra til bedre service overfor beboere, medlemmer, boligkjøpere og kunder forøvrig. – Vi er inne i en spennende men krevende prosess for de ansatte, med kursing og mye nytt å sette seg inn i. Men dette sporer også til ny giv og ytterligere innsats, avslutter han.

flere medlemsfordeler


Aktuelt

– Forkjøpsrett på

Flytte til Oslo? Oslo er bare én av byene der du nå kan benytte forkjøpsretten din som medlem i OBOS Hetland. 4


alle OBOS-boliger

5

L es

m

– er

b

m o a l

!


Forkjøpsrett på alle OBOS-boliger

nye fordelen som medlemmene i boligbyggelaget får. Totalt har OBOS nærmere 67.000 boliger i sin portefølje. – Våre medlemmer får forkjøpsrett likestilt med OBOSmedlemmer, på alle OBOS-boliger. De beholder også ansienniteten fra det opprinnelige medlemskapet, og er en medlem i både Hetland Boligbyggelag og OBOS fra før av, så beholder man det medlemskapet med lengst ansiennitet, forklarer han. Er dette tilfelle, så kan det andre medlemskapet overføres til en slektning. – Det med forkjøpsrett i andre byer kan jo spesielt være gunstig for studenter, mener Eriksen. I tillegg har alle OBOS-medlemmer fortrinnsrett til over 900 utleieboliger i Oslo og Vestfold. Spisskompetanse Kravene til kompetanse innen det å være forretningsførere for borettslagene har økt veldig de siste årene. – Etter fusjonen med OBOS vil vi få tilgang på en helt annen spisskompetanse på flere felt. Både innen regnskap, teknisk og jus vil vi kunne dra nytte av deres kompetanse, sier Tor Eriksen. Han legger til at OBOS driver en kontinuerlig kursvirksomhet rettet mot borettslagene. – Allerede nå i november blir våre borettslag invitert på regnskapskurs, forteller han. OBOS gir også ut fagbladet Bolig og Miljø, som sendes til alle styremedlemmer i borettslagene.

– Medlemmene i Hetland Boligbyggelag får etter fusjonen forkjøpsrett på 67.000 boliger. Ansienniteten som er opparbeidet i HBBL overføres til nytt OBOS medlemskap, forteller markedssjef i OBOS Hetland, Tor Eriksen.

– Her står det tips og råd og om lover og regler som gjelder for borettslagene. Bladet er unikt, og vi i Hetland Boligbyggelag hadde aldri hatt mulighet til å få til dette hos oss, med våre 50 borettslag, fortsetter han. Finans og forsikring – En annen ting som er unikt med OBOS, er at de har egne låne- og spareordninger for medlemmene. Dette har vi ikke hatt i Hetland Boligbyggelag før, og er noe vi har store forventninger til, sier forvaltningssjefen. OBOS har i år også utviklet et nytt og utvidet forsikringstilbud med blant annet en meget gunstig innboforsikring.

tekst: bente lill henriksen. foto: istockphoto og jeanette larsen

Når Hetland Bolig­byggelag nå fusjonerer med OBOS faller en del av de gamle fordelene bort, men gjen­nom sammenslåingen blir borettslag, beboere og med­lemmer deltakere i nye avtaler og nye fordels­programmer.

Rabatter Medlemskortet i OBOS gir medlemmene 10-50 prosent rabatter på alt fra bygg- og boligartikler, til kulturopplevelser, feriereiser og leie av bil. Som medlem i OBOS har man tilgang til over 50 spesialavtaler, blant annet på strøm til innkjøpspris, telefoni og sikkerhetsprodukter. OBOS-medlemmer får også rabatter på inngangsbilletter både i Den Norske Opera & Ballett, Det Norske Teater, Oslo Nye teater og Nobels Fredssenter. Informasjon om alle medlemsfordeler i OBOS finnes på www. obos.no.

– Det er klart at når OBOS forhandler for en kvart million medlemmer, mot Hetland Boligbyggelag sine 10.000 medlemmer, så er det lettere å få gjennom fordelsavtaler som kommer den enkelte til gode, når det nå er snakk om mange flere folk, mener Tor Eriksen. Forkjøpsrett Ifølge forvaltningssjefen i Hetland Boligbyggelag er kanskje forkjøpsretten på alle OBOS-boliger i hele landet den største 6


Aktuelt

Viktig med

en solid aktør

– For oss i styret har det vært viktig å fusjonere med en solid aktør for å kunne møte morgen­ dagens krav, sier avtroppende styreleder Ingrid Iversen i Hetland Boligbyggelag.

tekst: bente lill henriksen. foto: jeanette larsen

Hetland Boligbyggelag sin visjon har vært Rogalands mest fornøyde boligeiere. – For å kunne møte morgendagens krav og bygge de beste boligene, så vi det som nødvendig å styrke oss, sier styreleder Ingrid Iversen i Hetland Boligbyggelag. Styret så to muligheter til å få en sterkere organisasjon; enten ved å vokse selv, eller å gjøre det sammen med andre boligbyggelag. – Hetland Boligbyggelag ble en for liten organisasjon selv etter hvert, og for oss i styret ble det viktig å finne en god partner og solid aktør som vi kunne fusjonere med, fortsetter hun. Mangeårig samarbeid Hetland Boligbyggelag har samarbeidet med OBOS i mange år, og styret kjente derfor OBOS som en solid aktør på alle områder. – Det har vært et fruktbart samarbeid, med kompetanseheving for begge parter. OBOS har fått fotfeste her i distriktet, mens vi har fått tilgang på deres kompetanse på områder hvor de er sterke, forklarer styrelederen. Fordeler Ifølge Iversen er OBOS den beste organisasjonen Hetland Bolig­byggelag kunne fusjonere med, og hun ser kun fordeler både for medlemmene og for de ansatte. – De ansatte får et større faglig miljø, og de vil kunne få mer interessante arbeidsoppgaver, mener hun. – Men jeg vil fortsatt ha kontakt med organisasjonen, forteller hun. Hun skal nemlig inn i styret i OBOS Forretningsbygg, som står for utbyggingen av det nye bydelssenteret på Tasta.

Fortsatt involvert Ingrid Iversen har i mange år vært med i styret i Hetland Bolig­byggelag. Hennes rolle som styreleder forsvinner når fusjonen er vedtatt.

– Mitt hjerte banker spesielt for Hetland Boligbyggelag, avslutter hun.

7


Prosjektstatus

– salget er i gang Kvartalet på Tastarustå vokser seg frem som en ny “bydel” i bydelen, og vil framstå som et sentrumsnært og svært attraktivt boligområde med variert bomiljø. – Salget er i gang, og fortsetter det like bra som det har startet, kan vi få til en byggestart tidlig i 2011, sier teknisk sjef Hallvard Nordahl i Hetland Boligbyggelag.

alle, også rullestolbrukere og svaksynte. Boligene vil også ha livsløpsstandard. En annen – og unik – kvalitet som Nordahl trekker fram, er at det er trafikkfritt område, med stort grønt fellesareal.

tekst: øystein bjørheim. illustrasjon: link signatur

16 boenheter av totalt 69 i det første byggetrinnet er så langt solgt. Blir det solgt tilstrekkelig med boliger, vil startskuddet for utbyggingen skje allerede ved inngangen til det nye året. Ifølge Nordahl er alle forutsetninger til stede for at det skal skje.

At også infrastruktur er på plass, gjør ikke boligprosjektet mindre interessant.

– Dette bør være et attraktivt område som tiltaler mange, for samlet sett kommer boligområdet til å være svært variert. Vårt oppdrag er blokkbebyggelse, med et stort spenn i leilighetstyper, fra 45 kvadratmeter til 115 kvadratmeter, sier han.

Sentralt – Det er god skoledekning her ute, idrettsanlegg og godt utbygd kollektivtrafikk. Man kan godt si at Kvartalet er en godt forberedt del i bydelen, som står helt klar til å ta imot nye beboere. Det er også kort vei til flotte turområder, og til sentrum. På en god ettermiddag kan man vel nesten ta til fots, slår Nordahl fast.

Mange kvaliteter Ifølge den tekniske sjefen vil Kvartalet bestå av lavenergiboliger, som har vannbåren varme og tilhører energiklasse B, som jo er en kvalitet i seg selv. Universell utforming hører også med. Det betyr at både boliger og uterom skal være tilpasset i prinsippet

Sjekk: www.kvartalet-tasta.no

8


60

HBBL Stiftet 1951

ĂĽr

foto: jeanette larsen og hbbls arkiv

9

Vi feirer med billed­ kavalkade. Bla om!


60

HBBL

책r

10


11


Velkommen til

OBOS – Vi ønsker alle våre nye medlemmer i Stavanger-området hjertelig velkommen, sier kommunikasjonsdirektør Åge Pettersen.


Lys boligfremtid! Stavangerjentene Ine, Silje og Alice er blant de unge medlemmene som kan glede seg over enda flere valgmuligheter og medlemsfordeler etter fusjonen mellom Hetland Boligbyggelag og OBOS. foto: jeanette larsen


Velkommen til

OBOS

På Tasta skal OBOS bygge 235 leiligheter. illustrasjon: link signatur

OBOS (Oslo Bolig- og Sparelag) ble grunnlagt i 1929, og er i dag Norges største boligforvalter og blant landets tre største boligutviklere. I Oslo forvalter OBOS så mye som hver tredje bolig.

Kommunikasjonsdirektør Åge Pettersen

tillegg gir medlemskortet inntil 25 prosent rabatt på forsikring, strøm, mange ulike kultur- og idrettstilbud, fritidsaktiviteter, reiser, varer og tjenester. Medlemmene i Hetland Boligbyggelag er nå medlemmer i OBOS og kan derfor benytte seg av et stort antall medlemsfordeler. De beholder ansienniteten de hadde i Hetland, og for borettslagene betyr fusjonen blant annet en forbedret tilgang til lån med gunstig rente, og en svært gunstig bygningsforsikring.

–Vi har også mange kunder utenfor Oslo, og etter fusjonen med Hetland Boligbyggelag har vi 255 000 medlemmer og er forretningsfører for om lag 135 000 boliger på landsbasis, sier Pettersen.

Forsikringshjelp OBOS tilbyr også sine forvaltningskunder en egen avdeling som bistår beboerne og styret ved forsikringsspørsmål. –Årlig melder vi og følger opp om lag 2 300 forsikringsskader, derfor har vi omfattende kunnskap om hva som står i “den lille skriften”, og ikke minst om hvordan forsikringsselskapene tolker og praktiserer sine vilkår ved et skadetilfelle. Gjennom våre avtaler med forsikringsselskapene, har vi gode rutiner som gir økt servicegrad når uhellet er ute, sier Pettersen.

Gunstig posisjon Med over 80 års historie bak seg har OBOS en gunstig posisjon i markedet, en posisjon som Pettersen vil benytte til å skaffe best mulig fordeler til sine medlemmer.

Næringseiendommer OBOS er også engasjert i annen næringsvirksomhet, blant annet forretningsbygg. OBOS Forretningsbygg er et datterselskap som ble opprettet for å håndtere næringsseksjoner i boligprosjektene. Med tiden har datterselskapet blitt en betydelig aktør innenfor næringseiendomsbransjen i Norge. Selskapet står bak den pågående utbyggingen av et nytt kjøpesenter på Tasta. I tillegg eier OBOS Forretningsbygg blant annet 6 bydelssentre i Oslo, en rekke kontorbygg og to hoteller.

– Det skal lønne seg å være medlem i OBOS, sier Pettersen. – For de fleste medlemmer er det forkjøpsretten og tilgangen til et stort boligmarked, samt våre nye boligprosjekter som oppleves som den største fordelen. Men vi har også gode tilbud til deg som har dekket ditt boligbehov. Som medlem i OBOS kan du låne og spare penger til betingelser som er blant markedets beste. I

14


Fakta om OBOS Med hele 14 datterselskaper er OBOS-gruppen en betydelig størrelse innen bolig- og eiendomsmarkedet. Her er en oversikt over OBOS’ datterselskaper:

Boligutvikling OBOS kommer til å satse på nye boligprosjekter i Stavangerområdet. Allerede før fusjonen var vi sammen med Hetland Boligbyggelag ute med prosjektet på Tasta.

• OBOS Nye Hjem AS – har ansvaret for utvikling av alle boligeiendommer som er eiet av selskaper i OBOSgruppen. • OBOS Prosjekt AS er et av landets største prosjekt- og byggelederfirmaer. • EXACT-OBOS Eiendomsmeglere AS • Hammersborg Forsikring AS – tilbyr forsikring til boligselskaper forvaltet av OBOS-gruppen til vilkår som er blant markedets aller beste. • Megleroppgjør AS • OBOS Forretningsbygg AS – er et av Norges største eiendomsselskap. Driver utleie og utvikling av næringseiendommer og kjøpesentre • OBOS Eiendomsforvaltning AS tilbyr trygg forretningsførsel til frittstående borettslag, sameier og andre boligselskap. • OBOS Utleieboliger AS – forvalter nærmere 800 boliger som leies ut til OBOS-medlemmer. • Forvaltor AS – forvalter boliger i området fra østre Akershus til øvre Østfold. • Hammersborg Eiendomsdrift AS – leverer tjenester innen drift og vedlikehold av fast eiendom. • Oslogarasjene AS • Hammersborg Regnskap- og Innbetalingsservice AS • Basale AS – forvaltning av utleieboliger og næringsbygg. • Hammersborg Inkasso AS – driver inn fordringer fra dårlig betalende leietakere, både i bolig- og næringsforhold.

Borettslagene Hvert enkelt borettslag er selvstendige foretak, og blir således ikke berørt av fusjonen på andre måter enn at OBOS nå overtar som forretningsfører. Som kunde vil du møte den samme forvaltningskonsulenten som før fusjonen. Forkjøpsrett Alle medlemmer beholder sin ansiennitet, og vil ha forkjøpsrett på samme måte som tidligere. Forkjøpsretten gjelder for 67 000 boliger i OBOS-tilknyttede borettslag. Etter fusjonen gjelder forkjøpsretten også i Oslo og andre byer der OBOS er representert, og OBOS-medlemmer i andre byer vil nå også få forkjøpsrett i Stavanger. Forretningsførsel Alle borettslag som i dag benytter TNBBL som forretningsfører, blir nå overført til OBOS, men vil selvsagt fortsatt ha de samme kontaktpersonene i det som nå blir kontoret til OBOS Hetland. Fusjonen Fusjonen er meldt til Brønnøysund, men vil ikke være formelt gjennomført før i begynnelsen av januar. Brønnøysund må annonsere fusjonen to ganger, og dersom det ikke kommer noen innsigelser blir fusjonen endelig fra 1. januar.

Spørsmål og svar om fusjonen

Medlemsfordeler Fordelsprogrammet for Hetland Boligbyggelag utgår. Følg med på nettsidene til OBOS for ytterligere informasjon. Medlemskap Alle Hetland-medlemmer blir nå medlemmer av OBOS. Ved dobbelt medlemskap kan man enten si opp det ene, eller overføre dette til et familiemedlem. Dette må gjøres innen seks måneder etter at fusjonen er gjennomført.

Har du spørsmål i forbindelse med fusjonen mellom OBOS og Hetland Boligbyggelag? Kanskje du finner svaret her – hvis ikke er du hjertelig velkommen til å ta kontakt!

Medlemskontigent OBOS har en årlig medlemskontingent på 200 kroner, og den forblir dermed uendret. OBOS OBOS er Norges største boligbyggelag med 250 000 medlemmer.

Ansatte Kontoret til Hetland Boligbyggelag blir nå OBOS sitt lokal­ kontor. Som kunde vil du møte de samme personene som du møtte før fusjonen. Det er kun navnet som endres.

Styret Styret i Hetland Boligbyggelag blir avviklet som en følge av fusjonen. Boligbyggelaget blir nå en avdeling i OBOS.

Ansiennitet Alle medlemmer beholder sin ansiennitet. Har man 10 års ansiennitet, vil man nå få tilsvarende i OBOS. Boligkontakten Dette er den siste utgaven av Boligkontakten. Alle medlemmer vil etter fusjonen få tilsendt OBOS-bladet ni ganger i året, og alle styremedlemmer vil også få tilsendt bladet Bolig og Miljø seks ganger i året.

15


OBOS

Ser Stavanger som et spennende område tekst: bente lill henriksen. foto: obos

– Stavanger er et viktig vekstområde, og det tror jeg det kommer til å fortsette å være. Byen har alltid hatt sterke forbindelser både til resten av landet og til utlandet, sier konsernsjef Martin Mæland. Stavanger er under et stort trykk når det gjelder boligbygging, og han ser fram til at OBOS blir en del av boligutviklingen i regionen. – Utfordringen framover blir å skaffe tomter og gode bolig­ prosjekter, sier han. Flere nasjonale boligsameier Martin Mæland tror at stadig flere boligbyggelag vil slå seg sammen til større nasjonale enheter. Det å delta i boligutvikling krever mye både kapital og kompetanse, og han mener at regionale boligbyggelag vil bli for små til å delta i den harde konkurransen. – Små regionale boligbyggelag kan kanskje holde seg i live i tiden framover, men de vil ikke kunne delta i boligutviklingen, mener han. Ifølge han har Hetland Boligbyggelag gjort en riktig vurdering når de har valgt å fusjonere med OBOS, som er landets største boligbyggelag. – Hetland Boligbyggelag får på denne måten tilgang på mer kapital for å skaffe flere boliger i Stavanger-området, samtidig som de kan bruke våre tjenester, fortsetter han. Summen totalt blir enda bedre for medlemmene i OBOS Hetland. Konsernsjef i OBOS, Martin Mæland, tror at tilgangen på boliger i Oslo vil være spesielt verdifull for medlemmene i gamle Hetland Bolig­byggelag.

Gjensidig nytte Spesielt verdifull for medlemmene i gamle Hetland Bolig­ byggelag tror Martin Mæland at tilgangen på boliger i Oslo vil være. – Samtidig så vil jo tilgangen på boliger i Stavanger være bra for Oslo-folk som skal jobbe eller studere i Stavanger. Her får vi en gjensidig nytte som er viktig for begge parter i denne fusjonen, sier konsernsjefen. Alt i alt ser han bare positive ringvirkninger av sammenslåingen av de to boligsameiene, som sammen blir enda mer kraftfulle.

Konsernsjef Martin Mæland i OBOS synes Stavanger er et spennende område, og ser fram til å bli med som en aktør innen boligutviklingen i denne regionen.

– Det er en fordel å være store, for da får man ting lettere til, avslutter han.

16


Prosjektstatus

Bogafjell

i godt driv tekst: øystein bjørheim

Bogafjell er et svært spennende byggeprosjekt som består av varierte boliger i strøk med naturskjønne omgivelser. Byggingen er godt i gang, og foregår suksessivt etter hvert som boligene blir solgt. Feltet rommer til sammen 32 boenheter, og vil bestå i en variert miks av rekkehus, eneboliger i rekke og et par frittliggende eneboliger. Byggingen pågår for fullt. Cirka halvparten av boenhetene er solgt, og de første fem, seks er allerede flyttet inn i. Familievennlig Boligprosjektet er et samarbeid med Jadarhus. Slik omtaler teknisk sjef Hallvard Nordahl i Hetland Boligbyggelag Bogafjell:

Lavenergi Byggeprosjektet Bogafjell inngår i Norwegian Wood. Dette forutsetter spesielt miljøvennlige byggematerialer, med utstrakt bruk av tre. Videre skal boligene tilfredsstille strenge krav til energibruk.

– Dette er store og romslige familieboliger i et flott område som passer godt for barnefamilier spesielt, med kort avstand til skoler, barnehager, idrettsanlegg og lekeplasser. Bogafjell er et dels utbygd boligområde som har blitt til gjennom en tiårsperiode.

– Konseptet setter en del rammebetingelser på miljøvennlig bruk av materialer, og det er strenge energikrav, sier Nordahl.

Flotte og naturskjønne omgivelser finnes i umiddelbar nærhet, med gode turmuligheter både på Bogafjellsiden og i Melsheia.

Sjekk: www.hetland.no | www.jadarhus.no 17


Prosjektstatus

Snart byggestart

for Austrått Panorama

14 boenheter er solgt av de to første byggetrinnene, og ved årsskiftet går startskuddet for anleggsarbeidet på perletomta Austrått Panorama. tekst: øystein bjørheim

Prosjektet vil bestå av i alt 94 varierte boliger. Her vil det være eneboliger, eneboliger i rekke, rekkehus og leiligheter.

– Dette var opprinnelig et gjenværende jordbruksområde omgitt av et etablert villastrøk. Det betyr en godt utbygd infrastruktur og kommunikasjon, og kort avstand til skoler, barnehager og til sentrum.

Austrått Panorama har en unik beliggenhet “oppe i lia”, med formidabel utsikt ned mot Sandnes sentrum.

Sjekk: www.hetland.no www.eiendomsmegler1.no

– Tomta ligger midt i smørøyet. Står du i vågen, kan jeg tenke meg det er knappe 6-700 meter i luftlinje opp til Austrått Panorama, sier teknisk sjef Hallvard Nordahl i Hetland Boligbyggelag.

Kontakt: Espen Grastveit, EiendomsMegler 1, tlf: 51 95 65 90, eller Leiv Inge Stokka, EiendomsMegler 1, tlf: 51 95 65 95

Han beskriver boligområdet som veldig sentrumsnært og attraktivt for forskjellige målgrupper.

18


Bra boligår

Boligkontakten er et medlemsblad som utgis av Hetland Boligbyggelag

Høsten er over oss og vi er i ferd med å avslutte et bra boligår i regionen. Boligmarkedet i Stavanger og omegn viser at aktiviteten er høy i vår region, noe som slår ut i lav omsetningshastighet, godt med folk på visning og at prisene holder seg på et godt nivå. Dette gjelder også for borettslagsboliger. Det er derfor viktig for deg som selger å knytte til deg en megler som kjenner til borettslagsformen. Vi i EiendomsMegler 1 er stolte av å være Hetland Boligbyggelag sin foretrukne samarbeidspartner på omsetninger av boliger som ligger under deres forvaltning. Vi har over tid opparbeidet oss en unik erfaring på borettslagsmodellen, og ikke minst kunnskap om hvert enkelt borettslag. Noe som både selgere og kjøpere vil kunne dra nytte av.

Kontaktperson Opplag Utarb./trykk Annonsesalg

Tor Eriksen 8600 Impress 965 18 000 SHS Marketing 920 36 010

Langflåtveien 29 4017 Stavanger Postboks 3525 4078 Stavanger

Kontoradresse Postadresse

Sentralbord Ingebjørg Meinich-Bache 4000 1951 Telefaks: 51 58 48 81 Web www.hetland.no

Direktør

Ønsker du å selge en borettslagsbolig i nær framtid tar du kontakt med oss, så kan vi gi deg en uforpliktende MeglerTakst. Med vår erfaring og markedsandel kan du være trygg på at vi får solgt boligen til en høyest mulig pris.

Så selv om det er mørkere tider utendørs ser vi fortsatt lyst på boligmarkedet.

Stian Edvardsen Faglig leder, EiendomsMegler1 Hetland Boligbyggelag 51 50 91 72

H. Sigurd Sivertsen 901 33 427

Økonomi / Forvaltning Geir Kro Per Kristian Gravdal Tor-Sigve Bjørndal Anita Årsland Køste Barbo Tor Eriksen Bodil Brathetland Lene Skjørestad

932 00 242 995 30 052 402 22 223 996 10 132 917 81 042 930 64 004 Permisjon

Teknisk Bjarte Høylandskjær Hallvard Nordahl Arild Olsen Runestad Arild Fredriksen Oddvar Hagen

901 11 303 913 40 754 478 88 884 926 35 180 941 65 309

EiendomsMegler 1 Hetland Boligbyggelag Stian Edvardsen, faglig leder, eiendomsmegler MNEF 908 41 991 Web: www.eiendomsmegler1.no

Vi kjenner borettslaget … aktiviteten er høy i vår der du bor der du bo Vi kjenner borettslaget

region, noe som slår ut i lav omsetningshastighet, godt med folk på visning og at prisene holder seg på et godt nivå.

Renate Nerheim Tlf.: 51 88 41 71. Mob: 932 98 842 E-post: renate.nerheim@em1.no

19

Stian Edvardsen Tlf.: 51 88 41 72. Mob: 908 41 991 E-post: stian.edvardsen@em1.no


www.tsmaskin.no - 51 44 40 00

20

Skal du pusse opp huset? Vi fikser huset ditt akkurat slik du vil ha det. Vi har lang erfaring med effektivt og kvalitetsbevisst arbeid. Kontakt oss for når du vil ha jobben utført.

www.froilandbygg.no Tlf: 51 95 85 00

Serviceleder Morten Dueland: 480 86 860 Serviceleder Helge Johansen: 480 86 880 post@froilandbygg.no

ensign.no

NY GARASJE? SKIFTE VINDUER? OPPUSSING? INNREDE LOFT ELLER KJELLER?


Vi bygger...

Framtiden

Boligkontakten har vært et spesielt kjekt og spennende prosjekt hvor vi har kunnet bruke hele vår faglige og kreative kompetanse.

vi er en

totalentreprenør

Takk for flotte år og lykke til med videre drift gjennom OBOS Hetland.

med kompetanse

• Prosjektledelse • Grafisk design • Nettsider • Alle typer trykksaker • Redaksjonelt arbeid fra A til Å – idémyldring – journalist – fotograf – annonsesalg

markedsavdelingen-as.no

Vi har hatt gleden av å være leverandør av trykksaker til Hetland Boligbyggelag i mange år!

Impress Media AS • Sjøhagen 11 • 4016 Stavanger Tlf 965 18 000 • E-post post@impressmedia.no www.impressmedia.no Telefon: 51 78 99 00 | www.blockberge.no

21


Ring 51 81 00 00 ved behov for skadeservice,

Ring 51 81 00 00 ved for skadesanering vaktmesterellerbehov håndverkstjenester eller håndverkstjenester brannskader • vannskader • gulvleggerarbeid • restverdiredning • lekeplasskontroll • asbestsanering • brannskader • vannskader gulvleggerarbeid døgnvakt • tømmerarbeid • •muggskader • maler-• restverdiredning • døgnvakt arbeid • soppskader••asbestsanering offshore • kanalrens • flyttebil •• tømmerarbeid • malerarbeid • spesialrengjøring• muggskader • lagring • vaktbil • skadedyrsoppskader • kanalrens • spesialrengjøring • sanering • oljeskader • sandblåsing • rørleggerarbeioljeskader • sandblåsing • rørleggerarbeider • der • montering • luktfjerning • elektronikkrens • vedluktfjerning • elektronikkrens • uttørking • • likeholdsarbeider • uttørking • avfallshåndtering høytrykkspyling høytrykkspyling •• grafittifjerning grafittifjerning •• vedlikeholdsplanlegging • snekkerarbeider • gartnertjenester........

LÅS OG BESLAG? VI ER NØKKELEN TIL KVALITET OG SERVICE! Flinke, trivelige folk og et stort produktspekter. Det er Mellon i et nøtteskall. Trenger du proff hjelp til hjemmet, er vi klar til å hjelpe. Vi har fått nytt navn (før het vi Stavanger Låsservice), ny logo og ny grafisk profil – noe som gjør oss enda bedre og blidere. Les og se mer på www.mellon.no eller kom innom butikken vår på Mariero. VELKOMMEN!

Zetlitzveien 2, 4017 Stavanger Telefon 51 82 88 50 www.mellon.no skadeservice • vaktmestertjenester • håndverk skadeservice • håndverk

F A S E T T Foto: Tom Haga

Hvis noe skulle skje er vi på plass allerede Altibox leverer gjennomtenkte alarmløsninger til borettslag: Hver enkelt alarm er direkte oppkoblet brannvesenet og vektersentral. Det betyr at erfarne brannmenn og vektere står klar 24 timer i døgnet for deg. Borettslag med fellesavtale på alarm får i tillegg brannalarm med fellesvarsling. Dette sikrer at alle i oppgangen varsles tidlig dersom uhellet er ute – og at både du og dine naboer kommer dere i sikkerhet. Det viktigste for oss er at du skal føle deg trygg – uansett.

Bestill gratis befaring på telefon 51 90 81 90 eller via e-post til alarm@lyse.no.

22


Spisskompetanse er noe man opparbeider seg over tid Selv om Hetland Boligbyggelag nå bytter navn til OBOS Hetland, så er kompetansen vår den samme – og like viktig.

Vår fartstid fra Hetland Boligbyggelag gjør at vi har en unik erfaring som vil komme salget av din bolig tilgode. Vi leverer høy kvalitet i alle ledd. Vi er faglig sterke og engasjerte meglere med god lokalkunnskap. Vår målsetning er at du som kunde er så fornøyd med vår tjeneste at du anbefaler oss videre. Ta kontakt for en uforpliktende verdivurdering eller et tilbud på salg av din bolig. Ring oss eller kom innom vårt kontor i Klubbgata 2 i Stavanger sentrum.

Roger Lillejord Eiendomsmegler MNEF roger.lillejord@postbankeneiendom.no Telefon 93 04 02 45

Thor Hjertenes Eiendomsmegler MNEF thor.hjertenes@postbankeneiendom.no Telefon 99 74 61 97

Meglerhuset Hjertenes & Lillejord AS i samarbeid med Postbanken Eiendom AS


LOKOMOTIV

BYGGFORNYELSE

www.sig-halvorsen.no I våre butikker kan du la deg inspirere. Hos våre fagfolk får du service, fornying av bad og bolig­ installasjoner. I tillegg driver vi med store og teknisk krevende industriprosjekter.

• MARKISER • LAMELLGARDINER • PLISSÉGARDINER • METALLPERSIENNER

info@espenes.no

Vi skal gjøre vårt beste – til ditt beste!

• TREPERSIENNER • UTVENDIGE PERSIENNER • SERVICE OG MONTERING • KONSULENTHJELP

www.espenes.no

Bryne Hålandsveien 22, Håland Vest. Telefon 51 77 96 00 Klepp Rør Bjørkestubben 4, Kleppe. Telefon 51 42 26 60 Sandnes Bedriftsveien 14, Vibemyr. Telefon 51 68 23 00 Tau Strandahagen 41, Tau. Telefon 51 74 98 61

Tlf: 51 78 88 00 • Faks 51 78 88 01 • Postv 610, 4358 Kleppe

24


Vi ønsker alle våre medlemmer velkommen som medlem­mer i OBOS

… og en riktig god jul og godt nyt t år til alle medlemmer og forretningsforbindelser

Med hilsen OBOS Hetland


B Returadresse: Hetland Boligbyggelag Postboks 3525, 4078 Stavanger

Oktan Stavanger

Velg julepakke

Velg mellom: Utvask. Høyst aktuelt når du skal flytte ut av din “gamle“ bolig. En krevende jobb som du her kan overlate til andre. Vi har gjort avtale med et lokalt firma som er spesialister på slike jobber. Verdi inntil kr. 5 000,- inkl. mva. (overstigende beløp blir trukket fra ved oppgjør av boligsalget).

Flyttehjelp med bil. Et enestående tilbud: To mann + bil i fem timer. Har du erfaring fra flyttearbeid vet du at dette ofte handler om tunge tak. Kr. 1 240,- per time ved forlengelse. Leverandør: Håkull AS.

32” LCD flatskjerm TV. Full-HD LCD-TV fra LG i lekkert sort design med Smart Energy Saving, 2xHDMI og integrert bakkenett- og kabelmottaker for digital-TV. 2xHDMI-innganger gjør at du enkelt kan koble til eksterne enheter. Leverandør : Lefdal

En gave til Frelesesarmeen. Også denne julen ønsker vårt selskap å støtte Frelsesarmeens arbeide for de som har det vanskeligst. Om du som kunde velger denne “pakken” gir vi kr. 5 000,- til Frelsesarmeen.

Boligsalgsrapport. Dette er en grundig tilstandsrapport av din bolig, gjennomført av eksterne takstmenn.

Vi har forhandlet fram fordelaktige pakker for våre kunder. Tilbudet gjelder for deg som signerer salgsavtale med oss før julaften og som skal selge bolig i løpet av første halvår 2011.

Kontakt oss på telefon 90 84 19 91.

Boligkontakten  
Boligkontakten  

Medlemsblad Hetland Boligbyggelag

Advertisement