Page 1

กําหนดการ พิธีอุปสมบทหมู่งานฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่ งการตรัสรู้ ของพระพุทธเจ้ า เพือ( ถวายเป็ นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว และเพือ( เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื(องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๐ พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ณ วัดต้ นโพธิ6 ตําบลโคกปี บ อําเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ในวันที( ๒๗ พฤษภาคม – ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ .................................................... วันอาทิตย์ที ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ รายงานตัว ลงทะเบียน ทีวัดต้นโพธิ(

เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

- นาคทัง ๘๕ ท่าน

เวลา ๑๒.๐๐ น.

- พิธีขอขมา และพิธีปลงผมนาคทัง ๘๕ ท่าน - พิธีแห่นาคทัง ๘๕ ท่าน รอบอําเภอศรี มโหสถ

เวลา ๑๘.๐๐ น.

- เทศน์สอนนาค โดย พระวิสุทธิ ธรรมาจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี

เวลา ๒๑.๐๐ น.

- พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันจันทร์ ที ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

- นาคทัง ๘๕ ท่าน ข้าราชการ และประชาชน พร้อมกัน ณ บริ เวณพิธี 1


เวลา ๑๐.๐๐ น.

- พิธีให้โอวาทนาค โดย พระพิศาลศึกษากร เจ้าคณะอําเภอศรี มหาโพธิ

เวลา ๑๑.๐๐ น.

- ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ นาคและผูร้ ่ วมงาน รับประทาน อาหาร

เวลา ๑๒.๓๐ น.

- ประธานในพิธี (นางสาวจิตรา พรหมชุติมา ผูว้ า่ ราชการจังหวัด ปราจีนบุรี) เดินทางมาถึงบริ เวณพิธี - ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย - พิธีกรอาราธนาศีล - พระสงฆ์ให้ศีล - ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี - ประธานในพิธีถวายสักการะทีด้านหน้าโต๊ะหมู่ประดิษฐาน พระบรมฉายาลักษณ์ ๑) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ๒) สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ๓) สมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราชฯ - ประธานถวายพระพรชัยมงคล จบแล้วดนตรี บรรเลงเพลง สรรเสริ ญพระบารมี พร้อมกับพระสงฆ์เจริ ญชัยมงคลคาถา - ประธานในพิธี กล่าวเปิ ดงานพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ - พิธีแห่นาครอบอุโบสถและมอบผ้าไตร โดย ผูว้ า่ ราชการจังหวัดปราจีนบุรี (ประธานในพิธี) ผูบ้ ญั ชาการมณฑลทหารบกที ๑๒ ผูบ้ ญั ชาการกองพลทหารราบที ๒ รักษาพระองค์ นายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดปราจีนบุรี วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานพระพุทธศาสนา จ.ปราจีนบุรี นายกเทศมนตรี เทศบาลตําบลโคกปี บ หัวหน้าส่ วนราชการ ผูบ้ ริ หารส่ วนท้องถิน

2


เวลา ๑๓๓๐ น.

- พิธีบรรพชาเป็ นสามเณร โดย พระราชภัทรธาดา เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี

เวลา ๑๔.๓๐ น.

- พิธีอุปสมบทเป็ นพระภิกษุ ดังนี ๑. อุโบสถวัดต้นโพธิ( จํานวน ๔๓ รู ป โดยมี พระราชภัทรธาดา

เป็ นพระอุปัชฌาย์

พระครู โสภณเวฬุพิทกั ษ์ เป็ นพระอุปัชฌาย์ ๒. อุโบสถวัดม่วงขาว จํานวน ๔๒ รู ป โดยมี พระครู ประโชติปริ ยตั ิคุณ เป็ นพระอุปัชฌาย์ พระครู ........................... เป็ นพระอุปัชฌาย์ เวลา ๑๙.๐๐ น.

- ทําวัตรเย็น - นังสมาธิ - ฟังบรรยาย แนะนําการปฏิบตั ิธรรมขันพืนฐาน โดย พระครู ภาวนาธรรมธารี เจ้าคณะตําบลโคกไม้ลาย เขต ๑

เวลา ๒๑.๐๐ น.

- พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอังคารที ๒๙ พฤษภาคม ถึงวันจันทร์ ที ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๕.๐๐ - ๐๖.๐๐ น.

- ทําวัตรเช้า - นังสมาธิ

เวลา ๐๖.๐๐ - ๐๗.๓๐ น.

- ออกบิณฑบาต

เวลา ๐๗.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.

- พิจารณาภัตตาหารเช้า

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.

- เดินจงกรม - นังสมาธิ

เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๓.๓๐ น.

- พิจารณาภัตตาหารเพล

เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

- ฟังบรรยายธรรม

เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

- เดินจงกรม - นังสมาธิ

เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.

- พักทํากิจส่ วนตัว

เวลา ๑๘.๐๐ - ๑๙.๓๐ น.

- ทําวัตรเย็น - นังสมาธิ

เวลา ๑๙.๓๐ - ๒๐.๐๐ น.

- พักฉันนําปานะ

เวลา ๒๐.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.

- ฟังบรรยายธรรม

เวลา ๒๑.๐๐ น.

- พักผ่อนตามอัธยาศัย

3


วันอังคารที ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๕.๐๐ - ๐๖.๐๐ น.

- ทําวัตรเช้า - นังสมาธิ

เวลา ๐๖.๐๐ - ๐๗.๓๐ น.

- บําเพ็ญประโยชน์พฒั นาวัด

เวลา ๐๗.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.

- พิจารณาภัตตาหารเช้า

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.

- บําเพ็ญประโยชน์พฒั นาวัด

เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๓๐ น.

- พิจารณาภัตตาหารเพล

เวลา ๑๓.๐๐ น.

- พิธีกล่าวรายงานโดย วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี - พิธีมอบเกียรติบตั ร/แสดงปั จฉิ มนิเทศ/พิธีลาสิ กขา - โดย พระวิสุทธิ ธรรมาจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี

หมายเหตุ.- กําหนดการอาจมีการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม - ทางคณะผูจ้ ดั งานจัดเตรี ยมมุง้ กรดสําหรับปฏิบตั ิธรรมให้ (ในกรณี ทีพักไม่พอ) - ผูเ้ ข้าบรรพชา อุปสมบท ในครังนีไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายใดๆทังสิ น ติดต่ อสอบถามและสมัครได้ ท.ี( - วัดป่ ามะไฟ (พระครู ภาวนาธรรมธารี ) ๐๘-๑๙๘๓-๖๗๗๐ - ทีทําการอําเภอทุกอําเภอในจังหวัดปราจีนบุรี - องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดปราจีนบุรี - สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี - วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี แนบสํ าเนาบัตรประชาชนพร้ อมลงชื( อรับรองมาพร้ อมใบสมัคร ตรวจปัสสาวะและแอลกอฮอล์ ในวันรายงานตัว 4

Wattonpho 2555  
Wattonpho 2555  

wattonpho 27 May - 5 June 2012 (Visakhabucha day)