Page 1

กกก !"# $% &" '() ก*##) $% + ,(! - ,%// "0 '+ก&1*)! -1 '(),(#)ก ) #2)1&+ 3 4ก##(,(#) #5 $ 5 ( -# ) 8 ก"9-#")" ! '+ (":#);< (ก;#1( =#3" ! " ! ) 4 ก >? @ -# ...........................................................................  ก  . - . .

  ก"#$%& 

' ( $' $)&%*+,

 . .

-.$%  

-.$  

 . .  ก  2. . . .. . .= .

-.$/01 

  3ก $)&%*+, -.$ก'

4&' 'ก3 ก-5 6&%6$ 7$ -.$843 -.$%9&4 ก 4&' :.& 6 6&%6$ 7$ ;':((&5<

 % 3 -.$ 33745;3+( 4&' ก6&%6$ 7$ (%. ) 1ก@ก$) 1กก3$) ก"3

'ก3 ก-5 6&%6$ 7$ 3/ 'ก5/ ก 7.#5 6&%6$ 7$ A .6&%6$ 7$


 =.= .

-.$%B 5 4&' :.& 6 6&%6$ 7$ C.= . -.$37%5%B :-ก"7 & $ . 3745;&%*+, 6/ C= % 4&'$ :.& %B 37%DE' 5--A 45: %B 37%DE' %4(-%-'(- 7 %B 37%DE' . 3745;&33 6/ C= % 4&'$ -ก' 7 %B 37%DE' 3.45:-( %B 37%DE' 2. . /('F - )5.,D''  /ก%G-(-.0 H I

4&' : ..$ . . ก3 (3.'#'  % ก >? $ -#  J. - . . /( - )5. . - K.= . 33ก-@( K.= - 2. . -6:(( 2. -

. . &- 6ก - )5.

. - =.= . -6:(( =.= - J. . ,D''. J. - K. . &- 6ก - )5. K. - . . ก/ก-65 ( . - 2.= . /('F - )5. 2.= - . . กL

/%  . - . . ,D''. . . ก3 (3.'#'  B -#  J. - . . /( - )5. .= . -6:(( K. . ( 75$' .J


 2. -

. . 

. - =.= . =.= - J. . J. - K. . K. - . . . .  @ -#  J. - . . . - K.= . K.= - 2. . 2. -

. . 

. - .= . =. .

&- 6ก - )5.-6:(( ,D''. ก/ก-65 ( 6-17. (L-ก$'(ก3 (3.'#'

/( - )5./F1%4' A & -6:(( /F1%4' A & -6:(( -.$ก'

4&' 'ก3 ก-5 6&%6$ 7$ -.$3ก$'(-(/5&%D6L- -#/-.$5-ก0 4&' :.& 6 6&%6$ 7$ ........................................................................... '(7.- ก/ &ก36$ก%$)' %( 5 - ก"#$%& 5;%G-(-.( $)5&ก - &%*+,6&($'7ก&5/%G-(-.8 ( 8 ก$$)ก+3 ) - 0 37%5 8 $+(35$' 86'8&N5-

(-&(353;5 +&.$) - &%*+, ( : ..$) - 2=-KK 3 ก-5 6&%6$ 7$ 5/ ก 7.#5 6&%6$ 7$ A .6&%6$ 7$ '") 1#( 3 #1#4# "C)'()'(กD( 4

กำหนดการโครงการบรรพชา อุปสมบท ๘๖ รูป และบวชเนกขัมมะ ๘๖ ท่าน ๒๔ พฤศจิกายน - ๙ ธันวาคม ๒๕๕๕  

กำหนดการโครงการบรรพชา อุปสมบท ๘๖ รูป และบวชเนกขัมมะ ๘๖ ท่าน ฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you