Page 1

รายนามเจ้าภาพอุปสมบท 87 รู ป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนื่ องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา (5 ธันวาคม 2556) ณ วัดป่ ามะไฟ ตาบลโคกไม้ลาย อาเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี วันที่ 23 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2556 ที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

รายนามเจ้าภาพ คุณสมฤดี - คุณธาดา ไทยพานิช คุณธรรมนูญ นิ ศามณี รัตน์ และครอบครัว คุณธนิ ษฐา รัตนสุ วรรณ คุณธนิ ษฐา รัตนสุ วรรณ คุณวีรวัต-คุณบูรตา ครอบครัว อิ้งจะนิ ล-กุลวิวฒั น์ พ.ญ.จิราพร แสงแก้วสันติสุข คุณสุ รชัย - คุณประคอง สุ ภาวิมล คุณอุดมศักดิ์ - คุณดวงพร หงษ์ทอง คุณกรกนก บุญล้ า คุณสมทรัพย์ สุ ขดี พระมานะ โรจนธมฺ โม แม่ชีกญั ญา แสงศรี แม่ชีณปภัช บุญแสนแผน แม่ชีทองแก้ว แก้วประพาฬ คุณภาสุ นนั สิ นจิตต์ คุณภาสุ นนั สิ นจิตต์ คุณจรี ย ์ สิ นจิตต์ คุณโสภาพร คลองเงิน คุณแม่อุดม บุญรอด คุณแม่อุดม บุญรอด คุณแม่อุดม บุญรอด คุณทรรศน์เธี ยร-คุณสิ รีรัศมิ์ ณัฐภาสรณ์ คณะสงฆ์วดั ป่ ามะไฟ คุณสมมาตร กิจจาทร

จานวนเงิน (บาท) 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 4,200 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,540 3,500 3,000 -

หมายเหตุ

ถวายแล้ว ถวายแล้ว ถวายแล้ว

นาคเกิน 43 ปี นาคเกิน 43 ปี

ถวายแล้ว ถวายแล้ว ถวายแล้ว ถวายแล้ว ถวายแล้ว ถวายแล้ว


รายนามเจ้าภาพอุปสมบท 87 รู ป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนื่ องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา (5 ธันวาคม 2556) ณ วัดป่ ามะไฟ ตาบลโคกไม้ลาย อาเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี วันที่ 23 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2556 ที่ 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

รายนามเจ้าภาพ คุณดารณี นามไธสง แม่ชีอาภรณ์ กิ่ งแก้ว คุณภัทรมาส โหศิริ คุณเบจพัฒน์ สอนเจริ ญ คุณพรศิริ บุญล้ า คุณสุ วนั นี สิ มมาธิ ราวงค์ คุณนันทพร คงคา คุณสมพร มะหะหมัด คุณมะลิวลั ย์ อาสาวะพิทธร อ.วิเชียร-อ.แขไข กิตติปัญญาวงศ์ คุณชัยรัตน์ อุ่นเมตตาอารี คุณสุ ธิดา อุ่นเมตตาอารี คุณอภิชาติ อุ่นเมตตาอารี คุณชูชาติ-คุณกัลยา วรมิตร คุณจาปี ซิ้มประเสริ ฐ พ.ท.เอกชัย ลักษณะวิลยั พ.ท.เอกชัย ลักษณะวิลยั พ.ท.เอกชัย ลักษณะวิลยั คุณสุ ชิน ศรี เหล็งชะเอม คุณนัฎฐา ศรี เหล็งชะเอม คุณวิริณิต ชูรักษ์ คุณภาชิณี กูท คุณวิริณิต ชูรักษ์ คุณณชุภา พร้อมใจกุล ร.ต.ต.พชรพล บูรณะเรข

จานวนเงิน (บาท) 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 -

หมายเหตุ ถวายแล้ว

ถวายแล้ว ถวายแล้ว ถวายแล้ว


รายนามเจ้าภาพอุปสมบท 87 รู ป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนื่ องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา (5 ธันวาคม 2556) ณ วัดป่ ามะไฟ ตาบลโคกไม้ลาย อาเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี วันที่ 23 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2556 ที่ 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

รายนามเจ้าภาพ คุณครู ณฏั ฐ ประกอบนา เอส ซุ ปเปอร์ เคเบอร์ แม่ชีบงั เอิญ ไชยยม คุณณภัชปภา บุญมาก คุณพานิช - คุณอังคณา เตชเจริ ญปิ ติ คุณรุ จิญา กะคงสมปราชญ์ คุณผาณิ ต โหรสกุล คุณพิมพ์ธิดา หวังอาษา คุณเพิ่ม หวังอาษา คุณเฉลียว - คุณสุ มาลี หวังอาษา ภญ.จินตนา ชื่ นเกษม คุณจิระวดี อิศรางกูร ณ อยุธยา (พี่ออ้ ย) คุณฉัตรนพรัตน์ กอวรกุล (อ้อย) คุณกัลป์ ปภัส วรรณพิสิฐธร (หญิง) คุณศิริพร (ปุ๊ ก) คุณบ้วย มัน่ เจริ ญ คุณพิมุข - คุณยุวดี เพชรชัด บริ ษทั นิ ธิพลาสติค จากัด คุณศัลย์ลกั ษณ์ - คุณณัชนพ - คุณศิริลกั ษ์ คุณบังอร มีกลื่ นหอม คุณกรภัค รุ่ งแสงศรี จ.ส.อ.สมศักดิ์-คุณทองใบ สาโพธิ์ แม่ชีบงั อร ไชยยม แม่ชีบงั อร ไชยยม แม่ชีบงั อร ไชยยม

จานวนเงิน (บาท) 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 -

หมายเหตุ

ถวายแล้ว


รายนามเจ้าภาพอุปสมบท 87 รู ป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนื่ องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา (5 ธันวาคม 2556) ณ วัดป่ ามะไฟ ตาบลโคกไม้ลาย อาเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี วันที่ 23 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2556 ที่ 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

รายนามเจ้าภาพ จานวนเงิน (บาท) นายกปราโมทย์- คุณนภาวรรณ สิ งหกุล 3,000 นายกปราโมทย์- คุณนภาวรรณ สิ งหกุล 3,000 นายกปราโมทย์- คุณนภาวรรณ สิ งหกุล 3,000 นายกปราโมทย์- คุณนภาวรรณ สิ งหกุล 3,000 คุณเพ็ญจิตต์ ตันตระกูล 3,000 คุณระยอง ทองถาวร 3,000 คุณนฤมล-คุณศิรศักดิ์ เดชชีวะ 3,000 คุณอาทร อังคสิ งห์ 3,000 คุณนภทพร เฝาทหาร 3,000 คุณอัทธนี ยก์ านต์-คุณดุษฎี-คุณมลดา-คุณวารุ ณี-คุณวลัยพรรณ 5,000 คุณสุ ดปราถนา ศุภผล 3,000 แม่ชีสุชนี ย ์ แซ่ ปัง 3,000 คุณกมลชนก ห่านสุ วรรณกูล 3,000 คุณยุทธกร- คุณเจษฎาภร พันปี ทิพย์ 3,000 คุณนัฐวุฒิ คาสอน 3,000 คุณณัฐยาน์ พึ่งทรัพย์ 3,000 -

หมายเหตุ

ถวายแล้ว ถวายแล้ว ถวายแล้ว ถวายแล้ว ถวายแล้ว ถวายแล้ว

Copy of รายนามเจ้าภาพบว ช 23 11 56 1  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you