Page 1

ใบแจ้งความประสงค์เป็ นเจ้าภาพอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา (๕ ธันวาคม ๒๕๕๗) ณ วัดป่ ามะไฟ ตาบลโคกไม้ลาย อาเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ข้าพเจ้าชื่อ............................................................... นามสกุล........................................................................... ที่อยู.่ .................................................................................................................................................................. ................................................................................โทรศัพท์............................................................................ มีศรัทธาร่ วมเป็ นเจ้าภาพบวชพระจานวน..........................รู ป เป็ นเงิน...................................................บาท (เจ้าภาพบวชพระรู ปละ ๓,๐๐๐ บาท)

ข้าพเจ้าสามารถมามอบผ้าไตรได้ดว้ ยตนเอง ข้าพเจ้าไม่สามารถมามอบผ้าไตรได้ดว้ ยตนเอง

ใบแจ้งความประสงค์เป็ นเจ้าภาพอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา (๕ ธันวาคม ๒๕๕๖) ณ วัดป่ ามะไฟ ตาบลโคกไม้ลาย อาเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ข้าพเจ้าชื่อ............................................................... นามสกุล........................................................................... ที่อยู.่ .................................................................................................................................................................. ................................................................................โทรศัพท์............................................................................ มีศรัทธาร่ วมเป็ นเจ้าภาพบวชพระจานวน..........................รู ป เป็ นเงิน...................................................บาท (เจ้าภาพบวชพระรู ปละ ๓,๐๐๐ บาท)

ข้าพเจ้าสามารถมามอบผ้าไตรได้ดว้ ยตนเอง ข้าพเจ้าไม่สามารถมามอบผ้าไตรได้ดว้ ยตนเอง

ใบแจ้งเป็นเจ้าภาพบวชพระ ปี ๒๕๕๗  

ใบแจ้งความประสงค์เป็นเจ้าภาพอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา (๕ ธันวาคม ๒๕๕๗)...