Page 1

กําหนดการโครงการบรรพชาอุปสมบท ๘๖ รูป และบวชเนกขัมมะ ๘๖ ท่ าน ฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่ งการตรัสรู้ ของพระพุทธเจ้ า และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว เนื-องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๕ พรรษา ( ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ) ณ สํานักปฏิบัตธิ รรมประจําจังหวัดปราจีนบุรี แห่ งที- ๕ (วัดป่ ามะไฟ ตําบลโคกไม้ ลาย อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี) ในวันที- ๒๔ พฤศจิกายน ถึงวันที- ๙ ธันวาคม ๒๕๕๕

วันเสาร์ ที- ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

นาคทัง ๘๖ ท่าน และผูบ้ วชพราหมณ์รักษาศีลแปด ๘๖ คน รายงานตัว ลงทะเบียน ที)วดั ป่ ามะไฟ

เวลา ๑๒.๐๐ น.

พิธีปลงผมนาคทัง ๘๖ ท่าน พิธีแห่ นาคทัง ๘๖ ท่าน

เวลา ๑๘.๐๐ น.

1

www.watpamafai.org

พิธีทาํ ขวัญนาค


วันอาทิตย์ ที- ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

นาคทัง ๘๖ ท่านพร้อมกันที)วดั ป่ ามะไฟ

เวลา ๑๐.๐๐ น.

พิธีกล่าวรายงาน โดย นายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดปราจีนบุรี พิธีให้โอวาทนาคและพิธีเปิ ดโครงการ โดย พระราชภัทรธาดา เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี

เวลา ๑๑.๐๐ น.

ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ นาคและผูร้ ่ วมงาน รับประทานอาหาร

เวลา ๑๒.๓๐ น.

พิธีแห่ นาครอบอุโบสถและมอบผ้าไตร โดย ผูว้ า่ ราชการจังหวัดปราจีนบุรี (ประธาน) ผูบ้ ญั ชาการมณฑลทหารบกที) ๑๒ ผูบ้ ญั ชาการกองพลทหารราบที) ๒ รักษาพระองค์ นายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดปราจีนบุรี ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี

เวลา ๑๓.๓๐ น.

พิธีบรรพชาเป็ นสามเณร โดย พระราชภัทรธาดา เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี

เวลา ๑๔.๓๐ น.

พิธีอุปสมบทเป็ นพระภิกษุ ดังนี ๑. อุโบสถวัดป่ ามะไฟ จํานวน ๔๓ รู ป

2

www.watpamafai.org


โดยมี พระราชภัทรธาดา

เป็ นพระอุปัชฌาย์

พระครู สิริพฒั นโสภณ

เป็ นพระอุปัชฌาย์

พระครู ประโชติปริ ยตั ิคุณ

เป็ นพระอุปัชฌาย์

๒. อุโบสถวัดท้าวอู่ทอง จํานวน ๔๓ รู ป โดยมี พระครู วชิรกัลยาณคุณ เป็ นพระอุปัชฌาย์ พระครู อาทรธรรมโสภิต เวลา ๑๙.๐๐ น.

เป็ นพระอุปัชฌาย์

ทําวัตรเย็น - นัง) สมาธิ ฟังบรรยาย แนะนําการปฏิบตั ิธรรมขันพืนฐาน โดย พระครู ภาวนาธรรมธารี

เวลา ๒๑.๐๐ น.

พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันจันทร์ ที- ๒๖ พฤศจิกายน ถึงวันเสาร์ ที- ๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๕.๐๐ - ๐๖.๐๐ น.

ทําวัตรเช้า - นัง) สมาธิ

เวลา ๐๖.๐๐ - ๐๗.๓๐ น.

ออกบิณฑบาต

เวลา ๐๗.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.

พิจารณาภัตตาหารเช้า

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.

เดินจงกรม - นัง) สมาธิ

เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๓.๓๐ น.

พิจารณาภัตตาหารเพล

เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

ฟังบรรยายธรรม

เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

เดินจงกรม - นัง) สมาธิ

3

www.watpamafai.org


เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.

พักทํากิจส่ วนตัว

เวลา ๑๘.๐๐ - ๑๙.๓๐ น.

ทําวัตรเย็น - นัง) สมาธิ

เวลา ๑๙.๓๐ - ๒๐.๐๐ น.

พักฉันนําปานะ

เวลา ๒๐.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.

ฟังบรรยายธรรม

เวลา ๒๑.๐๐ น.

พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันจันทร์ ที- ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๕.๐๐ - ๐๖.๐๐ น.

ทําวัตรเช้า - นัง) สมาธิ

เวลา ๐๖.๓๐ น.

พิจารณาภัตตาหารเช้า

เวลา ๐๗.๐๐ น.

รับบาตรหน้าพระบรมราชานุ สาวรี ย ์ ร.๕

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.

เดินจงกรม - นัง) สมาธิ

เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๓.๓๐ น.

พิจารณาภัตตาหารเพล

เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

ฟังบรรยายธรรม

เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

พักทํากิจส่ วนตัว

เวลา ๑๗.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.

เจริ ญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ

เวลา ๒๑.๐๐ น.

พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ ที- ๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๕.๐๐ - ๐๖.๐๐ น.

ทําวัตรเช้า - นัง) สมาธิ

เวลา ๐๖.๐๐ - ๐๗.๓๐ น.

บําเพ็ญประโยชน์พฒั นาวัด

4

www.watpamafai.org


เวลา ๐๗.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.

พิจารณาภัตตาหารเช้า

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.

บําเพ็ญประโยชน์พฒั นาวัด

เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๓๐ น.

พิจารณาภัตตาหารเพล

เวลา ๑๓.๐๐ น.

พิธีกล่าวรายงาน โดย นายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดปราจีนบุรี พิธีมอบเกียรติบตั ร/แสดงปั จฉิ มนิเทศ/พิธีลาสิ กขา โดย พระราชภัทรธาดา เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี

หมายเหตุ.-

กําหนดการอาจมีการเปลี)ยนแปลงตามความเหมาะสม

-

ผูบ้ วชพราหมณ์รักษาศีลแปด ๘๖ คน สามารถปฏิบตั ิธรรมตามวันเวลาที)สะดวก

-

ทางวัดป่ ามะไฟจัดเตรี ยมมุง้ กรดสําหรับปฏิบตั ิธรรมให้ ( ในกรณี ที)พกั ไม่พอ)

-

ผูเ้ ข้าบรรพชา อุปสมบท ในครังนี ไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายใดๆทังสิ น

ติดต่ อสอบถามและสมัครได้ ที- : วัดป่ ามะไฟ (พระครู ภาวนาธรรมธารี ) ๐๘-๑๙๘๓-๖๗๗๐ องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดปราจีนบุรี สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี และ วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี แนบสําเนาบัตรประชาชนพร้อมลงชื)อรับรองมาพร้อมใบสมัคร ตรวจปัสสาวะและแอลกอฮอล์ ในวันรายงานตัว

5

www.watpamafai.org

ordination time table 2  

time table for ordination