Page 1

ขอเชิญร่ วมทอดผ้ าป่ าสามัคคี สร้ างมณฑปพระอสีตธิ าตุ ณ วัดป่ ามะไฟ ตําบลโคกไม้ ลาย อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี วันจันทร์ ที, ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ (เวลา ๑๓.๐๐ น.) เนืองด้วยวัดป่ ามะไฟ ได้สร้างมณฑปพระอสี ติธาตุ เพือเป็ นสถานทีบูชาตามหลักของพระพุทธศาสนา คือ อามิสบูชา และปฏิบตั ิบูชา เป็ นลักษณะอาคาร ๒ ชั.น ชั.นบนประดิษฐานสิ งศักดิ0สิทธิ0 เช่น รู ปจําลองพระ พุทธเมตตา หน้าตัก ๘๔ นิ.ว พระพุทธรู ปประจําวันเกิด พระบรมสารี ริกธาตุ พระธาตุพระอรหันต์ รู ปจําลองพระ สยามเทวาธิราช เพืออามิสบูชา ชั.นล่างเป็ นสถานทีสําหรับปฏิบตั ิบูชา โดยตั.งงบประมาณจํานวน ๒๐ ล้านบาท ปัจจุบนั ดําเนินการสร้างไปแล้วแต่ยงั คงขาดปั จจัยประมาณ ๒ ล้านบาท จึงขอเชิญทุกท่านได้ร่วมทอดผ้าป่ า สามัคคีในครั.งนี.

(ขอเชิญร่ วมเป็ นเจ้ าภาพผ้ าป่ า กองละ ๒๕๕๖ บาท หรือ ตามกําลังศรัทธา) ขออาราธนาอํานาจแห่ งคุณพระศรี รัตนตรัย คุณบิดามารดา คุณครู บาอาจารย์ จงดลบันดาลประทานพรให้ท่าน และครอบมีสุขภาพกายอันสมบูรณ์ มีจิตใจอันผ่องใส ปราถนาสิ งใดโดยชอบธรรม พึงสําเร็ จตามความปราถนา ทุกประการเทอญ. กําหนดการ วันจันทร์ที ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ (วันอาสาฬหบูชา) เวลา ๐๗.๓๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถวายสลากภัตรแด่พระสงฆ์ เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เวลา ๑๓.๐๐ น. พิธีทอดผ้าป่ าสามัคคี ..............................

แจ้ งความประสงค์หรื อติดต่อสอบถามโดยตรงได้ ที (ท่านพระครูภาวนาธรรมธารี tel: ๐๘๑ ๙๘๓ ๖๗๗๐)

ทอดผ้าป่า 22-7-2013  

ทอดผ้าป่า 22-7-2013

Advertisement