Page 1

www.watpamafai.org

ขอเชิญร่ วมปฏิบตั ธิ รรม โครงการปฏิบตั ิธรรมวันสํ าคัญทางพระพุทธศาสนา (วันอาสาฬหบูชา) จัดโดย คณะสงฆ์ จังหวัดปราจีนบุรี และองค์ การบริหารส่ วนจังหวัดปราจีนบุรี ณ วัดป่ ามะไฟ ตําบลโคกไม้ ลาย อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ระหว่ างวันที2 ๑ – ๔ สิ งหาคม ๒๕๕๕ กําหนดการโครงการปฏิบัติธรรมวันสํ าคัญทางพระพุทธศาสนา (วันอาสาฬหบูชา) .....................................................

วันพุธที2 ๑ สิ งหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.

รายงานตัว – ลงทะเบียน

เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.

พิธีเปิ ดงาน – รับศีล ๘

เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

พิจารณาอาหารเพล – พักผ่อน

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

แห่เทียนพรรษาและถวายกองผ้าป่ า ๕ วัด (วัดป่ ามะไฟ-วัดคชสารมุนี-วัดหนองชะอม-วัดบึง-วัดท้าวอู่ทอง)

เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.

พักผ่อน – ชําระร่ างกาย

เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.

ทําวัตรเย็น – นังC สมาธิ

เวลา ๒๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.

ฟังบรรยายธรรม


www.watpamafai.org

วันพฤหัสบดีที2 ๒ สิ งหาคม ๒๕๕๕ (วันอาสาฬหบูชา) เวลา ๐๕.๐๐ – ๐๗.๐๐ น.

ทําวัตรเช้า – นังC สมาธิ

เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.

ถวายภัตตาหารเช้า – ถวายสลากภัตร แด่พระสงฆ์

เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.

นังC สมาธิ

เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

พิจารณาอาหารเพล – พักผ่อน

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.

พิธีทอดผ้าป่ าสามัคคี

เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

ฟังบรรยายธรรม – นังC สมาธิ – เดินจงกรม

เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.

พักผ่อน – ชําระร่ างกาย

เวลา ๑๗.๓๐ – ๑๘.๓๐ น.

ทําวัตรเย็น – นังC สมาธิ

เวลา ๑๘.๓๐ – ๒๐.๐๐ น.

เวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา

เวลา ๒๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.

ฟังบรรยายธรรม

วันศุกร์ ที2 ๓ สิ งหาคม ๒๕๕๕ (วันเข้ าพรรษา) เวลา ๐๕.๐๐ – ๐๗.๐๐ น.

ทําวัตรเช้า – นังC สมาธิ

เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.

พิจารณาอาหารเช้า – พักผ่อน

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.

นังC สมาธิ – เดินจงกรม

เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

พิจารณาอาหารเพล – พักผ่อน

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

ฟังบรรยายธรรม – นังC สมาธิ – เดินจงกรม

เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.

พักผ่อน – ชําระร่ างกาย

เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.

ทําวัตรเย็น – นังC สมาธิ

เวลา ๒๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.

ฟังบรรยายธรรม


www.watpamafai.org

วันเสาร์ ที2 ๔ สิ งหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๕.๐๐ – ๐๗.๐๐ น.

ทําวัตรเช้า – นังC สมาธิ

เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.

พิจารณาอาหารเช้า – พักผ่อน

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.

นังC สมาธิ – เดินจงกรม

เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

พิจารณาอาหารเพล – พักผ่อน

เวลา ๑๓.๐๐ น.

ลาศีล ๘ – พิธีปิด ..............................................................................

หมายเหตุ :

- แต่งกายชุดขาว - ห้ามนําสัตว์เลีKยงเข้ามาในงาน - ไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่าย

1-4 Aug 2012 Asarnrhabucha  

1-4 Aug 2012 Asarnrahabucha at Watpamafai ,Prachinburi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you