Page 1

Pl ad’ Ac t uac i ódel ’ I MPES

ANY2012


PLA D’ACTUACIÓ IMPES Any 2012

ÍNDEX

1.

INTRODUCCIÓ

1

2.

OBJECTIUS

3

3.

ACCIONS

5

4.

3.1. Gerència

5

3.2. Servei d’Informació i Orientació

6

3.3. Servei de Formació

10

3.4. Servei d’Inserció

18

SEGUIMENT I VALORACIÓ DE LES ACCIONS A DESENVOLUPAR PELS DIFERENTS SERVEIS.

21


Pla d’Actuació IMPES 2012

1. INTRODUCCIÓ

El desenvolupament i l’activació econòmica és un factor clau per a la millora de la qualitat de l’ocupació, la cohesió social i la igualtat d’oportunitats a la nostra ciutat. Rubí vol ser una ciutat dinàmica, generadora d’ocupació i de noves oportunitats per al desenvolupament d’activitats econòmiques. Aquest escenari de transformació és alhora una oportunitat per a la generació de nous llocs de treball, i per a la generació de noves empreses que puguin donar resposta a les necessitats tant de les empreses ja implantades com de les persones i del territori en general. L’acció de govern en el context actual ha de permetre avançar en la construcció d’una ciutat que afavoreixi la inclusió de persones al mercat de treball, aposti per un comerç de proximitat sòlid i competitiu i creï noves oportunitats per a les persones emprenedores de la ciutat. L’activitat econòmica està generant constantment noves necessitats, noves oportunitats i nous perfils professionals, que cal preveure i planificar per optimitzar les noves potencialitats del territori. En aquest context, es treballa per millorar les condicions d’accés de les persones al món del treball, especialment en el cas d’aquelles persones que presenten majors dificultats per manca de formació i/o capacitació professional o per dificultats en l’accés a la informació sobre les ofertes de treball existents. Afavorir la millora de la formació i l’ocupabilitat significa no només un avenç econòmic, sinó també un avenç social, especialment per a les persones que poden presentar més vulnerabilitat o dificultats per exercir el dret al treball. És per això que la ciutat vol donar suport als projectes d’empreses de base social i solidària, cooperatives i societats laborals, treballadors i treballadores autònoms i empreses d’inserció, que representen persones emprenedores generadores de treball estable i de qualitat i capaces de donar resposta a les noves necessitats socials i atendre les demandes de sectors del mercat més tradicional i competitiu. La implicació de les administracions i els agents socials en la detecció de les necessitats específiques sobre l’ocupació és fonamental per assolir un important impacte en la creació de llocs de treball. La cooperació del conjunt d’agents socials és imprescindible per tal d’augmentar la capacitat d’identificació de les iniciatives locals que proposin solucions concretes i adaptades a les necessitats sociolaborals d’un territori concret, i que afavoreixen objectivament la creació d’ocupació.

-1-


Pla d’Actuació IMPES 2012

L’IMPES és un instrument clau en la política de desenvolupament local i creació de llocs de treball, que treballa per mobilitzar tots els recursos disponibles de la ciutat per aconseguir una major coordinació de les mesures a favor de l’ocupació. Ha d’afavorir d’una forma especial els processos de formació i inserció laborals de determinats col·lectius. Ha d’elevar els nivells de formació i qualificació professional, adaptant-los i adequant-los a les necessitats del teixit productiu, millorant els mecanismes d’accés al mercat de treball, fomentant una ocupació de qualitat i la consolidació de la ja existent.

Neus Muñoz Híjar Presidenta delegada de l’IMPES

-2-


Pla d’Actuació IMPES 2012

2.

OBJECTIUS

Amb la situació econòmica i laboral actual, es fa necessari noves actuacions per avançar cap a una major eficàcia del conjunt de les politiques actives d’ocupació adaptant-se més a les necessitats de les persones, de les empreses i del territori. Aquestes polítiques actives d’ocupació han de sostenir-se en tres principis bàsics: La cooperació i la connexió permanent entre els serveis locals d’ocupació i les empreses. Hem de tenir la capacitat d’anticipació mitjançant la prospecció i l’anàlisi del mercat de treball i les particularitats territorials. La flexibilitat i la personalització de l’orientació i la intermediació, mitjançant la cooperació entre les empreses, les entitats locals i les futures agències de col·locació. La formació al llarg de tota la vida per millorar i mantenir l’ocupabilitat de la ciutadania en el marc d’un procés d’integració de la formació professional. Aquesta formació ha de ser diversificada, actualitzada i flexible. Per tot això, es fa necessari que les politiques d’ocupació tinguin un caràcter transversal que afecti a altres serveis municipals. La destrucció de llocs de treball comporta modificacions en altres politiques com són l’assistència social, la promoció econòmica, l’ensenyament i les infraestructures de transport i mobilitat. Per a treballar aquest principis bàsics, l’Institut Municipal de Promoció Econòmica i Social, compta amb el Servei d’Informació i Orientació, el Servei de Formació i el Servei d’Inserció.

Servei d’Informació i Orientació S’han de treballar els currículums professionals des de la vessant de les competències i les potencialitats dels ciutadans, articulant processos d’adaptació als sectors emergents i nous jaciments d’ocupació.

-3-


Pla d’Actuació IMPES 2012

Hem de tenir una cartera de serveis actualitzada segons el moment i que es pugui anar adaptant depenent de les necessitats i a partir de l’anàlisi de l’evolució del mercat de treball. D’aquesta manera es podrà donar un servei personalitzat, pròxim i adaptat als perfils que les empreses demanen.

Servei de Formació Des del Servei de Formació, s’ha de donar resposta a les necessitats del mercat laboral, i oferir una formació flexible capaç d’adaptar l’oferta formativa a les necessitats de la ciutadania i les exigències de qualificació de les empreses. S’ha de fomentar la formació al llarg de la vida en el si de les empreses, només d’aquesta manera es podrà garantir una major integració entre formacióintermediació-inserció, i oferir una formació adaptable a les necessitats territorials i als canvis en el mercat de treball com element clau per crear ocupació.

Servei d’Inserció Es treballa el desenvolupament d’activitats d’intermediació laboral que tenen com a finalitat proporcionar a las persones una feina adequada. El Servei d’Inserció s’encarrega de conciliar la recerca laboral de les persones treballadores amb les necessitats del personal de les empreses de la nostra ciutat i de la seva àrea d’influència. Aquesta feina es desenvolupa mitjançant la borsa de treball de l’IMPES, tant de forma presencial com en línia. El món empresarial és el que crea ocupació. És necessari i imprescindible, per la creació d’ocupació i la recuperació econòmica, el treball conjunt a les empreses. Els serveis d’ocupació han d’estar en contacte permanent amb elles per poder analitzar les seves necessitats i poder oferir en cada moment els serveis més adients depenent de les particularitats de cadascuna.

-4-


Pla d’Actuació IMPES 2012

3.

ACCIONS

3.1. GERÈNCIA La gerència de l’IMPES és l’element central de coordinació tècnica entre els serveis de l’institut i la responsable de la seva gestió general. És la figura que assumeix el lideratge de tots els programes que es desenvolupen a l’IMPES i en projectes transversals que es realitzen amb altres àrees de l’Ajuntament. Exerceix també, la representació de l’institut davant altres administracions i entitats. Els seus objectius són: 3.1.1. Elaborar el programa anual d’activitats de l’IMPES. 3.1.2. Elaborar el pressupost anual de l’IMPES. 3.1.3. Fer el seguiment i control de la gestió econòmica pressupostària. 3.1.4. Fer el seguiment i control del personal de l’IMPES. 3.1.5. Donar compta de la gestió de les activitats de l’IMPES. 3.1.6. Coordinar i fer el seguiment de la pàgina web de l’IMPES per assegurar l’actualització del seu contingut. 3.1.7. Exercir la coordinació en la planificació, execució i avaluació dels programes que són transversals als tres serveis: 3.1.7.1.

Seguir treballant perquè el sistema de qualitat implantat a l’IMPES segueix sent l’eix vertebrador de l’activitat.

3.1.7.2.

Consolidar el sistema de gestió de seguritat i salut laboral implantat l’any 2010 (certificació d’OHSAS 18001:2007).

3.1.8. Lideratge de projectes transversals: 3.1.8.1.

Projectes que el seu desenvolupament implica la coordinació de diferents àrees de l’Ajuntament: Llei de barris, plans d’ocupació, projectes de formació i treball,...

3.1.8.2.

Impuls i creació del Consell de la Formació Professional i la posada en marxa de diferents grups de treball amb l’objectiu d’impulsar la formació professional com a marc d’innovació en la millora de la qualitat educativa i en la generació d’ocupació.

3.1.9. Representació activa en les diferents institucions i xarxes amb les que col·laborem.

-5-


Pla d’Actuació IMPES 2012

3.2. SERVEI D’INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ (SIO) L’orientació professional per a la inserció són un conjunt d’accions que tenen com a finalitat millorar les competències personals per a la inserció laboral de les persones desocupades, facilitant respostes personalitzades i suport als usuaris mitjançant la definició d’itineraris personals d’inserció i l’acompanyament especialitzat.

3.2.1.

Accions d’atenció a usuaris (acollida inicial): o Acollida inicial o Recollida de la demanda o Informació/orientació o Canalització de les demandes i els recursos

3.2.2.

Accions per la selecció dels participants dels cursos de formació ocupació i d’altres programes públics per l’ocupació.

3.2.3.

Accions de suport i acompanyament per la recerca activa d’ocupació. TALLER DE RECERCA DE FEINA:

Accions: Gestió dels recursos per la recerca individualitzada i/o grupal, preparació de candidatures, assessorament i acompanyament en els processos individuals.

Col·lectiu: Totes les persones desocupades en recerca activa de feina.

-6-


Pla d’Actuació IMPES 2012

3.2.4. Accions d’orientació professional. ITINERARIS PERSONALS D’INSERCIÓ (IPI): Accions: L’atenció a les persones beneficiàries presenta dues modalitats: individual i grupal. -

Individual: Entrevistes ocupacionals, anàlisi de competències, disseny d’itineraris personals d’inserció i tutories personalitzades (de seguiment i/o acompanyament).

-

Grupal: Accions formatives per al desenvolupament d’aspectes personals per

a

l’ocupació

(motivació,

suport

a

l’autonomia,

habilitats

comunicatives...) i per al coneixement dels instruments i adquisició de les habilitats que possibilitin fer una cerca d’ocupació de forma activa, organitzada i planificada (informació mercat de treball, recursos per a la recerca activa, el procés de selecció, l’entrevista, documentació bàsica - el CV i l’autocandidatura -). Col·lectiu: Persones desocupades demandants d’ocupació derivades de l’OSOC de Rubí.

3.2.5. Dispositiu integral de recerca de feina al Vallès Occidental. Accions integrades per l’ocupació 2010-2011

Accions: Acompanyament i formació de competències per facilitar un suport tècnic a totes les persones que es troben en un procés personal de recerca activa de feina. Atenció a partir d’una metodologia, basada, com eix vertebrador, en l’atenció personalitzada, combinant accions grupals (formació i/o reforç de competències per la recerca de feina), amb un seguiment personalitzat de l’itinerari i el procés d’inserció. Col·lectiu: Persones desocupades en recerca de feina.

-7-


Pla d’Actuació IMPES 2012

3.2.6. Itineraris ILOQUID (Iniciatives Locals d’Ocupació per la qualitat i la dinamització del sector de serveis a les persones) Accions: Assessorament i acompanyament individualitzat per la millora de l’ocupabilitat i la inserció laboral de persones aturades en el marc del sector de serveis d’atenció a les persones a partir de diferents mòduls: -

Planificació i dinamització territorial

-

Captació, motivació i orientació

-

Xarxa d’empreses i serveis de qualitat

-

Formació

-

Pràctiques laborals

-

Creació i consolidació d’empreses i serveis

-

Inserció sociolaboral

Col·lectiu: Persones desocupades, especialment dones.

3.2.7. Itineraris d’inserció sociolaboral adreçats a persones perceptores de la rmi Accions: Assessorament, acompanyament individualitzat i formació de competències bàsiques/instrumentals/personals per la millora de l’ocupabilitat i la inserció laboral de persones aturades perceptores de la renda mínima d’inserció. -

Informació i diagnòstic de l’ocupabilitat

-

Itineraris personals i pla de treball

-

Formació bàsica instrumental

-

Formació habilitats socials

-

Formació laboral i d’acompanyament a la inserció

-

Seguiment personalitzat de l’itinerari

Col·lectiu: Persones desocupades perceptores de la prestació rmi.

-8-


Pla d’Actuació IMPES 2012

3.2.8. Accions específiques adreçades a persones en situació de risc d’exclusió social 

Plans d’ocupació. Accions destinades a col·lectius amb especials

dificultats per accedir al mercat laboral amb la finalitat de millorar les seves condicions d’ocupabilitat a través de: contractació temporal per la desenvolupament d’obres i serveis

-

d’interès social i comunitari. -

formació complementària per la millora de les competències personals.

-

seguiment personalitzat i acompanyament a la inserció i/o reinserció en el mercat laboral normalitzat.Treball als barris – plans d’ocupació-. Accions destinades a col·lectius

del barri d’El Pinar amb especials dificultats per accedir al mercat laboral, amb la finalitat de millorar les seves condicions d’ocupabilitat al través de: -

Contractació temporal per a l’execució d’obres i serveis al barri.

-

Formació complementària per la millora de les competències personals.

-

Seguiment personalitzat i acompanyament a la inserció i/o reinserció en el mercat laboral normalitzat.Treball als barris – Dispositiu d’inserció sociolaboral EL PINAR. Accions

destinades a col·lectius del barri d’El Pinar amb especials dificultats per accedir al mercat laboral, amb la finalitat de millorar les seves condicions d’ocupabilitat al través de: -

Implementació

d’un

dispositiu

d’inserció

sociolaboral

per

al

desenvolupament d’accions integrals. Aproximació dels recursos per l’ocupació al barri.

3.2.9. Altres accions Promoure la creació i implementació del Dispositiu local de transició escolatreball.

-9-


Pla d’Actuació IMPES 2012

3.3.

SERVEI DE FORMACIÓ

Millorar la capacitat d’inserció laboral mitjançant l’assoliment i el perfeccionament de noves competències professionals. Afavorir el desenvolupament de coneixements genèrics i específics que permetin el creixements professional i personal de l’alumne.

3.3.1. Accions de qualificació professional 3.3.1.1. Plans formatius en àrees professionals prioritàries Objectius: Incrementar l’ocupabilitat de les persones que cerquen feina. Amb l’objectiu d’ampliar i millorar els seus coneixements i les seves capacitats i d’adquirir les competències que es puguin demanar als lloc de treball. Especialitats formatives: Instal·lació i manteniment Electricitat (manteniment) Energies renovables Comerç i màrqueting Administració i gestió Construccions metàl·liques (indústria pesada) Informació/comunicació

3.3.1.2. Certificats de professionalitat Les especialitats formatives d’energies renovables es desenvoluparan sota el paraigües del certificat de professionalitat. Instrument d’acreditació oficial de les qualificacions professionals del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals que acredita la capacitació per al desenvolupament d’una activitat laboral amb significació per l’ocupació i assegura la formació necessària per a la seva adquisició. Els certificats de professionalitat tenen caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, i seran expedits pel SOC.

- 10 -


Pla d’Actuació IMPES 2012

3.3.1.3. Formació a través d’accions per a l’ocupació amb entitats locals 2010-2012 Qualificació professional: Objectiu: Millorar les competències professionals, les competències de base i les competències transversals. Accions: 

Formació qualificadora Àrees:-

Restauració Sanitària Indústries alimentàries

Formació de competències: - bàsiques - transversals

Col·lectiu:  

Persones nouvingudes. Joves amb fracàs escolar. Altres col·lectius amb especials dificultats d’inserció laboral i/o en risc d’exclusió social.

3.3.1.4. Itineraris ILOQUID (Iniciatives Locals d’Ocupació per la qualitat i la dinamització del sector de serveis a les persones) Objectiu: Millorar la qualificació i l’ocupabiltiat de les persones desocupades, especialment dones, dins el servei d’atenció a les persones amb necessitats especials: infants, adolescents i joves, gent gran, persones amb discapacitat, ...

Especialitats formatives: Serveis d’atenció a les persones:

Monitora de lleure infantil i juvenil amb l’especialitat de menjadors escolars.

Atenció sociosanitaria a persones al domicili.

- 11 -


Pla d’Actuació IMPES 2012

3.3.1.5. Programes de Simulació. SEFED (Simulació d’empreses amb finalitats educatives) Objectiu: Capacitar persones en el camp de l’administració i la gestió empresarial mitjançant la metodologia de simulació d’empreses.

Especialitat: Administratiu/va polivalent per a PIMES.

Metodologia: Simulació d’empresa: “aprenem treballant”. Aquesta metodologia permet l’adquisició de competències tècniques relacionades amb el camp administratiu, així com tot un seguit de competències transversals, habilitats socials i aspectes relacionats amb l’empresa: organització del treball, responsabilitat, capacitat d’iniciativa, adaptació al lloc de treball, treball cooperatiu, polivalència...

Accions: Adaptació del Programa SEFED al Certificat de Professionalitat (Activitats de gestió administrativa – Nivell 2). Incorporar en la formació de les alumnes, la preparació per a l’obtenció de la certificació ACTIC (acreditació per competències en tecnologies de la informació i la comunicació). Potenciar la realització de pràctiques no laborals de perfeccionament en empresa. Sensibilització en la igualtat d’oportunitats i gestió de la diversitat, mitjançant la realització d’un mòdul específic, impartit per la Regidoria de la Dona de l’Ajuntament de Rubí. Participació en trobades i accions comercials de la xarxa d’altres SEFED’s.

- 12 -


Pla d’Actuació IMPES 2012

 Celebració dels 10 anys del programa SEFED a l’IMPES. Participació en la 10a edició de la Fira Internacional d’Empreses Simulades.

Col·lectiu: Dones aturades majors de 16 anys.

3.3.1.6. Programes de qualificació professional inicial (PQPI) Objectiu: Desenvolupar competències bàsiques professionals i personals per afavorir la inserció laboral dels i de les joves que finalitzen l’ESO sense obtenir la titulació .

Col·lectiu: Alumnes majors de 16 anys i menors de 21, que no hagin obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria. -

Els joves escolaritzats que es trobin en greu risc d’abandonament escolar.

-

Els joves en situació de desavantatge sociocultural i educatives, que hagin abandonat l’escolaritat obligatòria.

-

Els joves amb necessitats educatives especials amb possibilitats d’inserció laboral.

-

Excepcionalment, alumnes amb 15 anys complits fins el 31 d’agost de l’any de l’inici del programa, que hagin cursat 2n d’ESO i no estiguin en condicions de promocionar a tercer i ja hagin repetit una vegada l’etapa.

Especialitat: - Instal·lació i manteniment: auxiliar en fontaneria i calefacció i climatització.

- 13 -


Pla d’Actuació IMPES 2012

Continguts: Els PQPI ofereixen mòduls de formació corresponents a dos àmbits: -

Formació professional específica (mòduls A). Tenen la finalitat de desenvolupar competències d’un perfil professional, a fi que l’alumnat es pugui incorporar al món laboral amb una qualificació bàsica. Aquests mòduls inclouen la formació en centres de treball.

-

Formació bàsica de caràcter general. Ofereixen la recuperació i l’adquisició de coneixements i capacitats bàsiques, que faciliten els aprenentatges i la formació continuada, com també la transició al món laboral.

3.3.2. Accions de formació i ocupació:

3.3.2.1. Treball als Barris. Projecte d’intervenció integral i instrument per a la transformació del barri, amb la participació de la ciutadania. És un compromís de millora de l’entorn per aconseguir més qualitat de vida.

Objectiu: Millorar la situació socioeconòmica dels habitants del barri d’El Pinar, de forma participativa, a través de la millora de la seva ocupabilitat i del foment de l’activitat econòmica del barri.

- 14 -


Pla d’Actuació IMPES 2012

 Projecte: Accions de formació integrada: Cursos: 1.- Activitats auxiliar de magatzem: Promoure la formació i millorar l’ocupabilitat en sector vinculats directa o indirectament amb l’emmagatzematge de mercaderies, per a residents del barri d’El Pinar amb dificultats per accedir al món laboral. 2.– Arranjaments de la llar: Incidir en la millora de la qualitat de vida del barri d’El Pinar i treballar per a la integració de les persones amb risc d’exclusió social, a través d’una formació integrada on es compagina la formació en competències clau i la professionalitzadora. Col·lectiu:

Persones

aturades

i

amb

dificultats

d’inserció

domiciliades en el barri d’El Pinar.

 Projecte: Taller d’Ocupació “Cuina: servei de proximitat”. Oferir una experiència laboral a 10 persones desocupades del barri per tal de millorar les seves competències d’ocupabilitat en tasques de cuina. Atendre necessitats alimentàries de veïns del barri amb dificultats i que actualment fan servir, els serveis socials i/o altres entitats. Sobretot col·lectius especialment vulnerable: persones grans, malalts,... Duració: 1 any Especialitat: 

Auxiliar de cuina -

1 monitor i 10 alumnes

Col·lectiu: Homes i dones aturades amb dificultats d’inserció, majors de 25 anys i domiciliades en El Pinar.

- 15 -


Pla d’Actuació IMPES 2012

3.3.3. Programes d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya

3.3.3.1. Programa Suma’t. Iniciativa innovadora que combina accions d’orientació, formació i adquisició d’experiència professional, mitjançant la formalització de contractes per a la formació on es preveuen ajuts destinats tant a la formació com als costos laborals. Objectiu: Augmentar l’ocupabilitat de les persones joves que busquen feina, estimular la formació i l’aprenentatge de les persones que han abandonat el sistema educatiu i acompanyar i estimular el desenvolupament de les competències bàsiques i tècniques necessàries per a la seva inserció laboral. Col·lectiu: Joves desocupats majors de 18 i menors de 25 que no hagin finalitzat l’ESO, inscrits com a demandants d’ocupació no ocupats i amb els requisits legals per poder formalitzar un contracte per a la formació.

Actuacions: -

Tutorització i acompanyament a la inserció.

-

Assoliment de competències clau i formació per obtenir el títol de graduat en ESO.

-

Experiència professional en empreses mitjançant la formalització d’un contracte per a la formació.

Adquisició d’experiència laboral: -

Atenció al client.

-

Jardineria.

-

Mantenidor-reparador d’instal·lacions de climatització.

-

Electromecànica de manteniment.

-

Zelador sanitari.

-

Auxiliar de magatzem

- 16 -


Pla d’Actuació IMPES 2012

3.3.4. Programa Qualifica’t Aquest programa té com objectiu millorar la qualificació professional de les persones en situació d’atur o en actiu, prenent com a punt de partida, les competències assolides mitjançant la formació. El programa Qualifica’t desenvoluparà 2 accions: 1.

L'oferta de formació a col·lectius singulars.

2.

La validació de formació impartida.

Per a l’any 2012 els alumnes que participin en les accions d’energia renovables, electricitat i mecànica de manteniment, podran qualificar-se a l’Institut Santa Eulàlia de Terrassa en mòduls, crèdits i unitats formatives corresponents a les titulacions següents: CFGM tècnic/a en instal·lacions elèctriques i automàtiques. CFGM tècnic/a en instal·lació i manteniment electromecànic de maquinària i conducció de línies. CFGM tècnic/a en instal·lacions frigorífiques i de climatització.

3.3.5 Altres Consell de la Formació Professional Impulsar la formació professional com a marc d’innovació en la millora de la qualitat educativa i en la generació d’ocupació, mitjançant la creació d’una plataforma estable de treball on participin tots els agents educatius, socials econòmic i polítics que operen a la ciutat, així com organitzacions i entitats privades.

- 17 -


Pla d’Actuació IMPES 2012

3.4. SERVEI D’INSERCIÓ El Servei d’Inserció, mitjançant la Borsa de Treball de l’IMPES (BTI) fa intermediació entre els usuaris inscrits, en recerca o millora de feina, i les necessitats de personal de les empreses de Rubí i rodalies. Accions a desenvolupar: 1.- Suport a la ciutadania afectada per la conjuntura laboral que es pateix, fent especial atenció als col·lectius afectats per processos d’empreses en fallida i expedients de regulació de personal, per tal d’ajudar-los en la seva situació, fent assistència tècnica del seu retorn i orientació a la recerca de feina.

2.- Aproximar els serveis ocupacionals municipals a les empreses, perquè la nostra ciutat és enclavament estratègic a nivell empresarial, especialment pel que fa a la indústria i aquesta circumstància s’ha d’aprofitar per apropar-nos als centres de treball oferint serveis eficients en relació a les seves necessitats.

3.- Fidelitzar la col·laboració continuada amb les usuaris i empreses del servei remarcant la nostra tasca d’intermediació per a les necessitats ocupacionals, oferint amb qualitat una, cada vegada millor, atenció tècnica de suport a la diversitat.

4.- Treballa en xarxa transversal amb els serveis que ofereix l’IMPES i globalment l’Ajuntament de Rubí per aconseguir el millor resultat en la satisfacció de les necessitats dels usuaris que dipositen la confiança en nosaltres.

5.- Fomentar la gestió web per tal d’agilitar el treball del servei amb rapidesa i eficiència, perfeccionant les eines de gestió amb noves formes d’actuació i apropament als nostres usuaris, potenciar i fer present el treball de la Borsa de Treball On-line.

- 18 -


Pla d’Actuació IMPES 2012

6.- Apropar el servei als nostres ciutadans, ciutadanes i empreses, fent consciència pública del treball realitzat, per donar a conèixer i remarcar els serveis oferts a la nostra ciutadania i així fer visible en l’acompanyament per resoldre les seves necessitats vers l’ocupació.

3.4.1. Oficina Tècnica Laboral (OTL) Àmbit territorial Rubí, Sant Cugat i Castellbisbal. L’OTL, que pertany a una xarxa d’oficines de la província de Barcelona, contribueix a la normalització sociolaboral de persones amb trastorns de salut mental i a la reducció dels obstacles que dificulten la seva inserció en el mercat de treball d’empreses de la nostra ciutat i el seu àmbit territorial.

Accions a desenvolupar 1.-

Afavorir la inserció de persones amb trastorns de salut mental al mercat de treball.

2.-

Treball transversal amb tots els serveis ocupacionals que ofereix l’IMPES adreçats per donar suport en el procés laboral dels usuaris OTL.

3.-

Sensibilitzar la responsabilitat social de les empreses de la nostra àrea d’influència, per tal d’augmentar les oportunitats d’inserció laboral de les persones amb problemes de salut mental.

4.-

Consolidació del treball en xarxa entre les diferents OTL de la província de Barcelona.

- 19 -


Pla d’Actuació IMPES 2012

Resultats qualitatius esperats Anàlisi psicosocials de l’usuari. Disseny d’itineraris individualitzats. Implicació de la família en el suport i processos d’inserció. Prospecció i sensibilització d’empreses de la nostra àrea d’influència. Gestió d’ofertes de treball amb preferència les originades per empresa ordinària. Seguiment de l’ocupació generada, adequació al lloc de treball assolit.

- 20 -


Pla d’Actuació IMPES 2012

4.

SEGUIMENT I VALORACIÓ DE LES DESENVOLUPAR PELS DIFERENTS SERVEIS.

SERVEI D’INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ

Objectius any 2011

1a acollida

Atenció a 2.800 persones.

Taller recerca de feina

Accions d’orientació individualitzades

A

Objectius any 2012

650 assistents sessions informatives.

Atenció a 2.900 persones. 700 assistents sessions informatives.

2.200 visites.

2.300 visites.

160 itineraris IPI

400 itineraris IPI

20 itineraris ILOQUID (Iniciatives Locals d’Ocupació per la qualitat i la dinamització del sector de serveis a les persones). 20 itineraris sociolaborals persones perceptores de la rmi. 40 contractes plans d’ocupació (peons, aux. administratius, tècnics...).

Programes específics

ACCIONS

6 contractes plans d’ocupació (peons i oficial jardiner, aux. administrativa) EL PINAR.

25 itineraris d’inserció sociolaborals EL PINAR.

75 itineraris Dispositiu integral de recerca de feina al Vallès Occidental. Accions integrades per l’ocupació 2010-2011. 20 itineraris ILOQUID (Iniciatives Locals d’Ocupació per la qualitat i la dinamització del sector de serveis a les persones). 20 itineraris sociolaborals persones perceptores de la rmi. 40 contractes plans d’ocupació (peons, aux. administratius, tècnics...). 1 contracte plans d’ocupació (conserge) EL PINAR 1 contracte plans d’ocupació (dinamitzador/a) EL PINAR. 25 itineraris d’inserció sociolaborals EL PINAR.

- 21 -


Pla d’Actuació IMPES 2012

SERVEI DE FORMACIÓ

Formació Professional Ocupacional

SEFED

Treball als barris

Noves cases per a nous Oficis

Objectius any 2011

Objectius any 2012

35 accions formatives dirigides a aturats/des (plans formatius en àrees professionals prioritàries).

28 accions formatives dirigides a aturats/des (plans formatius en àrees professionals prioritàries).

2 accions formatives dirigides a aturats (Pla Impuls-COPEVO).

3 accions formatives dirigides a aturats (Pla Impuls-COPEVO).

3 accions formatives dirigides a dones desocupades (ILOQUID).

2 accions formatives dirigides a dones desocupades (ILOQUID).

4 accions formatives dirigides a dones aturades.

4 accions formatives dirigides a dones aturades.

Aconseguir un 50% d’inserció (directrius de la Fundació INFORM per a l’any 2010).

Aconseguir un 50% d’inserció (directrius Fundació INFORM per a l’any 2011).

1 mòdul d’assistència domèstica (dirigit a 10 dones aturades majors de 25 anys i domiciliades en El Pinar).

Taller d’Ocupació. 1 mòdul auxiliar de cuina (dirigit a 10 persones aturades majors de 25 anys i domiciliades en El Pinar). Accions de formació integral: - Curs auxiliar de magatzem. - Curs arranjaments de la llar.

2 mòduls dirigits a 10 joves menors de 24 c/u. Mòduls: - Dinamització serveis d’informació. - Animador sociocultural.

- 22 -


Pla d’Actuació IMPES 2012

Atenció i tutorització a 108 joves entre 18 i 24 anys. Programes d’experiència professional per a l’ocupació juvenil SUMA’T

Programa de qualificació professional inicial (PQPI)

Atenció i tutorització a 60 joves entre 18 i 24 anys.

8 cursos de formació en competències clau. 8 accions professionalitzadores. 70 contractes de formació en empreses.

6 contractes de formació en empreses.

Atenció, tutorització i formació a 24 joves entre 16 i 21 anys.

Atenció, tutorització i formació a 12 joves entre 16 i 21 anys.

2 cursos de formació en competències clau i professionalitzadora.

1 curs de formació en competències clau i professionalitzadora.

Pràctiques en empreses.

Pràctiques en empreses.

Certificats de professionalitat

2 accions formatives, especialitats energia i aigua. 1 acció formativa indústries pesada/construccions metàl·liques.

Qualifica’t

Validar de 3 a 5 accions formatives.

Consell de la Formació Professional

Creació d’una plataforma estable de treball.

- 23 -


Pla d’Actuació IMPES 2012

SERVEI D’INSERCIÓ

BTI (Borsa de Treball de l’IMPES amb assistència tècnica)

Objectius any 2011

Objectius any 2012

Inscripció de 700 nous usuaris/es

Inscripció de 700 nous usuaris/es

Atenció a 1.000 usuaris/es

Atenció a 1.000 usuaris/es

Tramitació i tancament d’un mínim de 150 ofertes

Tramitació i tancament d’un mínim de 150 ofertes

Inserció d’un mínim de 200 usuaris/es

Inserció d’un mínim de 150 usuaris/es

Inscripció de 70 noves empreses col·laboradores del servei

Inscripció de 70 noves empreses col·laboradores del servei

Intermediació amb 100 empreses col·laboradores del servei

Intermediació amb 100 empreses col·laboradores del servei

Inscripció de 500 nous usuaris web

Inscripció de 500 nous usuaris web

Recepció de 100 ofertes web

Recepció de 100 ofertes web

BTI en línia

- 24 -

Pla d'actuació IMPES 2012  

Pla d'actuació IMPES 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you