Page 1

Í2%È-A-MAM-SG015Î

1

8

0

4

-

A

-

M

A

M

-

S

G

0

2

WISKUNDE HANDLEIDING 2/2 Graad 4

A member of the FUTURELEARN group


Wiskunde Handleiding 2/2

1804-A-MAM-SG02

Í2$È-A-MAM-SG02AÎ

Graad 4

Aangepas vir KABV

L Young


Handleiding 2/2 G04 ~ Wiskunde

INHOUDSOPGAWE LESELEMENTE .................................................................................................................. 3 EENHEID 3 .......................................................................................................................... 4 LES 20: KAPASITEIT/VOLUME ..................................................................................... 5 AKTIWITEIT 51 ..................................................................................................... 9 LES 21: GEWONE BREUKE ........................................................................................ 15 AKTIWITEIT 52 ................................................................................................... 18 LES 22: HEELGETALLE .............................................................................................. 24 AKTIWITEIT 53 ................................................................................................... 25 LES 23: AANSIGTE VAN VOORWERPE ..................................................................... 37 AKTIWITEIT 54 ................................................................................................... 39 LES 24: EIENSKAPPE VAN 2D VORMS ..................................................................... 45 AKTIWITEIT 55 ................................................................................................... 49 LES 25: DATAHANTERING ......................................................................................... 55 AKTIWITEIT 56 ................................................................................................... 58 LES 26: NUMERIESE PATRONE ................................................................................. 63 Insetwaardes en uitsetwaardes ................................................................................. 64 Die assosiatiewe eienskap van vermenigvuldiging .................................................... 66 Soorte getallereekse ................................................................................................. 69 AKTIWITEIT 57 ................................................................................................... 69 LES 27: HEELGETALLE .............................................................................................. 73 Orde van aftrekking ................................................................................................... 75 AKTIWITEIT 58 ................................................................................................... 77 LES 28: HEELGETALLE .............................................................................................. 85 Distributiewe eienskap van vermenigvuldiging .......................................................... 86 Breek getalle op in faktore om te vermenigvuldig ...................................................... 86 AKTIWITEIT 59 ................................................................................................... 87 LES 29: GETALLESINNE ............................................................................................. 91 Pare ekwivalente getallesinne ................................................................................... 95 AKTIWITEIT 60 ................................................................................................... 96 LES 30: TRANSFORMASIES ..................................................................................... 101 AKTIWITEIT 61 ................................................................................................. 102

1

© Impaq


Handleiding 2/2 G04 ~ Wiskunde

EENHEID 4 ...................................................................................................................... 104 LES 31: HEELGETALLE ............................................................................................ 105 AKTIWITEIT 62 ................................................................................................. 105 LES 32: MASSA ......................................................................................................... 119 AKTIWITEIT 63 ................................................................................................. 122 LES 33: EIENSKAPPE VAN 3D VOORWERPE......................................................... 130 AKTIWITEIT 64 ................................................................................................. 133 LES 34: GEWONE BREUKE ...................................................................................... 138 AKTIWITEIT 65 ................................................................................................. 141 LES 35: HEELGETALLE ............................................................................................ 148 AKTIWITEIT 66 ................................................................................................. 150 LES 36: OMTREK, OPPERVLAKTE EN VOLUME .................................................... 154 Omtrek..................................................................................................................... 154 AKTIWITEIT 67 ................................................................................................. 160 Oppervlakte ............................................................................................................. 163 AKTIWITEIT 68 ................................................................................................. 165 Volume .................................................................................................................... 167 LES 37: POSISIE EN VERPLASING .......................................................................... 170 AKTIWITEIT 69 ................................................................................................. 173 LES 38: TRANSFORMASIES ..................................................................................... 177 AKTIWITEIT 70 ................................................................................................. 180 LES 39: MEETKUNDIGE PATRONE.......................................................................... 183 AKTIWITEIT 71 ................................................................................................. 185 LES 40: HEELGETALLE ............................................................................................ 190 AKTIWITEIT 72 ................................................................................................. 190 LES 41: WAARSKYNLIKHEID ................................................................................... 201 AKTIWITEIT 73 ................................................................................................. 202 Verwysings: Eenheid 3.............................................................................................. 205 Verwysings: Eenheid 4.............................................................................................. 207

© Impaq

2


Handleiding 2/2 G04 ~ Wiskunde

Eenheid

3

LESELEMENTE Die handleiding bestaan uit verskillende leselemente. Elke element is belangrik vir die leerproses. Dit dui ook op die vaardigheid wat jy moet baasraak. IKOON

LESELEMENT

Selfdenke

Wenke

Ondersoek

Bestudeer

Nuwe konsep of definisie

Onthou of hersien

Let op! of Belangrik

Selfevaluering

3

Š Impaq


Eenheid

Handleiding 2/2 G04 ~ Wiskunde

3

EENHEID 3 In hierdie eenheid word 11 lesse (les 20 tot 30) behandel. Hieronder is die lesse asook die tyd wat ons aan elke les gaan spandeer.

EENHEID 3 ONDERWERP

TYD EN NOTAS

Hoofrekene: Gebruik die Superfiks Wiskunde Graad 4-produk

8 uur (opgedeel in 10 minute elke dag)

LES 20 Kapasiteit/volume

6 uur

LES 21 Gewone breuke

5 uur

LES 22 Heelgetalle: Tel, ordening, plekwaarde, vergelyking en voorstelling van syfers (4-syferheelgetalle) Heelgetalle: Optel en aftrek (4-syferheelgetalle)

5 uur

LES 23 Aansigte van voorwerpe

2 uur

LES 24 Eienskappe van 2D vorms

4 uur

LES 25 Datahantering

7 uur

LES 26 Numeriese patrone

4 uur

LES 27 Heelgetalle: Optel en aftrek (4-syferheelgetalle)

4 uur

LES 28 Heelgetalle: Vermenigvuldiging (2-syferheelgetalle met 2-syferheelgetalle)

5 uur

LES 29 Getallesinne

3 uur

LES 30 Transformasies

3 uur

Hersiening: Gebruik die CAMI-program

4 uur

TOTAAL

Š Impaq

60 uur

4


Handleiding 2/2 G04 ~ Wiskunde

Eenheid

3

LES 20: KAPASITEIT/VOLUME In graad 3 het ons afmetings gemaak deur vloeistowwe in bekers of maatsilinders te gooi en dan die hoeveelheid vloeistof daarin af te lees.

Wat dink jy is die verskil tussen kapasiteit en volume? Jou fasiliteerder gaan vir jou twee video’s wys wat die verskil tussen kapasiteit en volume verduidelik. • goo.gl/U3VL7n • goo.gl/jgWhHG (Hierdie is ’n Engelse video. Vra jou fasiliteerder as jy onseker is oor enige terme.) Kan jy nou neerskryf wat kapasiteit en volume is? ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

Kapasiteit is die hoeveelheid spasie in ’n voorwerp. OF Kapasiteit is die hoeveelheid wat ’n voorwerp kan bevat.

Volume is die hoeveelheid ruimte wat ’n voorwerp in beslag neem. ’n Voorbeeld van die verskil tussen kapasiteit en volume: ’n Glas kan 250 mℓ koeldrank bevat. Jy gooi slegs 200 mℓ koeldrank in. In hierdie voorbeeld is die glas se kapasiteit 250 mℓ en die volume is 200 mℓ.

5

© Impaq


Eenheid

Handleiding 2/2 G04 ~ Wiskunde

3

Volume

Kapasiteit

In les 13 het ons gekyk in watter eenhede lengte gemeet word. Net so is daar ook eenhede waarin kapasiteit en volume gemeet word. Kapasiteit en volume word gemeet in: • milliliter (mℓ) • liter (ℓ) Voorbeelde van maatinstrumente waarin kapasiteit en volume gemeet word: Maatlepels

© Impaq

Maatkoppies

6

Maatbekers


Handleiding 2/2 G04 ~ Wiskunde

Eenheid

3

Kyk na die volgende voorwerpe. In watter eenheid sou ons die kapasiteit en volume van elke voorwerp meet?

Jy moes ’n besluit maak tussen milliliter (mℓ) en liter (ℓ). Liter is ’n groter eenheid as milliliter. 1 ℓ is in werklikheid 1 000 keer groter as 1 mℓ.

1 liter = 1 000 milliliter Daarom sal jou keuse wees om groter voorwerpe se kapasiteit en volume in liter te meet en kleiner voorwerpe se kapasiteit en volume in milliliter te meet.

As jy na die verhouding tussen liter en milliliter kyk wat hierbo vir jou gegee is, hoe dink jy sou jy tussen die twee eenhede herlei?

× 1 000

liter (ℓ)

milliliter (mℓ)

÷ 1 000

7

© Impaq


Eenheid

Handleiding 2/2 G04 ~ Wiskunde

3

Voorbeelde van omskakeling 1.

2.

3,2 ℓ = ____________ mℓ Om van liter na milliliter om te skakel, moet ons met 1 000 vermenigvuldig. 3,2 × 1 000 = 3 200 mℓ 8 952 mℓ = ____________ ℓ Om van milliliter na liter om te skakel, moet ons met 1 000 deel. 8 952 á 1 000 = 8,952 ℓ

Die aantal nulle in getalle soos 10, 100 en 1 000 dui op die aantal plekwaardes wat ’n invloed gaan hê wanneer daar gemaal of gedeel word. Ons gaan nog nie in graad 4 met desimale werk nie, maar dit is belangrik om vir nou te weet dat ’n komma (,) desimale getalle aandui. Wanneer ons maal, skuif die komma (,) die aantal nulle wat die getal het regs, en wanneer ons deel, skuif die komma (,) die aantal eenhede links. As daar nie ’n komma (,) in die getal is nie, is daar ’n denkbeeldige komma aan die einde van die getal. Kyk weer na die voorbeelde wat ons behandel het. Sien jy hoe die aantal nulle in ’n getal ’n invloed op die plekwaardes het (en hoe die komma tussen die plekwaardes beweeg)? Dit is ’n maklike manier om vinnig met 10, 100 en 1 000 te maal en deel.

Die getal nĂĄ die komma in hierdie voorbeeld dui op die aantal milliliter: 956 mâ„“.

5 , 956 liter Die getal voor die komma in hierdie voorbeeld dui op die aantal volle liter: 5 â„“.

Š Impaq

đ?&#x;—đ?&#x;—đ?&#x;—đ?&#x;—đ?&#x;—đ?&#x;—

Dit beteken đ?&#x;?đ?&#x;? đ?&#x;Žđ?&#x;Žđ?&#x;Žđ?&#x;Žđ?&#x;Žđ?&#x;Ž liter.

8


Handleiding 2/2 G04 ~ Wiskunde

Eenheid

3

AKTIWITEIT 51

1.

Skryf die afmetings van die waterhouers neer en rangskik dit van klein na groot. (Aangepas: Gr. 4 Kwartaal 3 Kapasiteit en Volume Klastoets 1. V.A.W.)

Vraag

Antwoord

9

Š Impaq


Eenheid

2.

Handleiding 2/2 G04 ~ Wiskunde

3 Herlei die volgende soos aangedui. Vraag en antwoord

3.

2.1

3 000 mℓ = __________ ℓ

2.2

3 500 mℓ = __________ en __________ ℓ

2.3

1 250 mℓ = __________ en __________ ℓ

2.4

5 750 mℓ = __________ en __________ ℓ

2.5

1 ℓ = __________ mℓ

2.6

1 500 mℓ = __________ ℓ en __________ mℓ

2.7

1

ℓ = __________ mℓ

2.8

3

ℓ = __________ mℓ

4 4

Bereken die volgende. Vraag en antwoord 3.1

1 000 mℓ – 500 mℓ = __________ mℓ

3.2

325 mℓ × 2 = __________ mℓ

3.3

240 mℓ ÷ 8 = __________ mℓ

Die verskil tussen 6 879 mℓ en 464 mℓ.

3.4

3.5

© Impaq

99 ℓ × 100 = __________ ℓ 10


Handleiding 2/2 G04 ~ Wiskunde

4.

Eenheid

Rond die volgende af tot die naaste liter of milliliter wat aangedui word. Vraag

5.

3

4.1

Tot die naaste 100 mℓ. 50 mℓ

4.2

Tot die naaste 100 mℓ. 325 mℓ

4.3

Tot die naaste ℓ. 1 ℓ 250 mℓ

4.4

Tot die naaste ℓ. 6 ℓ 76 mℓ

4.5

Tot die naaste ℓ. 510 mℓ

Antwoord

Lees die scenario’s en beantwoord die vrae wat volg. Vraag

Antwoord

’n Gesin van 5 lede koop elke dag ’n 2 liter-koeldrank. Die 3 kinders drink 250 mℓ koeldrank na middagete.

5.1

Hoeveel koeldrank is vir die res van die dag oor nadat die kinders elk ’n glas koeldrank in die middag gedrink het?

5.2

Hoeveel koeldrank koop die gesin elke week?

’n Waterkan bevat 21 ℓ water.

5.3

Daar word nog ’n

1

2

ℓ water ingetap.

Hoeveel water is nou in die kan?

5.4

Daniël maak sy waterbottel met 500 mℓ water uit die waterkan vol om na sy rugbyoefening te neem. Hoeveel water is nou in die kan oor?

11

© Impaq


Eenheid

Handleiding 2/2 G04 ~ Wiskunde

3

Dillian se ma koop tamatiesous in grootmaat aan. Sy koop ’n 5 ℓ-tamatiesous by die winkel. Om dit makliker maak om te gebruik, gooi sy dit in 2 kleiner houers oor. Elke houer is 500 mℓ.

6.

5.5

Hoeveel tamatiesous is in die groot houer oor?

5.6

As Dillian 125 mℓ tamatiesous uit een van die 500 mℓ-houers oor sy kos gooi, hoeveel tamatiesous is in die houer oor?

5.7

As Dilian se boetie, Tyron, die ander 500 mℓ-tamatiesoushouer vat en die helfte daarvan oor sy kos gooi, hoeveel tamatiesous is nou in die houer oor?

Bestudeer die houers en beantwoord die vrae wat volg. Die houers is nie volgens skaal geteken nie, so dink mooi oor die inhoud van die houers. Vraag

Antwoord .

A

B

C

.

© Impaq

6.1

Watter houer sal die meeste water kan hou?

6.2

Watter houer sal die minste water kan hou?

6.3

Rangskik die houers volgens hulle kapasiteit van groot na klein.

12

D

E


Handleiding 2/2 G04 ~ Wiskunde

7.

Eenheid

6.4

Watter houers se volume word in liter (ℓ) gemeet?

6.5

Watter houers se kapasiteit is kleiner as 1 liter?

6.6

Watter houers se kapasiteit is groter as 2 liter?

6.7

As houer B se kapasiteit 250 mℓ is, hoeveel houers van B kan jy in houer E oorgooi?

3

Soek prente op die internet of uit tydskrifte vir advertensies om voorbeelde van houers te kry wat meer en minder as 1 ℓ kan bevat. Vraag en antwoord Meer as 1 ℓ

Minder as 1 ℓ

13

© Impaq


Eenheid

Handleiding 2/2 G04 ~ Wiskunde

3 Selfevaluering

Nadat jy hierdie onderwerp voltooi het, moet jy die volgende kan doen. Kyk na die vereistes (wat jy alles moet baasraak) en kleur die gesiggie in wat by jou vaardigheid (of jy dit kan doen) pas. KAPASITEIT EN VOLUME Vereistes Ek kan die kapasiteit en volume van 3D voorwerpe prakties meet, skat, aanteken, orden en vergelyk. Ek weet watter meetinstrumente om te gebruik om kapasiteit en volume te meet. Ek ken die eenhede waarin kapasiteit en volume gemeet word en kan dit gebruik. Ek kan probleme met kapasiteit en volume in konteks oplos.

Ek kan tussen liter en milliliter omskakel.

Š Impaq

14

Kan ek dit doen?


Handleiding 2/2 G04 ~ Wiskunde

Eenheid

3

LES 21: GEWONE BREUKE In eenheid 2 het ons met breuke te doen gekry. Kan jy nog onthou wat ons geleer het? Kom ons kyk weer na wat ons geleer het.

’n Breuk is wanneer ’n hele in gelyke dele gedeel word. ’n Hele kan enige heelgetal of ’n voorwerp of ’n vorm wees. Daardie dele is ’n breukdeel van die hele getal of voorwerp of vorm. Dit word gewoonlik as twee getalle bo-op mekaar geskryf, wat deur ’n lyn geskei word. Wat beteken hierdie definisie? Voorwerp of vorm Die vorm wat gegee word, is ’n vierkant.

As die vierkant in 4 gelyke dele verdeel word, sal dit so lyk:

Ons sê nou dat dit in 4 dele of in kwarte verdeel is. As 1 van die 4 dele ingekleur word, sal dit so lyk:

As ons dit wiskundig skryf, lyk dit so: Daar is ’n totaal van 4 dele.

1 4 15

1 deel is ingekleur.

© Impaq


Eenheid

Handleiding 2/2 G04 ~ Wiskunde

3

Elke breukdeel het ’n spesiale naam:

Teller

1 4 Noemer

Kyk na die voorbeelde wat ons met breuke bereken. 1.

2

Kleur die volgende breukdele op die gegewe vorms in: 6. 1

Elke blokkie in hierdie vorm stel 1 uit 6 deeltjies voor: 6. 2

1 6

1 6

1 6

1 6

1 6

1 6

1 6

1 6

1 6

1 6

1 6

1 6

Om 6 van die vorm in te kleur, moet 2 deeltjies ingekleur wees.

1 1 2 + = 6 6 6

Jy kan altyd die deeltjies bymekaar tel om te weet wat jy moet inkleur of bereken. Om breuke bymekaar te tel, moet die noemers altyd dieselfde wees. Ons gaan nou verskillende breuke met mekaar vergelyk. Net soos wat ons met heelgetalle verskillende simbole gebruik het, gaan ons dit ook met breuke gebruik. Kom ons hersien die simbole.

< > =

KLEINER

GROTER

Bestudeer die vorms en beantwoord die volgende vrae.

GROTER GELYK

Š Impaq

16

KLEINER GELYK


Handleiding 2/2 G04 ~ Wiskunde

Eenheid

3

Voorbeeld Gebruik die simbole (< ; > ; =) wat die verhouding tussen die volgende breuke aandui.

3 5 ď Ż 7 7

Die eerste breuk stel 3 uit 7 (drie sewendes) deeltjies voor. Die tweede breuk stel 5 uit 7 (vyf sewendes) deeltjies voor. Drie sewendes is kleiner as 5 sewendes, daarom:

3 5 < 7 7

Sien jy dat die noemers dieselfde is? Dit is baie belangrik wanneer jy breuke met mekaar vergelyk. Wat gebeur wanneer noemers nie dieselfde is nie? Jy moet die noemers dieselfde maak.

3 3 ď Ż 4 8

Sien jy dat die noemers nie dieselfde is nie? Jy kan die noemers dieselfde maak deur die maaltafels te gebruik. Vra jouself: 4 Ă&#x2014; ? = 8

Die antwoord is 4 Ă&#x2014; 2 = 8, maar jy mag nie net die noemer maal nie. As jy die noemer met â&#x20AC;&#x2122;n getal maal, moet jy dit met die teller van daardie breuk ook maal:

3 Ă&#x2014; đ?&#x;?đ?&#x;? 6 = Ă&#x2014; đ?&#x;?đ?&#x;? 4 8

đ?&#x;&#x2018;đ?&#x;&#x2018; đ?&#x;&#x2019;đ?&#x;&#x2019;

đ?&#x;&#x201D;đ?&#x;&#x201D;

en đ?&#x;&#x2013;đ?&#x;&#x2013; is ekwivalente

breuke. Dit beteken đ?&#x;&#x2018;đ?&#x;&#x2018;

đ?&#x;&#x201D;đ?&#x;&#x201D;

dat đ?&#x;&#x2019;đ?&#x;&#x2019; = đ?&#x;&#x2013;đ?&#x;&#x2013;. (Eenheid 1)

Nou kan jy die twee breuke met mekaar vergelyk:

6 3 > 8 8

Voordat jy enige breuk met mekaar kan vergelyk OF selfs bymekaar tel, moet jy altyd die noemers dieselfde maak. Wanneer jy die noemer met â&#x20AC;&#x2122;n getal vermenigvuldig, moet jy ook die teller met dieselfde getal vermenigvuldig.

17

Š Impaq


Eenheid

Handleiding 2/2 G04 ~ Wiskunde

3

Ons gaan nou alles toepas wat ons sover geleer het. Hierdie les fokus ook spesifiek op ekwivalente breuke. Onthou: Wanneer ons met breuke berekeninge doen (soos om breuke te vergelyk of breuke by mekaar te tel of af te trek), moet die noemers dieselfde wees.

AKTIWITEIT 52

1.

Skryf die breuke in stygende (van klein na groot) volgorde neer. Vraag 1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.

Antwoord

1 4 2 3 5 ; ; ; ; 5 5 5 5 5 2 7 3 1 ; ; ; 8 8 8 8 1 3 1 ; ; 4 8 8 1 4 3 ; ; 3 6 3 2 1 3 ; ; 3 2 3

Bestudeer die breuke en beantwoord die vrae. Vraag

Š Impaq

Antwoord 5 4 4 3 2 9 ; ; ; ; ; 6 7 4 5 2 9

2.1

Watter breuke is kleiner as 1?

2.2

Watter breuke is groter as 1?

18


Handleiding 2/2 G04 ~ Wiskunde

3.

Eenheid

3

Gebruik die breukemuur om die ekwivalente breuk te identifiseer. Vraag

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

Antwoord

4 = 8 4 4 = 8 2 2

=

3 6

=

4 6

1 = 2 4 2

1 = 3 6

2 = 6 12 2 = 4 8

4 = 12 3 19

Š Impaq


Eenheid

3.10

3.11

3.12

4.

Handleiding 2/2 G04 ~ Wiskunde

3 1 = 2 8 2 = 6 3

4 = 12 6

Lees die scenario’s en beantwoord die vrae wat volg. Vraag

Antwoord

In ’n klas van 20 graad 4-leerders skryf 8 leerders met BIC-penne, 10 leerders met Staedtler-penne en die res skryf met Pilot-penne.

4.1

Watter breukdeel van die leerders skryf met Staedtler-penne?

4.2

Watter breukdeel van die leerders skryf met BIC-penne?

4.3

Watter breukdeel van die leerders skryf met BIC of Pilot-penne?

Sandile en 3 van sy maats (2 meisies en 1 seun) deel ’n pakkie lekkers tussen hulle. Die 4 maats tel die lekkers in die pakkie en stel vas dat daar 24 lekkers in die pakkie is.

© Impaq

4.4

As elke seun 6 lekkers kry, watter breukdeel van die pakkie lekkers kry hulle altesaam?

4.5

As elke meisie 3 lekkers kry, watter breukdeel van die pakkie lekkers kry hulle altesaam?

4.6

Watter breukdeel van die pakkie lekkers bly oor?

20


Handleiding 2/2 G04 ~ Wiskunde

5.

Eenheid

3

Skryf getallesinne vir die sketse neer en bereken die antwoord. Vraag

Voorbeeld

Antwoord

đ?&#x;?đ?&#x;? đ?&#x;?đ?&#x;? đ?&#x;&#x2018;đ?&#x;&#x2018; + = đ?&#x;&#x2019;đ?&#x;&#x2019; đ?&#x;&#x2019;đ?&#x;&#x2019; đ?&#x;&#x2019;đ?&#x;&#x2019;

+ .

5.1

+ .

5.2

+ .

5.3 +

.

5.4

+ .

5.5

+ .

21

Š Impaq


Eenheid

6.

Handleiding 2/2 G04 ~ Wiskunde

3

Gebruik simbole (< ; > ; =) om die verhouding tussen die volgende breuke aan te dui. Vraag 4 1  8 4

6.1

4 3  8 2

6.2

1 3  2 6

6.3

1 2  2 4

6.4

2 2  10 5

6.5

7.

Antwoord

Voltooi die volgende vloeidiagramme. Vraag en antwoord

7.1

.

7.2

© Impaq

1 6 2 6 3 6 4 6 5 6

______ ______ 1

+6

______ ______ ______

1 9 2 9 3 9 4 9 7 9

+

3 9 4 9 5 9 6 9 1

22


Handleiding 2/2 G04 ~ Wiskunde

Eenheid

7.3

.

1 6 1 3 2 3 4 6 3 3

3

______ ______ 1

+6

______ ______ ______

Selfevaluering Nadat jy hierdie onderwerp voltooi het, moet jy die volgende kan doen. Kyk na die vereistes (wat jy alles moet baasraak) en kleur die gesiggie in wat by jou vaardigheid (of jy dit kan doen) pas. BREUKE Vereistes

Kan ek dit doen?

Ek kan gewone breuke op ’n diagram aandui.

Ek kan gewone breuke op ’n diagram identifiseer.

Ek kan gewone breuke vergelyk en ’n verhouding aandui.

Ek kan ekwivalente breuke bereken.

Ek kan berekeninge (optel van breuke) met breuke doen.

Ek kan breuksomme met berekeninge oplos.

23

© Impaq


Eenheid

Handleiding 2/2 G04 ~ Wiskunde

3

LES 22: HEELGETALLE • •

Tel, ordening, plekwaarde, vergelyking en voorstelling van syfers (4-syferheelgetalle) Optel en aftrek (4-syferheelgetalle)

Alles wat ons tot dusver oor heelgetalle geleer het, kan weer in algemene berekeninge met heelgetalle voorkom. Jy moet die volgende van heelgetalle kan doen: • • • • •

Tel aan en terug in 2’s, 3’s, 5’e, 10’e, 25’s, 50’s en 100’e tussen 0 en 10 000. Orden, beskryf en stel 4-syferheelgetalle voor. Voorstelling van ewe en onewe getalle tot 1 000. Herken plekwaardes van 4-syferheelgetalle. Afronding tot die naaste 10, 100 of 1 000.

Neem nou tyd en gaan saam met jou fasiliteerder deur die vereistes. Hersien hierdie konsepte en maak seker dat jy almal bemeester het. In die volgende deel van die les gaan ons hierdie vereistes moet kan uitvoer en toepas. Blaai terug na les 1 en les 10 om jou geheue te verfris. Ons gaan nou 4-syfergetalle gebruik om heelgetalle met mekaar op te tel en af te trek.

Maak seker dat jy die volgende tegnieke kan gebruik om berekeninge te doen: • • • • • •

Skatting Opbou en afbreek van getalle Afronding en kompensering Verdubbeling en halvering Gebruik van ’n getallelyn Gebruik optel en aftrek as omgekeerde bewerkings om antwoorde te toets.

Jy behoort teen hierdie tyd gemaklik te wees met al die tegnieke. As jy steeds onseker is oor watter tegniek om te gebruik, het jy nou die geleentheid om dit genoeg te oefen en die tegnieke te bemeester. As jy vergeet het hoe om die tegnieke te gebruik, blaai terug na les 9 in eenheid 1 en lesse 11 en 18 in eenheid 2 om jou geheue te verfris.

© Impaq

24


Handleiding 2/2 G04 ~ Wiskunde

Eenheid

3

AKTIWITEIT 53

1.

Bereken die volgende. Vraag

1.1

5 000 + 300 + 50 + 7

1.2

1 000 + 50 + 3

1.3

9 000 + 900 + 9

Antwoord

25

© Impaq


Eenheid

2.

Handleiding 2/2 G04 ~ Wiskunde

3

1.4

5 000 + 100 + 20 + 3

1.5

4 000 + 500 + 6

Die volgende getalle word in woorde gegee. Skyf die korrekte getal neer. Vraag

Š Impaq

Antwoord

2.1

Drieduisend agthonderd een-en-vyftig

2.2

Seweduisend vierhonderd en drie

2.3

5 Tiene, 3 Ene, 8 Duisende, 5 Honderde

2.4

9 Ene, 6 Duisende, 2 Tiene

26


Handleiding 2/2 G04 ~ Wiskunde

3.

Eenheid

Gebruik simbole (< ; > ; =) om die verhouding tussen die volgende getalle aan te dui. Vraag

4.

3

Antwoord

3.1

9 800  8 900

3.2

7 898  7 988

3.3

4 150  4 051

3.4

3 000 + 700 + 40 + 1  3 471

3.5

2 000 + 80 +9  2 890

Rond die getalle af tot die naaste 100. Tussen watter veelvoude van 100 kom elke getal voor? Voltooi die sinne. Vraag en antwoord Voorbeeld 3 456 is tussen 3 400 en 3 500 en word afgerond tot 3 500. 5 345 is tussen __________ en __________ 4.1

en word afgerond tot __________. 9 873 is tussen __________ en __________

4.2

en word afgerond tot __________. 1 230 is tussen __________ en __________

4.3

en word afgerond tot __________. 3 731 is tussen __________ en __________

4.4

5.

en word afgerond tot __________.

Rond die getalle af tot die naaste 1 000. Vraag 5.1

7 686

5.2

5 132

5.3

9 823

5.4

2 912

5.5

4 444

Antwoord

27

© Impaq

Gr 4 wiskunde handleiding 22  
Gr 4 wiskunde handleiding 22