Page 1

Í2%È-A-MAM-SG015Î

1

8

0

4

-

A

-

M

A

M

-

S

G

0

1

WISKUNDE HANDLEIDING 1/2

Graad 4

A member of the FUTURELEARN group


Wiskunde Handleiding 1/2

1804-A-MAM-SG01

Í2$È-A-MAM-SG013Î

Graad 4

Aangepas vir KABV

L Young


Handleiding 1/2 G04 ~ Wiskunde

INHOUDSOPGAWE LESELEMENTE .................................................................................................................. 5 STUDIEWENKE .................................................................................................................. 6 JAARPLAN ......................................................................................................................... 7 EENHEID 1 ........................................................................................................................ 11 LES 1: HEELGETALLE .................................................................................................... 12 Tel met heelgetalle ......................................................................................................... 13 AKTIWITEIT 1 ............................................................................................................. 14 Orden heelgetalle ........................................................................................................... 19 AKTIWITEIT 2 ............................................................................................................. 21 Plekwaarde ..................................................................................................................... 24 AKTIWITEIT 3 ............................................................................................................. 28 Vergelyking van heelgetalle ............................................................................................ 34 AKTIWITEIT 4 ............................................................................................................. 36 Voorstelling van heelgetalle ............................................................................................ 39 AKTIWITEIT 5 ............................................................................................................. 40 LES 2: GETALLESINNE ................................................................................................... 41 AKTIWITEIT 6 ............................................................................................................. 42 AKTIWITEIT 7 ............................................................................................................. 43 AKTIWITEIT 8 ............................................................................................................. 45 Pare ekwivalente getallesinne ........................................................................................ 49 AKTIWITEIT 9 ............................................................................................................. 50 Optel- en aftrektegnieke ................................................................................................. 52 Kommutatiewe eienskap van optelling ........................................................................... 52 Assosiatiewe eienskap van optelling .............................................................................. 53 AKTIWITEIT 10 ........................................................................................................... 54 Orde van aftrekking ........................................................................................................ 56 AKTIWITEIT 11 ........................................................................................................... 56 LES 3: HEELGETALLE .................................................................................................... 58 Optel met heelgetalle...................................................................................................... 58 AKTIWITEIT 12 ........................................................................................................... 58 AKTIWITEIT 13 ........................................................................................................... 62 Aftrek van heelgetalle ..................................................................................................... 64 AKTIWITEIT 14 ........................................................................................................... 66 Skatting .......................................................................................................................... 73 AKTIWITEIT 15 ........................................................................................................... 76 Afronding ........................................................................................................................ 79 AKTIWITEIT 16 ........................................................................................................... 82 AKTIWITEIT 17 ........................................................................................................... 85 Kompensering ................................................................................................................ 86 1

© Impaq


Handleiding 1/2 G04 ~ Wiskunde

Verdubbeling en halvering .............................................................................................. 87 AKTIWITEIT 18 ........................................................................................................... 88 AKTIWITEIT 19 ........................................................................................................... 91 Omgekeerde bewerkings om berekeninge te toets ........................................................ 94 AKTIWITEIT 20 ........................................................................................................... 96 LES 4: GETALPATRONE (Numeriese patrone) ............................................................ 98 AKTIWITEIT 21 ......................................................................................................... 100 Insetwaardes en uitsetwaardes .................................................................................... 101 AKTIWITEIT 22 ......................................................................................................... 102 AKTIWITEIT 23 ......................................................................................................... 104 AKTIWITEIT 24 ......................................................................................................... 105 Die assosiatiewe eienskap van vermenigvuldiging ....................................................... 106 LES 5: HEELGETALLE (Vermenigvuldiging en deling) ............................................. 109 Vermenigvuldiging ........................................................................................................ 109 AKTIWITEIT 25 ......................................................................................................... 118 Deling ........................................................................................................................... 120 AKTIWITEIT 26 ......................................................................................................... 121 AKTIWITEIT 27 ......................................................................................................... 125 LES 6: TYD ..................................................................................................................... 127 AKTIWITEIT 28 ......................................................................................................... 130 AKTIWITEIT 29 ......................................................................................................... 134 LES 7: DATAHANTERING ............................................................................................. 137 Versameling, organisering, analise en interpretasie van data ...................................... 137 Piktogram ..................................................................................................................... 137 Sirkeldiagram................................................................................................................ 139 Staafgrafiek .................................................................................................................. 140 AKTIWITEIT 30 ......................................................................................................... 141 LES 8: EIENSKAPPE VAN 2D VORMS ......................................................................... 145 AKTIWITEIT 31 ......................................................................................................... 149 LES 9: HEELGETALLE (Vermenigvuldiging van 2-syfergetalle met 2-syfergetalle en deling van 2-syfergetalle met 1-syfergetalle) .............................................................. 151 AKTIWITEIT 32 ......................................................................................................... 152 AKTIWITEIT 33 ......................................................................................................... 154 AKTIWITEIT 34 ......................................................................................................... 158

© Impaq

2


Handleiding 1/2 G04 ~ Wiskunde

EENHEID 2 ...................................................................................................................... 161 LES 10: HEELGETALLE ................................................................................................ 162 Tel met heelgetalle ....................................................................................................... 163 AKTIWITEIT 35 ......................................................................................................... 165 Orden heelgetalle ......................................................................................................... 168 AKTIWITEIT 36 ......................................................................................................... 170 Plekwaarde ................................................................................................................... 172 AKTIWITEIT 37 ......................................................................................................... 174 Vergelyking van heelgetalle .......................................................................................... 178 AKTIWITEIT 38 ......................................................................................................... 179 Voorstelling van heelgetalle .......................................................................................... 182 AKTIWITEIT 39 ......................................................................................................... 183 Afronding ...................................................................................................................... 184 AKTIWITEIT 40 ......................................................................................................... 187 LES 11: HEELGETALLE (Optel en aftrek) .................................................................... 189 Kommutatiewe eienskap van optelling ......................................................................... 189 Assosiatiewe eienskap van optelling ............................................................................ 190 Orde van aftrekking ...................................................................................................... 192 AKTIWITEIT 41 ......................................................................................................... 195 LES 12: GEWONE BREUKE .......................................................................................... 198 AKTIWITEIT 42 ......................................................................................................... 199 AKTIWITEIT 43 ......................................................................................................... 202 LES 13: LENGTE ............................................................................................................ 208 AKTIWITEIT 44 ......................................................................................................... 210 LES 14: HEELGETALLE (Vermenigvuldig 2-syfergetalle met 2-syfergetalle) ........... 214 Distributiewe eienskap van vermenigvuldiging ............................................................. 216 Breek getalle op in faktore om te vermenigvuldig ......................................................... 216 AKTIWITEIT 45 ......................................................................................................... 217 LES 15: EIENSKAPPE VAN 3D VOORWERPE ............................................................. 222 AKTIWITEIT 46 ......................................................................................................... 225 LES 16: MEETKUNDIGE PATRONE .............................................................................. 230 AKTIWITEIT 47 ......................................................................................................... 232 LES 17: SIMMETRIE ....................................................................................................... 236 AKTIWITEIT 48 ......................................................................................................... 237 LES 18: HEELGETALLE (Optel en aftrek) .................................................................... 240 AKTIWITEIT 49 ......................................................................................................... 240

3

© Impaq


Handleiding 1/2 G04 ~ Wiskunde

LES 19: HEELGETALLE (Deel 3-syfergetalle deur 1-syfergetal) ................................ 246 AKTIWITEIT 50 ......................................................................................................... 250 Verwysings: Eenheid 1 .................................................................................................. 256 Verwysings: Eenheid 2 .................................................................................................. 257

© Impaq

4


Handleiding 1/2 G04 ~ Wiskunde

LESELEMENTE Die handleiding bestaan uit verskillende leselemente. Elke element is belangrik vir die leerproses. Dit dui ook op die vaardigheid wat jy moet baasraak. IKOON

LESELEMENT

Selfdenke

Wenke

Ondersoek

Bestudeer

Nuwe konsep of definisie

Onthou of hersien

Let op! of Belangrik

Selfevaluering

5

Š Impaq


Handleiding 1/2 G04 ~ Wiskunde

STUDIEWENKE Baie leerders sukkel om te leer. Hulle moet geleer word om optimaal te studeer sodat hulle die beste moontlike punte kan behaal. Hieronder is ’n paar wenke om leerders vir toetse en eksamens voor te berei.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Organiseer jou inligting. Maak vir elke vak sy eie lêer. Organiseer die terugvoer van formele assesserings, huiswerk, opdragte en assesserings wat nog gedoen en ingehandig moet word in die lêers. Kyk saam met jou fasiliteerder watter eenhede in die toetse of eksamens gedek word. Probeer om dit twee weke voor ’n toets of eksamen te doen. Maak duidelike afbakenings in jou handleiding, bv. kwartaal 1-toets handel oor eenheid 1, die Junie-eksamen handel oor eenheid 1 en 2, kwartaal 3-toets handel oor eenheid 3 en die Novembereksamen handel oor eenheid 3 en 4. Hersien/organiseer/herskryf notas wat jou fasiliteerder uitgedeel het. As jou fasiliteerder tyd gemaak het om ekstra inligting te gaan soek, is dit altyd belangrik om ook daarna te kyk. Dit kan selfs inligting wees wat jy self gesoek het. Dit is ’n goeie idee om al hierdie addisionele inligting op ’n aparte bladsy te skryf. Ken al die definisies, konsepte en idees waarmee jy sedert die vorige toets of eksamen kennis gemaak het. Jy moet al hierdie woorde kan neerskryf en toepas. Memoriseer. Jy sal verbaas wees hoeveel inligting jy reeds weet deur net jou notas te organiseer en na die belangrike woorde te kyk. Jy moet steeds die teorie memoriseer en seker maak dat jy die teorie kan toepas. (Aangepas en vrylik vertaal: goo.gl/4cPqdJ)

© Impaq

6


Handleiding 1/2 G04 ~ Wiskunde

JAARPLAN EENHEID 1 DATUM BEGIN

ONDERWERP

DATUM VOLTOOI

Hoofrekene: Gebruik die Superfiks Wiskunde Graad 4-produk LES 1 Heelgetalle: Tel, ordening, plekwaarde, vergelyking en voorstelling van syfers (3-syferheelgetalle) LES 2 Getallesinne LES 3 Heelgetalle: Optel en aftrek (3-syferheelgetalle) LES 4 Getalpatrone: Numeriese patrone LES 5 Heelgetalle: Vermenigvuldig en deel (1-syferheelgetal met 1-syferheelgetal) LES 6 Tyd LES 7 Datahantering LES 8 Eienskappe van 2D vorms LES 9 Heelgetalle: • Vermenigvuldiging (2-syferheelgetalle met 1-syferheelgetal) • Vermenigvuldiging (2-syferheelgetalle met 2-syferheelgetalle) • Deel (2-syferheelgetalle met 1-syferheelgetal) Hersiening: Gebruik die CAMI-program

7

© Impaq


Handleiding 1/2 G04 ~ Wiskunde

EENHEID 2 DATUM BEGIN

ONDERWERP Hoofrekene: Gebruik die Superfiks Wiskunde Graad 4-produk LES 10 Heelgetalle: Tel, ordening, plekwaarde, vergelyking en voorstelling van syfers (4-syferheelgetalle) LES 11 Heelgetalle: Optel en aftrek (4-syferheelgetalle) LES 12 Gewone breuke LES 13 Lengte LES 14 Heelgetalle: Vermenigvuldiging (2-syferheelgetalle met 2-syferheelgetalle) LES 15 Eienskappe van 3D voorwerpe LES 16 Meetkundige patrone LES 17 Simmetrie LES 18 Heelgetalle: Optel en aftrek (4-syferheelgetalle) LES 19 Heelgetalle: Deel (3-syferheelgetalle deur 1-syferheelgetal) Hersiening: Gebruik die CAMI-program

© Impaq

8

DATUM VOLTOOI


Handleiding 1/2 G04 ~ Wiskunde

EENHEID 3 DATUM BEGIN

ONDERWERP

DATUM VOLTOOI

Hoofrekene: Gebruik die Superfiks Wiskunde Graad 4-produk LES 20 Kapasiteit/Volume LES 21 Gewone breuke LES 22 Heelgetalle: Tel, ordening, plekwaarde, vergelyking en voorstelling van syfers (4-syferheelgetalle) Heelgetalle: Optel en aftrek (4-syferheelgetalle) LES 23 Aansigte van voorwerpe LES 24 Eienskappe van 2D vorms LES 25 Datahantering LES 26 Numeriese patrone LES 27 Heelgetalle: Optel en aftrek (4-syferheelgetalle) LES 28 Heelgetalle: Vermenigvuldiging (2-syferheelgetalle met 2-syferheelgetalle) LES 29 Getallesinne LES 30 Transformasies Hersiening: Gebruik die CAMI-program

9

Š Impaq


Handleiding 1/2 G04 ~ Wiskunde

EENHEID 4 DATUM BEGIN

ONDERWERP Hoofrekene: Gebruik die Superfiks Wiskunde Graad 4-produk LES 31 Heelgetalle: Tel, ordening, plekwaarde, vergelyking en voorstelling van syfers (4-syferheelgetalle) Heelgetalle: Optel en aftrek (4-syferheelgetalle) LES 32 Massa LES 33 Eienskappe van 3D voorwerpe LES 34 Gewone breuke LES 35 Heelgetalle: Deel (3-syferheelgetalle deur 1-syferheelgetal) LES 36 Omtrek, oppervlakte en volume LES 37 Posisie en verplasing LES 38 Transformasies LES 39 Meetkundige patrone LES 40 Heelgetalle: Optel en aftrek (4-syferheelgetalle) LES 41 Waarskynlikheid Hersiening: Gebruik die CAMI-program

Vind eenheid 1 en 2 in handleiding 1/2 en eenheid 3 en 4 in handleiding 2/2. Š Impaq

10

DATUM VOLTOOI


Handleiding 1/2 G04 ~ Wiskunde

Eenheid

1

EENHEID 1 In hierdie eenheid word nege lesse (les 1 tot 9) behandel. Hieronder is die lesse asook die tyd wat jy aan elke les gaan spandeer.

EENHEID 1 ONDERWERP

TYD EN NOTAS

Hoofrekene: Gebruik die Superfiks Wiskunde Graad 4-produk

8 uur (opgedeel in 10 minute elke dag)

LES 1 Heelgetalle: Tel, ordening, plekwaarde, vergelyking en voorstelling van syfers (3-syferheelgetalle)

2 uur

LES 2 Getallesinne

3 uur

LES 3 Heelgetalle: Optel en aftrek (3-syferheelgetalle)

8 uur

LES 4 Getalpatrone: Numeriese patrone

4 uur

LES 5 Heelgetalle: Vermenigvuldig en deel (1-syferheelgetal met 1-syferheelgetal)

4 uur

LES 6 Tyd

6 uur

LES 7 Datahantering

10 uur

LES 8 Eienskappe van 2D vorms

5 uur

LES 9 Heelgetalle: • Vermenigvuldig (2-syferheelgetalle met 1-syferheelgetal) • Vermenigvuldig (2-syferheelgetalle met 2-syferheelgetalle) • Deel (2-syferheelgetalle met 1-syferheelgetal)

5 uur

Hersiening: Gebruik die CAMI-program

5 uur

TOTAAL

60 uur

11

© Impaq


Eenheid

Handleiding 1/2 G04 ~ Wiskunde

1

LES 1: HEELGETALLE Jy het al baie van heelgetalle gehoor, maar wat is ’n heelgetal?

Heelgetalle is getalle sonder breukdele of desimale. Heelgetalle is ook altyd positief en nooit negatief nie. Onthou: 0 is ook ’n heelgetal. Voorbeelde van heelgetalle

{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; ...}

As ons getalle soos hierbo tussen { } sit, noem ons dit ’n versameling van getalle. Dit beteken dat {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; ...} ’n versameling van heelgetalle is. Kyk na die volgende getalle in die tabel en omkring al die heelgetalle.

0,9

101

10

24

-24

0

198

3

-4,1

4

-2

13 9

In hierdie les gaan ons heelgetalle: • tel • orden • vergelyk • voorstel • se plekwaardes aandui © Impaq

12

-

15

5

7

11


Handleiding 1/2 G04 ~ Wiskunde

Eenheid

1

Tel met heelgetalle In graad 3 het ons geleer om met heelgetalle te tel. Kan jy nog onthou hoe om in 2’s te tel? Kom ons kyk weer daarna. Wanneer ons in 2’s tel, tel ons elke keer 2 by die vorige getal om die volgende getal te kry.

Ons kan selfs op ander plekke begin. Kyk na die getalle. Sien jy dat jy op enige getal kan begin en in heelgetalle kan tel?

In die boonste twee voorbeelde het ons vorentoe of aangetel. Met heelgetalle kan ons ook agteruit tel. Ons gebruik verskillende woorde om dieselfde ding te vra. Maak seker dat jy al die verskillende woorde ken. Die volgende woorde het almal dieselfde betekenis:

agteruit tel = terugtel = agtertoe tel Kyk na die volgende getalle en voltooi die oop blokkies. Tel terug (agtertoe of agteruit) in 3’s.

Noudat jou geheue verfris is, kan ons toepas wat ons geleer het. 13

© Impaq


Eenheid

Handleiding 1/2 G04 ~ Wiskunde

1 AKTIWITEIT 1

1.

Gee die versameling van die heelgetalle tussen 915 en 921. _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

2.

Dui aan of die volgende getalle heelgetalle is of nie. Kleur die regte sirkel in. Getalle

Heelgetal of nie?

Voorbeeld:

35 658 14,3 53 3 1 412

Š Impaq

14


Handleiding 1/2 G04 ~ Wiskunde

1

Kyk mooi na die volgende getallelyne. Hier word nie gesĂŞ met watter getal ons tel nie, ook nie of ons aantel of terugtel nie. Voltooi die getallelyne. Voorbeeld

3.

Eenheid

3;

13;

23;

3.1

96;

101;

106;

413;

410;

3.2

33;

43 ...

407;

...

3.3

8;

108;

308;

...

3.4

12;

9;

3;

0

3.5

10;

35;

60;

15

85;

Š Impaq


Eenheid

4.

Handleiding 1/2 G04 ~ Wiskunde

1

Daar is 3 graad 4-leerders in die klas wat daarvan hou om met albasters te speel. Elkeen bêre hulle albasters in verskillende grootte sakkies. Albert se sakkie kan 10 albasters hou, Sibongile se sakkie kan 25 albasters hou en Timmy se sakkie kan slegs 3 albasters hou. Kyk na die volgende voorstelling en tel in 10’e, 25’s en 3’s om te bepaal hoeveel albasters elke leerder het. Leerder

Aantal sakkies

Albert

Sibongile

Timmy

© Impaq

16

Aantal albasters


Handleiding 1/2 G04 ~ Wiskunde

5.

Eenheid

1

Voltooi die volgende vloeidiagramme.

5.1

5.2

17

Š Impaq


Eenheid

Handleiding 1/2 G04 ~ Wiskunde

1 Selfevaluering

Nadat jy hierdie onderwerp voltooi het, moet jy die volgende kan doen. Kyk na die vereistes (wat jy alles moet baasraak) en kleur die gesiggie in wat by jou vaardigheid (of jy dit kan doen) pas. TEL MET HEELGETALLE Vereistes Ek kan vorentoe en agtertoe in 2’s tel.

Ek kan vorentoe en agtertoe in 3’s tel.

Ek kan vorentoe en agtertoe in 5’e tel.

Ek kan vorentoe en agtertoe in 10’e tel.

Ek kan vorentoe en agtertoe in 25’s tel.

Ek kan vorentoe en agtertoe in 50’s tel.

Ek kan vorentoe en agtertoe in 100’e tel.

Ek kan al die bogenoemde tot en met 1 000 doen.

© Impaq

18

Kan ek dit doen?


Handleiding 1/2 G04 ~ Wiskunde

Eenheid

1

Orden heelgetalle

Orden is dalk ’n vreemde woord. Dit beteken om getalle te rangskik.

orden = rangskik Ons kan getalle op verskillende maniere orden:

van GROOT na klein

OF van klein na GROOT

Kyk na die volgende versameling getalle.

Rangskik die getalle van groot na klein. Stap 1:

Kies die grootste getal en skryf dit eerste neer. Die grootste getal in hierdie versameling is

Stap 2:

Trek nou die grootste getal in die versameling dood.

Nou kan jy nie weer die getal 537 kies nie.

19

Š Impaq


Eenheid

Handleiding 1/2 G04 ~ Wiskunde

1

Stap 3:

Uit die getalle wat nou oorbly, kies die grootste getal en skryf dit langs 537 neer.

Stap 4:

Herhaal nou stap 2 en 3 totdat jy al die getalle doodgetrek het. Wanneer jy klaar is, moet jou versameling as volg lyk:

Jy het die versameling getalle nou van groot na klein rangskik. Kan jy die volgende versameling van klein

na groot rangskik?

Wenk: Begin nou deur die kleinste getal te kies en nie die grootste nie. Skryf jou antwoord in die blokkie neer.

Š Impaq

20


Handleiding 1/2 G04 ~ Wiskunde

Eenheid

1

AKTIWITEIT 2

1.

Rangskik die volgende getalle van klein na groot. Vraag

2.

1.1

321 645 256 782 127

1.2

56 72 201 114 98

1.3

724 568 147 274 355

1.4

65 34 12 47 71

1.5

527 471 298 638 138

Antwoord

Rangskik die volgende getalle van groot na klein. Vraag 2.1

620 541 635 514 623

2.2

36 48 21 65 57

2.3

116 98 53 76 110

2.4

58 39 44 28 13

2.5

457 325 147 471 352

Antwoord

21

Š Impaq


Eenheid

3.

Handleiding 1/2 G04 ~ Wiskunde

1 Bou en rangskik.

Š Impaq

Antwoord

Voorbeeld

Vraag Skryf die getalle neer wat uit 6, 3 en 2 gebou kan word en rangskik dit van klein na groot.

3.1

Skryf die getalle neer wat uit 1, 4 en 5 gebou kan word en rangskik dit van groot na klein.

3.2

Skryf die getalle neer wat uit 7, 2 en 9 gebou kan word en rangskik dit van klein na groot.

3.3

Skryf die getalle neer wat uit 8, 1 en 6 gebou kan word en rangskik dit van groot na klein.

3.4

Skryf die getalle neer wat uit 9, 1 en 2 gebou kan word en rangskik dit van klein na groot.

3.5

Skryf die getalle neer wat uit 9, 1, en 1 gebou kan word en rangskik dit van groot na klein.

22

236; 263; 326; 362; 623; 632


Handleiding 1/2 G04 ~ Wiskunde

Eenheid

1

Selfevaluering Nadat jy hierdie onderwerp voltooi het, moet jy die volgende kan doen. Kyk na die vereistes (wat jy alles moet baasraak) en kleur die gesiggie in wat by jou vaardigheid (of jy dit kan doen) pas. ORDEN HEELGETALLE Vereistes

Kan ek dit doen?

Ek kan getalversamelings van groot na klein rangskik. Ek kan getalversamelings van klein na groot rangskik.

Ek kan verskillende getalle bou en rangskik.

23

Š Impaq


Eenheid

Handleiding 1/2 G04 ~ Wiskunde

1

Plekwaarde

Plekwaarde help ons om op die waarde van ’n getal te besluit. Ons getallestelsel (die getalle waarmee ons werk) bestaan slegs uit die getalle 0 tot 9. Wat doen ons as ons met ’n getal groter as 9 moet werk? Ons gebruik plekwaardes om aan te dui wanneer ons met getalle groter as 9 werk. Dit beteken dat ’n getal se waarde bepaal word deur die getal se plek in die hele nommer. Wanneer ons met plekwaardes werk, kan ons aan ’n hekkie dink.

Honderde

Tiene

Ene

In elke hokkie kan die getal 0 tot 9 voorkom. Die oomblik wanneer ’n getal groter as 9 word, spring hy oor die hekkie na die volgende hokkie.

© Impaq

24


Handleiding 1/2 G04 ~ Wiskunde

Honderde

Eenheid

Tiene

1

Ene

7 Die 7 in die Ene-hokkie beteken dat daar 7 Ene is. Ons kan dit ook as 7 × 1 skryf. Sien jy dat daar geen getalle in die Tiene- en Honderde-hokkies is nie? Dit beteken dat daar 0 × Tiene en 0 × Honderde in hierdie getal is. Kom ons kyk wat gebeur as die getal groter as 9 word.

Honderde

Tiene

Ene

13 Daar mag net een getal in elke hokkie wees, maar nou is daar ’n 1 en ’n 3 in die Ene-hokkie. Wat stel die getal 13 voor? Dit bestaan uit ’n 10 + 3. Die 3 is in die Ene-hokkie en beteken 3 × 1, wat 3 as ’n antwoord gee. Die 10 spring nou oor die hekkie na die Tiene-hokkie.

25

© Impaq


Eenheid

Handleiding 1/2 G04 ~ Wiskunde

1

Jy kan NIE die volle 10 oordra nie, want dit is 10 × Tiene, wat 10 × 10 beteken, wat 100 is. Daarom spring slegs ’n 1 oor.

Honderde

Tiene

Ene

10

3

1 × Tiene beteken 1 × 10 = 10

As ons 13 in plekwaarde wil voorstel, sal dit só lyk:

Honderde

Tiene

Ene

1

3

Dieselfde gebeur ook wanneer ’n getal groter as 9 by die Honderde is.

Honderde

© Impaq

Tiene

Ene

84

2

26


Handleiding 1/2 G04 ~ Wiskunde

Eenheid

1

Omdat 8 eintlik 800 voorstel, gaan dit na die Honderde oorspring. Dit beteken nou 8 × 100 = 800.

Honderde

Tiene

Ene

8

4

2

Dit is nie altyd so maklik of moontlik om hokkies te teken nie en kan baie tyd vat. Daarom is daar ’n paar ander maniere om dieselfde te doen sonder om die hokkies te teken.

Gebruik die getal

534

Skryf waar elke getal inpas sonder om die blokkies te teken.

OPSIE 1 5 Honderde + 3 Tiene + 4 Ene OPSIE 2 5 × 100 + 3 × 10 + 4 × 1 OPSIE 3 500 + 30 + 4 Hierdie drie opsies word uitgebreide notasie genoem. Uitgebreide notasie is wanneer ’n getal in dele opgebreek word waar ons sy plekwaarde kan sien.

Uitgebreide notasie “wys” plekwaarde.

27

© Impaq

Gr 4 wiskunde handleiding 12  
Gr 4 wiskunde handleiding 12