Page 1

Í2”È-A-MAM-FG01nÎ

1

8

0

3

-

A

-

M

A

M

-

F

G

0

1

WISKUNDE FASILITEERDERSGIDS: PRAC MATHS

Graad 3

A member of the FUTURELEARN group


Wiskunde Fasiliteerdersgids: Prac Maths

1803-A-MAM-FG01

Í2#È-A-MAM-FG01pÎ

Graad 3

Aangepas vir KABV

B Liebenberg


Fasiliteerdersgids G03 ~ Wiskunde

INHOUDSOPGAWE 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8.

Voorbereiding vir tuisonderrig .................................................................................. i Beplanning ................................................................................................................. ii Assessering .............................................................................................................. iii ’n Leerderportefeulje ................................................................................................ iii Beloon jou kind ........................................................................................................ iv Lesplanne................................................................................................................. vii Kwartaal 1 .................................................................................................................. 1 Optelling en aftrekking ................................................................................................. 6 Vermenigvuldiging, groepering en verdeling ............................................................. 47 Breuke en geld .......................................................................................................... 72 Patrone en funksies ................................................................................................... 89 Ruimte en vorm ......................................................................................................... 94 Meting ....................................................................................................................... 98 Datahantering .......................................................................................................... 109 Kwartaal 2 .............................................................................................................. 113 Optelling en aftrekking ............................................................................................. 116 Vermenigvuldiging, groepering en verdeling ........................................................... 149 Breuke en geld ........................................................................................................ 167 Patrone en funksies ................................................................................................. 178 Ruimte en vorm ....................................................................................................... 183 Meting ..................................................................................................................... 191 Datahantering .......................................................................................................... 208 Kwartaal 3 .............................................................................................................. 211 Optelling en aftrekking ............................................................................................. 214 Vermenigvuldiging, groepering en verdeling ........................................................... 244 Breuke en geld ........................................................................................................ 262 Patrone en funksies ................................................................................................. 273 Ruimte en vorm ....................................................................................................... 281 Meting ..................................................................................................................... 290 Datahantering .......................................................................................................... 309 Kwartaal 4 .............................................................................................................. 313 Optelling en aftrekking ............................................................................................. 316 Vermenigvuldiging, groepering en verdeling ........................................................... 349 Breuke en geld ........................................................................................................ 362 Patrone en funksies ................................................................................................. 382 Ruimte en vorm ....................................................................................................... 385 Meting ..................................................................................................................... 393 Datahantering .......................................................................................................... 406 Addendum A: Daaglikse rooster .......................................................................... 409 Addendum B: Getalkaarte .................................................................................... 413

Š Impaq


Fasiliteerdersgids G03 ~ Wiskunde

Š Impaq


Fasiliteerdersgids G03 ~ Wiskunde

1. Voorbereiding vir tuisonderrig Voordat daar met tuisonderrig begin word, moet ‘n paar punte in gedagte gehou word wat die kwaliteit van die leerprogram kan beïnvloed. Om van ‘n formele skoolsisteem na ‘n meer informele tuisondderigstelsel oor te skakel, kan vir leerders én ouers ’n groot aanpassing wees. Die gewone skoolroetine moet plek maak vir ’n tuisleerroetine, wat gewoonlik beteken dat almal in die gesin hulle persoonlike skedules sal moet aanpas. Om die oorgang van een roetine na ’n ander makliker te maak kan die gesin gebruik maak van ontskoling. Ontskoling is die proses waardeur leerders en ouers moet gaan om hulself voor te berei vir die nuwe manier van leer wat tuis sal plaasvind. Dit is belangrik dat jou as ouer en fasiliteerder jou vaardighede in hierdie tyd van ontskoling opskerp, omdat die vermoë van die leerder om te presteer en te leer regstreeks deur die handelinge van die ouer en fasiliteerder beïnvloed word. Tabel 1.1 en 1.2 verskaf ’n paar punte wat in gedagte gehou kan word om ’n beter ouer en fasiliteerder vir die leerder te wees. Elke ouer moet krities na hulself kyk en besluit op watter aspekte verbeter kan word. Geen ouer is perfek nie, maar gelukkig kan ouervaardighede opgeskerp word deur klasse by te woon wat by gemeenskapsentrums en kerke aangebied word. Daar is ook heelwat boeke oor hierdie onderwerp geskryf en talle artikels is op die Internet beskikbaar. Tabel 1.1 Fokuspunte vir die ouer en fasiliteerder • Heg waarde aan die leerder se individualiteit, maar perke moet gestel word wanneer dit nodig is. • Vertrou in die leerder se vermoëns. • Respekteer die leerder se belangstellings, idees, opinies en persoonlikheid. • Wees liefdevol en aanvaar die leerder soos hy/sy is, maar met die verstandhouding dat daar van hom/haar verwag word om ten alle tye sosiaal aanvaarbaar op te tree. • Straf konsekwent. • Die leerder moet daarvan bewus wees dat daar van hom/haar verwag word om toegewyd en lojaal te wees en om goed te presteer, en dat hy/sy die nodige ondersteuning van jou sal kry. Tabel 1.2 Die volgende lys is opgestel deur kinders … • Behandel ons met respek. • Wees entoesiasties. • Ken die werk wat ons moet leer. • Wees beskikbaar as ons ekstra hulp nodig het. • Maak gebruik van die multimedia-hulpbronne. • Wees vriendelik met ons. • Praat met ons oor jou eie lewe. • Gebruik speletjies om ons te help om ons werk beter te onthou. • Moenie te veel werk op ‘n slag met ons behandel nie. • Moenie te veel reëls op ‘n slag vir ons gee nie. © Impaq

i


Fasiliteerdersgids G03 ~ Wiskunde

• Gee ons ook kans om klas te gee. 2. Beplanning 2.1 Die Impaq-kurrikulum Die Impaq-kurrikulum sluit alle vakke in soos vereis deur die Departement van Onderwys en is saamgestel na aanleiding van die Kurrikulum- en assesseringbeleidverklaring (KABV). Tabel 2.1.1 Die Impaq-kurrikulum vir die Grondslagfase (Graad R – 3) bestaan tans uit die volgende vakke: GRAAD 1 GRAAD 3 GRAAD 2 GRAAD R Huistaal

Huistaal

Huistaal

Huistaal

Eerste Addisionele Taal

Eerste Addisionele Taal

Eerste Addisionele Taal

Wiskunde

Wiskunde

Wiskunde

Wiskunde

Lewensvaardighede

Lewensvaardighede

Lewensvaardighede

Lewensvaardighede

VAKKE

2.2 Beplanning Gebruik die onderstaande stappe en rooster om jou beplanning vir die jaar te doen. 2.2.1 Jaarbeplanning 1. Begin deur die pakkie boeke wat deur Impaq aangestuur is, oop te maak en op die tafel uit te pak. Sit al die boeke van dieselfde vakke bymekaar. Met ander woorde daar sal ’n hopie boeke wees vir Tale, Addisionele Tale (nie vir graad R nie), Wiskunde en Lewensvaardighede. 2. Gebruik Impaq se voorraadlys en kontroleer die boeke. 3. As al die boeke ontvang is, kan die jaarkalender en die rooster vir die graad (sien 7. Daaglikse rooster) gebruik word om ’n jaarplan op te stel. 4. Om te verseker dat die beplanning volledig is, moet die volgende gedoen word: • Vir elke vak moet die fasiliteerdersgids, handboeke, werkboeke, leesboeke en leerderhulpmiddels met mekaar vergelyk word. • Maak ’n lys van die hoeveelheid lesse wat daar in elke kwartaal is en vergelyk die leshoeveelhede met die daaglikse en weeklikse rooster vir die spesifieke graad. Deel die lesse dan per dag op ’n jaarkalender in soos dit jou persoonlik pas. • Om te verseker dat die jaarbeplanning volledig is, moet jou eie roetine, die leerder se daaglikse roetine asook sportaktiwiteite en vakansies in ag geneem word. Wenk: Om te verseker dat julle deur al die werk sal kom, kan die jaar in vier kwartale wat bestaan uit 10 weke elk met die nodige vakansies tussenin, verdeel word. 2.2.2 Tydsbeplanning is belangrik Alhoewel leerders in die Grondslagfase graag speel, moet jy egter steeds probeer om so veel as moontlik by die onderrigtye te hou wat jy in die jaarbeplanning uiteengesit het. Dit is belangrik vir die volgende redes: • Dit bied aan die leerder die nodige vasgestelde roetine. • Dit ontneem die leerder van die nodige vaslegging en roetine indien die onderrigtye vir speel aangewend word.

© Impaq

ii


Fasiliteerdersgids G03 ~ Wiskunde

2.2.3 Geskrewe lesvoorbereiding Elke les moet vroegtydig deurgewerk word om te verseker dat jy die les verstaan wat aan die leerder voorgegee gaan word. Maak ’n lysie van die leerhulpmiddels wat benodig gaan word om die les effektief aan te kan bied. In die Grondslagfase is die gebruik van leerhulpmiddels van uiterste belang. Leerders leer die beste as hul oë, ore, neuse, hande en ander liggaamsdele gebruik word terwyl hulle leer. Dit is dus van kardinale belang dat daar van leerhulpmiddels in lesse gebruik gemaak word. 2.2.4 Beplanning vir ‘n aangename leerarea As deel van die beplanning vir die jaar moet ‘n plek ingerig word wat gebruik gaan word as leerarea. Dit kan enige plek in die huis wees- ‘n slaapkamer, ‘n hoekie in die kombuis of eetkamer, ens. Gebruik die volgende idees om ‘n aangename leerarea te skep: 1. Kies ‘n area wat geskik sal wees vir studeer en leer. Die area hoef nie in die leerder se kamer te wees nie. Gebruik enige plek wat aan die leerder se unieke behoeftes sal voldoen. 2. Haal die normale versierings soos skilderye van die mure af en vervang dit met studiemateriaal of opvoedkundige muurkaarte, byvoorbeeld ‘n muurkaart met vorms, die alfabet, getalkaarte en flitskaarte. 3. Daar moet ‘n groot tafel in die leerarea wees sodat die leerder ’n plek het om te skryf, op ‘n tablet te werk, om projekte te doen, of om kuns te doen. Daar moet ook genoeg plek wees vir boeke en skryfbehoeftes. 4. Maak seker dat daar gemaklike stoele is vir jouself en die leerder. 5. Rig ‘n spesiale area in (indien die spasie beskikbaar is) waar die leerder boeke kan lees, navorsing kan doen op ‘n rekenaar, opvoedkundige speletjies kan speel of kan verf. Dit sal ook ‘n nuttige spasie wees indien jy meer as een leerder tuisskool. Een leerder kan daar besig gehou word terwyl die ander leerder se les aangebied word. 6. Sit ‘n rak of ‘n kas in die leerarea om skryfbehoeftes, boeke en leerhulpmiddels in te bêre. Indien daar nie genoeg spasie in die leerarea is nie kan ‘n ander vertrek daarvoor gebruik word. ’n Rak of kas skep ‘n geordende omgewing en sal bydra tot die kwaliteit van die leersessies. Organiseer die rak of kas: 1. Gebruik ‘n gedeelte van die spasie in die kas om kuns-items soos kwasse, verf, gekleurde papier, klein kartonhouertjies, gom en skêre in te bêre. 2. Sonder ‘n gedeelte af vir skryfbehoeftes soos penne, potlode, uitveërs, skerpmakers en liniale. 3. Gebruik ‘n gedeelte van die rak vir die leermateriaal wat van Impaq ontvang is. Dit is ’n goeie idee om die leermateriaal per vak te organiseer. 3. Assessering Alle assesseringsinligting in die Graad 3 Portefeuljeboek beskikbaar. 4. ‘n Leerderportefeulje ‘n Portefeulje is ‘n lêer waarin die fasiliteerder ’n samestelling van die leerder se werk hou met die doel om sy/haar pogings, vordering en prestasies te organiseer en te liasseer vir latere verwysings. © Impaq

iii


Fasiliteerdersgids G03 ~ Wiskunde

Dit is belangrik om die portefeulje op datum te hou en veilig te bewaar, selfs al is die skooljaar verby. Onthou dat die portefeulje ’n bewys van die leerder se skoolloopbaan is. 4.1 Inhoud van die portefeulje 1. Koop ‘n groot lêer en ‘n paar gekleurde kartonne aan. Bring op die buitekant van die lêer die volgende inligting aan: • Jaar • Leerder se naam en van • Graad 2. Aan die binnekant moet daar op die eerste bladsy (karton) ‘n inhoudsopgaweblad gemaak word met die volgende inligting: Inhoudsopgawe 1) Kwartaal 1 1.1) Assesseringsvorms 1.2) Bewyse van werk 1.3) Werk waarop die leerder trots is 2) Kwartaal 2 2.1) Assesseringsvorms 2.2) Bewyse van werk 2.3) Werk waarop die leerder trots is 3) Kwartaal 3 3.1) Assesseringsvorms 3.2) Bewyse van werk 3.3) Werk waarop die leerder trots is 4) Kwartaal 4 4.1) Assesseringsvorms 4.2) Bewyse van werk 4.3) Werk waarop die leerder trots is 5) Kwartaallikse verslae van Impaq. 6) Nie-kurrikulêre verslae, sertifikate en ander prestasies. 7) Algemene inligting: mediese geskiedenis en spesialis-verslae (spraakterapeut, arbeidsterapeut, gehoorspesialiste). 8) Enige ander inligting of dokumente wat JY as nodig ag om in die lêer te bêre om die leerder se portefeulje volledig te maak. 5. Beloon jou kind Navorsing toon dat ongeveer 48% van ouers in Amerika hulle kinders se prestasies met geld beloon. Kundiges is van mening dat matige beloning met geld ‘n kind wel kan aanmoedig om beter te presteer, maar dat dit ook problematies kan raak. As kinders te veel met geld beloon word, gaan hulle innerlike motivering om te presteer verlore en werk hulle later net vir die geld. As die leerder van nature nie gemotiveerd is om te presteer nie, is dit die mening van kundiges dat dit raadsaam is om nie die leerder te straf nie, maar liewers te beloon vir die prestasie wat hy/sy wel bereik. Met ander woorde, die leerder moet steeds beloon word vir ‘n prestasie van 50% en nie gestraf word nie.

© Impaq

iv


Fasiliteerdersgids G03 ~ Wiskunde

Die leerder kan op een van die volgende maniere vir goeie gedrag, goeie werk of ‘n goeie rapport beloon word. Gereelde beloning moedig leerders aan om harder te probeer en is ook baie goed vir hulle selfvertroue. • Die heel beste manier om leerders te beloon, is om vir hulle te wys dat jy as ouer trots is op hulle. Beloon die leerder se prestasie met opgewondenheid, “baie geluk!”, ‘n “high five”, ‘n soen en ‘n druk. • Waar moontlik, moet die leerder se prestasie ten toon gestel word om vir hom/haar te wys hoe trots jy voel. ‘n Goeie werkstuk of ‘n goeie rapport kan op die yskas vertoon word vir almal om te sien. • Bak vir die leerder ‘n koek om hom/haar spesiaal te laat voel. Skryf sy/haar naam en prestasie in versiersuiker op die koek. • Die leerder kan ook as beloning op ‘n uitstappie geneem word. Die uitstappie kan na sy/haar gunsteling museum wees, na ‘n pretpark of ‘n akwarium. • Beloon die leerder met ‘n fliek of omskep die sitkamer in ‘n teater en neem DVD’s uit wat jy saam met die leerder kan kyk terwyl julle springmielies eet. • Neem die leerder uit vir pizza. • As beloning kan die leerder ekstra tyd toegelaat word om rekenaarspeletjies te speel. • Neem die leerder op ‘n uitstappie na ‘n boekwinkel om ‘n boek van sy/haar keuse te kies wat julle saam kan lees. Vir enige navrae kontak die vakdeskundige by Impaq.

© Impaq

v


Fasiliteerdersgids G03 ~ Wiskunde

Š Impaq

vi


Fasiliteerdersgids G03 ~ Wiskunde

6. LESPLANNE

© Impaq

vii


Fasiliteerdersgids G03 ~ Wiskunde

Š Impaq

viii


Fasiliteerdersgids G03 ~ Wiskunde

Kwartaal

1

6. LESPLANNE INHOUDSOPGAWE KWARTAAL 1 Datum

Week

1

2

Konsep/Aktiwiteit

Onderwerp: Getalle, bewerkings en verwantskappe Optelling en aftrekking 1.Getalname en -simbole Tel: bl. 3 nr. 2.3 Bewerkings: bl. 3 nr. 3.1 a – d Wb bl. 1 nr. 1.1 a – m en bl. 2 nr. 1.2 2. Getalname en -simbole Tel: bl. 4 nr. 4.1 Bewerkings: bl. 3 nr. 3.1 e – h Wb bl. 2 nr. 1.3 en bl. 1 nr. B1.1 n–x 3. Groter en kleiner as Tel: bl. 5 nr. 5 Bewerkings: bl. 3 nr. 3.2 a – c Wb bl. 2 nr. 2.1 en 2.2 4. Plekwaarde Tel: Wb bl. 9 nr. C1 a – e Bewerkings: Wb bl. 3 nr. 3.2 d – e Wb bl. 5 nr. 6.1 en 6.2 5. Plekwaarde Tel: bl. 9 nr. C1 f – j Bewerkings: bl. 3 nr. 3.3 a – d Wb bl. 6 nr. 6.3 6. Plekwaarde Tel: bl. 10 nr. 3 Bewerkings: Wb bl. 4 nr. 3.3 e – h Wb bl. 6 nr. 6.4 7. Plus deur afbreek/aantel/opbou Tel: bl. 10 nr. 4 Bewerkings: bl. 4 nr. 3.4 a – c van getalle Wb bl. 6 nr. 7.1 8. Plus deur albei getalle af te Bewerkings: bl. 4 nr. 3.4 d – f Wb bl. 7 nr. 7.2 breek 9. Woordsomme 10. Bewerkings

3

11. Aftrekking met 2-syfergetalle: Metode 1 12. Aftrekking met 2-syfergetalle: Metode 2: Afbreek van albei getalle Uitbreiding van metode 2 13. Breek albei getalle af om te bereken

© Impaq

Aktiwiteit en bladsynommer in werkboek

Bladsynommers in fasiliteerdersgids

7

10

12

15

18

21

23

26

Bewerkings: bl. 4 nr. 3.4 g – h Wb bl. 8 nr. 1 en 2 Bewerkings: bl. 9 nr. 2.1 a – d Wb bl. 10 nr. 6.1en bl. 11 nr. 6.2 Bewerkings: bl. 10 nr. 2.1 e – h Wb bl. 11 nr. 8 metode 1

28

Bewerkings: bl. 10 nr. 2.2 a – d Wb bl. 12 metode 2 Wb bl. 13 nr. 1

35

Bewerkings: bl. 10 nr. 2.2 e – h Wb bl. 13 nr. 2

37

1

30 33


Fasiliteerdersgids G03 ~ Wiskunde

Kwartaal

14. Breek albei getalle af: Metode 3 Bewerkings –Toets antwoorde 15 Woordsomme

4

5

6

7

7

8

9

© Impaq

Bewerkings: bl. 10 nr. 5 en Wb bl. 14 Metode 3 Wb bl. 14 nr. 2 Bewerkings: bl. 11 nr. 7.1 en 7.2 Wb bl. 14 nr. 1 en 2 16. Hersiening – Getalbegrip deel Tel: bl. 16 nr. 3 Bewerkings: bl. 16 nr. 2 1 en 2 Wb bl. 15 deel 1 en 2 17. Bewerkings Wb bl. 16 nr. 4 – 8 18. Woordsomme Wb bl. 17 nr. 9 Onderwerp: Getalle, bewerkings en verwantskappe Vermenigvuldiging, groepering en verdeling 19. Werk met twees Wb bl. 18 nr. A 1.1 – 1.3 20. Werk met vywe Wb bl. 19 nr. 2.1 – 2.3 21. Werk met dries Wb bl. 20 nr. 3.1 – 3.3 22. Werk met viere Wb bl. 21 nr. 4.1 – 4.3 23. Getallelyn: Bl. 22 nr. 5.1 – 5.2 Vermenigvuldiging 24. Groepering Bl. 22 nr. 6.1 – 6.2 25. Vermenigvuldiging – Bl. 23 nr. 7 en 8 Hersiening 26. Veelvoude Wb bl. 24 nr. 9, 9.1, 9.2 27. Verdubbeling Wb bl. 24 nr. 10 – 13 28. Woordsomme Wb bl. 25 nr. 14.1 – 14.6 29. Groepering Wb bl. 26 nr. B1 – 2 30. Deling Wb bl. 26 nr. 3.1 – 3.3 en 4 – 6 31. Deling Wb bl. 27 nr. 7.1 – 7.4 32. Vermenigvuldiging en Wb bl. 28 nr. 8.1 en 8.2 deling 33. Halveer Bewerkings: bl. 28 nr. 9a – d Wb bl. 28 nr. 10 34.Deling met ’n res Wb bl. 29 nr. 11.1 – 11.5 35.Woordsomme Wb bl. 29 nr. 12.1 – 12.5 Onderwerp: Breuke en geld 36. Breuke Wb bl. 31 nr. A1 – 3 37. Breuke Wb bl. 32 nr. 4 – 7 38. Breuke Wb bl. 33 nr. 8 – 10 39. Breuke Wb bl. 34 nr. 11 – 12 40. Woordsomme Wb bl. 35 nr. 13.1 – 13.3 41. Geld Wb bl. 35 nr. B1 – 4 42. Geld Wb bl. 36 nr. 5 – 7 43. Geld Wb bl. 37 nr. 8 – 10 44. Geld Wb bl. 38 nr. 11 – 14 45. Geld Wb bl. 39 nr. 15 – 16 Onderwerp: Patrone en funksies 46. Patrone en getalpatrone Wb bl. 40 nr. 1 Wb bl. 42 nr. 4 47. Patrone en getalpatrone Wb bl. 41 nr. 2

2

39

40 42

43 45

47 50 51 53 55 57 58 59 60 61 63 64 65 66 68 69 71

72 74 76 78 79 80 81 83 85 87

89 90

1


Fasiliteerdersgids G03 ~ Wiskunde

9 10

10

11

11 12

Kwartaal

Wb bl. 42 nr. 5 48. Patrone en getalpatrone Wb bl. 41 nr. 3 Wb bl. 42 nr. 6 en 7 Onderwerp: Ruimte en vorm 49. 2D-vorms Wb bl. 44 – 45 nr. 1 50.Vorms Wb bl. 46 nr. 2.1 – 2.2 en nr. 3 51. 2D-vorms Wb bl. 47 nr. 4.1 – 4.2 Onderwerp: Meting 52. Kalender Wb bl. 48 – 49 nr. A1 – A2 53. Tyd Wb bl. 49 nr. B1 – 5 54. Tyd Wb bl. 51 nr. 6 – 11 55. Tyd Wb bl. 52 nr. 12 – 16 56. Tyd Wb bl. 53 nr. 17 – 19 57. Volume/kapasiteit Wb bl. 54 nr. C1.1 – 1.2, 2.1 – 2.2 58. Volume/kapasiteit Wb bl. 55 nr. 3.1 – 3.3, 4 Onderwerp: Datahantering 59. Datahantering Wb bl. 57 nr. 1 – 3 60. Datahantering Wb bl. 58 nr. 4 61. Datahantering Wb bl. 59 nr. 5

1

92

94 95 96

98 100 102 103 104 106 107

109 110 111

Benodighede •

Tellers bv. knope of boontjiepitte. Vuurhoutjies (ongeveer 500), rekkies om vuurhoutjies vas te maak.

100-getallekaart en 200-getallekaart (agter in die boek ingevoeg). Vergroot tot A3. Kan gelamineer word of in deurskynende plastieksakkie geplaas word sodat die leerder met die witbordpen daarop kan skryf en weer skoon vee. Leë 100-kaarte (agter in die boek ingevoeg).

Tydhouer bv. stophorlosie.

Getalname en -simbole. Knip dit uit sodat die leerder fisies daarmee kan werk. Die fasiliteerder kan dit op papier/karton skryf soos nodig.

Wit skryfbordjie met pen en uitveër. Grys HB-potlood, inkleurkryte en Werkboek.

Wit bordkryt en plaveisel (skryf op plaveisel met bordkryt en kan weer met water afgespoel word).

Spreikaarte (agter in die boek ingevoeg), diagram: Apiepark (agter in die boek ingevoeg).

Getallelyn wat op karton is, kan gelamineer word sodat die leerder met die witbordpen daarop kan skryf en weer uitvee. Geen getalle word op die getallelyn geskryf nie.

Tydskrif, skêr, papier, karton (A4 en A3), wol, kokipenne.

© Impaq

3


Fasiliteerdersgids G03 ~ Wiskunde

Kwartaal

1

Suid-Afrikaanse note en munte. Werklike voorbeelde of prente waarmee die leerder kan werk.

2D-vorms (driehoek, sirkel, vierkant, reghoek) en ander vorms/voorwerpe om patrone te pak.

3D-vorms (agter in die boek ingevoeg) en 3D-name (agter in die boek ingevoeg) en prente.

Leë bokse, bottels, konfytblik en kleiner blik, klip, tennisbal, blare, maatbekers, prente van verskillende soorte skale/werklike voorbeelde van skale, albasters, appel, sand, advertensiebladsye en prente van produkte met massa/werklike voorbeelde van produkte.

Kalender, analooghorlosie (werkende horlosie vir die lokaal en een waarvan die leerder die wysers kan skuif/gelamineerde horlosie waarop die leerder wysers kan teken en uitvee) en digitale horlosie. Papierbord, skuifspeld wat die horlosiewysers sal draai.

+, –, x, ÷, =, <, > op los kaartjies (verskeie is nodig – agter in die boek ingevoeg).

Honderde blok, tiene blokke, ene blokkies (agter in die boek ingevoeg – verskeie van elk).

Fasiliteerdersriglyne Die werk in hierdie boek is nie nuut nie, maar die benadering is anders as dit waaraan die meeste onderwysers gewoond is. Die primêre doelwit is om ’n gesonde grondslag van getalbegrip te vorm, asook om ’n bewustheid van vorm en grootte te ontwikkel, waarop die verdere studie in wiskunde gebou kan word. Om getalle met kundigheid op te tel, af te trek, te vermenigvuldig en te deel, bekwaam leerders om berekeninge te kan doen en wiskundeprobleme op te los. Wanneer berekeninge gedoen word, moet leerders nie ontmoedig word om enige metode van hul keuse en wat hulle kan verduidelik, te gebruik nie. Nietemin, moet hulle gelei word om tog die mees effektiewe metodes te gebruik. Die leerder moet elke vraag in elke oefening in hierdie boek doen en bemeester om voordeel uit die ontwikkelde begripsopleiding te trek. Wanneer daar na bladsye in die fasiliteerdersgids verwys word, is dit bladsye in die Werkboek. Dit is belangrik dat die leerders elke aktiwiteit geniet sodat hulle ’n liefde vir wiskunde ontwikkel. NB! Die fasiliteerder moet elke aktiwiteit deurwerk voordat dit aan die leerder oorgedra word. Lees elke aktiwiteit deur tot aan die einde sodat jy presies weet wat in elke aktiwiteit van die leerder en fasiliteerder verwag gaan word. Tydsbeplanning: 7 ure per week moet aan Wiskunde gespandeer word. Die voorstel is om 4 dae 1 uur en 30 minute en een dag 1 uur aan Wiskunde te spandeer. Die aktiwiteite in hierdie gids is uitgewerk met die oog op die tydsbesteding aan Wiskunde volgens die KABV-beleid. Let asb. daarop dat die leerder nie vir 1 uur 30 minute kan konsentreer nie. Maak dus seker die leerder kry genoeg geleentheid deur die les om ’n breuk te vat. Assessering (2 per kwartaal): Vir graad 3 is dit deurlopende informele assessering. Dit beteken dat die fasiliteerder die leerder gaan waarneem en assesseer sonder dat die leerder aan toetse blootgestel gaan word.

© Impaq

4


Fasiliteerdersgids G03 ~ Wiskunde

Kwartaal

1

Leerlinge moet wiskunde as ’n speletjie, wat met getalle gespeel word, ervaar. Die onderwerpe vir elke kwartaal word behandel in die volgorde soos voorgeskryf deur die KABV-beleid.

Simbole en afkortings Wb

werkboek

=

is gelyk aan

nl.

naamlik

>

is groter as

d.i.

dit is

<

is kleiner as

m.a.w. met ander woorde

is ongeveer gelyk aan

vm.

voormiddag

nm.

namiddag

2D-vorm

tweedimensionele vorm

bv.

byvoorbeeld

3D-vorm

driedimensionele vorm

Benodighede Die leerder moet vir al die aktiwiteite die volgende beskikbaar hê. Alle ekstra benodighede word dan by elke les gevoeg. •

Werkboek, grys HB-potlood en inkleurpotlode.

100-getallekaart en 200-getallekaart, spreikaarte, gelamineerde getallelyn, tellers.

Witbordjie, witbordpen en uitveër en tydhouer soos ’n stophorlosie.

© Impaq

5


Fasiliteerdersgids G03 ~ Wiskunde

Kwartaal

Kwartaal 1

Getalle, bewerkings en verwantskappe

Afdeling 1

Optelling en aftrekking

1

A. In die mondelinge en praktiese aktiwiteitsafdeling, moet die leerder die volgende kan doen: 1.

Oefen en tel van voorwerpe tot ten minste 200 vaslê,

Groepe van tien, twintig en honderd te maak

Met gebruik van blokkies, tellers of bondels vuurhoutjies bv. jy moet sê dat die onderstaande diagram die getal eenhonderd-vier-en-twintig voorstel. 100

10

10

4

2.

Die volgende identifiseer, herken en lees: •

Getalsimbole van 0 – 500 (bv. 8).

Getalname van 0 – 250 (bv. twintig).

B. In die geskrewe oefeningsafdeling, sal die leerder: 1.

Die getalname van getalle van 1 tot 100 skryf (bv. twintig).

2.

Getalsimbole van getalle van 0 tot 500 skryf (bv. 8).

3.

Telgetalle tot 99 orden en vergelyk.

© Impaq

6


Fasiliteerdersgids G03 ~ Wiskunde

Kwartaal

4.

Hoofrekene wat optelling van getalle tot 20 behels, doen.

5.

Aantel in ene en veelvoude van twees, tiene en vywe tot 200 en honderde tot 500.

6.

Ontbrekende getalle op getallelyne invul.

7.

Die plekwaarde van 2-syfergetalle hersien.

8.

Verskillende maniere om 2-syfergetalle op te tel, hersien.

9.

Woordsomme met antwoorde tot 99 doen.

C. 1.

1

Terugtel in ene en veelvoude van twees, tiene, vywe vanaf 200 en honderde vanaf 500 en dan die getalle neerskryf.

2.

Hoofrekene wat aftrekking vanaf 20 behels, doen.

3.

Optelsomme gebruik om aftreksomme te maak en omgekeerd.

4.

Verskillende maniere gebruik om tweesyfergetalle van mekaar af te trek.

5.

Woordsomme wat 1- en 2-syfergetalle behels, doen.

D. Gemengde vrae doen.

Aktiwiteit 1: Getalname en -simbole Tel: Bl. 3 nr. 2.3 Bewerkings: Bl. 3 nr. 3.1 a – d Bl. 1 nr. B1.1 a – m en bl. 2 nr. 1.2

Benodighede •

Tellers bv. knope of boontjiepitte. 200-getallekaart (agter in die boek ingevoeg), 200getallekaart vergroot tot A3, 100-getallekaart vergroot tot A3 (albei kaarte gelamineer/oorgetrek met plastiek sodat daar met die witbordpen op geskryf kan word en afgevee kan word).

Getalname en -simbole (sien les), getalname van een-tot-twintig en getalsimbole van 1 tot 20.

Wit skryfbordjie met pen en uitveër, grys HB-potlood en Werkboek.

© Impaq

7


Fasiliteerdersgids G03 ~ Wiskunde

Kwartaal

1

Tel 1. Gebruik 100 tellers en pak groepe van 10 met die tellers. Tel die aantal groepe (10).Tel nou in tiene terwyl daar na elke groep gewys word (100). 2. Tel nou in ene van 1 tot 50 deur ’n 200-getallekaart te gebruik. Die leerder moet elke getal op die getallekaart wys terwyl hul dit tel. Tel en wys van 39 tot 88. Tel en wys van 123 tot 156.

Skriftelike aktiwiteit: Bl. 3 nr. 2.3

Antwoorde: Bl. 3 nr. 2.3 a) 13, 23, 31, 32, 33

b) 44, 45, 46, 54, 64

c) 44, 55, 66, 77, 88

Hoofrekene Die leerder moet die volgende bewerkings so vinnig as moontlik mondelings beantwoord: 5+5=

3+8=

12 + 1 =

6+4=

4+9=

9+3=

2+8=

10 + 2 =

8+5=

Skriftelike aktiwiteit: Bl. 3 nr. 3.1a – d Neem ’n tydhouer en kyk hoe lank dit die leerder neem om die somme te doen. Skryf die aantal wat korrek is sowel as die tyd in die werkboek. Die leerder moet probeer om elke les se bewerkings so vinnig as moontlik te voltooi.

Antwoorde: Bl. 3 nr. 3.1a – d a) 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10

b) 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11

c) 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12

d) 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13

Begripontwikkeling: Getalname en -simbole 1. Die fasiliteerder pak ’n paar getalname en getalsimbole uit. Dit moet verskillendes wees en nie bymekaar pas nie. Die leerder moet nou die oorblywende getalname en -simbole by die regte plek uitpak sodat die getalnaam en getalsimbool bymekaar pas.

© Impaq

8


Fasiliteerdersgids G03 ~ Wiskunde

Kwartaal

1

2. Die fasiliteerder gee ’n groot 200-getallekaart (vergroot tot A3) vir die leerder. Sit die getallekaart op die grond. Die leerder sit voor die getallekaart en gooi ’n boontjiepit of teller op ’n getal op die getallekaart. Hou die teller op die getal. Die leerder moet dan elke keer sê watter getal dit is. Die leerder gooi ’n volgende teller en sê watter getal dit is. Al die tellers bly op die getallekaart tot na afloop van hierdie oefening. Probeer soveel as moontlik en ’n verskeidenheid getalle doen. Die fasiliteerder kan ook die boontjiepit/teller op getalle gooi wat die leerder moet sê watter getal dit is. 3. Die fasiliteerder sit die groot 100-getallekaart voor die leerder neer. Die leerder gooi die teller op ’n getal en moet dan daardie getal se naam op die witbordjie skryf. Die tellers bly ook op die getalle sodat dieselfde getal nie oor en oor herhaal word nie. Die fasiliteerder kan nadat die leerder geskryf het, spelfoute regmaak. Die fasiliteerder moet egter nie te veel tyd aan die spelling spandeer nie. Die leerder kan net daarop gewys word. 4. Die fasiliteerder skryf ’n paar getalname op papier/karton en knip dit uit. Kies verskillende getalle tussen 0 en 100. Die getalle moet nie op mekaar volg nie. Hou die getalname geskommel en onderstebo vir die leerder. Die leerder kies een van die getalname, lees die naam en skryf dan die getalsimbool op die witbordjie. 5. Herhaal nr. 1 – 3 baie goed.

Skriftelike aktiwiteit: Bl. 1 nr. 1.1 a – m en bl. 2 nr. 1.2

Antwoorde: Bl. 1 nr. 1.1 a – m en bl. 2 nr. 1.2 1.1 a) een

c) vier

e) vyf

g) sewe

i) agt

k) veertien

b) ses

d) nege

f) twee

h) drie

j) elf

l) sewentien

m) vyftien

1.2 a) 16

f) 45

k) 12

b) 59

g) 18

l) 67

c) 24

h) 22

m) 85

d) 7

i) 15

n) 96

e) 11

j) 39

o) 73

Ondersteuningsoefeninge Die leerder kan die oefening soos in nr. 1 en 2 inoefen. Dit is belangrik dat die leerder die getalname kan lees en skryf.

© Impaq

9


Fasiliteerdersgids G03 ~ Wiskunde

Kwartaal

1

Aktiwiteit 2: Getalname en -simbole Tel: Bl. 4 nr. 4.1 Bewerkings: Bl. 3 nr. 3.1 e – h Bl. 2 nr. 1.3 en bl. 1 nr. B 1.1 n – x

Benodighede Soos vir aktiwiteit 1 en sirkels wat die fasiliteerder uit papier/plastiek maak wat getalle op die groot 100- en 200-getallekaart kan toemaak.

Tel 1. Hersien tel in twees van 0 tot 100. Die leerder moet by verskillende getalle kan begin en stop. 2. Die leerder merk met die witbordpen die getalle op die 200-getallekaart. Getalle wat in twees getel word van 100 tot 200. Die leerder oefen om hierdie getalle te tel. Vra die leerder of hy/sy kan sien watter patroon gevorm is. Elke tweede getal is gemerk. Die leerder moet weet dat wanneer in twees getel word, elke keer met 2 geplus word. 3. Hersien tel in tiene van 0 tot 100. Die leerder merk die getalle wat getel word tot 200. Oefen om hierdie getalle te tel. Vra die leerder of hy/sy kan sien watter patroon gevorm is. Die getalle is almal onder mekaar. Die leerder moet weet dat wanneer in tiene getel word, elke keer met 10 geplus word.

Skriftelike aktiwiteit: Bl. 4 nr. 4.1

Antwoorde: Bl. 4 nr. 4.1 a) 139, 140, 141, 142, 143

e) 200, 210, 220, 230, 240

b) 178, 179, 180, 181, 182

f) 370, 380, 390, 400, 410

c) 50, 52, 54, 56, 58

g) 80, 85, 90, 95, 100

d) 126, 128, 130, 132, 134

h) 180, 185, 190, 195, 200

Hoofrekene Die leerder moet die volgende bewerkings so vinnig as moontlik mondelings beantwoord: 12 + 3 =

© Impaq

4 + 12 =

15 + 3 =

10


Fasiliteerdersgids G03 ~ Wiskunde

Kwartaal

11 + 4 =

13 + 1 =

14 + 5 =

6 + 11 =

11 + 5 =

12 + 6 =

2 + 14 =

16 + 0 =

9+7=

1

Skriftelike aktiwiteit: Bl. 3 nr. 3.1 e – h Neem ’n stophorlosie/tydhouer en kyk hoe vinnig die leerder die kolomme skriftelik kan beantwoord. Skryf die tyd en die puntetelling by die kolomme.

Antwoorde: Bl. 3 nr. 3.1 e – h e) 14, 14, 14, 14, 14, 14

f) 15, 15, 15, 15, 15, 15

g) 16, 16, 16, 16, 17, 17

h) 18, 18, 18, 19

Begripontwikkeling: Getalname en -simbole 1. Hersien aktiwiteit 1. 2. Die fasiliteerder sit die plastiek-/kartonsirkels op sekere getalle op die 200-getallekaart. Die leerder moet dan sê watter getalle onder die sirkels is. Die leerder skryf dan die getalnaam en -simbool op die witbordjie. 3. Die fasiliteerder gee getalle tussen 100 en 500. Die leerder moet die getalsimbool (bv. 134) op die witbordjie skryf.

Skriftelike aktiwiteit: Bl. 2 nr. 1.3 en bl. 1 nr. B1.1 n – x

Antwoorde: Bl. 2 nr. 1.3 en bl. 1 nr. B1.1 n – x 1.3 1.3a) 106

d) 395

b) 273

e) 408

c) 437

f) 106

g) 306

B1.1 n) twaalf

o) sestien

p) dertien

q) agtien

r) negentien

t) agt-en-

u) een-en-

v) drie-en-

w) vyf-en-

x) twee-en-

© Impaq

11

s) sewe-entwintig


Fasiliteerdersgids G03 ~ Wiskunde

dertig

Kwartaal

veertig

vyftig

sestig

1

tagtig

Ondersteuningsoefeninge Herhaal en oefen die verskillende oefeninge in die aktiwiteit. Die leerder moet die getalname kan lees en skryf.

Aktiwiteit 3: Groter en kleiner as Tel: Bl. 5 nr. 5 Bewerkings: Wb bl. 3 nr. 3.2 a – c Wb bl. 2 nr. 2.2

Benodighede •

Tellers bv. knope of boontjiepitte, 200-getallekaart, wit skryfbordjie met pen en uitveër, bordkryt en plaveisel, gelamineerde getallelyn

Grys HB-potlood, werkboek, twee items wat in grootte verskil, skryf <, > en = tekens op papier en knip dit uit.

Tel Die fasiliteerder gee vir die leerder ’n gelamineerde getallelyn en skryf ’n paar getalle op en die leerder moet die res van die getalle inskryf. Getalle deur in twees van 120 tot 160 tel. Getalle deur in vywe van 150 tot 200 te tel. Getalle deur in tiene van 250 tot 450 te tel. Getalle deur in honderde tussen 0 en 500 te tel. Vee elke keer die getalle uit en skryf die volgende getalle in.

Skriftelike aktiwiteit: Wb bl. 5 nr. 5

Antwoorde: Bl. 5 nr. 5 A

© Impaq

B

C

D

a) 10

20

40

50

b) 10

20

25

35

c)

148

149

151

153

d) 198

200

201

203

12


Fasiliteerdersgids G03 ~ Wiskunde

Kwartaal

e) 164

168

170

174

f)

280

300

310

330

g) 400

410

420

450

h) 0

200

500

600

1

Hoofrekene Die leerder moet die volgende bewerkings so vinnig as moontlik mondelings beantwoord: 2+5=

5+6=

6+5=

8+4=

4+4=

7+4=

7+5=

9+5=

2+8=

3+7=

12 + 4 =

12 + 3 =

Skriftelike aktiwiteit: Wb bl. 3 nr. 3.2 a – c Neem ’n stophorlosie/tydhouer en kyk hoe vinnig die leerder die kolomme skriftelik kan beantwoord. Skryf die tyd en die puntetelling by die kolomme.

Antwoorde: Wb bl. 3 nr. 3.2 a – c a) 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

b) 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

c) 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Begripontwikkeling: Groter en kleiner as 1.

Wys vir die leerder twee items waarvan die een item groter as die ander een is. Vertel nou vir die leerder dat ’n mens getalle kry waar een getal ook groter as ’n ander getal is. Skryf verskillende getalle tussen 0 en 100 op die plaveisel met bordkryt en vra die leerder om op ’n getal te gaan staan. Vra nou die leerder om ’n getal te kies wat groter as daardie getal is en die leerder moet dan op daardie getal gaan staan. Herhaal dit nou met verskeie getalle totdat die leerder dit goed bemeester het.

2.

Wys nou vir die leerder twee items waarvan een kleiner as die ander een is. Verduidelik nou weer dat daar ook getalle is waarvan een getal kleiner as ’n ander getal is. Gebruik weer die syfers op die plaveisel. Gee vir die leerder ’n getal en vra nou vir die leerder om op ’n getal te gaan staan wat kleiner as daardie getal is.

3.

Gebruik weer die syfers op die plaveisel en vra nou vir die leerder om op ’n getal groter as ___ te gaan staan. Staan nou op ’n getal wat kleiner as ___ is. Gee verskeie opdragte met groter as en kleiner as gemeng om te sien of die leerder dit goed ken.

© Impaq

13


Fasiliteerdersgids G03 ~ Wiskunde

Kwartaal

1

4.

Wys die leerder hoe die groter-as-teken lyk (>). Teken dit op die witbordjie. Die leerder moet die groter-as-teken op papier/karton teken en by dit die woorde “groter as” skryf. Die leerder skryf ’n voorbeeld by bv. 34 > 30. Sit die papier teen die muur vas. Herhaal dit met die kleineras-teken (<). Die leerder skryf die teken, die woorde (“kleiner as”) en ’n voorbeeld by en sit dit teen die muur vas. Verduidelik aan die leerder dat ’n maklike manier om die “<”-teken te onthou, is dat wanneer jy ʼn reguit strepie byvoeg dit soos ’n k lyk. Die k help jou dan om te onthou dat dit kleiner as is. K = kleiner as = <. Hierdie kan ook op die karton by die kleiner as geskryf word.

5.

Wys vir die leerder die “=”-teken geskryf op die witbordjie en vra die leerder wat dit is. Die leerder sal weet dat dit die “is gelyk aan”-teken is. Vra die leerder of hy/sy weet wat die teken beteken. (Dat die een kant presies dieselfde het of dieselfde as die ander kant is). Die leerder teken die = en die woorde “is gelyk aan” en ’n voorbeeld op papier/karton en sit dit teen die muur vas. Bv. 33 = 33 en 12 + 3 = 15.

6.

Gee nou vir die leerder twee getalle en die leerder moet die getalle op die witbordjie skryf. Tussen die twee getalle moet hy/sy die <, > en = wat uit papier geknip is, neersit. Kyk of die leerder die regte simbool gebruik het.

#

Indien die leerder hier probleme ondervind, kan 100-getallekaart gebruik word om te sien watter getalle groter is en watter getalle kleiner is. Wys die leerder watter kant toe beweeg word wanneer die getalle groter word en wanneer die getalle kleiner word.

Skriftelike aktiwiteit: Wb bl. 2 nr. 2.2

Antwoorde: Bl. 2 nr. 2.2 a) >

b) <

c) <

d) <

e) <

f) >

Ondersteuningsoefeninge Skryf twee getalle op die witbordjie en die leerder moet die verskillende tekens gebruik om die som te voltooi. Die leerder kan die 200-getallekaart gebruik om te kyk watter getal groter/kleiner as is.

© Impaq

14


Fasiliteerdersgids G03 ~ Wiskunde

Kwartaal

1

Aktiwiteit 4: Plekwaarde Tel: Wb bl. 9 nr. C1a – e Bewerkings: Wb bl. 3 nr. 3.2 d – e Wb bl. 5 nr. 6.1 en 6.2

Benodighede •

Tellers, 200-getallekaart, wit skryfbordjie met pen en uitveër, grys HB potlood, werkboek.

Apiediagram, bondels vuurhoutjies (9 x 10 per bondel vasgemaak met ’n rekkie + 9 los vuurhoutjies). Die leerder het self die bondels van 10 gemaak. Hier kan unifix-blokkies of legoblokkies ook gebruik word. Spreikaarte (agter in die boek ingevoeg).

Tel 1. Die leerder gebruik die 200-getallekaart en tel agteruit in twees. Fokus op die getalle tussen 100 en 200. Die leerder kan die getalle met die witbordpen op die getallekaart merk. 2. Tel agteruit in tiene van 200 tot 100. Kan herhaal word soos in nr. 1. 3. Tel agteruit in vywe van 200 tot 100. Kan soos nr. 1 gedoen word.

Skriftelike aktiwiteit: Wb bl. 9 nr. C1a – e

Antwoorde: Bl. 9 nr. C1a – e a) 140, 139, 138, 137, 136 b) 123, 122, 121, 120, 119 c) 108, 106, 104, 102, 100 d) 164, 162, 160, 158, 156 e) 150, 140, 130, 120, 110

Hoofrekene Die leerder moet die volgende bewerkings so vinnig as moontlik mondelings beantwoord: 12 + 6 =

12 + 5 =

10 + 4 =

4 + 15 =

3 + 11 =

9+8=

8+3=

10 + 8 =

6+7=

© Impaq

15


Fasiliteerdersgids G03 ~ Wiskunde

Kwartaal

1

Skriftelike aktiwiteit: Wb bl. 3 nr. 3.2 d – e Neem ’n stophorlosie/tydhouer en kyk hoe vinnig die leerder die kolomme skriftelik kan beantwoord. Skryf die tyd en die puntetelling by die kolomme.

Antwoorde: Wb bl. 3 nr. 3.2 d – e d) 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

1.

e) 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Begripontwikkeling: Plekwaarde Benodighede: Diagram soos aangeheg. Bondels vuurhoutjies (9 x 10 per bondel vasgemaak met ’n rekkie + 9 los vuurhoutjies). Die fasiliteerder vertel die volgende storie aan die leerder: Daar was eendag ’n seun (pas aan by die leerder wat voor jou sit bv. Pieter) wat saam met sy ma op ’n uitstappie gegaan het. Mamma het gesê dat hulle na die apiepark toe gaan. Hulle klim in die motor en ry baie ver. Die apiepark is nie so naby aan hulle huis nie. Op pad soontoe geniet hulle die eetgoed in die mandjie en speel telspeletjies. By die apiepark aangekom, is Pieter baie opgewonde veral omdat hy nou al baie lank stil gesit het. Die gids neem hulle deur die apiepark en vertel hulle alles wat nodig is om van die apiepark te weet. Hy vertel hulle ook dat die hokke op ’n spesiale manier werk. Daar is verskillende rye hokke met reëls. Die eerste ry het nege hokke en in elke hok mag daar net een apie wees want die hokke is nie baie groot nie. Hierdie ry noem ons die ENE ry. Die tweede ry het plek vir 10 apies in elke hok en daar mag glad nie minder apies in een van hierdie hokke gesit word nie omdat dit baie werk is om hierdie hokke skoon te maak. Hierdie ry word die TIENE ry genoem. Hier het nou net ’n vragmotor met 29 apies gestop. Sal jy gou help om die apies in die hokke te kry? Nou moet die leerder die vuurhoutjies gebruik vir die apies. Vra die leerder of hy/sy ’n idee het hoe om die apies in die hok te sit. NS: Begin onder in die diagram pak en werk boontoe. Lei die leerder om twee bondels van 10 vuurhoutjies by die tiene-kolom te voeg en een stokkie per blokkie by die ene-kolom. Lê klem op die ene ry wat net een apie per hok mag kry en die tiene ry wat net 10 apies per hok mag inkry. Sjoe, nou het ons hard gewerk. Ek dink ons kan elkeen ’n koeldrank drink. Terwyl hulle koeldrank drink, kom daar nog ’n trokkie met ’n apie aan. In watter hok gaan ons hierdie apie nou sit? Gee die leerder geleentheid om self ’n plan uit te werk. Onthou die apie mag nie alleen in die TIENE ry gaan nie. Daardie hokke word nie oopgemaak vir een apie nie, net vir 10. Die ENE ry is vol met een apie in elke hok.

© Impaq

16


Fasiliteerdersgids G03 ~ Wiskunde

1

Kwartaal

Oplossing: Ons vat elke apie in die ENE hokke en sit hulle saam met die apie wat nou net gekom het. Dan is daar nou 10 apies wat in ’n hok in die TIENE ry kan kom. Nou is drie van die TIENE hokke vol en al die ENE hokke is oop. Nie lank daarna nie kom daar nog vier apies daar aan. Waar gaan hulle nou inpas? Plaas vuurhoutjies in die regte kolom (een in elke ene blokkie – pak van onder af). Nou is drie van die TIENE hokke vol en vier van die ENE hokke vol. So kan die storie uitbrei totdat jy seker is dat die leerder die begrip verstaan. Gebruik elke keer vuurhoutjies vir die apies. 2.

3.

4.

Die leerders pak die volgende getalle met die bondels vuurhoutjies en 9 los vuurhoutjies in die diagram. Begin van onder af pak. Na elke getal wat gepak is, vra vrae: Hoeveel tiene is daar en hoeveel ene is daar? Soos vetgedrukte letters hieronder. Die leerder pak getal met vuurhoutjies en sê eers bv. 26 = 2 bondels van 10 en 6 los vuurhoutjies. Die leerder skryf dan op die witbordjie bv. 26 = 20 + 6 26

=

2 bondels van 10 en 6 los vuurhoutjies

26 = 20 + 6

2 tiene en 6 ene

15

=

1 bondel van 10 en 5 los vuurhoutjies

15 = 10 + 5

1 tien en 5 ene

18

=

1 bondel van 10 en 8 los vuurhoutjies

18 = 10+8

1 tien en 8 ene

39

=

3 bondels van 10 en 9 los vuurhoutjies

39 = 30 + 9

3 tiene en 9 ene

27

=

2 bondels van 10 en 7 los vuurhoutjies

27 = 20 + 7

2 tiene en 7 ene

Die leerder moet hier weet hoeveel ene daar in tien is. Die leerder pak 10 vuurhoutjies. Wys vir die leerder dat 10 los vuurhoutjies ’n tien maak. (Maak die bondel vas met rekkie). Hoeveel ene is daar in 100? (100). Hoeveel tiene is daar in 100? Die leerder neem 100 vuurhoutjies en maak groepe van 10 en maak vas met rekkies. Die leerder moet sien dat daar 10 bondels is en dit beteken 10 tiene maak 100. Die leerder moet weet aan watter kant is die tiene en ene in ’n getal. Die getal 36: die 3 is die tiene en die 6 is die ene.

Skriftelike aktiwiteit: Wb bl. 5 nr. 6.1 en 6.2

Antwoorde: Bl. 5 nr. 6.1 en 6.2 a) 10

b) 100

c) 10

d i) 6

ii) 8

ii) 3

iii) 2

iv) 4

v) 7

vi) 9

iii) 3

iv) 4

v) 9

vi) 7

e i) 1

Ondersteuningsoefeninge Indien die leerder nie die geskrewe oefening bemeester nie, hou aan oefen met die vuurhoutjies. Vra die leerder om bv. 12 te pak en herhaal dan 12 = 10 + 2 = 1 tien (1 bondel vuurhoutjies) en 2 © Impaq

17

Gr 3 wiskunde fasiliteerdersgids prac maths  
Gr 3 wiskunde fasiliteerdersgids prac maths