Page 1

Í2!È-A-MAM-FG01lÎ

1

9

0

1

-

A

-

M

A

M

-

F

G

0

1

WISKUNDE FASILITEERDERSGIDS: PRAC MATHS Graad 1

A member of the FUTURELEARN group


Wiskunde Fasiliteerdersgids

1901-A-MAM-FG01

Í3!È-A-MAM-FG01mÎ

Graad 1

Aangepas vir KABV

H Erasmus


Fasiliteerdersgids Graad 1 ~ Wiskunde

Inhoudsopgawe Inleiding vir die fasiliteerder................................................................................................................9 Impaq se benadering tot wiskunde in graad 1....................................................................................9 Getalle, bewerkings en verwantskappe..............................................................................................9 Patrone, funksies en algebra..............................................................................................................9 Ruimte en vorm................................................................................................................................10 Meting...............................................................................................................................................10 Datahantering...................................................................................................................................10 Materiaal en hulpbronne...................................................................................................................10 Hoe om die materiale en hulpbronne te gebruik..............................................................................10 Voorgestelde dagprogram vir graad 1..............................................................................................12

Kwartaal 1 Leereenheid 1..................................................................................................................................13 Week 1: Posisie in die ruimte...........................................................................................................13 Dag 1............................................................................................................................................13 Dag 2............................................................................................................................................14 Dag 3............................................................................................................................................16 Dag 4............................................................................................................................................17 Dag 5............................................................................................................................................19 Week 2: Uittel van voorwerpe; patrone............................................................................................20 Dag 6............................................................................................................................................20 Dag 7............................................................................................................................................21 Dag 8............................................................................................................................................23 Dag 9............................................................................................................................................24 Dag 10..........................................................................................................................................25 Leereenheid 2..................................................................................................................................26 Week 3: Aanleer van 0; reghoeke....................................................................................................26 Dag 1............................................................................................................................................26 Dag 2............................................................................................................................................27 Dag 3............................................................................................................................................28 Dag 4............................................................................................................................................30 Dag 5............................................................................................................................................31 Week 4: Aanleer van 1 en 2.............................................................................................................32 Dag 6............................................................................................................................................32 Dag 7............................................................................................................................................33 Dag 8............................................................................................................................................35 Dag 9............................................................................................................................................36 Dag 10..........................................................................................................................................38 Leereenheid 3.................................................................................................................................39 Week 5: Aanleer van 3 en 4.............................................................................................................39 Dag 1............................................................................................................................................39 Dag 2............................................................................................................................................40 Dag 3............................................................................................................................................42 Dag 4............................................................................................................................................43 Dag 5............................................................................................................................................44

3

Š Impaq


Fasiliteerdersgids Graad 1 ~ Wiskunde

Leereenheid Dag 1

1 Week 1:Posisie in die ruimte

Sessie 1: Tel vorentoe en terug Die leerders behoort al tot 10 te kan tel. Oefen weer om tot 10 te tel deur na verskillende voorwerpe te wys. Tel byvoorbeeld 10 bakstene of 10 tafels. Die leerders gaan amper elke dag tel deur verskillende metodes te gebruik.

• • • •

Tel 10 bakstene. Tel 10 tafels. Loop 10 treë vorentoe en tel van 0 tot 10. Loop 10 treë agtertoe en tel van 10 tot 0. Klap jou hande 10 keer en tel saam. Stamp jou voete 10 keer en tel van 10 tot 0. Spring op een been en tel van 0 tot 10. Spring op die ander been en tel van 10 tot 0.

Meet die leerders. Laat die leerders teen ’n muur staan en gebruik ’n meetkaart of maak ’n merkie teen die muur. Vergelyk die leerders se lengtes. Wie is die langste? Wie is die kortste? Watter leerders is ewe lank? ens.Sessie 2: Links en regs Die onderskeid tussen links en regs is een van die belangrikste konsepte wat vasgelê moet word. Leerders wat nie dadelik tussen links en regs kan onderskei nie, ondervind probleme in alle vakke, byvoorbeeld as die fasiliteerder ’n opdrag gee om links bo op die papier te skryf en, terwyl die leerder nog probeer vasstel watter kant links en regs is, die volgende opdrag gee. Hierdie vaardigheid maak leerders gemaklik met oriëntasie ten opsigte van die ruimtes waarin hulle moet beweeg. Maak seker dat hierdie vaardigheid goed vasgelê word. Gee die volgende opdragte: • • • • • •

Wys jou regterhand. Wys jou linkerhand. Raak met jou regterhand aan jou voorkop. Raak met jou linkerhand aan jou maag. Raak met jou linkerhand aan jou knie. Raak met jou regterhand aan jou voet.

13

© Impaq


Fasiliteerdersgids Graad 1 ~ Wiskunde

• • •

Raak met jou regterhand aan jou tafel. Raak met jou linkerhand aan jou skouer. Raak met jou regterhand aan jou linkerarm.

Voltooi aktiwiteit 1 in werkboek 1. Die leerders trek hul linker- en regterhande met ’n uitdraaikryt na en kleur dit mooi in.Sessie 3: Meer en minder Wys vir die leerders verskillende hoeveelhede voorwerpe, byvoorbeeld blokkies. Hou 2 blokkies in die een hand vas en 5 blokkies in die ander hand. Die leerders wys watter hand die meeste of minste blokkies vashou. Die fasiliteerder kan ook 3 of 4 hopies met blokkies maak waar dit duidelik sigbaar is watter hopie die meeste blokkies het.

• •

Die leerders raai telkens watter hopie meer en minder blokkies het. Die leerders kyk ook na natuurlike voorwerpe en herken watter voorwerp meer of minder het. Byvoorbeeld: Die boom het meer blare as die ander boom.Dag 2 

Sessie 1: Tel en persepsie •

• • • • • • © Impaq

Tel drie keer van 0 tot 10 en van 10 tot 0. Elke leerder moet ’n voorwerp vashou, byvoorbeeld ’n potlood. Die fasiliteerder gee die volgende opdragte vir die leerders:

Sit die potlood op die tafel neer. Sit die potlood onder die tafel neer. Sit die potlood regs van die tafel neer. Sit die potlood voor die tafel neer. Sit die potlood links van die tafel neer. Herhaal die opdrag met ’n ander voorwerp, byvoorbeeld ’n stoel, en daarna ook met die leerder se liggaam. 14


Fasiliteerdersgids Graad 1 ~ Wiskunde

Sessie 2: Posisie in die ruimte Die leerders moet vertroud wees met voorwerpe wat bo en onder is. Hersien ook die konsepte “langer” en “korter” deur na verskillende voorwerpe in die klas te verwys. Byvoorbeeld: Die liniaal is langer as die skerpmaker. Voltooi aktiwiteit 2 en 3 in werkboek 1. Die leerders kleur die regte bal in elke prentjie in. Daarna herken hulle voorwerpe wat langer en korter is.Sessie 3: Posisie en kapasiteit Doen die volgende praktiese opdrag met die leerders: • • • • •

Sit jou uitveër op jou penneblik neer. Sit jou uitveër regs van jou penneblik neer. Sit jou uitveër agter jou penneblik neer. Sit jou uitveër onder jou penneblik neer. Sit jou uitveër links van jou penneblik neer. Demonstreer kapasiteit prakties met ’n glas wat vloeistof in het en ’n leë glas. Gooi die leӫ glas vol water. Gooi die water uit. Die leerders moet die konsep verstaan dat houers kapasiteit het.

Voltooi aktiwiteit 4 en 5 in werkboek 1. Die leerders teken die regte kleur bal in elke boks en vul daarna die kapasiteit op die werkkaart in volgens die instruksies.15

© Impaq


Fasiliteerdersgids Graad 1 ~ Wiskunde

Dag 3 Sessie 1: Bou ’n patroon Demonstreer twee soorte patrone. Die eerste patroon moet uit vorms bestaan, byvoorbeeld sirkel, driehoek, vierkant; sirkel, driehoek, vierkant. Die volgende patroon moet uit verskillende kleure bestaan, byvoorbeeld blou, rooi, geel; blou, rooi, geel.

• • •

Bou ’n vormpatroon met enige vorms tot die leerders se beskikking. Dit moet konkrete voorwerpe wees. Die leerders kan byvoorbeeld verskillende vorms blare of takkies gebruik. Bou ’n kleurpatroon met konkrete voorwerpe. Die leerders kan enige voorwerpe gebruik. Elke leerder bou sy eie patroon. (Dit kan enige konsep insluit, soos lank en kort, groot en klein, ens.)Sessie 2: Patrone Verduidelik kortliks weer hoe patrone werk. Voltooi aktiwiteit 6 in werkboek 1. Die leerders voltooi die vormpatrone deur die laaste vorm in te vul. Daarna maak hulle ’n kleurpatroon van die vormpatrone deur die vorms verskillende kleure in te kleur.

• • • • •

Verduidelik die volgorde van verskillende gebeure. Wat gebeur eerste, tweede, derde en laaste? Verduidelik dit aan die hand van die volgende voorbeelde: Ek skryf ’n brief – ek pos die brief – die brief gaan na die poskantoor – die ander persoon ontvang die brief. Die voëltjie bou ’n nessie – die voëltjie lê ’n eier – die eier kraak – ’n kuikentjie broei uit. Ek eet ontbyt – ek gaan skool toe – ek gaan huis toe – ek gaan slaap. Die kelner neem die bestelling – die kok maak die kos – die kelner bring die kos – ek eet die kos. Ek skakel die ketel aan – ek haal ’n beker uit die kas – ek gooi koffie en kookwater in die beker – ek drink warm koffie.

 © Impaq

16


Fasiliteerdersgids Graad 1 ~ Wiskunde

Sessie 3: Die lui 8 Demonstreer die lui 8 op die bord. Die oefening sal die leerders help ontspan. Deel vir elke leerder ’n skoon vel papier uit. Maak seker dat die leerders die vel papier in lyn met elkeen se middellyn op die tafel neersit voordat hulle die lui 8 begin teken. Begin in die middel soos op die prentjie aangedui. Laat die leerders die konsep oor en oor oefen. Dit is belangrik om die oefening in die regte rigting te voltooi. Dit help om verskillende dele van die brein te aktiveer, konsentrasie te verbeter, die middellyn te kruis en stel die begin van letteroefeninge voor. Laat die leerders die oefening eers met die een hand doen, dan met die ander hand en laastens met al twee hande saam.

Voltooi aktiwiteit 7 in werkboek 1 deur die lyn oor die lui 8 te trek. Begin in die middel soos die pyltjie aandui. Maak seker dat die leerders hul werkboeke dwars draai. Die leerders gebruik elkeen ’n skoon vel papier en teken ’n lui 8 op die papier. Hulle kan dit oor en oor doen en ook verskillende hande daarvoor gebruik.Dag 4 Sessie 1: Tel en vergelyk ’n aantal voorwerpe Tel saam met die leerders van 1 tot 10 en van 10 tot 1. Gebruik dieregeluide om te tel, byvoorbeeld blaf soos ’n hond van 0 tot 10, miaau soos ’n kat van 10 tot 0. In hierdie sessie gaan die leerders ’n getal voorwerpe ten opsigte van meer as en minder as vergelyk. Wys vir die leerders ’n getal voorwerpe (5 tellers) en laat hulle hoeveelhede identifiseer wat meer as die getal is, byvoorbeeld daar is meer vensters en daar is meer uitdraaikryte as die tellers. Daarna moet hulle voorwerpe identifiseer wat minder as die getal tellers is, byvoorbeeld daar is twee asblikke of daar is een boekrak. Herhaal hierdie oefening met verskillende hoeveelhede tellers.

17

© Impaq

Gr 1 WISKUNDE FASILITEERDERSGIDS PRAC MATHS  
Gr 1 WISKUNDE FASILITEERDERSGIDS PRAC MATHS