Page 1

E-Government, elektronický podpis a datové schránky KPI úkol – Šimon Říha (396360)

Klíčová slova E-Government, datové schránky, CzechPOINT, elektronický podpis

Argumentace Tento text pojednává o rychle se rozvíjejícím fenoménu jménem e-Government. Dnes, v 21. století, zasahují informační technologie do našeho všedního života a stávají se jeho každodenní součástí. Proto je celkem pochopitelné, že se jejich využití projevilo také ve sféře veřejné správy. Rychlým tempem se vyvíjí jak ve sféře státní správy, tak i ve sféře samosprávy.

E-Government (z angl. Electronic Government = elektronická správa) se zabývá elektronizací výkonu veřejné správy. Jedná se o transformaci vnitřních a vnějších vztahů veřejné správy pomocí informačních a komunikačních technologií. Jejím cílem je pak rychlejší, spolehlivější a levnější poskytování služeb veřejné správy nejširší veřejnosti a zajištění větší otevřenosti veřejné správy ve vztahu ke svým uživatelům. Hlavním cílem e-Governmentu je zvýšení výkonnosti státní správy, které by mělo přispět především ke zjednodušení činností veřejnosti při styku s veřejnou správou. E-Government je bohulibý nástroj, kterak za využití moderních technologií maximálně zjednodušit život zákazníkům veřejné správy (občanům) a zároveň uspořit státu finanční prostředky spojené s vedením různých agend. Podle definice OSN je e-Government „trvalá povinnost veřejné správy zlepšovat vztah mezi občany a veřejným sektorem, poskytováním levných a efektivních služeb, informací a znalostí. Praktická realizace toho nejlepšího, co musí veřejná správa nabídnout“. Mezi základní služby e-Governmentu patří datové schránky, registry veřejné správy, autorizovaná konverze dokumentů, elektronický podpis, portály veřejné správy, e-podatelny, elektronická úřední deska, certifikáty a certifikační autority.


Czech POINT Jedná se o Projekt Ministerstva vnitra ČR, Czech POINT je zkratka pro Český podací, ověřovací a informační národní terminál. Na Czech POINTech můžeme získat údaje, které jsou vedeny v centrálních veřejných evidencích a registrech. Hlavní výhodou Czech POINTů je, že nám odpadá obíhání úřadů, tím že nalezneme informace na jednom místě. Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde může každý člověk zažádat o výpis z veřejných i neveřejných rejstříků, podat podání, zažádat o datovou schránku, či provést autorizovanou konverzi na žádost. Czech POINTy jsou v současné době rozšířeny na více než 6600 obecních a krajských úřadech, vybraných pracovištích České pošty, zastupitelských úřadech, kancelářích Hospodářské komory a také v kancelářích notářů.

Datové schránky Datové schránky byly v České republice zavedeny zákonem č. 300/2008 sb. O elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, který nabyl účinnosti dne 31. Července 2009. Tento zákon a další související právní předpisy, přinesly zásadní změny v doručování dokumentů, které se nejvýznamněji projevily v oblasti elektronické komunikace mezi orgány veřejné moci navzájem a také orgány veřejné moci a adresáty veřejné správy. Zřizovatelem datových schránek je Ministerstvo vnitra České republiky, které také ručí za jejich správu. Provozovatelem informačního systému datových schránek je držitel poštovní licence v současnosti Česká pošta. Tento informační systém vede informace o vlastnících datových schránek, samotných datových schránkách a dále informace o uživatelích systému, jejich oprávněních, postupech doručení a doručovaných zprávách. Podle zákona je datová schránka elektronické úložiště, které je určeno k doručování orgány veřejné moci, nebo provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci Povinnost zřídit datovou schránku mají všechny orgány veřejné moci, právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku a dále je tato povinnost uložena také dalším subjektům uvedených v zákoně, kterými jsou advokáti a daňoví poradci. Datovou schránku si mohou dobrovolně zřídit také fyzické osoby. Zřízení datové schránky není zpoplatněno, zpoplatněny však jsou nadstandardní služby, takovou službou je například datový trezor. Osoby, které jsou ze zákona povinny používat datové schránky nemusí o zřízení žádat, ale datová schránka je jim zřízena automaticky. Ostatní fyzické a právnické osoby musí o zřízení datové schránky zažádat. Žádost lze učinit na Czech POINTu. Žadatelé se zaručeným elektronickým podpisem mají možnost podat žádost prostřednictvím internetu na podatelně ministerstva vnitra České republiky, a to na adrese posta@mvcr.cz, žádost je k dispozici na www.datoveschranky.info.


Elektronický podpis Elektronický podpis je zajímavým fenoménem dnešní doby. Využívá jej velké množství lidí a ještě větší množství by ho rádo využívalo. V mnoha případech je využití tohoto podpisu bráno dokonce jako povinnost a to zejména z pohledu státu, který jej požaduje zejména v souvislosti s elektronizací veřejné správy. Méně lidí však už ví, co to vlastně takový elektronický podpis přesně je. Elektronický podpis ve své podstatě není ničím jiným než hodně velkým číslem. Dokonce tak velkým, že by nebylo až tak šikovné ho psát jako binární číslo. Takže pokud je někdy třeba ho zapsat tak, aby to bylo alespoň nějak srozumitelné pro člověka, využívá se k tomu nějaká efektivnější reprezentace (kódování). Rozlišujeme nezaručený elektronický podpis a elektronický podpis zaručený. Rozdíl mezi nimi se dá přirovnat k rozdílu mezi ověřeným a neověřeným ručním podpisem. Zaručený elektronický podpis, je takový elektronický podpis, který splňuje následující požadavky: -

jednoznačně spojen s podepisující osobou umožňuje identifikaci podepisující osoby ve vztahu k datové zprávě byl vytvořen a připojen k datové zprávě pomocí prostředků, které podepisující osoba může udržet pod svou výhradní kontrolou je k datové zprávě, ke které se vztahuje, připojen takovým způsobem, že je možno zjistit jakoukoliv následnou změnu dat

Zaručený elektronický podpis nám dává záruky integrity, identifikace a nepopiratelnosti. Integrita dokumentu nám dává záruku jeho neporušenosti, neznamená to však, že podepsaný elektronický dokument nemůže být pozměněn, ale to že v případě jeho změny se to dozvíme. Identifikace znamená, že se dovíme, komu podpis patří, tedy poskytne nám údaje o identitě této osoby, například jméno a příjmení. Nepopíratelnost, nebo také neodmítnutelnost znamená, že podepsaná osoba nemůže popřít, že dokument podepsala sama. Zajímavostí je, že elektronický podpis mohou využívat pouze fyzické osoby, pro podepisování právnických osob slouží elektronická značka.


Zdroje Předměty na MU – PV118 (FI), BI301K (PrF) Jiří Peterka, Báječný svět elektronického podpisu, vydáno 2011 Ing. David Špaček, Moderní principy veřejné správy a vyhodnocování její elektronizace, Disertační práce (2007)

Internetové stránky http://www.czechpoint.cz/

KPI last task  

my last task