Page 1

SÝPKA STEKNÍK Revitalizace sýpky ve Stekníku

ATRN

Šimon Vitásek _____________________________ FA ČVUT ZS 2019/2020 Ateliér Girsa II

Ing. arch. Tomáš Efler Ing.arch. Aleš Mikule, Ph.D. DPS


A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě A.1.2 Údaje o stavebníkovi A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení A.3 Seznam vstupních podkladů B.1 Popis území stavby B.2 Celkový popis stavby C.1 Situační výkres širších vztahů C.2 Katastrální situační výkres C.3 Koordinační situační výkres D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.2 Stavebně konstrukční řešení D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení D.1.4 Technika prostředí staveb D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení

Inventarizace

A Průvodní zpráva


A.1 Identifikační údaje

A.3 Seznam vstupních podkladů

A.1.1 Údaje o stavbě

studie ČSN stavba.tzb-info.cz nahlizenidokn.cuzk.cz Požární bezpečnost staveb – sylabus, M. Pokorný, verze 2010 fotodokumentace NPÚ – dokumentační karta

a) b)

Sýpka se sušárnou č. p. 41 Stekník, Zálužice KÚ Stekník [790877] Dotčené pozemky: 41, 232/2, 241/1, 458/9, 458/18, 545/1

A.1.2 Údaje o stavebníkovi Fakulta architektury, ČVUT v Praze Thákurova 9, 160 00 Praha 6

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace Bc. Šimon Vitásek Fakulta architektury, ČVUT v Praze Thákurova 9, 160 00 Praha 6

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení SO01 odstranění stávajících hospodářských budov SO02 příprava území SO03 SÝPKA (-sušárna chmele), včetně zachovalého technologického zařízení pro sušení chmele SO04 nová přístavba SO05 nový kanalizační řad SO06 kanalizační přípojka SO04 SO07 kanalizační přípojka SO03 SO08 nový STL plynovodní řad SO09 plynovodní přípojka SO04 SO10 plynovodní přípojka SO03 SO11 vodovodní přípojka SO04 SO12 vodovodní přípojka SO03 SO13 elektrická přípojka SO14 hospodaření s dešťovou vodou SO15 přeložka sloupu VN SO16 kruhové posezení SO17 komunikace a zpevněné plochy SO18 ALTÁN SO19 ČTÚ a výsadba zeleně


a) Bude vypsána standardní soutěž na zpracování dodavatelské dokumentace stavby s patřičnými podmínkami účasti, hlavně zkušenosti z rekonstrukcí památek. Samotné zásahy v sýpce může provádět jiný dodavatel než zbývající novostavby. b) Bude vypracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a všechny jeho zásady budou dodržovány. V objektu se nenachází žádné toxické materiály. Statický stav stávajících historických konstrukcí je dobrý. c) Při realizaci staveb bude dbáno na ochranu přímo se staveništěm sousedící stavby č.69 a blízkého lesíku, i když ochranné pásmo nemá. Bude zachován průjezd komunikace pokračující kolem sýpky k dalším hospodářským budovám. d) Při revitalizaci budovy sýpky budou dodržovány obecně platné zásady práce s památkově chráněným objektem. Při realizaci navazující novostavby a jejího výtahu budou zajištěny stávající základy sýpky. e) Bude dbáno na zásady ochrany životního prostředí při výstavbě. Stavba se nachází mimo obytnou zónu.

B.1 Popis území stavby

B Souhrnná technická zpráva

a) Sýpka se nachází na řidce zastavěném úpatí přirozené terénní hráze oddělující ves Stekník od blízkého zemědělského zázemí v nadmořské výšce asi 208 m.n.m. Okolí lemují roviny využívané dnes převážně pro pěstování chmele, západním směrem Stekník lemuje řeka Ohře přitékající z jihozápadu a pokračující na severozápad. Samotná stavební parcela je v podstatě rovinná. Nově navržená věžová novostavba v daném prostředí nepůsobí rušivě, dává však staré sýpce nový charakter. Budova sýpky je dnes využívána jako skladiště. b) Stavba je v souladu s ÚR. c) Stavba je v souladu s ÚPD vzhledem v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby. h) Staveniště se nachází mimo záplavové území. Je pouze větrně exponováno. i) Současně z revitalizací sýpky dojde ke zřízení nového plynovodu, na který se v budoucnu budou moci napojit hospodářské budovy situované převážně jihovýchodním směrem. Mimo upravenou a nově zřízenou zámkovou dlažbu budou povrchy kolem sýpky převážně propustné, hospodaření s dešťovou vodou bude řešeno na pozemku pomocí jímek a systémových dílců pro zadržování dešťové vody. j) Při stavbě budou odstraněny pouze drobné náletové křoviny v okolí stávající stodoly. l) Stavba bude napojena na stávající komunikaci vedoucí severozápadně do vsi. Bude dále napojena na stávající sítě, mimo plyn, pro jehož čerpání bude k sýpce zřízen plynovod. Sýpka bude bezbariérově přístupná. V novém stavebním souboru bude sice výtah, ne však bezbariérový, bezbariérové WC se bude nacházet pouze v 1NP novostavby a tak bude bezbariérové pouze 1NP.


m) Výstavba bude dělena na 2 stavební etapy. 1.A – revitalizace stávající historické budovy, 1.B – výstavba navazující novostavby a její napojení na sýpku, částečná úprava povrchů kolem sýpky, výstavba parkoviště 2. – výstavba zahradního altánu a konečná úprava okolí sýpky. n) 41, 232/2, 241/1, 458/9, 458/18, 545/1

B.2 Celkový popis stavby a) Výstavba bude dělena na 2 stavební etapy. 1.A – revitalizace stávající historické budovy, 1.B – výstavba navazující novostavby a její napojení na sýpku, částečná úprava povrchů kolem sýpky, výstavba parkoviště 2. – výstavba zahradního altánu a konečná úprava okolí sýpky. 1.A – Jedná se původně o barokní sýpku sousedícího zámku Stekník z 2. poloviny 18. století složenou zřejmě ze 2 stavebních etap, ze kterýchž je starší její jižní část. Tato sýpka byla později při rozvoji chmelařství v regionu adaptována na sušárnu chmele. Byly ve stropech zřízeny otvory pro manipulaci s chmelovými žoky, na jižní fasádě zřízen balkon s kladkou pro tentýž účel, byl přistaven sušící hvozd a kotelna. Sýpka se nyní nachází v zchátralém stavu. Většina venkovních omítek chybí. Otvorové výplně rovněž a střešní krytina, i když prošla nejspíš rekonstrukcí je nyní již také ve špatném stavu. Některé dřevěné konstrukce a výplňové otvory vykazují známky poškození vlhkostí. Staticky je však sýpka ve stabilizovaném a dobrém stavu. Zachovalé zdivo bude řádně dospárováno a omítnuto, případně lokálně vyztuženo. Veškeré dřevěné prvky, nejen konstrukčně nosné budou řádně ošetřeny, zrestaurovány a případně nahrazeny replikami. Krytina bude lokálně vyspravena společně s klempířskými a štukatérskými zásahy oprav detailů. Omítnuté zdivo bude následně dle lokálně dochovaného torza původního stavu fasády štukatérsky dozdobeno lisénami, okna šambránami, bude obnovena korunní římsa a další historické detaily. Původní reliéfnost fasád přístavby hvozdu s kotelnou bude potlačena a tato fasáda bude puristickým charakterem jistým partnerem nové věžové přístavby na opačném, jižním konci sýpky. Bude proveden průzkum barevnosti. Sýpka byla zřejmě v době intenzivního využívání zámkem jemu barevnostně blízká (viz fotodokumentace). Jednalo se pravděpodobně převážně o bílý nátěr neprofilovaných ploch s nátěrem růžovým ploch profilovaných (lisény,…). V jedné fázi dostala sýpka snad celookrový vzhled. Navrhuju sýpce a nově vzniklé kontextuální přístavbě pískovcovou barvu s šedě přiznanými detaily (lisény,…). Nově omítky a nátěry budou vápenné. Současně z konverzí budou v sýpce probíhat zásahy pro její adaptaci nové funkci – víkendové pracovní centrum. Bude kompletně odstrojen technologický soubor sušení chmele a hvozd tím vyprázdněn, bude zrušena část stropu 2NP a vznikne zde převýšená pracovna/studovna, budou v 2 a 3 NP instalovány dřevěné příčky a vzniknou zde spací kóje. V parteru bude instalováno zázemí pro provoz restaurační kuchyně. Krov zůstane nevyužit. 1.B - V jižní fasádě budou vybourány otvory pro napojení nového skleněného krčku novostavby obsahujícího také výtah.

Bude zbudována 4(5)-ti podlažní zděná novostavba, charakterem a tvaroslovím korunující stávající historický stavební soubor. Bude, mimo technické zázemí v suterénu, obsahovat sociální zázemí a komunikační jádro, ve 4NP bude zařízeno mezonetové podkrovní novomanželské apartmá pro případy zajištění zázemí svatební hostině v sýpce. 2. – Východně vedle sýpky bude zřízen jednopodlažní dřevěný altán pro navýšení stravovací kapacity restaurace v parteru sýpky, včetně grilovacího přístřešku na severním konci a odpočinkového stromu na konci jižním. b) víkendové pracovní centrum, restaurace, pronájem pro svatební hostiny c) 1.A,B. – trvalá, 2. - dočasná g) zastavěná plocha stávajícího historického stavebního souboru (sýpka+hvozd+kotelna) 476 m2 obestavěný prostor 4855 m3 užitná plocha 785 m2 z.p. nové přístavby o.p. u.p.

132 m2 2220 m3 524 m2

z.p. altánu

500 m2

(z toho 134 m2 apartmá)

h) Hospodaření s dešťovou vodou bude zajištěno na pozemku. Celý komplex má kapacitu přibližně 150 lidí. Na základě výpočtu dle online kalkulačky na tzb-info.cz je tepelná ztráta budovy kolem 80 kW. i) Výstavba bude dělena na 2 stavební etapy. 1.A – revitalizace stávající historické budovy, 1.B – výstavba navazující novostavby a její napojení na sýpku, částečná úprava povrchů kolem sýpky, výstavba parkoviště 2. – výstavba zahradního altánu a konečná úprava okolí sýpky.


C.1 Situační výkres širších vztahů Viz příloha

C.2 Katastrální situační výkres Viz příloha

C.3 Koordinační situační výkres Viz příloha

C Situační výkresy


Název:

Sýpka Stekník Datum:

10.1.2020

Konzultant:

Ing. arch. Aleš Mikule, Ph.D.

15114 Ústav památkové péče

Vedoucí ústavu:

prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa

Autor:

Bc. Šimon Vitásek

Část:

Situační výkresy

Obsah:

Situace širších vztahů

Adresa:

Ústav:

Stekník, Zálužice

Fakulta architektury

±0,000=208 m.n.m, Bpv. kótováno v mm

České vysoké učení technické Formát:

2xA4

Měřítko:

1:250

Stupeň

DPS Číslo výkresu:

C.1


Bc. Šimon Vitásek

Katastrální situace

Obsah:

15114 Ústav památkové péče

Stekník, Zálužice

Sýpka Stekník

Autor:

Ústav:

Adresa:

Název:

Situační výkresy

prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa

Ing. arch. Aleš Mikule, Ph.D. Část:

Vedoucí ústavu:

10.1.2020

Datum: Konzultant:

±0,000=208 m.n.m, Bpv. kótováno v mm

1:250

Měřítko:

Formát:

4xA4

C.2

Číslo výkresu:

Stupeň

DPS

České vysoké učení technické

Fakulta architektury


D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení


a) Technická zpráva Navrhovaná revitalizace barokní sýpky nabízí prostory pro konání vícedenních pobytů typu studijně-pracovních v malebné krajině uprostřed chmelnic, v blízkosti rokokového zámku a autentické vsi. Mimo tento druh pronájmu nabízí nový soubor staveb také zázemí pro konání svatebních hostin či pro přípravy na obřad na zámku. Restauraci v přízemí po celkovém turistickém zpřístupnění lokality by bylo možno využívat celoročně. Lůžková kapacita sýpky je 32 lůžek, kapacita restaurace v přízemí je 32 míst, zahradního altánu 74. Hlavní architektonický zásah spočívá ve věžové přístavbě a ubourání části stropu v sýpce. Věžová přístavba hmotově a tvarově vychází ze sýpky a je jakýmsi 4., konečným gradačním článkem tohoto stavebního souboru. Je zděná z cihelných tvárnic, omítnutá tradiční vápennou omítkou, pokryta tradičními bobrovými střešními taškami. Fasáda dostane stejný nátěr, tedy i povrch, jako převážná část sýpky. V 1NP sýpky najdeme v prostoru bývalé kotelny nové technické zázemí, postupujeme-li směrem k novostavbě, projdeme bývalým hvozdem adaptovaným na klidovou místnost vhodnou například pro komorní koncerty či odpočinek. Dále je zde kuchyně s veškerým potřeb zázemím a technologií a prostor samotné restaurace. Následně lze skleněnými krčky projít do novostavby, kde se nachází sociální zázemí a komunikační jádro, v 1PP technické zázemí. 2NP a 3NP sýpky v sobě pojí na straně blíže hvozdu převýšenou prostoru studovny/pracovny, na zbývající ploše spací kóje. Konstrukce stropu 3NP je zde nově podepřena 4 rámovými obloukovými portály v duchu tradičního tesařského řemesla. Krov zůstává nevyužit. Všechny provozní patra sýpky i novostavby jsou přístupná výtahem. V posledním podlaží (respektive 2 posledních) se nachází mezonetové novomanželské apartmá korunované technologickým oříškem – vyklápěcím balkónem o velikosti manželské postele odkazujícím se tak nejprve nevědomky na stávající balkón pro manipulaci s žoky. Bezbariérové je pouze 1NP, kde najdeme 1 kabinku, výtah bezbariérový není. Veškeré zásahy v sýpce jsou materiálově citlivého charakteru – dřevěná schodiště, příčky, …, naopak novostavba se nebrání moderním materiálům, však respektujícím svého partnera. Všechny prostory sýpky, vyjímaje krov jsou vytápěné, budova je tak nově zateplena od zeminy a ve stropu 3NP. Pro lepší akustickou pohodu je stávající prkenná podlaha doplněna také vrstvou korkové izolace. Prostory jsou větrány přirozeně novými okenními výplněmi. Nové instalace, včetně stávajícím rozvodů elektřiny jsou konstrukčně přiznány, vedeny nově však bezpečnostně co nejvhodnějšími trasami. Sýpka a novostavba jsou technologicky odděleny. Sýpka je vytápěna kotlem v bývalé kotelně pomocí teplovodního systému, je zde také ohřev vody. Stejné technologie najdeme pro novostavbu v jejím suterénu.

Všechny dřevěné konstrukce budou ošetřeny, zrestaurovány a opatřeny protipožárním bezbarvým nátěrem Flamgard, případně nahrazeny novými prvky následně stejně upravenými. Stavby budou rozděleny vhodně na více požárních úseků, sýpka nabízí 2 požární úniky. Veškeré nové prvky budou masivní a požárně odolné.


b) Výkresová část

D.1.1.b.1

D.1.1.b.6

D.1.1.b.11

D.1.1.b.16

D.1.1.b.21

D.1.1.b.2

D.1.1.b.7

D.1.1.b.12

D.1.1.b.17

D.1.1.b.22

D.1.1.b.3

D.1.1.b.8

D.1.1.b.13

D.1.1.b.18

D.1.1.b.4

D.1.1.b.9

D.1.1.b.14

D.1.1.b.19

D.1.1.b.5

D.1.1.b.10

D.1.1.b.15

D.1.1.b.20

viz příloha

c) Dokumenty podrobností viz příloha


61650 47798 36547

1652

12200

1652

12200

nové

2780

800 1970

3565

21596

1028

1701

200 1810 470

7640 11260

1810 470

470

1064

16*181/315

2780

4235

3847

11697

997

1156

1008

7027

3275

0.03

200

0.02

0.01

10050

8018

3150 200

4075

5955

3150

430

800 1970

4207

D13 L/P

16*181/315

200

500

D13 L/P

1340

4450

400

3749

460

3874

627 647 1603

652

627

101 70 15

2938

5563

5646

402

8087

8268

9551

10152

9551

675

3812

1035

1057

440

6150

5612

470

11260

641

631

415

11251

žb. deska základová tl.600

bourané

3626

stávající

7679

36503

47807

1701

12200

1701

12200

zdivo cihelné z tvárnic Porotherm 44 Profi tl.440

zdivo cihelné z tvárnic Porotherm 17,5 Profi tl.175

zdivo cihelné z tvárnic Porotherm 8 Profi tl.80

Tabulka místností 1PP podlaží

číslo

název

Adresa:

plocha

podlaha

1PP

0.01

Chodba

80.00 m²

marmoleum

1PP

0.03

Technická místnost

10.22 m²

dlažba keramická

1PP

0.02

místností celkem: 3

Kotelna

Sýpka Stekník

Název:

11.23 m²

Stekník, Zálužice Klášterní, Žatec

1/10/20 12/16/19

Stupeň:

DSP DPS

Vedoucí práce:

Ing. arch. Tomáš Efler

Konzultant:

Zkontroloval Ing. arch. Aleš Mikule, Ph.D.

Ústav:

15114 Ústav památkové péče

Vedoucí ústavu:

prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa

Autor:

dlažba keramická

Fakulta architektury

±0,000=246. 690m.n.m, Bpv. kótováno v mm Datum:

Bc. Šimon Vitásek

Obsah:

Část:

Architektonicko-stavební řešení

Půdorys 1PP

České vysoké učení technické

Formát:

8xA4 4xA4

ATRN

Měřítko:

Číslo výkresu:

D.1.1.b.1

1:100

61468 47798 11251 1240 865

1946

1240 865

1936

1240 865

1920

číslo

název

plocha

podlaha

Restaurace

173.54 m²

dřevo

1NP

1.03

Hudebna

42.43 m²

dřevo

1NP

1NP

1NP

1NP

1NP

1NP

1NP

1NP 1NP 1NP 1NP 1NP

místnosti celkem: 16

1.04

1.05

1.06

1.07

1.08

1.09

1.10

1.11

1.12 1.13 1.14 1.15 1.16

Chodba

Kuchyně Kotelna Zádveří Sklad

Schodiště

Toalety pánské Sklad

Chodba

Toalety dámské

75.99 m²

37.65 m²

24.27 m²

20.02 m²

15.24 m²

11.05 m² 9.64 m²

9.58 m²

8.44 m²

6.36 m²

Kabinka pánská

1.08 m²

Kabinka dámská

1.06 m²

Kabinka dámská Kabinka dámská

1.08 m² 1.06 m²

278

7668

1636

1300 865

1886

1300 865

1926

1622

O1

O1

O1

5096

1712

1000 1000

2888

O2

O1

1302 865

1943

36502 47806

1291 865

1847

1367

3110 200 1.13

10050

510

1.12 3275 200

O3

3510 9110

1600

1.14

200

200 3565

1.15

450 450

1.09

11070

15*315/181

1810

4800

800 1970

800 1970 1220

D13 L/P

2800

1300 800 1970

L D14

1580

5040

B'

1.16

1.02

15*315/181 7640

1810

1810

4800

470

1039

1300 D13 L/P

470

11260

470

510

800 1970

O1

O1

O1

D1 L

1886

1810

2800

4197 O1

1350 2450

1061 O1

1304 865

1000 1000

O2

1580

8018 1246 2020

21596

D1' L

7679

1712

1220

800 1970

2355

1147

1081

1000 1000

O2

900 680 2020

1158 D5 P

1300

1260

5872

800 1970

2888

470

O1

1470

800 1970

1000 2000

1003

O1

3916

1200 1970

O1

O1

1313 865

1.01

1350 2450

150

A

O1

1952

D6 P

1.06

D3 L 1000 2000

5688

1231 865

386

1106

D12 P

3351 150

150

1566

150

1600

4200

1.11

1704

14*280/180

1140

1923

1.04

800 1970

4583 D22

2457

8219 D10 L/P

1500

900 2150 1230

1.08

176

D9 P

800 1970

800 1970 250 860 1013 800

901

1262

D2 L+P

3626

1.01

1.02

6150

5349 410

7027

2400 3300

527 92 407 30

příčka dřevěnná

1NP

O1

D11 L+P

800 1970

1246 865

1201

615 2949

675

zdivo cihelné z tvárnic Porotherm 8 Profi tl.80

Tabulka místností 1NP

O1

1.03

D7 L

zdivo lomové z opuky

O1

150

1.07

D8 L

8268

9551

9551

9551

10565

B

zdivo cihelné z tvárnic Porotherm 17,5 Profi tl.175

1NP

5034

1.05

stávající

1NP

3276

6980

670

bourané

zdivo cihelné z tvárnic Porotherm 44 Profi tl.440

O1

4494

634

nové

podlaží

O1

1976

D4 L

478

487

O4

1240

300

1909

1025 900 2020

1298 865

1340

1941

300 900 1185 680 900 2020 2020

1286 865

2206

1939

1266 2020

1290 865

3108

1907

1266 2020

1300 865

12200 12200

2205

1649

1470 1470

800 1970

8588

D5 L

800 1340

A'

1863

36547

O2

O2

O2

D6 L

1848

1316 865

1858

1334 865

1856

1334 865

1611

1520

2888

1000 1000

1712

1000 1000

1520

12200

1520

12200

1712

1000 1000

2888

500

61526

marmoleum dlažba keramická dřevo

dlažba keramická

dlažba keramická

Název:

dřevo

dlažba keramická

dlažba keramická

dlažba keramická dlažba keramická

dlažba keramická dlažba keramická dlažba keramická dlažba keramická

Sýpka Stekník

1/10/20 12/14/19

Ing. arch. Tomáš Efler

Konzultant:

Zkontroloval Ing. arch. Aleš Mikule, Ph.D.

15114 Ústav památkové péče

Vedoucí ústavu:

prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa

Stekník, Zálužice Klášterní, Žatec

Vedoucí práce: Ústav: Autor: Obsah:

Bc. Šimon Vitásek

Půdorys 1NP

Fakulta architektury

±0,000=246. 690m.n.m, Bpv. kótováno v mm Datum:

Adresa:

Část:

Architektonicko-stavební řešení

Stupeň:

DSP DPS

Formát:

České vysoké učení technické

8xA4 4xA4

ATRN

Měřítko:

Číslo výkresu:

1:100

D.1.1.b.2


61430

47716 1258 845

1846

1278 845

1973

1281 845

1921

1282 845

1927

13713

1280 845

1897

1280 845

1902

1281 845

1906

1279 845

1908

1279 845

1918

1280 845

1588

1513

1712

1000 1000

1712

1000 1000

2888

D6 P O5

O5

O5

O5

O5

O5

O5

O5

O2

O2

O2

470

O5

800 1970

O5

1000 1000

O5

O5

O5

O5

O5

O5

Tabulka místností 2NP plocha

2.01

Studovna

156.49 m²

dřevo

2NP

2.03

Chodba

25.77 m²

dřevo

1916

1281 845

36503

7501

1201 845

2084

1217 845

1938

1224 845

2001

1230 845

1976

1240 845

1933

O5

O5

1932

1248 845

1961

1236 845

1949

1216 845

1969

1211 845

1949

1215 845

1738

27.45 m²

dřevo

3NP 3NP 3NP 3NP 3NP 3NP 3NP 3NP 3NP

3.09 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17

místností celkem: 17

Pokoj Pokoj Pokoj Pokoj Pokoj Pokoj

Toalety dámské

Kabinka dámská Kabinka dámská Kabinka dámská

O5

O5

O5

O5

O5

O5

8.95 m² 8.88 m² 8.71 m² 8.66 m² 8.65 m² 8.61 m²

O5

O5

O5

dřevo

3468 3639

1620

982

2470 7667

982

1613

1623

1251 845

1977

1257 845

1990

1253 845

1426

2888

D15 P

O5

O5

3.13

3.07

D15 L

O5

O5

O5

O5

2294

3022

1248 2020

D5 P

4209

2450

3097

2921

O5

1810

1748

800 1970

1280 2020

D15 L

1220

800 1970

371 2210

3.11

3.03

D5 L

3.04

900 2020 1600 1970

100

100 625 1200 625 100

2340

800 1970

800 1970

800 1970

900 2020

3.09

D15 L

2940

2865

3.08

2100 12840

3.12

3140

470

O5

D13 L/P

D14 L

800 1970

10050 2800

Architektonicko-stavební řešení

České vysoké učení technické

8xA4 4xA4

ATRN

Měřítko:

Číslo výkresu:

1:100

1000 1000

1712

1000 1000

O2

D.1.1.b.3

2888

O2

6340

1300

800 1970

15*315/181

3.05

3.15

3275 200

3.16

200 3565

1810

D13 L/P

3.17

1810

3.01

15*315/181

7640 11260

1810

B'

470

O2

O2

O2

D6 L

1921

1243 845

1956

1228 845

1972

1228 845 36482

1979

47788

1219 845

1957

1207 845

1942

1209 845

1998

1210 845

2194

1219 845

1449

1524 1524

2888

1000 1000

1712

1524

1000 1000 12200

1712

1000 1000

2888

12200

61512

dřevo

dlažba keramická koberec koberec koberec

Název:

koberec koberec koberec koberec koberec

dlažba keramická

Obsah:

dlažba keramická

1/10/20 12/15/19

Ing. arch. Tomáš Efler

Konzultant:

Zkontroloval Ing. arch. Aleš Mikule, Ph.D.

15114 Ústav památkové péče

Vedoucí ústavu:

prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa

Stekník, Zálužice Klášterní, Žatec

Bc. Šimon Vitásek

Půdorys 3NP

Fakulta architektury

±0,000=246. 690m.n.m, Bpv. kótováno v mm Datum:

Vedoucí práce: Ústav:

1.08 m²

dlažba keramická

Sýpka Stekník

Adresa:

Autor:

1.06 m²

1712

3.14

dlažba keramická

263.05 m²

1580 200 3110 200

1000 1000

7.31 m²

1.08 m²

Část:

Půdorys 2NP

O2

800 1970

O9

34690

900 2020

100

55

936

D15 P

D15 P

2840

3227 147 350 335

150 330 1160 2020

7056

2673

3368

1235 800 1970

1445

2340

3020

D21 L+P

2464

D19 L

188 1240 900 2020 1600 1970

3.10

100

D15 L

800 1970

328

800 1970

2903

5574 14*178/357

3.06

3040

800 1970

350

100

800 1970

6140

800 1970

350

D15 P

625 1200 625

5633

3140

D21 L+P

96

3373

3.02

270

991

100

A

Chodba

3.08

O5

350 199 149

8487

6970

13 75 350

800 1970

3.03

3NP

O5

B

D20 L

3NP

8.95 m²

Bc. Šimon Vitásek

Formát:

13626

1252 845

99 17 marmoleum

Pokoj

prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa

13626

800 372 1970

O5

5137 75.61 m²

3.07

Zkontroloval Ing. arch. Aleš Mikule, Ph.D.

D6 P

5139

10044

10276

podlaha

Chodba

3NP

Konzultant: Vedoucí ústavu:

36615 1696

DSP DPS

Ing. arch. Tomáš Efler

4800

3515

1/10/20 12/15/19

Stupeň:

10050

7501

A'

3687

32 101 plocha

8.99 m²

Stekník, Zálužice Klášterní, Žatec

61430

Fakulta architektury

±0,000=246. 690m.n.m, Bpv. kótováno v mm Datum:

15114 Ústav památkové péče

Obsah:

171

3.01

Pokoj

2888

Vedoucí práce:

dlažba keramická

3NP

3.06

800 1970 1220

koberec

Tabulka místností 3NP

3NP

1220

koberec

O9

10.06 m²

1000 1000

Ústav: Autor:

příčka SDK Fermacell tl.100

Umývárny dámské

300

koberec

příčka dřevěnná tl.100

3.05

1025 900 2020

koberec

zdivo lomové z opuky

3NP

300

koberec

zdivo cihelné z tvárnic Porotherm 8 Profi tl.80

25.19 m²

680 900 900 1185 2020 2020

Adresa:

koberec

zdivo cihelné z tvárnic Porotherm 17,5 Profi tl.175

43.82 m²

1712

Sýpka Stekník

Název:

koberec

509

Chodba

12200 12200

koberec

zdivo cihelné z tvárnic Porotherm 44 Profi tl.440

Galerie

1503

dlažba keramická

stávající

3.04

1000 1000

1503

dlažba keramická

bourané

3.02

1712

dřevo

1340

3NP

1000 1000

61512

nové

3NP

2888

marmoleum

173

název

1503

47809

47804

podlaží číslo

1641

O3

1.08 m²

371.96 m²

1279 845

450 450

Kabinka pánská

8.31 m²

1956

4800

8.35 m²

Pokoj

1280 845

470

Pokoj

1866

2800

8.36 m²

1281

3510 9110

Pokoj

470

O2

2800

2.15

místností celkem: 15

8.40 m²

B'

470

2.14

8.64 m²

Pokoj

O2

800 1970

2.13

8.64 m²

Pokoj

1860

1810

D14 L

2NP

2.12

Pokoj

1302 845

1580

2NP

2.11

8.68 m²

1947

200

2NP

2.10

8.68 m²

1281 845

7640 11260

3110

2NP

2.09

Pokoj

9.64 m²

1947

1810

2.02

200

2NP

Pokoj

10.00 m²

1281 845

3275 200

15*315/181

1580

2NP

2.08

Toalety pánské

25.19 m²

1847

2.15

200 3565

1220

2NP

2.07

Umývarna pánská

1279 845

2.05

800 1970 1220

2NP

2.06

Chodba

1918

900 680 2020

2NP

2.05

1279 845

300

2NP

2.04

75.76 m²

1946

1025 900 2020

2NP

Chodba

1279 845

15*315/181

O2

1340

2NP

2.02

7667

1955

podlaha

2NP 2NP

3639

1272 845

1810

D13 L/P

D6 L

300

název

1611

1300

470 O5

680 900 900 1185 2020 2020

podlaží číslo

7667

470

5040 800 1970

2.06

1340

1290 2020 3097 1280 2020

3064

O5

D18 P

příčka SDK Fermacell tl.100

3639

900 680 2020

2225

2916 D5 P

2817

2450

1085

2233

D15 L

800 1970

1170

D15 P

2.10

1220 2769 1591 2769

D5 L

D15 L

2.14

800 1970

1300 D13 L/P

965

2.12

800 1970

2.09

1810

2.03

2860

900 2020 1600 1970

100

2760 100 625 1200 625 100

2340 D21 L+P

900 2020

2.07

800 1970

2.13

3140 D15 L

800 1970

O5

2100 12840

100

2.04

A

O5

800 1970

900 2020

850 1650

příčka dřevěnná

3020 D15 P

800 1970

2340 D21 L+P

800 1970

2922

34473

2.11

100

800 1970

1296

800 1970

960

1605

D15 P

3040 D15 L

800 1970

3894

1240 900 2020 1600 1970

2.08

575

124

605 1222

900

3470

1600 654 900 46 2020

188

14*280/180 7027 4200

4645 14*357/178

350 43 335 1337 1775

D17 P 800 1970

D16 L

350

100

800 1970

6320 12451

B

zdivo cihelné z tvárnic Porotherm 8 Profi tl.80

zdivo lomové z opuky

350

35 1060 350 6440

625 1200 625

5399

2.01

2464

6150

32 350

606

9952

10961

zdivo cihelné z tvárnic Porotherm 17,5 Profi tl.175

10076

zdivo cihelné z tvárnic Porotherm 44 Profi tl.440

3140 D15 P

2846

6980

stávající

100

350 199 74

7920

bourané

450 1775 1532 8104

nové

1580

210

951

O5

2888

4800

2017

O3

1249 845

450 450

1631

4800

7573

2800

3682 1340

13713

36462

3510 9110

7573

A'

3682

Část:

Architektonicko-stavební řešení

Stupeň:

DSP DPS

Formát:

České vysoké učení technické

8xA4 4xA4

ATRN

Měřítko:

Číslo výkresu:

1:100

D.1.1.b.4


15*315/181

200 2198

2050

4.01

7040

1810

11260

470

D6 L

409

151

B' 2600 2600

3130

5860

5432

3965

1340

885 1500

1340

4.02

3725

885

4.03

470

3725

D6 L

3805

1340

3781

5500

1810

3360 3787

11023 5523

7640

2410

279

stávající

800 1970 1810

10050

464

151 5171 9951 5081

10252

4.04

B

nové bourané

O7

O8

1179 578580 1138

1480 470

1135

4830 9110

1157

985 853

2800

1143

3888

470

1146

4424 2500

564 692 694 627 569 554 642 708 608 595 594 471 567 603 616 616 696 666 1136 1015 1101 708 566 566 596 676 697 595 564 600 562 632 651 611 722 719 712 589 697 995

800 1970

1185

12200

3888

2050

481

995 1005 1015 995

1481

1480

1405 800 1120

1481

36395

180

7678

A'

3647

61401

47720

O6

O7

O6

A

zdivo cihelné z tvárnic Porotherm 44 Profi tl.440

12380 3606

zdivo cihelné z tvárnic Porotherm 17,5 Profi tl.175

12634

7818

12390

36287

1552

47710

3888

4424 2500

1552

3888

12200

61461 zdivo cihelné z tvárnic Porotherm 8 Profi tl.80

zdivo lomové z opuky

Sýpka Stekník

Název:

Tabulka místností 4NP podlaží číslo

název

Adresa:

plocha

podlaha

4NP

4.01

Novomanželské apartmá

85.55 m²

marmoleum

4NP

4.03

Zádveří

1.44 m²

marmoleum

4NP 4NP

4.02 4.04

místností celkem: 4

Toaleta Půda

2.84 m²

328.21 m² 418.04 m²

Stekník, Zálužice Klášterní, Žatec

dlažba keramická

1/10/20 12/15/19

Stupeň:

DSP DPS

Vedoucí práce:

Ing. arch. Tomáš Efler

Konzultant:

Zkontroloval Ing. arch. Aleš Mikule, Ph.D.

Ústav:

15114 Ústav památkové péče

Vedoucí ústavu:

prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa

Autor:

Bc. Šimon Vitásek

Obsah:

Část:

Architektonicko-stavební řešení

Půdorys 4NP

dřevo

Fakulta architektury

±0,000=246. 690m.n.m, Bpv. kótováno v mm Datum:

České vysoké učení technické

Formát:

8xA4 4xA4

ATRN

Měřítko:

Číslo výkresu:

1:100

D.1.1.b.5

61428 47758 8074

36241

1480

12180

1480

12180

A'

3443

+8.215

+8.520

žebřík

2943

B

450

2430

5.01

7501

1350

B'

470

2082

1500

10066

10066

+13.000

6050

O13

10499

1500

+7.380

+13.000

2474

584

+4.160

KL.04

390

KL.04 KL.04

8211

36241

A

3306

47758

61428

1480

12180

1480

12180

nové bourané stávající

Název:

zdivo cihelné z tvárnic Porotherm 44 Profi tl.440

Tabulka místností 5NP podlaží číslo 5NP

5.01

místností celkem: 1

název Galerie

plocha 43.85 m² 43.85 m²

marmoleum

1/10/20 12/16/19

Ing. arch. Tomáš Efler

Konzultant:

Zkontroloval Ing. arch. Aleš Mikule, Ph.D.

15114 Ústav památkové péče

Vedoucí ústavu:

prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa

Stekník, Zálužice Klášterní, Žatec

Autor: Obsah:

Bc. Šimon Vitásek

Půdorys 5NP

Fakulta architektury

±0,000=246. 690m.n.m, Bpv. kótováno v mm Datum:

Vedoucí práce: Ústav:

podlaha

Sýpka Stekník

Adresa:

Část:

Architektonicko-stavební řešení

Stupeň:

DSP DPS

Formát:

České vysoké učení technické

8xA4 4xA4

ATRN

Měřítko:

Číslo výkresu:

1:100

D.1.1.b.6


61428 47758 8074

36241

1480

12180

1480

12180

A'

3443

+8.215

+8.520

+12.110

5203

509 1500

+7.380

+13.000

2280

584

+4.160

O13

+17.290

10499

1700

B

B'

KL.04

KL.08

390

KL.04

KL.07

2276

5296

1500

734

10066

10066

+13.000

KL.04

8211

36241

A

3306

47758

1480

12180

1480

12180

61428

Název:

nové

Adresa: Vedoucí práce:

stávající

Ústav: Autor:

krytina bobrová

Obsah:

Sýpka Stekník

1/10/20 12/14/19

Ing. arch. Tomáš Efler

Konzultant:

Zkontroloval Ing. arch. Aleš Mikule, Ph.D.

15114 Ústav památkové péče

Vedoucí ústavu:

prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa

Stekník, Zálužice Klášterní, Žatec

Bc. Šimon Vitásek

Pohled na střechy

Fakulta architektury

±0,000=246. 690m.n.m, Bpv. kótováno v mm Datum:

Část:

Architektonicko-stavební řešení

Stupeň:

DSP DPS

Formát:

České vysoké učení technické

8xA4 4xA4

ATRN

Měřítko:

Číslo výkresu:

1:100

D.1.1.b.7


+13.510

250 200

2177

2142

5319 250 200

180 200

KL.02

O11 250 200

O5

KA.01 ZA.06

280

1669

629

O1 KA.01 ZA.05

936

8187

1076

TR.01

920

766 749

2738

2828

2738 +0.000

S02

1224

1072

TR.01

2396

927

342

+2.740

O1

S01

90

1736

90

P02

KA.01 ZA.06

1739

+2.830

KA.01 ZA.05

O5

1200

KA.01 ZA.06

90 674

O5

4583

936

8187

817

1669

5539

5389

KA.01 ZA.06

13506

1200

+7.410

O5

839

KL.01 KL.04

839

150

+8.190

1008

P04

263 180 300 213

788 729 1118

13506

KL.01 KL.04

+8.360

1789

150 130

1809

KL.02

+10.800 KL.03

825

218

5319

KL.03

O12

2705

1716

4836

2476

2722

250 200

+0.000

P01

nové bourané stávající

zemina rostlá

šterkopískové lože

zdivo lomové z opuky

příčka dřevěnná

Název:

Adresa: Vedoucí práce: Ústav: Autor:

žb

Obsah:

Sýpka Stekník Stekník, Zálužice Klášterní, Žatec

1/10/20 12/16/19

Ing. arch. Tomáš Efler

Konzultant:

Zkontroloval Ing. arch. Aleš Mikule, Ph.D.

15114 Ústav památkové péče

Vedoucí ústavu:

prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa

Bc. Šimon Vitásek

Řez A-A'

Fakulta architektury

±0,000=246. 690m.n.m, Bpv. kótováno v mm Datum:

Část:

Architektonicko-stavební řešení

Stupeň:

DSP DPS

Formát:

České vysoké učení technické

4xA4 4xA4

ATRN

Měřítko:

Číslo výkresu:

1:50

D.1.1.b.8


+13.980

120 120

+12.740

250 200

+8.345

+5.505

78 7/1 *35 15

270

2676

1100

+7.175

+2.830 PO01

3300

+3.300

+0.000

nové bourané stávající

zemina rostlá

šterkopískové lože

zdivo lomové z opuky

stropní vložky MIAKO

+0.000

+0.000

+0.000

+0.000


+18.260

+17.225 KL.07

9404

KL.07

95

+8.400

2600

2020

2840

2900

205

P04

+5.800

95

P06 P03

95 205

880

+2.600

2600

16 *3 15 / 18 1

+0.000

205 150 300 600

-0.300 16 *3 15 / 18 1

3950

2600

2900 P05

+0.000

95

P06

3370

P01

580

2020

2828

2900

S01

+0.000

S04

+2.900

P06

P02

+5.500 16 *3 15 / 18 1

2600

2900 2020

2676 +2.830

205

880

+5.505

17225

+8.700

P06

KL.10

+8.345

+11.400

2700

5162

3000

200

100

+11.700

-2.900

-3.650 -3.950

Název:

Sýpka Stekník

1/10/20 12/16/19

Ing. arch. Tomáš Efler

Konzultant:

Zkontroloval Ing. arch. Aleš Mikule, Ph.D.

15114 Ústav památkové péče

Vedoucí ústavu:

prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa

Stekník, Zálužice Klášterní, Žatec

Vedoucí práce: Ústav: Autor: Obsah:

Bc. Šimon Vitásek

ŘEZ B-B'

Fakulta architektury

±0,000=246. 690m.n.m, Bpv. kótováno v mm Datum:

Adresa:

Část:

Architektonicko-stavební řešení

Stupeň:

DSP DPS

Formát:

České vysoké učení technické

14xA4

ATRN

Měřítko:

Číslo výkresu:

1:50

D.1.1.b.9


+18.265 +18.260 +17.290 +17.285

+14.190 +13.000

+12.300 KL.08

+12.110 +11.470

O8

+8.455

+8.720

+7.380

O3

+4.160 KL.04

+0.000 +0.000

barevnost viz TZ Název:

barevnost viz TZ

Sýpka Stekník Stekník, Zálužice Klášterní, Žatec

Datum:

Vedoucí práce:

Ing. arch. Tomáš Efler

Konzultant:

Zkontroloval Ing. arch. Aleš Mikule, Ph.D.

Ústav:

15114 Ústav památkové péče

Vedoucí ústavu:

prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa

Adresa:

Autor: Obsah:

Bc. Šimon Vitásek

Pohled severní

Fakulta architektury

±0,000=246. 690m.n.m, Bpv. kótováno v mm

Část:

1/10/20 12/16/19

Architektonicko-stavební řešení

Formát:

4xA4 1xA4

Měřítko:

1:100

České vysoké učení technické

Datum:

12/16/19

Ing. arch. Tomáš Efler

Konzultant:

Zkontroloval

Ústav:

15114 Ústav památkové péče

Vedoucí ústavu:

prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa

Autor:

Číslo výkresu:

Obsah:

Bc. Šimon Vitásek

Pohled jižní

Fakulta architektury

±0,000=246. 690m.n.m, Bpv. kótováno v mm

Klášterní, Žatec

ATRN

D.1.1.b.10

Sýpka Stekník

Vedoucí práce:

Adresa:

Stupeň:

DSP DPS

Název:

Část:

Stupeň:

DSP

Formát:

4xA4

Měřítko:

České vysoké učení technické

ATRN Číslo výkresu:

D.1.1.b.11


+18.260 +17.285 KL.07

+14.045

+13.790

+13.545 +12.995

O13

+12.200

O12

KL.08

O7

O10

+8.520

+8.485 KL.04 KL.04

+7.380 O2

+3.900

O5

KL.04

O9

O4

D4

O1

+0.000

... O1,O5 barevnost viz TZ Název:

Adresa:

Sýpka Stekník Stekník, Zálužice Klášterní, Žatec

1/10/20 12/16/19

Vedoucí práce:

Ing. arch. Tomáš Efler

Konzultant:

Zkontroloval Ing. arch. Aleš Mikule, Ph.D.

Ústav:

15114 Ústav památkové péče

Vedoucí ústavu:

prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa

Autor: Obsah:

Bc. Šimon Vitásek

Fakulta architektury

±0,000=246. 690m.n.m, Bpv. kótováno v mm Datum:

Část:

Architektonicko-stavební řešení

Pohled východní

Stupeň:

DSP DPS

Formát:

České vysoké učení technické

8xA4 4xA4

ATRN

Měřítko:

Číslo výkresu:

1:100

D.1.1.b.12

+18.260 +17.285 KL.07

+14.045

+13.790

+13.545 +12.995 O12

+12.200

+11.895

+11.835

KL.08

O7

O11

+8.520

+8.485 KL.04 KL.04

+7.380 O2

D18

+4.100

D2 O5

KL.04

D2

D3

D1'

D1

O9 O1

+0.000

... O1,O5 barevnost viz TZ Název:

Sýpka Stekník

1/10/20 12/16/19

Ing. arch. Tomáš Efler

Konzultant:

Zkontroloval Ing. arch. Aleš Mikule, Ph.D.

15114 Ústav památkové péče

Vedoucí ústavu:

prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa

Stekník, Zálužice Klášterní, Žatec

Vedoucí práce: Ústav: Autor: Obsah:

Bc. Šimon Vitásek

Pohled západní

Fakulta architektury

±0,000=246. 690m.n.m, Bpv. kótováno v mm Datum:

Adresa:

Část:

Architektonicko-stavební řešení

Stupeň:

DSP DPS

Formát:

České vysoké učení technické

8xA4 4xA4

ATRN

Měřítko:

Číslo výkresu:

1:100

D.1.1.b.13


60

115

815

OKAPNIČKA

190

247

OKENNÍ NÁMĚTEK 40/60

280

577

336

VĚTRACÍ OKNO OHRÁDKA TL.25 ŠIKMÁ VZPĚRA 160/80 STŘEŠNÍ TAŠKA BOBROVKA STŘEŠNÍ LAŤ 20/40 NÁMĚTEK 90/80

PODKLADNÍ PRKNO TL.15

30

465

136

OKAPNIČKA

266 236

OKAP

PODLAHOVÉ PRKNO TL.30 STROPNÍ TRÁM 240/200 = VÁZNÝ TRÁM - OPATŘEN PP NÁTĚREM

168

PROFILOVANÁ ŘÍMSA

172

680

204

PŘÍLOŽKA

OMÍTKA VNITŘNÍ 15 ZDIVO KAMENNÉ OPUKOVÉ OMÍTKA VNĚJŠÍ ŠTUKOVÁ 25

Název:

825 840

180

30

101 14 123

Stekník, Zálužice Klášterní, Žatec

Datum:

1/10/20 12/16/19

Ing. arch. Tomáš Efler

Konzultant:

Zkontroloval Ing. arch. Aleš Mikule, Ph.D.

Ústav:

15114 Ústav památkové péče

Vedoucí ústavu:

prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa

Autor: Obsah:

Bc. Šimon Vitásek

Detail římsy - sýpka

Fakulta architektury

±0,000=246. 690m.n.m, Bpv. kótováno v mm

Vedoucí práce:

Adresa:

15

Sýpka Stekník

Část:

Architektonicko-stavební řešení

Stupeň:

DSP DPS

Formát:

4xA4 2xA4

Měřítko:

1:10

České vysoké učení technické

ATRN Číslo výkresu:

D.1.1.b.14


30 167 134

132 478

290

64

ŠAMBRÁNA ŠTUKOVÁ

OKNO DŘEVĚNÉ OTEVÍRAVÉ - VĚTRACÍ DOVNITŘ

169

25

21 65 20

311

290

30 16

1162

323

605

MŘÍŽ BAROKNÍ KOVANÁ

PARAPET KAMENNÝ TL.25

157

64

TMEL KAMENICKÝ

30

424

67

PUR PĚNA

15

915 955

OMÍTKA VNITŘNÍ 15 ZDIVO KAMENNÉ OPUKOVÉ OMÍTKA VNĚJŠÍ ŠTUKOVÁ 25

25 15 76

Název:

Sýpka Stekník Stekník, Zálužice Klášterní, Žatec

Datum:

1/10/20 12/16/19

Vedoucí práce:

Ing. arch. Tomáš Efler

Konzultant:

Zkontroloval Ing. arch. Aleš Mikule, Ph.D.

Ústav:

15114 Ústav památkové péče

Vedoucí ústavu:

prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa

Adresa:

Autor: Obsah:

Bc. Šimon Vitásek

Detail okna - sýpka

Fakulta architektury

±0,000=246. 690m.n.m, Bpv. kótováno v mm

Část:

Architektonicko-stavební řešení

Stupeň:

DSP DPS

Formát:

4xA4 2xA4

Měřítko:

1:10

České vysoké učení technické

ATRN Číslo výkresu:

D.1.1.b.15


SÝPKA

NOVOSTAVBA

DŘEVĚNNÉ STUPNICE Z OPRACOVANÝCH HRANOLŮ 148/350

700

DVEŘE DŘEVĚNÉ

STROPNÍ VĚNEC

130 15

PROPOJENÍ SCHOCK

DOBETONÁVKA

OMÍTKA VENKOVNÍ 15 ZDIVO CIHELNÉ Z TVÁRNIC POROTHERM 44 PROFI OMÍTKA VNITŘNÍ 15

845 975

EPS 70

25 OMÍTKA VNITŘNÍ 15 ZDIVO KAMENNÉ OPUKOVÉ OMÍTKA VNĚJŠÍ ŠTUKOVÁ 25

1015

UKOTVENÍ KONZOLY

1480

115 15

DILATACE TL.20

190

190

148

296 148 DESKY SMRKOVÉ P+D TL.25 KORKOVÁ IZOLACE TL.10 - VYROVNÁVACÍ + AKUSTICKÁ VRSTVA 2*SDK DESKA FERMACELL TL.12,5 PŮVODNÍ FOŠNY NA TRÁMOVÝ STROP TL.30

300

3540 20

350

148

350

NÁŠLAPNÁ VRSTVA 20 EPS 40 BETONOVÁ MAZANINA 40 STROPNÍ VLOŽKY MIAKO OMÍTKA VNITŘNÍ 15

15

440

15

470

Název:

Adresa:

Sýpka Stekník Stekník, Zálužice Klášterní, Žatec

1/10/20 12/16/19

Vedoucí práce:

Ing. arch. Tomáš Efler

Konzultant:

Zkontroloval Ing. arch. Aleš Mikule, Ph.D.

Ústav:

15114 Ústav památkové péče

Vedoucí ústavu:

prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa

Autor: Obsah:

Název:

Bc. Šimon Vitásek

1/10/20 12/16/19

Ing. arch. Tomáš Efler

Konzultant:

Zkontroloval Ing. arch. Aleš Mikule, Ph.D.

15114 Ústav památkové péče

Vedoucí ústavu:

prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa

Obsah:

Bc. Šimon Vitásek

DSP DPS

Formát:

Část:

Detail poloh balkonu

Architektonicko-stavební řešení

České vysoké učení technické

6xA4 3xA4

ATRN

Měřítko:

Číslo výkresu:

D.1.1.b.16

Fakulta architektury

±0,000=246. 690m.n.m, Bpv. kótováno v mm Datum:

Stekník, Zálužice Klášterní, Žatec

Autor:

Architektonicko-stavební řešení

Stupeň:

1:10

Sýpka Stekník

Vedoucí práce: Ústav:

Část:

Detail styku staveb

Adresa:

Fakulta architektury

±0,000=246. 690m.n.m, Bpv. kótováno v mm Datum:

Stupeň:

DSP DPS

Formát:

České vysoké učení technické

6xA4 3xA4

ATRN

Měřítko:

Číslo výkresu:

1:20

D.1.1.b.18


ZÁBRADLÍ OCELOVÉ

BETONOVÁ TVÁRNICE SE ZABUDOVANOU ZPĚTNOU HORIZONTÁLNÍ KLAPKOU XPS 20 BETONOVÁ MAZANINA 40 STROPNÍ VĚNEC DOBETONÁVKA MALTA POROTHERM PROFI

NÁŠLAPNÁ VRSTVA 20 OCELOVÝ RÁM 140 VYPLNĚN MINERÁLNÍ VLNOU PODBITÍ S DESEK TL.40 SÁDROKARTON + VENKOVNÍ NÁTĚR = TL.15

100

70

100

15 40 20

225

70

50

10

215

100

20

40 35

150

190

160

140

225

25

40

20

10

ZPĚTNÝ PANT 90 145

ROTAČNÍ HŘÍDEL

2020

NÁŠLAPNÁ VRSTVA 20 EPS 40 BETONOVÁ MAZANINA 40 STROPNÍ VLOŽKY MIAKO OMÍTKA VNITŘNÍ 15

105

26

125

15

OPLECHOVÁNÍ ODTOKOVÉ VANY

10

ODTOK PLASTOVÝ - AŽ K TERÉNU HIZ TMEL

10

PE FÓLIE OMÍTKA VNITŘNÍ 15 ZDIVO CIHELNÉ Z TVÁRNI POROTHERM 44 PROFI OMÍTKA VENKOVNÍ 15

Název:

15

440 470

15

Sýpka Stekník Stekník, Zálužice Klášterní, Žatec

Datum:

1/10/20 12/16/19

Vedoucí práce:

Ing. arch. Tomáš Efler

Konzultant:

Zkontroloval Ing. arch. Aleš Mikule, Ph.D.

Ústav:

15114 Ústav památkové péče

Vedoucí ústavu:

prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa

Adresa:

Autor: Obsah:

Bc. Šimon Vitásek

Fakulta architektury

±0,000=246. 690m.n.m, Bpv. kótováno v mm

Část:

Architektonicko-stavební řešení

Detail balkonu - novostavba

Stupeň:

DSP DPS

Formát:

4xA4 2xA4

Měřítko:

1:5

České vysoké učení technické

ATRN Číslo výkresu:

D.1.1.b.17


0 42

0 16

SDK PODHLED TL.12.5 KOTVEN NA TRÁMKY 140/40 PAROZÁBRANA KROKVE 100/160 IFÚZNÍ FÓLIE KONTRALATĚ 20/40 LATĚ 20/40 STŘEŠNÍ TAŠKY TYPU BOBROVKA

20 20

0 14

MINERÁLNÍ VLNA ROCKWOOL

13

OKAPNIČKA

320 OKAPMNÍ ŽLAB

KAMENICKÝ TMEL

70

122

PRUŽNÝ SPOJ

70

150

150

OCELOVÁ PŘÍPOJKA

SDK DESKA KOTVENÁ NA PRKNO TL. 20

180

65

POZEDNICE 150/150

265

ZÁVITOVÁ TYČ

15

80

80

80

80

431

588

618

VĚNEC 180/320

120 PROFIL ŘÍMSY PLECHOVÝ V BARVĚ FASÁDY

PŘEKLAD POROTHERM KP7 250/80/3000

PE FÓLIE

PUR PĚNA

EUROOKNO DŘEVĚNÉ OTEVÍRAVÉ

Název:

16 470

30

21

81 36

334 385

16

Sýpka Stekník Stekník, Zálužice Klášterní, Žatec

Datum:

1/10/20 12/16/19

Ing. arch. Tomáš Efler

Konzultant:

Zkontroloval Ing. arch. Aleš Mikule, Ph.D.

Ústav:

15114 Ústav památkové péče

Vedoucí ústavu:

prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa

Autor: Obsah:

Bc. Šimon Vitásek

Fakulta architektury

±0,000=246. 690m.n.m, Bpv. kótováno v mm

Vedoucí práce:

Adresa:

322

46

EPS 120

Část:

Detail římsy - novostavba

Architektonicko-stavební řešení

Stupeň:

DSP DPS

Formát:

4xA4 2xA4

Měřítko:

1:5

České vysoké učení technické

ATRN Číslo výkresu:

D.1.1.b.19


40 35 20

P06 - podlaha 2-4NP novostavby

omítka venkovní tl. 25 zdivo lomové z opuky omítka vnitřní tl. 15

S04 - stěna obvodová novostavby omítka vnitřní tl. 15 zdivo cihelné z tvárnic Porotherm Profi 44 tl.440 omítka venkovní tl. 15

nášlapná vrstva tl. 20 EPS tl. 40 betonová mazanina tl. 40 stropní vložky Miako omítka vnitřní tl. 15

15

desky smrkové P+D tl.25 nosný rošt z trámků 100/60 a latí 25/20 minerální vlna Rockwool tl.100 původní fošny na trámový strop tl.30

300

180

30 100 25 25

S02 - kamenná původní stěna

190

P04 - podlaha 4NP sýpky

25

860

15

15

440

470

900

15

S04 - příčka novostavby S03 - požárně dělící příčka

OSB deska tl. 25 (2500x625) dřevěnná rámová kce z latí 60/50 OSB deska tl. 25 (2500x625)

2*SDK deska Fermacell tl. 12.5 dřevěnná rámová kce z latí 60/50 2*SDK deska Fermacell tl. 12.5

P01 - podlaha sýpky na terénu

10

25

25

50

25

100

10

S04 - stěna nosná vnitřní novostavby omítka vnitřní tl. 12.5 zdivo cihelné z tvárnic Porotherm 17,5 Profi tl.175 omítka venkovní tl. 12.5

200 20 13 40

273

100

100

P001 - podhled v m. 1.05 desky smrkové P+D tl.25 nosný rošt z trámků 100/60 a latí 25/20 + izolace EPS tl. 100 pískové lóže tl.30 PE fólie oboustraně krytá geotextílií dlažba kamenná původní tl. 30 zhutněný stěrkopískový podsyp tl. 70 zemina rostlá zhutněná

80 100

600

50 100

73

280

nášlapná vrstva tl. 20 betonová mazanina tl. 40 XPS tl. 60 krycí vrstva - betonová mazanina tl.30 HIZ asfaltový pás krytý geotexlíií z obou stran základová žb deska štěrkopísek 300 zemina rostlá

750 25

1050

desky smrkové P+D tl.25 korková izolace tl.10 - vyrovnávací + akustická vrstva 2*SDK deska Fermacell tl.12,5 původní fošny na trámový strop tl.30

300

90

25 30 10 25

P02 - podlaha 2NP sýpky

30 70 30 100 2525

omítka vnitřní tl. 15 zdivo cihelné z tvárnic Porotherm 8 Profi tl.80 omítka venkovní tl. 15

P05 - podlaha 2PP novostavby 40 30 60 20

S02 - dřevěnná příčka

150

desky smrkové P+D tl.25 korková izolace tl.10 - vyrovnávací + akustická vrstva 2*SDK deska Fermacell tl.12,5 původní fošny na trámový strop tl.30

300

30 10 25

65

P03 - podlaha 3NP sýpky

13

stropní trámky 200/100 - ukotveny do zdiva a vyplněny minerální vlnou Rockwool tl.100 kontralatě 40/30 OSB desky SDK Fermacell tl.12.5

175

200

Název:

Adresa:

13

Sýpka Stekník Stekník, Zálužice Klášterní, Žatec

1/10/20 12/26/19

Vedoucí práce:

Ing. arch. Tomáš Efler

Konzultant:

Zkontroloval Ing. arch. Aleš Mikule, Ph.D.

Ústav:

15114 Ústav památkové péče

Vedoucí ústavu:

prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa

Autor: Obsah:

Bc. Šimon Vitásek

Výkaz skladeb kcí

Fakulta architektury

±0,000=246. 690m.n.m, Bpv. kótováno v mm Datum:

Část:

Architektonicko-stavební řešení

Stupeň:

DSP DPS

Formát:

České vysoké učení technické

8xA4 4xA4

ATRN

Měřítko:

Číslo výkresu:

1:10

D.1.1.b.20


VÝKAZ OKEN označení

O1

schéma

šXv

1335 X 865

popis

barokní okno A otevíravé sýpky

označení

O9

1340 X 995

1000 X 1000

čtvercové okno velké otevíravé novostavby

O10

1990 X 140

schéma

šXv

1350 X 2450

450 X 450

čtvercové okno malé neotevíravé novostavby

O4

800 X 1290

obdélné okno C otevíravé sýpky

O5

980 X 605

barokní okno B otevíravé sýpky

O6

795 X 1330

vykířové elipsové okno sýpky

O7

4425 X 2500

obdélné velké okno neotevíravé novostavby

O11

6635 X 140

32230 X 140

pásový větrací vykíř sýpky

O13

2550 X 1700

nové střešní okno sýpky

O8

2600 X 2600

vyklápěcí balkón novostavby

D9

800 X 1970

nové dveře dřevěnné vnitřní jednokřídlé otevíravé, požárně odolné

D13

800 X 1970

nové dveře dřevěnné vnitřní jednokřídlé otevíravé

D10

800 X 1970

nové dveře dřevěnné vnitřní jednokřídlé otevíravé

D14

700 X 1970

nové dveře dřevěnné vnitřní jednokřídlé otevíravé

D11

1600 X 1970

nové dveře dřevěnné vnitřní dvoukřídlé otevíravé

D12

800 X 1970

nové dveře dřevěnné vnitřní dvoukřídlé otevíravé, požárně odolné

D16

800 X 1970

800 X 1970

dřevěnné dveře hlavní barokní vstupní, jednokřídlé, otevíravé

D5

800 X 1970

nové dveře dřevěnné venkovní jednokřídlé otevíravé historizující, požárně odolné

stylizovaná replika D1

pásový větrací vykíř sýpky

O12

D15

popis

pásový větrací vykíř sýpky

D1'

O3

zárubeň ocelová zárubeň dřevěnná/kamenná

obloukové okno D otevíravé sýpky

D1 O2

novostavba sýpka

VÝKAZ DVEŘÍ

D2

2400 X 3300

dřevěnná dvoukřídlá, otevíravá vrata do kotelny

D6

800 X 1970

nové dveře dřevěnné venkovní jednokřídlé otevíravé, požárně odolné

D3

1000 X 2000

dřevěnné dveře vedlejší, jednokřídlé, otevíravé

D7

850 X 1970

nové dveře dřevěnné vnitřní jednokřídlé otevíravé, požárně odolné

D4

1000 X 2000

dřevěnné dveře vedlejší, jednokřídlé, otevíravé - replika

D8

800 X 1970

D21

1600 X 1970

D17

800 X 1970

nové dveře dřevěnné vnitřní jednokřídlé otevíravé, požárně odolné

D18

850 X 1650

původní dveře dřevěnné venkovní jednokřídlé otevíravé

nové dveře dřevěnné vnitřní jednokřídlé otevíravé

D19

800 X 1970

původní dveře dřevěnné vnitřní jednokřídlé otevíravé

původní dveře dřevěnné vnitřní jednokřídlé otevíravé

D20

800 X 1970

původní dveře dřevěnné vnitřní jednokřídlé slepé

Název:

Adresa: Vedoucí práce: Ústav: Autor: Obsah:

Sýpka Stekník

nové dveře dřevěnné vnitřní jednokřídlé otevíravé, požárně odolné

nové dveře dřevěnné vnitřní dvoukřídlé otevíravé, požárně odolné

Stekník, Zálužice Klášterní, Žatec

1/10/20 12/26/19

Ing. arch. Tomáš Efler

Konzultant:

Zkontroloval Ing. arch. Aleš Mikule, Ph.D.

15114 Ústav památkové péče

Vedoucí ústavu:

prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa

Bc. Šimon Vitásek

Výkaz oken a dveří

Fakulta architektury

±0,000=246. 690m.n.m, Bpv. kótováno v mm Datum:

Část:

Architektonicko-stavební řešení

Stupeň:

DSP DPS

Formát:

České vysoké učení technické

8xA4 8xA4

ATRN

Měřítko:

Číslo výkresu:

D.1.1.b.21


VÝKAZ KAMENICKÝCH PRVKŮ označení

schéma

KA.01

VÝKAZ KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

popis

označení

schéma

KL.01

parapet oken O1 a O5

popis

ocelová příložka

okapnička korunní římsy sýpky

KL.08 KL.02

KA.02

oplechování pásového vykíře

systémové tvarové řešení římsy 150 novostavby, včetně svodů a gajgrů

ocelová tvarovka

ostění dveří D1,D1' KL.03

KL.04 KA.03

rodový erb nad oknem O1 v centrální ose

KA.04

KA.05

okapnička střešní římsy sýpky

ocelová příložka

KL.09

systémové tvarové řešení odtokové vany balkónu novostavby

okap sýpky 150, včetně svodů a gajgrů

KL.05

okapnička římsy novostavby

KL.10

oplechování konce balkónu

parapet elipsovitého okna vykíře

KL.06

parapet oken O2,O3,O7

KL.11

oplechování stříšek krčku novostavby

parapet oken O4, O9

KL.07

oplechování štítové atiky novostavby

VÝKAZ ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

VÝKAZ TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ ocel

označení

schéma

popis

označení

ZA.04

ZA.01

schéma

popis

TR.01

parapet vnitřní oken O1

TR.02

parapet vnitřní oken O4,O9

zábradlí galerie mezonetu novostavby

vícepodlažní zábradlí novostavby, montováno ze 4 dílců

ZA.02

zábradlí nové galerie sýpky a nového schodiště sýpky

ZA.03

zábradlí balkónu novostavby

ZA.05

barokní kovaná mříž A sýpky

TR.03

madlo nového schodišťového zábradlí ZA.02 sýpky

ZA.06

barokní kovaná mříž B sýpky

TR.04

parapet vnitřní oken O2,O3,O7

ZA.07

kovaná mříž C sýpky

ZA.08

kovaná mříž D sýpky

Název:

Adresa: Vedoucí práce: Ústav: Autor: Obsah:

Sýpka Stekník Stekník, Zálužice Klášterní, Žatec

1/10/20 12/30/19

Ing. arch. Tomáš Efler

Konzultant:

Zkontroloval Ing. arch. Aleš Mikule, Ph.D.

15114 Ústav památkové péče

Vedoucí ústavu:

prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa

Bc. Šimon Vitásek

Výkaz prvků

Fakulta architektury

±0,000=246. 690m.n.m, Bpv. kótováno v mm Datum:

Část:

Architektonicko-stavební řešení

Stupeň:

DSP DPS

Formát:

České vysoké učení technické

6xA4 6xA4

ATRN

Měřítko:

Číslo výkresu:

D.1.1.b.22


D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

b) Podrobný statický výpočet

a) Technická zpráva

viz níže

Původní barokní sýpka z 2. poloviny 18. století, která bude sloužit jako víkendové pobytové centrum je vyzděna z přírodního kamenného lomového zdiva z opuky s pečlivým šíbrováním. Otvory jsou klenuty dvojitými skládanými záklenky, mají rovná nadpraží. Místy najdeme i roznášecí oblouky včleněné do zdiva. Sýpka je zastřešena dřevěným vaznicovo-hambalkovým krovem se stojatými stolicemi. Obvodové zdivo je ztuženo dřevěnou konstrukcí krovu složenou z trámů uložených na středovém průvlaku jdoucím celou délkou sýpky a neseným sloupky se sedly v přízemí uloženými na kamenné patky. Zdivo tloušťkou sestupně graduje směrem nahoru. Přístavba hvozdu a kotelny, patrně z 19. století, je tvořena rovněž opukovým zdivem s preciznějším řádkováním a pravidelnější skladbou. Detaily kolem otvorů jsou řešeny plnými cihlami pálenými – segmentové záklenky, ostění. Krov obou přístaveb je jednoduchý dřevěný vaznicovo-hambalkový se stojatou stolicí. Obvodové zdivo je o něco tenčí než na sýpce, na kterou se hvozd a následně kotelna napojují. Veškeré nosné i nenosné dřevěné konstrukce budou odborně zkontrolovány, následně zrestaurovány, nevyhovující budou zrepasovány či nahrazeny replikami. Obvodové zdivo bude důkladně dospárováno tradičními postupy, dle potřeby bude lokálně vyztuženo (zásah studovny – viz podrobný statický výpočet), případně spjatou s vkládanými rámovými oblouky. Následně bude omítnuto a opatřeno povrchovou úpravou (viz karta evidence prvků). Nad prostorem nově vzniklé kuchyně v přízemí vznikne vybouráním stávajícího stropu 2NP převýšená prostora studovny/pracovny. Strop 3NP bude nově nesen dřevěnými tradičně tesařsky vyhotovenými obloukovými rámy (viz řez A-A‘). Navržená novostavba připojující se k sýpce ze strany jižní založená na železobetonové desce je zděná z cihelných tvárnic a vyztužena nosníkovými stropy. Krov je tvořen dřevěným masivním hambalkovým systémem bez dolního ztužujícího prvku – krokve jsou spjaty přímo s obvodovým zdivem.

c) Výkresová část viz příloha


D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení Řešený soubor bude rozdělen na 9 požárních úseků, které budou zvolenými konstrukcemi požárně oddilatovány. Z každé hromadné prostory vedou 2 únikové cesty. Tyto cesty jsou z horních pater vyústěny vraty v kotelně a vstupními dveřmi novostavby na druhé straně. Všechny exponované dřevěné nosné konstrukce budou na základě provedených výpočtů (viz níže) a normových požadavků opatřeny protipožárním nátěrem Flamgard a rovněž bude v budově vkusně instalováno EPS s čidly charakterem zapadající do celkového řešení interiéru a ostatních rozvodů. Nově navržené dřevěné schodiště bude z masivních prvků, rovněž vyrovnávací stupně při krčku. Prostor pro zásahové vozidlo je vymezen východně před sýpkou na pozemní komunikaci.


D.1.4 Technika prostředí staveb a) Technická zpráva Sýpka a novostavba fungují technicky nezávisle.

Vodovod V komunikaci před sýpkou vede vodovod, na který bude napojena sýpka přípojkou ústící vodoměrnou soustavou v místnosti 1.05 – Kotelna. Zde bude možný za pomocí plynového kondenzačního kotle ohřev teplé vody pro potřeby kuchyně a kuchyňky ve studovně. Materiálem pro vodovod v sýpce bude ocel. Trubky budou vedeny skrytě v podlaze či drážce zakryté vnitřní omítkou. Na stejný vodovod bude napojena novostavba přípojkou ústící v suterénu. Následné hospodaření je totožné jako u sýpky. Voda bude rozváděna rovněž v ocelových trubkách v podlaze a krytých drážkách. Kanalizace Splašky ze sýpky budou pomocí plastových trubek v drážkách odváděny gravitačně do jednotné kanalizace před sýpkou. Vzhledem k obsluze pouze 2 umývadel budou tvarovky poměrně subtilní. Splašky z novostavby budou v podlaze vedeny do svodu v jádru a odtud do 1PP, odkud budou přečerpávány rovněž do jednotné kanalizace před sýpkou. Veškeré hospodaření s dešťovou vodou bude řešeno na pozemku přirozeným vsakem či systémem drenáží kolem sýpky. Okapní svody novostavby budou ústit do 2 systémových plastových zádržných tvarovek vsazených do země pod krčkem. Budou z pozinkované ocele opatřené nátěrem blízkým barvě fasády. Gajgry budou z litiny. Stejně bude řešeno i odvodnění střešních rovin sýpky. Plynovod

Vytápění Sýpka bude vytápěna teplovodním systémem závislým na plynovém kondenzačním kotli Eurocondens SGB 125 E, 20-125 kW (výpočet tepelné ztráty objektu viz níže). Materiálem pro teplovodní vytápění vedeným v podlaze či přiznaně při zdech bude měď opatřena bílým nátěrem korespondující s instalovanými otopnými tělesy. Otopná tělesa budou v m. 1.03 (hudebna) podlahové konvektory, v m. 1.04 (kuchyni) bude podlahový systém vytápění, na stěnách studovny po stranách budou do obvodového zdiva zavěšeny desková otopná tělesa plocha. Ostatní OT budou desková klasického tvarosloví. Krov i zemina budou tepelně oddilatovány. Kotelna bude seshora nově zateplena, rovněž hudebna. Venkovní otvory budou osazeny novými či zrestaurovanými a upravenými výplněmi. Nová okna budou opatřena tepelně izolačním dvojsklem. Novostavba bude vytápěna teplovodním systémem závislým na plynovém kondenzačním kotli. Materiálem pro teplovodní vytápění vedeným v podlaze bude měď. Otopná tělesa budou, mimo koupelny, kde budou žebříková, desková. Elektřina Sýpka je v současném stavu napojena na silnoproud. Veškeré rozvody včetně koncových prvků jsou provedeny přiznaně pomocí černých kabelů kotvených na trámové konstrukce. Nové rozvody budou na stávající napojeny a provedeny ve stejném duchu včetně koncových keramických či plastových tvarovek. EPS bude rozvedena v bílé barvě pro snadnější rozlišnost. Novostavba bude nově napojena na silnoproud. Při provádění bude posunut sloup vedení VN mezi ní a sousední hospodářskou budovou tak, aby nebránil její realizaci. Hlavní rozvodná skříň bude umístěna v nice 1NP. Všechny rozvody budou provedeny v drážce. Koncové tvarovky budou s bílého plastu. Dle potřeby bude soubor napojen na slaboproud pro zvýšení komfortu mezonetu a restaurace v přízemí.

V komunikaci před sýpkou bude zřízen nový plynovod zaslepený za přípojkou pro novostavbu a umožňující případné napojení další staveb směrem na jihovýchod. Sýpka na něj bude napojena přípojkou ústící HÚP v kotelně. Plyn bude napojen na plynový kondenzační kotel a dále bude rozveden do kuchyně pro potřeby sporáku. Novostavba bude na plynovod napojena samostatně přípojkou ústící HÚP v 1NP, odkud bude plynem zásoben plynový kondenzační kotel a sporák v podkrovním mezonetu. Plynovodní rozvody budou provedeny v podlaze a drážce v oceli. Vzduchotechnika Všechny prostory sýpky i novostavby budou, mimo podtlakově větrané prostory toalet, včetně prostor kuchyně větrány přirozeně okny.

Oba objekty budou zabezpečeny systémy hromosvodů.


b) Výkresová část D.1.4.b.1 D.1.4.b.2 D.1.4.b.3 viz příloha

4.03 20oC OT žebříkové

4.04

15oC

4.02 20oC

25oC

4.01 20oC

podlahové vytápění

Tabulka místností 4NP_ podlaží číslo

název

4NP

4.01

Novomanželské apartmá

4NP

4.03

Zádveří

4NP 4NP

4.02 4.04

místností celkem: 4

Název:

1.44 m²

328.21 m²

418.04 m²

silnoproud SV TV splašky plyn VZT

v drážce

vytápění přívod

v podlaze

vytápění odvod

v podlaze

v drážce v drážce v podlaze v podlaze volně

Sýpka Stekník

1/10/20 01/02/20

Ing. arch. Tomáš Efler

Konzultant:

Zkontroloval

15114 Ústav památkové péče

Vedoucí ústavu:

prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa

Bc. Šimon Vitásek

Půdorys 4NP

Fakulta architektury

±0,000=246. 690m.n.m, Bpv. kótováno v mm Datum:

Stekník, Zálužice Klášterní, Žatec

Obsah:

2.84 m²

Půda

Vedoucí práce:

Autor:

85.55 m²

Toaleta

Adresa:

Ústav:

plocha

Část:

Technika prostředí staveb

Stupeň:

_

DSP DPS

Formát:

České vysoké učení technické

8xA4 4xA4

ATRN

Měřítko:

Číslo výkresu:

1:100

D.1.4.b.3


Tabulka místností 2NP_ podlaží číslo

OT deskové zavěšené na stěně, barevné řešení dle řešení interiéru

3.01

OT deskové

20oC 3.06 20oC

3.02

3.10 20oC

3.12 20oC

3.09 20oC

2.01

Studovna

2NP

2.03

Chodba

2NP 2NP

3.03

2NP

20oC

20oC

2NP 2NP

3.14

3.17

2NP

OT žebříkové

2NP

20oC

2NP

3.15

3.04

2NP

3.05

2NP

25oC 3.16 OT žebříkové

2NP

OT deskové

OT deskové

20oC

2NP 2NP

2.02

OT deskové zavěšené na stěně, barevné řešení dle řešení interiéru

3.11 20oC

3.13 20oC

3.07 20oC

2.05 2.06

Pokoj

8.68 m²

Toalety pánské

2.07 2.08 2.09 2.10 2.11

8.64 m²

Pokoj

2.12

8.40 m²

Pokoj

2.13

8.36 m²

Pokoj

2.14

8.35 m²

Pokoj

2.15

8.31 m²

Kabinka pánská

1.08 m²

371.96 m²

75.61 m² 27.45 m²

3NP 3NP

OT deskové

20 C

3NP 3NP 3NP 3NP 3NP

2.03 o

3NP

20 C

3.02

Galerie

3.04 3.05

2.06 2.15

2.04

8.71 m²

Pokoj

3.12

8.66 m²

Pokoj

3.13

8.65 m²

Pokoj

3.14

8.61 m²

Toalety dámské

3.15

7.31 m²

Kabinka dámská

3.16

1.08 m²

Kabinka dámská

3.17

1.08 m²

Kabinka dámská

1.06 m²

263.05 m²

silnoproud SV TV splašky plyn VZT

v drážce

vytápění přívod

v podlaze

vytápění odvod

v podlaze

v drážce v drážce v podlaze v podlaze volně

Sýpka Stekník

Název: OT deskové

Adresa:

Stekník, Zálužice Klášterní, Žatec

1/10/20 01/02/20

Stupeň:

Vedoucí práce:

Ing. arch. Tomáš Efler

Konzultant:

Zkontroloval

15114 Ústav památkové péče

Vedoucí ústavu:

prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa

Bc. Šimon Vitásek

Obsah:

Fakulta architektury

±0,000=246. 690m.n.m, Bpv. kótováno v mm Datum:

Ústav: Autor:

vsakovací systém

8.88 m²

Pokoj

3.11

2.10 20oC

8.95 m²

Pokoj

3.10

OT deskové

OT deskové

OT žebříkové

8.95 m²

Pokoj

3.09

25oC

20oC

8.99 m²

Pokoj

3.08

2.05

10.06 m²

Pokoj

3.07

OT žebříkové

25.19 m²

Umývárny dámské

3.06

20oC

20oC

43.82 m²

Chodba

místností celkem: 17

2.01

plocha

Chodba

3NP

2.02 o

název

3.03

3NP

2.14 20oC

8.64 m²

Pokoj

3NP

3NP

2.12 20oC

8.68 m²

Pokoj

Chodba

3NP

2.09 20oC

9.64 m²

Pokoj

3.01

3NP

2.07 20oC

25.19 m²

10.00 m²

3NP

3NP

2.13 20oC

25.77 m²

Umývarna pánská

Tabulka místností 3NP_

3NP

2.11 20oC

75.76 m²

Chodba

podlaží číslo

OT deskové

2.08 20oC

plocha 156.49 m²

Chodba

2.04

místností celkem: 15

3.08 20oC

název

2NP

Část:

_

Technika prostředí staveb

Půdorys 2NP, 3NP

DSP DPS

Formát:

České vysoké učení technické

8xA4 4xA4

ATRN

Měřítko:

Číslo výkresu:

1:100

D.1.4.b.2

Tabulka místností 1PP_

0.01

podlaží

15oC

číslo

název

plocha

1PP

0.01

Chodba

80.00 m²

1PP

0.03

Technická místnost

10.22 m²

1PP

0.02

místností celkem: 3

Kotelna

11.23 m²

0.02

15oC

OT deskové

15oC

K

vsakovací systém

OT žebříkové

OT deskové

0.03

TV

Tabulka místností 1NP_

vdm s.

podlaží

číslo

Restaurace

173.54 m²

1NP

1.03

Hudebna

42.43 m²

1.02

1NP

1.03

20oC

20oC

20oC

1.11 15oC

vdm s. HÚP

20 C

1.12

1.09

1.01

Toalety dámské

1.13

1NP

OT deskové

v podlaze

1.04 o

OT deskové

20oC

1NP

Kabinka pánská

1.14

Kabinka dámská

1.15

místnosti celkem: 16

15oC

Chodba

1.12

1NP

v podlaze

K

Eurocondens SGB 125 E, 20-125 kW

TV

Sklad

1.11

1NP

1NP

Toalety pánské

1.10

1NP

1.07

Schodiště

1.09

1NP

podlahové vytápění

Sklad

1.08

1NP

15oC

Zádveří

1.07

1NP

15oC

Kotelna

1.06

1NP

1.02

Kuchyně

1.05

1NP

podlahové konvektory

Chodba

1.04

1NP

podlahové konvektory

plocha

1.01

1NP

1.05

název

1NP

Kabinka dámská

1.16

Kabinka dámská

silnoproud SV TV splašky plyn VZT

v drážce

vytápění přívod

v podlaze

vytápění odvod

v podlaze

75.99 m²

37.65 m²

24.27 m²

20.02 m²

15.24 m²

11.05 m² 9.64 m²

9.58 m²

8.44 m²

6.36 m²

1.08 m²

1.08 m²

1.06 m²

1.06 m²

v drážce v drážce v podlaze v podlaze volně

1.06 o 1.08 15oC

20 C

1.10 15oC

Název: OT deskové

podlahové konvektory

HDR HÚP

Sýpka Stekník

1/10/20 01/02/20

Ing. arch. Tomáš Efler

Konzultant:

Zkontroloval

15114 Ústav památkové péče

Vedoucí ústavu:

prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa

Stekník, Zálužice Klášterní, Žatec

Vedoucí práce: Ústav: Autor: Obsah:

Bc. Šimon Vitásek

Půdorys 1PP, 1NP

Fakulta architektury

±0,000=246. 690m.n.m, Bpv. kótováno v mm Datum:

Adresa:

Část:

Technika prostředí staveb

Stupeň:

_

DSP DPS

Formát:

České vysoké učení technické

8xA4 4xA4

ATRN

Měřítko:

Číslo výkresu:

1:100

D.1.4.b.1


D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení a) Technická zpráva Významným technologickým zařízení je u stávající přístavby sýpky sušárna patent Linhart Rakovník: „• dvojice litinových kotlů s navazujícím žebrovaným radiátorem • systém plechových rour (částečně zřícený) hvozdu • dvojúrovňové žaluzie sklopné pákami z prostoru sýpky • šuplíky (dva za sebou ve třech řadách v každé ze dvou sušících komor) – výsuvné do prostoru sýpky (3NP – zde patrný systém drátů napnutých u stropu -> snad závěsný systém pro manipulaci s šuplíky) • plakety s nápisem „Rakonitzer Machinenfabrik & Eisengeisserei Joh. Linhart“ a „Patent system Linhart“ nad ovládacími pákami žaluzií • přisávací otvory v SV obvodové zdi sušárny a v mezitraktové zdi sušárny Ostatní: • konzoly pro uchycení hřídele blíže neurčeného strojního zařízení v SV části kotelny • obedněný prostor procházející vertikálně komunikačním traktem hvozdové části od přízemí po podkroví a ústící do z větší části zazděného okna SZ štítu sýpky (funkce prozatím nejasná – tah vzduchu, nebo možná spolu s konzolami pro hřídel část dopravníku obilí) • čistička obilí na ruční pohon s nápisem „J. EISENSTEIN SALUSCHITZ Nr.1“ • uložení vrátku (chybějícího) u manipulačního otvoru ve štítě“

Inventarizace

(převzato z dokumentační karty NPÚ) U novostavby to je mimo jednoduchý na vestavěném motorku závislý sklápěcí balkón mezonetu nový výtah situován do spáry-komunikačního krčku mezi starou a novou budovu. Jedná se o hydraulický výtah s podlahovou strojovnou. Bude prosklený a akusticky oddilatován. b) Výkresovou část viz příloha (Architektonicko-stavební řešení)

viz příloha


SÝPKA STEKNÍK

SÝPKA STEKNÍK

KARTA PRVKU

KARTA PRVKU

ZPRACOVAL: ŠIMON VITÁSEK UMÍSTĚNÍ PRVEK

1NP, fasáda východní DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ

FA ČVUT, ZS 2019/2020 OZNAČENÍ SVĚTLOST

D1 1350 X 2450

ZPRACOVAL: ŠIMON VITÁSEK UMÍSTĚNÍ PRVEK

1NP, fasáda východní VRATA DVOUKŘÍDLÁ

POPIS

POPIS

dveřní otvor s ven rozevřenými špaletami a pravými svlakovými dveřmi, masivní kamenné ostění s ušima, oběžnou páskou a zvýrazněným hlavním klenákem v nadpraží orientované a profilované při vnějším líci do exteriéru, otvor sazený jednokřídlými protipožárními dveřmi, bez prahu, bez zárubně, zavěšené na háky instalované přímo ve zdivu pomocí ok na konci závěsů (točníky), 1 křídlo, levotočivé, protipožární opatřené z venkovní strany železným plátováním velkými, nejstejnoměrnými pláty a ztužené 2 symetricky diagonálními pásy a 1 svislým na straně nezachované kliky

primitivní dřevěnná zárubeň, bez prahu, 2 křídla, novodobý zámek

FA ČVUT, ZS 2019/2020 OZNAČENÍ SVĚTLOST

KOVÁNÍ:

2x3ks horizontálních závěsů na točnících

DATACE:

patrně z doby vzniku přístavby - adaptace na sušárnu

MATERIÁL:

dřevo železo

KOVÁNÍ:

3x horizontální závěs, 3 x krabicový zámek - vše bez kliky, z toho 1ks bez krabice

DATACE:

ostění 2.pol.18.st., zbytek patrně z doby adaptace na sušárnu

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

chybí

MATERIÁL:

dřevo železo

DETAILY:

závěsy vysekané z válcové pásoviny

STAV:

kování rezavé, řevěná část poškozena vlhkostí

POZN.:

křídlo sestaveno z sklížených hoblovaných fošen z rubové strany ztužených svlaky

ŘEŠENÍ:

bude provedena replika, požárně odolná

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

chybí

DETAILY:

závěsy vysekané z válcové pásoviny zakončeny lístkem zámky kované - 2 z nich opatřené zástrčkou, protipožární oplechování je ke dveřím kotveno žleznými hřeby s plochými kulatými hlavami

STAV:

kování rezavé, plátování ve špatném stavu dřevěná část značně poškozena vlhkostí

POZN.:

křídlo sestaveno z precizně sklížených hoblovaných fošen z rubové strany ztužených 3 horizontálními a 2 diagonálními svlaky

ŘEŠENÍ:

bude zachováno a zrestaurováno pouze kamenné ostění, otvor bude vyplněn novými dřevěnými soudobými požárně odolnými dveřmi

EXT

INT

EXT

D2 3300X2400


SÝPKA STEKNÍK

SÝPKA STEKNÍK

KARTA PRVKU

KARTA PRVKU

ZPRACOVAL: ŠIMON VITÁSEK UMÍSTĚNÍ PRVEK

1NP, fasáda východní DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ

FA ČVUT, ZS 2019/2020 OZNAČENÍ SVĚTLOST

D3 1000 X 2000

ZPRACOVAL: ŠIMON VITÁSEK UMÍSTĚNÍ PRVEK

1NP, z 1.08 do 1.05 DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ

FA ČVUT, ZS 2019/2020 OZNAČENÍ SVĚTLOST

POPIS

POPIS

kónicky opukovým záklenkem a ven rozevřenými špaletami vsazené masivní kamenné ostění bez prahu, levotočivé

obloukové, levotočivé

KOVÁNÍ:

2ks horizontálních závěsů

KOVÁNÍ:

DATACE:

ostění 2.pol.18.st.

DATACE:

patrně z doby vzniku přístavby - adaptace na sušárnu

MATERIÁL:

dřevo železo

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

chybí

MATERIÁL: POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DETAILY:

D7 850 X 1970

DETAILY:

STAV: POZN.:

křídlo sestaveno z sklížených hoblovaných fošen z rubové strany ztužených svlaky

ŘEŠENÍ:

dveře budou zrušeny, otvor částečně zazděn a na jejich místě provedena replika okna O.01, vchod do místnosti 1.06 bude umožněn novým dveřním otvorem D1‘ stylizovaně replikujícím tvarosloví D1

EXT

STAV: POZN.: ŘEŠENÍ:

dřevěná část poškozena vlhkostí křídlo sestaveno z precizně sklížených hoblovaných fošen z rubové strany ztužených svlaky dveře budou vyzpraveny, protipožárně upraveny, osazeny o 180o

z 1.08


SÝPKA STEKNÍK

SÝPKA STEKNÍK

KARTA PRVKU

KARTA PRVKU

ZPRACOVAL: ŠIMON VITÁSEK UMÍSTĚNÍ PRVEK

FA ČVUT, ZS 2019/2020

1NP, z 1.01 do 1.06 DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ

OZNAČENÍ SVĚTLOST

D12 800 X 1970

ZPRACOVAL: ŠIMON VITÁSEK UMÍSTĚNÍ PRVEK

2NP, z 2.01 do 1.08 DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ

POPIS:

POPIS

kónicky vsazená kamenná zárubeň,1 křídlo, pravotočivé, celoželezné protipožární ztužené vodorovnými a diagonálními pásy, háky točníkových pantů vetnukty do zárubně, zámek chybí - dveře opatřeny kovovou zástrčkou

dřevěnná zárubeň, bez prahu,1 křídlo, levotočivé

FA ČVUT, ZS 2019/2020 OZNAČENÍ SVĚTLOST

D16(D19) 800x1970

KOVÁNÍ:

2x horizontální závěs, 1x krabicový zámek s klikou

DATACE:

patrně z doby adaptace na sušárnu

MATERIÁL:

dřevo železo

stopy bílého nátěru

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

hnědý nátěr, kování azárubeň bez nátěru

DETAILY:

závesy vysekané z válcové pásoviny

DETAILY:

STAV:

kování rezavé, plátování ve špatném stavu

závěsy vysekané z válcové pásoviny zámky kované

STAV:

kování rezavé, dřevěná část mírně poškozena vlhkostí

POZN. :

křídlo sestaveno z precizně sklížených hoblovaných fošen z rubové strany ztužených svlaky

ŘEŠENÍ:

dveře budou zachovány, zrestaurovány a upraveny pro splnění PO a technických požadavků dle aktuálních norem, totožné D19 v 3NP budou odstraněny a zazděny

KOVÁNÍ:

železný rám s integrovanými 3 horizontálními závěsy okut pláty, kovová zástrčka

DATACE:

ostění 2.pol.18.st., zbytek patrně z doby adaptace na sušárnu

MATERIÁL:

železo

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

POZN.: ŘEŠENÍ:

z 1.06 do 1.01

dveře budou zachovány, zrestaurovány - zbaveny zbytků nečistot a staré povrchové úpravy, repasovány, následně opatřeny antikorozním nátěrem ve dvou vrstvách rezavé barvy, dveře budou případně i konstručně upraveny pro splnění PO a technických požadavků dle aktuálně platných norem

z 1.01 do 1.06

z 1.06 do 1.01

z 2.01 do 1.08


SÝPKA STEKNÍK

SÝPKA STEKNÍK

KARTA PRVKU

KARTA PRVKU

ZPRACOVAL: ŠIMON VITÁSEK UMÍSTĚNÍ PRVEK

2NP, fasáda východní DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ

FA ČVUT, ZS 2019/2020 OZNAČENÍ SVĚTLOST

D18 850 X 1650

ZPRACOVAL: ŠIMON VITÁSEK UMÍSTĚNÍ PRVEK

1NP, fasáda východní DVEŘNÍ OTVOR

FA ČVUT, ZS 2019/2020 OZNAČENÍ SVĚTLOST

POPIS

POPIS

kónicky opukovým záklenkem a ven rozevřenými špaletami vsazené dveře, 1 křídlo, pravotočivé

masivní kamenné obloukové ostění orientované do exteriéru, nadsvětlík opatřen železnou mříží

KOVÁNÍ:

DATACE:

patrně z doby adaptace na sušárnu

DATACE:

patrně z doby adaptace na sušárnu

MATERIÁL:

MATERIÁL:

dřevo železo

kámen železo

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

chybí

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

chybí

DETAILY:

DETAILY:

STAV:

STAV:

POZN.:

POZN.:

ŘEŠENÍ:

ŘEŠENÍ:

dveře budou zrušeny, otvor částečně zazděn a na jejich místě provedena replika okna O.05

EXT

D22 2150 x 1230

ostění bude zachováno, nadsvětlík opatřen zasklením, dveřní otvor zazděn a povrchově upraven nátěrem fasády

EXT


SÝPKA STEKNÍK

SÝPKA STEKNÍK

KARTA PRVKU

KARTA PRVKU

ZPRACOVAL: ŠIMON VITÁSEK UMÍSTĚNÍ PRVEK

4NP, z krovu do hvozdu DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ

FA ČVUT, ZS 2019/2020 OZNAČENÍ SVĚTLOST

D23 1010 X 1900

ZPRACOVAL: ŠIMON VITÁSEK UMÍSTĚNÍ PRVEK

4NP, z krovu na balkónek DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ

POPIS

POPIS

cihelný práh v. 150 mm, dochováno pouze 1 křídlo - u 2. jen panty, levotočivé, protipožární opatřené železným plátováním

bez prahu, 2 křídla, levotočivé

KOVÁNÍ:

2x 2ks horizontálních závěsů na točnících

DATACE:

patrně z doby adaptace na sušárnu

MATERIÁL:

dřevo železo

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

chybí

DETAILY:

závěsy vysekané z válcové pásoviny

STAV:

kování rezavé, plátování ve špatném stavu dřevěná část poškozena vlhkostí

POZN.:

křídlo sestaveno z precizně sklížených hoblovaných fošen z rubové strany ztužených svlaky

ŘEŠENÍ:

zachovaná část dveří bude zrestaurována a upravena pro splnění PO a technických požadavků dle aktuálních norem, otvor do 1.03 bude opatřen novým zábradlím v. 1100 mm

z 4.04 do 1.03

z 4.04 do 1.03

FA ČVUT, ZS 2019/2020 OZNAČENÍ SVĚTLOST

D24 1500 X 2000

KOVÁNÍ:

2x 2ks horizontálních závěsů na točnících

DATACE:

patrně z doby adaptace na sušárnu

MATERIÁL:

dřevo železo

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

chybí

DETAILY:

závěsy vysekané z válcové pásoviny

STAV:

kování rezavé,dřevěná část značně poškozena vlhkostí

POZN.:

křídlo sestaveno z precizně sklížených hoblovaných fošen z rubové strany ztužených svlaky

ŘEŠENÍ:

otvorová výplň bude zcela odstraněna a otvor zcela zazděn

INT


SÝPKA STEKNÍK

SÝPKA STEKNÍK

KARTA PRVKU

KARTA PRVKU

ZPRACOVAL: ŠIMON VITÁSEK UMÍSTĚNÍ PRVEK

1NP OKNO BAROKNÍ A

FA ČVUT, ZS 2019/2020 OZNAČENÍ SVĚTLOST

O1 1335 X 865

ZPRACOVAL: ŠIMON VITÁSEK UMÍSTĚNÍ PRVEK

1NP, přístavba hvozdu OK.OTV. PŘÍSTAVBY HVOZDU A

FA ČVUT, ZS 2019/2020 OZNAČENÍ SVĚTLOST

POPIS

POPIS

obdélné skladové okno opatřeno kovanou barokně tvarovanou spínanou mříží s ohýbaných prutů svázanými sponami, tato zdobná síť je kotvena po obvodu okenního otvoru přímo do zdiva, kónicky rozevřené špalety, přímý záklenek, stopy profilovaných štukových šambrán s oběžnou páskou, ušima a odsazení střední části nadpraží

obdélné skladové okno opatřeno kovanou provlékanou mříží a s vnitřní dvoukřídlou okenicí DATACE:

patrně z doby vzniku přístavby hvozdu

DATACE:

MATERIÁL:

železo

2.pol.18.st.

MATERIÁL:

železo

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

chybí

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

chybí

DETAILY:

kovaná mříž provlékaná

DETAILY:

spínaná kovaná mříž ze zprohýbyných tyčí čtvercového průřezu tvořících vlnkované pruhy, jednotlivé tyče jsou k sobě symetricky otočené a vytvářejí oválné obrazce, v místě styku jsou tato vlnky svázány sponami

STAV:

kování mírně rezavé

STAV:

kování mírně rezavé

ŘEŠENÍ:

POZN.:

nyní otvor ještě za mříží směrem do INT osazen druhotným bezpečnostním rámem s dvojitou síťovou drátěnou výplní, na západní fasádě jsou okna zazděna

ŘEŠENÍ:

mříž bude zrestaurována - bude odstraněna koroze a následně zřízen antikorozní nátěr grafitově zamečnicky černý, bude zřízeno nové větrací okno z lepených dřevěných profilů opatřeno dvojsklem, z vnějšího líce bude osazen kamenný parapet KA.01, z vnitřího dřevěnný TR.04, zazdění na Z fasádě bude odstraněno

EXT

INT

POZN.: mříž bude zrestaurována, staré okenice budou odstraněny a bude zřízeno nové otevíravé okno z lepených dřevěných profilů opatřeno dvojsklem, z vnitřního líce bude osazen dřevěnný parapet TR.05, vnějšího KA.05

EXT

O4 800 X 1290


SÝPKA STEKNÍK

SÝPKA STEKNÍK

KARTA PRVKU

KARTA PRVKU

ZPRACOVAL: ŠIMON VITÁSEK UMÍSTĚNÍ PRVEK

2-3NP OKNO BAROKNÍ B

FA ČVUT, ZS 2019/2020 OZNAČENÍ SVĚTLOST

O5 980 X 650

ZPRACOVAL: ŠIMON VITÁSEK UMÍSTĚNÍ PRVEK

v barokních vykířích OKNO ELIPSOVITÉ

OZNAČENÍ SVĚTLOST

POPIS

POPIS

obdélné skladové okno opatřeno kovanou barokně tvarovanou mříží snýtovanou s ohýbaných prutů, kónicky rozevřené špalety, přímý záklenek, stopy profilovaných štukových šambrán s oběžnou páskou, ušima a odsazení střední části nadpraží, z vnitřní strany jsou některá okna opatřeny dřevěnnou plnou sklápěcí okenicí v kovovém rámu, kovářsky ukotvenou, opatřenou zeleným nátěrem

elipsovitý na výšku orientovaný okenní otvor

DATACE:

2.pol.18.st.

MATERIÁL:

železo

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

chybí

DETAILY:

kovaná mříž tvořená centrálním křížem, v ose jeho vodorovných ramen se nachází 2 svislé pruty rozštěpené v jazýčky (mírně odlišné v osách 1-4 od os 5-11.), pruty jsou v místě křížení snýtovány

STAV:

kování mírně rezavé

POZN.:

okna opatřeny směrem z interiéru dřevěnými prkennými kryty

ŘEŠENÍ:

mříž bude zrestaurována - bude odstraněna koroze a následně zřízen antikorozní nátěr grafitově zamečnicky černý, některé mříže budou také repasovány či nahrazeny replikami tradičným kovářským řemeslem zhotovenými, bude zřízeno nové větrací okno z lepených dřevěných profilů opatřeno dvojsklem, z vnějšího líce bude osazen kamenný parapet KA.01, vnitřní okenice budou odstraněny

DATACE:

FA ČVUT, ZS 2019/2020 O6 795 X 1330

2.pol.18.st.

MATERIÁL:

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

dřevo chybí

DETAILY: STAV: POZN.:

nyní opatřeny prkenným krytem

ŘEŠENÍ:

bude zřízeno nové neotevíravé okno z lepených dřevěných profilů opatřené dvojsklem, z vnějšího líce bude osazen kamenný parapet KA.04

EXT

INT

EXT


SÝPKA STEKNÍK

SÝPKA STEKNÍK

KARTA PRVKU

KARTA PRVKU

ZPRACOVAL: ŠIMON VITÁSEK UMÍSTĚNÍ PRVEK

1NP, přístavba hvozdu OK.OTV. PŘÍSTAVBY HVOZDU B

FA ČVUT, ZS 2019/2020 OZNAČENÍ SVĚTLOST

O9 1340 X 995

ZPRACOVAL: ŠIMON VITÁSEK UMÍSTĚNÍ PRVEK

1NP, nad oken O1 v centrální ose KAMENNÝ RODOVÝ ERB

POPIS

POPIS

segmentové skladové okno opatřeno kovanou provlékanou mříží

erb rodu Kulhánků, původně nejspíš umístěn nade dveřmi D1

DATACE:

patrně z doby vzniku přístavby hvozdu

DATACE:

2. pol. 1. st.

MATERIÁL:

železo

MATERIÁL:

kámen - pískovec

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

chybí

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

DETAILY:

kovaná mříž provlékaná tvořená pravidelnou ortogonální sítí, pruty jsou navzájem v místě křížení vzájemně provlékany

DETAILY:

STAV:

kování mírně rezavé

POZN.:

na západní fasádě jsou okna zazděná, na východní fasádě se dochoval dřevěnný dvoukřídlý okenní rám bez zasklení, jeho křídlo je tvořeno vždy 1 svislým a 2 vodorovnými příčlemi s pozůstakem nátěrů

ŘEŠENÍ:

mříž bude zrestaurována - bude odstraněna koroze a následně zřízen antikorozní nátěr grafitově zamečnicky černý, zazdění západních oken bude zrušeno, u všech oken bude zřízeno nové otevíravé, větrací okno z lepených dřevěných profilů opatřeno dvojsklem, z vnitřního líce bude osazen dřevěnný parapet TR.05, z vnějšího kamenným KA.05, starý rám na východní fasádě bude odstraněn

EXT -FZ

INT -FV

FA ČVUT, ZS 2019/2020

STAV: POZN.:

změnu pozice vyvolo zbudování manipulačních dveří D18

ŘEŠENÍ:

zrestaurován, ponechán na místě

EXT


SÝPKA STEKNÍK

SÝPKA STEKNÍK

KARTA MÍSTNOSTI

KARTA MÍSTNOSTI

ZPRACOVAL: ŠIMON VITÁSEK UMÍSTĚNÍ NÁZEV

FA ČVUT, ZS 2019/2020

1NP RESTAURACE+ kuchyně (=SKLAD)

Č.M. PLOCHA(m2)

1.01 ( 4,6,7,10,11) 264,47

PODLAHA

ŘEŠENÍ

zachovaná kamenná dlažba, volně uložená

dlažba bude rozebrána zrestaurována a znovusložena na úrovni podlahy nově snížené, na dlažbu bude provedená nová skladby podlahy P01

ZPRACOVAL: ŠIMON VITÁSEK

UMÍSTĚNÍ NÁZEV

Č.M. 1.01 ( 4,6,7,10,11) PLOCHA(m2) 264,47

1NP

RESTAURACE+ kuchyně (=SKLAD)

FA ČVUT, ZS 2019/2020

STĚNY zdivo kamenné z opuky, lokálně cihelné (detaily) zděné na maltu vápennou, omítnuté vápennou omítkou s bílým vápenným nátěrem

vlhkost bude odstraněna zřízením odvlhčovacíh kanálků při patách nosného zdiva celého 1NP sýpky, budou provedeny sondy základů a ty pak případně lokálně zpevněny, budou doplněny a stabilizovány omítky, proveden nový okrový nátěr

STROP strop dřevěnný trámový, trámy 250/200 nesené průvlakem 300/250 jdoucím středem místnosti neseným sloupky s roznášecími sedly, sloupky osazeny na kamenné patky

všechny nosné dřevěnné prvky budou historicky tesařsky zrestaurovány - okartáčovány, opatřeny bezbarvou směsí proti dřevokazným škůdcům, ošetřeny lněnou fermeží a následně nastříkány protipožárným bezbarvým nátěrem Flamgard, staticky nedostačující kontrukce budou nahrazeny replikami tradičně tesařsky nově provedenými - bude provedena hlavně kontrola zhlaví trámů

DALŠÍ PRVKY dřevěnné schodiště opatřené dřevěnným bedněním, dřevěným zábradlím

rozebráno, uloženo do depozitáře, stropní otvor zaslepen kcí stropu

nové dveře v západní stěně m. 1.01

bude probourán nový dveřní otvor v místě stávajícího okna O.01 a osazen novými dřevěnnými protipožárními dveřmi tvaroslovně blízkými zbývajícím

nové příčky zřizující m.1.04,06,07,10,11

budou instalovány nové dřevěné příčky (skladba viz výkaz skladeb), pružně ke stropu připojeny

m.1.04 ... nová kuchyně

bude zrušena ohrádka v JV rohu místnosti a nad ní probouráno výdejní okenko do restaurace, kuchyně bude zařízena, odvětrána

DOCHOVANÉ ROZVODY ELEKTŘINY V CELÉ SÝPCE

viz TZ D.1.3.

M. 1.01

schodiště do 2NP


SÝPKA STEKNÍK

SÝPKA STEKNÍK

KARTA MÍSTNOSTI

KARTA MÍSTNOSTI

ZPRACOVAL: ŠIMON VITÁSEK UMÍSTĚNÍ NÁZEV

FA ČVUT, ZS 2019/2020

1NP HUDEBNA (=HVOZD SUŠÁRNY)

PODLAHA

Č.M. PLOCHA(m2)

1.03 42,43

ŘEŠENÍ

ZPRACOVAL: ŠIMON VITÁSEK UMÍSTĚNÍ NÁZEV

1NP CHODBA (=KOTELNA HVOZDU)

PODLAHA

bude zřízena nová snížená podlaha P01 STĚNY

FA ČVUT, ZS 2019/2020 Č.M. PLOCHA(m2)

1.05 24,27

ŘEŠENÍ bude zřízena nová snížená podlaha P01

STĚNY

zdivo kamenné z opuky, lokálně cihelné (detaily) zděné na maltu vápennou, omítnuté vápennou omítkou s bílým vápenným nátěrem

vlhkost bude odstraněna zřízením odvlhčovacíh kanálků při patách nosného zdiva celého 1NP sýpky, budou provedeny sondy základů a ty pak případně lokálně zpevněny, budou ponechány jen staticky nezbytné horizontální stropní trámy, doplněny a stabilizovány omítky, poveden nový jednobarevný okrový nátěr i pro dochovaný kus původní venkovní fasády sýpky

KROV

zdivo kamenné z opuky, lokálně cihelné (detaily) zděné na maltu vápennou, omítnuté vápennou omítkou

KROV

jednoduchá svislá stolice s vaznicemi podepřenými sloupky na stropních trámech, vaznice nesou hambalky, u styku se zdí je zde lepenec - vaznice pokračuje až do zdi, kde je nesena vždy 1 sloupkem s páskem a šikmou rozpěrou

krov bude částěčně zakryt novým požarně a tepelně technicky odolným podhledem PO01 do úrovně hambalků, zbytek čnějící konstrukce krovu bude přiznaná, všechny nosné dřevěnné prvky budou historicky tesařsky zrestaurovány - okartáčovány, opatřeny bezbarvou směsí proti dřevokazným škůdcům, ošetřeny lněnou fermeží staticky nedostačující kontrukce budou nahrazeny replikami tradičně tesařsky nově provedenými - bude provedena hlavně kontrola zhlaví trámů, exponované konstrukce budou nastříkány protipožárným bezbarvým nátěrem Flamgard

veškerá technologie hvozdu bude rozebrána a odvezena do depozitáře, budou ponechány jen zvlášť vybrané a novou kompozici nerušící detaily

nové střešní okno O13

v krovu na západní straně bude osazeno nové velké větrací střešní okno O13 o rozměrech 2550 x 1700 mm

hvozd

dochovaná původní severní fasáda sýpky

všechny nosné dřevěnné prvky budou historicky tesařsky zrestaurovány - okartáčovány, opatřeny bezbarvou směsí proti dřevokazným škůdcům, ošetřeny lněnou fermeží a následně nastříkány protipožárným bezbarvým nátěrem Flamgard, staticky nedostačující kontrukce budou nahrazeny replikami tradičně tesařsky nově provedenými - bude provedena hlavně kontrola zhlaví trámů, prostor bude zezhora uzavřen novým zatepleným a požárně odolným podhledem PO01

DALŠÍ PRVKY technologie kotelny

DALŠÍ PRVKY A ZÁSAHY technologie sušícího hvozdu

vlhkost bude odstraněna zřízením odvlhčovacíh kanálků při patách nosného zdiva celého 1NP sýpky, budou provedeny sondy základů a ty pak případně lokálně zpevněny, budou ponechány jen staticky nezbytné horizontální stropní trámy, doplněny a stabilizovány omítky, poveden nový okrový nátěr

M. 1.05

rozebrána, uložena do depozitáře, ponechány pouze vybranné prvky, detaily


SÝPKA STEKNÍK

SÝPKA STEKNÍK

KARTA MÍSTNOSTI

KARTA MÍSTNOSTI

ZPRACOVAL: ŠIMON VITÁSEK UMÍSTĚNÍ NÁZEV

FA ČVUT, ZS 2019/2020

1-2NP požárně únikové SCHODIŠTĚ

PODLAHA

Č.M. PLOCHA(m2)

1.08 11,05

ZPRACOVAL: ŠIMON VITÁSEK UMÍSTĚNÍ NÁZEV

2-3NP STUDOVNA + POKOJE (patra sýpky)

2.01(3,4,7-14) 3.02(3,4,6-13)

173,54

PODLAHA

ŘEŠENÍ

bude zřízena nová snížená podlaha

zachovaná fošnová podlaha

fošny budou lokálně vyspraveny, ošetřeny lněnou fermeží, tvrdými voskovými nátěry a následně nastříkány protipožárným bezbarvým nátěrem Flamgard, dále na nich bude zřízena podlaha P02 v 2NP s TI, a P03 v 3NP bez TI

vlhkost bude odstraněna zřízením odvlhčovacíh kanálků při patách nosného zdiva celého 1NP sýpky, budou provedeny sondy základů a ty pak případně lokálně zpevněny, budou ponechány jen staticky nezbytné horizontální stropní trámy, doplněny a stabilizovány omítky, poveden nový okrový nátěr

DALŠÍ PRVKY dřevěnné schodiště

Č.M. PLOCHA(m2)

ŘEŠENÍ

STĚNY zdivo kamenné z opuky, lokálně cihelné (detaily) zděné na maltu vápennou, omítnuté vápennou omítkou

FA ČVUT, ZS 2019/2020

STĚNY zdivo kamenné z opuky, lokálně cihelné (detaily) zděné na maltu vápennou, omítnuté vápennou omítkou

doplněny a stabilizovány omítky, nový okrový nátěr

STROP rozebráno, uloženo do depozitáře, dřevěnný strop bude upraven pro vyhovění požárních a tepelně technických požadavků v duchu PO01, bude zřízeno nové požární únikové dřevěnné masivní schodiště š. 1600 mm, 16*180/280 mm

strop dřevěnný trámový, trámy 250/200 nesené průvlakem 300/250 jdoucím středem místnosti neseným sloupky s roznášecími sedly, sloupky osazeny na kamenné patky, otvory pro žokování

všechny nosné dřevěnné prvky budou historicky tesařsky zrestaurovány - okartáčovány, opatřeny bezbarvou směsí proti dřevokazným škůdcům, ošetřeny lněnou fermeží a následně nastříkány protipožárným bezbarvým nátěrem Flamgard, staticky nedostačující kontrukce budou nahrazeny replikami tradičně tesařsky nově provedenými - bude provedena hlavně kontrola zhlaví trámů, otvory pro žoky budou zaslepeny

DALŠÍ PRVKY, ZÁSAHY

M. 1.08

dřevěnná schodiště opatřená bedněním, dřevěnným zábradlím, schodiště na půdu žebříkového typu

rozebrána, uložena do depozitáře, stropní otvory zaslepeny

technické detaily typu kladka pro manipulaci s žoky

vybrané detaily zůstanou po zrestaurování zachovány

zásahy

bude odstraněna část podlaží 3NP za účelem vzniku převýšené prostory studovny, tento zásah bude staticky posouzen a zajištěn dle potřeby dojde ke zpevnění obvodovém zdiva, průvlak nad prostorou bude nově nesen 4 obloukovými rámovými kcemi tesařsky tradičně provedenými (viz řez A-A‘)


SÝPKA STEKNÍK

SÝPKA STEKNÍK

KARTA MÍSTNOSTI

KARTA MÍSTNOSTI

ZPRACOVAL: ŠIMON VITÁSEK UMÍSTĚNÍ NÁZEV

FA ČVUT, ZS 2019/2020

2-3NP STUDOVNA + POKOJE (patra sýpky)

Č.M. PLOCHA(m2)

2.01(3,4,7-14) 3.02(3,4,6-13)

173,54

budou zřízeny pokoje dřevěnným příčkováním (viz výkaz skladeb), galerie v 3NP a nové požárně odolné dřevěnné masivní schodiště š. 2465 mm, 15*178/357 mm

ZPRACOVAL: ŠIMON VITÁSEK UMÍSTĚNÍ NÁZEV

4-5NP

Č.M. PLOCHA(m2)

PODKROVÍ

4.04 328,21

PODLAHA

ŘEŠENÍ

zachovaná fošnová podlaha

fošny budou lokálně vyspraveny, ošetřeny lněnou fermeží, tvrdými voskovými nátěry a následně nastříkány protipožárným bezbarvým nátěrem Flamgard, dále na nich bude zřízena podlaha P04 požárně i tepelně distancující celé podkroví

v 2NP bude zařízena malá příruční kuchyňka budou zrušeny dveře D16 ve východní fasádě, otvor částečně dozděn a proveda replika okna O.05

FA ČVUT, ZS 2019/2020

STĚNY zdivo kamenné z opuky, lokálně cihelné (detaily) zděné na maltu vápennou, omítnuté vápennou omítkou

doplněny a stabilizovány omítky

KROV

detail stropu

stávající 2NP

jedná se o 2 stupňový barokní vaznicovo-hambalkový krov evokující mansardovou střechu, rozdělený na 2 úrovně stolatou stolicí jejíž sloupky doplněny rozpěrou a 2 pásky jsou postaveny ve dvou řadách ve směru délky krovu na nosné trámy stropu 3NP, samy nesou vazné trámy 2 části krovu hambalkové, u styku se štítovou zdí je zde jako ve vedlejším krovu hvozdu lepenec - vaznice pokračuje až do zdi, kde je nesena vždy 1 sloupkem s páskem a šikmou rozpěrou, krokve a‘=1100-1200 mm jsou v dolní části doplněny námětky navazující na korunní římsu a umožňující posazení pásových větracích vykířů na ně, vaznice jsou spojeny jednoduchým přeplátováním s tesařskými kolíky, v horní úrovni krovu se na středu přes celou délku krovu nachází systém sloupků obdobný stolici o úrověň níže nesoucí zde vrcholový vazný trám, který však krokve nepodepírá přímo, ale přes jejich hambalek, tyto krokve jsou skladebně shodné s krokvemi nižší úrovně krovu a v jejich dolní části najdeme opět námětky

všechny nosné dřevěnné prvky budou historicky tesařsky zrestaurovány - okartáčovány, opatřeny bezbarvou směsí proti dřevokazným škůdcům, ošetřeny lněnou fermeží a následně nastříkány protipožárným bezbarvým nátěrem Flamgard, staticky nedostačující kontrukce budou nahrazeny replikami tradičně tesařsky nově provedenými - bude provedena hlavně kontrola zhlaví trámů

DALŠÍ PRVKY, ZÁSAHY na východní straně najdeme 2 střešní bohatě tvarované barokní vykíře

schodiště při JZ rohu sýpky

štukatérsky, zednicky zrestaurovány, opatřeny novým oknem O6 a povrchovou úpravou v duchu úpravy celé fasády sýpky


SÝPKA STEKNÍK KARTA MÍSTNOSTI

ZPRACOVAL: ŠIMON VITÁSEK UMÍSTĚNÍ NÁZEV

4-5NP PODKROVÍ

FA ČVUT, ZS 2019/2020 Č.M. PLOCHA(m2)

4.04 328,21

na východní straně střechy najdeme ještě 3 pásové větrací vykíře O11 a 3 O12, na straně západní 3 O12 a 1 O10

zrestaurovány - očištěny, následně opatřeny bezbarvou směsí proti dřevokazným škůdcům a ošetřeny lněnou fermeží, ponechána větrací funkce, vyplněny novou drátěnou síťkou proti hmyzu

bobrová krytina na šupinové laťování

zkrontrolována, lokálně vyspravena - poškozené tašky/ tvarovky (atika) budou nahrazeny replikami, na detaily při zdivu bude užita pokrývačská malta

dolní část podkroví ŠV (20)

Profile for šimon

Revitalizace sýpky ve Stekníku - realizační projekt  

návaznost na studii ze ZS 2018, ta k nahlédnutí zde: https://issuu.com/imon9/docs/vit_sek_portf_lio_stekn_k

Revitalizace sýpky ve Stekníku - realizační projekt  

návaznost na studii ze ZS 2018, ta k nahlédnutí zde: https://issuu.com/imon9/docs/vit_sek_portf_lio_stekn_k

Profile for imon9
Advertisement