Page 1

29

REVISTAIMO

HIVERN 2012

EXPLORAR LA VISIÓ EN LA INFÀNCIA L’IMO promou la cura visual en la infància | La Fundació IMO llança una campanya per conscienciar sobre els perills del glaucoma | La cirurgia experimental, un dels valors de la formació d’especialistes a l’IMO | Experts en baixa visió celebren el seu primer congrés a Espanya | Àlex Corretja, nou capità de l’equip espanyol de la Copa Davis: “El tenis m’ho ha ensenyat tot”


EN PORTADA | VISIÓ EN LA INFÀNCIA

EXPLORAR LA VISIÓ LA REVISTA IMO

2


EN PORTADA | VISIÓ EN LA INFÀNCIA

EN LA INFÀNCIA LA REVISTA IMO

3


EN PORTADA | VISIÓ EN LA INFÀNCIA

LA REVISTA IMO

4

Les revisions oftalmològiques en la infància són fonamentals per a la prevenció o diagnòstic i tractament precoç de patologies oculars que s’han d’abordar en els primers anys de vida,

Ensenyar als nens les principals estructures oculars i

quan es desenvolupa la nostra capacitat visu-

descobrir el funcionament de la visió va ser l’objectiu de

al. En molts casos, si no es tracten problemes

l’IMO al Festival de la Infància de Barcelona, on va ser

oculars en edat infantil, és difícil o impossible

present, per primera vegada, del 27 de desembre de 2011

recuperar la visió perduda en edat adulta. Per

al 4 de gener passat.

això, l’IMO ha impulsat en els últims mesos un

En el seu estand, l’Institut va instal·lar diverses estruc-

programa de prevenció ocular en edat infantil,

tures que simulaven les principals parts de l’ull –còrnia,

que ha inclòs diverses accions, com presència

pupil·la, cristal·lí, retina i nervi òptic– perquè els nens

al Saló de la Infància de Barcelona, revisions

poguessin recórrer, imitant el viatge que realitza la

gratuïtes a nens menors de 10 anys, sessions

llum, des de l’exterior de l’ull fins al cervell, on es formen

de formació entre personal d’infermeria de dife-

les imatges.

rents centres d’atenció primària de Catalunya i xerrades adreçades a pares i mares.

A més de conèixer de forma lúdica l’òrgan ocular, els nens que van visitar l’estand de l’IMO van poder accedir a una prova d’agudesa visual gratuïta, una exploració


EN PORTADA | VISIÓ EN LA INFÀNCIA

LA REVISTA IMO

5

bàsica per descartar possibles problemes visuals associats a l’edat infantil, com ambliopia o estrabisme, entre d’altres.

Les revisions en la infància són fonamentals per a la prevenció o diagnòstic i tractament precoç de patologies oculars que afecten el desenvolupament correcte de la visió.


EN PORTADA | VISIÓ EN LA INFÀNCIA

LA REVISTA IMO

6

Els controls realitzats al Festival de la Infància de Barcelona van demostrar que, si bé la major part dels nens presentava una agudesa visual correcta en ambdós ulls, prop d’un 4% podria tenir problemes de visió, amb agudeses visuals de fins a un 0,3 sobre 1.0 en algun dels dos ulls. El que més va cridar l’atenció a l’equip d’optometristes l’IMO presents al Festival va ser que prop del 80% dels nens amb algun problema de refracció o ambliopia no portava correcció òptica ni s’havia sotmès a cap revisió ocular, tot i que a partir dels 7 anys és difícil solucionar alguns d’aquests defectes.


EN PORTADA | VISIÓ EN LA INFÀNCIA

LA REVISTA IMO

7


EN PORTADA | VISIÓ EN LA INFÀNCIA

LA REVISTA IMO

8

A més, es van detectar casos que poden revestir certa

sibles problemes visuals dels seus fills, que haurien de

importància, com el d’una nena de 2 anys “que no podia

ser sotmesos a una revisió més completa”. A l’estand, les

mirar cap avall amb un ull i la parpella es retreia, la qual

optometristes van utilitzar un retinoscopi, un sistema

cosa podria estar relacionada amb una patologia neuro-

de lents que projecta una llum sobre la retina, i que per-

lògica, o el d’un nen de 8 anys amb un astigmatisme in-

met descobrir possibles ambliopies (“ull gandul”), que

vers (propi de persones adultes) i que, segons els pares,

es desenvolupen per una diferència important entre

es fregava els ulls habitualment”, explica la optometrista

l’agudesa d’un i altre ull, o defectes refractius (miopia,

de l’IMO, Laura González. Segons va explicar el pare, la

hipermetropia o astigmatisme). Tot i així, “algunes hi-

mare té un queratocon (una malaltia important de la

permetropies poden passar desapercebudes, ja que els

còrnia i que sol desenvolupar-se en edat infantil). Mal-

nens supleixen aquest defecte forçant l’acomodació (ca-

grat aquest antecedent, el nen mai abans havia estat

pacitat d’enfocament del cristal·lí), de manera que un

sotmès a una revisió ocular.

bon diagnòstic requereix d’un control més a fons i amb

Segons el Departament d’Oftalmologia Pediàtrica de l’IMO, “l’exploració realitzada al Festival va ser molt bàsica i va servir només per orientar els pares sobre pos-

gotes dilatadores”, explica Laura González.


EN PORTADA |

Dues de les primeres persones que van realitzar part del recorregut per l’”ull de l’IMO” van ser l’alcalde de Barcelona, Xavier Trias, i la presidenta del Festival i esposa del president de la Generalitat, Helena Rakosnik, els quals es van interessar per la proposta i van voler experimentar de primera mà, durant la inauguració oficial del Festival.

LA REVISTA IMO

9


EN PORTADA | VISIÓ EN LA INFÀNCIA

El 41% dels nens de 2 a 10 anys no han visitat mai l’oftalmòleg Els nens aprenen a veure-hi durant la infància; supervisar el correcte desenvolupament visual mitjançant revisions garanteix una bona visió per a la resta de la vida adulta.

L’IMO va aprofitar la seva estada al Festival de la Infàn-

LA REVISTA IMO

10

pel qual ha portat els seus fills a l’oftalmòleg.

cia per esbrinar, de la forma més objectiva possible, el

Segons la Dra. Ana Wert, especialista en oftalmolo-

grau de compromís que tenim, en general, pel que fa

gia pediàtrica de l’IMO, “l’alt percentatge de problemes

a la salut ocular dels nostres fills. Per això, va fer una

visuals dels adults hauria d’actuar com a motivació per-

enquesta entre milers de pares i mares de nens d’entre

què els pares revisessin la visió dels nens”. Segons l’of-

2 i 10 anys. Els resultats d’una mostra de 500 confirma

talmòloga, “molts pares desconeixen que els problemes

que el 41% dels enquestats mai ha portat els seus fills a

oculars, incloent-hi els defectes de refracció, com són

l’especialista, tot i que el 79% admet tenir problemes o

la miopia, la hipermetropia i l’astigmatisme, tenen un

defectes visuals a la família (ells mateixos o els oncles

component hereditari o de predisposició genètica im-

i/o avis dels nens). Només el 36% considera que el fet

portant”.

que el nen tingui antecedents familiars ha influït en la seva actitud davant la salut visual dels seus fills i únicament un 3% esmenta aquest fet com el motiu principal


EN PORTADA | VISIÓ EN LA INFÀNCIA

Desviació ocular El principal motiu que ha impulsat el 59% dels pares enquestats que visitat l’oftalmòleg ha estat fer una revisió rutinària per prevenció (el 57%), mentre que el 36% hi ha anat perquè ha detectat algun símptoma o patologia ocular en els seus fills, destacant la desviació ocular (un 8% d’aquest segment). A aquests, s’hi afegeix un grup format pel 4% dels pares, per als quals el principal motiu que no ho addueixen com a motiu principal per visitar l’oftalmòleg, un 53% admet que en algun moment el pediatre els ha fet aquesta recomanació, mentre que un 41% diu que l’especialista no ha actuat com a prescriptor i que han anat a l’oftalmòleg per iniciativa pròpia. Per la seva banda, un 5% ha rebut recomanació per part d’amics o familiars, mentre que només en 3 casos, els pares diuen que han estat aconsellats en aquest sentit per part del col·legi o personal docent.

Hi ha antecedents de problemes oculars a la família?

Li miren els ulls a la revisió general?

20% 78%

2%

Sí No No ho saben

62%

38%

No

11 LA REVISTA IMO

ha estat la recomanació explícita del pediatre. Encara


EN PORTADA | VISIÓ EN LA INFÀNCIA

Revisions pediàtriques

dos ulls, el cervell selecciona la millor imatge, de ma-

Pel que fa a les revisions pediàtriques, el 38% dels pares

nera que anul·la l’altra i impedeix que la visió d’aquest

enquestats afirma que la visió dels seus fills no es revisa

ull es desenvolupi. Per recuperar-la, és imprescindible

en els controls generals de salut de la infància, mentre

tractar el problema en la infància, edat en què aprenem

que un 62% diu que sí. En aquest sentit, el 40% dels pa-

a veure-hi”, explica la Dra. Wert.

res creu que, en general, es dóna menys importància al control visual que a la resta de la salut del nen.

és aconsellable, a més de les revisions oftalmològiques,

Conceptes clau

LA REVISTA IMO

12

Segons l’especialista, “per detectar l’asimetria visual (que es produeix quan un ull hi veu pitjor que l’altre), realitzar senzills controls a casa per part dels pares, fent

El coneixement sobre conceptes clau del desenvolupa-

que els nens mirin una imatge amb un ull tapat i des-

ment visual durant la infància tampoc gaudeix de gaire

prés ho facin amb l’altre”. En aquest sentit, el 51% dels

bona salut entre els pares de nens de 2 a 10 anys, segons

pares diu que mai ha avaluat la visió dels seus fills a

es desprèn de l’enquesta. El 78% no sap què és la visió bi-

casa.

nocular (que combina les imatges d’ambdós ulls en una

Pel que fa al nivell de coneixement d’una altra de les

sola i permet veure en tres dimensions) i un percentatge

patologies oculars directament associades a la infància,

encara major, el 80%, desconeix què és l’ambliopia, tam-

l’estrabisme, els resultats milloren substancialment, ja

bé coneguda com “ull gandul”. Aquesta patologia, comu-

que només el 13% no sap definir aquest problema en el

na en els nens, es produeix quan el cervell anul·la la visió

qual un o ambdós ulls estan desviats de seu eix central.

d’un dels dos ulls, perquè la visió d’un ull és inferior o

“Com que és simptomàtic, l’estrabisme sovint és detec-

pitjor a la de l’altre ull, ja sigui per estrabisme, defecte

tat pels pares, la qual cosa fa que estiguin més infor-

refractiu o un altre problema ocular. “Quan un defecte vi-

mats i vagin abans a l’especialista”, explica l’oftalmòloga

sual afecta exclusivament o de forma més aguda un dels

de l’IMO.

Vostè ha avaluat la visió a casa?

Sap què és l’ambliopia? Sí

51%

49%

No

20% Sí

80%

No


EN PORTADA | VISIÓ EN LA INFÀNCIA

Adquisició del comportament visual presenta el reflex pupil·lar de la llum

Dies després de néixer

tancament palpebral davant la llum

6 setmanes de vida

reacciones a expressions facials

2- 3 mesos de vida

percepció del moviment (seguiment d’un objecte brillant)

En els nadons prematurs tot el procés es retarda

Preguntats per patologies, el 18% dels enquestats que sí que han portat el seu fill a l’oftalmòleg manifesten que el seu fill té algun problema ocular diagnosticat. Encara que les patologies visuals dels nens són molt diverses, les que registren més incidència són l’estrabisme (20%), els problemes de refracció (17%) i l’ull gandul (11%). Segons la Dra. Wert, “el que preocupa és la borsa de nens sense diagnosticar que resta en l’altre 41% que mai ha anat a l’oftalmòleg”.

13 LA REVISTA IMO

31 setmanes de gestació


EN PORTADA | VISIÓ EN LA INFÀNCIA

Dies després de conèixer els resultats de l’enquesta, la Dra. Ana Wert va oferir a l’IMO una xerrada informativa per a LA REVISTA IMO

14

pares, mares i educadors. La principal conclusió de la sessió va ser que “els nens aprenen a veure-hi durant la infància i que, per tant, supervisar el correcte desenvolupament visual mitjançant revisions garanteix una bona visió per a la resta de la vida adulta”.

Agudesa visual

edat


EN PORTADA | VISIÓ EN LA INFÀNCIA

Revisions ocular en la infància ANUALMENT

Naixement

Als 3 -4 anys

Cal descartar anomalies congènites: Glaucoma congènit Cataracta congènita Malformacions Tumors Estrabisme congènit Ptosi congènita

• • • •

Primera exploració ocular completa Agudesa visual (ull gandul) Motilitat ocular (estrabisme) Graduació amb ulleres Fons de l’ull

Després, anualment fins als 10 anys (cal vigilar el desenvolupament del sistema visual) i cada dos anys fins als 16

A partir dels 10 anys • • • • •

Agudesa visual Exploració de motilitat Graduació Valoració del pol anterior i pressió intraocular Valoració del fons de l’ull

Detectarà: defectes de refracció adquirits (miopia i astigmatisme), estrabisme o problemes binoculars, patologies oftalmològiques

Cada any durant tota la vida si es té un defecte de refracció o algun problema ocular

15 LA REVISTA IMO

• • • • • •

CADA DOS ANYS


EN PORTADA | VISIÓ EN LA INFÀNCIA

LA REVISTA IMO

16


EN PORTADA | VISIÓ EN LA INFÀNCIA

8 anys,

Si tenim nens menors de

ens interessa saber que...

L’ESTRABISME és una patologia del sistema visual que consis-

Els DEFECTES REFRACTIUS o defectes òp-

la pèrdua de visió d’un o ambdós

teix en la pèrdua del paral·lelisme

tics no corregits comporten mala vi-

ulls per una falta d’ús en el perío-

dels ulls. És a dir, cada ull mirarà cap

sió per desenfocament dels objectes

de de desenvolupament visual. Per

a una direcció i nosaltres el que ob-

a nivell retinal.

tant, és una patologia d’origen en la

servem és una desviació ocular.

En el nen això té una consideració especial pel fet que durant els

infància, que si no és diagnosticada i tractada precoçment es prolongarà

Per què es produeix?

primers anys de la vida és quan es

irremeiablement cap a l’edat adulta.

Mal control per part del cervell

desenvolupa la visió i, per tant, qual-

de l’alineament i moviment

sevol causa que comporti mala visió

ocular.

d’un o dels dos ulls pot desembocar

Secundari a defectes de refrac-

a un problema d’ull gandul.

Com es detecta? És asimptomàtica.

Hem de comparar la visió primer d’un ull i després de l’altre periòdi-

ció. •

cament (es pot fer a casa, jugant a

tric (més graduació en un ull que en

sistema nerviós.

un altre) serà més probable el desen-

“pirates”).

volupament d’ambliopia.

Com es tracta?

Per què es produeix?

1.

El cervell anul·la la imatge de l’ull amb pitjor visió deixant-lo d’utilitzar i convertint-lo en gandul. Causes:

màtics en la infància han de ser cor-

defecte de refracció: ULLERES

regits per evitar l’ambliopia i perme-

2. Si ha provocat ull gandul: tractar l’ull gandul 3. Valorar cirurgia (el cirurgià ha

Estrabisme

de donar les recomanacions

Defectes de refracció

oportunes als pares).

Altres (caiguda de la parpella... )

Corregint la causa i fent treballar l’ull gandul.

Els problemes refractius simpto-

Comprovar que no s’associï a un

Com es tracta?

Si el problema refractiu és asimè-

Altres: tumors, malalties del

tre una correcta escolarització.

17 LA REVISTA IMO

L’AMBLIOPIA, també coneguda com “ull gandul” consisteix en

Revista IMO 29 - Catalá  

Explorar la visió en la infáncia

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you