Page 1

Al·lèrgia.info b u t ll e t í b ol e t í n

in f o r m a t iu in f o r m a t ivo

d

’I

d e

m m uni t a s

I

m m uni t a s

V

e r a

V

e r a

n Núm. 10 n JULIOL 2010 n s e g on a è p o c a

sumari 4 Accions / Acciones 18 Notícies / Noticias 23 Entrevista / entrevista 28 Els pacients i l’autoinjectable 30 Fibras textiles y odisea alérgica 32 Comprar sin alérgenos en la farmacia 36 Alfred Bird: la alergia y el amor 38 Cocina 39 Llibres per compartir/Libros para compartir

Immunitas Vera, associació d’al·lèrgics alimentaris i a l làtex de Catalunya és una entitat privada sense ànim de lucre creada amb el propòsit de millorar la qualitat de vida dels afectats i les seves famílies. Constituïda formalment com associació l’any 2002 (Registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya, número 997). L a no s t r a m i s s i ó : • Educar als pacients i les seves famílies en el manejament de l’al·lèrgia alimentària i al làtex. • Fomentar l’associacionisme com a vehicle d’expressió del nostre col·lectiu. • Reivindicar davant els poders públics les mesures necessàries per esmenar les mancances que patim.


RES I L · L I È N C I A A L · L ÈRG I CA

RES I L I E N C I A A L É RG I CA

Una de las coses que més aclapara a les famílies que han de portar una dieta d’exclusió d’un o més aliments és la incomprensió generalitzada de la nostra situació. Ens afecten les cares astorades davant les nostres explicacions per a donar pautes de prevenció de les reaccions adverses, ens fereixen els comentaris en to de broma que ens resulten desagradables o clarament ofensives, ens indignen els casos palesos de no comprensió del tema o de no tenir el mínim interès en comprendre, etc. Uns o altres intenten minimitzar, desdramatitzar, minusvalorar o simplement ofendre, quan allò que estem intentant és explicar una sèrie de prevencions per a no patir una reacció. Allò que volem és comunicar unes pautes d’acció o d’omissió, i no solament rebre un somriure pietós o falsament compassiu; tampoc que ens consolin l’angoixa. Estem comunicant coses concretes que el nostre interlocutor no vol/no pot comprendre.

Una de las cosas que más abruma a las familias que deben seguir una dieta de exclusión de uno o varios alimentos es la incomprensión generalizada de nuestra situación. Nos afectan las caras de asombro ante nuestras explicaciones para dar pautas de prevención de las reacciones adversas, nos hieren los comentarios en tono de broma que nos resultan desagradables o claramente ofensivos, nos indignan los casos manifiestos de no comprensión del tema o de no tener el mínimo interés en comprender, etc. Unos u otros intentan minimizar, desdramatizar, minusvalorar o simplemente ofender, cuando lo que estamos intentando explicar es una serie de prevenciones para no padecer una reacción. Lo que queremos es comunicar unas pautas de acción o de omisión, y no solamente recibir una sonrisa piadosa o falsamente compasiva; tampoco que nos consuelen la angustia. Estamos comunicando cosas concretas que nuestro interlocutor no quiere/no puede comprender.

Especialment dolorosa és la incomprensió quan la rebem d’aquells que en teoria curen la nostra salut (entenent la salut en els àmbits físic, psicològic i ambiental). Com en el cas de C.B. , una adulta a la seixantena amb diverses intoleràncies que a les reunions d’Immunitas Vera ens contava: “Durant molts anys em vaig medicar per a l’ansietat i la depressió… clar que estava deprimida! Durant molts anys em trobava fatal cada dia i fins fa poc no vaig tenir diagnòstic!”.

Especialmente dolorosa es la incomprensión cuando la recibimos por aquellos que en teoría cuidan nuestra salud (entendiendo la salud en los ámbitos físico, psicológico y ambiental). Como en el caso de C.B. , una adulta en la sesentena con varias intolerancias que nos contaba en las reuniones de Immunitas Vera: “Durante años me mediqué para la ansiedad y para mi depresión… ¡claro que estaba deprimida! Durante años me encontré fatal cada día y no tuve ningún diagnóstico hasta hace poco!”.

També és dolorosa la incomprensió quan afecta a un menor a l’escola. En el cas de M.J. explicava clarament: “Jo ja m’he cansat de que em prenguin per boja, maniàtica o histèrica, explico allò que hi ha, els hi dono el protocol i si ho entenen ho entenen i si no doncs no. Intento no disgustar-me”.

También es dolorosa la incomprensión cuando afecta a un menor en la escuela. En el caso de M.J. explicaba claramente: “Yo ya me he cansado de que me tomen por loca, maniática o histérica, explico lo que hay, les doy el protocolo y si lo entienden lo entienden y si no pues no. Intento no disgustarme”.

Ha millorat la divulgació sobre l’al·lèrgia però encara avui trobem actituds subjectes a prejudicis (“son maníes, és una tontería, hi ha coses pitjors…”). I no ens haurien de fer mal, més que res per estalviar l’energia que ens cal per estar sempre alerta amb la prevenció.

Ha mejorado la divulgación sobre la alergia pero aún encontramos actitudes sujetas a prejuicios (“son manías, es una tontería, hay cosas peores…”). Y no debieran causarnos daño, más que nada para ahorrar la energía que necesitamos para estar siempre alerta en la prevención.

Hi ha un concepte de la física que s’utilitza en psicologia: la resil·liència, que no és la resistència. La resil·liència és la capacitat de l’individu per a enfrontar situacions adverses, de risc o estressants, sobreposar-se a aquestes situacions i sortir enfortit. Persones que han resultat enfortides malgrat haver viscut o patit l’infortuni, la tragèdia, la mort, la desaparició o la tortura, el risc vital o qualsevol altre desastre.

Hay un concepto de la física que se viene utilizando en psicología: la resiliencia, que no es la resistencia. La resiliencia es la capacidad del individuo para afrontar situaciones adversas, de riesgo o estresantes , sobreponerse a esas situaciones e incluso salir fortalecido. Personas que han resultado fortalecidas a pesar de haber vivido o padecido el infortunio, la tragedia, la muerte, la desaparición o la tortura, el riesgo vital o cualquier otro desastre.

Podríem parlar d’una resil·liència al·lèrgica. Un petit exemple és el de M.A.: va estar més d’un any intentant que la seva botiga de dietètica adquirís productes segurs per a la dieta d’ex-

Podríamos hablar de una resiliencia alérgica. Un pequeño ejemplo es el de M.A.: estuvo más de un año intentando que su tienda


clusió. La senyora de la botiga acabava sempre dient “tot això és sense gluten” o “és bo, perquè és natural”. Sense entendre i sense voler entendre. No es va ferir i no va defallir M.A. : avui aconsegueix allí els seus productes segurs i a la botiga encarreguen els productes que sol·licita. La resil·liència al·lèrgica és necessària per a nosaltres a tots i a cadascun dels àmbits en els quals ens movem. Un altre exemple de resil·liència al· lèrgica quotidiana el dona M. de 10 anys. Davant d’un comentari amb bona intenció sobre el seu menú “especial”, contesta fredament: “No és especial, simplement no té llet de vaca”. I segueix amb el seu menjar. Grans resil·lients. Grans persones. Sobre tot els infants.

de dietética adquiriera productos seguros para la dieta de exclusión. La señora de la tienda acababa siempre diciendo “todo esto es sin gluten” o “es bueno, porque es natural”. Sin entender y sin querer entender. No se hirió y no desfalleció M.A.: hoy consigue allí sus productos seguros y en la tienda encargan los productos que solicita.

Al·lèrgia.info

La resiliencia alérgica es necesaria para nosotros en todos y cada uno de los ámbitos en los que nos movemos.

Immunitas Vera Apartat 504. 43500 Tortosa Tel: 977 500 842 info@immunitasvera.org www.immunitasvera.org

Otro ejemplo de resiliencia cotidiana lo da M. de 10 años. Ante un comentario bienintencionado sobre su menú “especial”, contesta fríamente: “No es especial, simplemente no tiene leche de vaca”. Y continúa con su comida. Grandes resilientes. Grandes personas. Sobre todo los niños y niñas. Fernando Jaime. Presidente

b u t ll e t í in f o r m a t iu d ’ I m m uni t a s

Vera

b ol e t í n in f o r m a t ivo de

I m m uni t a s V e r a

...

Direcció Fernando Jaime Soler, president. Montse Ariño Pla, secretaria. Col·laboren en aquest número: Arpil Zorrozua Ester Fonteiriz Penella. Mª Àngels Pié Soto. Isabel Amat Ruiz.

...

Maquetació: Montse Ariño Pla. © Immunitas Vera 2010 D.L.: T.992-2007 Impressió: Impremta Querol S.L.

Immunitas Vera està adherida al Fòrum Català de Pacients, 30 associacions que representen a quasi 31.000 persones.

Adéu per sempre a Norbert El passat desembre ens va deixar per sempre Norbert Castañé (Terrassa). Guardem a la memòria la Trobada a La Roca de Muntanyola (les colònies del 2007), la sortida al Montcau i el fet de ser un home d’acció discret i predisposat a la feina, juntament amb Montse Garrigó i en Queralt i Roc, els seus fills. Montse G, Queralt i Roc: Immunitas ens quedem al vostre costat. El pasado diciembre nos dejó para siempre Norbert Castañé (Terrassa). Guardamos en la memoria el Encuentro en La Roca de Muntanyola (las colonias del 2007), la salida al Montcau y el hecho de ser un hombre de acción discreto y predispuesto al trabajo, junto a Montse Garrigó y Queralt y Roc, sus hijos. Montse G, Queralt y Roc: Immunitas nos quedamos a vuestro lado.

Al·lèrgia. info núm.:10

3


accions

Stand solidari d’Immunitas Vera en Sabadell

4

Immunitas Vera comptà amb un stand a

Immunitas Vera dispuso de un stand en la

la Fira de Santa Llúcia de Sabadell el pas-

Fira de Santa Llúcia de Sabadell el pasado

sat mes de desembre, on informà a tot-

mes de diciembre, donde informó sobre la

hom sobre l’al·lèrgia alimentaria i va fer

alergia alimentaria y realizó divulgación y

divulgació i donà suport a tots els qui es

dio apoyo a todos los que se interesaron.

van interessar. Cal agrair la col·laboració

Hay que agradecer la colaboración del

de l’Ajuntament i la iniciativa i empenta

Ayuntamiento y la iniciativa y empuje del

del voluntariat d’Immunitas que organit-

voluntariado de Immunitas que organizó

zà l’event (amb molt fred), on també es

el evento (con mucho frío), donde se ofre-

va oferir pastís sense al·lèrgens o truita

ció también pastel sin alérgenos o tortilla

sense ou i van ajudar l’associació amb

sin huevo y ayudaron a la asociación con

la venta de material: Àngels Pie, Ester

la venta de material: Àngels Pie, Ester

Fonteiriz, Cristina Mimó, Ramon Torra i

Fonteiriz, Cristina Mimó, Ramon Torra y

Toni Corbacho.

Toni Corbacho.

L’estand, a més a més, va ser visitat pels

El stand, además, fue visitado por los

socis i sòcies d’Immunitas Vera que ens

socios y socias de Immunitas Vera que

vam retrobar per una estona.

pudimos reencontrarnos por un rato.

Al·lèrgia. info núm.:10


luan

vpi rdiac ke n

w w w. a l e r g i a a l i m e n t o s . c o m

La vida en un prick (LVP): el nou bloc d’Immunitas Vera

Hem estrenat un nou bloc per a co-

Hemos estrenado un nuevo blog para

mentar aspectes o temes quotidians de

comentar aspectos o temas cotidianos de

l’al·lèrgia alimentaria i al làtex. Podeu

la alergia alimentaria y al látex. Podéis

accedir des del web d’Immunitas Vera

acceder desde la web de Immunitas Vera

(www.immunitasvera.org). Els seus

(www.immunitasvera.org). Sus contenidos

continguts estan redactats en castellà

están redactados en castellano para poder

per a poder arribar a més i més persones

llegar a más y más personas que cada día

que cada dia ens llegeixen des de l’altre

nos leen desde el otro lado del Atlántico.

costat de l’Atlàntic. La raó del seu títol la podeu veure aquí en l’explicació que hi a a LVP:

La razón de su título la podéis ver en la explicación que hay en LVP: “Cuando nos diagnostican alergia a

“Cuando nos diagnostican alergia a

alimentos/látex ante nosotros se abre una

alimentos/látex ante nosotros se abre

nueva realidad que nunca antes pudimos

una nueva realidad que nunca antes

sospechar. Una nueva vida comenzó con

pudimos sospechar. Una nueva vida

un prick. Una nueva ruta”

Facebook - Twitter comenzó con un prick. Una nueva ruta”

http://www.facebook .com/pages/ Immunitas -Vera/41346280207 http://twitter.com/ImmunitasVera Al·lèrgia. info núm.:10

5


accions Assemblea General de socis/es

El 15 de maig Immunitas Vera celebrà l’Assemblea General de

El 15 de mayo Immunitas Vera celebró la Asamblea General de

Socis i Sòcies.

Socios y Socias.

Es va exposar la memòria de gestió de l’any 2009, s’aprovà la

Se expuso la memoria de gestión del año 2009, se aprobó la gestión

gestió econòmica i es renovà la Junta Directiva de l’organització.

económica y se renovó la Junta Directiva de la organización

Hem d’agrair el treball desinteressat durant molt temps dels

Agradecemos el trabajo desinteresado durante mucho tiempo de

membres sortints de la Junta: Ramon Reig, Bet Sarrias, Mari Pau

los miembros salientes de la Junta: Ramon Reig, Bet Sarrias, Mari

Navarro, Dolors Carbó i Eduard Vilella.

Pau Navarro, Dolors Carbó y Eduard Vilella.

La composició de la nova Junta Directiva és la següent:

La composición de la nueva Junta Directiva es la siguiente:

President:

Fernando Jaime

Presidente:

Fernando Jaime

Vicepresidenta:

Ester Fonteiriz

Vicepresidenta:

Ester Fonteiriz

Secretària:

Montse Ariño

Secretaria:

Montse Ariño

Tresorera:

Isabel Osa

Tesorera:

Isabel Osa

Vocal:

M. Àngels Pie

Vocal:

M. Àngels Pie

Taula rodona: “al·lèrgia i menjador escolar”

6

El passat mes de maig, a la Sala d’Actes de la Delegació de les

El pasado mes de mayo, en la Sala de ‘Actos de la Delegación de les

Terres de l’Ebre del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona i

Terres de l’Ebre del Col•legi Oficial de Metges de Tarragona y organi-

organitzada pel Servei Regional de l’Agència de Protecció de la

zada por el Servei Regional de la Agència de Protecció de la Salut y

Salut i l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears,

laAcadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears, Immuni-

Immunitas Vera va participar en una taula rodona sobre al·

tas Vera participó en una mesa redonda sobre alergias alimentarias

lèrgies alimentàries amb el títol “Al·lèrgia i menjador escolar”, on

con el título “Alergia y comedor escolar”, donde también participa-

també participaren Gemma Salvador del Departament de Salut i

ron Gemma Salvador del Departament de Salut y Roser Sales del

Roser Sales del Departament d’Educació.

Departament d’Educació.

El president d’Immunitas Vera va fer una exposició sobre la vida

El presidente de Immunitas Vera realizó una exposición sobre la

quotidiana de l’infant amb al·lèrgia als aliments/làtex per a des-

vida cotidiana del niño con alergia alimentos/látes para después

prés focalitzar el tema en el menjador escolar i la problemàtica

focalizar el tema en el comedor escolar y la problemática que con-

que comporta per a moltes famílies que veuen com aquest ser-

lleva para muchas familias que ven como este servicio puede padecer

vei pot patir deficiències de seguretat o fins i tot no poder gaudir

deficiencias en seguridad o incluso no poder disfrutar del servicio

del servei amb negatives frontals, impediments continus, etc.

con negativas frontales, impedimentos contínuos, etc.

Gemma Salvador i Rosa Sales van exposar els treballs que s’estan

Gemma Salvador y Rosa Sales expusieron los trabajos que se están

realitzant i la normativa prevista en el tema de menjadors escolars.

realizando y la normativa prevista en el tema de comedores escolares.

Al·lèrgia. info núm.:10


Xerrada sobre dessensibilització Immunitas Vera organitzà el passat mes

Immunitas Vera organizó, el pasado mes de mayo, en el Auditorio Dr. Plaza del Hos-

tal Sant Joan de Déu de Barcelona, una

pital Sant Joan de Déu de Barcelona, una

xerrada informativa sobre les iniciatives

charla informativa sobre las iniciativas

realitzades a la recerca d’una solució a

realizadas en la búsqueda de una solución

l’al·lèrgia alimentària. La ponent va ser la

a la alergia alimentaria. La ponente fue la

Dra. Marta Vázquez .

Dra. Marta Vázquez.

La dessensibilització, la inducció a la

La desensibilización, la inducción a la to-

tolerància o la immunoteràpia amb ali-

lerancia o la inmunoterapia con alimentos

ments son conceptes que descriuen una

son conceptos que describen una posible

possible solució a l’al·lèrgia a aliments.

solución a la alergia a alimentos.

L’estat actual d’aquesta iniciativa i l’expe-

El estado actual de esta iniciativa y la

riència de l’Hospital Sant Joan de Déu

experiencia del Hospital Sant Joan de Déu

van ser els temes tractats en aquesta

fueron los temas tratados en esta charla

xerrada informativa.

informativa.

Dra. Marta Vázquez i Dra. Ana Mª Plaza

de maig, a l’ Auditori Dr. Plaza de l’Hospi-

Resumen de la charla en la sección socios de la web de Immunitas Vera Al·lèrgia. info núm.:10

7


Alergia a leche y huevo Evolución natural y nuevos tratamientos La incidencia de la alergia alimentaria está aumentando en las

No obstante, la mayoría de niños pequeños diagnosticados de

últimas décadas.

alergia a leche o huevo se curan espontáneamente de su aler-

La alergia a leche y huevo son las más frecuentes en niños y suelen aparecer en el primer año de vida, al introducir estos alimentos. Diferenciamos 2 tipos de alergia alimentaria:

gia alimentaria antes de los 5 años. El descenso de los valores del prick y la IgE orientan a esta evolución favorable hacia la tolerancia natural. En el seguimiento médico de estos niños, cuando se detectan

1) La alergia “mediada por IgE”, que da lugar a síntomas inme-

unos niveles bajos de prick e IgE, se decide probar a dar el alimen-

diatos (antes de 3 horas tras la toma del alimento) de tipo cutá-

to para saber si el niño ya ha superado su alergia. Esta “prueba

neo (enrojecimiento, hinchazón, urticaria), digestivo (vómitos,

de tolerancia oral” siempre se realiza en el hospital de forma

dolor abdominal), respiratorios (rinitis, crisis de asma) o cardio-

controlada y no en casa, dado que existe la posibilidad de que el

vascular (hipotensión, mareo, pérdida de conciencia).

niño siga siendo alérgico y presente reacción alérgica tras la toma

2) La alergia “no mediada por IgE”, que produce síntomas tardíos de tipo digestivo. El diagnóstico se realiza por la relación clara entre aparición de síntomas típicos y la ingesta previa del alimento. En el caso de la alergia IgE mediada son útiles las pruebas cutáneas (prick test) y la IgE específica en sangre, que suelen ser positivas.

del alimento. Si al darle el alimento en el hospital, el niño no hace ninguna reacción, se ha curado de su alergia y puede pasar a comer leche o huevo sin limitación. En aquellos niños que siguen teniendo niveles de IgE o prick altos a los 5 años de edad, también se recomienda dar a probar el alimento en el hospital, porque existe la posibilidad de que hayan superado la alergia a pesar de que las pruebas sigan siendo positivas. En el caso de que, pasados los 5 años de edad, el niño siga presentando reacción tras la toma de leche o huevo (sigue siendo alérgico), la probabilidad de que se cure de su alergia alimentaria es baja. En estos niños que no han superado su alergia a los 5 años, en los últimos años se están desarrollando nuevos tratamientos que pretenden lograr la tolerancia del alimento y así, evitar el riesgo de reacciones accidentales. El tratamiento más desarrollado y con mejores resultados es la inducción de tolerancia oral específica, desensibilización o inmunoterapia oral a leche y huevo. Se realiza en centro especializados de referencia en Alergología Pediátrica.

El tratamiento es la dieta de evitación de la leche o el huevo y todos los productos que los contengan, lo que obliga a leer detenidamente sus etiquetas. En caso de tomar por accidente leche o huevo, el niño presentará síntomas, que pueden llegar a ser graves. Por ello, los padres deben conocer la medicación a administrar si aparece una reacción accidental. Así, los niños que han presentado reacción con síntomas de 2 aparatos (por ejemplo, cutáneos y respiratorios) deben disponer de adrenalina autoinyectable (altellus ®). Como saben, esto tiene una notable repercusión social, psicológica, económica y emocional en muchos niños y sus familias.

Consiste en administrar dosis crecientes de leche o huevo, desde cantidades mínimas, con el fin de producir un cambio en la respuesta del niño al alimento que le permita tolerar sin síntomas relevantes esas cantidades progresivamente mayores. Habitualmente se alcanzan los 200 ml de leche o el huevo entero en un plazo de 3-4 meses, si bien cada niño se trata de forma individualizada y algunos pueden necesitar más tiempo para alcanzar la dosis máxima. Para iniciar el tratamiento, el niño ingresa en el hospital durante 3-4 días y, tras el alta, recibe en casa una dosis diaria determinada de leche o huevo, supervisado por sus padres y manteniendo reposo en las 2-3 horas siguientes. En el caso del huevo, se utiliza

8

Al·lèrgia. info núm.:10


clara líquida que se vende embotellada en supermercados, con lo

Puede, además, comer productos que contengan leche o huevo

que la medida de la dosis es muy sencilla.

hasta esa cantidad máxima tolerada (no la cantidad que quiera,

Un día a la semana debe acudir a Consultas Externas del Hospi-

por ejemplo, no 2 huevos fritos, pero sí un huevo frito).

tal para seguimiento y aumento controlado de dosis con enfer-

Una vez alcanzada la dosis máxima, el niño se visitará cada 6-12

mera y pediatra alergólogo.

meses en el servicio de Alergia y la familia sigue teniendo dispo-

Los días siguientes, el niño recibe en casa cada día la nueva dosis

nibilidad para contactar con el equipo y resolver dudas. La Sección de Alergia del Hospital Sant Joan de Déu tiene una

indicada. Los padres disponen de información por escrito sobre los síntomas alérgicos que el niño podría presentar por la dosis de alimento, la medicación que deben dar y la disminución de dosis

amplia experiencia en inmunoterapia oral a leche desde el año 2006, y en último año, a huevo, con muy buenos resultados de eficacia y seguridad.

que harán si presenta reacción o si está enfermo por otro motivo

La familias explican una mejoría muy importante en la calidad de

(fiebre, diarrea, asma).

vida de los niños al normalizar, en gran medida, su dieta y hemos

A medida que el niño va tolerando dosis mayores, se le va indi-

minimizado el riesgo de reacción alérgica por ingesta accidental.

cando incorporar alimentos que contienen cantidades equivalentes de leche o huevo (trazas, galletas, chocolate, croissant, bizcocho, helado).

Preguntas frecuentes Con la experiencia que se tiene hasta la fecha, de momento no podemos decir que el niño se cure definitivamente de su alergia a leche o huevo tras este tratamiento, porque hasta ahora, se sabe que tolera bien ese alimento si lo sigue tomando regularmente. De esta forma, no se debe dejar de dar la dosis de leche o huevo sin consultar antes con el equipo de alergia, ni durante la fase de aumento de dosis ni durante la fase de mantenimiento de la dosis máxima, porque esto supondría en muchos casos perder la tolerancia conseguida y, con ello, la reaparición de síntomas al volver a tomar dosis de leche o huevo que había conseguido tolerar. El equipo médico intenta flexibilizar las visitas para interferir lo mínimo con las actividades familiares (colonias, vacaciones) o permitir el tratamiento a familias que vivan muy alejados del hospital, pudiendo aumentar dosis cada 2 semanas, por ejemplo. Los niños que padezcan una dermatitis atópica grave o asma no controlada deben mejorar de estos problemas antes de plantear-

El seguimiento de estos niños por el equipo de médicos y enfermeros de Alergia es muy cercano, con disponibilidad diaria para resolución de las dudas que pudieran aparecer.

nos iniciar el tratamiento de inmunoterapia oral. De momento, no se realiza este tratamiento de inmunoterapia oral para alergia a otros alimentos. Algunos centros europeos es-

Una vez el niño ha llegado a tolerar la dosis máxima (200 ml de le-

tán empezando a hacer inmunoterapia a cacahuete y trigo.

che –o derivado- o un huevo entero), debe continuar tomando el alimento de forma regular “como si se tratara de una dosis de medicación” (la leche, diariamente; el huevo, 2-3 veces por semana).

Al·lèrgia. info núm.:10

Marta Vazquez Ortiz Servei d’al·lergologia de l’HSJD

9


accions

Taula rodona: “avançar en seguretat alimentària” El passat mes de juny, a la Sala d’Actes dels Serveis Territorials del

El pasado mes de junio, en la Sala de Actos de los Servicios Territo-

Departament de la Salut a Tarragona i organitzada pel Servei Regi-

riales del Departament de la Salut en Tarragona y organizada por el

onal del Camp de Tarragona de l’Agència de Protecció de la Salut,

Servicio Regional del Camp de Tarragona de la Agència de Protecció

Immunitas Vera va participar en una taula rodona sobre al·lèrgies

de la Salut, Immunitas Vera participó en una mesa redonda sobre

alimentàries amb el títol “Avançar en seguretat alimentària”, on

alergias alimentarias titulada “Avanzar en seguridad alimentaria”,

també participaren Àngels Soriano de l’Agència de Protecció de

donde también participaron Àngels Soriano de la Agència de Pro-

la Salut i un tècnic de l’empresa Productes Sant Dalmai, que té

tecció de la Salut y un técnico de la empresa Productes Sant Dalmai,

línies de predicció segures. La sessió va estar dirigida a professi-

que tiene líneas de producción seguras. La sesión estuvo dirigida a

onals de la salut i dels serveis, departaments i institucions que hi

profesionales de la salud y los servicios, departamentos e institucio-

tenen relació, ajuntaments i serveis assistencials.

nes, ayuntamientos y servicios asistenciales.

El president, Fernando Jaime, exposà als assistents la realitat de la

El presidente, Fernando Jaime, expuso a los asistentes la realidad de

nostra vida quotidiana, així que van poder descobrir la problemà-

nuestra vida cotidiana ,así que pudieron descubrir la problemática

tica de l’etiquetatge, el desconeixement, l’escola, la manca d’ajuts

del etiquetado, el desconocimiento, la escuela, la falta de ayudas y

i va ampliar el concepte de dieta d’evicció dels aliments als fàr-

amplió el concepto de dieta de evicción de los alimentos a los fárma-

macs, cosmètics, material escolar, etc.

cos, cosméticos, material escolar, etc.

Àngels Soriano explicà la normativa vigent sobre etiquetatge

Àngels Soriano explicó la normativa vigente sobre etiquetado de

d’al·lèrgens i la tasca de control i vigilància de l’Agència i els casos

alérgenos y la labor de control y vigilancia de la Agència y los casos

més habituals d’incompliment de la normativa.

más habituales d’ incumplimiento de la normativa.

Salvador Carmariu, en una exposició molt didàctica, explicà les

Salvador Carmariu, en una exposición muy didáctica, explicó las ta-

tasques que desenvolupa la seva empresa a la recerca de productes

reas que desarrolla su empresa en la búsqueda de productos seguros

segurs i les fases de fabricació, control, analítiques de productes i d’ai-

y las fases de fabricación, control, análisis de productos y de aguas

gües procedents de la neteja, etc., un exemple a seguir per fabricants

procedentes de limpieza, etc. un ejemplo a seguir por fabricantes

que vulguin comptar amb el valor afegit de la seguretat.

que quieran contar con el valor añadido en la seguridad.

Immunitas Vera a Onda Rambla-Punto Ràdio El programa “Salud y calidad de vida” que s’emet per Ona Rambla-

El programa “Salud y calidad de vida” que s’emet per Ona Rambla-

Punto Radio va convidar aquest mes de juny a Immunitas Vera,

Punto Radio va convidar aquest mes de juny a Immunitas Vera,

representada per la vicepresidenta, Ester Fonteiriz, a un programa

representada per la vicepresidenta, Ester Fonteiriz, a un programa

monogràfic dedicat a l’al•lèrgia a aliments on també van partici-

monogràfic dedicat a l’al•lèrgia a aliments on també van participar

par el Dr. Enric Marti Guadaño, la Dra. Arantza Vega, el restaurador

el Dr. Enric Marti Guadaño, la Dra. Arantza Vega, el restaurador Pere

Pere Monge.

Monge.

Immunitas Vera a COMRàdio

10

Immunitas Vera va ser present a COM Ràdio aquest mes de juny

Immunitas Vera estuvo presente en COM Ràdio este mes de junio

on la vicepresidenta Ester Fonteiriz va participar en el progra-

donde la vicepresidenta Ester Fonteiriz participó en el programa

ma Digues COM acompanyada de Rosa López, psicopedagoga i

Digues COM acompañada de Rosa López, psicopedagoga y colabo-

col•laboradora de la nostra entitat.

radora de nuestra entidad.

El programa DiguesCOM apropa la ràdio a les escoles i compta

El programa DiguesCOM acerca la radio a las escuelas y cuenta con

amb la participació d’alumnes i mestres.

la participación de alumnos y maestros.

Al·lèrgia. info núm.:10


Alertas

La Agencia Catalana de Salud Alimentaria mediante el Sistema de Intercambio Rápido de Información de Alertas Alimentarias (SCIRI) de Catalunya, nos ha informado de las siguientes alertas alimentarias:

31-03- 2010- Proteína de láctea no declarada en: Chocolate negro SCHNEEKOPPE

31-03 2010- Proteína láctea no declarada en LEPICOL

Retirado del mercado por presencia de proteína lactéa no declarada en el etiquetado el producto

Retirado del mercado por presencia de proteína láctea no declarada en el etiquetado el producto

Nombre del producto: Dietetic dark chocolate with fructose (chocolate negro dietético con fructosa)

Nombre del producto:

Marca: SCHNEEKOPPE

Marca: LEPICOL

Codigo de barras: 4000445002962

Codigo de barras: 5028523000579

Peso neto unidad: 100 g

Peso neto unidad: 180g

Número de lote: PRO 22.07.09

Número de lote: BN 1009 BBE 09-2011

Fecha de consumo preferente: 22/10/10

Fecha de consumo preferente: 09-2011

Distribuido por: Meridian Trading Co Ltd

Distribuido por: VITALNUTRITECH, S.L.

Elaborador: Schneekoppe gmbh & co. Kg

Elaborador: Lepping Health Products.

LEPICOL (cáscara de psyllium, fructooligosacáridos (FOS), bacterias probióticas)

14-06-2010 Proteína de leche no declarada en el etiquetado el producto: GERBLÉ MINI TORTITAS DE ARROZ CON CHOCOLATE NEGRO Este producto ha sido objeto de alerta en el Sistema Coordinado de Intercanvio Rápido de Información, la retirada del mercado y reetiquetado será supervisado por las autoritadades competentes. Nota de prensa de Nutrition&Santé Iberia: NUTRITION & SANTÉ IBERIA INFORMA A LOS ALÉRGICOS A LA LECHE: Siguiendo con la política de calidad de Nutrition & Santé Iberia basada en ofrecer a nuestros consumidores productos seguros y de la más alta calidad, la compañía informa a sus consumidores alérgicos a la leche que el producto: GERBLÉ MINI TORTITAS DE ARROZ CON CHOCOLATE NEGRO puede contener trazas de leche.

Al·lèrgia. info núm.:10

11


accions

Grup de treball d’al·lèrgies alimentàries i al làtex (GTAAL) Es van aconseguint fites en el nostre petit univers al·lèrgic, sobre

Se van consiguiendo hitos en nuestro pequeño universo alérgico, so-

tot en l’àmbit de la divulgació i la formació. La situació és millor

bre todo en el ámbito de la divulgación y la formación. La situación

que la que ens trobàvem fa uns anys. Aquesta és l’opinió que va

es mejor de la que nos encontrábamos hace uno años. Esta es la opi-

expressar el president, Fernando Jaime, en la darrera reunió del

nión que expresó el presidente, Fernando Jaime, en la última reunión

Grup de Treball sobre Al·lèrgies Alimentàries del Departament de

del Grupo de Trabajo sobre Alergias Alimentarias del Departament

Salut. Encara queda, però, molt camí per a fer, especialment en

de Salut. Pero todavía queda mucho camino por hacer, especial-

l’àmbit educatiu, on el Departament d’Educació rep un rotund

mente en el ámbito educativo, donde el Departament d’Educació

suspens.

recibe un rotundo suspenso.

El 15 de juny es va reunir altra vegada el GTAAL durant una sessió

El 15 de junio se reunió de nuevo el GTAAL durante una sesión en la

a la seu de la Direcció General de Salut Pública. Aquest Grup de

sede de la Direcció General de Salut Pública.Este Grupo de Trabajo

Treball va ser creat arran el mandat del Parlament com a continu-

fue creado a partir del mandato del Parlament como continuación

ació de la compareixença d’Immunitas Vera davant la Comissió de

de la comparecencia de Immunitas Vera ante la Comisión de Salud

Salut del Parlament. Us recordem els objectius del GTAAL 2008:

del Parlament. Os recordamos los objetivos del GTAAL 2008:

a) Reactivar el GTAAL 2005, integrat per associacions de paci-

a) Reactivar el GTAAL 2005, integrado por asociaciones de pacien-

ents, societats científiques i el Departament de Salut. b) Reforçar el seguiment de l’execució de les accions establertes

b) Reforzar el seguimiento de la ejecución de las acciones estable-

en l’informe “Document de síntesi sobre AAL” del Departa-

cidas en el informe “Documento de síntesis sobre AAL” del De-

ment de Salut, (emès en el sí del GTAAL 2005).

partament de Salut, (emitido en el seno del GTAAL 2005).

c) Formular altres accions que contribuexin a millorar la qualitat de vida de les persones al•lèrgiques als aliments i al làtex.

12

tes, sociedades científicas y el Departament de Salut.

c) Formular otras acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de l

as personas alérgicas a los alimentos y al látex.

d) Elaborar la proposta d’un fòrum interdepartamental sobre

d) Elaborar la propuesta de un foro interdepartamental sobre AAL,

AAL, amb la finalitat de fer front a aquest problema d’una

con la finalidad de hacer frente a este problema de una manera

manera transversal i pluridisciplinària i de continuar avan-

transversal y pluridisciplinaria y de continuar avanzando en el

çant en el coneixement d’aquestes malalties.

conocimiento de estas enfermedades.

Al·lèrgia. info núm.:10


“Se van consiguiendo hitos en nuestro pequeño universo alérgico, sobre todo en el ámbito de la divulgación y la formación...” Durant la reunió passada es van presentar les accions desenvolupades durant el curs 2009/2010 per:

Durante la pasada reunión se presentaron las acciones desarrolladas durante el curso por:

• Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA).

• Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA).

• Agència de Protecció de la Salut (APS).

• Agència de Protecció de la Salut (APS).

• Direcció General de Planificació i Avaluació del D. de Salut.

• Direcció General de Planificació i Avaluació del D. de Salut.

• Direcció General de Salut Pública del D. de Salut

• Direcció General de Salut Pública del D. de Salut

• Direcció General d’Atenció a la Comunitat Educativa del D. d’Educació.

• Direcció General d’Atenció a la Comunitat Educativa del D. d’Educació.

• Servei Català de la Salut (SCS).

• Servei Català de la Salut (SCS).

• Societat Catalana d’Al·lèrgia i Immunologia Clínica (SCAIC).

• Societat Catalana d’Al·lèrgia i Immunologia Clínica (SCAIC).

• Associació Catalana d’Al·lergologia, Diplomats en Infermeria (ACADI).

• Associació Catalana d’Al·lergologia, Diplomats en Infermeria (ACADI).

• Asociación Española de Alérgicos al Làtex, Delegación en Cataluña.

• Asociación Española de Alérgicos al Látex, Delegación en Cataluña.

• Asociación Española de Alérgicos a Alimentos y Làtex, Delegación

• Asociación Española de Alérgicos a Alimentos y Látex, Delegación en Cataluña.

en Cataluña. • Immunitas Vera, Associació d’Al•lèrgics a Aliments/Làtex de Catalunya i altres associacions de pacients amb representació a Catalunya.

• Immunitas Vera, Associació d’Al·lèrgics a Aliments/Làtex de Catalunya y otras asociaciones de pacientes con representación a Catalunya.

Entre les accions realitzades o en execució pels membres del GTAAL podem destacar les següents:

Entre las acciones realizadas o en ejecución polr los miembros del GTAAL podemos destacar las siguientes:

• Confecció per l’ACSA d’una Guia per a l’etiquetatge adreçada

• Confección por la ACSA de una Guia per a l’etiquetatge dirigi-

als fabricants, amb instruccions clares i, en relació a la decla-

da a los fabricantes, con instrucciones claras y, en relación a la

ració d’al·lèrgens, amb la recomanació d’evitar l’etiquetatge

declaración de alérgenos, con la recomendación de evitar el

preventiu (“pot contenir traces de ...”).

etiquetado preventivo (“puede contener trazas de...”).

• Confecció per l’APS del Pla de Control dels al·lèrgens i subs-

• Confección por la APS del Plan de Control de alérgenos y subs-

tàncies que provoquen intolerància alimentària, amb la re-

tancias que provocan intolerancia alimentaria, con la reco-

comanació d’evitar l’etiquetatge preventiu (“pot contenir

mendación de evitar el etiquetado preventivo (“puede conte-

traces de ...”).

ner trazas de...”).

• Control per l’APS d’al·lèrgens alimentaris a les indústries ubi-

• Control por la APS de alérgenos alimentarios en las industrias

cades a Catalunya, amb comprovació del compliment dels

ubicadas en Catalunya, con la comprobación del cumplimien-

requisits d’etiquetatge i la verificació de la gestió correcta

to de los requisitos de etiquetado y la verificación de la gestión

del risc associat als al·lèrgens.

correcta del riesgo asociado a los alérgenos.

• Vigilància per l’APS de l’analítica dels aliments. Actualment

• Vigilancia por la APS de los análisis de alimentos. Actualmente

s’analitza caseïna i betalactoglobulina, ametlla, avellana, ca-

se analiza caseína y betalactoglobulina, almendra, avellana,

cauet, gluten, ou i lactosa.

cacahuete, gluten, huevo y lactosa.

• Gestió per l’APS d’alertes dins el Sistema Coordinat d’Intercanvi

• Gestión por la APS de alertas en el Sistema Coordinado de Inter-

Ràpid d’Informació (SCIRI) de l’Estat Espanyol, amb notificació

cambio Rápido de Información (SCIRI) del Estado, con notificación

també a les associacions de pacients. Any 2009: 9 alertes.

también a las asociaciones de pacientes. Año 2009: 9 alertas.

• Gestió per l’APS de denúncies sobre al·lèrgens.

• Gestión por la APS de denuncias sobre alérgenos.

• Enretirada de guants de làtex de l’equip de protecció del

• Retirada de guantes de látex del equipo de protección del personal inspector de la APS.

personal inspector de l’APS. • Participacióde l’APS en congressos, jornades, etc en altres

• Participación de la APS en congresos. jornadas, etc en otras

comunitats autònomes o amb associacions de pacients.

comunidades autónomas o con asociaciones de pacientes.

Al·lèrgia. info núm.:10

13


• Participació de l’APS en la formació del personal inspector

• Participación de la APS en la formación del personal inspector

d’altres comunitats autònomes (Comunidad de Madrid i de

de otras comunidades autónomas (Comunidad de Madrid y de

València).

Valencia).

• Participació de l’APS l’any 2009 en la redacció del document

• Participación de la APS el año 2009 en la redacción del docu-

“Els al.lèrgens alimentaris en la restauració col•lectiva” de

mento “Los alérgenos alimentarios en la restauración colecti-

l’ACSA, el qual ha estat distribuït per propi personal d’ins-

va” de la ACSA, que ha sido distribuido por el propio personal

pecció als establiments de restauració social durant les visi-

de inspección en los establecimientos de restauración social

tes d’inspecció.

durante las visitas de inspección.

• Revisió per l’APS del document “Guia per a la gestió dels al•lèrgens en la industria alimentària” de l’ACSA.

alérgenos en la industria alimentaria” de la ACSA.

• Realització de 12 seminaris de la Subdirecció de Promoció

• Realización de 12 seminarios de la Subdirecció de Promoció de

de la Salut sobre “Abordatge de les al•lèrgies a l’Atenció Pri-

la Salut sobre “Abordaje de las alergias en la Atención Prima-

mària” de 2 hores. Amb la col•laboració de la SCAIC i ACADI.

ria” de 2 horas.Con la colaboración de la SCAIC y ACADI.

• Cursos de la Subdirecció de Promoció de la Salut a l’Institut

• Cursos de la Subdirecció de Promoció de la Salut en el Insti-

d’Estudis de la Salut (IES) de formació en al•lergologia per a

tut d’Estudis de la Salut (IES) de formación en alergología para

metges d’atenció primària i per a infermeres d’atenció pri-

médicos de atención primaria y para enfermeras de atención

mària. En previsió 3 cursos més. Amb la col•laboració de la

primaria. En previsión 3 cursos más. Con la colaboración de la

SCAIC i ACADI.

SCAIC y ACADI.

• Previsió d’un altre curs de la Subdirecció de Promoció de la

• Previsión de otro curso de la Subdirecció de Promoció de la Sa-

Salut de formació en al•lergologia per a metges i infermeres

lut de formación en alergología para médicos y enfermeras de

d’atenció primària, i de seminaris descentralitzats (a deman-

atención primaria, y de seminarios descentralizados (a deman-

da). Amb la col•laboració de la SCAIC i ACADI.

da). Con la colaboración de la SCAIC y ACADI.

• La SCAIC va elaborar i publicitar en diverses ocasions el do-

• La SCAIC elaboró i publicitó en varias ocasiones el documento

cument “La situació de l’Al•lergologia a Catalunya” on expo-

“La situación de la Alergología en Catalunya” donde expone la

sa la situació actual i les previsions de demanda en el futur,

situación actual y las previsiones de demanda en el futuro, es-

especialment en la necessitat de més especialistes.

pecialmente en la necesdad de más especialistas.

• La SCAIC ha fet activitats de divulgació, com les proves d’al· lèrgia al Parlament o els actes del Dia Mundial de l’Al·lèrgia • Reunions de la Subdirecció de Promoció de la Salut amb

14

• Revisión por la APS del documento “Guia para la gestión de los

• La SCAIC ha realizado actividades de divulgación, como las pruebas de alergia en el Parlament o los actos del Dia Mundial de la Alergia. • Reuniones de la Subdirecció de Promoció de la Salut con la

Al·lèrgia. info núm.:10


l’Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición

Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AE-

(AESAN) per a confecció d’un protocol de menjador escolar

SAN) para confección de un protocolo de comedor escolar de

d’abast estatal i programació específica de menús.

alcance estatal y programación específica de menús.

• L’ACADI ha participat en les activitats de divulgació fetes i en les que estan previstes.

• L’ACADI ha participado en las actividades de divulgación realizadas y en las que estan previstas.

• Projecte d’un web específic del Departament d’Educació

• Proyecto de una web específica del Departament d’Educació de-

anomenat “Salut i Escola” i un espai educatiu de la salut.

nominada “Salut i Escola” y un espacio educativo de la salud.

• Seguiment del desenvolupament als centres pel Departa-

• Seguimiento del desarrollo en los centrospor el Departament

ment d’Educació del “Protocol de l’alumne amb al•lèrgia a

d’Educació del “Protocolo del alumno con alergia a alimentosy

aliments i làtex” i ampliació a altres malalties cròniques.

látex” y ampliación a otras enfermedades crónicas.

• Publicació en el web del Departament d’Educació del material informatiu d’Immunitas Vera.

• Publicación en la web del Departament d’Educació del material informativo de Immunitas Vera.

• Reunions del Departament d’Educació al Ministerio de Educación per a compartir experiències amb altres CCAA.

• Reuniones del Departament d’Educació en el Ministerio de Educación para compartir experiencias con otras CCAA.

• Participació dels membres del GTAAL en les activitats de for-

• Participación de los miembros del GTAAL en las actividades de

mació desenvolupades i en les programades en un futur.

formación dearrolladas y en las programadas en el futuro.

El representant d’Immunitas Vera al GTAAL, Fernando Jaime,

El representante de Immunitas Vera en el GTAAL, Fernando Jai-

va fer la seva exposició sobre l’activitat interna de suport als

me, realizó la exposición sobre la actividad interna de apoyo a

afectats i l’ externa d’Immunitas Vera (algunes activitats amb

los afectados y la externa de Immunitas Vera (algunas activida-

la col•laboració de la SCAIC i l’APS), afegint diverses observa-

des con la colaboración de SCAIC y la APS), añadiendo diferen-

cions que, en resum, son les següents:

tes observaciones que, en resumen, son las siguientes:

a) Felicita els integrants del GTAAL per les tasques de formació i

d) Felicita a los integrantes del GTAAL por las labores de formación

informació desenvolupades i per les previstes, per contribuir

e información desarrollads y por las previstas, por contribuir a

a la divulgació de l’al•lèrgia a aliments i làtex a Catalunya en-

la divulgación de la alergia a alimentos y látex en Catalunya en-

tre els professionals.

tre los profesionales.

b) Cal, però, continuar amb els treballs del GTAAL, i així espera

e) Aunque es necesario continuar con los trabajos del GTAAL, y así

una nova sessió del Grup atès que hi ha aspectes que no han

espera una nueva sesión del Grupo ya que hay aspectos que no

estat desenvolupats, especialment en l’àmbit educatiu del

han sido desarrollados, especialmente en el ámbito eduicativo

qual no s’ha avançat res des de la redacció del protocol de

en el que no se ha avanzado nada desde la redacción del proto-

l’alumne fa tres anys.

colo del alumno hace tres años.

c) En l’actualitat les principals peticions del col•lectiu a Immu-

f) En la actualidad las principales peticiones del colectivo a Im-

nitas Vera son la informació sobre productes alimenticis, cos-

munitas Vera son la información sobre productos alimenticios,

mètics, farmacològics i material escolar i el suport en la seva

cosméticos, farmacológicos y material escolar y el apoyo en su

relació amb els Centres Escolars.

relación con los Centros Escolares.

d) En especial, dins l’àmbit educatiu no hi ha definició de les tas-

g) En especial, en el ámbito educativo no hay definición de las ta-

ques dels monitors/vetlladors escolars referents a l’a•lèrgia,

reas de los monitores/curadores escolares referentes a la aler-

ni en la posició del servei de menjador escolar que és “terra

gia, ni en la posición del servicio de comedor escolar que es “tie-

de ningú”.

rra de nadie”.

e) Afegeix que de forma més o menys sistemàtica les families

h) Añade que de forma más o menos sistemática las familias que

que volen gaudir del servei de menjador o de sortides extra-

quieren disfrutar del servicio de comedor o de salidas extraesco-

escolars son sotmeses a un “mobbing “ encobert a l’haver de

lares son sometidas a un “mobbing “ encubierto al deber firmar

signar documents pels quals declaren “renunciar” a drets que

documentos por los cuales declaran “renunciar” a derechos que

es poden considerar “fonamentals”. Malgrat que probable-

se pueden considerar “fundamentales”. A pesar que probable-

ment els documents poden ser considerats nuls, funcionen

mente podrian considerarse nulos los documentos, funcionan

Al·lèrgia. info núm.:10

15


accions como un primer cribado de las familias alérgicas.

com un primer cribatge de les families al•lèrgiques. f ) Els mestres i professorat es mostren inhibits en ocasions per

Los maestros y profesorado se muestran inhibidos en ocasiones

considerar que no tenen suport del Departament o unes di-

por considerar que no tienen apoyo del Departament o unas di-

rectrius clares. En aquest sentit caldria un informe jurídic so-

rectrices claras. En este sentido fuera necesario un informe jurí-

bre la validesa dels documents que signen les families cedint

dico sobre la validez de los documentos que firman las familias

al xantatge, o també la inclusió en aquest GTAAL d’un jurista

cediendo al chantaje y también la inclusión en este GTAAL de

per a qualsevol tema relacionat amb l’escola.

un jurista para cualquier tema relacionado con la escuela.

g) Cal continuar amb els treballs del GTAAL.

j)

Com a conclusions podem extreure que les accions desenvolu-

Como conclusiones podemos extraer que las acciones desarrolladas

pades per aquest GTAAL han materialitzat les que ja s’apuntaven

por este GTAAL han materializado ñas que ya se apuntaban en la

a la sessió de l’any passat (veure Al.lèrgia.info, núm. 8 de juliol de

sesión del año pasado (ver Al.lèrgia.info, núm. 8 de julio de 2009)

2009) quan a control de l’etiquetatge, divulgació i formació, però

en cuanto a control de etiquetado, divulgación y formación, pero

que en l’àmbit educatiu no hem avançat res des de la redacció

que en el ámbito educativo no hemos avanzado nada desde la

del protocol. En poc temps ens tornarem a adreçar al Departa-

redacción del protocolo. En poco tiempo volveremos a dirigirnos al

ment d’Educació, perquè a final d’aquest curs ha suspès (necessita millorar).

Departament d’Educació, porqué al final de este curso ha suspendido (necesita mejorar).

La sessió va concloure establint les prioritats per al proper curs

La sesión concluyó estaleciendo las prioridades para el próximo

2010/2011:

curso 2010/2011:

• Elaborar un full de ruta per l’Administració.

• Elaborar una hoja de ruta para la Administración.

• Establir el model d’atenció de l’AAL.

• Establecer el modelo de atención de la AAL.

• Cursos de formació.

• Cursos de formación.

• Ampliar els destinataris de les alertes de seguretat.

• Ampliar los destinatarios de las alertas de seguridad.

• Aportar la visió jurídica a l’escola.

• Aportar la visión jurídica en la escuela.

• Definir amb el Departament d’Educació els criteris dels plecs de

• Definir con el Departament d’Educació los criterios de los pliegos

Los trabajos del GTAAL deben continuar.

de condiciones para la explotación del comedor.

condicions per a l’explotació del menjador.

16

i)

• Formació de monitors.

• Formación de monitores.

• Descentralitzar les sessions formatives de làtex.

• Descentralizar las sesiones formativas de látex.

Immunitas Vera continuarà treballant per millorar les condicions del nostre col•lectiu, com sempre!

Immunitas Vera continuará trabajando para mejorar las condiciones de nuestro colectivo, ¡como siempre!

Al·lèrgia. info núm.:10


Dia Mundial de l’Al•lèrgia En el passat número d’Al•lèrgia.info us informàvem sobre la ce-

En el pasado número de Al•lèrgia.info os informábamos sobre la

lebració del Dia Mundial de l’Al•lèrgia i el manifest d’Immunitas

celebración del Dia Mundial de la Alergia y el manifiesto de Immu-

Vera adherint-se a la proclamació d’aquesta jornada. A l’Acadè-

nitas Vera adheriéndose a la proclamación de esta jornada. En la

mia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears el president

Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears el presiden-

de la SCAIC, Dr. Valero, i la Dra. Anna Maria Plaza, al•lergòloga

te de la SCAIC, Dr. Valero, y la Dra. Anna Maria Plaza, alergóloga

pediàtrica de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, van

pediátrica del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, explicaron

explicar quina és la situació actual de les al•lèrgies a Catalunya i

cuál es la situación actual de las alergias en Catalunya y la falta de

la manca de professionals qualificats existent, que pot perjudi-

profesionales cualificados existente, que puede perjudicar el abor-

car l’abordatge de les al•lèrgies. Dies abans la SCAIC va realitzar

daje de las alergias. Dias antes la SCAIC realizó pruebas de alergia a

proves d’al•lèrgia als diputats i diputades del Parlament, i també

los diputados y diputadas del Parlament, y también al personal del

al personal del Palau, en una campanya de sensibilització.

Palau, en una campaña de sensibilización.

Formación Alergológica para Restauradores El incremento de las enfermedades

Academia Española de Nutrición y Cien-

alérgicas en general, y de las debidas

cias de la Alimentación y por la Sociedad

a alimentos en particular, tanto en

Española de Alergología e Inmunología

población infantil como en adulta, es un

Clínica.

hecho probado. Esta problemática no

El proyecto está promovido por el Dr.

ha encontrado una respuesta, en cuanto

Enrique Martí Guadaño, alergólogo, la

a conocimientos y soluciones, en un

Dra. Arantza Vega Castro, la Fundación

sector relacionado de forma importante

Alicia (Generalitat y Caixa Manresa)

con la alergia a alimentos como es el

La formación va dirigida a: personas del

mundo de la restauración:

mundo de la gastronomía, tanto a nivel

Los alérgicos en el restaurante nos

de restauradores de alto nivel, como

vemos condenados la mayoría de veces

cadenas hoteleras, restauradores de

a restringir nuestro abanico de posibili-

comedores de menú, o de empresas de

dades gustativas a la hora de elegir un

catering, de productos precocinados, es-

menú.

Proyecto FAR

La mayoría de veces sufrimos la presen-

día a día a la hora de acudir a una comi-

cia de trazas ocultas en los platos con los

da fuera del domicilio, han elaborado un

consiguientes perjuicios de salud.

programa formativo en alergia alimentaria para profesionales de la restauración.

Nuestros niños deben renunciar a situaciones sociales tan sencillas, como puede

El proyecto FAR cuenta con la colabora-

ser la celebración de un aniversario con

ción de alergólogos, especialistas en nu-

su correspondiente tarta de cumpleaños.

trición (Fundación para la Investigación Nutricional: FIN) y la Fundación Alicia.

Un grupo de alergólogos, percibiendo los problemas que los pacientes con alergia a alimentos tenemos en nuestro

Ha sido avalado por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, la

Al·lèrgia. info núm.:10

cuelas de hostelería, cocinas de colegios, guarderías etc. Immunitas Vera celebra los proyectos que puedan mejorar nuestra calidad de vida. Es el caso del Proyecto FAR (Formación Alergológica de Restauradores) con el que Immunitas Vera está en contacto para poder aportar nuestra visión como “consumidores”. Desde Immunitas Vera animamos a los promotores de este proyecto para su realización y ofrecemos nuestra colaboración.

proyectofar@gmail.com

17


notícies Preinscripció escolar En la última convocatoria para la preins-

En la darrera convocatòria per a la

cripció escolar, desde Immunitas Vera

preinscripció escolar, des d’Immunitas

hemos detectado que han descendido

Vera hem detectat que han descendit

notablemente los casos de incidencias ne-

notablement els casos d’incidències

gativas al tramitar la preinsripción de los

negatives a l’hora de tramitar la preins-

alumnos con alergias. Los problemas de

cripció dels alumnes amb al·lèrgies. Els

otras convocatorias pasadas se basaban

problemes d’altres convocatòries pas-

en una interpretación demasiado literal

sades es basaven en una interpretació

y estricta del articulado de la normati-

massa literal i estricta de l’articulat de la

va y en la petición o no de certificados

normativa i en la petició o no de certifi-

médicos oficiales, cuando un informe ya

cats mèdics oficials, quan ja és suficient

es suficiente.

amb un informe.

Como asociación de pacientes que hemos

Com associació de pacients que hem

facilitado la mejora de la situación del

facilitat la millora de la situació del col·

colectivo hasta hoy, nos queda todavía

lectiu fins ara, ens queda encara la tasca

la tarea de solicitar al Departament

de demanar al Departament d’Educació

d’Educació una redacción de la normativa

una redacció de la normativa més clara.

más clara.

Síndic de Greuges: Frau en la preinscripció escolar

18

El Síndic de Greuges de Catalunya, en el

El Sindic de Greuges de Catalunya, en su

seu Informe anual al Parlament indica

Informe anual al Parlament indica puntos

punts febles de l’Administració per a

débiles de la Administración para luchar

lluitar contra el frau en el procés de

contra el fraude en el proceso de preins-

preinscripció escolar a Catalunya.

cripción escolar de Catalunya.

A banda dels falsos empadronaments,

A parte de los falsos empadronamientos,

que són investigats per la Policia Local,

que son investigados por la Policia Local,

l’estratègia més utilitzada és l’al·legació

la estrategia más utilizada es la alegación

de malaltia digestiva crònica. S’ha donat

de enfermedad digestiva crónica. Se han

casos com el d’una escola de Poblenou

dado casos como el de una escuela de

(Barcelona) on el número de sol·licituds

Poblenou (Barcelona) donde el número

que al·legaven aquest tipus de malalties

de solicitudes a alegaban este tipo de

era superior a la prevalença d’aquestes

enfermedades era superior a la prevalen-

en la població infantil. El Síndic espera

cia de éstas en población infantil. El Síndic

la resposta del Departament d’Educa-

espera la respuesta del Departament de

ció sobre el capteniment que té sobre

Educació sobre el conocimiento que tiene

aquestes incidències.

sobre estas incidencias.

Immunitas Vera ha expressat sempre

Immunitas Vera ha expresado siempre que

que el frau al·lèrgic perjudica al col·lectiu

el fraude alérgico perjudica al colectivo de

de persones amb veritable al·lèrgia.

personas con una verdadera alergia.

Al·lèrgia. info núm.:10


Simulador de menús y alergias alimentarias Los simuladores formativos son recursos multimedia educativos que facilitan la adquisición de conocimientos mediante la experimentación en entornos que reproducen situaciones reales. En el simulador “Menús infantiles y alergias Alimentarias”, mediante un escenario virtual, el usuario / a actúa como persona experta en alergias alimentarias. El simulador está disponible en español en la plataforma Agrega: Los objetivos generales del simulador son: 1. Reconocer las principales alergias e intolerancias alimentarias, identificando la patología asociada. 2. Identificar los nutrientes causantes

http://www.proyectoagrega.es/simuladores/Simulador-Menus-alimentarios-alergias-alimentarias

de alergias alimentarias, analizando su presencia en alimentos. 3. Determinar dietas adaptadas a personas y/o colectivos con patologías específicas, interpretando sus necesidades nutricionales.

Algunos de los objetivo específicos son

distintos tipos de alergias e intolerancias

los siguientes:

alimentarias.

- Identificar los requerimientos nutri-

- Describir la contaminación cruzada.

cionales de un individuo o colectividad.

- Interpretar la normativa de etiquetado

- Explicar las patologías asociadas a los

de alimentos.

Allerglobal www.allerglobal.com Buscando “novedades practicas” y que

italiano, letón, lituano, macedonio,

ayuden en nuestra Odisea cotidiana

noruego, polaco, portugués, rumano,

hemos encontrado esta web: Allerglo-

ruso, serbio, eslovaco, esloveno, español,

bal nos parece interesante y muy útil el

sueco , ucraniano).

servicio que ofrecen a nuestro colectivo

Para crear una tarjeta personalizada,

alérgico y viajero.

solo hay que seguir estos 3 sencillos pasos:

El servicio es gratuito y permite crear un listado de alergias a alimentos en un

1. Seleccionar las alergias

idioma a elegir, disponible en 7 idiomas (inglés, francés, español, italiano,

2. Escoger el idioma del país que se va

alemán, portugués, catalán) y con 27

a visitar

idiomas de destino (inglés , albanés,

3. Imprimir la tarjeta o descargar el PDF

búlgaro, catalán, croata, checo, alemán, estonio, finés, francés, griego, húngaro,

Al·lèrgia. info núm.:10

19


notícies

Al·lèrgens i gluten a la indústria alimentària Les peticions d’Immunitas Vera i la

Las peticiones de Immunitas Vera y la

força associativa donen els seus fruits.

fuerza asociativa dan sus frutos. El pasado

El passat 16 de desembre Immunitas

16 de diciembre Immunitas Vera asistió

Vera assistí a la presentació pública de la

a la presentación pública de la Guía de

Guia de Gestió d’al·lèrgens i gluten per

Gestión de alérgenos y gluten en la indus-

a la indústria alimentària . L’Agència Ca-

tria alimentaria . La Agència Catalana de

talana de Seguretat Alimentària (ACSA)

Seguretat Alimentària (ACSA) ha editado

ha editat aquesta Guia amb l’objectiu

esta Guía con el objetivo de proporcionar

de proporcionar una caixa d’eines per

una caja de herramientas para ayudar

ajudar els establiments a incorporar la

a los establecimientos a incorporar la

gestió dels al·lèrgens alimentaris i del

gestión de los alérgenos alimentarios y

gluten en el seu pla d’autocontrols,

el gluten en su plan de autocontroles,

avaluar els riscos de la contaminació en-

evaluar los riesgos de la contaminación

creuada d’un producte amb un aliment

cruzada de un producto con un alimento

o ingredient al·lergògens, i garantir la

o ingrediente alergénico. y garantizar la

veracitat de la informació facilitada en

veracidad de la información facilitada en

l’etiqueta.

la etiqueta.

Sense cap dubte aquesta Guia contribu-

Sin ninguna duda esta Guía contribuye

eix a millorar la divulgació de l’al·lèrgia

a mejorar la divulgación de la alergia

alimentaria entre els professionals i la

alimentaria entre los profesionales y la

qualitat de vida dels consumidors amb

calidad de vida de los consumidores con

al·lèrgia.

alergia.

Consumo seguro: más y mejor protección El Joint Research Center de la

Japón y de los productores de prue-

Comisión Europea es coautor

bas de alérgenos. Esto es importante

de las nuevas directrices para

porque los consumidores con alergia a

una mejor protección de los

alimentos dependen del etiquetado de

consumidores y así poder

los productos alimenticios para evitar

disponer de una base común

reacciones alérgicas y es imprescindible

para aprobar los métodos de

saber qué alimentos son realmente

validación de pruebas gracias

seguros.

a la existencia de métodos de

Esta iniciativa –como la normativa de

ensayo fiables y armonizados.

mención obligatoria de alérgenos- es

El documento de orientación

una muestra más de la importancia y la

es el resultado de varios años

magnitud de la alergia a alimentos en

de negociaciones de alto

Europa. Las asociaciones de pacientes

nivel de los expertos de los

no debemos desfallecer en nuestra

organismos reguladores de

peticiones colectivas para conseguir un

la Unión Europea, Estados

futuro con mejor calidad de vida.

Unidos, Canadá, Australia,

20

www.jrc.ec.europa.eu/aaas

Al·lèrgia. info núm.:10


“MyFood Facts” aplicación en inglés para el iPhone de Apple MyFoodFactsTM Una aplicación de iPhone creada para las personas con alergias alimentarias. ¡Objetivo controlar lo que se compra y lo que se consume! MyFoodFacts™ utiliza la función de cámara de un iPhone de Apple, mediante el cual los compradores pueden esca-

¿Qué puede hacer?:

near el código de barras de un producto

Escanear códigos de barras de la etique-

alimentario para obtener acceso instan-

ta del producto con la cámara de iPhone

táneo ala información sobre alérgenos

Buscar rápidamente ingredientes específicos. La primera versión de MyFoodFacts ™ ha

Mostrar y leer facilmente los ingre-

sido diseñada para los Estados Unidos,

dientes de los productos - incluidos los

en sus planes de futuro incluyen la ex-

MyFoodFacts™ identifica los alérgenos

derivados.

pansión a Canadá, Europa y otros países,

alimentarios presentes en los productos,

Ordenar los ingredientes por orden

así como la liberación de la aplicación

permitiendo a los usuarios evitar la com-

alfabético o por cantidad.

en otros teléfonos inteligentes.

pra de productos que puedan contener

Personalizar tu propia lista de alérgenos

alérgenos alimentarios.

alimentarios y las alertas.

relativa a dicho producto.

www.myfoodfacts.com

Sport Hotels Resort & Spa de Andorra, sello “Sin Alérgenos” En un negocio tan competitivo como el

disfrutar de un menú de primera sin ries-

turismo, el que no se abre a todos los

gos, con el sello certificado de calidad

públicos está acabado. Eso deben haber

Sin Alérgenos.

pensado los responsables de la cadena hotelera Sport Hotels Resort & Spa,

El grupo Sport Hotels Resort & Spa de

que por el bien de todos los alérgicos ha

Soldeu se ha convertido en el primer

lanzado un pack especial con gastrono-

establecimiento hotelero andorrano en

mía anti-alergias. Se trata de la primera

recibir el sello certificado de calidad Sin

oferta de este tipo que encontramos en

Alérgenos, que le acredita para poder

Europa, donde más de 100 millones de

dar servicio a clientes con problemas

personas sufren alergias alimentarias.

de alergias e intolerancias alimentarias, mediante cartas adaptadas.

La oferta estará disponible para alojamientos en el Sport Hotel Village y el

El sello viene avalado por la Asociación

Sport Hotel Hermitage & Spa, esta-

de Alérgicos e Intolerantes Alimen-

blecimientos de cuatro y cinco estrellas

tarios de Andorra y por la empresa

respectivamente.

Altimir Asesoría que audita los protocolos específicos del Sello de Calidad.

Gracias a esta iniciativa pionera, las

www.sporthotels.ad

personas con alergia a alimentos podrán

Al·lèrgia. info núm.:10

21


notícies

SCAIC: “situació de l’Al·lèrgia a Catalunya” El passat mes de febrer la Societat Ca-

El pasado mes de febrero la Sociedad Ca-

talana d’Al·lèrgia i Immunologia Clínica

talana de Alergia e Inmunología Clínica de

de Catalunya (SCAIC) va presentar el

Catalunya (SCAIC) presentó el documento

document “La situació de l’al·lergologia

“La situación de la alergología en Catalun-

a Catalunya”. Ho va fer el seu president,

ya”. Lo hizo su presidente, el Dr. Antonio

el Dr. Antonio Valero, a l’Acadèmia de

Valero, en la Acadèmia de Ciències Mèdiques

Ciències Mèdiques de Catalunya i Illes

de Catalunya i Illes Balears en Barcelona.

Balears a Barcelona.

El objetivo genérico del estudio es la defini-

L’objectiu genèric de l’estudi és la defini-

ción del marco más probable en el que se

ció del marc més probable on es desen-

desarrollará la alergología y la inmunología

voluparà l’al·lergologia i la immunologia

clínica el año 2015.

clínica l’any 2015.

Queda claro el déficit en el número de es-

Queda clar el dèficit en el nombre d’es-

pecialistas por habitante, especialmente en

pecialistes per habitant, especialment a

Lleida y Girona y destaca que Catalunya es la

Lleida i Girona i destaca que Catalunya és

segunda comunidad autónoma con las listas

la segona comunitat autònoma amb les

de espera más largas.

llistes d’espera més llargues. En el documento hay una propuesta de

En el document hi ha una proposta de

desarrollo de la alergología en Catalunya

desenvolupament de l’al·lergologia a

basada en:

Catalunya basada en:

-la asistencia sanitaria adecuada con dotación

-l’assistència sanitària adequada amb

de recursos y número de especialistas suficien-

dotació de recursos i nombre d’especialis-

tes.

tes suficients.

-la formación de nuevos profesionales

-la formació de nous professionals mit-

mediante MIR.

jançant MIR.

-la investigación.

-la investigació.

El documento concluye que para dotar de

El document conclou que per tal de

alergólogos a los hospitales que no tienen y

dotar d’al·lergòlegs als hospitals que no

para dotar de plazas a las unidades que ya

en tenen i per tal de dotar de places a

tienen pero facilitar así la docencia, la inves-

les unitats que ja en tenen però facilitar

tigación y la excelencia es necesario crear 18

així la docència, la investigació i l’excel·

plazas de alergólogo. en diversos hospitales

lència cal crear 18 places d’al·lergòleg en

de Catalunya.

diversos hospitals de Catalunya.

22

Una altra presentació del document es va realitzar al mes d’abril

Otra presentación del documento se realizó en el mes de abril en

en una roda de premsa celebrada a l’Hospital de Bellvitge

una rueda de prensa celebrada en el Hospital de Bellvitge (Barcelo-

(Barcelona) on van participar el Dr. Antonio Valero, el Dr. Ramon

na) donde participaron el Dr. Antonio Valero, el Dr. Ramon Lleonart

Lleonart i la membre de la Junta Directiva d’Immunitas Vera,

y la miembro de la Junta Directiva de Immunitas Vera, Isabel Osa,

Isabel Osa, que va poder explicar la nostra situació als mitjans de

que pudo explicar nuestra situación a los medios de comunicación

comunicació d’àmbit estatal allà presents.

de ámbito estatl allí presentes.

Aquesta presentació de l’informe de la SCAIC va acabar amb

Esta presentación del informe de la SCAIC acabó con una comi-

un dinar debat convocat per la SCAIC i on també hi participà la

da-debate convocada por la SCAIC y donde también participó la

membre de la Junta Directiva d’Immunitas Vera, Ester Fonteiriz.

miembro de la Junta Directiva de Immunitas Vera, Ester Fonteiriz.

Al·lèrgia. info núm.:10


l’entrevista

A la Dra. Montserrat Bosque

La Dra. Bosque és una bona companya de viatge d’Immunitas Vera, de forma generosa sempre ens ha ajudat en les tasques de divulgació de l’entitat i ens ha fet costat. És Cap de la Unitat d’Al·lèrgia i Pneumologia pediàtrica de l’Hospital Parc Taulí de Sabadell (Barcelona). Mª Àngels Pie ens ofereix aquesta entrevista Com i quan va ser el seu primer contacte amb l’al·lèrgia a aliments/làtex?.

¿Cómo y cuándo fue su primer contacto con la alergia a alimentos/látex?.

Va ser a l’any 1978, quan vaig acabar pediatria em van ofertar

Fue el año 1978, cuando acabé pediatría me ofrecieron hacer la espe-

fer l’especialitat d’al·lergologia pediàtrica a l’Hospital Clínic de

cialidad de alergología en el Hospital Clínic de Barcelona, con el Dr..

Barcelona, amb el Dr. Muñoz i la Dra. Martín Mateos. Durant 3

Muñoz y la Dra.. Martín Mateos. Durante 3 años estuve yendo cada

anys vaig estar anant cada dia al Clínic, i per guanyar-me la vida

día al Clínic, y para ganarme la vida me lo combinaba con una plaza

m’ho combinava amb una plaça a l’ambulatori i fent guàrdies.

en el ambulatorio y haciendo guardias.

Considera que la societat està prou conscienciada del greu que pot arribar a ser una al·lèrgia alimentària i de la importància de fer una bona prevenció per evitar l’aliment, ja sigui per ingesta, per contacte o per inhalació?

¿Considera que la sociedad está lo suficientemente conscienciada de lo grave que puede llegar a ser una alergia alimentaria y de la importancia de hacer un buena prevención para evitar el alimento, ya sea por ingestión, sea por contacto o por inhalación?

No, rotundament. Penso que queda com una cosa secundària, no

No, rotundamente. Pienso que queda como una cosa secundaria, no

ho veuen com quelcom greu com, per exemple, una malaltia al cor, de seguida. Uf! Quina cosa més grossa, no?: Tens una al·lèrgia i et sembla que sigui un mal menor, però el que la gent no sap és que d’una al·lèrgia alimentària/làtex et pots morir, això potser, és el que no se sap. Si les coses estiguessin més ben pautades ens evitaríem molts mals menors. És una mica d’anar conscienciant a la gent i d’anar explicant la importància que té l’al·lèrgia, sobretot l’alimentària per a la vida.

lo ven como algo grave como, por ejemplo, una enfermedad del corazón, en seguida. ¡Uf! Que tremendo ¿no?: Tienes una alergia y te parece que sea un mal menor, pero lo que la gente no sabe es que de una alergia alimentaria te puedes morir, esto es quizás, lo que no se sabe. Si las cosas estuvieran mejor pautadas nos evitaríamos muchos males menores. Es un poco ir conscienciando a la gente e ir explicando la importancia que tiene la alergia, sobre todo la alimentaria, para la vida.

En els últims anys es diu que a les al·lèrgies alimentàries/ làtex hi ha hagut un augment considerable en la població infantil, és cert?. I sí és així, quina és la causa?.

En los últimos años se dice que en las alergias alimentarias ha habido un aumento considerable en la población infantil, ¿es cierto?. Y si es así, ¿cuál es la causa?

-No ho tinc molt clar, de veritat. Sí, en aquests últims anys hi ha

No lo tengo claro, de verdad. Sí, en estos últimos años ha habido un

hagut un veritable augment de les malalties al·lèrgiques, sobre

verdadero aumento de las enfermedades alérgicas, sobre todo en las

Al·lèrgia. info núm.:10

23


l’entrevista

A la Dra. Montserrat Bosque

24

tot de les alimentàries, o potser és perquè es coneixen més, s’es-

alimentarias, o quizás es porqué se conocen más, se estudian más, y

tudien més, i se li dona més importància. La pediatria i la medi-

se les da mayor importancia. La pediatría y la medicina en general

cina en general han canviat molt. Abans, l’any 1974 quan vaig

han cambiado mucho. Antes, en 1974 cuando empecé, se nos morían

començar, s’ens morien molts nens per infeccions, diarrees, etc.

muchos niños por infecciones, diarreas, etc.… era muy normal que en

era molt normal que en un dia de guàrdia es moris un o dos nens,

un día de guardia se murieran uno o dos niños, ¡hoy en día eso sería

avui dia això seria impensable!

impensable!

Potser que també sigui una mica pel fet de ser un país desenvolu-

Quizás sea también un poco por el hecho de ser un país desarrollado

pat i que influeixi que hi hagin més coses artificials que provoquin

y que influya que haya más cosas artificiales que provoquen más aler-

més al·lèrgies , però a mi em dona la sensació que com abans hi

gias, pero a mí me da la sensación que como antes había enfermedades

havien malalties molt greus, aquestes coses quedaven com mig

muy graves, estas cosas quedaban como medio escondidas y no se es-

amagades i no s’estudiaven, ara això és completament diferent.

tudiaban, ahora esto es completamente diferente.

Quins principals factors influeixen per a què un infant pugui desenvolupar al·lèrgies alimentàries/làtex ?

¿Qué factores principales influyen para que un niño pueda desarrollar alergias alimentarias/látex?

Molt factors. El primer i decisiu és el genètic, és el més important

Muchos factores. El primero y decisivo es el genético, es el más impor-

de tots, ja que segurament si hi hagués la base genètica, encara

tante de todos, ya que seguramente si no hubiese la base genética,

que tinguessis tots els altres, mai arribaries a desenvolupar una al·

aunque tuvieras todos los demás, nunca llegarías a desarrollar una

lèrgia. Després, una sèrie de factors ambientals, que ja comencen

alergia. Después, una serie de factores ambientales, que ya comien-

a passar durant l’embaràs. T allò que són infeccions de la mare, de

zan a pasar durante el embarazo. Todo aquello que son infecciones de

contacte amb pol·lució, amb fum de tabac, amb agents químics

la madre, de contacto con polución, con humo de tabaco, con agentes

externs, etc... influeix. També un cop s’ha donat el naixement, se-

químicos externos, etc. influye. También una vez dado el nacimiento,

gons com el nadó passi els sis primers mesos es pot estimar si tin-

según como el bebé pase los seis primeros meses se puede estimar si

drà una bona tolerància immunològica, depenent del seu entorn

tendrá una buena tolerancia inmunológica, dependiendo de su en-

a casa, si es fuma, inclús la ventilació de la llar, si el nadó ha tin-

torno en casa, si se fuma, incluso la ventilación del hogar, si el bebé

gut alguna infecció, contacte amb microbis... Tot això condiciona

ha tenido alguna infección, contacto con microbios... Todo eso condi-

que faci una bona immunitat, però primer sempre estarà marcat

ciona que tenga una buena inmunidad, pero primero siempre estará

per la genètica com he dit abans. Fins ara es deia que la lactància

marcado por la genética como he dicho antes. Hasta ahora se decía

materna exclusiva fins els 6 mesos era molt important per a no

que la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses era muy impor-

desenvolupar una al·lèrgia, però ara hi ha uns estudis australians

tante para no desarrollar una alergia, pero ahora hay unos estudios

dirigits per la Dra. Prescot, que diuen que en el període dels 4 als

australianos dirigidos por la Dra. Prescot, que dicen que en el período

6 mesos -en aquest període tant curt però tant important- s’ha

de los 4 a los 6 meses -en este período tan corto pero tan importante-

d’introduir alimentació sòlida, sense deixar la lactància materna

se debe introducir alimentación sólida, sin dejar la lactancia materna

per tal de fer una millor tolerància immunològica. És l’anomenat

para tener una mejor tolerancia inmunológica. Es el llamado periodo

“període finestra”, dels 4 als 6 mesos.

ventana, de los 4 a los 6 meses.

Amb quins valors es pot considerar fer una provocació o tolerància oral de l’aliment?

¿Con que valores se puede considerar realizar una provocación o tolerancia oral del alimento?

Depèn de lo que vulguis saber. Si vols fer un diagnòstic és un cosa

Depende de lo que quieras saber. Si quieres hacer un diagnóstico es

i si vols fer una tolerància de l’aliment és un altra. De tolerància

una cosa y si quieres hacer una tolerancia del alimento es otra. So-

hi ha un estudi fet pel Dr. Sampson on hi ha un punt de tall per

bre tolerancia hay un estudio del Dr... Sampson donde hay un punto

a cada aliment, cada aliment té un cap, a partir d’aquest cap en

de corte para cada alimento, cada alimento tiene un cap, a partir de

avall, es pot considerar fer-ho. Potser que tinguis alguna reacció,

este cap hacia abajo, se puede considerar hacerlo. Quizás tengas al-

de tipus urticària, vòmits però mai faràs un shock anafilàctic, i

guna reacción, de tipo urticaria, vómitos pero no un shock anafilác-

d’aquell cap en amunt, ja tens un risc molt elevat de tenir una

tico, y desde ese cap hacia arriba, ya tienes un riesgo muy elevado de

Al·lèrgia. info núm.:10


reacció greu com ara el shock anafilàctic. Cada aliment varia, per

tener una reacción grave como el shock anafiláctico. Cada alimento

exemple, en la llet el punt de tall és de 7 KU/ml, l’ou és similar a la

varía, por ejemplo, en la leche el punto de corte es de 7 KU/ml, el hue-

llet, el cacauet o el peix poden ser 34- 40 KU/ml aproximadament,

vo es similar a la leche, el cacahuete o el pescado pueden ser 34- 40

i així amb cada aliment. Aquest estudi del Dr. .Sampson es va fer a

KU/ml aproximadamente, y así con cada alimento. Este estudio del Dr.

milers de nens al·lèrgics a aliments i a partir d’aquí va treure el punt

Sampson se realizó a miles de niños alérgicos a alimentos y a partir

de tall de cada aliment com a orientació per a fer la tolerància oral.

de aquí obtuvo el punto de corte de cada alimento como orientación para realizar la tolerancia oral.

Creu que els professionals, en general, com ara pediatres, infermers/es mestres, etc. que han de tractar amb infants amb al·lèrgies alimentàries/ làtex estan prou preparats i informats sobre les seves necessitats? -Penso que hi haurà de tot. Gent que estarà molt capacitada i posada al dia i sap del que parla i d’altra que no. El problema de la pediatria avui dia és que hi ha molt metge de família que fa de pediatra. Si el professional realment és pediatra, penso que sí que estan capacitats, ja que hauran fet un MIR, quatre anys d’especialitat en un hospital… en definitiva, crec que sí. Si parlem d’una infermera, és diferent, encara és menys la formació acadèmica, moltes d’elles no han tingut mai cap contacte amb l’al·lèrgia alimentària en tota la seva trajectòria com a professionals. I si ja parlem de mestres, ja és un desastre! N’hi ha que tenen la voluntat i l’empenta d’informar-se, d’involucrar-se i de saber, però no és la majoria, molts no volen agafar la responsabilitat i ho deixen en mans dels metges i les famílies.

¿Cree que los profesionales, en general, como los pediatras, enfermeras/os, maestros/as, etc. que deben tratar con niños con alergias alimentarias/látex están suficientemente preparados e informados de sus necesidades? Pienso que habrá de todo. Gente que estará muy capacitada y puesta al día y sabe de lo que habla y otra que no. El problema de la pediatría hoy es que hay mucho médico de familia que hace de pediatra. Si el profesional realmente es pediatra, pienso que sí que están capacitados, ya que habrán hecho un MIR, cuatro años de especialidad en un hospital… en definitiva, creo que sí. Si hablamos de una enfermera, es diferente, aún es menor la formación académica, muchas de ellas no han tenido nunca ningún contacto con la alergia alimentaria en toda su trayectoria como profesionales. Y si ya hablamos de maestros ¡ya es un desastre! Hay que tienen la voluntad y el empuje de informarse, de involucrarse y de saber, pero no es la mayoría, muchos no quieren tomar la responsabilidad y lo dejan en manos de los médicos y de las familias.

Crec que és cosa d’Educació (el Departament de la Generalitat), com ara impartir cursos sobre les al·lèrgies i que donessin crèdits per a les oposicions per tal de motivar-los, així ja estarien una mica més informats.

Creo que es cosa de Educació (el Departament de la Generalitat), como impartir cursos sobre las alergias y que dieran créditos para las oposiciones para motivarlos, así ya estaríamos un poco más informados.

Troba adient la denominació “ malaltia” per l’al·lèrgia alimentària?

¿Cree adecuada la denominación “ enfermedad” para la alergia alimentaria?

Sí, perquè és una malaltia. El sistema immunològic d’un nen al·

Sí, porqué es una enfermedad. El sistema inmunológico de un niño

lèrgic no funciona, per entendre’ns. Malalties n’hi ha de moltes

alérgico no funciona, para entendernos. Enfermedades hay de mu-

classes, inclús dins de l’al·lèrgia alimentària també n’hi ha classes.

chas clases, incluso dentro de la alergia alimentaria también hay

No és el mateix un nen que et faci un vòmit amb l’ingesta de l’ali-

clases. No es lo mismo un niño que te haga un vómito con la in-

ment que un altre que tingui un perill molt més vital, ni la família

gestión del alimento que otro que tenga un peligro más vital, ni la

ho viu igual ni és el mateix. Cada malaltia té graus de gravetats i

familia lo vive igual ni es lo mismo. Cada enfermedad tiene grados

si hi ha alguna cosa que no funciona al teu organisme clarament

de gravedad y si hay alguna cosa de tu organismo que no funciona

es denomina malaltia.

claramente se denomina enfermedad.

Al·lèrgia. info núm.:10

25


“...concienciando a la gente e ir explicando la importancia

que tiene la alergia, sobre todo la alimentaria, para la vida...”

26

Li sembla agosarat que des del col·lectiu volguéssim demanar més seguretat als hospitals per aquests tipus de pacients? (els tractaments, els àpats, aconseguir un protocol per a la cuina: tenir cura dels estris i evitar la contaminació creuada a l’hora de la manipulació dels aliments).

¿Le parece osado que desde el colectivo querramos pedir más seguridad en los hospitales para este tipo de pacientes? (Los tratamientos, los menús, conseguir un protocolo para la cocina: tener cuidado con los utensilios y evitar la contaminación cruzada durante la manipulación de los alimentos).

En quant a cuina, això ja està aconseguit, a la cuina de l’hospital

En cuanto a la cocina, esto ya está conseguido, en la cocina del hos-

tenen molta cura, va claríssimament protocol·litzada. Les reacci-

pital (Parc Taulí) tienen mucho cuidado, está clarísimamente protoco-

ons solen ser a Urgències, per part de terceres persones, errades

lizada. Las reacciones suelen ser en Urgencias, por parte de terceras

d’historials... L’ordre, els aliments a Urgències no són el mateix

personas, errores de historiales... El orden, los alimentos en Urgencias

que a la planta, són més improvisats, etc. A planta l’únic, potser,

no son lo mismo que en planta, son más improvisados, etc. en planta

el canvi involuntari de safates, però els casos que hem tingut han

lo único quizás, el cambio involuntario de bandejas, pero los casos que

sigut a Urgències i per errades per manca d’informació i per les

hemos tenido lo han sido en Urgencias y por errores de falta de infor-

presses, errades que mai haurien de passar.

mación y por las prisas, errores que nunca debieran pasar.

Què opina sobre el tema de la dessensibilització? I quins tipus de pacients entren a forma part d’aquest tema?

¿Qué opina sobre el tema de la desensibilización? ¿Qué tipo de pacientes entran a formar parte de este tema?

Penso que és una tècnica per a arribar a la tolerància a cop de cla-

Pienso que es una técnica para llegar a la tolerancia a base de co-

tellots. Si a la llarga no hi ha un altra alternativa, potser haurem de

llejas. Si a la larga no hay otra alternativa, quizás deberemos pasar

passar tots “pel burro” i fer-ho si no hi ha cap més altra solució. Tin-

todos por el “burro” y hacerlo si no hay otra solución. Tengamos es-

guem esperances i pensem que es desenvoluparan en poc temps

peranzas y pensemos que se desarrollarán en poco tiempo vacunas

vacunes per als aliments i que ja hi ha gent que està treballant per

para los alimentos y que ya hay gente que está trabajando para

a aconseguir-ho. Esperem que hi hagi sort i es desenvolupin altres

conseguirlo. Esperemos que haya suerte y que se desarrollen otras

formes de toleràncies immunològiques i no haguem de passar per

formas de tolerancias inmunologicas y no tengamos que pasar por

aquests efectes secundaris tan bèsties com són els de la dessensi-

estos efectos secundarios tan bestias como los de la desensibiliza-

bilització. A l’ Hospital Parc Taulí no formem part d’aquest progra-

ción. En el Hospital Parc Taulí no formamos parte de este programa,

ma, per tant no puc dir el tipus de pacients que es selecciona.

por tanto no puedo decir el tipo de pacientes que se selecciona.

Hi ha estudis recents sobre algun tipus de programa o ”tractament” per l’al·lèrgia alimentària que no sigui la dessensibilització?

¿Hay estudios recientes sobre algún tipo de programa o ”tratamiento” para la alergia alimentaria que no sea la desensibilización?

Sí. Hi ha estudis amb “Omalizumab”, que són anticossos de la IgE

Sí. Hay estudios con “Omalizumab”, que son anticuerpos de la IgE (

(bloquejen la IgE). Es fan amb pacients de més de 5 anys, perquè

bloquean la IgE). Se hacen con pacientes de más de 5 años, porqué

sempre esperem a veure si negativitzen per sí sols. Si veiem que

siempre esperamos a ver si negativizan por ellos solos. Si vemos que

no es negativitzen i pot ser una al·lèrgia molt severa, comencem

no se negativizan y puede ser una alergia muy severa, comenzamos

amb Omalizumab, tot i que de moment és experimental.

con Omalizumab, aunque de momento es experimental.

Els efectes secundaris que pot tenir a priori són els d’una reacció

Los efectos secundarios que puede tener son los de una reacción

al·lèrgica.

alérgica.

A altres països ho han provat amb altres aliments i pacients amb

En otros países lo han probado con otros alimentos y pacientes con

asma i està donant molt bons resultats.

asma y está dando muy buenos resultados.

Nosaltres aquest tractament l’estem portant a terme amb 40 pa-

Nosotros este tratamiento lo estamos llevando a cabo con 40 pa-

cients amb asma i 10 amb al·lèrgies alimentàries i amb cap d’ells

cientes con asma y 10 con alergias alimentarias y con ninguno de

hem tingut cap efecte secundari.

ellos hemos tenido ningún efecto secundario.

Al·lèrgia. info núm.:10


“... se desarrollarán en poco tiempo vacunas para los alimentos

... hay gente que está trabajando para conseguirlo...” La intenció en un futur és fer Omalizumab combinat amb im-

La intención en un futuro es dar Omalizumab combinado con inmu-

munoteràpia i quan el pacient comenci a tolerar l’aliment sería

noterapia y cuando el paciente comience a tolerar el alimento sería

qüestió de retirar l’Omalizumab i deixar només la immunoteràpia,

cuestión de retirar el Omalizumab y dejar solamente la inmunote-

però això és futur. A veure si aconseguim una immunoteràpia ben

rapia, pero esto es futuro. A ver si conseguimos una inmunoterapia

estandarditzada amb les seves unitats, etc.. Com si fossin vacunes

bien estandarizada con sus unidades, etc.. como si fueran vacunas

pels àcars. Això és el nostre futur, a veure que passa...

para los ácaros. Este es nuestro futuro, a ver qué pasa...

Quina opinió té de les associacions, com Immunitas Vera, que es dediquen a donar suport a pacients que pateixen aquesta malaltia?

¿Qué opinión tiene de las asociaciones, como Immunitas Vera, que se dedican a dar apoyo a pacientes que padecen esta enfermedad?

Molt bona. Perquè ha segut un ajut molt important per a nosal-

Muy buena. Porqué ha resultado una ayuda muy importante para

tres (els metges), ja que com estan les consultes carregades, és

nosotros (los médicos), ya que están las consultas cargadas, es im-

impossible explicar a les famílies tota la transcendència que com-

posible explicar a las familias toda la transcendencia que compor-

porta. Nosaltres expliquem la part més mèdica, però tot el que és

ta. Nosotros explicamos la parte más médica, pero todo lo que es

el suport que necessiten, per donar tot això, hauríem de tenir un

el apoyo que necesitan, para dar todo eso, deberíamos disponer de

educadora, una assistenta social o alguna auxiliar especialitzada

una educadora, una asistenta social o alguna auxiliar especializada

en el tema, és a dir, que quan les famílies sortissin de la consulta

en el tema, es decir, que cuando las familias salieran de la consulta

hi hagués un altra sala per a explicar el dia a dia, i com això nosal-

hubiera otra sala para explicar el día a día, y como desgraciadamen-

tres malauradament no ho podem oferir, doncs per això crec que

te nosotros esto no lo podemos ofrecer, pues por eso creo que es una

és un immens ajut, tot i que personalment, sempre dono informa-

ayuda inmensa, aunque personalmente siempre doy información de

ció de l’associació als meus pacients.

la asociación a mis pacientes.

Per acabar, veu molt llunyà el dia en què un infant al·lèrgic a aliments/làtex pugui desenvolupar el seu ritme de vida habitual quan surt del seu entorn « segur » sense preocupacions?

Para acabar, ¿ve muy lejano el día en que un niño alérgico a alimentos/látex pueda desarrollar su ritmo de vida habitual cuando sale de su entorno « seguro » sin preocupaciones?

Penso que si som capaços de trobar un tractament, que la cosa va

Pienso que si somos capaces de encontrar un tratamiento, que la

per aquí, jo penso que no, però quan arribarà això? Crec que anem

cosa va por aquí, yo pienso que no ¿pero cuándo llegará esto? Creo

per bon camí, tenim tota l’esperança i tota la confiança en aquest

que vamos por buen camino, tenemos toda la esperanza y toda la

estudi i de que la solució anirà per aquí, esperem que sigui així.

confianza en este estudio y de que la solución irá por aquí, esperemos que sea así.

Dra Bosque, gràcies per la seva col·laboració amb Immunitas Vera, ja que sempre está disposada a ajudar quan la necessitem.

Dra. Bosque, gracias por su colaboración con Immunitas Vera, ya que siempre está dispuesta a ayudar cuando la necesitamos.

Gràcies a vosaltres!

-¡Gracias a vosotros!

Mari Àngels Pie

Al·lèrgia. info núm.:10

27


el’autoinjectable ls pacients i

28

Un estudi realitzat pels doctors Pere Gaig, Blanca Andrés, Vanessa Gázquez i Gaspar Dalmau de l’Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII, Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili i la Universitat Rovira i Virgili (Tarragona) valora l’ús i el maneig de l’adrenalina autoinjectable en pacients que han patit una anafilaxi.

Un estudi realizado por los doctores Pere Gaig, Blanca Andrés, Vanessa Gázquez i Gaspar Dalmau de l’Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII, Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili i la Universitat Rovira i Virgili (Tarragona) valora el uso y manejo de la adrenalina autoinyectable en pacientes que han padecido una anafilaxi.

Per a l’estudi s’han inclòs els pacients amb antecedents d’anafi-

Para el estudio se incluyeron los pacientes con antecedentes de ana-

laxi, als que se’ls havia prescrit tractament amb adrenalina auto-

filaxis, a los que se les había prescrito tratamiento con adrenalina au-

injectable (AAI) i que seguien controls a les consultes dels autors

toinyectable (AAI) y que seguían controles en las consultas de los au-

del treball. A tots se’ls va realitzar una enquesta de 30 preguntes

tores del trabajo. A todos se les realizó una encuesta de 30 preguntas

sobre el diagnòstic, l’ús i la caducitat de l’AAI, entre d’altres. En el

sobre el diagnóstico, el uso y la caducidad de la AAI, entre otras. En el

cas dels pacients menors de 12 anys, l’enquesta la responien els

caso de los pacientes menores de 12 años, la encuesta la respondían

pares.

los padres.

Al·lèrgia. info núm.:10


Estudio:

pacientes

y autoinyectable

L’adrenalina autoinjectable (AAI) és un tractament que s’ha de

La adrenalina autoinyectable (AAI) es un tratamiento que debe pres-

prescriure a aquells pacients que han patit una anafilaxi i que són

cribirse a aquellos pacientes que han padecido una anafilaxia y que

susceptibles de patir-ne una altra. L’objectiu de l’estudi era valorar

son susceptibles de padecer otra posterior. El objetivo del estudio ha

l’ús i el maneig de l’AAI en aquests pacients.

sido valorar el uso y el manejo de la AAI en estos pacientes.

Es van incloure 50 pacients (60% dones) entre 3 i 79 anys, amb una

Fueron incluidos 50 pacientes (60% mujeres) entre 3 y 79 años, con

edat mitja de 37.2 anys. Les causes de l’anafilaxi estudiades han

una media de edad de 37.2 años. Las causas de la anafilaxia estudiada

estat: al·lèrgia alimentària (56%), verí d’himenòpter (30%), sense

fueront: alergia alimentaria (56%), veneno de himenóptero (30%), sin

causa identificada (12%), i anafilaxi induïda per exercici (2%). El

causa identificada (12%), y anafilaxia inducida por el ejercicio (2%).

temps transcorregut entre la reacció i la prescripció de l’AAI ha

El tiempo transcurrido entre la reacción y la prescripción de la AAI fue

estat superior a un any en el 38% dels pacients, i menys d’una set-

superior a un año en el 38% de los pacientes, y menos de una semana

mana en el 12%. La prescripció ha estat per part de: l’al·lergòleg

en el 12%. La prescripción fue por parte de: el alergólogo (86%), urgen-

(86%), urgències (8%) i metge d’atenció primària o pediatra (4%).

cias (8%) y médico de atención primaria o pediatra (4%). En un 76%

En un 76% dels pacients es va prescriure una unitat i al 24%, dos

de los pacientes se prescribió una unidad y en el 24%, dos unidades.

unitats. Tot i que el 50% dels pacients deien que portaven sempre

Aunque el 50% de los pacientes decían llevar consigo siempre la AAI,

l’AAI, només el 38% la portaven en el moment de l’enquesta. Al-

solo el 38% la llevaban en el momento de la encuesta. Otros pacientes

tres pacients només la porten quan surten de viatge (16%), quan

solo la llevan cuando salen de viaje (16%), cuando comen fuera (10%),

van a dinar fora (10%), quan van al camp (10%), no la porten mai

cuando van al campo (10%), nunca la llevan (10%) o lo desconocen

(10%) o ho desconeixen (8%). El 86% mira la data de caducitat

(8%). El 86% mira la fecha de caducidad (de éstos, un 28% la tenía

(d’aquests, un 28% la tenia caducada). Un 34% considera que el

caducada). Un 34% considera que el precio de la AAI es caro, un 8%

preu de l’AAI és car, un 8% molt car i un 34% desconeixen el preu.

muy caro y un 34% desconocen el precio. Tres pacientes del estudio

Tres pacients de l’estudi pertanyen a alguna associació: 1 a Immu-

pertenecen a alguna asociación: 1 a Immunitas Vera, 1 a ADAPHI (pi-

nitas Vera, 1 a ADAPHI (picadures himenòpter) i 1 a ADEA (der-

caduras de himenóptero) y 1 a ADEA (dermatitis). Solo dos pacientes

matitis). Només dos pacients van utilitzar l’AAI. Els dos estaven

utilizaron la AAI. Ambos estaban diagnosticados de hipersensibilidad

diagnosticats d’hipersensibilitat al verí d’himenòpter i un d’ells

al veneno de himenóptero y uno de ellos también lo estaba de masto-

també ho estava de mastocitosi sistèmica indolent. Aquest últim

citosis sistémica indolente. Éste último utilizó la AAI en dos ocasiones.

va utilitzar l’AAI en dos ocasions.

Les conclusions de l’estudi evidencien: • un retard considerable en la indicació de l’AAI

Las conclusiones del estudio evidencian:

• és l’al·lergòleg el que majoritàriament la prescriu.

• un retraso considerable en la indicación de la AAI. • es el alergólogo quien mayoritariamente la prescribe.

• tots els pacients amb el diagnòstic d’anafilaxi als que se’ls ha prescrit l’AAI se l’han comprat.

• todos los pacientes con diagnóstico de anafilaxia a los que se les prescribió la AAI se la compraron.

• en poques ocasions han precisat fer-ne ús.

• en pocas ocasiones precisaron utilizarla.

• com a fet rellevant un percentatge destacable la porten caducada.

• como hecho relevante un porcentaje destacado la llevan caducada.

La comunicació de l’estudi es va presentar a la Jornada de Cloen-

La comunicación del estudio se presentó a la Jornada de Clausura de

da de la SCAIC efectuada el mes de maig passat a Barcelona.

la SCAIC efectuada el pasado mes de mayo en Barcelona.

Al·lèrgia. info núm.:10

29


Fy odisea i b ralérgica as textiles El término “fibras textiles” se refiere a

Para empezar debemos remontarnos a

las fibras que se pueden hilar o utilizar

1904 cuando un químico alemán paten-

para fabricar telas mediante operaciones

tó por primera vez una “seda de caseína”,

como tejido, trenzado o fieltrado. Las fi-

unos años más tarde SNIA Viscosa una

bras pueden ser de origen animal (pieles,

importante empresa italiana comercia-

pelo), vegetal, mineral (fibra de vidrio

lizó Lanital y Merinova, fibras textiles

o de amianto, no usadas normalmente

hechas de caseína. Por último allá por el

para vestimenta), artificial (que a su vez

1940 la National Dairy Corporation tra-

pueden ser celulósicas o proteínicas) o

bajó con el Departamento de Agricultura

sintéticas.

de EEUU hasta desarrollar Aralac.

Durante miles de años, el uso de las fibras se limitaba a aquellas disponibles en el mundo natural. Apenas hace un siglo, se desarrolló la primera fibra artificial, lo que dio inicio a una gran revolución en la fabricación de nuevos tejidos.

Los anuncios estadounidenses de la época ilustran vestidos, trajes y abrigos y ofrecen información sobre las marcas, mezclas de fibras, los nombres de tela, los diseñadores, los minoristas y los precios. Aralac, apareció publicitada en la

Las fibras artificiales son aquellas que han

revista Vogue. ¡Pero los consumidores se

sido fabricadas en un proceso industrial

quejaron de que cuando se mojaba olía

a partir de un producto natural y es aquí

a leche agria!.

donde nuestro avanzado “sónar alérgico”

Mientras tanto una empresa italiana lla-

hace saltar la alarma. Nos llegan noticias

mada Fabricha vendía bufandas y cami-

relacionadas con el relanzamiento de un

setas hechas de leche de Nueva Zelanda

tipo de fibra artificial proveniente de la

¡incluso comercializaban calcetines de

leche de vaca

fibra de la leche!.

La fibra de leche es una fibra artificial que proviene directamente del tratamiento químico de la caseína.

El impacto de la Segunda Guerra Mundial sumado a la necesidad de disponer de fibras más económicas provocó la desaparición de esta fibra, que no podía competir con los bajos precios de los nuevos materiales sintéticos.

30

Al·lèrgia. info núm.:10


La actualidad Retomando la actualidad alérgica nuestras miradas se dirigen a Europa, USA y Asia donde vuelven a producirse y comercializarse tejidos hechos de fibra de leche, se publicitan como tejidos delicados y suaves que cuidan la piel y que son respetuosos con el medio ambiente durante su fabricación. Directamente desde China encontraremos ropa de cama, camisetas, gorras, diferentes tipos de lanas para tejer en casa, etc. Sin ir más lejos la conocida marca de ropa Prenatal presentó hace pocos más de un año un línea de ropa para bebe a base de tejido de fibra de leche, Milkofil®.

hecho de pura fibra 100% de leche, está

Así que ya sabéis, debemos prevenir y

disponible en dos versiones:

estar alerta también al comprar ropa,

Milkotton = algodón más fibra de proteína de la leche. Milkwood = Lenpur ® (fibra de madera) Milkofil®, es una marca registrada por la

más fibra de proteína de la leche.

empresa Italiana Filati Maclodio, Milkofil®,

especialmente si buscamos tejidos alternativos o “eco”, parece que se esforzaran en vendernos la fibra de leche como un tejido ecológico, pero... ¿Lo es realmente? ¿Es ecológico utilizar la leche como fibra para cubrir nuestro cuerpo? ¿Es sano? … dejamos aquí las preguntas por si este artículo llega a manos de alguien con preparación y conocimiento y puede ayudarnos. Mientras tanto nuestra “lógica alérgica” nos hace recomendaros que en caso de alergia a la leche evitéis cualquier contacto con este tipo de fibras. Montse Ariño

Al·lèrgia. info núm.:10

31


Comprar sin alérgenos en la farmacia La farmacia es un lugar de referencia en el que buscamos productos de calidad contrastada, aún más en el caso de los bebés para los que no escatimamos en gastos. Adquirirlos en un establecimiento tan especializado y con profesionales preparados a su cargo es siempre una garantía pero incluso así debemos informarnos con cuidado sobre su composición.

1. Las proteínas como componentes o como trazas: papillas, purés de verduras o frutas

En lo que se refiere a alimentación, la farmacia dispensa papillas, purés, compotas, infusiones, etc… Algunas papillas, elaboradas en fábricas que también producen leches infantiles, pueden contener trazas de proteína láctea; es conveniente conocer qué marcas garantizan la seguridad de sus productos. En cuanto a los purés de verdura o fruta, debemos leer con atención en la etiqueta informativa el listado de componentes para comprar de acuerdo a nuestras necesidades: si contienen aceites vegetales y pueden ser desaconsejables para los alérgicos (por precaución), los que contienen frutas como kiwi o diferentes rosáceas, etc…

2. Cremas Buena parte de los niñ@s alérgicos, suelen sufrir dermatitis atópica. En estos casos la hidratación es fundamental para evitar que la piel se dañe. En busca de la crema adecuada recurrimos a la farmacia para encontrar productos específicos para esta dolencia. De hecho varios laboratorios (Eucerin, Derm Up Atopia, Isdin, OTC Iberica…) ofrecen líneas especializadas para pieles atópicas. Sin embargo, denominaciones como “hipoalergénico”, “testado dermatológicamente”, “para pieles atópicas”, “para pieles secas o sensibles” no significan que un producto está libre de alérgenos alimentarios. Dos factores pueden perjudicar la sensible piel de estos niños: - Los excipientes utilizados: dada la delicadeza de estas pieles algunos excipientes pueden irritarles; para complicarlo aún más a cada uno de ellos le sentará bien una crema diferente. - Los componentes: éstos aparecen enumerados según el código INCI, con su denominación en latín y en orden decreciente. Así, indican presencia de leche términos “orientativos” como Cream Lactoglobulin y otros no tanto como Glycoprotein; el huevo puede aparecer como phosphatidylcholine, el cacahuete como arachis peg-6 esters, las legumninosas como cassia auriculata o cyamopsis tetragonolobus, los cereales como corn zea mays, potassium cornate zein, las rosáceas como apricot y la actinidia chinensis para el kiwi, los frutos secos como prunus amygdalus bertholletia excelsa nut, corylus americana y el apio como apium.

32

Al·lèrgia. info núm.:10


3. Los excipientes

La circular concreta que en los medicamentos debe quedar espe-

Los excipientes son los componentes del medicamento diferen-

cificada la presencia de:

tes del principio activo (sustancia responsable de la actividad far-

- Almidón de distintos cereales o gluten, que generan intoleran-

macológica). Éstos se utilizan para conseguir la forma farmacéu-

cia a los celíacos.

tica deseada (cápsulas, comprimidos, soluciones, etc.) y facilitan la preparación, conservación y administración de los medicamentos. Los colorantes, los conservantes, las sustancias aromáticas, los diluyentes, los compuestos que se utilizan para recubrir las cápsulas o los reguladores de pH son algunos ejemplos de los excipientes que se utilizan en la formulación de los medicamentos.

personas con intolerancia a la fructosa, la galactosa o similares. - Látex, lactosa o ciertos aceites como el de cacahuete o soja, o de etanol -alcohol- en las prestaciones que lo contengan. - Los aceites de bergamota y de sésamo, alcoholes cetílico y estearílico, bálsamo de Perú, heparina como excipiente, lactitol, maltitol e isomalta.

En general, los excipientes se consideran sustancias inertes, que no tienen efecto farmacológico. Aún así, hay excipientes que sí que pueden tener un efecto en determinadas circunstancias (alergias, intolerancias, reacciones cutáneas, etc.). Por este motivo, la Agencia Española de Medicamentos (AEMPS) publicó en 2008 una circular sobre excipientes en la que detallaba las sustancias que pueden provocar algún tipo de alergia o intolerancia y obliga a advertirlo en los prospectos, etiquetado y fichas técnicas de los medicamentos. Establece también que los excipientes de declaración obligatoria se irán actualizando conforme a los avances científicos y técnicos, y de acuerdo con lo que se establezca en la Comunidad Europea.

- Los azúcares, cuyo contenido deben conocer los diabéticos o

En la misma se dispone también la información que debe aparecer en el prospecto con el fin de asegurar su correcta administración y uso, los datos dirigidos al profesional sanitario como aquellos que deben llegar al paciente o usuario, adaptando su redacción a los respectivos destinatarios; por último, define y establece para cada excipiente tanto el umbral o cantidad de sustancia a partir de la cual puede mostrar un efecto adverso como la vía de administración por la que se puede producir. Los medicamentos infantiles, para hacer más tolerable su sabor y permitir mejor su dosificación llevan demasiados excipientes cuya composición no siempre se puede conocer. Es el caso de los aroEn

Al·lèrgia. info núm.:10

33


“ Sería muy útil la elaboración de listas d cierto excipiente para facilitar la elecci la misma se dispone también la información que debe aparecer en el prospecto con el fin de asegurar su correcta administración y uso, los datos dirigidos al profesional sanitario como aquellos que deben llegar al paciente o usuario, adaptando su redacción a los respectivos destinatarios; por último, define y establece para cada excipiente tanto el umbral o cantidad de sustancia a partir de la cual puede mostrar un efecto adverso como la vía de administración por la que se puede producir. En el prospecto del medicamento, el excipiente se expresa de forma completa, mediante la denominación común internacional. a. Aceite de arachis b. Aceite de soja c. Aceite de ricino d. Almidón de maíz, arroz, patata y sus derivados e. Almidón de avena, trigo, cebada, triticale, centeno y sus derivados f. Bálsamo de Perú g. Colorantes azoicos: Tartrazina (E-102), Amarillo anaranjado S. (E 110), Azorubina, carmosina (E-122), Amaranto, (E-123), Rojo cochinilla A (Ponceau 4- R), (E124), Negro Brillante BN (Negro PN) (E151)1.1 Para un uso sin riesgo de los medicamentos esta normativa aún podría mejorarse. Por ejemplo, la circular determina que en caso de que sea físicamente imposible incluir la denominación completa de los excipientes en el embalaje, puede sólo indicarse con la letra E y el número, reservando para el prospecto la información completa. Sin duda sería más práctico tener a primera vista la información de la presencia o no, en los medicamento, de ciertas sustancias que pueden provocar problemas de salud.

“El primer caso recoge la anafilaxia de una niña de 11años alérgica a las proteínas de leche de vaca (PLV) tras ingerir Ferplex 40®. Se consultó la composición del producto en su prospecto antes de administrarlo; el principio activo aparece como hierro propilsuccinato; no se detectó ningún elemento alergénico. Tras la reacción, se amplió la información a través del catálogo de especialidades farmacéuticas del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos donde el mismo principio activo aparece como succinilcaseína-hierro. La caseína, al igual que cualquiera de sus derivados, es una sustancia a evitar por los alérgicos a PLV y la probable causante de la anafilaxia. En el segundo caso, se ad-

También nos crea incertidumbre que no se especifique si la lactosa,

ministró Primperan® a un multialérgico de 9 años (alergia a PLV,

de declaración obligatoria por perjudicial para los intolerantes a

huevo, frutas, frutos secos, legumbres, hortalizas y látex), que de-

este azúcar, es apta o no para los alérgicos a la proteína.

sarrolló una reacción equimótica en hemicuerpo izquierdo. Consultando posteriormente la composición se constató la presencia

34

Más grave es que estén en la lista de declaración obligatoria pro-

de esencia de albaricoque y de naranja entre sus excipientes. El

ductos potencialmente peligrosos para los alérgicos como la ca-

mismo niño había presentado reacción alérgica anteriormente

seína. Sobre las consecuencias de esa ausencia hay recogidos dos

a Emportal® (Lactitiol), Apiretal® (excipiente almidón de patata),

casos en ponencias médicas, cuyos resúmenes recogemos:

Ringer Lactato®”.2

1 Se han dado ocasionalmente reacciones a la tartracina (E102, un colorante artificial amarillo) y a la carmina (E120 o cochinilla roja) en personas sensibles. Entre los síntomas que se asocian a los mismos están las erupciones cutáneas, la congestión nasal y la urticaria (se estima que se da en 1-2 personas de cada 10.000) y muy raramente se han dado reacciones alérgicas a la carmina mediadas por IgE. También se han dado casos en los que la tartracina ha provocado asma en personas sensibles, aunque la incidencia es muy baja.

Los medicamentos infantiles, para hacer más tolerable su sabor y permitir mejor su dosificación llevan demasiados excipientes cuya composición no siempre se puede conocer. Es el caso de los aro2 Alergia a medicamentos en alérgicos a alimentos, E. Garcia Arnal; MP. Muñoz González; F. Pérez-Moro Rodríguez; A. Sánchez Rebollo; Asociación Española de Alérgicos a Alimentos y Látex.

Al·lèrgia. info núm.:10


de medicamentos que no contengan u n ción del medicamento correcto.” mas y excipientes que al estar protegidos por patentes no pueden identificarse; así encontramos términos genéricos; como “aroma de / perfume de / sabor a naranja”. Los expertos concluyen que partiendo de estas deficiencias y de que el uso de excipientes es imprescindible para poder elaborar los medicamentos pediátricos se deben destacar los siguientes aspectos3: - Debería utilizarse menor cantidad de excipientes por especialidad farmacéutica, empleando siempre los excipientes muy conocidos, que estén ampliamente descritos y estudiados en la bibliografía. - Debe proporcionarse una información lo más completa posible de la composición tanto en el prospecto de la especialidad como en el cartonaje, así como posibles efectos adversos.

4. Alergia infantil al huevo Hasta un tercio de los alérgicos al huevo tienen sensibilización IgE mediada frente a la lisozima, una proteína de la clara que está

- Sería muy útil la elaboración de listas de medicamentos que no

presente como excipiente en muchos medicamentos sobre los

contengan un cierto excipiente para facilitar al clínico la elec-

que hay en la literatura científica varias referencias de reacciones

ción del medicamento correcto en el caso de pacientes que

ocurridas con estos medicamentos que pueden tener estas sus-

presentan algún problema (alergias a algún excipiente, déficit

tancias como excipientes:

enzimático, diabéticos, celíacos, historia de hipersensibilidad). Para terminar veamos algunos ejemplos de presencia de alérgenos alimentarios en los medicamentos infantiles. - Paidoterin o actithiol normal o con antiestaminico medicamentos descongestionantes, tienen fresa el primero y piña el se-

• Anticatarral Alesa® • Bucometasona® comp. • Creci baby® gotas • Disneumón pernasal® • Eragona® nebulizador

gundo. - Cefditoreno pivoxilo (Spectracef®, Meiact®, Telo®), contra-

• Espectral® balsámico suspensión, Espectral® cápsulas

indicado para alérgicos a la caseína. Contiene como excipiente

• Inexfal® comp.

caseinato de sodio (proteína láctea).

• Lisozima Wasserman® comp.

- Alprazolam, contiene lactosa monohidrato, almidón de maíz,

• Lisokana® comp.

colorante amarillo anaranjado (E-110).

• Lizipaína® comp.

- Apiretal: sacarina sódica, polietilenglicol, glicerol, ácido ben-

• Normonar® nebulizador

zoico (E-210), esencia de frambuesa, azorrubina (E-122) y agua.

• Polirrino® nebulizador

Paracetamol.

• Pulmotropic® cápsulas

- Junifen: Benzoato de sodio (E-211), ácido cítrico anidro, citrato

• Rinodexa® gotas

sodico, sacarina sodica, cloruro sódico, hipromelosa, goma xan-

• Trofalgón® cápsulas

tana, maltitol liquido, glicerol (E-422), aroma de fresa, taumatina, colorante azorrubia (E-122). Este jarabe advierte que uno de sus efectos secundarios puede ser el asma, igual que con el Dalsy al 4%. 3 Excipientes incluidos en especialidades farmacéuticas líquidas utilizadas en pediatría 2004, 14; 3: 55-62. Castellano Zurera, MM.*; Martínez Atienza, J.**; Atienza Fernández, M.*** y Bautista Paloma, J.*****. Residente, ** Becario, ***. Jefe de Sección del Servicio de Farmacia, ****. Jefe de Servicio. Servicio de Farmacia. Hospital Universitario Virgen del Rocío-Hospital Infantil. Sevilla (España).

En resumen, hay que asegurarse en la medida de lo posible de que el medicamento que se nos receta no tiene contraindicaciones para el menor alérgico, para ello debemos confiar tanto en el profesional de la medicina como en el farmacéutico que posee la capacidad de consultar a los laboratorios si fuera necesario aclarar algún componente.

Al·lèrgia. info núm.:10

Arpil Zorrozua

35


A l f re d B i rd : l a a l e r g i a y el a m o r

Podemos decir que la levadura en polvo y los preparados para natillas son un invento fruto del amor que Alfred Bird sentía por su esposa Elisabeth. Alfred Bird (1811-1878) fue un químico y fabricante de alimentos británico que vio las soluciones allá donde otros sólo encontraron problemas. Su esposa padecía transtornos desde hacía mucho tiempo por ser alérgica al huevo y a las levaduras. Para que Elisabeth pudiera comer pan buscó un sustituto de la levadura y después de seis años de experimentación desarrolló una levadura (“Levadura Bird”) con la que produjo pan, pasteles y bollos de una textura mucho más ligera que en las que había usado levadura viva.

Después, Alfred Bird pensó en que Elisabeth pidiera comer nati-

llas sin huevo. Las natillas tradicionales se componen de huevos batidos, leche y azúcar. Bird basó su nueva receta en harina de maíz (1837) que se espesa al mezclarla con leche. Durante una fiesta familiar en que los invitados iban a tomar natillas se sirvió por error la crema de Elisabet a todos los invitados que expresaron su satisfacción. Fue entonces cuando el esposo pensó que aquella crema podía tener un uso más amplio fuera de su propio hogar.

36

Al·lèrgia. info núm.:10


Era más fácil de hacer, más barata y sobre todo, Elisabeth podía comerla. Su éxito fue tal que incluso hoy, en algunos lugares del Reino Unido, es probable que al decirse “flan” se esté haciendo referencia a las natillas en polvo “Bird” y no al tradicional flan de huevo. Al ver el éxito de sus productos Bird fundó su propia empresa en Birmingham: “Alfred Bird and Sons, Ltd.” Y en 1843 ya fabricaba la levadura en polvo. En 1844 comenzó a fabricar las

natillas en

polvo sin huevo y ha-

La fábrica original de Bird ya no existe, pero la factoría más gran-

cia finales del siglo XIX

de que la empresa instaló en Gibb Street sigue existiendo y ac-

su producción ya era im-

tualmente se ha rehabilitado como centro de arte: el “Custard

portante, tanto que en

Factory”, que ahora es el centro de reunión de más de 500 artistas

1855 obtuvo un pedido

y pequeñas empresas creativas, estudios, oficinas, etc y dispone

del Ministerio de la Gue-

de un teatro, cafetería, tienda de antigüedades, estudios de dan-

rra de levadura en polvo

za, salas de terapia holística, galerías de arte, bares y discotecas.

para el ejército británico

La factoría de Banbury, donde la empresa se había trasladado en

en la guerra de Crimea.

1964, sufrió una explosión en 1981 de polvo de maíz mezclado

Revolucionó la dieta de

con el aire.

las tropas porqué hasta entonces no había sido posible conservar la levadura en vivo en las condiciones propias de la guerra y así las tropas ya podían disfrutar de pan fresco. Hay quien dice que las cremas Bird ayudaron a la creación del Imperio Británico. A la muerte de su padre en 1878, su hijo Alfred Frederick Bird dirige y desarrolla aún más la empresa. En 1890 creó un sustituto del

huevo en polvo y la gelatina en polvo. Sus natillas y cremas también alimentaron a los soldados británicos durante la I Guerra Mundial. La compañía fue una de las pionera en la utilización de artículos de promoción y campañas de promoción. Para darse a conocer Alfred Bird fue uno de los primeros empresarios que imprimió calendarios publicitarios y la empresa en 1929 introdujo el famoso logotipo de los tres pájaros (Pájaro=Bird). Después de la Segunda Guerra Mundial, la marca fue comprada por “General Foods Corporation”, “Philip Morris”, y finalmente se fusionó con “Kraft Foods”. En el año 2004 la Kraft vendió la marca de Bird a “Premier Foods”.

Todos estos productos que hoy en dia ya conocemos y tenemos asimilados a la normalidad de la dieta fueron , hace muchos años, pioneros y revolucionarios, y también fruto de la inventiva que Alfred Bird puso a disposición de la comodidad y salud de su esposa Elisabeth. Montse Ariño

Al·lèrgia. info núm.:10

37


l a c o c i n a “ s i n” SORBETE DE SANDIA Ingredientes

SORBETE DE FRESA Ingredientes

SORBETE DE PERAS Ingredientes

1 kg de sandía

½ kg de fresas maduras

4 peras maduras

1 taza de agua

200 g de azúcar glasé

250 g de tofu

1 taza de azúcar glasé

¼ litro de agua

60 g de azúcar integral

El zumo de 1 limón

2 cucharadas de zumo de limón

1 cucharadita de vainilla líquida

1 cucharada de zumo de naranja

½ corteza de limón

La piel de un limón

Elaboración

Elaboración

Una pizca de sal

1 Pelar la sandía y quitar las pepitas. Tri-

1 Hacer un almíbar ligero con el agua, el

Elaboración

turar la pulpa hasta que quede un puré.

azúcar glasé y la corteza de limón, dejar

2 Mezclar el azúcar glasé con el agua y cocer durante 5 minutos hasta formar un almíbar ligero. 3 Retirar del fuego el almíbar y añadir el zumo de limón y el zumo de naranja. Dejar enfriar. 4 Mezclar el almíbar con el puré de sandía. 5 Verter en un recipiente para que se congele y dejar reposar en el congelador. 6 Ir removiendo la mezcla cada 30 minutos durante tres horas. 7 Servir acompañado de unas hojas de

que cueza durante 5 minutos. Pasado este tiempo retirar del fuego y enfriar. 2 Limpiar las fresas y ponerlas a cocer en un cazo con un poco de agua durante 5 minutos. Escurrirlas y pasarlas por el pa-

ños las peras. 2 Batir el tofu con el azúcar, la vainilla líquida, la piel del limón y la pizca de sal, hasta obtener una consistencia untuosa.

sapurés o colador chino para quitar las

3 Guardarlo todo en un bol y ponerlo en

pepitas.

el congelador unas 3 horas.

3 Mezclar el puré de fresas con el almíbar

4 Servir en forma de bolas en una copa.

enfriado y el zumo de limón.

Sugerencia:

4 Verter la mezcla en la sorbetera y poner en funcionamiento hasta que la mezcla se espese por el frío. 5 Poner en copas y servir.

menta o hierbabuena.

Sugerencia

Sugerencia:

Las fresas se pueden sustituir por frambuesas en la misma cantidad.

Si se vierte el sorbete en un recipiente

38

1 Lavar, pelar y cortar en trozos peque-

ancho antes de ponerlo en el congela-

Decorar con trozos de fresa y hojas de

dor, se congelará antes..

melisa.

Al·lèrgia. info núm.:10

Servir con trocitos de pera, chocolate caliente y unas hojas de menta.


llibres per compartir Desaparecida. Una vida rota por la Sensibilidad Química Múltiple

Actualmente Eva Caballé es autora del blog conocido a nivel internacional No Fun, donde ofrece información a los enfermos de Sensibilidad Química Múltiple y desde dónde se hace eco de la falta de reconocimiento y los problemas que comporta sufrir esta enfermedad. También es autora de dos artículos que denuncian la situación de los enfermos de SQM, publicados en la revista cultural online Delirio, uno de ellos acompañado de fotos suyas desnuda, que han sido traducidos a varios idiomas y que han creado una verdadera expectación a nivel internacional en el ámbito de esta enfermedad.

Autora: Eva Caballé Editorial: El Viejo Topo ISBN: 978-84-92616-42-8

“Eva nos ofrece el testimonio de alguien que sabe que el mundo tal y como lo conocemos hoy es un viaje suicida. Su narrativa directa y clara nos golpea para despertarnos del frágil sueño que es la vida en nuestra sociedad del bienestar. Enferma de Sensibilidad Química Múltiple, Eva nos cuenta como pasó de ser una eficiente ejecutiva y una incombustible rockera a ver como la enfermedad la aplastaba de un manotazo. Atrapada en una enfermedad no reconocida que va a la deriva por las grandes mareas políticas y económicas mundiales, Eva se atreve a alzar la voz y a mostrarse como ejemplo de los millones de enfermos de SQM...”

http://nofun-eva. blogspot.com/ Recetas sabrosas para alergias e intolerancias alimentarias

Autor: Friedrich Bohlmann ISBN: 978-84-255-19055 Contenido: Comer bien a pesar de la alergia alimentaria con las recetas correctas. Cuando se descubre que el causante de su alergia es un alimento que hasta entonces había tolerado aparentemente sin problemas, uno se siente desorientado. ¿Qué es lo que puedo comer? Este libro responde a su pregunta. Por regla general, los platos que se presentan pueden consumirlos las personas con alergias. Todas la recetas prescinden de los doce alérgenos más frecuentes y peligrosos.

Cuentos de reyes, príncipes y otros poderosos

Pablo Manzano Ilustraciones de Albert Asensio Edfitorial Joventud ISBN: 978-84-261-3777-7 En las historias populares y en la literatura universal, los soberanos siempre han ocupado un lugar destacado: bondadosos, sabios o bien crueles… Este libro recoge de la tradición oral y de reconocidos autores de todos los tiempos, narraciones en las que se nos desvelan las múltiples facetas del poder. A partir de 9 años. El zar y la camisa, León Tolstoi El príncipe malvado, H. C. Andersen El Gobernador y el escribano, Washington Irving Hamlet, William Shakespeare El kan y su hijo, Máximo Gorki Hans el tonto, Hermanos Grimm … y muchos más.

Al·lèrgia. info núm.:10

Comprender la alergia

Autora: Victoria Cardona Editorial Amat ISBN: 978-84-9735-291-8 La información rigurosa que aporta este libro ayudará a los afectados a conocer y prevenir mejor su problema y a llevar a cabo correctamente su tratamiento. • Consejos prácticos para prevenir la aparición de la alergia y sus síntomas, cómo: urticaria, asma, conjuntivitis, etcétera. • Información sobre los últimos tratamientos que ofrece la medicina tradicional y la alternativa. • Recomendaciones de los expertos para mejorar la calidad de vida de los afectados por esta enfermedad. • Incluye un capítulo íntegro dedicado a responder las preguntas y dudas más frecuentes sobre la alergia.

39


No m’excloguis m’agradaria actuar i menjar com tots els altres, comprar l’esmorzar i seure on jo vulgui. Sé que no puc sempre, però soc tan feliç quan algú es preocupa per mi i em proporciona un aliment segur... snacks, galetes, pastissos... M’agrada quan puc menjar quelcom similar a allò que els altres mengen, però m’agrada encara més quan puc menjar el mateix que tots els altres. Si us plau, quan sigui possible pensa en incloure’m a mi!

Al·lèrgia.info, nº10  

Revista de Immunitas Vera

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you