Page 1

/AAG/=/C ~/chC+

)G;h_ \=/C

DzÄÇÔ ÌÃÊÔÇ ÎÇËÕÖ×ÐÉÕØÑÔÕÒÔ×ÐÉ ÙÙÙÃÉÄÈÅÑÏ

ííí¼œœ¦P–m¡ómÜ塁¼dm

-G--h_ )n\ == ‚Ƨ XƠŐĭØįƽ tŐ-Ő ƧŐıı _ŐɝĠ‚ıĝ ǑŃÅ ĠĊØŃƽǑĺƧɐŐĘŃǑŃĊØŃ ǑŃƽØƠ ØĠŃØĺ ‚«Ę ɎØƠØĠŃØŃƉ 0mÜm ãr

®×¼|¼ãõ®¢a åҁAPm ãõØãõ®¢a 0mÜm ã|

tG-ChC+_A\;c ĠØ ~ØĠƽ ɝǑ ɎØƠį‚ǑóØŃ ĠƧƽ ĭØƽɝƽ¿ Ƨ‚Ċƽ \‚«įʂĺ )Ɖ _«ĘƠŗÅØƠ¿ +ØƧ«ĘŒóƽƧóǗĘƠØƠ ɎŐŃ ŃĊØı “ rŗıįØƠƧƉ 0mÜm Þ®

=h_c\tG-CC +Øɐ՞‚Ċ ĺ‚«Ęƽ ɎŐƠ¿ ɐĠØ Ƨ«ĘĠ«įØ ǑŃÅ ÅŐ«Ę žƠØĠƧɐØƠƽØ _ƽǑÅØŃƽØўǑÅØŃ ĊØƧ«Ę‚óóØŃ ɐØƠÅØŃ įŗŃŃØŃƉ 0mÜm Þ×

c=+ /AAG/=/C t‚Ƨ į‚ŃŃ ÅØƠ ŃØǑØ rŐƠƧƽ‚ŃÅ žØƧƧØƠƔ rĠØııØĠ«Ęƽ ƧĠŃÅ ɐĠƠ óıØĠčĠĊØƠ¿ ƧĠŃŃĠØƠƽ ÅØƠ ĘØóƉ 0mÜm Þ¢ "?

ƙtĠƠ į‚ǑóØŃ ÅĠØ _ƽ‚Åƽ ɝǑƠǗ«įƚ ØƠıĠŃƉ ‚ƧƧ ÅØƠ ‚ǑƧƽ‚ÅƽƠ‚ƽ ØĠŃØƧ ØɝĠƠįƧ ǗžØƠƠØĊĠŐтı žØį‚ŃŃƽ ĠƧƽ¿ įŐĺĺƽ ØĘØƠ ƧØıƽØŃ ɎŐƠƉ )ıŐƠĠ‚Ń _«ĘĺĠÅƽ¿ ‚ǑƧƽ‚ÅƽƠ‚ƽ ɎŐŃ )ƠĠØÅƠĠ«ĘƧʂĠŃĝ;ƠØǑɝžØƠĊ¿ ʂƽ łƧ ĊØƧ«Ę‚óóƽ¿ ɐØĠı ØƠ /ŃɎØƧƽŐƠØŃ ɐĠØ ĘƠĠƧƽŐžĘ +ƠŗŃØƠ ÅĠØ _ƽĠƠŃ žĠØƽØƽ ǑŃÅ įŐŃƧ؃ǑØŃƽ łƧ rŐƠį‚ǑóƧƠØ«Ęƽ ÅØƧ ØɝĠƠįƧ ‚ǑƧǗžƽƉ /Ń ÅØƠ /ĺĺ՞ĠıĠØŃ ~ØĠƽǑŃĊ ƧžƠĠ«Ęƽ ÅØƠ +ƠǗŃØŃĝXŐıĠƽĠįØƠ ǗžØƠ ƧØĠŃ ~ĠØı¿ ÅØŃ ĊØĺØĠŃɐŐĘıŐƠĠØŃƽĠØƠƽØŃ tŐĘŃǑŃĊƧžØƧƽ‚ŃÅ ɎŐŃ ÅØƠɝØĠƽ Øƽɐ‚ NjƳƈ ‚Ǒó ýɡƈ ɝǑ ØƠĘŗĘØŃƉ ÏÏáW¾È¾†Ö C†¾ĽŎÖ­m -ØƠƠ _«ĘĺĠÅƽ¿ _ĠØ ƧĠŃÅ žǑŃÅØƧɐØĠƽ žØį‚ŃŃƽ ĊØɐŐƠÅØŃ¿ ‚ıƧ _ĠØ ĘƠĠƧĝ ƽŐžĘ +ƠŗŃØƠ¿ rŐƠƧƽ‚ŃÅƧ«ĘØó ÅØƠ +ĝ+ƠǑžžØ¿ ÅĠØ ‚ǑĊØŃØĘĺĠĊǑŃĊ óǗƠ łƧ XŐƧƽƧ«ĘØ«į‚ĺƽ ‚ĺ -‚ııØƧ«ĘØŃ hóØƠ ɎØƠɐØĠĊØƠƽ ʂžØŃƉ /ŃɝɐĠĝ Ƨ«ĘØŃ Ę‚ƽ ØƠ ɎØƠį‚ǑóƽƉ /Ƨƽ ‚ĺ ŃÅØ ‚ııØƧ ƧŐ ĊØı‚ǑóØŃ¿ ɐĠØ _ĠØ ØƧ ĊØł«Ęƽ ʂžØŃƔ ÈáĤ¾EÖ 3b¸Ï¾wĽm 9‚¿ ɐĠƠ ʂžØŃ ØƠƠØĠ«Ęƽ¿ łƧƧ ƧĠ«Ę ÅØƠ ŃƽØĠı ÅØƠ tŐĘŃóıŒ«ĘØ¿ ÅĠØ Ġĺ +ØĺØĠŃØĠĊØŃƽǑĺ ØŃƽƧƽØĘƽ¿ ɎŐŃ NjɡƉɡɡɡ ‚Ǒó ǂɡƉɡɡɡ ĺNj ØƠĘŗĘƽƉ ǑčØƠÅØĺ ɐĠƠÅ ØƧ įØĠŃØ =ǑɒǑƧɐŐĘŃǑŃĊØŃ óǗƠ ƽØĺžŐƠŒƠØƧ tŐĘŃØŃ Ġĺ cǑƠĺ ÅØƧ XŐƧƽƧ«ĘØ«į‚ĺƽƧ Ċ؞ØŃƉ ‚Ƨ ĠƧƽ ‚ǑƧ ĺØĠŃØƠ _Ġ«Ęƽ ÅĠØ žØƧƧØƠØ =ŗƧǑŃĊƉ ĠØ AØŃƧ«ĘØŃ ĠŃ ØƠıĠŃĝ)ƠĠØÅƠĠ«ĘƧʂĠŃĝ;ƠØǑɝžØƠĊ žƠ‚Ǒ«ĘØŃ įØĠŃØ ƽØǑƠØŃ tŐĘŃǑŃĊØŃƉ tØŃŃ

"?

ÅĠØƧØƧ ;ŐŃɝØžƽ ‚Ǒó ØĠŃØƠ )ıŒ«ĘØ ɎŐŃ NjýƉɡɡɡ ĺNj ǑĺĊØƧØƽɝƽ ɐŐƠÅØŃ ɐŒƠØ¿ ʌƽƽØ Å‚Ƨ ÅĠØ +ØŃĝ ƽƠĠóĠɝĠØƠǑŃĊ ÅØƠ C‚«Ęž‚ƠƧ«Ę‚óƽ ɝǑƠ )ŐıĊØ ĊØʂžƽƉ _ƽ‚ƽƽÅØƧƧØŃ ɐĠƠÅ ØƧ Ġĺ cǑƠĺ ǑŃÅ ĠŃ ÅØŃ CØǑž‚ǑƽØŃ¿ ÅĠØ ÅØƠ ŃØǑØ ĠĊØŃƽǗĺØƠ Ơƽĝ /ŃɎØƧƽ žı‚Ńƽ¿ ɐĠØ óƠǗĘØƠ ǗƠŐƧ Ċ؞ØŃƉ ‚Ƨ ĠƧƽ žØƧƧØƠ¿ ɐØĠı ‚Ǒ«Ę ǗƠŐƧ Ċ؞Ơ‚Ǒ«Ęƽ ɐØƠÅØŃ¿ ǑŃÅ ÅĠØ AØŃƧ«ĘØŃ¿ ÅĠØ ÅŐƠƽ ‚ƠžØĠƽØŃ ÅØŃ ;ĠØɝ ŃĠ«Ęƽ ƧŐ ɎØƠŒŃÅØƠŃ¿ ɐĠØ ØƧ žØĠĺ XƠŐĭØįƽ ÅØƠ + ÅØƠ )‚ıı ĊØɐØƧØŃ ɐŒƠØƉ /Ń ǗƠŐƧ ‚ƠžØĠƽØŃ ĭ‚ ŃĠ«Ęƽ ŃǑƠ A‚Ń‚ĊØƠ¿ ƧŐŃÅØƠŃ ‚Ǒ«Ę =ØǑƽØ¿ ÅĠØ ɐØŃĠĊØƠ ɎØƠÅĠØŃØŃƉ ĠØ ƧŐɝĠ‚ıØ rĠØıó‚ıƽ ÅØƧ ;ĠØɝØƧ žıØĠžƽ łĺĠƽ ØƠʂıƽØŃƉ Cm AĠƽ /ĘƠØƠ XŐıĠƽĠį ĊØıƽØŃ _ĠØ ‚ıƧ /ŃɎØƧƽŐƠØŃĝ Ƨ«ĘƠØ«įƉ _ØĘØŃ _ĠØ ƧĠ«Ę ƧØıžØƠ ‚Ǒ«Ę ƧŐƔ

3b¸Ï¾wĽm A‚Ń«Ęĺ‚ı ĊØžØ Ġ«Ę ÅØŃ /ŃɎØƧƽŐĝ ƠØŃƧ«ĘƠØ«į ɐĠØ žØĠ ÅØƠ +ĝ+ƠǑžžØƉ ‚Ƨ ʂıƽØ Ġ«Ę óǗƠ ıØĊĠƽĠĺ¿ Ǒĺ ŃƽɐĠ«įıǑŃĊØŃ¿ ÅĠØ ŃĠ«Ęƽ ĊØɐŐııƽ ƧĠŃÅ¿ ØŃƽĊØĊØŃɝǑƧƽØǑØƠŃƉ Ő«Ę Ġ«Ę ƧØĘØ ÅØŃ _ƽ‚‚ƽ ŃĠ«Ęƽ ‚ıƧ įƽØǑƠ¿ ÅØƠ ‚ııØƧ ƧØıžØƠ ĺ‚«ĘØŃ ƧŐııƉ tØŃŃ Ġ«Ę Ƨ‚ĊØ¿ ɐĠƠ į‚ǑóØŃ ÅĠØ _ƽ‚Åƽ ɝǑƠǗ«į¿ ĺØĠŃØ Ġ«Ę łĺĠƽ ŃĠ«Ęƽ ÅĠØ rØƠĝ Ƨƽ‚‚ƽıĠ«ĘǑŃĊ ‚ııØƠ /ĺĺ՞ĠıĠØŃ¿ ‚žØƠ ØƧ ƧŐııƽØ ĺØĘƠ ĊØĺØĠŃɐŐĘıŐƠĠØŃƽĠØƠƽØ įƽØǑƠØ Ċ؞ØŃ¿ žØĠ ÅØŃØŃ ÅĠØ AĠØƽØ ØĠŃØ ;ŐƧƽØŃĝ ǑŃÅ įØĠŃØ ƧžØįǑı‚ƽĠɎØ ƠƽƠ‚ĊƧĺĠØƽØ ĠƧƽƉ ØƠ +ØĺØĠŃɐŐĘıĝ ƧØįƽŐƠ ƧŐııƽØ ĺ‚ƠįƽÅŐĺĠтŃƽ ɐØƠÅØŃƉ Cm ØɎŐƠ _ĠØ ‚ǑƧƽ‚ÅƽƠ‚ƽ ĊØɐŐƠÅØŃ ƧĠŃÅ¿ ɐ‚ƠØŃ _ĠØ ɎŐŃ Njɡɡņ žĠƧ NjɡşƳ =ØĠƽØƠ ÅØƧ XƠŐĝ ĭØįƽžǗƠŐƧ ;Ơ؂ƽĠɎƒǑ‚ƠƽĠØƠ _ǗÅıĠ«ĘØ )ƠĠØÅƠĠ«Ęĝ Ƨƽ‚ÅƽƉ _ĠØ Ę‚žØŃ ĺĠƽ łóǗƠ ĊØƧŐƠĊƽ¿ łƧƧ ‚ĺ ıǑĺØŃĊƠŐčĺ‚Ơįƽ ØƠƧƽĺ‚ıƧ ŗóóØŃƽıĠ«ĘØ +ƠǑŃÅƧƽǗ«įØ Ġĺ ;ŐŃɝØžƽɎØƠó‚ĘƠØŃ ɎØƠĊ؞ØŃ ɐŐƠÅØŃ ƧĠŃÅƉ ŐƠƽ ĠƧƽ ØƠıĠŃƧ ØƠƧƽØ ĊØɐØƠžıĠĝ «ĘØ ‚ǑĊƠǑžžØ ØŃƽƧƽ‚ŃÅØŃ ǑŃÅ ɝɐØĠ ɐØĠƽØƠØ XƠŐĭØįƽØ¿ ÅĠØ ÅĠØ ØɐŐĘŃØƠ ĠŃ ÅĠØƧØĺ ɐØŃĠĊØƠ óØĠŃØŃ cØĠı ÅØƠ )ƠĠØÅƠĠ«ĘƧƽƠ‚čØ ‚Ń ÅØĺ CØǑØŃ ƽØĠıʂžØŃ ı‚ƧƧØŃ¿ łƧ ĘĠØƠ ØŃƽƧƽ‚ŃÅØŃ ĠƧƽƉ _ĠŃÅ _ĠØ ĺĠƽ ÅØĺ ƠĊ؞ŃĠƧ ɝǑóƠĠØÅØŃƔ 3b¸Ï¾wĽm ĠØ ŃƽɐĠ«įıǑŃĊ ‚ĺ ıǑĺØŃĊƠŐčĝ ĺ‚Ơįƽ óĠŃÅØ Ġ«Ę ɐØĠƽØƠĘĠŃ ƧØĘƠ ØƠóƠØǑıĠ«ĘƉ ĠØ

mÎ ÒÜådmÎÜm 0ÜAdÜҦ󍦖¦m –¦ÎA¡ 0ZŠœdÜ ¸ è¡d¡Ò¢õØ m Îè¡m¡¹ 퍖– dAzèΠҦ΁m¡a dAÒÒ Pm "måm¡ÜíZ•–塁m¡ mœm¡í¦Š–¦Îm¡ÜmÎÜm !ÒZŠ¡åÜó塁m¡ m¡ÜÒÜmŠm¡¼ .åm––m` œœ¦P–m¡ ?mÜ塁a 4ΊmPm΍¡` !AÎ܍¡A 9mÜÜmÎ

Õáåð éáäî Ýèï ÌÝäîáê ÞáîÝðáê óåî éåð ÇîâÝäîñêã ÇêãÝãáéáêð ñêà Çôìáîðåïá

:RKQ XQG *HVFKÁIWV LPPRELOLHQ %DXJUXQGVWÙFNH *HZHUEHLPPRELOLHQ

+؞ŒǑÅØ ƧĠŃÅ Ƨ«ĘŗŃ ĊØɐŐƠÅØŃ¿ ÅĠØ +ØĺØĠŃĝ Ƨ«Ę‚óƽ ɐŒ«ĘƧƽ¿ ‚žØƠ ØƧ ĠƧƽ ĭ‚ ŃŐ«Ę ŃĠ«Ęƽ ‚ııØƧ Ċ‚Ńɝ óØƠƽĠĊ ǑŃÅ ‚Ń ÅØŃ ;ŐŃɝØžƽØŃ ɐĠƠÅ ŃŐ«Ę ĊØóØĠıƽƉ ǑčØƠÅØĺ ĊĠžƽ ØƧ ŃŐ«Ę ØĠŃØ óƠØĠØ įŐĺĝ ĺǑтıØ )ıŒ«ĘØ Ń؞ØŃ ÅØĺ ŃØǑØŃ ƽ‚ɝĝ +؞ŒǑÅØƉ ŐƠƽ ĠƧƽ ØĠŃØ AĠƧ«ĘǑŃĊ ‚ǑƧ tŐĘĝ ŃØŃ¿ +ØɐØƠžØ ǑŃÅ ;ǑıƽǑƠ ‚ŃĊØł«Ęƽ¿ ÅØƠØŃ ŃƽɐĠ«įıǑŃĊ ĺĠƽ ÅØƠ =Őį‚ı‚ǑĝXı‚ƽƽóŐƠĺ ‚ŃĊØƧ«Ę՞ØŃ ɐØƠÅØŃ ƧŐııƉ Cm ĠØ =Őį‚ı‚ǑĝXı‚ƽƽóŐƠĺ ĠƧƽ ØƠƧƽ ɎŐƠ ;ǑƠĝ ɝØĺ ɎŐŃ Ƨƽ‚ÅƽžŐıĠƽĠƧ«ĘØŃ /ŃĠƽĠ‚ƽĠɎØŃ ǑŃÅ ÅØĺ ØɝĠƠį )ƠĠØÅƠĠ«ĘƧʂĠŃĝ;ƠØǑɝžØƠĊ ĊØĊƠǗŃÅØƽ ɐŐƠÅØŃƉ tĠØ óǑŃįƽĠŐŃĠØƠƽ ÅĠØƧØ Xı‚ƽƽóŐƠĺƔ 3b¸Ï¾wĽm ~Ǒь«ĘƧƽ ʂžØŃ ɐĠƠ ŗóóØŃƽıĠ«ĘØ +ƠǑŃÅƧƽǗ«įØ ĠÅØŃƽĠóĠɝĠØƠƽ¿ ÅĠØ óǗƠ ÅĠØ =Őį‚ıĝ ‚Ǒĝ_ƽƠ‚ƽØĊĠØ ĊØØĠĊŃØƽ ƧĠŃÅƉ Øĺь«ĘƧƽ ɐØƠĝ ÅØŃ ɐĠƠ ÅĠØ )ıŒ«ĘØŃ ‚Ǒó ØĠŃØƠ Xı‚ƽƽóŐƠĺ ɎØƠĝ ŗóóØŃƽıĠ«ĘØŃ¿ ÅĠØ óǗƠ ‚ııØ ØĠŃƧØʞ‚Ơ ĠƧƽƉ ‚ƠǑŃĝ ƽØƠ ƧĠŃÅ ɎĠØƠ ĊƠŐčØ Ơ؂ıØ¿ ɐŐ ĭØɐØĠıƧ žĠƧ ɝǑ Ʈɡɡ tŐĘŃǑŃĊØŃ ØŃƽƧƽØĘØŃ įŗŃŃØŃ¿ ǑŃÅ Øƽɐ‚ ɝØĘŃ +ƠǑŃÅƧƽǗ«įØ óǗƠ įıØĠŃØ ǑŃÅ ĺĠƽƽıØƠØ XƠŐĭØįƽØƉ ĠØƧØ )ıŒ«ĘØŃ ƧŐııØŃ ɝǑƧ‚ĺĺØŃ ĺĠƽ ƧƽŒÅƽĠƧ«ĘØŃ tŐĘŃǑŃĊƧĊØƧØııƧ«Ę‚óƽØŃ ŐÅØƠ ĊØĺØĠŃɐŐĘıŐƠĠØŃƽĠØƠƽØŃ įƽØǑƠØŃ ɐĠØ +Øĝ ŃŐƧƧØŃƧ«Ę‚óƽØŃ ŐÅØƠ ĊØĺØĠŃŃǗƽɝĠĊØŃ _ƽĠóĝ µ 3†¾Ľ† ňij ƽǑŃĊØŃ ØŃƽɐĠ«įØıƽ ɐØƠÅØŃƉ

*HZHUEHYHUPLHWXQJ %HWUHLEHULPPRELOLHQ ,QGXVWULHLPPRELOLHQ

Ãèèãáéáåêáî Éîñêà — Äëàáê Èñêàñï Ëêòáïðéáêð ÉéÞÊ Öáè % $ #%%™ ’ åêâë©ÝãÞâßëé

óóóÝãÞâßëé


NjƳ \=/C

/AAG/=/C ~/chC+ şƳƉýƉNjɡşņ¿ ǑƧĊ‚žØ NjɡƷNjɡşņ

ƙtĠƠ į‚ǑóØŃ ÅĠØ _ƽ‚Åƽ ɝǑƠǗ«įƚ µ áĤĽĩ†ĽǏŎÖ­ džáÖ 3†¾Ľ† ň rŐƠ ÅØƠ rØƠĊ‚žØ ÅØƠ +ƠǑŃÅƧƽǗ«įØ ɐØƠÅØŃ ĭØɐØĠıƧ Ġĺ tØƠįƧƽ‚ƽƽɎØƠó‚ĘƠØŃ ÅĠØ ØłƠóØ ØƠĺĠƽƽØıƽƉ ĠØƧØ įŐŐžØƠ‚ƽĠɎØ ǑŃÅ ƽƠ‚ŃƧž‚ƠØŃƽØ ;ŐŃɝØžƽØŃƽɐĠ«įıǑŃĊ ĺĠƽ ‚ııØŃ XƠŐƽ‚ĊŐŃĠƧƽØŃ¿ ɎŐĺ ĠĊØŃƽǗĺØƠ žĠƧ ɝǑ ÅØŃ ŃɐŐĘŃØƠŃ¿ ĠƧƽ ÅĠØ ØĠŃØ žØŃØ ÅØƠ =Őį‚ı‚ǑĝXı‚ƽƽóŐƠĺƉ Cm hŃÅ ÅĠØ ‚ŃÅØƠØ žØŃØƔ 3b¸Ï¾wĽm ‚Ƨ ĠƧƽ ÅĠØ rØƠĊ‚žØ ÅØƠ )ıŒ«ĘØŃ¿ ÅĠØ ŃĠ«Ęƽ ɎØƠį‚Ǒóƽ¿ ƧŐŃÅØƠŃ Ġĺ Ơžž‚ǑƠØ«Ęƽ ǗžØƠĝ ƽƠ‚ĊØŃ ɐØƠÅØŃƉ Ǒó ÅĠØƧØ tØĠƧØ įŗŃŃØŃ ;ŐŃĝ ɝØžƽØ ı‚ŃĊóƠĠƧƽĠĊ ‚žĊØƧĠ«ĘØƠƽ ɐØƠÅØŃ¿ ÅĠØ ĺ‚Ń ĠŃ ØĠŃØĺ ;‚ǑóɎØƠƽƠ‚Ċ ŃǑƠ ǗžØƠ ØĠŃØ ~ØĠƽĝ Ƨž‚ŃŃØ ɎŐŃ şý 9‚ĘƠØŃ óØƧƽıØĊØŃ įŗŃŃƽØ¿ ɐ‚Ƨ ĭ‚ ƧØĘƠ ɐØŃĠĊ ĠƧƽƉ /ĺ Ơžž‚ǑƠØ«Ęƽ įŗŃŃØŃ ıŒŃĝ ĊØƠØ ~ØĠƽƠŒǑĺØ ɎØƠØĠў‚Ơƽ ɐØƠÅØŃ¿ ǑŃÅ ɐØŃŃ ÅĠØ ~ØĠƽ ‚žĊØı‚ǑóØŃ ĠƧƽ¿ į‚ŃŃ ÅĠØ ŗóóØŃƽıĠ«ĘØ -‚ŃÅ ɐĠØÅØƠ ǗžØƠ ÅĠØ )ıŒ«ĘØ ɎØƠóǗĊØŃ ǑŃÅ ĊØĊ؞ØŃØŃó‚ııƧ ŃØǑØ ØłƠóØ ÅØóĠŃĠØƠØŃƉ ǑčØƠÅØĺ į‚ŃŃ ‚Ǒó ÅĠØƧØ tØĠƧØ ÅØƠ _žØįǑı‚ĝ ƽĠŐŃ ĺĠƽ +ƠǑŃÅƧƽǗ«įØŃ ɎŐƠĊ؞ØǑĊƽ ɐØƠÅØŃ ǑŃÅ ÅǑƠ«Ę ÅĠØ Ơžž‚«Ęƽ óıĠØčØŃ Å‚ǑØƠʂóƽ ĠŃтĘĺØŃ ĠŃ ÅĠØ ŗóóØŃƽıĠ«ĘØŃ ;‚ƧƧØŃƉ Cm _ĠØ Ę‚žØŃ ‚Ǒ«Ę ĠŃƧ +ØƧžƠŒ«Ę Ċ؞Ơ‚«Ęƽ¿ ÅĠØ ĠŃтĘĺØŃ ‚ǑƧ ÅØƠ rØƠž‚«ĘƽǑŃĊ ĠŃ ÅØŃ ;‚Ǒó ɐØĠƽØƠØƠ )ıŒ«ĘØŃ ɝǑ ƧƽØ«įØŃƉ 3b¸Ï¾wĽm 9‚¿ žØĠ ÅØƠ =Őį‚ı‚Ǒĝ_ƽƠ‚ƽØĊĠØ įŗŃŃƽØ Ġ«Ę ĺĠƠ ƧŐ ØĠŃ ƠØɎŐıɎĠØƠØŃÅØƧ AŐÅØıı ɎŐƠƧƽØııØŃƉ žØƠ łƧ ĺǗƧƧƽØ ‚Ǒó _ØтƽƧ؞ØŃØ óØƧƽĊØıØĊƽ ɐØƠÅØŃ¿ ɐŐ ØƧ ĭ‚ žØƠØĠƽƧ ÅØŃ )ŐŃÅƧ óǗƠ łƧ _ŐŃÅØƠɎØƠĺŗĊØŃ ÅØƠ ŗóóØŃƽıĠ«ĘØŃ ‚ƧØĠŃƧɎŐƠƧŐƠĊØ Ɓ_ŐłƄ ĊĠžƽƉ Cm ;ŗŃŃØŃ _ĠØ ØĠŃ +ƠǑŃÅƧƽǗ«į ŃØŃŃØŃ¿ łƧ ‚Ǒó ÅØƠ =Őį‚ı‚ǑĝXı‚ƽƽóŐƠĺ ØĠŃĊØƧƽØııƽ ɐĠƠÅƔ 3b¸Ï¾wĽm ~Ǒĺ ØĠƧžĠØı ØĠŃ +ƠǑŃÅƧƽǗ«į ÅØƠ ØƠıĠŃØƠ _ƽ‚ÅƽƠØĠŃĠĊǑŃĊ Ɓ_\Ƅ ‚Ń ÅØƠ AǗĘĝ ıØŃƧƽƠ‚čØ¿ ɐŐ ÅĠØ _\ ØĠŃØŃ tØƠįĘŐó ĺĠƽ ɎĠØĝ ıØŃ X‚ƠįžıŒƽɝØŃ ǑŃƽØƠʌıƽƉ ŐƠƽ žØĊĠŃŃØŃ ɐĠƠ ĊØƠ‚ÅØ ɝǑ ǗžØƠıØĊØŃ¿ ɐĠØ ĺ‚Ń ÅØŃ _ƽ‚ŃÅŐƠƽ ØŃƽɐĠ«įØıŃ į‚ŃŃ¿ ɐØŃŃ ÅĠØ _\ ÅŐƠƽ žıØĠžƽƉ /Ń ØĠŃØƠ ɐ‚«ĘƧØŃÅØŃ _ƽ‚Åƽ į‚ŃŃ ĺ‚Ń ĭ‚ ŃĠ«Ęƽ ÅĠØ įŐĺžıØƽƽØ /ŃóƠ‚ƧƽƠǑįƽǑƠ ‚Ń ÅØŃ _ƽ‚ÅƽƠ‚ŃÅ ɎØƠı‚ĊØƠŃƉ žØƠ ÅĠØ )ıŒ«ĘØ įŗŃŃƽØ žØƧƧØƠ ĊØŃǑƽɝƽ ɐØƠÅØŃ¿ ĠŃÅØĺ ØĠŃ +ƠŐčƽØĠı ÅØƠ )ǑŃįƽĠŐŃØŃ ɐĠØ Å‚Ƨ X‚ƠįØŃ ÅØƠ ǑƽŐƧ žØĠĝ ƧžĠØıƧɐØĠƧØ ǑŃƽØƠ ÅĠØ ƠÅØ ɎØƠı‚ĊØƠƽ ɐĠƠÅƉ Cm ~ŒĘıƽ łƧ Ơ‚ĊŐŃØƠ‚Ơ؂ı¿ łƧ ØŃÅıĠ«Ę ɎŐĺ ǑŃÅ ‚Ń ØƠıĠŃ ĊØĊ‚ŃĊØŃ ĠƧƽ¿ ‚Ǒ«Ę ɝǑ ÅØŃ +ƠǑŃÅƧƽǗ«įØŃ ÅØƠ =Őį‚ı‚ǑĝXı‚ƽƽóŐƠĺƔ 3b¸Ï¾wĽm 9‚¿ тƽǗƠıĠ«ĘƉ t՞ØĠ ÅŐƠƽ žØƠØĠƽƧ ÅØƠ XƠŐɝØƧƧ óǗƠ ØĠŃØ žƠØĠƽØ ØƽØĠıĠĊǑŃĊ ɎŐıı Ġĺ +‚ŃĊØ ĠƧƽ ǑŃÅ ɎŐŃ ØĠŃØĺ _‚ŃĠØƠǑŃĊƧƽƠŒĊØƠ ĺŐÅØƠĠØƠƽ ɐĠƠÅƉ ‚Ƨ rŐƠʂžØŃ ĠƧƽ ƒǑ‚ƧĠ łƧ ǑƧʌŃĊØƧ«ĘĠıÅ ɎŐŃ =Őį‚ı‚Ǒ¿ ÅŐƠƽ ɝØĠĊØŃ ɐĠƠ¿ ɐĠØ ØƧ óǑŃįƽĠŐŃĠØƠØŃ į‚ŃŃ¿ ØĠŃ ƧŐ ĊƠŐčØƧ Ơ؂ı ƧŐ ɝǑ ØŃƽɐĠ«įØıŃ¿ łƧƧ łĺĠƽ ØĠŃ _ƽ‚Åƽĝ ƒǑ‚ƠƽĠØƠ ĊØƧƽŒƠįƽ ɐĠƠÅƉ =Őį‚ı‚Ǒ ɝĠØıƽ łƠ‚Ǒó ‚ž¿ ɎŐƠ ‚ııØĺ óǗƠ ÅĠØ AØŃƧ«ĘØŃ ɝǑ ž‚ǑØŃ¿ ÅĠØ Ġĺ ;ĠØɝ ı؞ØŃ žɝɐƉ įØĠŃØŃ Xı‚ƽɝ ĺØĘƠ óĠŃÅØŃ¿ ɐØĠı ƧĠØ ÅǑƠ«Ę ƽØǑƠØ AĠØƽØŃ ŐÅØƠ hĺɐ‚ŃÅĝ ıǑŃĊØŃ ɎØƠÅƠŒŃĊƽ ɐØƠÅØŃƉ Cm Ǒ«Ę žØĠ ÅØƠ ŃƽɐĠ«įıǑŃĊ žƠĠɎ‚ƽØƠ +ƠǑŃÅĝ ƧƽǗ«įØ ɎØƠı‚ŃĊØŃ _ĠØ ÅØŃ /ŃɎØƧƽŐƠØŃ ØĠŃĠĊØƧ ‚žƉ ;‚ŃŃ /ĘƠØƠ AØĠŃǑŃĊ т«Ę ÅĠØ /ÅØØ ÅØƧ =Őį‚ı‚ǑĝAŐÅØııƧ ‚Ǒó žƠĠɎ‚ƽØ )ıŒ«ĘØŃ ǗžØƠĝ ƽƠ‚ĊØŃ ɐØƠÅØŃƔ

ƠØ«Ęƽ ‚ǑƧ¿ ɐØŃŃ -ŒǑƧØƠ ĠŃ AĠıĠØǑƧ«ĘǑƽɝĝ 3b¸Ï¾wĽm ‚Ƨ ĠƧƽ ÅǑƠ«Ę‚ǑƧ ĺŗĊıĠ«ĘƉ ØĠĺ \tĝ+ØıŒŃÅØ Øƽɐ‚ ʂžØŃ ɐĠƠ ØƠƠØĠ«Ęƽ¿ łƧƧ Ċ؞ĠØƽØŃ ɎØƠį‚Ǒóƽ ɐØƠÅØŃƉ tĠØ ɎĠØıØ tŐĘŃǑŃĝ ÅĠØ ĠĊØŃƽǗĺØƠ X‚«ĘƽɎØƠƽƠŒĊØ óǗƠ ı‚ŃĊóƠĠƧƽĠĊØ ĊØŃ ƧĠŃÅ ĠŃ ÅØŃ ɝɐŗıó ƠʂıƽǑŃĊƧĊ؞ĠØƽØŃ ÅØƧ įǑıƽǑƠØııØ CǑƽɝǑŃĊØŃ ‚žƧ«ĘıĠØčØŃ ɐØƠÅØŃƉ ØɝĠƠįƧ ƧØĠƽ ÅØŃ t‚ĘıØŃ Ġĺ -ØƠžƧƽ NjɡşƳ Ǒó ÅØĺ ØĘØĺ‚ıĠĊØŃ Ơ؂ı ÅØƠ Ő«įĝƠ‚ǑØƠØĠ ĊØį‚Ǒóƽ ɐŐƠÅØŃƔ ĠŃ ÅØƠ )ĠÅĠ«ĠŃƧƽƠ‚čØ ĊØĘƽ ØƧ ĠŃ ØĠŃØ ŒĘŃıĠ«ĘØ 3b¸Ï¾wĽm tĠƠ ʂžØŃ ĠŃ ÅĠØƧØƠ =ØĊĠƧı‚ƽǑƠžØƠĠĝ \Ġ«ĘƽǑŃĊƉ ‚ǑɐØƠƽ ʂƽ łƧ +ØıŒŃÅØ ØƠɐŐƠžØŃ ŐÅØ óǗƠ şņ -ŒǑƧØƠ ĺĠƽ ýƮƮ ĠŃĘØĠƽØŃ Å‚Ƨ ǑŃÅ ɐĠıı ÅŐƠƽ ĠĊØŃƽǑĺƧɐŐĘŃǑŃĊØŃ ž‚ǑØŃƉ rŐƠį‚ǑóƧƠØ«Ęƽ ɝǑĊǑŃƧƽØŃ ƠĠƽƽØƠ ‚ǑƧĊØǗžƽ¿ žØƠ ØĠŃØŃ cØĠı ÅØƠ )ıŒ«ĘØ ɐĠƠŠłƧ hŃƽØƠĝ ÅĠØ Å‚ǑØƠʂóƽ Ƨƽ‚žĠıØ AĠØƽØŃ Ċ‚Ơ‚ŃƽĠØƠØŃƉ ŃØĘĺØŃ ɐĠØÅØƠ ‚žĊ؞ØŃ¿ ƧŐłƧƧ ØĠŃØ AĠƧ«Ęĝ ĠƧ ‚Ǒó ÅƠØĠ +؞ŒǑÅØ ƧĠŃÅ ‚ııØ ɎŐŃ ı‚ŃÅØƧØĠĊØĝ ØĠĊØŃƽǗĺØƠƧ«Ę‚óƽ ØŃƽƧƽØĘƽƉ ĠØ ƧƽŒÅƽĠƧ«ĘØ ŃØŃ tŐĘŃǑŃĊƧĊØƧØııƧ«Ę‚óƽØŃ ØƠɐŐƠžØŃ ɐŐƠĝ -ŐɐŐĊØ įŗŃŃƽØ žØƽØĠıĠĊƽ ɐØƠÅØŃ ǑŃÅ ÅĠØ ÅØŃƉ ĠŃ -‚ǑƧ ĊĠŃĊ ‚Ń ØĠŃØ _ƽĠóƽǑŃĊ ĺĠƽ ØĠŃØĺ +ØŃŐƧƧØŃƧ«Ę‚óƽ ɐĠƠÅ žØĝ -‚ǑƧɎØƠØĠŃ¿ ØĠŃØƧ ‚Ń ɝ‚Ęıž‚ƠØ +ØɐØƠžØƠŒǑĺØ ØĠŃØ XƠĠɎ‚ƽó‚ĺĠıĠØ¿ ÅĠØ Ǒ«Ę ŐĘŃØ ĝXı‚Ń įŗŃŃØŃ ‚žƧĠ«ĘØƠŃƉ ĠŃ ɐØĠƽØƠØƠ Ġĺ -‚ǑƧ ɐŐĘŃƽ ǑŃÅ ĊØĺØĠŃɐŐĘıŐƠĠØŃƽĠØƠƽØ cØĠı ƧŐıı óǗƠ ØĠŃØ ĊØɐØƠžĝ ØĠŃ -‚ǑƧ ‚Ń ØĠŃØ ıĠ«ĘØ CǑƽɝǑŃĊ ØŃƽɐĠ«įØıƽ +ØŃŐƧƧØŃƧ«Ę‚óƽƉ ØƠ AĠƧ«ĘǑŃĊØŃ ØŃƽƧƽØĘØŃ ǑŃÅ ɎØƠį‚Ǒóƽ ɐØƠÅØŃƉ ;‚Ǒó ÅǑƠ«Ę ÅĠØ +ØŃŐƧĝ ƧØŃƧ«Ę‚óƽ ØƠóŐıĊƽØ¿ ɐØĠı ØĠŃØƠ =‚ŃÅØƧØĠĊØŃØŃ ÅØƠ XƠØĠƧ ɝǑ ĘŐ«Ę Cm /Ƨƽ łƧ +‚ŃɝØ Ƨ«ĘŐŃ ǑŃƽØƠ ‚«Ę ǑŃÅ )‚«ĘƔ ɐ‚ƠƉ ĠØ +ØŃŐƧƧØŃƧ«Ę‚óƽ įŐŃŃƽØ į‚ǑóØŃ¿ ɐØĠı 3b¸Ï¾wĽm ĠØ rØƠƽƠŒĊØ ƧĠŃÅ ɐŐĘı ĊØƧ«ĘıŐƧƧØŃ AĠØƽØƠ ɎØƠĺŗĊØŃƧɐĠƠįƧ‚ĺØ +ØŃŐƧƧØŃƧ«Ę‚óƽƧĝ ǑŃÅ ƧƽØĘØŃ ŃŐ«Ę ǑŃƽØƠ rŐƠžØʂıƽ ÅØƠ hĺƧØƽĝ ‚ŃƽØĠıØ ĊØɝØĠ«ĘŃØƽ ʂžØŃ ǑŃÅ ÅĠØ +ØŃŐƧƧØŃĝ ɝǑŃĊ ÅØƧ +ØƧ‚ĺƽžƠŐĭØįƽƧ¿ žØĠ ÅØĺ ɝǑÅØĺ ÅØƠ Ƨ«Ę‚óƽ łĺĠƽ óĠтŃɝįƠŒóƽĠĊØƠ ɐ‚Ơ ‚ıƧ ÅĠØ ØŃįĺ‚ıƧ«ĘǑƽɝ ØĠŃØ ɐĠ«ĘƽĠĊØ \ŐııØ ƧžĠØıƽƉ =‚ŃÅØƧØĠĊØŃØƉ ‚Ƨ ĺ‚«Ęƽ łƧ +ØŃŐƧƧØŃĝ Ƨ ɝØĠĊƽ ƧĠ«Ę¿ łƧƧ ØƧ ŐĘŃØ ĝXı‚ŃɎØƠó‚ĘƠØŃ Ƨ«Ę‚óƽƧĺŐÅØıı ĠŃ ØɝǑĊ ‚Ǒó łƧ rŐƠį‚ǑóƧƠØ«Ęƽ ĺŗĊıĠ«Ę ĠƧƽ¿ łƧƧ ĊØĺØĠŃɐŐĘıŐƠĠØŃƽĠØƠƽØ ƧØĘƠ ĠŃƽØƠØƧƧ‚Ńƽ ǑŃÅ ɐĠƠ ɐŐııØŃ ĺĠƽ ÅĠØƧØƠ AĠƧ«ĘǑŃĊØŃ ØŃƽƧƽØĘØŃƉ _Ő Øƽɐ‚Ƨ įŗŃŃƽØ ‚Ǒ«Ę )ŐƠĺ ÅØƧ ;ŐııØįƽĠɎØĠĊØŃƽǑĺƧ ɐØĠƽØƠ ØɒžØƠĠĝ ‚ŃÅØƠƧɐŐ Ƨƽ‚ƽƽóĠŃÅØŃ¿ ɐĠØ ‚ĺ -‚óØŃžı‚ƽɝ¿ Ǒĺ ĺØŃƽĠØƠØŃƉ ØƠɝØĠƽ žƠǗóƽ łƧ _ƽ‚Åƽžı‚ŃǑŃĊƧĝ ÅĠØ «įØ ɎŐĺ XŐƽƧłĺØƠ Xı‚ƽɝ¿ ɐŐ _ŐɝĠ‚ıɐŐĘĝ ‚ĺƽ şǂ ɐØĠƽØƠØ -ŒǑƧØƠ ĺĠƽ Øƽɐ‚ NjNjɡ tŐĘŃǑŃĝ ŃǑŃĊØŃ ‚ǑƧ ÅØƠ ĠŃÅǑŃĊ ĊØó‚ııØŃ ƧĠŃÅ ǑŃÅ ĊØŃ¿ óǗƠ ÅĠØ ɐĠƠ ØĠŃØ ‚«ĘĊØŃŐƧƧØŃƧ«Ę‚óƽ łƧ tŐĘŃƒǑ‚ƠƽĠØƠ ÅǑƠ«Ę cØĠı‚žƠĠƧƧ ǑŃÅ CØǑĝ ĊƠǗŃÅØŃ ɐŐııØŃ¿ ÅĠØ ƧĠ«Ę ‚Ǒó łƧ rŐƠį‚ǑóƧĝ ž‚Ǒ ɎØƠŒŃÅØƠƽ ɐØƠÅØŃ ƧŐııƉ ƠƽžƠŐĭØįƽ žı‚Ńƽ ƠØ«Ęƽ ǑŃÅ Ƨ«ĘŃØııØ ŃįŒǑóØ ƧžØɝĠ‚ıĠƧĠØƠƽƉ ÅŐƠƽ ĺĠƽ +Øɐ՞‚Ċ ØĠŃ XƠŐĭØįƽ¿ žØĠ ÅØĺ ‚ĺ ŃÅØ įŐĺĺǑтıĠƧĠØƠƽØ tŐĘўØƧƽŒŃÅØ ǑŃÅ Cm ĠØ ǑƧǗžǑŃĊ ÅØƧ rŐƠį‚ǑóƧƠØ«ĘƽƧ ĠŃ óƠØĠóĠтŃɝĠØƠƽØƠ CØǑž‚Ǒ ĘØƠ‚ǑƧįŐĺĺØŃƉ ƠʂıƽǑŃĊƧĊ؞ĠØƽØŃ ĠƧƽ ŃĠ«Ęƽ ǑŃƧƽƠĠƽƽĠĊ¿ ɐØıĝ «ĘØƧ ~ĠØı ɎØƠóŐıĊØŃ _ĠØ Å‚ĺĠƽƔ Cm ĠØ =Őį‚ı‚ǑĝXı‚ƽƽóŐƠĺ ƧŐıı ‚ıƧŐ ØĠŃØ 3b¸Ï¾wĽm AØĠŃ žŐıĠƽĠƧ«ĘØƧ ~ĠØı ĠƧƽ ØƧ¿ ÅØŃ AŗĊıĠ«ĘįØĠƽ ƧØĠŃ¿ ĊØĺØĠŃɐŐĘıŐƠĠØŃƽĠØƠƽØ ĊØĺØĠŃɐŐĘıŐƠĠØŃƽĠØƠƽØŃ tŐĘŃǑŃĊƧžØƧƽ‚ŃÅ XƠŐĭØįƽØ ɎŐƠ‚ŃɝǑžƠĠŃĊØŃƉ žØƠ ÅØƠ ØɝĠƠį ŃĠ«Ęƽ ŃǑƠ Ġĺ ØɝĠƠį¿ ƧŐŃÅØƠŃ ĠŃ Ċ‚Ńɝ ØƠıĠŃ )ƠĠØÅƠĠ«ĘƧʂĠŃĝ;ƠØǑɝžØƠĊ ɝĠØĘƽ ‚Ǒ«Ę Ċ‚Ńɝ ‚Ǒó ĺĠŃÅØƧƽØŃƧ ýɡƈ ɝǑ ØƠĘŗĘØŃ ǑŃŠłǑØƠĝ ‚ŃÅØƠØ \ØĊĠƧƽØƠ ǑŃÅ Ǘžƽ ĊØɝĠØıƽ łƧ rŐƠį‚ǑóƧĝ

"?

ʂóƽ žƠØĠƧɐØƠƽØŃ tŐĘŃƠ‚Ǒĺ ɝǑ ƧĠ«ĘØƠŃƉ ‚Ƨ rŐƠį‚ǑóƧƠØ«Ęƽ ĠƧƽ ŃǑƠ ØĠŃØ AŗĊıĠ«ĘįØĠƽ¿ ÅĠØƧØƧ ~ĠØı ɝǑ ØƠƠØĠ«ĘØŃ ǑŃÅ ĊıØĠ«ĘɝØĠƽĠĊ _žØįǑı‚ƽĠŐŃ ĺĠƽ /ĺĺ՞ĠıĠØŃ ØŃƽĊØĊØŃɝǑɐĠƠįØŃƉ rĠØı ıĠØĝ žØƠ ɐǗƠÅØŃ ɐĠƠ ‚žØƠ žƠŒɎØŃƽĠɎ į‚ǑóØŃ ǑŃÅ ŃĠ«Ęƽ ǗžØƠ łƧ rŐƠį‚ǑóƧƠØ«Ęƽ¿ ɐØĠı łƧ ØĠŃØŃ ĘŐĘØŃ ;‚ǑóžƠØĠƧ ǑŃÅ Ġĺ _ƽƠØĠƽó‚ıı ‚Ǒ«Ę ØĠŃ ǑтŃĊØŃØĘĺØƧ ǑŃÅ Őóƽ ı‚ŃĊɐĠØƠĠĊØƧ rØƠó‚Ęĝ ƠØŃ óǗƠ ÅĠØ ØƽØĠıĠĊƽØŃ žØÅØǑƽØƽƉ įƽĠɎØ ŃįŒǑóØ ɐĠØ žØĠĺ CØǑØŃ ;ƠØǑɝžØƠĊØƠ ~ØŃĝ ƽƠǑĺ ǑŃÅ ÅØƠ _žØɝĠ‚ıó‚ıı ;‚ƠıĝA‚ƠɒĝııØØ Ę‚žØŃ ÅĠØ ~‚Ęı ÅØƠ tŐĘŃǑŃĊØŃ¿ ÅĠØ ĠŃ )ƠĠØÅƠĠ«ĘƧʂĠŃĝ;ƠØǑɝžØƠĊ óǗƠ ÅØŃ ĊØĺØĠŃĝ ɐŐĘıŐƠĠØŃƽĠØƠƽØŃ ØƧƽ‚ŃÅ ĊØƧĠ«ĘØƠƽ ɐŐƠÅØŃ ƧĠŃÅ¿ žĠƧĘØƠ Ǒĺ Øƽɐ‚ NjƉɡɡɡ ĠŃĘØĠƽØŃ ØƠĘŗĘƽƉ ‚Ƨ ĺ‚Ċ ɐØŃĠĊ ØƠƧ«ĘØĠŃØŃ¿ žØÅØǑƽØƽ ‚žØƠ¿ łƧƧ ÅØƠ A‚Ơįƽ‚ŃƽØĠı ɎŐŃ Njýƈ ‚ĺ +ØƧ‚ĺƽžØĝ Ƨƽ‚ŃÅ ɎŐŃ şýɡƉɡɡɡ tŐĘŃǑŃĊØŃ Ġĺ ØɝĠƠį Ǒĺ ýƈ ĊØƧƽĠØĊØŃ ĠƧƽƉ ‚Ƨ ĠƧƽ ØĠŃ ĊǑƽØƠ Ńó‚ŃĊï Cm tØŃŃ _ĠØ Å‚ɎŐŃ ƧžƠØ«ĘØŃ¿ łƧƧ ÅØƠ ĊØĺØĠŃɐŐĘıŐƠĠØŃƽĠØƠƽØ ØƧƽ‚ŃÅ ØƠĘŗĘƽ ɐŐƠĝ ÅØŃ ĠƧƽ¿ łŃŃ ƠØ«ĘŃØŃ _ĠØ ‚Ǒ«Ę ÅĠØĭØŃĠĊØŃ Å‚ɝǑ¿ óǗƠ ÅĠØ ÅØƠ ŃØǑØ ĠĊØŃƽǗĺØƠ т«Ę ÅØĺ ƠɐØƠž Ġĺ ƠʂıƽǑŃĊƧĊ؞ĠØƽ ØĠŃØ žɐØŃĝ ÅǑŃĊƧØƠįıŒƠǑŃĊ ǑŃƽØƠɝØĠ«ĘŃØƽ ʂƽƉ tĠØ ɎĠØıØ ƧĠŃŠłƧƔ 3b¸Ï¾wĽm ýýǂ tŐĘŃǑŃĊØŃ ĠŃ Njý -ŒǑƧØƠŃƉ Cm ‚Ƨ ĘØĠčƽ¿ ÅĠØ ĠĊØŃƽǗĺØƠ ʂžØŃ ƧĠ«Ę ɎØƠĝ žóıĠ«ĘƽØƽ¿ ‚Ǒó =ǑɒǑƧĺŐÅØƠŃĠƧĠØƠǑŃĊØŃ ǑŃÅ ÅĠØ ǑóƽØĠıǑŃĊ ĠŃ tŐĘŃØĠĊØŃƽǑĺ ɝǑ ɎØƠɝĠ«Ęĝ ƽØŃ¿ ƧŐı‚ŃĊØ ÅĠØ ƠʂıƽǑŃĊƧƧ‚ƽɝǑŃĊ ĊĠıƽ¿ ǑŃÅ įŐŃŃƽØŃ ƧŐ Å‚Ƨ rŐƠį‚ǑóƧƠØ«Ęƽ ‚žɐØŃÅØŃƉ 3b¸Ï¾wĽm _Ő ĠƧƽ ØƧƉ tĠƠ ʂžØŃ ÅĠØ Ǒóı‚ĊØŃ óǗƠ ÅĠØ žɐØŃÅǑŃĊ įǗƠɝıĠ«Ę ‚žØƠ ŃŐ«Ę ØƠɐØĠƽØƠƽƉ ØƠ ĠĊØŃƽǗĺØƠ ĺǑƧƧ ƧĠ«Ę ĭØƽɝƽ ɎØƠžóıĠ«ĘƽØŃ¿ ÅĠØ AĠØƽžƠØĠƧžƠØĺƧØ ØĠŃɝǑʂıƽØŃ¿ ǑŃÅ žɐØĠ«ĘǑŃĊØŃ ĺǗƧƧØŃ žØ‚ŃƽƠ‚Ċƽ ɐØƠÅØŃƉ ~ǑÅØĺ ĠƧƽ ÅØƠ ĠĊØŃƽǗĺØƠ ÅØĺ ØɝĠƠį ĊØĊØŃĝ ǗžØƠ ĭØÅØƠɝØĠƽ ‚ǑƧįǑŃóƽƧžóıĠ«ĘƽĠĊƉ -Œıƽ ØƠ ƧĠ«Ę ŃĠ«Ęƽ ‚Ń ÅĠØ rØƠØĠў‚ƠǑŃĊØŃ¿ ÅƠŐĘØŃ _‚Ńįĝ ƽĠŐŃØŃƉ ØƠ rŐƠƽØĠı» ĠØ AĠØƽØƠ ĺǗƧƧØŃ ƧĠ«Ę ŃĠ«Ęƽ ƧØıžØƠ ĠŃ ÅĠØ ǑŃžØƒǑØĺØ =‚ĊØ žƠĠŃĊØŃ¿ ĠĘƠØ rØƠĺĠØƽØƠ ɝǑ ɎØƠįı‚ĊØŃƉ Cm t‚ƠǑĺ ƧĠŃÅ ÅĠØ ØÅĠŃĊǑŃĊØŃ ŃŐ«Ę ØĠŃĝ ĺ‚ı ɎØƠƧ«ĘŒƠóƽ ɐŐƠÅØŃƔ 3b¸Ï¾wĽm tĠƠ ɐŐııØŃ Å‚ĺĠƽ łƧ +ØƧ«ĘŒóƽƧĺŐĝ ÅØıı ɎŐŃ įƽØǑƠØŃ ɐĠØ įØıĠǑƧ ŐÅØƠ ØǑƽƧ«ĘØ tŐĘŃØŃ ÅǑƠ«ĘįƠØǑɝØŃ ǑŃÅ ÅØŃ ƠɐØƠž Ǒтƽĝ ƽƠ‚įƽĠɎØƠ ĺ‚«ĘØŃƉ ØƠØŃ +ØƧ«ĘŒóƽƧĺŐÅØıı ž‚ƧĠØƠƽ łƠ‚Ǒó¿ žØĠ ÅØƠ CØǑɎØƠĺĠØƽǑŃĊ ĺĠƽ ÅØƠ AĠØƽØ ƧØĘƠ т«Ę ՞ØŃ ĊØĘØŃ ɝǑ įŗŃŃØŃƉ ‚Ƨ óǑŃįƽĠŐŃĠØƠƽ łŃŃ ŃĠ«Ęƽ ĺØĘƠ ǑŃÅ ɎĠØııØĠ«Ęƽ ɎØƠɝĠ«ĘƽØŃ ƧĠØ Å‚ĘØƠ ıĠ؞ØƠ ‚Ǒó ØĠŃØŃ ;‚ǑóƉ

 300?         

===4:("5,).4!"

,.". < ' )" '5 51*"+: -): !"5 1!"5 ="5!". )" 5-"(8 :51-+<.!"$ )5 "5:". )" &"5." # >;> ;% // >6 72

?åÎ Îå¡dÒÜm¡–må¡ dmÎ mí¦PA ¡ ÎmåóPm΁ mÎÒZŠm¡ –¦ÎA¡ 0ZŠœdÜ ¡ ÒZŠíAÎómœ 2Œ0ŠÎÜ å¡d •åÎóm¡ ¦Òm¡¼ .åm––m` œœ¦P–m¡ ?mÜ塁a 4ΊmPm΍¡` !AÎ܍¡A 9mÜÜmÎ

‚Ǒ«Ę ÅĠØ ;‚ǑóžƠØĠƧØ ƧĠŃįØŃƉ ØĠĺ cĘØĺ‚ Ńƽĝ ØĠĊŃǑŃĊ ƧØĘØ Ġ«Ę łĊØĊØŃ ÅĠØ +Øó‚ĘƠ¿ łƧƧ ÅĠØ žØƽƠŐóóØŃØŃ ;ŐŃɝØƠŃØ ĠĘƠØ ØƧƽŒŃÅØ ĠŃ ĠĊØŃĝ ƽǑĺ Ǒĺɐ‚ŃÅØıŃ ǑŃŠłŃŃ ĺ‚ı Ƨ«ĘŃØıı ‚Ń ‚Ǒó hĺɐ‚ŃÅıǑŃĊ ƧžØɝĠ‚ıĠƧĠØƠƽØ hŃƽØƠŃØĘĺØŃ ɐĠØ ««ØŃƽƠŐ ɎØƠį‚ǑóØŃ¿ ɐØŃŃ Å‚Ƨ +ØƧØƽɝ ɝǑƠ rØƠĊØƧØııƧ«Ę‚óƽǑŃĊ įŐĺĺØŃ ƧŐııƽØƉ ‚ɎŐƠ ĊƠ‚Ǒƽ ØƧ ĺĠƠ ƠĠ«ĘƽĠĊï Cm ‚Ƨ ĘØĠčƽ¿ _ĠØ ƧØĘØŃ ÅĠØƧØ /ŃĠƽĠ‚ƽĠɎØ ÅǑƠ«Ę‚ǑƧ įƠĠƽĠƧ«ĘƉ

"?

    

            

3b¸Ï¾wĽm /«Ę ɎØƠƧƽØĘØ ƧĠØ¿ ǑŃÅ Ġ«Ę óĠŃÅØ ƧĠØ ƠĠ«ĘƽĠĊƉ žØƠ ‚ıƧ _ƽ‚ÅƽƠ‚ƽ óǗƠ ØĠŃØŃ ØɝĠƠį¿ ĠŃ ÅØĺ ÅĠØ hĺɐ‚ŃÅıǑŃĊ ĠŃ ĠĊØŃƽǑĺ ĊƠ‚ƧƧĠØƠƽ¿ ƧØĘØ Ġ«Ę¿ łƧƧ ĺĠƠ łƧ ŃĠ«Ęƽ ĘĠıóƽ¿ ƧŐŃÅØƠŃ Ġĺ +ØĊØŃƽØĠı ÅĠØ ĊƠŐčØŃ žƠĠɎ‚ƽØŃ tŐĘŃǑŃĊƧĝ ǑŃƽØƠŃØĘĺØŃ ƧŐĊ‚Ơ ‚Ǒó łƧ AŐÅØıı ÅØƠ hĺɐ‚ŃÅıǑŃĊ ǑĺƧƽØĠĊØŃƉ _«ĘŐŃ ĭØƽɝƽ ʂžØŃ ØǑƽƧ«ĘØ tŐĘŃØŃ ǑŃÅ ««ØŃƽƠŐ ĊØĺØĠŃƧ‚ĺ ØƧƽŒŃÅØ ØƠɐŐƠžØŃƉ ØƧʂıž ɐŐııØŃ ɐĠƠ łóǗƠ ƧŐƠĊØŃ¿ łƧƧ ɎŐƠ ÅØƠ ь«ĘƧƽØŃ ǑŃÅØƧƽ‚ĊƧĝ ɐ‚Ęı ØĠŃ hĺɐ‚ŃÅıǑŃĊƧɎØƠžŐƽ ɎŐŃ AĠØƽɐŐĘĝ ŃǑŃĊØŃ ĠŃƧ X‚ƠƽØĠžƠŐĊƠ‚ĺĺ ÅØƠ +ƠǗŃØŃ įŐĺĺƽ¿ łƧ ŃĠ«Ęƽ ŃǑƠ ĠŃ ƠʂıƽǑŃĊƧĊ؞ĠØƽØŃ ĊĠıƽ¿ ƧŐŃÅØƠŃ ǗžØƠ‚ıı ÅŐƠƽ¿ ɐŐ ÅĠØ tŐĘŃǑŃĊƧĝ įтžžĘØĠƽ ĘØƠƠƧ«ĘƽƉ /«Ę ɐØƠÅØ ĺĠ«Ę ‚Ǒ«Ę łóǗƠ ØĠŃƧØƽɝØŃ¿ łƧ hĺɐ‚ŃÅıǑŃĊƧɎØƠžŐƽ ĊØƧØƽɝıĠ«Ę ɝǑ ĺ‚ŃĠóØƧƽĠØƠØŃƉ ~Ǒĺ‚ı т«Ę ØĠŃØƠ hĺɐ‚ŃÅıǑŃĊ łƧ ÅØǑƽƧ«ĘØ AĠØƽƠØ«Ęƽ ‚ǑƧĊØĘ؞Øıƽ ĠƧƽƉ Ǒ«Ę ÅĠØ ĠĊØўØłƠóƧįǗŃÅĠĝ ĊǑŃĊ ĺǑƧƧ Ơ‚ÅĠį‚ı ɝǑƠǗ«įĊØó‚ĘƠØŃ ɐØƠÅØŃï _Őı«ĘØ cĘØĺØŃ į‚ŃŃ ĺ‚Ń тƽǗƠıĠ«Ę ŃǑƠ ‚Ńž‚«įØŃ¿ ɐØŃŃ ØƧ ØĠŃØ tŐĘŃǑŃĊƧįƠĠƧØ ĊĠžƽƉ

Cm tĠØ ƧƽØĘØŃ _ĠØ ɝǑƠ /ŃĠƽĠ‚ƽĠɎØ ØǑƽƧ«ĘØ tŐĘŃØŃ “ ŐƉ ØŃƽØĠĊŃØŃƔ 3b¸Ï¾wĽm /«Ę ɎØƠƧƽØĘØ ǑŃÅ ǑŃƽØƠƧƽǗƽɝØ ÅĠØ /ŃĠƽĠ‚ƽĠɎØ¿ ‚žØƠ ÅĠØ ŃƽØĠĊŃǑŃĊ ɎŐŃ ;ŐŃɝØƠĝ ŃØŃ ĠƧƽ ‚ǑƧ ĺØĠŃØƠ _Ġ«Ęƽ ŃĠ«Ęƽ ÅĠØ ØĠŃɝĠĊØ Cm ‚Ƨ įıĠŃĊƽ ó‚Ƨƽ ƧŐ¿ ‚ıƧ ɐŐııƽØŃ _ĠØ ÅØĺĝ =ŗƧǑŃĊƉ rĠØıØ ƧžØįǑı‚ƽĠɎØ įƽØǑƠØ ƧĠŃÅ ØĘØƠ ь«ĘƧƽ ‚Ǒó ǑŃÅØƧ؞ØŃØ XŐıĠƽĠį ĺ‚«ĘØŃƉ įıØĠŃØ GƠĊ‚ŃĠƧ‚ƽĠŐŃƧØĠŃĝ 3b¸Ï¾wĽ Ɓı‚«ĘƽƄ » CØĠŃ¿ ɐØŃŃ ØƧ Ǒĺ ØĠŃ žŐıĠƽĠĝ ĘØĠƽØŃ¿ ĊØƠ‚ÅØ ɐ‚Ƨ ÅĠØ =‚ŃĊóƠĠƧƽĠĊØ =ŗƧǑŃĊØŃ Ƨ«ĘØƧ ĺƽ ĊØĘƽƭ ĭ‚¿ ɎĠØıØŃ ıƽž‚ǑžØƧƽŒŃÅØ Ƨƽ‚ƽƽ ;ƠĠƧØŃĺŐÅØııØ ƧĠŃÅ ɐØŃŃ ØƧ Ǒĺ ;ŐŃɝØžƽØ žØƽƠĠóóƽƉ cĘØĺØŃ ɐĠØ ÅĠØ ĊØóƠ‚Ċƽ ĊØĘƽ¿ ÅĠØ Ġ«Ę ÅØƠ ŃØǑØŃ rØƠĊØƧØııƧ«Ę‚óƽǑŃĊ ĊƠŐĝ ǑŃÅØƧƠØĊĠØƠǑŃĊ ĺĠƽĝ čØƠ žƠĠɎ‚ƽØƠ tŐĘŃǑŃĊƧĝ Ċ؞ØŃ ɐĠıı ǑŃÅ Ġĺ t‚Ęıį‚ĺžó ɎØƠƽƠØƽØŃ ǑŃƽØƠŃØĘĺØŃ ŐÅØƠ ÅØƠ AĠØƽØŃÅØ«įØı ƧĠŃÅ ɐØƠÅØƉ ĠŃĊØ¿ ÅØƠØŃ ŃƧ‚ƽɝ Ġ«Ę ɝɐ‚Ơ ĊƠǑŃÅƧŒƽɝıĠ«Ę ǑŃƽØƠƧƽǗƽɝØ¿ ÅŐ«Ę ƧĠØ ɝØĠĊØŃ ØĠĊØŃƽıĠ«Ę ŃǑƠ Cm tØƠÅØŃ _ĠØ žØĠ ÅØŃ ŃŒ«ĘƧƽØŃ t‚ĘıØŃ ɐĠØĝ ÅĠØ ØƠØĠƽƧ«Ę‚óƽ¿ ĠŃ ÅØƠ ;ƠĠƧØ Ń‚«Ę ØɒƽƠØĺØŃ ÅØƠ Ġĺ ØɝĠƠį į‚ŃÅĠÅĠØƠØŃƔ AĠƽƽØıŃ ɝǑ ĊƠØĠóØŃ¿ Ƨƽ‚ƽƽ ı‚ŃĊóƠĠƧƽĠĊØ =ŗƧǑŃĊØŃ 3b¸Ï¾wĽm 9‚¿ ǑŃÅ Ġ«Ę ĺ‚«ĘØ ‚Ǒ«Ę ĊØƠŃØ ‚ıƧ ɝǑ ƧǑ«ĘØŃƉ ĠØ /ÅØØ¿ ýɡƈ ÅØƠ tŐĘŃǑŃĊØŃ ĠŃ ‚ǑƧƽ‚ÅƽƠ‚ƽ ɐØĠƽØƠƉ Ƨ ĊĠžƽ ŃŐ«Ę ɎĠØı ɝǑ ƽǑŃƉ ÅØŃ +ØĺØĠŃɐŐĘıƧØįƽŐƠ ɝǑ žƠĠŃĊØŃ¿ ǑŃÅ ƧØĠ ØƧ +ØƠ‚ÅØ ƧĠŃÅ ɐĠƠ ɝǑĺ ØĠƧžĠØı łžØĠ¿ ØĠŃØ ǗžØƠ ØĠŃØŃ ~ØĠƽƠ‚Ǒĺ ɎŐŃ Njɡ ŐÅØƠ ǂɡ 9‚ĘƠØŃ¿ ŐÅØŃƧƽĠóƽǑŃĊ ĠŃƧ =؞ØŃ ɝǑ ƠǑóØŃ¿ ‚Ń ÅØƠ ǗƠĝ łƧ ĠƧƽ Øƽɐ‚Ƨ¿ ɐŐĺĠƽ ĺ‚Ń ɐĠƠįıĠ«Ę ÅĠØ _ƽ‚Åƽĝ ĊØƠ ƧĠ«Ę óĠтŃɝĠØıı žØƽØĠıĠĊØŃ įŗŃŃØŃ¿ Ǒĺ ÅØŃ ƧƽƠǑįƽǑƠ ŒŃÅØƠŃ į‚ŃŃƉ ‚įƽĠɎØŃ +ƠǑŃÅƧƽǗ«įƧ‚Ńį‚Ǒó ɝǑ ØƠĺŗĊıĠ«ĘØŃƉ Ǒ«Ę łƧ ĠƧƽ ØĠŃ ɐĠ«ĘƽĠĊØƠ ‚ǑƧƽØĠŃ ĘĠŃ ɝǑĺ Cm ‚Ƨ ĘØĠčƽ ‚ıƧŐ¿ ĠŃ /ĘƠØŃ ǑĊØŃ ĠƧƽ Ńƽĝ +ØĺØĠŃØĠĊØŃƽǑĺƉ tØŃŃ ƧĠ«Ę ØĠŃØ _ƽ‚Åƽ ǗžØƠĝ ØĠĊŃǑŃĊ įØĠŃØ =ŗƧǑŃĊƔ ɐĠØĊØŃÅ Ġĺ +ØĺØĠŃØĠĊØŃƽǑĺ žØóĠŃÅØƽ¿ Ƨƽ‚žĠĝ 3b¸Ï¾wĽm ĠØ ŃƽØĠĊŃǑŃĊ ĊƠŐčØƠ ;ŐŃɝØƠŃØ¿ ıĠƧĠØƠƽ łƧ ‚Ǒ«Ę ĊØƧØııƧ«Ę‚óƽƧžŐıĠƽĠƧ«Ę¿ łƧ ĠƧƽ ÅĠØ ĘĠıóƽ ǑŃƧ ĘĠØƠ ĠŃ ÅĠØƧØĺ ;ĠØɝ ŃĠ«Ęƽ ɐĠƠįĝ ĺØĠŃØ nžØƠɝØǑĊǑŃĊï ıĠ«Ę¿ ɐŐ ÅØƠ ØƧƽ‚ŃÅ ƧƽŒƠįØƠ ɎŐŃ hĺɐ‚ŃÅĝ ıǑŃĊ žØÅƠŐĘƽ ĠƧƽ ‚ıƧ ɎŐŃ ĊƠŐčØŃ ;ŐŃɝØƠŃØŃƉ Cm -ØƠƠ _«ĘĺĠÅƽ¿ łŃįØ óǗƠ łƧ +ØƧžƠŒ«ĘƉ ‚ ƧØĘØ Ġ«Ę ØĘØƠ ÅØŃ AĠØƽØŃÅØ«įØı ‚ıƧ ɐĠƠįĝ ĠØ )Ơ‚ĊØŃ ƧƽØııƽØ A‚ƠƽĠт rØƽƽØƠƉ Ƨ‚ĺØƧ /ŃƧƽƠǑĺØŃƽ¿ łŃŃ ɐǗƠÅØŃ ɎĠØııØĠ«Ęƽ


\=/C NjƮ

/AAG/=/C ~/chC+ şƳƉýƉNjɡşņ¿ ǑƧĊ‚žØ NjɡƷNjɡşņ

‚Ƨ \Ġƽɝĝ‚ƠıƽŐŃ ɝØĠĊƽ ƧĠ«Ę ĠŃ ŃØǑØĺ +Øɐ‚ŃÅ ØƠıĠŃƉ =ǑɒǑƧĘŐƽØıƧ ʂžØŃ ĠĘƠØ ØĠĊØŃØŃ A‚čƧƽŒžØƉ ‚Ƨ ĊĠıƽ žØƧŐŃÅØƠƧ¿ ɐØŃŃ ØƧ Ǒĺ łƧ /ŃƽØƠĠØǑƠ ĊØĘƽƉ ‚Ƨ łƠó ÅØŃ +ŒƧƽØŃ ŃŒĺıĠ«Ę ŃĠ«Ęƽ ı‚ŃĊɐØĠıĠĊ ɐØƠÅØŃ ǑŃÅ ĺǑƧƧ łƧ ĊØɐĠƧƧØ ƽɐ‚Ƨ žĠØƽØŃƉ ‚ ĘĠıóƽ ØƧ ŃĠ«ĘƽƧ¿ łƧƧ łƧ ‚ıƽØ A՞ĠıĠ‚Ơ ØĠĊØŃƽıĠ«Ę ŃŐ«Ę ɐĠØ ŃØǑ ‚ǑƧƧĠØĘƽ¿ ÅØŃŃ ÅĠØ ;ŐŃįǑƠƠØŃɝ Ƨ«ĘıŒóƽ ŃĠ«ĘƽƉ ØƧʂıž тĘĺØŃ ÅĠØ ØƽƠØĠžØƠ ÅØƧ \Ġƽɝĝ‚ƠıƽŐŃ ąɡ AĠŐƉ ǑƠŐ ĠŃ ÅĠØ -‚ŃÅ¿ Ǒĺ ÅĠØ Njɡɡą ØƠŗóóŃØƽØ C՞ØıĘØƠžØƠĊØ ‚ĺ XŐƽƧłĺØƠ Xı‚ƽɝ ŃØǑ ƧƽɔıØŃ ɝǑ ı‚ƧƧØŃ¿ ǑŃÅ ɝɐ‚Ơ Ġĺ _ƽĠı ÅØƠ +ŐıÅØŃØŃ şņNjɡØƠ 9‚ĘƠØ ĺĠƽ ØĠŃØĺ -‚Ǒ«Ę ɎŐŃ Øį‚ÅØŃɝƉ

\

ŒǑĺØ įŗŃŃØŃ ÅĠØ AØŃƧ«ĘØŃ ɎØƠĝ ŒŃÅØƠŃ¿ ÅĠØ ƧĠ«Ę łƠĠŃ žØɐØĊØŃƉ ‚Ƨ ĠƧƽ Ġĺ ØƠƧƽØŃ AŐĺØŃƽ ɝǑ ƧžǗĝ ƠØŃ¿ ĠŃ ÅØĺ ĺ‚Ń ÅĠØ ɐØĠƽıŒǑóĠĊØ =՞žɔ ÅØƧ \Ġƽɝĝ‚ƠıƽŐŃ žØƽƠĠƽƽƉ ĠØ -ØįƽĠį ÅØƠ _ƽ‚Åƽ óŒııƽ ɎŐŃ ØĠŃØĺ ‚ž ǑŃÅ ÅØƠ ǑŃɐĠƠƧ«ĘØ +‚ŃĊ¿ ĺĠƽ ÅØĺ ĺ‚Ń ƧĠ«Ę ؞ØŃ ŃŐ«Ę ǗžØƠ ÅØŃ ĠĺĺØƠ ɎŐŃ cŐǑƠĠƧƽØŃ ǗžØƠóǗııƽØŃ XŐƽƧłĺØƠ Xı‚ƽɝ žØɐØĊƽ ʂƽ¿ ɎØƠı‚ŃĊƧ‚ĺƽ ƧĠ«Ę ǑŃɐĠııįǗƠĝ ıĠ«Ę žØĠĺ ўıĠ«į ÅØƠ ĊƠŐčØŃ )ƠØĠƽƠØžžØƉ hŃÅ ŐĘŃØ ØƧ ɝǑ žØ‚žƧĠ«ĘƽĠĊØŃ¿ žØĊĠŃŃƽ ĺ‚Ń ɝǑ Ƨ«ĘƠØĠƽØŃ ǑŃÅ ƽ‚Ǒ«Ęƽ ØĠŃ ĠŃ ØĠŃØ ÅǑƠ«Ę ǑŃÅ ÅǑƠ«Ę ÅØƧĠĊŃƽØ ǑŃÅ ÅØŃŃŐ«Ę ƧĠŃŃıĠ«ĘØ tØıƽ¿ ÅĠØ ÅØŃ +ØĠƧƽ ÅØƠ \ՂƠĠŃĊ cɐØŃƽĠØƧ ؞ØŃƧŐ ɝØı؞ƠĠØƠƽ ɐĠØ ÅĠØ +ØƧ«ĘĠ«ĘƽØ ÅØƧ GƠƽØƧ ǑŃÅ

ÅĠØ )ĠıĺĺØƽƠŐžŐıØ ØƠıĠŃƉ ‚Ƨ ŃØǑØ +Øɐ‚ŃÅ ÅØƧ -‚ǑƧØƧ ž‚ƧƧƽ ɝǑÅØĺ žØƧƽØŃƧ ɝǑƠ Ơƽĝ ÅÛ«Őĝ)‚ƧƧ‚ÅØ ÅØƧ -ŐƽØıƽǑƠĺƧ¿ ĠŃ ÅØĺ łƧ \Ġƽɝĝ‚ƠıƽŐŃ ÅĠØ ØƠƧƽØŃ ɝɐŗıó ɎŐŃ ĠŃƧĊØƧ‚ĺƽ şä ƽ‚ĊØŃ žØƧžĠØıƽƉ AĠƽ =ØĠ«ĘƽĠĊįØĠƽ ǑŃÅ ØĠŃØƠ ĊØɐĠƧƧØŃ ɒƽƠ‚Ɏ‚Ċ‚Ńɝ ĊØƧƽ‚ıƽØƽØŃ ÅĠØ ØƧĠĊĝ ŃØƠ ɎŐŃ +ƉƉ¿ ǑłžØƧƽ¿ ǑŃÅ ‚ƠžŐŃØ /ŃƽØƠĠŐƠ ÅĠØ ~ĠĺĺØƠ ǑŃÅ ÅĠØ ɎØƠƧ«ĘĠØÅØŃØŃ -ŐƽØıžØĝ ƠØĠ«ĘØƉ ØƠØŃ ØƧĠ«ĘƽĠĊǑŃĊ ĊØƠŒƽ ɝǑƠ ~ØĠƽƠØĠƧØ ĠŃ ĭØŃØ žŐ«ĘØ¿ ĠŃ ÅØƠ ØƠıĠŃ ØĠŃØƠ ÅØƠ ĘØĠčØƧĝ ƽØŃ _«Ę‚ǑžıŒƽɝØ ÅØƠ tØıƽ ɐ‚ƠƉ _Ő ØƠĠŃŃØƠƽ ÅĠØ =ŐǑŃĊØ ‚Ń ÅĠØ ıĠƽØƠ‚ƠĠƧ«ĘØŃ _‚ıŐŃƧ ÅØƠ şņNjɡØƠ ĺĠƽ ƧƽĠıɎŐııØŃ _ĠƽɝĺŗžØıŃ¿ ÅØĺ GƠĠĊĠтıĊØĝ ĺŒıÅØ ØĠŃØƠ )Ơ‚Ǒ ĺĠƽ ~ɔıĠŃÅØƠ ŐÅØƠ óØĠŃĊıĠØÅĝ ƠĠĊØŃ \‚ǑĺƽØĠıØƠŃ Ġĺ ƠƽĝÅÛ«Őĝ=ŐŐįƉ ‚ĘĠŃĝ

ƽØƠ ıĠØĊØŃ ÅĠØ ŗóóØŃƽıĠ«ĘØŃ ØƠØĠ«ĘØ ÅØƧ -ŐƽØıƧ XƠØƧƧØƧžƠØ«ĘØƠĠŃ ÅØƧ -ŐƽØıƧƉ ØƠ +‚Ƨƽ ɐǗƠÅØ ɐĠØ ÅĠØ Ơ‚ƧƧØƠĠØ¿ łƧ \ØƧƽ‚ǑƠ‚Ńƽ XŐƽƧ ŐÅØƠ ĊØƠŃØ Å‚Ƨ žØƧŐŃÅØƠØ )ı‚ĠƠ ØĠŃØƧ GƠƽØƧ ‚Ǒ«Ę ÅĠØ ‚Ơ cĘØ ǑƠƽ‚ĠŃ ıǑž¿ ÅØƧƧØŃ rŐƠʂŃĊ Ġĺ -ŐƽØı ØƠı؞ØŃƉ Ǒ«Ę łƧ XǑžıĠįǑĺ ĠƧƽ ĠŃ ‚žØŃÅƧ ɝǑƠ =ŐǑŃĊØ ĘĠŃ ĊØŗóóŃØƽ ɐĠƠÅƉ ÅØŃ ɎØƠĊ‚ŃĊØŃØŃ şý 9‚ĘƠØŃ ĭǗŃĊØƠ ĊØɐŐƠÅØŃƉ ĠŃ ɐØŃĠĊ ɎØƠƧƽØ«įƽ ıĠØĊƽ ÅĠØ ‚Ơ )Ơ‚ĝ /ĺĺØƠ ĺØĘƠ ØƠóŐıĊƠØĠ«ĘØ _ƽ‚ƠƽĝǑžƧ įØĘƠØŃ Ġĺ ĊØŃ«ØƧ¿ ĠŃ ÅØƠ ĺ‚Ń ƙÅØƠ ĘŐĘØŃ ;ǑŃƧƽ ÅØƠ \Ġƽɝĝ‚ƠıƽŐŃ ØĠŃ¿ ł ɎØƠƧƽØĘƽ ØƧ ƧĠ«Ę ɎŐŃ AĠɒŐıŐĊĠØƚ óƠŗŃƽ ǑŃÅ ÅǑóƽØŃÅØ Ő«įƽ‚ĠıƧ ĠŃ ƧØıžƧƽ¿ łƧƧ ĠŃ ÅØŃ ØĠĊØŃƧ ‚ŃĊØóØƠƽĠĊƽØŃ XŐıƧĝ ØĠŃØĺ ĺžĠØŃƽØ įƠØĠØƠƽ¿ ƽØƠĺŗžØıŃ ÅØɝØŃƽ ɎØƠĝ ‚ıƧ ʂıƽØ ĺ‚Ń ƧĠ«Ę ĠŃ ƧƽØ«įƽ ‚Ǒ«Ę ŃƧ«ĘıǑƧƧĝ Ő«įƽ‚ĠıƧ ĠŃƧžĠƠĠØƠƽ ɎŐŃ ØĠŃØĺ )ı‚«ŐŃ ‚ǑóƉ ĺŗĊıĠ«ĘįØĠƽØŃ óǗƠ ÅĠØ ǑóƽŃŐƽØŃ tŐĘĠŃ ‚Ǒ«Ę ĠĺĺØƠ łƧ ĊŒŃĊĠĊØŃ ØıØįƽƠŐŃĠĝ ǑĊØ žıĠ«įƽ¿ ǗžØƠ‚ıı óĠŃĝ Ƨ«ĘØŃ +ØƠŒƽØ ĠŃƽØĊƠĠØƠƽ ÅØŃ ƧĠ«Ę ‚ǑƧĊØó‚ııØŃØ Øƽ‚ĠıƧ¿ ÅĠØ ØĠŃØ \ØóØĝ ƧĠŃÅƉ rĠ‚ cŐǑ«ĘƧ«ƠØØŃ ı‚ƧƧØŃ ƧĠ«Ę ĠŃ ÅØŃ ǂɡǂ ƠØŃɝ ɝǑ ÅØŃ ĊØɐŒĘıƽØŃ ØƧĠĊŃƽĘØĺØŃ óǗƠ łƧ ~ĠĺĺØƠŃ ǑŃÅ _ǑĠƽØŃ ‚ǑčØƠÅØĺ rŐƠʌŃĊØ ŃØǑ ĊØƧƽ‚ıƽØƽØ +Ơ‚ŃÅĘŐƽØı ƧĠŃÅƉ ‚ ĠƧƽ ÅĠØ ɝǑɝĠØĘØŃ ŐÅØƠ ÅĠØ ØıØǑ«ĘƽǑŃĊ ÅĠĺĺØŃƉ ØĠĊØŃƧ ‚ŃĊØóØƠƽĠĊƽØ =Ġ«ĘƽĠŃƧƽ‚ıı‚ƽĠŐŃ ‚ǑƧ ;ƠĠƧĝ AĠƽ ÅØƠ \ØŃŐɎĠØƠǑŃĊ ÅØƧ -‚ǑƧØƧ ʂƽ ƧĠ«Ę ƽ‚ıııǗƧƽØƠŃ Ġĺ )ŐɔØƠ¿ ÅĠØ ɐĠØ Å‚Ƨ ıĠƽɝıĠ«ĘƽĊØĝ ÅĠØ )ǗŃóĝ_ƽØƠŃØĝ_ǑžØƠĠŐƠĝ-ØƠžØƠĊØ ɎŐĺ _ƽĠı ɐĠƽƽØƠ ÅØƠ )ŐƽŐĊƠ‚óØŃ ‚Ǒó ÅØƠ ØƠıĠтıØ ÅØƧ _žŒƽØĺžĠƠØ ɎØƠ‚žƧ«ĘĠØÅØƽ¿ ÅØĺ ÅØƠ ØƠƧ«ĘØĠŃƽ¿ ŐÅØƠ łƧ ĠĺĺØƠ ɐĠØÅØƠįØĘƠØŃÅØ /ŃŃØтƠ«ĘĠƽØįƽ XØƽØƠ _ĠııĠŃĊ ĺĠƽ ƧØĠŃØƠ ĠŃĝ AǑƧƽØƠ ƧĠ«Ę ÅǑƠ«ĘįƠØǑɝØŃÅØƠ =ĠŃĠØŃ¿ ÅĠØ ‚Ń ƠĠ«ĘƽǑŃĊ ɝǑƠ ƠŗóóŃǑŃĊ ÅØƧ -‚ǑƧØƧ Njɡɡą ĘǑıĝ łƧ _ƽƠ‚čØўĠıÅ ÅØƧ XŐƽƧłĺØƠ Xı‚ƽɝØƧ ɎŐŃ ÅĠĊƽØƉ +؞ıĠ؞ØŃ ĠƧƽ ĭØÅŐ«Ę ÅĠØ ĊØƧ«ĘɐǑŃĊØŃØ ÅØƠ =Ǒóƽ ‚ǑƧ žØƽƠ‚«ĘƽØƽ ØƠĠŃŃØƠŃ ƧŐııØŃƉ ŐžžØıƽƠØžžØ ĠŃ ÅØƠ =՞žɔ¿ ÅĠØ ĘĠтǑó ĠŃ ÅØŃ ĠØ \Ġƽɝĝ‚ƠıƽŐŃ -ŐƽØı Ő徂Ńɔ¿ ØĠŃØ ;ŐŃóØƠØŃɝžØƠØĠ«Ę ĺĠƽ ‚ııƧ‚‚ı ǑŃÅ ØƧžƠØĝ cŐ«ĘƽØƠ ɎŐŃ A‚ƠƠĠŐƽƽ /ŃƽØƠтƽĠŐтı¿ ǑŃÅ ÅØƠ «ĘǑŃĊƧƠŒǑĺØŃ óǗĘƠƽƉ ‚Ƨ ĊØÅĠØĊØŃØ /ŃƽØĝ ĠĊØŃƽǗĺØƠ ÅØƧ ØĠƧĘØĠĺ ØŃƽØƠƧ¿ ĠŃ ÅØĺ ƧĠØ ƠĠØǑƠ ĠŃ ĊØÅØ«įƽØŃ ØĠĊØĝ ǑŃÅ Ơ‚ǑŃƽŗŃØŃ XŒ«ĘƽØƠĠŃ ĠƧƽ¿ ʂžØŃ įØĠŃØ ;ŐƧƽØŃ ĊØƧ«ĘØǑƽ¿ óĠŃÅØƽ ƧĠ«Ę ‚ŃƧŐŃƧƽØŃ ŃǑƠ ŃŐ«Ę Ġĺ \Ġƽɝĝ Ǒĺ ÅĠØ -ŐƽØıØƽ‚ĊØŃ ÅØƧ -Ő«ĘʂǑƧØƧ ŃØǑ ɝǑ ‚ƠıƽŐŃĝıǑž ĠŃ ÅØƠ ɝØĘŃƽØŃ ƽ‚ĊØƉ ŐƠƽ «ĘØĝ ĊØƧƽ‚ıƽØŃƉ ƙĠØ ŃƧžƠǗ«ĘØ ÅØƠ \ØĠƧØŃÅØŃ «įØŃ ÅĠØ +ŒƧƽØ ØĠŃ¿ ÅĠØ ØƧ Øƽɐ‚Ƨ žƠĠɎ‚ƽØƠ ǑŃÅ Ę‚žØŃ ƧĠ«Ę Ċ،ŃÅØƠƽƚ¿ ØƠįıŒƠƽ +ĠƽƽØ ‚ıįɐĠƽɝ¿ ØɒįıǑƧĠɎØƠ ĺŗĊØŃƉ AĠƠ ĠĘƠØŃ ÅǑŃįıØŃ ĘŐıɝĝ ɎØƠƽŒóØıƽØŃ tŒŃÅØŃ ƧƽƠ‚Ęıƽ Ƨ«ĘŐŃ ÅĠØ ǑƧƧƽ‚ƽĝ ƽǑŃĊ ĭØŃØ ĠƧįƠØƽĠŐŃ ǑŃÅ ĠØŃƧƽž‚ƠįØĠƽ ‚ǑƧ¿ ÅĠØ ɎŐĺ XØƠƧŐтı ØĠŃØƧ ƧŐ óØĠŃØŃ -‚ǑƧØƧ ØƠɐ‚ƠƽØƽ ɐØƠÅØŃ Å‚ƠóƉ ĠØ =‚ÅĠØƧ ǑŃÅ +ØŃƽıØĝ

mÎ :¦Š¡PmÎmZŠ dmÎ /ÜóŒ AΖܦ¡ 0åÜm ĺØŃ¿ ɐĠØ ĺ‚Ń ÅĠØ ØƧ«ĘŒóƽĠĊƽØŃ Ġĺ \Ġƽɝĝ‚Ơıĝ –EÒÒÜ dm –Aœ¦åΩÒm m•Adm¡ó dmÎ ¦–dmŒ ƽŐŃ ŃØŃŃƽ¿ ıØƧØŃ ÅØŃ +ŒƧƽØŃ ĭØÅØŃ tǑŃƧ«Ę ¡m¡ ?íA¡ómÎ Aåz–mPm¡¼ .åm––m` 2Šm /ÜóŒ AΖܦ¡a mƍ¡a 4ΊmPmÎ` !AÜ܊mí 0ŠAí ɎŐŃ ÅØŃ ǑĊØŃ ‚žƉ Gž ØĠŃ +‚Ƨƽ ØĠŃ _Ġ‚ĺįŒƽɝĝ

0܍–mZŠÜmÒ mҍ¡ PÒ ¡Ò mÜA–` 7PmÎ dmœ Aœ¡ ¡ dmÎ ¦å¡m ŠE¡Ü dAÒ mœE–dm 0Šm /m¶ÎmÒm¡ÜÒ dmÎ è¡Òܖm΍¡ mA¡¡m !Aœœm¡¼ .åm––m` 2Šm /ÜóŒ AΖܦ¡a mƍ¡a 4ΊmPmÎ` !AÜ܊mí 0ŠAí

«ĘØŃ ĺĠƽ ɎŐŃ ƧØĠŃØƠ \ØĠƧØ Ń‚«Ę -‚ǑƧØ ŃØĘĝ ĺØŃ ĺŗ«ĘƽØ ŐÅØƠ ØĠŃ ‚ŃÅØƠØƠ ĊØƠŃØ Ń‚«Ę +ØƧ«ĘŒóƽƧƧ«ĘıǑƧƧ ĠŃ ÅØƠ +‚ıØƠĠØƧ =‚ó‚ɔØƽƽØ ƧĘŐžžØŃ ɐĠıı¿ Ġĺ \Ġƽɝĝ‚ƠıƽŐŃ ĺ‚«Ęƽ ĺ‚Ń łƧ ƧØıžƧƽɎØƠƧƽŒŃÅıĠ«Ę ĺŗĊıĠ«ĘƉ ĠŃĺ‚ı ƧØĠ ƧŐĊ‚Ơ ØĠŃØƠ ÅØƠ +ØŃƽıØĺØŃ Ń‚«Ę =ƉƉ ĊØóıŐĊØŃ¿ łĺĠƽ łƧ ɎŐŃ ØĠŃØĺ _«Ę‚ǑƧžĠØıØƠ óǗƠ ƧØĠŃØ )Ơ‚Ǒ ɎØƠó‚ƧƧƽØ Ę‚ŃÅĊØƧ«ĘƠĠ؞ØŃØ +ØÅĠ«Ęƽ žǗŃįƽıĠ«Ę ɝǑĺ -Ő«ĘɝØĠƽƧƽ‚Ċ žØĠ ƧØĠŃØƠ =Ġ؞Ƨĝ ƽØŃ ‚Ńį‚ĺ¿ ØƠɝŒĘıƽ +ĠƽƽØ ‚ıįɐĠƽɝƉ _«Ę‚ǑƧžĠØıØƠ ıĠ؞ØŃ ØƧ ŐóóØў‚Ơ ‚Ǒ«Ę ĠŃ ‚ŃÅØƠØƠ -ĠŃƧĠ«Ęƽ ØɒƽƠ‚Ɏ‚Ċ‚Ńƽ ǑŃÅ ĺĠØƽØŃ ƧĠ«Ę žØĠ ƠØʂƠžØĠƽØŃ Ƨ«ĘŐŃ ĺ‚ı ĺØĘƠØƠØ tŐ«ĘØŃ ı‚ŃĊ ĠŃ ÅĠØ Njäý ĺNj ĊƠŐčØ _ǑĠƽØ Ġĺ ɝɐŗıóƽØŃ _ƽŐ«į ØĠŃ¿ ÅĠØ ‚ž şýƉɡɡɡ ǑƠŐ žƠŐ C‚«Ęƽ ɝǑ ʂžØŃ ĠƧƽƉ ĠØ _ǑĠƽØ ɎØƠóǗĊƽ ǗžØƠ ØĠŃØŃ ØĠĊØŃØŃ ǑóɝǑĊ ǑŃÅ ØƠóǗııƽ ƧŒĺƽıĠ«ĘØ _Ġ«ĘØƠĘØĠƽƧƧƽ‚ŃłƠÅƧ¿ ÅĠØ ØƧ žƠ‚Ǒ«Ęƽ¿ Ǒĺ ‚Ǒ«Ę _ƽ‚‚ƽƧĊŒƧƽØ ǑŃƽØƠɝǑžƠĠŃĊØŃƉ ƙ‚Ƨ įŐŃŃĝ ƽØŃ ɐĠƠ óƠǗĘØƠ ŃĠ«Ęƽ žĠØƽØŃƚ¿ Ƨ‚Ċƽ ‚ıįɐĠƽɝƉ ØƧʂıž ʂžØ ÅØƠ ØƽƠØĠžØƠ ÅĠØ ɝɐŗıóƽØ ƽ‚ĊØ Å‚ɝǑ ĊØž‚«ĘƽØƽ¿ ‚ıƧ ƧĠ«Ę ÅĠØ +ØıØĊØŃĘØĠƽ žŐƽƉ 9Øƽɝƽ įŗŃŃØ ĺ‚Ń ‚Ǒ«Ę ÅØŃ ‚ŃÅØƠØŃ =ǑɒǑƧĘØƠĝ žØƠĊØŃ ÅØƠ _ƽ‚Åƽ łƧ t‚ƧƧØƠ ƠØĠ«ĘØŃƉ ƙØƠıĠŃ ĠƧƽ ØĠŃØƠ ÅØƠ ʌƠƽØƧƽØŃ -ŐƽØıĺŒƠįƽØ ÅØƠ tØıƽƚ¿ Ƨ‚Ċƽ ÅĠØ XƠØƧƧØóƠ‚ǑƉ ĠØ +ŒƧƽØ ĠĺĺØƠ ɐĠØÅØƠ ɝǑ ǗžØƠƠ‚Ƨ«ĘØŃ ǑŃÅ ØĠŃØ žØƧŐŃÅØƠØ ƽĺŐĝ ƧžĘŒƠØ ɝǑ įƠØĠØƠØŃ¿ ƧØĠ ÅØƧʂıž ØĠŃ AǑƧƧƉ ĺɎ

‹ EORRPLPDJHV

"?

0LW XQV ILQDQ]LHUW 4XDUWLHU /XLVHQSDUN 1HXEDX HLQHV JDQ]KHLWOLFKHQ 6WDGWTXDUWLHUV ]ZLVFKHQ 0LWWH XQG .UHX]EHUJ DP HKHPDOLJHQ *UHQ]VWUHLIHQ :RKQXQJHQ

 (LJHQWXPVZRKQXQJHQ 0LHWZRKQXQJHQ

Q HLQHQ 6LH VXFKH U" QJVSDUWQH )LQDQ]LHUX XQV DQ 6LH 6SUHFKHQ   

*UXQGVWFNVIOlFKH TP

EHUOLQHUVSDUNDVVHGHLI

6WHOOSOlW]H

 7LHIJDUDJHQVWHOOSOlW]H PLW (0RELOLW\$QVFKOXVV

4XDUWLHUV DXVVWDWWXQJ

HLJHQH .LWD &RQFLHUJH6HUYLFH *ODVIDVHUDQVFKOXVV IU VFKQHOOHV ,QWHUQHW XQG JUR‰]JLJH DXWRIUHLH *UQDQODJHQ

:HQQ·V XP *HOG JHKW

 %HUOLQHU 6SDUNDVVH


28 BERLIN

IMMOBILIEN ZEITUNG 16.5.2019, Ausgabe 20/2019

Kreuzberger Mischung, vertikal gestapelt Berlin. Nur ein paar hundert Meter östlich vom Potsdamer Platz entfernt könnte der Neubau für ein Wohnhochhaus entstehen. Das WoHo Kreuzberg soll ein Experiment werden: Bewohner aller Einkommensklassen will der lokale Entwickler UTB in verschiedenen Wohnmodellen von der Baugruppe bis zum geförderten Mietwohnungsbau unter einem Dach vereinen. Das Konzept steht und das Grundstück ist gesichert. Nur Baurecht für den Wohnturm gibt es noch nicht.

D

ass es so etwas mitten in der Stadt erklärt Bestgen. So wie entlang einer Straße mal Häuser mit Eigentumswohnungen, Sozialnoch gibt! Auf dem Grundstück wohnungen oder frei finanzierten Mietwohan der Schöneberger Straße, wo nungen mit genossenschaftlichen Gebäuden das WoHo gebaut werden soll, oder Baugruppenprojekten oder gewerblihaben noch ein paar Schrauber ihre Werkchen Nutzungen wechseln, soll es auch im stattbuden und basteln an Autos und MotorWoHo einen Mix von Wohnungen in unterrädern. An diesem Ort scheint die Zeit stehen schiedlichen Preisklassen und Typen geben. geblieben zu sein. Vom Trabi im LeopardenFür gewerbliche Nutzungen könnte der look, der in der Einfahrt parkt, mal abgeseSockel Platz bieten, der hen, weht hier noch das nach den derzeitigen Flair vom alten WestOben Reiche und unten Entwürfen die Berliner berlin. Dort gab es auf Arme? Nicht im WoHo Traufhöhe aufnimmt. Nachkriegsbrachen in Hier schweben Bestgen zentralen Lagen reichbeispielsweise eine Kita mit eigenem Außenlich Platz für solche wilden Konglomerate, die bereich vor, eine Kiezkantine, aber auch früher den Charme Berlins ausgemacht Coworking-Spaces oder Ateliers. „Im WoHo haben. Doch damit ist Schluss, seit Berlin wie wird es keinen Concierge geben, der Besuverrückt wächst und jeder provisorisch cher wegbeißt“, verspricht er. Vielmehr soll genutzte Flecken zugebaut wird. ein Haus entstehen, das alle im Quartier einSo sind auch die Tage der Schrauber an lädt, sich dort aufzuhalten. der Schöneberger Straße gezählt. Denn neu Ganz oben auf das Dach des etwa 103 m gebaut wird auf dem 3.000 m2 großen Grundstück in Zukunft so oder so, wenn vielleicht hohen Gebäudes ist deshalb ein Café mit Ausauch kein Hochhaus. Für die Fläche gibt es sichtsterrasse geplant, denn nicht nur die bereits einen Bauvorbescheid für einen künftigen Bewohner sollen den grandiosen gewerblichen Sechsgeschosser. Und vermutAusblick über die Stadt erleben können. Bei lich wäre hier schon längst etwas gebaut worden verschiedenen Wohntypologien will den, hätte nicht eines Tages Thomas Bestgen Bestgen ebenfalls für eine gemischte Struktur beim Eigentümer des Grundstücks auf der sorgen: „Wir wollen alle mit hoch nehmen Matte gestanden. Bestgen, Geschäftsführer und nicht oben die Reichen und unten die des Kreuzberger Projektentwicklers und BauArmen wohnen lassen“, sagt er. Sozialwohträgers UTB, will an diesem Standort einen nungen werde es deshalb auch in den oberen Feldversuch starten. Ein Hochhaus mit ca. 30 Etagen geben und Eigentumswohnungen Etagen und 20.000 m2 BGF könnte dort nach auch weiter unten. Genossenschaftliches seiner Vorstellung aus dem Boden wachsen. Wohnen werde ebenso möglich sein wie die Es solle kein Wohnturm in „monostrukturierBeteiligung am Projekt als Baugruppe, außerter Bauträgerbeliebigkeit“ werden, sondern dem sind Wohnungen für soziale Träger ein Hochhaus, das den durchmischten sowie frei finanzierte Mietwohnungen vorgeKreuzberger Kiez in der Vertikalen abbildet, sehen. In den Wohnetagen, die oberhalb des

Sockels liegen, werden ohnehin alle Wohnungen Weitblick bieten. Die nächsten Hochhäuser vom Potsdamer Platz oder der Turm vom Postscheckamt befinden sich weit genug entfernt, um nicht die Aussicht zu versperren. Was das WoHo zudem von anderen Hochhäusern unterscheiden soll, sind großzügig angelegte Gemeinschaftsflächen, die von allen Bewohnern bespielt werden können. Sechs zweigeschossige Begegnungszonen mit vorlagerten Terrassen sind momentan im gesamten Gebäude geplant. Hier kann gemeinsam gefeiert, gespielt oder gegessen werden. Mit diesen Bereichen will Bestgen der für Hochhäuser typischen Anonymität vorbeugen. Wie die Gemeinschaftsräume letztlich genutzt werden, hängt von den künftigen Bewohnern ab. „Es ist wichtig, nicht jede Fläche schon in der Planungsphase mit einer Nutzung zu belegen, damit sich unter Beteiligung der späteren Bewohner nachbarschaftswirksame Nutzungen entwickeln können“, sagt Bestgen und versichert: „Wir können als privater Entwickler so eine gute Durchmischung herstellen.“ Auch finanziell würde sich eine solche Mischnutzung rechnen, ist Bestgen überzeugt. Mit teureren Eigentumswohnungen könnten etwa preiswertere Wohnungen querfinanziert werden. Der gelernte Genossenschaftskaufmann rechnet mit Investitionen im oberen zweistelligen Millionenbereich, die zusammen mit Finanzierungspartnern wie der Umweltbank gestemmt werden könnten. Bei Wohnhochhäusern im Luxussegment würden die Margen mit jeder Etage nach oben getrieben. „Für eine nachhaltige Entwicklung braucht es aber einen Verzicht auf Gewinnmaximierung“, erklärt Bestgen. Jemand der freiwillig auf mögliche Gewinne verzichtet, gibt es solche Gutmenschen wirklich? Bestgen kann zumindest glaubhaft machen, dass er so jemand sein könnte. Seine Ausbildung hat er als Bankkaufmann bei einer Genossenschaftsbank gemacht. Vom Genossenschaftsmodell ist er seither überzeugt. Bevor er begann, für andere Häuser zu sanieren und Projekte zu entwickeln, war er selbst Mitbegründer einer Genossenschaft im Kreuzberger Bergmannkiez. Die damaligen Bewohner eines Grün-

Die zusammengewürfelten Buden der Autoschrauber an der Schöneberger Straße werden bald verschwunden sein. Dort soll das WoHo gebaut werden. Quelle: Immobilien Zeitung, Urheberin: Martina Vetter

ANZEIGE

derzeitaltbaus taten sich zusammen, um das Gebäude zu erwerben, und sanierten ihr Haus in eigener Regie. Seit dieser Zeit hat Bestgen gemeinsam mit anderen viele Projekte realisiert, die andere Wege der Stadtentwicklung erproben. Zum Beispiel das Stadtquartier Friesenstraße, ein 19.000 m2 großes Areal zwischen Friesenstraße und Columbiadamm. Neun Baugruppen, zwei Bauträger und eine Genossenschaft haben hier Wohnhäuser errichtet. An der Seite zum Columbiadamm entstanden zudem mehrere Gebäude von Kreuzberger Unternehmen. Bestgens Firma UTB hat dort ihren Sitz. Am Besprechungstisch in seinem Büro zeigt der Firmenchef den aktuellen Planungsstand für das Wohnhochhaus. Geboren wurde die Idee für das Projekt auf einer Veranstaltung der Bundesstiftung Baukultur im Herbst 2015. Bei den Ettersburger Gesprächen ging es unter anderem um das Thema Flächenverdichtung und Bestgen ließ daraufhin die Frage nicht mehr los, wie man die Qualitäten, die ein Quartier in der Horizontale bietet, in die Vertikale bringen kann. Einen Partner für die Realisierung eines Hochhauses fand Bestgen in dem Büro von gmp Architekten, die ebenfalls in Ettersburg dabei waren. Das 1965 von Meinhard von Gerkan und Volkwin Marg gegründete Büro aus Hamburg verfügt nämlich im Gegensatz

Das Rendering zeigt, wie die Idee für das WoHo umgesetzt werden könnte. Mit den weiteren Planungen wird sich das Gebäude noch verändern. Quelle: gmp Architekten

zu UTB über reichlich Erfahrung im Hochhausbau und die Planer hatten Lust, das unkonventionelle Projekt zu begleiten. Das geeignete Grundstück für das Vorhaben spürte Bestgen in der Schöneberger Straße auf und begann erstmals 2016 seine Projektidee bei der damaligen Senatsverwaltung für Stadtentwicklung vorzustellen. In Senatsbaudirektorin Regula Lüscher fand er eine Unterstützerin. Auf der diesjährigen Mipim gehörte das WoHo zu den Vorzeigeprojekten aus der Hauptstadt. Beim Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg hat Bestgen ebenfalls seinen Fuß in der Tür. Derzeit werde ein städtebauliches Gutachten für das Vorhaben erstellt. Danach soll der Entwurf im Baukollegium vorgestellt werden. Läuft alles gut, könnte der Bezirk den Beschluss zur Aufstellung eines Bebauungsplans fassen. Und was, wenn das Vorhaben keine Akzeptanz findet? Bestgen zuckt die Schultern: „Wie haben keinen Druck“, sagt er. „Wenn es kein Baurecht für das Hochhaus gibt, geben wir das Grundstück wieder an den Eigentümer zurück.“ Das sei so vereinbart. mv


BERLIN 29

IMMOBILIEN ZEITUNG 16.5.2019, Ausgabe 20/2019

Der Kudamm-Fürst hat seinen Hotelier fast gefunden

10.000 m2 Terrasse schaffen die Bauherren hoch über den Dächern der westlichen Innenstadt. Im Hintergrund als kurzer Stummel neben den weißen Türmen am Bahnhof Zoo: die im Zweiten Weltkrieg zerbombte Gedächtniskirche. Quelle: Cells Bauwelt GmbH

Berlin. Erstaunt legt manch ein Berliner den Kopf in den Nacken. Auf dem Hinterhof des ehemaligen Kudamm-Karrees steht ein Hochhaus. Der Turm prangt dort zwar bereits seit 1974. Doch wahrgenommen wird er erst, seitdem drumherum kein Stein mehr auf dem anderen steht, um Platz für den Bau des 500 Mio. Euro teuren Geschäftszentrums Fürst zu schaffen.

V

on morgens früh bis abends spät haben sich Bauarbeiter durch Unmengen von Beton gewühlt. Der 45 Jahre alte verwinkelte Block zwischen Kurfürstendamm, Uhland-, Knesebeck- und Lietzenburger Straße mit seinen trostlosen Gängen, verlassenen Läden, verwaisten Büros und obskuren Kneipen ist weitgehend Geschichte. Stattdessen errichtet der Entwickler und Investor Cells Bauwelt aus München bis zum Jahr 2022 rund 97.000 m2 vermietbare Gewerbefläche. „Das Fürst verbindet die Nutzungsarten Büro (47.000 m2), Hotel (9.000 m2), Gastronomie (3.300 m2), Einzelhandel (16.500 m2), Kultur und Unterhaltung (7.500 m2), Fitness (6.600 m2) und Kinderbetreuung (1.200 m2) “, schnurrt CellsChef Norman Schaaf routiniert herunter. Entspannt sitzt der 51 Jahre alte Entwickler im 21. Stock des so lange versteckten Hochhauses und lässt sich von Mietinteressenten anrufen. Der Turm wird von innen ganz umgemodelt. Wie das einmal aussehen könnte, hat Schaaf

Schemel unter, der damit scheinbar an einem virtuell darstellen lassen. Wie ein kleiner durchdesignten Schreibtisch sitzt – vor Junge strahlt der gestandene Entwickler, bodentiefen Fenstern mit Blick über die Stadt, wenn er im ollen Turm auf früher einmal während real immer noch senfgelbe Farbe blauem, abgenutztem Teppichboden steht, von der Wand blättert. „Das ist aber nicht seinen Besuchern eine Brille auf die Nase und zum Spielen da“, erklärt der stolze Chef. StattJoystick in die Hand drückt und die zukünfdessen gingen die tige Herrlichkeit virtuell Architekten durch ihre in 3D erkunden lässt. Fressmeile passt eh besser „virtuelle Realität“ und Gekonnt führt er „jetzt als Spielbank stellten fest: „Hey, die einen Schritt links, zwei Türen sind viel zu niedSchritte rechts, Vorsicht rig.“ An diesem Punkt der Planung ist es kein da ist eine reale Wand“, durchs zukünftige Problem, sie größer zu machen. Auch der Atrium, in den Fahrstuhl, in die Büros. „ZelVermarktung mag das auf die Beine helfen. lenbüros oder Großraum?“ Ein Klick auf der Der Vertrag mit dem Betreiber des VierTastatur und die Wände verschwinden. Sterne-plus-Hotels mit 155 Zimmern, vier Geschwind schiebt er dem Gast einen alten

Konferenzräumen und Platz für 300 Personen steht kurz vor der Unterschrift. „Nach vielen Gesprächen sind noch zwei Bewerber übrig“, lacht Schaaf. „Der bessere wird gewinnen.“ Die Gespräche mit der Berliner Spielbank sind dagegen eingeschlafen, zuckt er die Schultern. Dadurch passen mehr Büros und eine hochwertige Fressmeile ins Haus. „Passt sowieso besser“, findet der Entwickler. Die Herberge, das Theater sowie Geschäfte, Restaurants, Büros, die Kita und das Fitnessstudio sind Teil des zweiten Bauabschnitts, für den jetzt die Genehmigung vorliegt. Die erste Tranche entlang der Uhlandstraße mit rund ein Fünftel des Projektvolumens ist bis auf zwei kleine Läden

vermietet und Ende des Jahres fertig. Größter Nutzer ist der Coworkinganbieter rent24. Der Schreibtischvermieter Robert Bukvic hat einen Vertrag über 7.000 m2 Büro plus 2.000 m2 Terrasse unterschrieben. Fürst haben die Bauherren das Vorhaben getauft, weil der Name an die Lage am Kurfürstendamm anknüpft, vor allen Dingen aber, lacht Schaaf verschmitzt, weil das englischsprachige Ausland First (Erster) sagt. Jahrelang haben sich wechselnde Investoren am Prachtboulevard Kurfürstendamm die Zähne ausgebissen, bis Schaaf das Karree bzw. die GesellschaftMars PropCo 1 mit Sitz in Luxemburg für dem Vernehmen nach 150 Mio. Euro erworben hat. gg

ANZEIGE

Energiemanagement 4.0 für die nachhaltige Stadt Das Land Berlin hat sich zum Ziel gesetzt, die Energieversorgung der Landesliegenschaften bis 2030 CO2-neutral zu gestalten. Einen wichtigen Beitrag zum Erreichen dieses Zieles leisten kleine clevere Kisten in den Kellern, welche die Wärmeversorgung digital steuern.

Digital zur Wärmewende

Wärmesteuerung mit System

Wir alle wollen eine klimaneutrale Zukunft. Doch was müssen wir dafür tun? Mit Fokus auf den Wärmesektor bedeutet dies neben einer CO2-ärmeren Energieerzeugung auch die intelligente Steuerung der Wärmeversorgung. Wärme Smart Meter helfen dabei. Sie verbessern die Energieeffizienz und helfen Kosten zu senken.

„Smart Meter“ heben das gesamte Energiemanagement auf ein neues Level. Alle 15 Minuten senden sie hausbezogene Wärme-Verbrauchsdaten wie Temperatur, Druck und Durchflussmenge per GMS-Signal an die Vattenfall-Wärmeleitwarte. Das ermöglicht eine effizientere Steuerung des gesamten Fernwärmesystems. Die gewonnenen Daten helfen defekte Zähler zu erkennen und Störungen zu analysieren.

Im Keller zu Hause: Smart Meter CO2 können Sie sich sparen Der „Startschuss“ für die digitale Zukunft der Fernwärme in Berlin fiel im Keller des Roten Rathauses. Mit der Inbetriebnahme des ersten fernauslesbaren Wärmezählers setzte die Politik ein deutliches Zeichen. Doch nicht nur die Heizungskeller der öffentlichen Einrichtungen werden zunehmend von den cleveren Kisten bevölkert. Auch Industrie, Handel und Wohnungswirtschaft setzen auf eine intelligente Steuerung ihres Wärmeverbrauchs.

Auch für den Kunden hat die transparente Darstellung des Wärmeverbrauchs große Vorteile. Die Daten vereinfachen nicht nur die Abrechnung und Störungsanalyse. Smart Meter-Kunden der Wärme Berlin haben die Möglichkeit, ihre aktuellen Verbrauchs- und Leistungsdaten in Echtzeit einzusehen. Somit sind sie auch eine valide Basis für individuelle energetische Optimierungen und Gebäudesanierungen. Jeder installierte Smart Meter ist ein Baustein auf dem Weg zu Berlins großem Ziel: Klimaneutralität bis 2050.

Einfach, übersichtlich, energiesparend: Das Kundenportal der Wärme Berlin www.wärme.berlin/portal

www.wärme.berlin


ǂɡ \=/C

/AAG/=/C ~/chC+ şƳƉýƉNjɡşņ¿ ǑƧĊ‚žØ NjɡƷNjɡşņ

ƙØĺŐįƠ‚ƽĠØ ĠƧƽ ɝɐ‚Ơ ĺǗĘƧ‚ĺ¿ ‚žØƠ ‚Ǒ«Ę ØĠŃ Ƨ«Ęı‚ĊØŃÅØƧ ƠĊǑĺØŃƽƚ ØƠıĠŃƉ AĠƽ ɐØĠ«Ę ó‚ııØŃÅØƠ ıǑƧØ¿ Ƨ«ĘĠ«įØĺ XǑııǑŃÅØƠ¿ įтııƠŐƽØĺ =ĠžžØŃƧƽĠóƽ ǑŃÅ ‚ııØƠžØƧƽØƠ =‚ǑŃØ ØĺžóŒŃĊƽ ØƠıĠŃƧ _ØтƽƧž‚ǑÅĠƠØįƽŐƠĠŃ \ØĊǑı‚ =ǗƧ«ĘØƠ ɝǑĺ +ØƧžƠŒ«ĘƉ cƠØóóžǑŃįƽ ĠƧƽ ĠĘƠ ĊØƠŒǑĺĠĊØƧ ǗƠŐ Ġĺ şąƉ _ƽŐ«į ÅØƠ ‚ǑɎØƠɐ‚ıƽǑŃĊ ĺĠƽ ǑŃɎØƠž‚Ǒž‚ƠØĺ ıĠ«į ǗžØƠ ØĠŃØ _ƽ‚Åƽ¿ ĠŃ ÅØƠ ĺĠƽ ĠĺĺØƠ ʌƠƽØƠØŃ ‚ŃłĊØŃ ǗžØƠ _ƽ‚ÅƽĊØƧƽ‚ıƽǑŃĊ¿ ؞‚ǑǑŃĊƧžıŒŃØ¿ +ƠǑŃÅƧƽǗ«įØ¿ AĠƽžØƧƽĠĺĺǑŃĊ ǑŃÅ X‚ƠƽĠɝĠž‚ƽĠŐŃ ĊØƧƽƠĠƽƽØŃ ɐĠƠÅƉ cŒĊıĠ«ĘØƠ 9՞ ÅØƠ ýƮĝĭŒĘƠĠĊØŃ Ơ«ĘĠƽØįƽĠŃ ĺĠƽ _«ĘɐØĠɝØƠ tǑƠɝØıŃ» ØĠ ÅØƠ +ØƧƽ‚ıƽǑŃĊ ÅØƠ _ƽ‚Åƽ ĺŗĊıĠ«ĘƧƽ ɎĠØıØ ØƠıĠŃØƠ ĺĠƽɝǑŃØĘĺØŃƉ rĠØıØ¿ ŃĠ«Ęƽ ‚ııØƉ ØŃŃ Å‚Ƨ ĊØĘƽ ŃĠ«Ęƽ¿ ĺ‚«Ęƽ =ǗƧ«ĘØƠ ÅØǑƽıĠ«ĘƉ hŃÅ ‚Ǒ«Ę AĠƽžØƧƽĠĺĺǑŃĊ ʂƽ ƧØĠŃØ +ƠØŃɝØŃƉ ¡m 즡 ìm–m¡¼ ¡ ÒÜå¡dm¡–A¡m¡ mÒ¶ÎEZŠm¡ ŠAÜ mƍ¡Ò 0m¡AÜÒPAådÎm•Ü¦Î¡ /må–A èÒZŠmÎ ¸ìmÎÜm 즡 ÎmZŠÜÒ¹ œÜ å¡óEŠ–m¡ mÜm–Üm¡ A¡ dm¡ PmÒÜm¡ dmm¡ zèÎ dAÒ mœm¡ÒZŠAzÜҶΦ”m•Ü AåÒ dmÎ 0ÜA܍Ò܍• mÎ塁m¡¼ mÜóÜ ÒÜ dmÎ :m zèÎ dm¡ mPAå塁Ҷ–A¡ mmP¡mܼ .åm––m` ?åÒAœœm¡•å¡zÜ mƍ¡ ma 4ΊmPmÎ` –mœm¡Ò :mÒm

ƧØĘØŃ _ĠØ ÅĠØ +ƠØŃɝØŃ ɎŐŃ AĠƽžØƧƽĠĺĺǑŃĊ ǑŃÅ X‚ƠƽĠɝĠž‚ƽĠŐŃƔ tĠØ ƧØƽɝØŃ _ĠØ ØĠŃØŃ _«ĘıǑƧƧžǑŃįƽ ǑŃƽØƠ ŃÅıŐƧÅĠƧįǑƧƧĠŐŃØŃƔ !őĩb¸†Ĥm Ƨ ĠƧƽ ǑŃƧØƠ ~ĠØı¿ ĺŗĊıĠ«ĘƧƽ ɎĠØıØ ĺĠƽĝ ɝǑŃØĘĺØŃ¿ ‚žØƠ ‚ııØ ɐØƠÅØŃ ɐĠƠ ŃĠØ ɝǑóƠĠØĝ ÅØŃƧƽØııØŃƉ /«Ę žıŒÅĠØƠØ ĠĺĺØƠ łóǗƠ¿ Ƨ‚«ĘıĠĝ «ĘØ ;ƠĠƽĠį ‚ǑóɝǑĊƠØĠóØŃ¿ ÅŐ«Ę Ń‚ƽǗƠıĠ«Ę ʂƽ ‚ııØƧ ƧØĠŃØ +ƠØŃɝØŃƉ hŃÅ» tĠƠ ı؞ØŃ ĠŃ ØĠŃØƠ ØĺŐįƠ‚ƽĠØƉ ØƠǗ«įƧĠ«ĘƽĠĊƽ ɐØƠÅØŃ ĺǗƧƧØŃ ‚Ǒ«Ę ÅĠØ /ŃƽØƠØƧƧØŃ ÅØƠĭØŃĠĊØŃ¿ ÅĠØ įØĠŃØ ~ØĠƽ¿ ;Ơ‚óƽ ŐÅØƠ AŗĊıĠ«ĘįØĠƽ ʂžØŃ¿ ƧĠ«Ę łǑĝ ØƠʂóƽ ‚Ń ƧŐı«ĘØŃ ĠƧįǑƧƧĠŐŃƧžƠŐɝØƧƧØŃ ɝǑ žØƽØĠıĠĊØŃƉ Cm žØƠ ɐĠØ žØƽØĠıĠĊØŃ _ĠØ ÅĠØƔ !őĩb¸†Ĥm nžØƠ łƧ X‚Ơı‚ĺØŃƽƉ ŐƠƽ ƧĠƽɝØŃ ÅĠØ ĊØɐŒĘıƽØŃ rŐıįƧɎØƠƽƠØƽØƠƉ _Ő Ę‚žØŃ ɐĠƠ ØƧ ɝǑĺ ØĠƧžĠØı ‚Ǒ«Ę žØĠ ÅØƠ CØǑĊØƧƽ‚ıƽǑŃĊ ÅØƠ ØƠıĠŃØƠ AĠƽƽØ ĊØĺ‚«ĘƽƉ

ÏÏáW¾È¾†Ö C†¾ĽŎÖ­m )Ơ‚Ǒ =ǗƧ«ĘØƠ¿ žØĠ ŗóóØŃƽıĠ«ĘØŃ rØƠ‚ŃƧƽ‚ıƽǑŃĊØŃ Ǒĺ ‚ǑɎŐƠʂĝ žØŃ ŐÅØƠ _ƽ‚ÅƽØŃƽɐĠ«įıǑŃĊØŃ įŐ«ĘØŃ ĺŐĝ ƽĠŐŃØŃ Ƨ«ĘŃØıı ĘŐ«ĘƉ t‚Ƨ ƽǑŃ _ĠØ¿ łĺĠƽ ÅĠØ ØƽƠŐóóØŃØŃ ŃĠ«Ęƽ ÅØŃ ĠŃÅƠǑ«į ĊØɐĠŃŃØŃ¿ ł įŐĺĺƽ žıŐč ƧŐ ØĠŃØ ƙXŐıĠƽƧ«ĘŃØžóØƚ¿ ÅĠØ žØƠĝ ƧŗŃıĠ«Ę ĭ‚ ŃĠ«Ęƽ ÅƠǑŃƽØƠ ıØĠÅØŃ ĺǑƧƧ ǑŃÅ ĺĠ«Ę ǗžØƠ ÅØŃ =ŗóóØı ž‚ıžĠØƠØŃ ɐĠııƔ 1†­ŎÈE !őĩb¸†Ĥm ĘƠıĠ«ĘįØĠƽ¿ rØƠƽƠ‚ǑØŃ Ƨ«Ę‚óĝ óØŃ¿ ƠØÅıĠ«Ę ƧØĠŃ¿ ÅĠØ AØŃƧ«ĘØŃ óƠǗĘ ĺĠƽŃØĘĝ ĺØŃ¿ ɝǑĘŗƠØŃ¿ ĠĘƠØ ŃĊƧƽØ¿ ĠĘƠØ _ŐƠĊØŃ ØƠŃƧƽ ŃØĘĺØŃƉ hŃÅ įØĠŃØ ıØØƠØŃ rØƠƧžƠØ«ĘǑŃĊØŃƉ

Ƨ«ĘıĠĺĺØƠ ĠƧƽ ØƧ ‚žØƠ¿ rØƠƽƠ‚ǑØŃ ɝǑ ɎØƠĝ ƧžĠØıØŃƉ /«Ę óƠ‚ĊØ ĺĠ«Ę ÅØƧʂıž žØĠ ĭØÅØĺ rØƠó‚ĘƠØŃ» tĠØ į‚ŃŃ Ġ«Ę ĠŃ ÅĠØƧØĺ ƧžØɝĠØııØŃ )‚ıı ÅĠØ AØŃƧ«ĘØŃ ɎŐƠ GƠƽ ĺĠƽ ĠŃ ÅĠØ rØƠ‚Ńƽĝ ɐŐƠƽǑŃĊ ŃØĘĺØŃƔ tĠØ į‚ŃŃ Ġ«Ę ÅØĺ¿ ÅØƠ Ƨ«ĘŐŃ Å‚ ĠƧƽ¿ ØĠŃØŃ AØĘƠɐØƠƽ ŐÅØƠ C‚«Ęĝ ƽØĠıƧ‚ǑƧĊıØĠ«Ę žĠØƽØŃƔ

Cm «ĘƉ t‚Ƨ žĠØƽØŃ _ĠØ ÅØŃŃ ĭØĺ‚ŃÅØĺ¿ ÅØƠ т«Ę ÅØĺ ‚Ǒ /ĘƠØƧ -‚ǑƧØƧ ɐØŃĠĊØƠ _ŐŃŃØ ‚Ǒó ÅØĺ ‚ıįŐŃ Ę‚ƽƔ !őĩb¸†Ĥm ~Ǒь«ĘƧƽ ØĠŃĺ‚ı» ĘƠıĠ«ĘįØĠƽƉ ;ı‚Ơ Ƨ‚ĊØŃ» ƙ9‚¿ _ĠØ Ę‚žØŃ ‚Ǒó /ĘƠØĺ ‚ıįŐŃ Ń‚«Ę ÅØĺ ‚Ǒ ǑŃƧØƠØƧ -‚ǑƧØƧ ɐØŃĠĊØƠ _ŐŃŃØƉ Cm ‚Ƨ įıĠŃĊƽ¿ ĺĠƽ rØƠı‚Ǒž¿ Øƽɐ‚Ƨ ǑŃĊØóŒĘƠ hŃŠłƧ ĠƧƽ žØƧƽĠĺĺƽ ŃĠ«Ęƽ Ƨ«ĘŗŃƉ žØƠ ǑŃÅ Ƨ«Ęɐ‚ĺĺĠĊƉ -‚žØŃ _ĠØ óǗƠ X‚ƠƽĠɝĠž‚ƽĠŐŃ ɐĠƠ Ƨ«Ę‚óóØŃ ‚Ǒó ÅØĺ ǑŃÅ AĠƽžØƧƽĠĺĺǑŃĊ ƧŐ +ƠǑŃÅƧƽǗ«į ɝǑĺ ØĠĝ Øƽɐ‚Ƨ ɐĠØ ØĠŃØŃ tØƠįĝ rØƠƽƠ‚ǑØŃ¿ ĘƠıĠ«ĘįØĠƽƉ ƧžĠØı Xı‚ƽɝ óǗƠ įıØĠŃØ ɝØǑĊį‚ƧƽØŃƔ +ØĊØŃıØĠƧƽǑŃĊ +ŒƠƽØŃ¿ ÅĠØ ÅØŃ AĠØƽØĝ !őĩb¸†Ĥm Ɓı‚«ĘƽƄ tØŃŃ Ġ«Ę ÅĠØ X‚ƽØŃƽıŗƧǑŃĊ ƠĠŃŃØŃ ǑŃÅ AĠØƽØƠŃ ɝǑƠ ʌƽƽØ¿ ɐŒƠØ Ġ«Ę žØƠǗĘĺƽƉ žØƠ ŃØĠŃ¿ žØłǑØƠĝ rØƠóǗĊǑŃĊ ƧƽØĘØŃƉƚ GÅØƠ ØĠŃØŃ ‚ŃÅØƠØŃ¿ ɎĠØıĝ ıĠ«ĘØƠɐØĠƧØ ĊĠžƽ ØƧ įØĠŃ ĠĺĺØƠ óǑŃįƽĠŐŃĠØƠØŃĝ ıØĠ«Ęƽ ‚Ǒ«Ę ŃǑƠ įıØĠŃØŃ AØĘƠɐØƠƽƉ ÅØƧ tØƠįɝØǑĊƉ tĠƠ ƧĠŃÅ ‚žØƠ łžØĠ¿ =ØĠƽıĠŃĠØŃ ǑŃÅ _ƽ‚ŃłƠÅƧ óǗƠ ǗƠĊØƠžØƽØĠıĠĊǑŃĊØŃ Ġĺ Cm ;ŐŃįƠØƽ ƧĠŃÅ _ĠØ Å‚žØĠ¿ AĠƽžØƧƽĠĺĺǑŃĊ =‚ŃÅ ØƠıĠŃ ɝǑ óŐƠĺǑıĠØƠØŃƉ ØƠ XƠŐɝØƧƧ ĠƧƽ ǑŃÅ AĠƽĊØƧƽ‚ıƽǑŃĊ óǗƠ łƧ -‚ǑƧ ÅØƠ _ƽ‚ƽĠƧƽĠį ó‚Ƨƽ ‚žĊØƧ«ĘıŐƧƧØŃƉ ‚Ǒó ÅĠØ ØĠŃØ ɝǑ ƧƽØııØŃƉ +ØĺØĠŃƽ ĠƧƽ ØĠŃ ĘŐóóĝ ŃǑŃĊƧıŐƧ ĘØƠǑŃƽØƠĊØįŐĺĺØŃØƠ ƠĠØƧĠĊØƠ Xı‚ƽĝ Cm tĠØ ĊØĘØŃ _ĠØ ‚ıƧŐ ɎŐƠƔ ƽØў‚Ǒ Ġĺ -ØƠɝØŃ ÅØƠ _ƽ‚Åƽ¿ ÅĠƠØįƽ ‚ĺ !őĩb¸†Ĥm +‚Ńɝ ɐĠ«ĘƽĠĊ ĠƧƽ» ;ØĠŃØ Xı‚ŃǑŃĊØŃ žØƠǗĘĺƽØŃ ıØɒ‚ŃÅØƠžı‚ƽɝƉ =‚ŃĊØ ~ØĠƽ Ƨƽ‚Ńĝ ɎŐƠĊ؞ØŃ¿ žØĠ ÅØŃØŃ ÅĠØ ØƽƠŐóóØŃØŃ ŃǑƠ ÅØŃ ÅĠØ ~ØĠ«ĘØŃ ‚Ǒó žƠĠƧƧƉ Ő«Ę Å‚ŃŃ ĘŒŃĊĝ ŃŐ«Ę ƙ9‚ƚ ŐÅØƠ ƙCØĠŃƚ Ƨ‚ĊØŃ įŗŃŃØŃƉ ŃÅØĝ ƽØŃ ĭǑŃĊØ =ØǑƽØ Xı‚į‚ƽØ ‚Ń łƧ -‚ǑƧ ǑŃÅ ƠØƠƧØĠƽƧ ĠƧƽ ØƧ ‚žØƠ ĊØтǑƧŐ ɐĠ«ĘƽĠĊ¿ ŐóóØŃ¿ óŐƠÅØƠƽØŃ \ŒǑĺØ óǗƠ ;ǑŃƧƽ¿ ;ǑıƽǑƠ¿ ĠıÅǑŃĊ ØĘƠıĠ«Ę ǑŃÅ ÅØǑƽıĠ«Ę ‚ĺ ØĊĠŃŃ ɎŐŃ ØƽØĠıĠĝ ǑŃÅ +ØóıǗ«ĘƽØƽØƉ C‚«Ę ı‚ŃĊØŃ AǗĘØŃ ĠƧƽ ĊǑŃĊƧɎØƠó‚ĘƠØŃ ɝǑ Ƨ‚ĊØŃ¿ ɐØı«ĘØ /ŃʂıƽØ ĭØƽɝƽ ÅØƠ tØĊ óǗƠ ØĠŃ ؞‚ǑǑŃĊƧžı‚ŃɎØƠĝ ɎØƠʂŃÅØıž‚Ơ ƧĠŃÅ ǑŃÅ ɐØı«ĘØ ŃĠ«ĘƽƉ ‚Ƨ ó‚ĘƠØŃ ĊØ؞ŃØƽƉ tĠØ Ę‚žØŃ _ĠØ ØƧ ĊØƧ«Ę‚óóƽ¿ į‚ŃŃ ɝǑ Ƨƽ‚ƠįØŃ tĠÅØƠƧƽŒŃÅØŃ óǗĘƠØŃƉ CŐ«Ę óǗŃó žŐƽØŃɝĠØııØ ‚ǑĘØƠƠØŃ óǗƠ ØĠŃØŃ

"?

CØǑƧƽ‚Ơƽ ÅØƧ ;ŐĺžıØɒØƧ ǑŃƽØƠ ØĠŃØŃ -Ǒƽ ɝǑ žØįŐĺĺØŃƔ !őĩb¸†Ĥm /ŃÅØĺ ɐĠƠ _«ĘƠĠƽƽ óǗƠ _«ĘƠĠƽƽ ɎŐƠĊØĝ Ċ‚ŃĊØŃ ƧĠŃÅƉ ~Ǒь«ĘƧƽ ʂžØŃ ɐĠƠ ØĠŃØ ;ŐŐžØĝ Ơ‚ƽĠŐŃƧɎØƠØĠў‚ƠǑŃĊ ØƠ‚ƠžØĠƽØƽƉ ‚Ƨ įıĠŃĊƽ ɎĠØııØĠ«Ęƽ ž‚Ń‚ı¿ ĘØĠčƽ ‚žØƠ ŃĠ«ĘƽƧ ‚ŃÅØƠØƧ ‚ıƧ ‚ǑóɝǑƧ«ĘƠØĠžØŃ¿ ɐ‚Ƨ ɐĠƠ ɎŐŃØĠтŃÅØƠ ØƠɐ‚Ơĝ ƽØŃƉ +ØтǑƧŐ ɐĠ«ĘƽĠĊ» tĠƠ ʂžØŃ ƧØĘƠ óƠǗĘ ÅĠØ )ıŒ«ĘØŃ ɎØƠƽØĠıƽ¿ ‚ıƧŐ óØƧƽĊØıØĊƽ¿ ɐØƠ ɐĠØ ɎĠØıØ ŃƽØĠıØ ØƠʌıƽƉ tĠƠ ƠØÅØŃ ĘĠØƠ Ƨ«ĘıĠØčıĠ«Ę ɎŐŃ ĊǑƽ şɡɡƉɡɡɡ ĺNj ƠǑƽƽŐĊƠǑŃÅóıŒ«ĘØ ǑŃÅ ØĠŃØĺ ǂNjƉɡɡɡ ĺNj ĊƠŐčØŃ +ƠǑŃÅƧƽǗ«į ĠŃ žØƧƽØƠ ĠŃŃØƠĝ ƧƽŒÅƽĠƧ«ĘØƠ =‚ĊØƉ

ɐĠƠÅ ƧØĠŃ cØĠı ĊØƧ«ĘØŃįƽ ŐÅØƠ ƒǑØƠƧǑžɎØŃƽĠŐĝ ŃĠØƠƽƉ ‚ÅǑƠ«Ę ‚ĊĠØƠØŃ ‚ııØ óǗŃó ØƽØĠıĠĊƽØŃ ‚Ǒó ǑĊØŃĘŗĘØƉ ‚Ƨ ĠƧƽ ŃĠ«Ęƽ ŃǑƠ ɐĠ«ĘƽĠĊ¿ ƧŐŃÅØƠŃ ‚Ǒ«Ę ØŃƽƧ«ĘØĠÅØŃÅƉ Cm žØƠ ÅØƠ ĊØĺØĠŃɐŐĘıŐƠĠØŃƽĠØƠƽØ X‚Ơƽ ÅØƧ hŃƽØƠó‚ŃĊØŃƧ ɐĠƠÅ ĠƠĊØŃÅɐĠØ ǑŃƽØƠƧƽǗƽɝƽƔ !őĩb¸†Ĥm _Ġ«ĘØƠ¿ łƧ ĊØĘƽ ĭ‚ ‚Ǒ«Ę Ċ‚Ơ ŃĠ«Ęƽ ‚ŃÅØƠƧ¿ ‚žØƠ ؞ØŃ ŃĠ«Ęƽ ŃŐƽɐØŃÅĠĊØƠɐØĠƧØ ɎŐŃ ÅØŃ ǗžƠĠĊØŃ rĠØƠƉ ‚óǗƠ ĺǗƧƧØŃ ǑŃÅ ɐØƠÅØŃ ɐĠƠ ĊØĺØĠŃƧ‚ĺ )ĠтŃɝĠØƠǑŃĊƧĺŗĊĝ ıĠ«ĘįØĠƽØŃ ƧǑ«ĘØŃƉ

Cm ~ǑƠǗ«į ɝǑ ÅØŃ ɝǑь«ĘƧƽ ǑўØƽØĠıĠĊƽØŃ Cm ĠØ óƠǗĘØ rØƠƽØĠıǑŃĊ ÅØƠ )ıŒ«ĘØŃ Ę‚žØŃ ƠĠƽƽØŃƉ tĠØ Ę‚žØŃ ÅĠØ ŃƠ‚ĠŃØƠ žØĠĺ -‚ǑƧ _ĠØ ÅØƧʂıž ɎŐƠĊØŃŐĺĝ ÅØƠ _ƽ‚ƽĠƧƽĠį Ơ؂ĊĠØƠƽƔ ĺØŃ¿ Ǒĺ įØĠŃØ \‚ŃĊØĝ )ĠŃÅØŃ ÅĠØ ØƧ ĠŃ GƠÅĝ rØƠʂŃÅıǑŃĊØŃ ĠĺĺØƠ ‚Ǒó ıØĠØŃ¿ ŃƽƽŒǑƧ«ĘǑŃĊØŃ ŃǑŃĊ¿ ɝǑĊ؞‚Ǒƽ ɝǑ ɐØƠĝ ǑĊØŃĘŗĘØ óǗĘƠØŃ ǑŃÅ ØĊØĘƠıĠ«ĘįØĠƽØŃ ÅØŃ¿ ɐØĠı įØĠŃØ ƠØŃÅĠƽØĝ ɝǑ žƠŐɎŐɝĠØƠØŃƔ ĊØƽƠĠ؞ØŃØŃ /ŃɎØƧƽŐƠØŃ !őĩb¸†Ĥm 9‚¿ ‚Ǒ«ĘƉ hŃÅ Ǒĺ ĊØĺØĠŃƧ‚ĺ ØĠŃØŃ ‚ĺ tØƠį ƧĠŃÅ¿ ƧŐŃÅØƠŃ óǗŃó +ǑƽĺØŃƧ«ĘØŃƔ ƧƽŒÅƽ؞‚ǑıĠ«ĘØŃ ŃƽɐǑƠó ØƠ‚ƠžØĠƽØŃ ɝǑ įŗŃĝ !őĩb¸†Ĥm ‚Ƨ ɐŒƠØ Ń‚ƽǗƠıĠ«Ę Ƨ«ĘŗŃ¿ ‚žØƠ ÅĠØ ŃØŃƉ ĠØ Ơ«ĘĠƽØįƽØŃ ǑŃÅ Xı‚ŃØƠ žƠ‚Ǒ«ĘƽØŃ ĭ‚ AØŃƧ«ĘØŃ Ę‚žØŃ ØƠƧƽ ØĠŃĺ‚ı ƧįØžƽĠƧ«Ę ØĠŃ XƠŐĊƠ‚ĺĺƉ ‚ƠǑĺ ĺǑƧƧƽØ ‚Ǒ«Ę ĊıØĠ«Ęĝ Ơ؂ĊĠØƠƽƉ ĠØ ɐŐııƽØŃ įØĠŃØ CØǑž‚ǑƽØŃ ɎŐƠ ɝØĠƽĠĊ óØƧƽĊØıØĊƽ ɐØƠÅØŃ¿ ɐ‚Ƨ ÅĠØ ØĠŃɝØıŃØŃ ĠĘƠØƠ C‚ƧØƉ įƽØǑƠØ ‚Ǒó ĠĘƠØŃ )ıŒ«ĘØŃ ɎŐƠʂžØŃƉ ƠóŐıĊƧĝ ó‚įƽŐƠ CƠƉ Nj ɐ‚Ơ łƧ tØƠįƧƽ‚ƽƽɎØƠó‚ĘƠØŃ¿ ĠŃ Cm tĠØ Ę‚žØŃ _ĠØ ÅĠØ ØĠŃĊØó‚ŃĊØŃƔ ÅØƧƧØŃ rØƠı‚Ǒó ƧĠ«Ę ÅĠØ X‚ƠƽŃØƠ ĠĺĺØƠ žØƧƧØƠ !őĩb¸†Ĥm /ŃÅØĺ ɐĠƠ¿ ɐĠØ ĠĺĺØƠ¿ ĊØƠØÅØƽ ǑŃÅ įØŃŃØŃıØƠŃƽØŃƉ Ƨ ɐǑƠÅØŃ nžØƠØĠŃƧƽĠĺĺǑŃĝ ĊØƠǑŃĊØŃ Ę‚žØŃ ǑŃÅ ɝǑĺ ØĠƧžĠØı ÅĠØ ĊØŃ ØŃƽÅØ«įƽ ǑŃÅ ØƠƧƽØ ;ŐĺžƠŐĺĠƧƧØ ‚ǑƧĊØĝ ƠƧ«ĘıĠØčǑŃĊ ŃŐ«Ę ØĠŃĺ‚ı¿ ÅØŃ ŃƠØĊǑŃĊØŃ ıŐƽØƽƉ žØŃó‚ııƧ Ċ‚Ńɝ ɐĠ«ĘƽĠĊ» 9ØÅØ X‚ƠƽØĠ ÅØƠ ŃɐŐĘŃØƠĠŃŃØŃ ØŃƽƧžƠØ«ĘØŃÅ¿ ǗžØƠ‚Ơĝ ĺǑƧƧƽØ rØƠ‚ŃƽɐŐƠƽǑŃĊ ǗžØƠŃØĘĺØŃƉ žØĠƽØƽ ʂžØŃƉ Cm tĠØ Å‚ƧƔ !őĩb¸†Ĥm /«Ę ƧžƠØ«ĘØ ǑƉ‚Ɖ ‚Ǒ«Ę ɎŐŃ óĠтŃɝĠØıĝ ıØƠ rØƠ‚ŃƽɐŐƠƽǑŃĊƉ ;ØĠŃØĺ ÅØƠ óǗŃó X‚ƠƽŃØƠ

Cm )Ơ‚Ǒ =ǗƧ«ĘØƠ¿ ØƧ ĠƧƽ ĭ‚ ŃǑŃ į‚Ǒĺ ĺŗĊıĠ«Ę ‚ııØ ØĠŃɝǑó‚ŃĊØŃ¿ ‚Ǒ«Ę ÅØŃ ıØƽɝƽØŃ¿ ǑŃØĠŃĝ ƧĠ«ĘƽĠĊØŃ tǑƽžǗƠĊØƠ ĺĠƽɝǑŃØĘĺØŃƉ tŐ

Cm hĺ łƧ Ġĺ ;ƠĠØĊ ɝØƠžŐĺžƽØ ǑŃÅ ɎŐŃ ÅØƠ \ĝ\ØĊĠØƠǑŃĊ ŃĠ«Ęƽ ĠĺĺØƠ óØĠŃóǗĘıĠĊ ɐĠØĝ ÅØƠ ‚ǑóĊ؞‚ǑƽØ _ƽ‚ÅƽɝØŃƽƠǑĺ Ġĺ GƧƽØŃ ƽ՞ĝ ƽØŃ Njɡ 9‚ĘƠØ ı‚ŃĊ +Ơ‚žØŃįŒĺžóØ è !őĩb¸†Ĥm 9‚¿ ÅØƠ XƠŐɝØƧƧ ɐ‚Ơ ‚ııØƧ ‚ŃÅØƠØ ‚ıƧ ØĠŃó‚«ĘƉ Cm hŃÅ _ĠØ Ę‚žØŃ ÅĠØ ;ŒĺžóØƠ ɐĠØ ‚ǑƧ ĠĘƠØŃ _«ĘǗƽɝØŃĊƠŒžØŃ ĊØıŐ«įƽƔ !őĩb¸†Ĥm /ŃÅØĺ ɐĠƠ ĊØĺØĠŃƧ‚ĺ ĺĠƽ ‚ııØŃ X‚Ơĝ ƽØĠØŃ =ØĠƽıĠŃĠØŃ ɝǑƠ ɝǑįǗŃóƽĠĊØŃ +ØƧƽ‚ıƽǑŃĊ ØŃƽɐĠ«įØıƽ ǑŃÅ ÅĠØƧØ ĠŃƧ žĊØŐƠÅŃØƽØŃʂǑƧ ØĠŃĊ؞Ơ‚«Ęƽ ʂžØŃƉ ııØŃ ɐ‚Ơ łžØĠ ɎŐŃ ɎŐƠŃĝ ĘØƠØĠŃ įı‚Ơ¿ łƧƧ ÅĠØ ÅŐƠƽ ƧĠƽɝØŃÅØŃ ÅØĺŐįƠ‚ĝ ƽĠƧ«Ę ĊØɐŒĘıƽØŃ rŐıįƧɎØƠƽƠØƽØƠ ÅĠØ rŐƠƧ«ĘıŒĊØ ĊǑƽ óĠŃÅØŃ¿ ‚žıØĘŃØŃ ŐÅØƠ ŒŃÅØƠŃ įŗŃŃØŃƉ Cm -‚ƽ łƧ ƽ‚ƽƧŒ«ĘıĠ«Ę ĊØįı‚žžƽƔ !őĩb¸†Ĥm 9‚Ɖ tĠƠ ʂžØŃ _ƽǑŃÅØ Ǒĺ _ƽǑŃÅØ ĊØƠØÅØƽ¿ ĊØƠØÅØƽ ǑŃÅ ĊØƠØÅØƽƉ X‚ƠƽĠɝĠž‚ƽĠŐŃƧĝ žƠŐɝØƧƧØ ĊØĘØŃ ØžØŃ ŃǑƠ ĺĠƽ Ęŗ«ĘƧƽØĺ žØƠĝ ƧŗŃıĠ«ĘØĺ ĠŃƧ‚ƽɝ ɎŐŃ ‚ııØŃ ØƽØĠıĠĊƽØŃƉ Cm hŃŠłƧ ØƠıĠŃØƠ žĊØŐƠÅŃØƽØŃʂǑƧ è !őĩb¸†Ĥm è ʂƽ ÅĠØ XıŒŃØ Ġĺ ŃƧ«ĘıǑƧƧ ŃĠ«Ęƽ ŃǑƠ ɝǑƠ ;ØŃŃƽŃĠƧ ĊØŃŐĺĺØŃ¿ ɐĠØ ǑƠƧžƠǗŃĊĝ ıĠ«Ę ĊØžı‚Ńƽ¿ ƧŐŃÅØƠŃ ƧŐĊ‚Ơ óŐƠĺ‚ı žØƧ«ĘıŐƧĝ ƧØŃƉ ‚Ƨ ɐ‚Ơ ØĠŃ Ƨ«ĘŗŃØƠ ƠóŐıĊƉ ØƠ ØƧ«ĘıǑƧƧ ĘĠıóƽƉ ıƧ žØĠ ØĠŃØƠ ÅØƠ ь«ĘƧƽØŃ _ƽ‚ÅƽɐØƠįƧƽŒƽƽØŃ ɐĠØÅØƠ ØĠŃɝØıŃØ _ƽĠĺĺØŃ ı‚Ǒƽ ɐǑƠÅØŃ¿ ÅØŃØŃ ÅĠØƧ ǑŃŠłƧ ǑŃÅ ĭØŃØƧ ŃĠ«Ęƽ ĊØóĠØı¿ įŐŃŃƽØŃ ɐĠƠ¿ ÅØĺŐįƠ‚ƽĠƧ«Ę ıØĊĠƽĠĝ ĺĠØƠƽ¿ Ƨ‚ĊØŃ» ƙ_ƽŐžžƉ ‚Ƨ ʂžØŃ ÅĠØ rŐıįƧɎØƠĝ ƽƠØƽØƠ ƧŐ ØŃƽƧ«ĘĠØÅØŃƉ ‚Ƨ X‚įØƽ ɐĠƠÅ ŃĠ«Ęƽ ɐĠØÅØƠ ‚ǑóĊØƧ«ĘŃǗƠƽƉƚ ‚Ƨ ĠƧƽ ØĺŐįƠ‚ƽĠØƉ CĠ«Ęƽ ŃǑƠ ØĠŃ ĺǗĘƧ‚ĺØƧ +ØƧ«ĘŒóƽ¿ ƧŐŃÅØƠŃ ØžØŃ ‚Ǒ«Ę ØĠŃ Ƨ«Ęı‚ĊØŃÅØƧ ƠĊǑĺØŃƽƉ Cm )Ơ‚Ǒ =ǗƧ«ĘØƠ¿ ɎĠØıØŃ ‚Ńį óǗƠ łƧ +ØƧžƠŒ«ĘƉ ‚Ƨ /ŃƽØƠɎĠØɐ óǗĘƠƽØ +ØƠł +ØƠĠ«įØƉ


BERLIN 31

IMMOBILIEN ZEITUNG 16.5.2019, Ausgabe 20/2019

Die Zeit zu verkaufen ist jetzt Berlin. „Die Höchststände im Bestand sind erreicht. Das nächste Plateau steht bevor – die Zeit zu verkaufen ist jetzt.“ So beurteilt Rackham F. Schröder, Geschäftsführer von Engel & Völkers Commercial in Berlin, den Wohnungsmarkt in der deutschen Hauptstadt.

T

ransaktionsvolumen mit rund 19 Mrd. Euro auf neuem Rekordniveau – Abschwächung der Preisanstiege – Anzahl der Kauffälle um 9% gesunken.“ So beschreibt der Gutachterausschuss Berlin den hauptstädtischen Immobilienmarkt des vergangenen Jahres. Dem vorausgegangen war ein unglaublicher Hype – ein Ausnahmewachstum bei Bevölkerung, Kaufkraft und auf dem Arbeitsmarkt. „Mit den drastischen Veränderungen, die der Berliner Immobilienmarkt in 20 Jahren erfahren hat, haben die wenigsten gerechnet“, erinnert sich Rackham F. Schröder, Geschäftsführer von Engel & Völkers Commercial in Berlin. Die Kaufpreise für Wohnund Geschäftshäuser haben sich im Schnitt verfünffacht. Zur Erinnerung: Um die Jahrtausendwende kämpfte der Berliner Markt mit einer Rezession und einem negativen Wande-

germeister Klaus Wowereit – von ihm stammt rungssaldo. Damals standen 7,5% aller der Slogan „arm, aber sexy“ – und dem jetzt Wohnungen leer, heute sind es 1,1%. Anstatt radikalisierten damaligen Finanzsenator über Möglichkeiten zur Wertsteigerung ihrer Thilo Sarrazin (beide SPD) verkaufte die Immobilie nachzudenken, saßen die Eigengrößte städtische Wohnungsgesellschaft tümer bei Schröder im Büro und sorgten sich GSW an den US-Finanzinvestor Cerberus über wachsende Leerstände, warben Hausund den Whitehall-Fonds von Goldman besitzer mit Incentives wie mietfreien Zeiten Sachs. Das Investorenkonsortium erwarb oder einem neuen Kühlschrank. die rund 65.000 Wohnungen für 405 Mio. Bis 2004 kauften Berliner oder Investoren Euro, übernahm zuaus der Region Wohndem die Schulden der und Geschäftshäuser. Viele Investoren warten GSW in Höhe von rund „Dabei handelte es sich nun erst einmal ab 1,56 Mrd. Euro und noch viel mehr als heute verpflichtete sich, etwa um semiprofessionelle 450 Mio. Euro in den Bestand zu investieren. Käufer, die alles in Eigenregie gemacht Berlin war in den internationalen Fokus haben“, berichtet Schröder. Danach sprach gerückt. Die Preise für Wohn- und Geschäftssich die „Unterbewertung“ Berliner Bestände häuser nahmen Fahrt auf und legten von 2004 in Dänemark, Italien und Spanien herum. bis 2007 um rund 50% zu. Die Zahl der VerDann setzte die große Trendwende ein. kaufsfälle stieg ebenfalls enorm an und die Der mit über 60 Mrd. Euro verschuldete Käuferschaft wurde immer internationaler. Berliner Senat unter dem regierenden Bür-

ANZEIGE

Für Projekte, die Wohnraum schaffen Sie suchen die passende Finanzierung für Bau, Sanierung oder Modernisierung Ihrer Immobilie? Wir haben sie. Kompetent, zuverlässig und mit dem Ziel, Ihr Bauvorhaben erfolgreich zu gestalten. Sprechen Sie mit uns! Hotline Immobilienförderung: 030 / 2125-2662

ibb.de/vermieter_investoren

„2007 wurden 2.905 Häuser gehandelt – aktuell sind es 1.026“, so Schröder. 2008 erschütterte die Finanzkrise die Märkte. Lehman war für alle ein Schock – für einige Zeit ging nichts mehr. Die internationalen Investoren hatten große Probleme auf ihren Heimatmärkten und zogen sich aus Berlin zunächst zurück. Die Preise fielen. Wer alles nur auf Pump gekauft hatte, holte sich eine blutige Nase. Schröders Umsatz halbierte sich. Und auf einmal saßen wieder fast ausschließlich lokale Akteure vor seinem Schreibtisch. „Unser Kundenkreis hat sich unmittelbar danach zu gut 90% ausgetauscht.“ 2014 waren die Wunden geleckt, der Berliner Immobilienmarkt nahm wieder Fahrt auf. Bis jetzt. Engel & Völkers rät zum Ausstieg. Ganz so eilig hat es Jakob Mähren zwar nicht, doch auch er hält mittlerweile die Füße still. 2002 fing der damals frisch gebackene

Berlins Immobilienparty macht eine Pause. Quelle: Immobilien Zeitung, Urheberin Lea Gericke

Abiturient an, in noch unbeliebten Berliner Kiezen Mehrfamilienhäuser zu kaufen. Heute hat die Jakob Mähren AG mehr als 1.500 Wohnungen im Bestand. „Die Immobilienparty macht auf hohem Niveau eine Pause“, sagt der Profi. „Viele Investoren haben in den vergangenen Jahren umfangreich investiert und warten nun erst einmal ab.“ Derzeit sei eine Seitwärtsbewegung am Wohnimmobilienmarkt zu beobachten, so Mähren. Nach druckfrischen Zahlen der Onlineplattform immowelt liegt die Bruttorendite für Wohnungen in Berlin aktuell bei 3,6% – gleichauf mit Frankfurt am Main. gg


32 BERLIN

IMMOBILIEN ZEITUNG 16.5.2019, Ausgabe 20/2019

Baubeginn auf der heftig umkämpften Wiesenburg Berlin. Jahrelang gab es heftigen Zank und Streit um die Zukunft von Berlins erstem Obdachlosenasyl. Jetzt ist die Kuh vom Eis. Berlins größte kommunale Wohnungsgesellschaft degewo baut auf dem Areal der denkmalgeschützten Wiesenburg über 100 Wohnungen.

Das Beamtenhaus auf der Wiesenburg steht unter Denkmalschutz und wird saniert. Quelle: Immobilien Zeitung, Urheberin: Lea Gericke

D

as ist ein wirklich gelungenes Stück Quartiersmanagement“, freut sich degewo-Sprecher Paul Lichtenthäler. Im November 2014 hatte der Berliner Senat das Wohnhaus mit acht Parteien und verschachtelten Gewerbeflächen dem landeseigenen Unternehmen übertragen. Wohnungen bauen, kulturelle Nutzungen ermöglichen und die um ihr verwunschenes Idyll hart kämpfenden Wiesenburgler mit ins Boot nehmen, lautete der politische Auftrag. Oder, wie der zuständige Baustadtrat und stellvertretende Bürgermeister im Bezirk Mitte, Ephraim Gothe (SPD), sagt, „die Wiesenburg als lebendes Gesamtkunstwerk zu erhalten“. Das war nicht einfach. Als ein Tischler ein Stockwerk im Denkmal räumen musste, weil es einsturzgefährdet war, nahm die halbe Hauptstadt am Schicksal des Mannes teil,

obwohl die degewo seinerzeit Stein und Bein schwor, eine neue Wohnung zum gleichen Preis angeboten zu haben. Die Wiesenburgler hatten auf dem 12.500 m2 großen Areal in der

Wiesenstraße 55 im alten Arbeiterbezirk Wedding viel zu verlieren. Entlang des Flüsschens Panke windet sich ein wie aus der Zeit gefallener Ort mitten in der Großstadt. Wilder

ANZEIGE

EIN ECHTER HAMBURGER FINDET JEDE PERLE.

schreibt. Die übrigen sollen für im Schnitt 9,99 Euro/m2 auf den Markt kommen. „Parallel zur Kolberger Straße entstehen fünf Gebäude als fünfgeschossige Zeilenbebauung, die mit sieben Geschossen an die Höhe der vorhandenen Brandwand der 80erJahre-Wohnbebauung anschließt. Die denkmalgeschützten Fragmente des ehemaligen Frauenasyls an der Panke werden erhalten und in die Neubebauung integriert“, erläutert degewo-Vorstandsmitglied Sandra Wehrmann die Neubaupläne. Der Entwurf stammt aus der Feder des Berliner Architekten KerkOliver Dahm. Ergänzt werden die Wohnbauten um 490 m2 Gewerbefläche. Eine Praxis, Einzelhandelsund Büroflächen sollen bevorzugt im südlichen Neubauteil Platz finden. Die umkämpfte kulturelle Nutzung wird sich wahrscheinlich im zu sanierenden Nordteil konzentrieren. Einzelheiten klären wird ein weiteres aufwendiges Partizipationsverfahren, für das es Geld aus dem Bundesprogramm Nationale Projekte des Städtebaus gibt. Wein und Efeu geben den bröckelnden roten Erbaut wurde die Wiesenburg im Jahr Backsteinbauten einen ganz eigenen 1896 vom Berliner Asyl-Verein für ObdachCharme. Die Mieter hatten Bänke aufgestellt, lose. Das Besondere am größten und fortpflegten Beete und Blumenkübel oder schrittlichsten Haus in ganz Deutschland: Es schraubten an alten gab weder die VerAutos. Ein hoher Zaun pflichtung zur Arbeit Das lebende sperrte Neugierige aus. noch zur Teilnahme an Gesamtkunstwerk soll Doch mittlerweile Gebeten. Niemand erhalten bleiben hat die degewo auf dem musste sich ausweisen, verwunschenen Idyll bis 1910 hatte die Polimit dem Wohnungsbau begonnen. Insgezei kein Zutrittsrecht. Kartenspielen, Tabaksamt entstehen 102 Mietwohnungen mit ein rauchen und Brandweintrinken waren allerbis vier Zimmern. 51 davon werden auf Miedings ausdrücklich verboten. Bis zur Vertreiten ab 6,50 Euro/m2 heruntersubventioniert, bung durch die Nazis 1935 diente es der jüdiso wie es die Kooperationsvereinbarungen schen Gemeinde als Heim. 2021 soll die alte der Städtischen mit ihrem Eigentümer vorHerrlichkeit in neuem Glanz erstrahlen. gg

Purer Luxus Berlin. Im Zentrum von Party-Berlin lässt die Premium Immobilien Gruppe, Berlin/Wien, jetzt 185 Luxuswohnungen errichten.

P

ure hat Premium-Chef Werner Höft die noblen Bleiben genau gegenüber der berühmten East-Side-Gallery getauft. Punkten kann er mit einem unverbaubaren Blick auf die Spree. Verkaufen soll die guten Stücke der Berliner Immobilienmakler Ziegert, dessen Geschäftsführer Sven Henkes dem Objekt ein „großes Wertsteigerungspotenzial“ verspricht. Eigennutzern und Kapitalanlegern werden die Ein- bis Fünfzimmerwohnungen mit 30 bis 140 m2 für im Schnitt 7.700 Euro/m2 angeboten. Die preiswerteste Wohnung ist für 200.000 Euro zu haben, die teuerste kommt im jetzt begonnenen Bau für 2,2 Mio. Euro auf den Markt. Übermäßig teuer ist das für diese Lage nicht. Zu Beginn des Jahres hat das Analyseunternehmen bulwiengesa den Markt für Eigentumswohnungen in der östlichen Berliner Innenstadt unter die Lupe genommen. Im Schnitt verlangen die Bauherren 6.890 Euro/m2. Das teuerste Haus auf der Liste ist das im Bau befindliche Upside ebenfalls in der Mühlenstraße. Hier fordert der Projektentwickler Mikare Development bulwiengesa zufolge für seine 174 Wohnungen im Schnitt

10.000 Euro/m2. In der einmaligen Toplage The Wilhelm gegenüber der britischen Botschaft sind für die 165 Wohnungen Marktkreisen zufolge 20.000 bis 25.000 Euro/m2 aufgerufen, im Sapphire gegenüber vom BND kostet die teuerste Wohnung 3,95 Mio. Euro (siehe „Penthaus im Sapphire soll knapp 4 Mio. Euro kosten“, Seite 33 in dieser Ausgabe). Für das Pure hat die Berliner Architektin Julia Tophof von Hemprich Tophof Architekten ein Gebäude entworfen, das sie als „Erholungsort inmitten einer dynamischen Stadt“ beschreibt. „Nach außen wirkt es robust und markant, im 500 m2 großen, grünen Innenhof dagegen ruhig und einladend.“ Geboten wird der betuchten Kundschaft darüber hinaus ein Concierge in einer hotelähnlichen großen Lobby, eine Tiefgarage, Natursteinfassaden bis hin zu bronzefarbenen Balkongeländern. Fertig werden soll das Gebäude im Sommer 2021. gg

Im Rücken der fleißigen Arbeiter erstreckt sich die bekannte East-SideGallery. Quelle: Ziegert Bank- und Immobilienconsulting GmbH, Urheber: Christian Bedeschinski

Auch in Berlin! Als Immobilienentwickler und Bauträger mit hanseatischer Unternehmenstradition in dritter Generation bauen und entwickeln wir in Norddeutschland, Berlin und Leipzig laufend neue Projekte im Bereich Wohn-, Büro- und Gewerbeimmobilien. Wir suchen beständig nach Grundstücken mit Altbestand, Sanierungsobjekten, Konversionsflächen sowie Flächen für Quartiersentwicklungen (Baurecht nicht erforderlich). Sie suchen nach einer vertrauensvollen und zuverlässigen Partnerschaft, die den gesamten Lebenszyklus Ihrer Immobilie umfasst? Werden Sie unser Partner in der Welt des Bauens!

OTTO WULFF Projektentwicklung GmbH Neue Grünstraße 26 • 10179 Berlin • +49 30 200 08 11-0 projektentwicklung-berlin@otto-wulff.de • otto-wulff.de

WERTE SCHAFFEN. WERTE ERHALTEN.


\=/C ǂǂ

/AAG/=/C ~/chC+ şƳƉýƉNjɡşņ¿ ǑƧĊ‚žØ NjɡƷNjɡşņ

XØŃƽʂǑƧ Ġĺ _‚žžĘĠƠØ ƧŐıı įтžž ą AĠŐƉ ǑƠŐ įŐƧƽØŃ

ØƠıĠŃƉ /ĺ ɎŐŃ ‚ŃĠØı =ĠžØƧįĠŃÅ ØŃƽɐŐƠóØŃØŃ tŐĘŃʂǑƧ _‚žžĘĠƠØ ĠŃ ÅØƠ ʂǑƧƧØØƧƽƠ‚čØ ĠŃ AĠƽƽØ ƧƽØĘƽ ØĠŃ NjNją ĺNj ĊƠŐčØƧ XØŃƽʂǑƧ ɝǑĺ rØƠį‚ǑóƉ AĠƽ ØĠŃØĺ XƠØĠƧ ɎŐŃ ǂ¿ņý AĠŐƉ ǑƠŐ ĊØĘŗƠƽ ØƧ ɝǑ ÅØŃ ÅØƠɝØĠƽ ƽØǑØƠƧƽØŃ GžĭØįƽØŃ ‚Ǒó ÅØĺ ØƠıĠŃØƠ A‚ƠįƽƉ /ĺ rØƠĊıØĠ«Ę ɝǑ =ŐŃÅŐŃ ŐÅØƠ X‚ƠĠƧ ƧØĠ ÅØƠ XƠØĠƧ ‚žØƠ ĊØƠ‚ÅØɝǑ ØĠŃ _«Ęьžž«ĘØŃ¿ ĺØĠŃƽ A‚įıØƠ ıØɒ‚ŃÅØƠ ɎŐŃ ıžØƠƽƉ

-m¡ÜŠAåÒ œ Pmҕ¡dŒ mҍ¡¼ 0¦ •©¡¡Üm mÒ AåÒÒmŠm¡a ím¡¡ :A¡dìmΕ–md塁m¡ A¡mPÎAZŠÜ ҍ¡d å¡d -AΕmÜÜ ìmΖmÜ Òܼ .åm––m` 즡 –PmÎÜ /mA– ÒÜAÜma 4ΊmPmÎ` ;¦¦

"?

 ĠØ žØƧƽØŃ _ƽǗ«įØ ØĠŃØƧ +؞ŒǑÅØƧ ƧĠŃÅ ÅĠØ XØŃƽʌǑƧØƠ ǑŃÅ ÅĠØ žØɐ‚ĘƠØŃ ‚ǑƽƠŒĊØƠ žØĠĺ rØƠĝ į‚Ǒó ĊØƠŃØ žĠƧ ɝǑĺ _«ĘıǑƧƧ ‚Ǒó¿ ɐØĠı ĘĠØƠ ÅĠØ Ęŗ«ĘƧƽØŃ ZǑ‚ÅƠ‚ƽĺØƽØƠžƠØĠƧØ ɝǑ ØƠɝĠØıØŃ ƧĠŃÅƉ /ĺ _‚žžĘĠƠØ Ę‚ƽ ÅØƠ ‚ǑƽƠŒĊØƠ ÅĠØ ‚«ĘɐŐĘŃǑŃĊ ĺĠƽ ØĠŃØƠ ǗžØƠ Ƴɡ ĺNj ĊƠŐĝ čØŃ cØƠƠ‚ƧƧØ ǑŃÅ ɝɐØĠ ĺĠƽ ä ǑŃÅ şş ĺNj ƧØĘƠ ĊØƠŒǑĺĠĊØŃ ‚ıįŐŃØŃ ØĠĊØŃƽıĠ«Ę óǗƠ ƧĠ«Ę žØʂıƽØŃ ɐŐııØŃ¿ ØƠɝŒĘıƽ ıØɒ‚ŃÅØƠ ɎŐŃ ıžØƠƽƉ ĠŃĊØɝŐĊØŃ ĠƧƽ ØƠ ĠŃ ÅØĺ NjɡşƮ óØƠƽĠĊĊØƧƽØııƽØŃ -‚ǑƧ ‚žØƠ ŃĠ«ĘƽƉ ‚Ƨ ƽØǑƠØ _ƽǗ«į žØóĠŃÅØƽ ƧĠ«Ę ŃŐ«Ę Ġĺ ɎØƠØÅØıƽØŃ \Őʞ‚ǑɝǑƧƽ‚ŃÅƉ ‚ĺĠƽ ÅĠØ ĊƠŐčɝǗĊĠĊ žØĺØƧƧØŃØ ĠŃĘØĠƽ ĺĠƽ ɝɐØĠ _«Ęı‚óɝĠĺĺØƠŃ ǑŃÅ ÅƠØĠ ŒÅØƠŃ ŃĠ«Ęƽ ǑŃɐŐĘŃıĠ«Ę ɐĠƠįƽ¿ ʂƽ ɎŐŃ ıžØƠƽ¿ ÅØƠ ‚Ǒó ÅĠØ rØƠĺĠƽƽıǑŃĊ óǗƠ =ǑɒǑƧĠĺĺ՞ĠıĠØŃ ƧžØɝĠ‚ıĠƧĠØƠƽ ĠƧƽ¿ ƧĠØ ØĠŃ ɐØŃĠĊ ĺŗžıĠØƠØŃ ǑŃÅ ĊƠŐčóŐƠĺ‚ƽĠĊØ tØƠįØ ɎŐŃ ĘƠĠƧƽĠ‚Ń ɐØ ‚Ǒóĝ ʌŃĊØŃ ı‚ƧƧØŃƉ ĠØ ǑƧƧƽØııǑŃĊ ÅØƠ įтııĠĊĝ žǑŃƽØŃ ĠıÅØƠ ÅØƧ žØį‚ŃŃƽØŃ ;ǗŃƧƽıØƠƧ ıŐ«įƽ Ċ‚Ńɝ Ń؞ØўØĠ ‚Ǒ«Ę ÅØŃ ØĠŃ ŐÅØƠ ‚ŃÅØƠØŃ žØƽǑ«ĘƽØŃ ;ǑŃƧƽıĠØžĘ‚žØƠ ĠŃƧ rØƠį‚ǑóƧ՞ĝ ĭØįƽ¿ ÅØŃŃ ĊØıØĊØŃƽıĠ«Ę ɐØƠÅØŃ ĘĠØƠ ;ǑŃƧƽĝ ØɎØŃƽƧ ɎØƠ‚ŃƧƽ‚ıƽØƽƉ ĠŃ ;ŐŃɝØžƽ¿ łƧ ĊǑƽ ɝǑƠ /ĺĺ՞ĠıĠØ ž‚ƧƧƽ ê ĊĠıƽ łƧ +؞ŒǑÅØ ‚Ń ÅØƠ ʂǑƧƧØØĝ¿ «įØ _«Ęɐ‚ƠɝįŐžóóƧƽƠ‚čØ ĺĠƽ ƧØĠĝ ŃØŃ _žĠƽɝØŃ¿ _«ĘƠŒĊØŃ¿ rŐƠĝ ǑŃÅ \Ǘ«įƧžƠĠŃĝ ĊØŃ ÅŐ«Ę ƒǑ‚ƧĠ ƧØıžƧƽ ‚ıƧ ;ǑŃƧƽɐØƠį ǑŃƽØƠ ÅØŃ ƧŐŃƧƽ į‚Ǒĺ ɎŐŃØĠтŃÅØƠ ɝǑ ǑŃƽØƠƧ«ĘØĠĝ ÅØŃÅØŃ CØǑž‚ǑƽØŃ ĠŃ ÅØƠ -‚ǑžƽƧƽ‚ÅƽƉ ØĠĺ ŃƽɐǑƠó ÅØƠ )‚ƧƧ‚ÅØ ıĠØč ƧĠ«Ę =ĠžØƧįĠŃÅ ɎŐŃ ĠĊØŃƧ«Ę‚óƽØŃ ÅØƧ ÅØıƧƽØĠŃƧ _‚žĘĠƠ ƁØŃĊıƉ _‚žžĘĠƠØƄ ĠŃƧžĠƠĠØƠØŃƉ ĠØ ǑčØŃĘǗııØ ÅØƧ +؞ŒǑÅØƧ ĠƧƽ ĺĠƽ ØĠĊØŃƧ łóǗƠ ĊØóØƠƽĠĊƽØŃ ;ØƠ‚ĺĠįžı‚ƽƽØŃ ɎØƠįıØĠÅØƽ¿ ÅĠØ ĺĠƽ ÅØĺ óǗƠ ÅØŃ _ƽ‚Ơ‚Ơ«ĘĠƽØįƽØŃ ƽɔžĠƧ«ĘØŃ ĊØŐĺØƽƠĠƧ«ĘØŃ ~Ġ«įɝ‚«įĝAǑƧƽØƠ ĊØžƠŒĊƽ ƧĠŃÅƉ ‚Ƨ rØƠį‚ǑóƧ՞ĭØįƽ ƧØıžƧƽ į‚ŃŃ Ġĺ ŐóóØŃØŃ tŐĘŃĝ¿ ƧƧĝ ǑŃÅ ;Ǘ«ĘØўØƠØĠ«Ę ĺĠƽ žĠƧ ɝǑ Ʈ ĺ Ø«įØŃĘŗĘØ¿ ƠĠØƧĠĊØŃ ‚ƧɔĺĺØƽƠĠƧ«ĘØŃ ǑŃÅ ƽØĠıƧ Ƨ«ĘƠŒĊØŃ )ØŃƧƽØƠóƠŐŃƽØŃ ǑŃÅ ØĠŃØƠ +‚ıØƠĠØ؞ØŃØ ĺĠƽ ıĠ«į ǗžØƠ ÅĠØ _ƽ‚Åƽ ĘĠŃɐØĊ ‚Ǒóɐ‚ƠƽØŃƉ ƙ‚Ƨ XØŃƽʂǑƧ ĠƧƽ ŃĠ«Ęƽ ÅØƠ ƠƧƽĝ ɐŐĘŃƧĠƽɝ¿ ɐŐ ĺ‚Ń ĺĠƽ ÅØƠ )‚ĺĠıĠØ ØĠŃɝĠØĘƽ¿ ƧŐŃÅØƠŃ Øƽɐ‚Ƨ _«ĘŗŃØƧ¿ łƧ ĺ‚Ń ƧĠ«Ę ĊŗŃŃƽƚ¿ Ƨ‚Ċƽ ɎŐŃ ıžØƠƽƉ -ĠØƠ įŗŃŃƽØ ÅØƠ rŐƠƧƽ‚ŃÅƧĝ «ĘØó ‚ıƧ ŃØƠįØŃŃǑŃĊ ØĠŃØŃ ƧØĠŃØƠ A‚Ń‚ĊØƠ óǗƠ ɝɐØĠ tŐ«ĘØŃ ɐŐĘŃØŃ ı‚ƧƧØŃ ŐÅØƠ ƧĠ«Ę ĺĠƽ )ƠØǑŃÅØŃ ǑŃÅ +ØƧ«ĘŒóƽƧž‚ƠƽŃØƠŃ ɝǑĺ CØƽĝ ɐŐƠįĠŃĊ ƽƠØóóØŃƉ ‚Ƨ įıĠŃĊƽ т«Ę ØĠŃØĺ _‚ĺĺıØƠƧƽǗ«į óǗƠ ĭØĺ‚ŃÅØŃ¿ ÅØŃ ÅĠØ ‚ǑčØƠĝ ĊØɐŗĘŃıĠ«ĘØ Ơ«ĘĠƽØįƽǑƠ ‚ŃƧžƠĠ«ĘƽƉ ƙƧ ĺǑƧƧ ØƠƧƽ ÅØƠ ƠĠ«ĘƽĠĊØ /ŃƽØƠØƧƧØŃƽ įŐĺĺØŃ¿ ÅØƠ ɐ‚Ƨ ɎŐŃ ;ǑŃƧƽ ɎØƠƧƽØĘƽƚ¿ óŐƠĺǑıĠØƠƽ ØƧ ɎŐŃ ıžØƠƽƉ AĠƽ Øƽɐ‚Ƨ +ıǗ«į ĠƧƽ ÅØƠ ǑŃƽØƠ ÅØŃ +ŒƧƽØŃ óǗƠ łƧ ь«ĘƧƽØ -‚žžØŃĠŃĊ ǑŃÅ į‚Ǒóƽ ŃĠ«Ęƽ ŃǑƠ ØĠŃ ĠıÅ ɎŐŃ ɐØ¿ ƧŐŃÅØƠŃ Å‚Ƨ XØŃƽʂǑƧ ĊıØĠ«Ę łɝǑƉ _Ő ĊǗŃƧƽĠĊ ɐĠØ ĭØƽɝƽ ɐØƠÅØ ĺ‚Ń łƧ _«ĘĺǑ«įƧƽǗ«į žØĠ ØĠŃØĺ tØĠƽØƠɎØƠį‚Ǒó ŃĠ«Ęƽ ĺØĘƠ žØįŐĺĺØŃ¿ ĠƧƽ ƧĠ«Ę ɎŐŃ ıžØƠƽ ƧĠ«ĘØƠƉ ĺɎ

( +'*' (*'(( " ' +'#$*- !'* +" "(,'* 18,)' 9 8,).8 >3<'.'0 9 >. .)'< A)< @0- 8,).(3.>8 ')! '8<9+., %,%. .<9<'< ). )D @0,,8 .4 )8 A)8 -. %,99. ).)@)>,, >. +0- 08<, A0'.. >. 8)<.4 8 >' .<93..< >8' . >--,.4 . .)'< D>,<D< ) 8)D)< %.)&. 8)... 08 >.<8 8)- )--,4 /=E 0'.>.%. A8. )- >8<)8 )9<899 88)'<< @0. =2# 0'.>.%. )- % 188<. 0'.>.%9>4 >&8- 9). 2:#4EEE >8<( -<8 ?80( A8( >. ).D,'.,9$'. %3,.<4 ). )< .<9<'< ). 0><)5>(0<, >. @), +,). >. %81&8 . 90A) 8@).%( 0< +0--. ').D>4

,0'... ),. @0- ,).9)9'. 3 )9 D>8 D.(8 ). 0)<4

  

    

,9 ), 8 >803)<C ,99< 9 %>< '< +<8 %80& >8<)8 )9<899 ) 68,).8 )9'>.%7 ). D)<%-&8 08- A)8 >$. ,)' @08 8 >9( ?80( 08 .<?8 ,)%< ) << -)< ,, )'8. .%0<. %)< 9 33>).0 >8<)893,<D . )09+ >- ) + 08 >' . '88,. ?8 ) 9'.,, ...'), 4

9 >8<)8 )9<8& A)8 ?8)9 D> ).0'.( >. 8)<908< -)< 13 '. >. ).. ?8 '',<)%+)<4 -8< ).9< >. ).<,,)%.< 8@)9 8,)'<8. 9 . >. 9'0.. 990>8.4 )< %><- )93), %'< 9 >8<)8 )- 8)' 0),)<< @08. 9 A)8 9<<)0.. ?8 (><09 %. '8).%( 0,, ()+9 >. 9<. '8884 . >9<>9' >.<8)..8 8,)'<8< ). >8<)89(334 ) 0-->.)<C )>8<)8 +.. 9)' ')8 @88. )'8 .<899.

)<<. ). 8,). >-%. @0. %A'9.. >8<)8. ',< 9 >' .' )8. .)'< .

<),. +>8D 8)9<)% ).. C9)<<8 ".. 08 >' D> ).- @.< ).,.4 >- .%0< %'18< >' ). )%)<,8 0.)8% 9) 9 >- ).. .A8+8 D> 08%.)9)8. 08 A), )- 8,> ) $.D. %%099. A8. -?99.4 >' ) ?80A,<. )- >8<)8 )9<899 A8. @0. )..0@<)@. '.0,0%). 380"<)8. *9 .<8.'-. +.. 9) ). *- %A?.9'<. - .% .><D.4 -8< 08%.)9)8< >. $B), ). 8 ,'.> <),>.% )%.. 9)' ) ?80$'. %,)'8-&. ?8 <8<(>39 >. B(.<8.'-.4

,,,%&+'*'(*'((%#!


34 BERLIN

IMMOBILIEN ZEITUNG 16.5.2019, Ausgabe 20/2019

Richtfest fĂźr 284 Wohnungen Berlin. Ă&#x153;ber 284 Wohnungen im Bezirk Marzahn-Hellersdorf schwebt der Richtkranz. Das Gebäudeensemble nahe der Ăśstlichen Stadtgrenze wird von der kommunalen Wohnungsgesellschaft Stadt und Land schlĂźsselfertig erworben.

B

auen lassen statt selber machen ist mittlerweile ein erprobtes Geschäftsmodell der städtischen Gesellschaften. Und angesichts der schieren Masse bezahlbarer Wohnungen, die das Unternehmen laut politischer Vorgabe

neu auf die StraĂ&#x;e zu stellen hat, auch gar nicht anders zu bewerkstelligen. â&#x20AC;&#x17E;Durch eine Kombination von eigenen und schlĂźsselfertig angekauften Neubauprojekten wird unsere Schlagzahl erhĂśht, sodass wir in den nächsten Jahren jeweils mehrere Hundert Woh-

nungen fertigstellen werden und damit unsere Neubauziele erfĂźllenâ&#x20AC;&#x153;, erläutert Stadtund-Land-Sprecherin Anja Libramm. Die Gesellschaft mit rund 47.000 eigenen Wohnungen, Ăźber 780 Gewerbeeinheiten und etwa 11.100 fĂźr Dritte verwalteten Mietein-

ANZEIGEN

ImmobilienďŹ nanzierung LĂśsungen â&#x20AC;&#x201C; Individuelle en Entscheidung verbindliche

Partner fĂźr ProďŹ s Sie suchen als privater Investor oder Wohnungsunternehmen einen kompetenten Finanzierungspartner? Ob Kauf, Neubau oder AnschlussďŹ nanzierung â&#x20AC;&#x201C; wir verwirklichen Ihre Projekte schnell, ďŹ&#x201A;exibel und gĂźnstig.

BerlinBrandenburg eG

Michael Wenzel Leiter ImmobilienďŹ nanzierung Ich berate Sie gern: 030 850 82-320

Gemeinsam Ziele erreichen

Baudamen und -herren, Hausverkäufer und Bezirkspolitik treffen sich mit Bausenatorin Katrin Lompscher (Die Linke, zweite v.l.) beim Richtfest.

heiten soll ihren Bestand bis 2026 durch Neubau und Kauf um 8.000 Wohnungen auf insgesamt 55.500 erweitern. Quelle: Stadt und Land Derzeit befinden sich etwa 2.400 Wohnungen im Bau, fĂźr weitere 660 Wohnungen ist ein Baubeginn im Jahr 2019 geplant. Konkrete Projekte mit Ăźber 2.300 neuen Wohnungen und einem Baubeginn ab 2020 befinden sich in der mittelfristigen Planung. Louis-Lewin-StraĂ&#x;e von Kondor Wessels Von den 979 Wohnungen, die in diesem Bouw Berlin. Jahr noch fertig werden, wird der LĂśwenanteil Die Hälfte der Wohnungen wird nach den mit 573 Einheiten von Bauträgern hergestellt WohnungsbaufĂśrderungsbestimmungen des und fix und fertig vom Unternehmen erworben; 406 errichtet Stadt Landes Berlin gebaut, und Land in Eigenregie. sprich Ăśffentlich geUm kaufen statt bauen Im kommenden Jahr fĂśrdert und auf AnfĂźhrt kein Weg vorbei wird die Taktzahl aber fangsmieten von 6,50 kräftig erhĂśht. Dann solEuro/m2 heruntersubventioniert. Die Ăźbrige Hälfte kostet â&#x20AC;&#x201C; vom len vor 1.126 Quartiere, die gerade in EigenEigentĂźmer verfĂźgt â&#x20AC;&#x201C; im Schnitt unter regie gebaut werden, die MĂśbelwagen vor10 Euro/m2. 96 Einheiten werden barrierefrei fahren. Wie viele Wohnungen zugekauft wersein. den, ist offen. Abhängig sei die Zahl von verIm siebten Neubauvorhaben von Stadt nĂźnftig bezahlbaren Angeboten, so Libramm. und Land im Bezirk Hellersdorf wird es sieDie 284 Wohnungen an der Albert-KuntzStraĂ&#x;e, Ecke Louis-Lewin-StraĂ&#x;e, Ăźber denen ben Gewerbeeinheiten geben. Hier werden jetzt der Richtkranz schwebt, kauft Stadt-undunter anderem eine Zahnarztpraxis, eine Land-Chefin Anne Keilholz vom InvestmentApotheke sowie ein Spätkauf einziehen, die Manager IG Real Estate Group, Berlin. Ausbereits im ehemaligen Bestandsgebäude angefĂźhrt wird der Bau nahe der U-Bahnstation sässig waren. gg

GefĂśrderter BĂźrobau, aber kein Bebauungsplan Berlin. Die vierte Baugenehmigung fĂźr ein BĂźrogebäude, aber kein Bebauungsplan: Das ist die aktuelle Situation auf einem Uferstreifen in der 25 ha groĂ&#x;en Spreestadt Charlottenburg.

E

rgattert hat die Erlaubnis fĂźr den Bau eines 25 Mio. Euro teuren gläsernen Terrassenhauses mit Blick aufs Wasser Isabel MattmĂźller, Niederlassungsleiterin der ANH Hausbesitz mit Wurzeln im sauerländischen Arnsberg. Das war schwierig, erinnert sich die Architektin und ImmobilienĂśkonomin. Einmal, weil es fĂźr das Areal entlang der GutenbergstraĂ&#x;e keinen Bebauungsplan gibt. Der scheitert bislang wohl daran, dass ein dort ansässiger EigentĂźmer nicht kooperieren mĂśchte. Zum anderen gab es im Bauausschuss des Bezirks Charlottenburg-Wilmersdorf Stimmen, die auf diesem schĂśnen StĂźck Berlin an einem Knie der Spree gerne Wohnungen gesehen hätten â&#x20AC;&#x201C; 30% davon Ăśffentlich gefĂśrdert und zu niedrigen Mieten auf den Markt gebracht. Doch MattmĂźller setzte ein viertes BĂźrohaus auf dem 8.000 m2 groĂ&#x;en GrundstĂźck durch â&#x20AC;&#x201C; nach The Box, The Knee und den Spreestudios. Die â&#x20AC;&#x17E;Kisteâ&#x20AC;&#x153; entstand ab 2014 in einem 5.800 m2 groĂ&#x;en, 1969 gebauten Lagergebäude mit 4,20 hohen Decken. Das 20 Mio.

!.(%*++)0A !.(%*%/0 !. *2!/0)!*0$+0/,+0.E7E!.(%*%/0 !. 5*)%/$/0! ))+%(%!*).'0%*1.+,E* +((%!./ *0!.*0%+*(%/0!%*!/ !."Ă&#x201C;$.!* !* ))+%(%!*1*0!.*!$)!*%* !. !10/$!* 1,0/0 0E%.'!**!* !* (+'(!*.'01* %!$*!*!/0!*/E%./%* $.,.+"!//%+*!((!..0*!.G3!**!/1) /$!) 1"k !.'1"+ !. %!*)%!01*#k!.)%!01*#%*!.(%*#!$0E! !*3%.Ă&#x201C;!. $.! ))+%(%!E

+((%!./ *0!.*0%+*(!.(%* )

1 ,!/0!.0.E;@ 7@=>=!.(%*

!(EH:?9@8@8??9J@ %*"+E!.(%*\+((%!./E+) 333E+((%!./E !

Die Baugrube fßr das gläserne Haus an der Spree wird im August ausgehoben. Bis zum Frßhjahr 2022 wird gebaut. Quelle: ANH Hausbesitz GmbH

Euro teure â&#x20AC;&#x17E;Knieâ&#x20AC;&#x153; an einer Biegung des Flusses ist der erste Neubau. Er umfasst sechs Etagen mit 4.600 m2 BĂźrofläche und 700 m2 fĂźr Läden. Die Vermietung hat gerade begonnen. Die Studios gleich nebenan sind nur 900 m2 groĂ&#x; und komplett an einen einzigen Nutzer aus der EDV-Branche vergeben. Im September kĂśnnen die MĂśbelwagen vorfahren. Das zukĂźnftige Terrassenhaus mit 5.500 m2 Mietfläche hat das BĂźro AHM Architekten, Berlin, â&#x20AC;&#x17E;durchgeschobenâ&#x20AC;&#x153;, sodass jeder Mieter sowohl zur StraĂ&#x;e als auch aufs Wasser gucken kann. Doch die jetzt erhaltene Baugenehmigung hatte einen Preis, lächelt die Chefin. Statt staatlich gefĂśrderter Wohnungen wird es an der Spree vom Unternehmen subventionierte BĂźrofläche geben. Anders ausgedrĂźckt: MattmĂźller muss in den vier BĂźrohäusern 1.000 m2 fĂźr junge GrĂźnder aus der nahegelegenen Technischen Universität fĂźr 15 Euro/m2 zur VerfĂźgung stellen. Der Markt gibt an dieser zentralen Stelle in der westlichen Innenstadt aber bereits 25 Euro/m2 her. gg


\=/C ǂý

/AAG/=/C ~/chC+ şƳƉýƉNjɡşņ¿ ǑƧĊ‚žØ NjɡƷNjɡşņ

~ɐØĠƽØĠıǑŃĊ ÅØƧ =ŐĊĠƧƽĠįĺ‚ƠįƽƧ ʂƽ ƧĠ«Ę ÅØǑƽıĠ«Ę ɎØƠƧ«ĘŒƠóƽ ØƠıĠŃƉ tŒĘƠØŃÅ ‚ŃÅØƠØ ÅØǑƽƧ«ĘØ =ŐĊĠƧƽĠįĺŒƠįƽØ )ØÅØƠŃ ı‚ƧƧØŃ ĺǑƧƧƽØŃ¿ Ƨ«Ę՞ØŃ ÅĠØ A‚įıØƠ ĠŃ ÅØƠ -‚ǑžƽƧƽ‚Åƽ Ġĺ ØƠƧƽØŃ ZǑ‚Ơƽ‚ı Njɡşņ ĊǑƽ ØĠŃ rĠØƠƽØı ĺØĘƠ -‚ııØŃĝ ǑŃÅ =‚ĊØƠóıŒ«ĘØ ǗžØƠ ÅØŃ cƠØƧØŃ ‚ıƧ Ġĺ rŐƠĭ‚ĘƠØƧƒǑ‚Ơƽ‚ıƉ ØŃŃŐ«Ę ɐĠƠÅ Njɡşņ łƧ ƠĊ؞ŃĠƧ ÅØƧ ɎŐƠ‚ŃĊØĊ‚ŃĊØŃØŃ 9‚ĘƠØƧ ɐŐĘı ŃĠ«Ęƽ ØƠƠØĠ«ĘƽƉ ;ØĠŃ ØĠŃɝĠĊØƧ +ƠŐčĊØƧǑ«Ę ı‚ǑØƠƽ ĠŃ ÅØƠ XĠžØıĠŃØƉØƠ A‚Ơįƽ ‚Ń ÅØƠ _žƠØØ žŐŐĺƽ¿ ɐŒĘƠØŃÅ A‚įıØƠ ǑŃÅ rØƠĺĠØƽØƠ žǑŃÅØƧɐØĠƽ ØĘØƠ cƠ‚ǑØƠ ƽƠ‚ĊØŃ ƁƧĠØĘØ ƙrØƠĺĠØƽǑŃĊƧĺ‚Ơįƽ óǗƠ =ŐĊĠƧƽĠįĠĺĺ՞ĠıĠØŃ žƠĠ«Ęƽ ØĠŃƚ¿ ɐɐɐƉĠɝƉÅØ ɎŐĺ NjąƉ žƠĠı NjɡşņƄƉ Ő«Ę ÅĠØ _ØįƽįŐƠįØŃ

ƙcØǑƠØ AĠØƽØŃ ‚žƧ«Ę‚óóØŃƚ

ÅØƠ AĠØƽØŃØŃƽɐĠ«įıǑŃĊ ɎØƠÅØǑƽıĠ«Ęƽ ØĠŃ įтııØŃ ŃǑƠ ĠŃ ÅØƠ /ŃŃØŃƧƽ‚Åƽ ÅØƠ ÅØǑƽƧ«ĘØŃ -‚ǑžƽƧƽ‚Åƽ¿ ÅĠØ ĠŃ ÅØŃ ØƠƧƽØŃ ÅƠØĠ AŐтƽØŃ ıĠ«į ɝɐØĠ 9‚ĘƠØ ɝǑƠǗ«įƉ ĠØ _žĠƽɝØŃĺĠØƽØ ÅØƧ ı‚ǑóØŃÅØŃ 9‚ĘƠØƧ ĺĠƽ ØĠŃØĺ hĺƧ‚ƽɝ‚ŃƽØĠı ʂƽ ı‚Ǒƽ ŗƠįƧ Ǒĺ ǂņƈ ǑŃÅ ÅĠØ ǑƠ«ĘƧ«ĘŃĠƽƽƧĝ ɎŐŃ ąǂƈ ĠŃ ÅØƠ +ǑŃƧƽ ÅØƠ ;ǑŃÅØŃ Ċ‚Ńɝ ՞ØŃ ĺĠØƽØ Ǒĺ ǂąƈ ɝǑĊØıØĊƽƉ ĠØ AĠØƽžƠØĠƧØŃƽĝ ı‚ĊƉ /ĺ hĺı‚ŃÅ ØƠıĠŃƧ łĊØĊØŃ įıĠŃĊØıŃ ÅĠØ ɐĠ«įıǑŃĊ Ġĺ ɐØĠƽØƠØŃ 9‚ĘƠØƧɎØƠı‚Ǒó ɐØƠÅØ ;‚ƧƧØŃ ØĘØƠ ıØĠƧØƉ ĺ‚čĊ؞ıĠ«Ę ɎŐĺ ŃĊ؞ŐƽƧØŃĊž‚ƧƧ ĠŃ ÅØŃ ‚Ƨ ɝØĠĊƽ ØĠŃ ıĠ«į ‚Ǒó ÅĠØ XƠØĠƧØƉ ƙ/Ń ɝØŃƽƠ‚ıØŃ =‚ĊØŃ ĊØžƠŒĊƽ ƧØĠŃ¿ ØƠĊŒŃɝƽ \‚‚žØƉ ÅØƠ _ƽ‚Åƽ ƧĠŃÅ ÅĠØ AĠØƽØŃ įƠŒóƽĠĊ ĊØƧƽĠØĊØŃƚ¿ ŃÅØƠƧ ‚ǑƧĊØÅƠǗ«įƽ» ĠØ ǑƧƧĠ«ĘƽØŃ ƧØĠØŃ óƠØǑƽ ƧĠ«Ę ĘƠĠƧƽŐžĘØƠ \‚‚žØ¿ žØĠĺ A‚įıØƠ ƙƧØĘƠ ĊǑƽƚƉ ĠØ _žĠƽɝØŃĺĠØƽØ įŗŃŃƽØ ɐØĠƽØƠ CX X‚ƠĠž‚Ƨ \؂ı Ƨƽ‚ƽØ ƁCXX\Ƅ óǗƠ łƧ ƧƽØĠĊØŃƉ =ŐĊĠƧƽĠįĊØƧ«ĘŒóƽ ɎØƠ‚ŃƽɐŐƠƽıĠ«ĘƉ ØƠ +ƠǑŃÅ /ĺ hĺı‚ŃÅ ɝØĠĊƽ ƧĠ«Ę ÅØƠɐØĠı ØĠŃ ĊØĊØŃĝ łóǗƠ ƧØĠ ÅĠØ )ıŒ«ĘØŃĝ ıŒǑóĠĊØƧ ĠıÅ¿ ɐ՞ØĠ įтžžĘØĠƽƉ ƙtŒĘƠØŃÅ ƧĠ«Ę ÅĠØ ~ɐØĠƽØĠıǑŃĊ /Ń ÅØƠ /ŃŃØŃƧƽ‚Åƽ ƧĠŃÅ ÅĠØ ĊƠŗčØƠØ )ıŒ«ĘØŃ ĠŃ ĠŃĝ ÅØƧ ØƠıĠŃØƠ =ŐĊĠƧƽĠįĝ )ıŒ«ĘØŃ įтžž ŃØŃƧƽ‚ÅƽтĘØŃ =‚ĊØŃ ĺ‚ƠįƽƧ Ġĺ ØƠƧƽØŃ ZǑ‚Ơĝ žØƠØĠƽƧ ƧØĠƽ 9‚ĘƠØŃ ŃĠ«Ęƽ ƽ‚ı ŃŐ«Ę ØĠŃĺ‚ı ÅØǑƽĝ ‚ĺ A‚Ơįƽ ɎØƠóǗĊž‚Ơ ƧĠŃÅ¿ ƧžĠƽɝƽØ ƧĠ«Ę ÅǑƠ«Ę ıĠ«Ę ɎØƠƧ«ĘŒƠóƽ ʂžØ¿ ØƠıŒǑƽØƠƽ \‚‚žØƉ ƙǑóĝ ÅĠØ ĘŐĘØ rØƠĺĠØƽǑŃĊƧÅɔтĺĠį ÅĠØ ŃĊ؞ŐƽƧĝ ĊƠǑŃÅ ƧžØįǑı‚ƽĠɎØƠ ŃƽɐĠ«įıǑŃĊØŃ įŐĺĺƽ ƧĠƽǑ‚ƽĠŐŃ ŃŐ«Ę ØĠŃĺ‚ı ƧžǗƠž‚Ơ ɝǑƚ¿ ƧŐ ÅØƠ ØƧ ƽØĠıɐØĠƧØ¿ ɐĠØ žØĠƧžĠØıƧɐØĠƧØ ĠŃ ØĠŃĠĊØŃ )‚«Ęĺ‚ŃŃƉ +؞ĠØƽØŃ ƧǗÅıĠ«Ę ɎŐŃ ØƠıĠŃ¿ ɝǑ ØĠŃØĺ Ńĝ CXX\ ØƠĺĠƽƽØıƽØ ØĠŃØ _žĠƽɝØŃĺĠØƽØ ĠŃ Ċ؞ŐƽƧǗžØƠʂŃĊƉƚ ØŃŃŐ«Ę ɐǑƠÅØ Ġĺ hĺóØıÅ ÅØƧ ŃĠ«Ęƽ óØƠƽĠĊ ɐØƠÅØŃÅØŃ -‚ǑžƽƧƽ‚ÅƽóıǑĊĝ ɝØŃƽƠ‚ıØŃ =‚ĊØŃ ɎŐŃ Ʈ¿Njɡ ǑƠŐƷĺNjƉ ‚Ƨ ƧĠŃÅ ş¿Ʈɡ ǑƠŐƷĺNj ĺØĘƠ ‚ıƧ Ġĺ rŐƠĭ‚ĘƠƉ Ǒó ØĠŃØ Ę‚óØŃƧ \ ąNjƈ ɎŐĺ hĺƧ‚ƽɝ ØƠɐĠƠƽƧ«Ę‚óƽØƽƉ _žĠƽɝØŃĺĠØƽØ ɎŐŃ Ƴ¿äɡ ǑƠŐƷĺNj įŐĺĺƽ ØŃ AŐÅØƠŃØ¿ ĊǑƽØ )ıŒ«ĘØŃ ØƠɝĠØıØŃ Ġĺ _žØ«įĝ ŗƠįƧ ɎŐĺ ØƠıĠŃØƠ A‚įıØƠ \؂ıŐĊĠƧƉ ĊǗƠƽØı ‚žØƠ ɎØƠĊıØĠ«ĘƧɐØĠƧØ Ƨ«Ęĺ‚ıØ AĠØƽØŃ Ǒ«Ę ÅĠØ ǑƠ«ĘƧ«ĘŃĠƽƽƧĺĠØƽØ ıØĊƽØ ƒǑØƠ ɎŐŃ ŃĠ«Ęƽ ĺØĘƠ ‚ıƧ ą ŐÅØƠ ą¿ýɡ ǑƠŐƷĺNjƉ Nj ØŃ ĊƠŗčƽØŃ )ıŒ«ĘØŃĘǑŃĊØƠ ØŃƽɐĠ«įØıƽØŃ ÅǑƠ«Ę ÅĠØ \ØĊĠŐŃ ÅØǑƽıĠ«Ę ‚Ǒó ý¿ýɡ ǑƠŐƷĺ ɝǑ¿ Ƨ‚ĊØŃ žØĠÅØ )‚«ĘıØǑƽØƉ ĠØ ɔтĺĠį ɝǑ ØĊĠŃŃ ÅØƧ 9‚ĘƠØƧ -ŒŃÅıØƠƉ _ĠØ ǑŃƽØƠĝ

Ƨ«ĘƠĠ؞ØŃ ɎŐŃ 9‚ŃǑ‚Ơ žĠƧ AŒƠɝ Njɡşņ ŃØǑØ ÅØŃ ɐØĠƽØƠØŃ XıŒƽɝØŃ óŐıĊØŃ ĺĠƽ ØĠŃØĺ AĠØƽɎØƠƽƠŒĊØ ǗžØƠ ĠŃƧĊØƧ‚ĺƽ ýɡƉNjɡɡ ĺNj A‚Ơįƽ‚ŃƽØĠı ɎŐŃ ĊǑƽ ØĠŃØĺ )ǗŃóƽØı ÅĠØ ;‚ƽØĝ =ŐĊĠƧƽĠįóıŒ«ĘØ ǑŃÅ ƽƠǑĊØŃ Å‚ĺĠƽ ąşƈ ɝǑĺ ĊŐƠĠØŃ ýƉɡɡɡ žĠƧ äƉɡɡɡ ĺNj ƧŐɐĠØ žƧ«ĘıǗƧƧØ +ØƧ‚ĺƽØƠĊ؞ŃĠƧ žØĠƉ ƙııØĠŃ ǂäƉNjɡɡ ĺNj )ıŒ«ĘØ ɝɐĠƧ«ĘØŃ ǂƉɡɡɡ ǑŃÅ ýƉɡɡɡ ĺNj¿ ÅĠØ ‚Ǒó ƠǑŃÅ ØŃƽóĠØıØŃ Å‚ɎŐŃ ‚Ǒó ĝŐĺĺØƠ«Øƚ¿ ØƠĺĠƽƽØıƽØ şşƈ ŃƽØĠı į‚ĺØŃƉ ŗƠįƧƉ ~Ǒ ɎØƠłŃįØŃ Ę‚ƽ łƧ ÅĠØ Ơ‚Ń«ĘØ ƙĠŃ ƧØĘƠ ĊǑƽØƧ +ØƧ‚ĺƽĭ‚ĘƠØƧØƠĊ؞ŃĠƧ ÅØƠ ĊƠ‚ƧƧĠØƠØŃÅØŃ ƙØƧƽØııØƠĠƽĠƧƚ Ġĺ /ŃƽØƠŃØƽƉ ĭØŃƧØĠƽƧ ÅØƠ ąɡɡƉɡɡɡĝĺNjĝA‚ƠįØ ĠƧƽ ĺŗĊıĠ«Ęƚ¿ ǗžØƠıØĊƽ \‚‚žØƉ Njɡşä žƠ‚«ĘƽØŃ ÅĠØ A‚įıØƠ =ŐĊĠƧƽĠįØƠ¿ ÅĠØ Ġĺ 9‚ĘƠ łɎŐƠ ÅĠØ C‚ƧØ ŃŐ«Ę ı‚Ǒƽ CXX\ ƠǑŃÅ ąNjɡƉɡɡɡ ĺNj ɝǑƧ‚ĺĺØŃƉ Ċ‚Ńɝ ɎŐƠŃØ Ę‚ƽƽØŃ¿ ƽƠǑĊØŃ ŃǑƠ NjƮƈ ŐÅØƠ žĘŒŃĊĠĊ ƧØĠ łƧ ƠĊ؞ŃĠƧ łɎŐŃ¿ ՞ ƧĠ«Ę ǂǂƉƳɡɡ ĺNj ɝǑĺ ƠĊ؞ŃĠƧ žØĠƉ \‚‚žØ ØƠƠØ«ĘŃØƽØ ĠŃƧĊØƧ‚ĺƽ ØĠŃØŃ hĺĝ ÅĠØ CǑƽɝØƠ ĠŃƧ hĺı‚ŃÅ ıŐ«įØŃ ıĠØčØŃ¿ ɐØŃŃ Ƨ‚ƽɝ ɎŐŃ şɡşƉɡɡɡ ĺNj ĠŃ ÅĠØ /ŃŃØŃƧƽ‚Åƽı‚ĊØŃ ÅØŃ ØƠƧƽØŃ ÅƠØĠ AŐтĝ ŃĠ«Ęƽ ŃǑƠ ƧØĘƠ ƽØǑØƠ¿ /ĺ hĺı‚ŃÅ ĊĠžƽ ØƧ ƽØŃ ÅØƧ ı‚ǑóØŃÅØŃ 9‚Ęĝ ƧŐŃÅØƠŃ ØĠĊØŃƽıĠ«Ę Ċ‚Ơ ŃĊ؞Őƽ ĊØŃǑĊ ƠØƧ¿ т«Ę äɡƉɡɡɡ ĺNj Ġĺ ŃĠ«Ęƽ ĺØĘƠ ɎŐƠʂŃÅØŃ ØƠƧƽØŃ ZǑ‚Ơƽ‚ı Njɡşä¿ ƧĠŃÅƉ ŗƠįƧ ØƠĺĠƽƽØıƽØ óǗƠ ÅĠØ ~ØĠƽ ɝɐĠƧ«ĘØŃ 9‚ŃǑ‚Ơ Ǒ«Ę Ġĺ -‚ǑƧØ \؂ıŐĊĠƧ ĠƧƽ rŐƠƧĠ«Ęƽ ÅĠØ ǑŃÅ AŒƠɝ Njɡşņ ƠǑŃÅ şNjǂƉɡɡɡ ĺNj )ıŒ«ĘØƉ AǑƽƽØƠ ÅØƠ XŐƠɝØıı‚ŃįĠƧƽØƉ ƙtĠƠ ĊØĘØŃ Å‚ɎŐŃ ØƠ ĊØĊØŃ ÅØŃ ǑŃÅØƧƽƠØŃÅ ØƠɝĠØıƽØ ĘŐĘØ ‚ǑƧ¿ łƧƧ łƧ ɝɐØĠƽØ ZǑ‚Ơƽ‚ı Njɡşņ Ƨ«ĘɐŒ«ĘØƠ hĺƧ‚ƽɝ ƧØĠ ɎŐƠ ‚ııØŃ ĠŃĊØŃ įıØĠŃØŃ ǑŃÅ ‚ǑƧó‚ııØŃ ɐĠƠÅƚ¿ Ƨ‚Ċƽ ŗƠįƧƉ ØƠɝØĠƽ ı‚ǑØƠØ ĺĠƽƽØıĊƠŐčØŃ cƠ‚ŃƧ‚įƽĠŐŃØŃ ɝǑ ɎØƠłŃįØŃ¿ įØĠŃ ØĠŃɝĠĊØƧ +ƠŐčĊØƧǑ«Ę ĠŃ ÅØƠ XĠžØıĠŃØƉ óƠØǑØŃ ƧĠ«Ę ÅĠØ )‚«ĘıØǑƽØƉ C‚«ĘóƠ‚ĊØŃ óǗƠ )ıŒ«ĘØŃ ƠǑŃÅ Ǒĺ ýƉɡɡɡ ĺNj ƽƠǑÅØıƽØŃ Å‚ĊØĊØŃ Ƨ«ĘŐŃ ØĠŃƉ +ƠŐč ĠƧƽ ÅĠØ žƧ«ĘıǗƧƧØ ǑŃƽØƠ ǂƉɡɡɡ ĺNj ƧØĠØŃ óǗƠ ÅØŃ ØƠıĠŃØƠ A‚Ơįƽ ɝɐ‚Ơ ŃŐƠĺ‚ı¿ ØƠįıŒƠƽ \‚‚žØƉ C‚«ĘóƠ‚ĊØ¿ ĊØтǑ ɐĠØ Ġĺ ØƠƧƽØŃ ZǑ‚Ơƽ‚ı Njɡşņ¿ Njɡşņ ʌƽƽØŃ ÅĠØ ;ıØĠŃÅ؂ıƧ ĺĠƽ ǂƮƈ ÅØŃ Ń‚«Ę įıØĠŃØƠØŃ ĠŃĘØĠƽØŃ¿ ƧŐ ÅØƠ ɒžØƠƽØƉ ĺĠƽ žƧƽ‚ŃÅ ĊƠŗčƽØŃ hĺƧ‚ƽɝ‚ŃƽØĠı žØĠĊØĝ /Ń ~‚ĘıØŃ ĘØĠčƽ łƧ» ƙįƽǑØıı ĊØĘØŃ ɐĠƠ ƽƠ‚ĊØŃƉ ƠƧƽ ‚Ǒó ÅØĺ ɝɐØĠƽØŃ Xı‚ƽɝ Ơ‚ŃĊĠØƠØŃ ɎŐŃ ØĠŃØĺ -‚ıžĭ‚ĘƠØƧØƠĊ؞ŃĠƧ ɎŐŃ ƠǑŃÅ ÅĠØ ÅĠ«įØŃ )ĠƧ«ĘØ ĺĠƽ ĺØĘƠ ‚ıƧ NjɡƉɡɡɡ ĺNjƉ Ǒó NjɡɡƉɡɡɡ ĺNj ‚ǑƧƉƚ ĊĊ

"?

ØƠıĠŃƉ AĠƽ ÅØĺ rØƠØĠŃ ƠƧƽØ _‚ĘŃØ ɐĠıı ƧĠ«Ę ÅØƠ ØƠıĠŃØƠ hŃƽØƠŃØĘĺØƠ -‚ĺĠÅ ĭ‚Åł óǗƠ žØɝ‚Ęıž‚ƠØ AĠØƽØŃ ǑŃÅ ĊØĊØŃ +ØŃƽƠĠóĠɝĠØƠǑŃĊ ɝǑь«ĘƧƽ ĠŃ ØƠıĠŃ ǑŃÅ ƧžŒƽØƠ ‚Ǒ«Ę žǑŃÅØƧĝ ɐØĠƽ ØĠŃƧØƽɝØŃƉ /ĺ ØƠƧƽØŃ _«ĘƠĠƽƽ ʂƽ ĭ‚Åł ØĠŃ Ǒ«Ę ĊØƧ«ĘƠĠ؞ØŃƉ ƙcØǑƠØ AĠØƽØŃ ‚žĝ Ƨ«Ę‚óóØŃƚ ĘØĠčƽ łƧ ĭØƽɝƽ ØƠƧ«ĘĠØŃØŃØ tØƠįƉ ‚ƠĠŃ ƠĠ«ĘƽØƽ ØƠ ƧĠ«Ę ĊØĊØŃ ŃƽØĠĊŃǑŃĊØŃ ŐÅØƠ rØƠĊØƧØııƧ«Ę‚óƽǑŃĊØŃ¿ ƧžƠĠ«Ęƽ ƧĠ«Ę ‚ııØƠĝ ÅĠŃĊƧ óǗƠ ŃØǑØ ĊØƧØƽɝıĠ«ĘØ \ØĊǑıĠØƠǑŃĊØŃ ÅØƧ AĠØƽĺ‚ƠįƽØƧ ‚ǑƧ¿ Ǒĺ AØŃƧ«ĘØŃ ĺĠƽ ŃĠØÅƠĠĝ ĊØĺ žĠƧ ĺĠƽƽıØƠØĺ ĠŃįŐĺĺØŃ ɝǑ ǑŃƽØƠƧƽǗƽɝĝ ƽØŃƉ ĠØ ƠıŗƧØ ÅØƧ Ǒ«ĘØƧ ƧŐııØŃ ĠŃ ÅĠØ ƠžØĠƽ ÅØƧ rØƠØĠŃƧ óıĠØčØŃ¿ ǗžØƠ ÅØŃ ĭ‚Åł ĺĠƽƽØıƧ _ƽĠóƽǑŃĊØŃ /ĺĺ՞ĠıĠØŃ ‚Ǒóį‚ǑóØŃ ǑŃÅ ƧŐ Å‚Ǒĝ ØƠʂóƽ ÅØĺ AĠØƽĺ‚Ơįƽ ØŃƽɝĠØĘØŃ ɐĠııƉ ĊĊ

=‚ŃÅØƧØĠĊØŃØ ƧĠŃÅ óıØĠčĠĊØƠ ‚ıƧ ĊØł«Ęƽ ØƠıĠŃƉ ĠØ ƧØ«ĘƧ ı‚ŃÅØƧØĠĊØŃØŃ ØƠıĠŃØƠ tŐĘŃǑŃĊƧž‚ǑĊØƧØııƧ«Ę‚óƽØŃ ƧĠŃÅ óıØĠčĠĊØƠ ‚ıƧ ĊØł«ĘƽƉ ĠØ +ØƧØııƧ«Ę‚óƽØŃ Ę‚žØŃ ÅĠØ ~‚Ęı ÅØƠ tŐĘŃǑŃĊØŃ¿ ÅĠØ ƧĠØ ĠŃŃØƠʂıž ÅØƠ ı‚ǑóØŃÅØŃ =ØĊĠƧı‚ƽǑƠžØƠĠŐÅØ óØƠƽĠĊ ʂžØŃ ɐŐııØŃ¿ ƙÅØǑƽıĠ«Ęƚ т«Ę ՞ØŃ įŐƠƠĠĊĠØƠƽ¿ ƧƽƠ‚Ęıƽ ØƠıĠŃƧ ‚ǑƧØтƽŐƠĠŃ ;‚ƽƠĠŃ =Őĺžĝ Ƨ«ĘØƠ ƁĠØ =ĠŃįØƄƉ _ƽ‚ƽƽ NjąƉɡşņ tŐĘŃǑŃĊØŃ ƧŐııØŃ ŃǑŃĺØĘƠ NjƳƉşąņ tŐĘŃǑŃĊØŃ ɎŐĺ ‚ŃÅ ı‚ǑóØŃƉ ~ǑƠǗ«įɝǑóǗĘƠØŃ ƧØĠ łƧ ‚Ǒó ÅĠØ ØƧ«ĘıØǑŃĠĊǑŃĊ ɎŐŃ rŐƠʂžØŃ ƁşƉşɡä tŐĘĝ ŃǑŃĊØŃƄ¿ ÅĠØ ǑóтĘĺØ ŃØǑØƠ XƠŐĭØįƽØ Ɓąąą tŐĘŃǑŃĊØŃ ĠŃ ɝɐØĠ XƠŐĭØįƽØŃƄ ƧŐɐĠØ ÅĠØ ĠŃĝ žØɝĠØĘǑŃĊ ƧŐĊØтŃŃƽØƠ ĺŐÅǑı‚ƠØƠ hŃƽØƠĝ įǗŃóƽØ ƁýƮä tŐĘŃǑŃĊØŃƄƉ Ǒ«Ę ÅĠØ Ńɝ‚Ęı ÅØƠ ‚ǑžØĊĠŃŃØ Ę‚žØ ŃŐ«Ę ØĠŃĺ‚ı ‚ŃĊØɝŐĝ ĊØŃƉ /ĺ ~ØĠƽƠ‚Ǒĺ ɎŐŃ NjɡşƮ žĠƧ NjɡNjş ƧŐıı óǗƠ ǂşƉýƳƳ tŐĘŃǑŃĊØŃ ÅĠØ +ƠǑžØ ‚ǑƧĊØĘ՞ØŃ ɐØƠÅØŃƉ )ØƠŃØƠ ĠƧƽ ÅĠØ XƠŐĭØįƽžĠžØıĠŃØ ĊǑƽ ĊØóǗııƽ» ĠØ hŃƽØƠŃØĘĺØŃ Ę‚žØŃ įтžž ýɡƉɡɡɡ tŐĘŃǑŃĊØŃ ĠŃ ÅØƠ Xı‚ŃǑŃĊƉ ĊĊ

XŐƧƽž‚ĘŃĘŐó ‚Ń ƠØƧ«Ő ɎØƠį‚Ǒóƽ ØƠıĠŃƉ ĠØ Ƨƽ‚ÅƽžØį‚ŃŃƽØ rØƠ‚ŃƧƽ‚ıƽǑŃĊƧĝ ʂııØ _ƽ‚ƽĠŐŃĝØƠıĠŃ ĠŃ ÅØƠ =Ǒ«įØŃɐ‚ıÅØƠ _ƽƠ‚čØ ąĝƳ Ġĺ ØɝĠƠį ;ƠØǑɝžØƠĊ ʂƽ ĺĠƽ ÅØĺ /ĺĺ՞ĠıĠØŃĠŃɎØƧƽŐƠ ǑŃÅ ĝØŃƽɐĠ«įıØƠ ƠØƧ«Ő ‚žĠƽ‚ı +ƠŐǑž¿ ØƠıĠŃ¿ ØĠŃØŃ ŃØǑØŃ ĠĊØŃƽǗĝ ĺØƠƉ rØƠįŒǑóØƠ ÅØƠ Øıó ĘĠƧƽŐƠĠƧ«ĘØŃ -‚ııØŃ ǑŃÅ CØǑž‚ǑƽØŃ ĺĠƽ NjƳƉąɡɡ ĺNj )ıŒ«ĘØ ĠƧƽ ÅĠØ _ƽ‚ƽĠŐŃ +ƠǑŃŞØƧĠƽɝ +ØƧØııƧ«Ę‚óƽ¿ ĘĠŃƽØƠ ÅØƠ ØĠŃØ +ƠǑžžØ žƠĠɎ‚ƽØƠ /ŃɎØƧƽŐƠØŃ ƧƽØĘƽƉ ‚Ƨ ǑƠƧžƠǗŃĊıĠ«ĘØ ‚ĘтƠ؂ı ɐǑƠÅØ Ġĺ 9‚ĘƠ şņɡƮ ÅǑƠ«Ę ÅĠØ XŐƧƽ ǗžØƠŃŐĺĺØŃ ǑŃÅ ņɡ 9‚ĘƠØ ‚ıƧ XŐƧƽž‚ĘŃĘŐó ĊØŃǑƽɝƽƉ -ØǑƽØ ǑŃÅ ‚Ǒ«Ę ɐØĠƽØƠĝ ĘĠŃ óĠŃÅØŃ Ġĺ ØŃįĺ‚ı ;ŐŃóØƠØŃɝØŃ¿ ;ŐŃĝ ĊƠØƧƧØ¿ ǑƧƧƽØııǑŃĊØŃ ǑŃÅ AØƧƧØŃ Ƨƽ‚ƽƽƉ ĊĊ

c‚į؂ɐ‚ɔ ĺĠØƽØƽ ĠŃ ÅØƠ ;Ő«ĘƧƽƠ‚čØ ØƠıĠŃƉ ĠŃ ĊƠŐčØƧ _«Ę‚ǑóØŃƧƽØƠ ǑŃÅ ÅĠØ ŐžƽĠĺ‚ıØ =‚ĊØ ĠŃ ÅØƠ ŗƧƽıĠ«ĘØŃ /ŃŃØŃƧƽ‚Åƽ ƧØĠ ÅØƠ +ƠǑŃÅ óǗƠ ÅØŃ ƧƧØŃƧıĠØóØƠÅĠØŃƧƽ c‚į؂ɐ‚ɔ ɒžƠØƧƧ ĊØɐØƧØŃ¿ ƠǑŃÅ Ƴąɡ ĺNj =‚ÅØŃóıŒ«ĘØ ĠŃ ÅØĺ tŐĘŃĝ ǑŃÅ +ØƧ«ĘŒóƽƧĝ ʂǑƧ ;Ő«ĘƧƽƠ‚čØ Njņ Ġĺ ØɝĠƠį AĠƽƽØ ɝǑ ĺĠØĝ ƽØŃ¿ ĘØĠčƽ ØƧ žØĠĺ A‚įıØƠ ØŃĊØɎØıƽ¿ ÅØƠ ÅØŃ ؂ı ØĠŃĊØóŒÅØıƽ ʂƽƉ rØƠƽƠ‚ĊƧžØĊĠŃŃ ĠƧƽ Ġĺ )ƠǗĘĭ‚ĘƠ NjɡşņƉ ĊĊ

>œ] iÀˆ˜t ˆi >Õ«ÌÃÌ>`Ì LiŽœ““Ì -/, / -iˆÌ Ƃ˜v>˜} Ó䣙 ÌÀˆÌÌ `iÀ ˆ˜ÌiÀ˜>̈œ˜>i *ÀœiŽÌi˜Ì܈VŽiÀ ,i>ۈà “ˆÌ `i“ iÀˆ˜iÀ *ÀœiŽÌ -/, / >ÕV… ˆ˜ iÕÌÃV…‡ >˜` iÀÃ̓>Ã L>ՏˆV… ˆ˜ ÀÃV…iˆ˜Õ˜}° ƂÕv `i“ iB˜`i `ià i…i“>ˆ}i˜ -V…>V…Ì…œvà ˆ“ -Ì>`ÌÌiˆ *Ài˜â>ÕiÀ iÀ} i˜ÌÃÌi…Ì LˆÃ ÓäÓ£ ˆ˜ iˆ˜iÀ ˆÃV…Õ˜} >Õà ,iۈÌ>ˆÃˆiÀ՘} ۜ˜ iÃÌ>˜` ՘` iÕL>Õ iˆ˜ ˆ˜˜œÛ>̈ÛiÃ] yi݈Li ˜ÕÌâL>Àià ˜Ãi“Li vØÀ ØÀœÃ ՘` iÜiÀLi° ˆi ՘ÌiÀÃV…ˆi`ˆV…i˜ ƂÀLiˆÌÇ «>Ì⎜˜âi«Ìi ˆ˜ œ“Lˆ˜>̈œ˜ “ˆÌ ƂÕvi˜Ì‡ …>ÌÃLiÀiˆV…i˜ ˆ“ ˜˜i˜‡ ՘` ƂÕ~i˜À>Փ i˜ÌëÀiV…i˜ `i“ iˆÃÌ `iÀ iÀˆ˜iÀ Ài>̈ۇ ՘` /iV…˜œœ}ˆi‡-âi˜i ՘` ÛiÀëÀiV…i˜ ˜iÕi />i˜Ìi >˜âՏœVŽi˜° ˆ˜ ˆ˜Ã«ˆÀˆiÀi˜`iÀ "ÀÌ] `iÀ Üܜ… `>à 7œ…Liw˜`i˜ ܈i >ÕV… `ˆi *Àœ`Վ̈ۈÌBÌ `iÀ ÕÌâiÀ vŸÀ`iÀÌ°

âiÀ̈wâˆiÀÌ° ˆi 7 ‡<iÀ̈wâˆiÀ՘} âˆiÌ >Õv ˜>̈œ˜>i˜ "vwVi“>ÀŽÌ “>V…Ì° >à 1˜ÌiÀ‡ œ«Ìˆ“>ià 7œ…Liw˜`i˜ ՘` `ˆi ŸÀ`i‡ ˜i…“i˜ «ÀœwˆiÀÌ ÃˆV… “ˆÌ Ãiˆ˜i“ }>˜â…iˆÌ‡ ˆV…i˜] `ˆvviÀi˜âˆiÀi˜`i˜ ՘` v՘ŽÌˆœ˜>i˜ ˆ˜ …ˆ``i˜ V…>“«ˆœ˜] `iÀ /iÀ“ˆ˜Õà ÛiÀÀBÌ À՘} `iÀ iÃ՘`…iˆÌ `iÀ ÕÌâiÀ >L° Ƃ˜Ã>Ìâ >Ã /ÀiˆLiÀ Üi}ÜiˆÃi˜`iÀ ƂÀLiˆÌÇ iÃ] >}ˆiÀÌ ØLˆV…iÀÜiˆÃi ˜>…iâÕ Õ˜Li“iÀŽÌ «>Ì⎜˜âi«Ìi° iˆÃ«ˆiÃÜiˆÃi “ˆÌ Ãiˆ˜i“ ۜ˜ `iÀ LÀiˆÌiÀi˜ &vvi˜ÌˆV…ŽiˆÌ° 6œ˜ ˆ˜ÌiÀ˜>̈œ˜>i˜ ",Ƃ "‡/i>“] `>à >Õà ,i>ۈà BÃÃÌ ÃˆV… `ˆià Ž>Փ Ã>}i˜\ i˜˜ ƂÀV…ˆÌiŽÌi˜] -œâˆ>ÜˆÃÃi˜ÃV…>v̏iÀ˜ Ü܈i `iÀ *ÀœiŽÌi˜Ì܈VŽiÀ iÀÀˆV…ÌiÌ “ˆÌ `i“ Σä ˜˜œÛ>̈œ˜Ã‡ ՘` ,‡ Ý«iÀÌi˜ LiÃÌi…Ì° iÌiÀ …œ…i˜ ØÀœÌÕÀ“ 6>ÀÜ *>Vi ˜ˆV…Ì

>à ˆ˜ÌiÀ`ˆÃ∫ˆ˜BÀi /i>“ i˜Ì܈ÀvÌ `i˜ ˜ÕÀ `>à ŽØ˜v̈} …ŸV…ÃÌi ØÀœ}iLBÕ`i ˆ˜ ØÀœÀ>Փ i˜ÌëÀiV…i˜` `iÀ i`ØÀv˜ˆÃÃi `iÀ `iÀ ÕÀœ«BˆÃV…i˜ 1˜ˆœ˜] ܘ`iÀ˜ ˆÃÌ “ˆÌ ÕÌâiÀ° à Li}iˆÌiÌ Õ˜` LiÀBÌ `ˆi ˆi˜Ìi˜ >Õ~iÀ}iܟ…˜ˆV…i˜ *ÀœiŽÌi˜ ˆ˜ Àœ~LÀˆ‡ Liˆ `iÀ ˆ˜}iܟ…˜Õ˜} ՘` >`>«ÌˆiÀÌ Üœ Ì>˜˜ˆi˜] /ÃV…iV…ˆi˜] `iÀ -œÜ>Žiˆ] *œi˜ ˜ŸÌˆ} `>à œ˜âi«Ì° -œ i˜ÌÃÌi…i˜ ˆ˜˜œÛ>̈Ûi ՘` 1˜}>À˜ iˆ˜iÀ `iÀ >ŽÌˆÛÃÌi˜ iÜiÀLi‡ &RPPXQLW\ EXLOGLQJ E\ ,BՓi vØÀ ˆ˜Ã«ˆÀˆiÀÌi i˜ÃV…i˜° ˆ““œLˆˆi˜i˜Ì܈VŽiÀ ÕÀœ«>ð <Õ`i“ +% 5HDYLV LiÌÀiˆLÌ ,i>ۈà “iˆÃÌ `ˆi ۜ˜ ˆ…“ iÀÀˆV…ÌiÌi˜ iLBÕ`i° iÕL>ÕÌi˜ ÜiÀ`i˜ à ˆÃÌ >Ãœ ˜ˆV…Ì >iˆ˜ `>à >ÕۜÕ“i˜] i˜ÌëÀiV…i˜` `ià 7 Ո`ˆ˜} -Ì>˜`>À`à `>à ,i>ۈà âՓ i>`iÀ >Õv `i“ ˆ˜ÌiÀ‡ ZZZKEUHDYLVFRP

'HYHORSLQJ TXLWH :(//


ǂƳ \=/C

/AAG/=/C ~/chC+ şƳƉýƉNjɡşņ¿ ǑƧĊ‚žØ NjɡƷNjɡşņ

XƠØĠƧɐØƠƽØƧ ıǑƧƽØƠɐŐĘŃØŃ óǗƠ _ƽǑÅØŃƽØŃ ØƠıĠŃƉ tØŃŃ ØƧ Ǒĺ ÅĠØ _Ǒ«ĘØ Ń‚«Ę ØĠŃØƠ ŃØǑØŃ ıØĠžØ ĊØĘƽ¿ ĊØĘŗƠØŃ _ƽǑÅĠØƠØŃÅØ ɝǑ ÅØƠ +ƠǑžžØ¿ ÅĠØ ØƧ žØƧŐŃÅØƠƧ Ƨ«ĘɐØƠ ʂƽƉ Ƨ ƧØĠ ÅØŃŃ¿ X‚žĠ ʂƽ ØĠŃ ÅĠ«įØƧ XŐƠƽØĺŐŃтĠØƉ ØŃŃ ɐŒĘƠØŃÅ ƧĠ«Ę ĠĺĺØƠ ĺØĘƠ žƠĠɎ‚ƽØ /ŃɎØƧƽŐƠØŃ Å‚Ơ‚Ǒó ɎØƠıØĊØŃ¿ ƽØǑƠØ ;ıØĠŃƧƽɐŐĘŃǑŃĊØŃ ɝǑ ž‚ǑØŃ¿ óØĘıƽ ØƧ ‚Ń žØɝ‚Ęıž‚ƠØĺ tŐĘŃƠ‚Ǒĺ ĠŃ ÅĠØƧØĺ _ØĊĺØŃƽƉ ‚ įŐĺĺØŃ ÅĠØ ɝɐØĠ _ƽǑÅØŃƽØŃɐŐĘŃĘØĠĺØ ÅØƠ ƧƽŒÅƽĠƧ«ĘØŃ +Øɐ՞‚Ċ ĊØƠ‚ÅØ ƠØ«ĘƽƉƠǑƽƽŐɐ‚Ơĺ įŐƧƽØŃ ÅĠØ ɝĠØĺıĠ«Ę Ƨƽɔĝ ıĠƧ«ĘØŃ ıØĠžØŃ ĺĠƽ /ŃÅǑƧƽƠĠØĝ «Ę‚ƠĺØ ‚Ń ÅØƠ ĺƠǑĺØƠ _ƽƠ‚čØ şƳ ǑŃÅ ǂƳ ĊØтǑ ǂýɡ ǑƠŐ žƠŐ C‚ƧØƉ -ØĠɝǑŃĊ¿ _ƽƠŐĺ ŐÅØƠ t=C ƧĠŃÅ Ġĺ XƠØĠƧ ĠўØĊƠĠóóØŃ ǑŃÅ ŐžØŃÅƠØĠŃ ĊĠžƽ ØƧ Ƨ«ĘĠ«į ĊØƧƽ‚ıƽØƽØ +ØĺØĠŃƧ«Ę‚óƽƧžØƠØĠ«ĘØƉ )ǗƠ ƧŐ ɐØŃĠĊ +ØıÅ óĠŃÅØƽ ĺ‚Ń ĠŃ ØƠıĠŃ ÅØƠɝØĠƽ į‚Ǒĺ ØĠŃ t+ĝ~ĠĺĺØƠ¿ ĊØƧ«ĘɐØĠĊØ ÅØŃŃ į‚ŃŃ ĺ‚Ń łóǗƠ ĠŃ ØĠŃØƧ ÅØƠ ɎŐıı ĺŗžıĠØƠƽØŃ AĠįƠŐĝ

‚ž‚ƠƽĺØŃƽƧ ØĠŃɝĠØĘØŃ¿ ĺĠƽ ÅØŃØŃ ÅØƠɝØĠƽ ÅØƠ A‚Ơįƽ ǗžØƠƧ«ĘɐØĺĺƽ ɐĠƠÅƉ +ØɐŐĘŃƽ ɐĠƠÅ ĠŃ ƧŐĊØтŃŃƽØŃ ıǑƧƽØƠŃ¿ ÅĠØ žƠĠɎ‚ƽØ \Ǘ«įɝǑĊƧĺŗĊıĠ«ĘįØĠƽØŃ žĠØƽØŃ ǑŃÅ ‚Ń ØĠŃØ ƠĠØƧĠĊØ tŐĘŃįǗ«ĘØ ĺĠƽ =Őóƽĝ «Ę‚Ơ‚įƽØƠ ĺĠƽ ĊƠŐčØĺ ;ǗĘıƧ«ĘƠ‚Ńį ǑŃÅ +ØƧ«ĘĠƠƠƧžǗıØƠ ‚ŃÅŐ«įØŃƉ ĠŃ ı‚ŃĊØƠ ƧƧƽĠƧ«Ę ǑŃÅ ØĠŃØ _Őó‚Ø«įØ ı‚ÅØŃ Å‚ɝǑ ØĠŃ¿ ĊØĺØĠŃĝ Ƨ‚ĺ ɝǑ įŐ«ĘØŃ ǑŃÅ ɝǑ ØƧƧØŃ¿ ɝǑ įıŗŃØŃ¿ ƠǑĺĝ ɝǑóıŒɝØŃ ŐÅØƠ ØĠŃØ ƧžŐŃƽ‚ŃØ X‚Ơƽɔ ɝǑ óØĠØƠŃ¿

ÅØŃŃ Å‚ɝǑ ĠƧƽ ĊØŃǑĊ Xı‚ƽɝƉ rŐĺ +ØĺØĠŃĝ Ƨ«Ę‚óƽƧžØƠØĠ«Ę ĊØĘØŃ ÅĠØ Øƽɐ‚ şş ĺNj ĊƠŐčØŃ ~ĠĺĺØƠ óǗƠ ÅĠØ _ƽǑÅĠØƠØŃÅØŃ ‚žƉ ĠŃ įıØĠŃØƠ rŐƠóıǑƠ ĺĠƽ ‚Å ǑŃÅ ØĠŃØƠ CĠƧ«ĘØ¿ ĠŃ ÅØƠ ;ı‚ĝ ĺŐƽƽØŃ ɎØƠƧƽ‚Ǒƽ ɐØƠÅØŃ įŗŃŃØŃ¿ ĊĠžƽ ØƧ ĘĠØƠ ؞ØŃƧŐ ɐĠØ ÅĠØ AŗĊıĠ«ĘįØĠƽ¿ ƧĠ«Ę ØĠŃØ c‚ƧƧØ ;‚óóØØ ŐÅØƠ cØØ ɝǑ įŐ«ĘØŃ¿ ɐØŃŃ ĺ‚Ń įØĠŃØ =ǑƧƽ ʂƽ¿ ƧĠ«Ę ĠŃƧ +ØƽǗĺĺØı ɝǑ ƧƽǗƠɝØŃƉ ĠØ ~ĠĺĺØƠ ƧØıžƧƽ ɐØƠÅØŃ ‚ŃÅØƠƧ ‚ıƧ žØĠ ɎØƠĊıØĠ«Ęž‚ƠØŃ ŃĊ؞ŐƽØŃ ŐĘŃØ AŗžØı ɎØƠĝ

"?"

ĺĠØƽØƽƉ ‚Ƨ ʂƽ ÅĠØ C‚«ĘóƠ‚ĊØ óǗƠ ÅĠØ tŐĘŃĝ žıŒƽɝØ ĠŃ ÅØŃ _ǗÅØƠŐŐĊ ǑŃÅ CŐƠÅØƠŐŐĊ ĊØƽ‚ǑóƽØŃ -ŒǑƧØƠ ĠŃ ÅØƠ ĺƠǑĺØƠ _ƽƠ‚čØ şƳ ǑŃÅ ǂƳ ŃĠ«Ęƽ ĊØĺĠŃÅØƠƽƉ /ĺ +ØĊØŃƽØĠı¿ ØƧĝ ƽĠт _ĠĺƧØį ó‚ŃÅ ØƧ ĊØƠ‚ÅØ ƽŐıı¿ łƧƧ ƧĠØ ĠĘƠ įıØĠŃØƧ \ØĠ«Ę т«Ę ĠĘƠØĺ +ØƧ«Ęĺ‚«į ĊØƧƽ‚ıĝ ƽØŃ įŐŃŃƽØƉ ĠØ _ƽǑÅØŃƽĠŃ ‚Ń ÅØƠ -Ő«ĘƧ«ĘǑıØ óǗƠ AØÅĠØŃ ǑŃÅ ;ŐĺĺǑŃĠį‚ƽĠŐŃ ĊØĘŗƠƽ ɝǑ ÅØŃ +ıǗ«įıĠ«ĘØŃ¿ ÅĠØ ØĠŃØƧ ÅØƠ žƠØĠƧɐØƠƽØŃ ~Ġĺĝ ĺØƠ ØƠĊ‚ƽƽØƠŃ įŐŃŃƽØŃƉ ĠØ ɐ‚ƠØŃ ĠŃ ÅØĺ ɝǑĺ şƉ žƠĠı žØɝǑĊƧóØƠƽĠĊØŃ -‚ǑƧ _ǗÅØƠŐŐĊ ьĺıĠ«Ę ƠǑ«įɝǑ«į ɐØĊƉ _ĠĺƧØį ʂƽƽØ Å‚žØĠ ĊıØĠ«Ę ÅŐžžØıƽ +ıǗ«į¿ ÅØŃŃ Å‚Ƨ _ǗÅØƠŐŐĊ ıĠØĊƽ ŃĠ«Ęƽ ɐØĠƽ ɎŐŃ ĠĘƠØƠ -Ő«ĘƧ«ĘǑıØ ØŃƽóØƠŃƽ¿ ɐŐ ÅĠØ Ċ؞ǗƠƽĠĊØ ØƠıĠŃØƠĠŃ 9ŐǑƠтıĠƧĺǑƧ ǑŃÅ hŃƽØƠŃØĘĺØŃƧįŐĺĺǑŃĠį‚ƽĠŐŃ ƧƽǑÅĠØƠƽƉ _ĠĺƧØįƧ )‚ĺĠıĠØ ı؞ƽ ĠŃ ;ı‚ÅŐɐ¿ ØĠŃØĺ _ƽ‚Åƽĝ ƽØĠı Ġĺ _ǗÅɐØƧƽØŃ ØƠıĠŃƧ¿ ɎŐŃ ɐŐ ‚ǑƧ ĺ‚Ń Ƨ«ĘŃØııØƠ ĠŃƧ žƠ‚ŃÅØўǑƠĊĠƧ«ĘØ XŐƽƧłĺ ĊØı‚ŃĊƽ ‚ıƧ т«Ę ØƠıĠŃĝAĠƽƽØƉ ØƧʂıž ĠƧƽ ƧĠØ óƠŐĘ¿ Ġĺ _ǗÅØƠŐŐĊ ĊØƧƽƠ‚ŃÅØƽ ɝǑ ƧØĠŃƉ ƮƮ tŐĘŃžıŒƽɝØ ĊĠžƽ ØƧ ÅŐƠƽ¿ şşä ɐØĠƽØƠØ Ġĺ CŐƠÅØƠŐŐĊ¿ łƧ ÅĠØƧØƠ c‚ĊØ óØƠƽĠĊ ɐĠƠÅƉ ‚Ƨ _ǗÅØƠŐŐĊ ĠƧƽ ØĠŃ hĝóŗƠĺĠĊØƧ +؞ŒǑÅØ¿ ÅØƧƧØŃ /ŃŃØŃĘŐó ĺĠƽ ÅØĺ ÅØƧ C‚«Ęž‚ƠĊƠǑŃÅƧƽǗ«įƧ ØĠŃØŃ ĊƠǗŃØŃ¿ ɎŐĺ =ŒƠĺ ÅØƠ ĺƠǑĺØƠ _ƽƠ‚čØ ‚žĊØƧ«ĘŐƽƽØƽØŃ ØƠØĠ«Ę žĠıÅØƽƉ rŐŃ ÅØŃ žØĠĝ ÅØŃ _ØĠƽØŃóıǗĊØıŃ Ƨž‚ŃŃØŃ ƧĠ«Ę ĺØĘƠØƠØ ƧƽŒĘıØƠŃØ ƠǗ«įØŃ¿ ÅĠØ ÅØŃ tØĊ ɎŐŃ ÅØƠ ØĠŃØŃ ɝǑƠ ‚ŃÅØƠØŃ +؞ŒǑÅØƧØĠƽØ ɎØƠįǗƠɝØŃ ǑŃÅ ɝǑĊıØĠ«Ę ɐĠØ ‚ıįŐŃØ ĊØŃǑƽɝƽ ɐØƠÅØŃ įŗŃĝ ŃØŃƉ ııØ žƠĠɎ‚ƽØŃ ØƠØĠ«ĘØ ƧĠŃÅ ɝǑĺ ƠǑĘĠĊØŃ -Őó ŐƠĠØŃƽĠØƠƽ¿ ɐŒĘƠØŃÅ ÅĠØ tŐĘŃįǗ«ĘØŃ ‚Ń ÅØŃ ǑčØŃƧØĠƽØŃ ıĠØĊØŃƉ ĠØ )‚ƧƧ‚ÅØ ÅØƧ +؞ŒǑÅØƧ žØƧƽØĘƽ ‚ǑƧ ɝɐØĠƧ«Ę‚ıĠĊØĺ _ƽƠǑįĝ

–Ò ¡ímŠå¡ÒmÒZŠm¡• Ò¶m¡dmÎÜm mí¦PA m¡m¡ 2ÒZŠ•Z•mÎ zèÎÒ 0èdmΦ¦¼ 0¡móm¡A !ZŠAm–Ò ¸ì¦Î¡m –¡•Ò¹a å¡d óím 0ÜådmÎm¡dm Pmœ ¦Ü¦ÒŠ¦¦Ü¡ œÜ :ÒÒm¡ÒZŠAzÜÒÒÜAAÜÒÒm•ÎmÜEÎ 0Ümzzm¡ ÎAZŠÜ ¸ì¦Î¡m ÎmZŠÜÒ¹¼ 4ΊmPmÎ` ÜïŒ-ÎmÒÒ œP

ƽǑƠĊı‚Ƨ¿ ɐĠØ ØƧ ‚Ǒ«Ę Ġĺ /ŃÅǑƧƽƠĠ؞‚Ǒ ɎØƠɐØŃÅØƽ ɐĠƠÅƉ ‚Ƨ ɎØƠıØĠĘƽ ÅØĺ +؞ŒǑÅØ ØĠŃØ ƽƠ‚ŃƧıǑĝ ɝØŃƽØ -ǗııØ¿ ÅĠØ Ġĺ ǑŃįØıŃ ıØǑ«ĘƽØƽ¿ ɐØŃŃ ĠŃ ÅØŃ \ŒǑĺØŃ Å‚Ƨ =Ġ«Ęƽ ØĠŃĊØƧ«Ę‚ıƽØƽ ĠƧƽƉ /ĺ /ŃŃØƠŃ ɐØ«ĘƧØıŃ _Ġ«ĘƽžØƽŐŃ ǑŃÅ ĊØƧž‚«ĘƽØıƽØ tŒŃÅØ¿ ÅĠØ ŗÅØŃ ƧĠŃÅ ĺĠƽ ĊƠ‚ǑØĺ =ĠŃŐıØǑĺ žØıØĊƽƉ ĠŃ ƧƽĠĺĺĠĊØƧ ;ŐŃɝØžƽ ŐĘŃØ _«ĘŃĠ«įĝ Ƨ«Ęт«į¿ łƧ ɎŐĺ ØƠıĠŃØƠ ǗƠŐ ‚Ơž‚ŃØƽ‚ _«ĘŗŃĠŃĊĘ Ƨƽ‚ĺĺƽƉ ǑčØƠ ÅØŃ tŐĘŃįǗ«ĘØŃ ĊĠžƽ ØƧ Ġĺ ƠÅĊØĝ Ƨ«ĘŐƧƧ ɐØĠƽØƠØ +ØĺØĠŃƧ«Ę‚óƽƧóıŒ«ĘØŃ¿ ØĠŃØŃ )ĠƽŃØƧƧƠ‚Ǒĺ¿ Xı‚ƽɝ óǗƠ t‚Ƨ«Ęĺ‚Ƨ«ĘĠŃØŃ ǑŃÅ cƠŐ«įŃØƠ¿ ÅĠØ žØƠ žž Ċ؞Ǒ«Ęƽ ɐØƠÅØŃ įŗŃŃØŃ¿ ŐÅØƠ ØĠŃØŃ \‚Ǒĺ ĺĠƽ ØĠŃØĺ cĠƧ«ĘįĠ«įØƠƉ _ŐĊ‚Ơ ØĠŃØ ØĠĊØŃØ X‚«įƧƽ‚ƽĠŐŃ Ę‚žØŃ ÅĠØ 9ǑŃĊ‚į‚ÅØĝ ĺĠįØƠ Ġĺ -‚ǑƧƉ ‚ į‚ŃŃ ĺ‚Ń ŃĠ«Ęƽ ĺØ«įØƠŃ¿ ɐǗƠÅØ ÅØƠ ØƠıĠŃØƠ Ƨ‚ĊØŃƉ hŃÅ ‚Ǒ«Ę ÅĠØ ‚Ǒĝ įŐƧƽØŃ óǗƠ łƧ +‚ŃɝØ ıĠØĊØŃ ĺĠƽ NjƉýɡɡ ǑƠŐƷĺNj ĠŃ ØĠŃØĺ ɎØƠŃǗŃóƽĠĊØŃ \‚ĘĺØŃƉ ııØƧ ĠŃ ‚ııØĺ ØĠŃ ĊØıǑŃĊØŃØƧ ØĠƧžĠØı łóǗƠ¿ ɐĠØ žƠØĠƧɐØƠƽØ _ƽǑÅØŃƽØŃɐŐĘŃǑŃĊØŃ ɎŐŃ ØĠŃØƠ įŐĺĺǑтıØŃ +ØƧØııƧ«Ę‚óƽ ‚Ǒó ƧƽŒÅƽĠƧ«ĘØĺ +ƠǑŃÅ Ċ؞‚Ǒƽ ɐØƠÅØŃ įŗŃŃØŃƉ ƙhŃÅ ƧŐııƽØ ØƧ ØĠŃØƧ c‚ĊØƧ įØĠĝ ŃØŃ ØłƠó ĺØĘƠ óǗƠ _ƽǑÅØŃƽØŃɐŐĘŃǑŃĊØŃ Ċ؞ØŃ¿ įŗŃŃØŃ ‚Ǒ«Ę _ØŃĠŐƠØŃ ĠŃ ÅĠØ tŐĘŃ«ıǑƧĝ ƽØƠ ØĠŃɝĠØĘØŃƚ¿ Ƨ‚Ċƽ +Øɐ՞‚ĊĝrŐƠƧƽ‚ŃÅƧĺĠƽĝ ĊıĠØÅ _ŃØɝØт AĠ«Ę‚ØıĠƧƉ ĺɎ

+ØƠĠ«Ęƽ ɐØĠƧƽ ;ı‚ĊØ ɎŐŃ ØǑƽƧ«ĘØ tŐĘŃØŃ ‚ž ØƠıĠŃƉ /Ń ØĠŃØĺ ØƠǑóǑŃĊƧɎØƠó‚ĘƠØŃ Ę‚ƽ ÅĠØ ƳƮƉ ~ĠɎĠıį‚ĺĺØƠ ÅØƧ =‚ŃÅĊØƠĠ«ĘƽƧ ØƠıĠŃ Å‚Ƨ hƠƽØĠı ÅØƧ ĺƽƧĊØƠĠ«ĘƽƧ _ž‚ŃłǑ ‚ǑóĊØĘ՞ØŃ ǑŃÅ ÅĠØ ;ı‚ĊØ ÅØƠ ØǑƽƧ«ĘØŃ tŐĘŃØŃ ‚Ǒó AĠØƽØƠĘŗĘǑŃĊ ‚žĊØɐĠØƧØŃƉ

/

3UHVVHKDXV DP $OH[DQGHUSODW]

83

%,.,1,

('*( 6GNUHX]

%URJHElXGH %HUOLQ

*HPLVFKW JHQXW]WH ,PPRELOLH %HUOLQ

*HPLVFKW JHQXW]WH ,PPRELOLH %HUOLQ

%UR'HYHORSPHQW %HUOLQ

0LW PD‰JHVFKQHLGHUWHQ /|VXQJHQ K|KHU KLQDXV ,P ,PPRELOLHQJHVFKlIW VLQG ZLU GLH ([SHUWHQ IU ,KUH RSWLPDO DQJHSDVVWHQ )LQDQ]LHUXQJHQ 8QVHUH /|VXQJHQ VLQG LQGLYLGXHOO DXI 6LH DEJHVWLPPW XQG XPIDVVHQ HLQ JDQ]KHLWOLFKHV 6SHNWUXP DQ /HLVWXQJHQ 2E DXI QDWLRQDOHQ RGHU LQWHUQDWLRQDOHQ 0lUNWHQ DOV ,KU 3DUWQHU JHEHQ ZLU ,KUHP 9RUKDEHQ $XIWULHE ² NRPSHWHQW ]XYHUOlVVLJ XQG ODQJIULVWLJ

:HUWH GLH EHZHJHQ

ĺ įŐŃįƠØƽØŃ )‚ıı ĊĠŃĊ ØƧ Ǒĺ ØĠŃ AĠØƽØƠĘŗĝ ĘǑŃĊƧɎØƠı‚ŃĊØŃ óǗƠ ØĠŃØ ąNj¿şý ĺNj ĊƠŐčØ tŐĘŃǑŃĊ ĠŃ ØƠıĠŃĝ_ž‚ŃłǑƉ AĠØƽØƠ tŐıóĝ ĠØƽƠĠ«Ę ;ŃĠóóį‚ ɝ‚ĘıƽØ óǗƠ ÅĠØƧØ ĠŃĘØĠƽ NjNjƳ¿ƮƮ ǑƠŐƉ ~Ǒĺ şƉ Gįƽ՞ØƠ NjɡşƮ ɐŐııƽØ ØǑƽƧ«ĘØ tŐĘŃØŃ ÅĠØ AĠØƽØ ‚Ǒó Njąņ¿ņą ǑƠŐ ØƠĘŗĘØŃƉ tØĠı ÅĠØ ɎØƠı‚ŃĊƽØ CØƽƽŐį‚ıƽĺĠØƽØ ɎŐŃ ý¿ņǂ ǑƠŐƷĺNj ĭØÅŐ«Ę óǗƠ rØƠĊıØĠ«ĘƧɐŐĘĝ ŃǑŃĊØŃ ÅĠØƧØƠ +ƠŗčØŃŐƠÅŃǑŃĊ ǑŃÅ ‚Ǒ‚ıĝ ƽØƠƧįı‚ƧƧØ ı‚Ǒƽ AĠØƽƧžĠØĊØı ıØÅĠĊıĠ«Ę žØĠ ý¿ǂɡ ǑƠŐƷĺNj ı‚Ċ¿ ɎØƠɐØĠĊØƠƽØ ;ŃĠóóį‚ ƧØĠŃØ ~ǑƧƽĠĺĺǑŃĊ ɝǑĺ AĠØƽØƠĘŗĘǑŃĊƧɎØƠı‚ŃĊØŃƉ ØǑƽƧ«ĘØ tŐĘŃØŃ ƠØĠ«ĘƽØ Å‚Ơ‚ǑóĘĠŃ ;ı‚ĊØ žØĠĺ ĺƽƧĊØƠĠ«Ęƽ _ž‚ŃłǑ ØĠŃ ǑŃÅ ƧƽǗƽɝƽØ ƧĠ«Ę łžØĠ ؞ØŃƧŐ ɐĠØ ÅØƠ AĠØƽØƠ ‚Ǒó ÅØŃ AĠØƽƧžĠØĊØı NjɡşƮƉ ĠØ ɝǑƧƽŒŃÅĠĊØŃ \Ġ«ĘƽØƠ ɐĠØÅØƠǑĺ ıØĊƽØŃ ŃĠ«Ęƽ ÅØŃ AĠØƽƧžĠØĊØı žØĠ ÅØƠ ƠĺĠƽƽıǑŃĊ ÅØƠ ŐƠƽƧǗžıĠ«ĘØŃ rØƠĊıØĠ«ĘƧĺĠØƽØ ɝǑĊƠǑŃÅØ¿ ƧŐŃĝ ÅØƠŃ žØ‚ǑóƽƠ‚ĊƽØŃ ØĠŃ +Ǒƽ‚«ĘƽØŃ žØĠ ØĠŃØĺ _‚«ĘɎØƠƧƽŒŃÅĠĊØŃƉ ĠØƧØƠ į‚ĺ т«Ę ÅØƠ ǑƧĝ ɐØƠƽǑŃĊ ɎŐŃ şý rØƠĊıØĠ«ĘƧɐŐĘŃǑŃĊØŃ ɝǑ ÅØĺ _«ĘıǑƧƧ¿ ÅĠØ ŐƠƽƧǗžıĠ«ĘØ rØƠĊıØĠ«ĘƧĺĠØƽØ ıĠØĊØ óǗƠ ĠŃĘØĠƽØŃ¿ ÅĠØ ĺĠƽ ÅØƠ ɎŐŃ ;ŃĠóóį‚ ĊØĺĠØƽØƽØŃ ɎØƠĊıØĠ«Ęž‚Ơ ƧĠŃÅ¿ ƧŐĊ‚Ơ žØĠ Ƴ¿şý ǑƠŐƷĺNj¿ ‚ıƧŐ ɡ¿äý ǑƠŐƷĺNj ǗžØƠ ÅØĺ AĠØƽĝ ƧžĠØĊØıɐØƠƽƉ ƙĠØ ɎŐĺ _‚«ĘɎØƠƧƽŒŃÅĠĊØŃ ĘØƠ‚ŃĊØɝŐĊØŃØŃ rØƠĊıØĠ«ĘƧ՞ĭØįƽØ ƧĠŃÅ ÅØƠ ƧƽƠØĠƽĊØĊØŃƧƽŒŃÅıĠ«ĘØŃ tŐĘŃǑŃĊ ŒĘŃıĠ«ĘØƠ ‚ıƧ ÅĠØ Ġĺ AĠØƽƧžĠØĊØı NjɡşƮ ØƠó‚ƧƧƽØŃ GžĭØįƽØƚ¿ ĘĠØč ØƧ ĠŃ ÅØƠ ØĊƠǗŃÅǑŃĊ ɎŐĺ ĺƽƧĊØƠĠ«Ęƽ _ž‚ŃłǑ łɝǑ ƁɝƉ ǂ ǂɡƳƷşƮƄƉ tØĠı ;ŃĠóóį‚ ÅØŃ \Ġ«ĘƽØƠƧžƠǑ«Ę ŃĠ«Ęƽ ĘĠŃĝ ŃØĘĺØŃ ɐŐııƽØ¿ ɝŐĊ ØƠ ɎŐƠƧ =‚ŃÅĊØƠĠ«ĘƽƉ ŐƠƽ ɐĠØÅØƠǑĺ ƧƽØııƽØ Å‚Ƨ +ØƠĠ«Ęƽ žØƠØĠƽƧ ɎŐƠ ÅØƠ rØƠʂŃÅıǑŃĊ ‚ĺ şşƉ žƠĠı Njɡşņ ĠŃ ØĠŃØĺ -ĠŃĝ ɐØĠƧžØƧ«ĘıǑƧƧ ɎŐĺ şƉ žƠĠı Njɡşņ įı‚Ơ¿ ƙłƧƧ ÅĠØ ŐƠƽƧǗžıĠ«ĘØ rØƠĊıØĠ«ĘƧĺĠØƽØ ‚Ǒ«Ę Ġĺ ĘĠØĝ ƧĠĊØŃ )‚ıı ǑŃƽØƠ ~ǑĊƠǑŃÅØıØĊǑŃĊ ÅØƧ AĠØƽĝ ƧžĠØĊØıƧ NjɡşƮƚ žØƧƽĠĺĺƽ ɐØƠÅØƉ ØǑƽƧ«ĘØ tŐĘŃØŃ ɝŐĊ ÅĠØ ;ı‚ĊØ ÅØŃŃŐ«Ę ŃĠ«Ęƽ ɝǑƠǗ«į¿ ƧŐŃÅØƠŃ ıĠØč ØƧ ɝǑƠ rØƠʂŃÅıǑŃĊ įŐĺĺØŃƉ /Ń ÅØƠ įǗƠɝıĠ«Ę ɎØƠŗóóØŃƽıĠ«ĘƽØŃ hƠƽØĠıƧĝ

žØĊƠǗŃÅǑŃĊ ƠǗĊØŃ ÅĠØ \Ġ«ĘƽØƠ ÅØƧ =‚ŃÅĊØĝ ƠĠ«ĘƽƧ ÅĠØ hƠƽØĠıƧóĠŃÅǑŃĊ ÅØƧ ĺƽƧĊØƠĠ«ĘƽƧ ‚ǑƧÅƠǗ«įıĠ«Ę ǑŃÅ ɝɐØĠóØıŃ ‚Ń ÅØƠ ƙ\Ġ«ĘƽĠĊįØĠƽ ǑŃÅ rŐııƧƽŒŃÅĠĊįØĠƽ ÅØƠ ØŃƽƧ«ĘØĠÅǑŃĊƧØƠĘ؞ĝ ıĠ«ĘØŃ )ØƧƽƧƽØııǑŃĊƚƉ _«ĘŐŃ ‚ııØĠŃ ÅØƧʂıž¿ ɐØĠı žØĠÅØ X‚ƠƽØĠØŃ ƧĠ«Ę ‚Ǒó ÅØŃ AĠØƽƧžĠØĊØı NjɡşƮ žØƠǑóØŃ ĘŒƽƽØŃ¿ ɐŒƠØ Å‚Ƨ +ØƠĠ«Ęƽ ŃĠ«Ęƽ žØóǑĊƽ ĊØɐØƧØŃ¿ ‚Ǒó +ƠǑŃÅı‚ĊØ ØĠŃØƧ ĊØƠĠ«Ęƽĝ ıĠ«ĘØŃ _‚«ĘɎØƠƧƽŒŃÅĠĊØŃĊǑƽ‚«ĘƽØŃƧ ƧØĠŃ hƠƽØĠı ɝǑ óŒııØŃƉ ‚Ƨ +Ǒƽ‚«ĘƽØŃ ƧØıžƧƽ žØ‚ŃƧƽ‚ŃÅØƽØ Å‚Ƨ =‚ŃÅĊØƠĠ«Ęƽ ĠŃ ĺØĘƠØƠØŃ XǑŃįƽØŃ» _Ő ƧØĠ ƙÅØƠ _‚«ĘɎØƠƧƽŒŃÅĠĊØ ɎŐŃ ØĠŃØƠ ǑŃɝǑƽƠØóóØŃÅØŃ ǑƧƧƽ‚ƽƽǑŃĊ ÅØƠ ƧƽƠØĠƽžØó‚ŃĊØŃØŃ tŐĘŃǑŃĊ ‚ǑƧĊØĊ‚ŃĊØŃƚƉ hŃÅ ɐØĠƽØƠ» ĠØ ƙnžØƠıØĊØŃĝ ĘØĠƽƚ ÅØƧ AĠØƽƧžĠØĊØıƧ ĊØĊØŃǗžØƠ ÅØĺ +Ǒƽĝ ‚«ĘƽØŃ ØƠĊØžØ ƧĠ«Ę łƠ‚ǑƧ¿ ƙłƧƧ ÅØƠ _‚«ĘɎØƠĝ ƧƽŒŃÅĠĊØ ƠØĊØıĺŒčĠĊ ƧØĠŃ ‚ƽØŃĺ‚ƽØƠĠ‚ı ŃĠ«Ęƽ ‚Ǒó ØĠŃØƠ ÅØƠ‚Ơƽ žƠØĠƽØŃ ǑŃÅ ƠØžƠŒƧØŃƽ‚ƽĠɎØŃ +ƠǑŃÅı‚ĊØ ØƠĘ؞ØŃ į‚ŃŃ¿ ɐĠØ ÅĠØƧ ÅØƠ +ØĺØĠŃÅØ ĠŃ ~ǑƧ‚ĺĺØтƠžØĠƽ ĺĠƽ ÅØŃ /ŃƽØĝ ƠØƧƧØŃɎØƠžŒŃÅØŃ ÅØƠ AĠØƽØƠ ǑŃÅ rØƠĺĠØƽØƠ ĺŗĊıĠ«Ę ĠƧƽƉƚ _Ő ƧƽǗŃÅØŃ şäƮ rØƠĊıØĠ«ĘƧɐŐĘĝ ŃǑŃĊØŃ ‚ǑƧ ÅØĺ AĠØƽƧžĠØĊØı ıØÅĠĊıĠ«Ę şý ‚ǑƧ ÅØĺ +Ǒƽ‚«ĘƽØŃ ĊØĊØŃǗžØƠƉ C‚«Ę ÅØĺ ØĠŃĠĊØ tŐ«ĘØŃ ɝǑɎŐƠ ĊØĊØŃ ÅØŃ AĠØƽƧžĠØĊØı Njɡşý ĊØóŒııƽØŃ hƠƽØĠı ÅØƠ ;‚ĺĺØƠ Ƴǂ ÅØƧ =‚ŃÅĊØƠĠ«ĘƽƧ ØƠıĠŃ ƁɎĊıƉ ƙhƠƽØĠıØ ɝǑĺ AĠØƽƧžĠØĊØı ƧŐƠĊØŃ óǗƠ /ƠƠĠƽ‚ƽĠŐŃØŃƚ¿ /~ şƳƷşņ¿ _ØĠƽØ NjýƄ ĠƧƽ łƧ ‚įƽǑØııØ hƠƽØĠı ØĠŃØ ØƧƽŒƽĠĝ ĊǑŃĊ óǗƠ ÅØŃ AĠØƽƧžĠØĊØı NjɡşƮƉ ƙAĠØƽØƠĠŃŃØŃ ǑŃÅ AĠØƽØƠ ‚ǑƧ _ž‚ŃłǑ¿ AĠƽƽØ¿ XƠØŃɝı‚ǑØƠ ØƠĊ ǑŃÅ cĠØƠĊ‚ƠƽØŃ ĺǗƧƧØŃ ƧĠ«Ę ‚ǑóĊƠǑŃÅ ÅØƧ hƠƽØĠıƧ ÅØƠ ~ĠɎĠıį‚ĺĺØƠ ƳƮ ĠŃ ~ǑįǑŃóƽ ŃĠ«Ęƽ ĺØĘƠ Ƨ«ĘØǑØŃ¿ ŃŐƽó‚ııƧ ØĠŃØŃ \Ø«ĘƽƧĝ ƧƽƠØĠƽ ɝǑƠ )ØƧƽƧƽØııǑŃĊ ĠĘƠØƠ ŐƠƽƧǗžıĠ«ĘØŃ rØƠĝ ĊıØĠ«ĘƧĺĠØƽØ ɝǑ óǗĘƠØŃƚ¿ Ƨ‚Ċƽ A‚Ơ«Øı ǑžØŃ¿ rŐƠƧĠƽɝØŃÅØƠ ÅØƧ ıƽØƠтƽĠɎØŃ AĠØƽØƠĝ ǑŃÅ rØƠžƠ‚Ǒ«ĘØƠƧ«ĘǑƽɝžǑŃÅƧƉ ĠØ )ƠØǑÅØ Å‚ĝ ƠǗžØƠ ɐĠƠÅ ŃĠ«Ęƽ ı‚ŃĊØ ɐŒĘƠØŃƉ _ØĠƽ AŐŃƽ‚Ċ ÅĠØƧØƠ tŐ«ĘØ ĊĠıƽ ÅØƠ AĠØƽƧžĠØĊØı Njɡşņ ƁƧĠØĘØ ƙØƠ ŃƧƽĠØĊ ÅØƠ AĠØƽØŃ ɎØƠı‚ŃĊƧ‚ĺƽ ƧĠ«Ę ØƠƧƽĺ‚ıƧ ƧØĠƽ 9‚ĘƠØŃƚ ¿ _ØĠƽØ ǂƮƄƉ ĺɎ


\=/C ǂƮ

/AAG/=/C ~/chC+ şƳƉýƉNjɡşņ¿ ǑƧĊ‚žØ NjɡƷNjɡşņ

ØƠ ŃƧƽĠØĊ ÅØƠ AĠØƽØŃ ɎØƠı‚ŃĊƧ‚ĺƽ ƧĠ«Ę ØƠƧƽĺ‚ıƧ ƧØĠƽ 9‚ĘƠØŃ ØƠıĠŃƉ ØƠ Ơ‚Ƨ‚ŃƽØ ŃƧƽĠØĊ ÅØƠ tŐĘŃǑŃĊƧĺĠØƽØŃ¿ ÅØŃ ÅĠØ _ƽ‚Åƽ žØĠĺ AĠØƽƧžĠØĊØı NjɡşƮ ɝǑ ɎØƠɝØĠ«ĘŃØŃ Ę‚ƽƽØ¿ Ƨ«ĘØĠŃƽ ɎŐƠØƠƧƽ Ċ؞ƠØĺƧƽƉ Øĺ Ńó‚ŃĊ ÅĠØƧØƠ tŐ«ĘØ ØƠƧ«ĘĠØŃØŃØŃ AĠØƽƧžĠØĊØı Njɡşņ ɝǑóŐıĊØ ØƠĘŗĘƽØ ƧĠ«Ę ĠŃ ÅØŃ ɎØƠĊ‚ŃĊØŃØŃ ɝɐØĠ 9‚ĘƠØŃ ÅĠØ ĊØɐĠ«ĘƽØƽØ CØƽƽŐį‚ıƽĺĠØƽØ Ǒĺ ĭØɐØĠıƧ Nj¿ýƈƉ ‚Ƨ ØŃƽƧžƠĠ«Ęƽ ØĠŃØĺ AĠƽƽØıɐØƠƽ ɎŐŃ Ƴ¿ƮNj ǑƠŐƷĺNjƉØƠ žØóǗƠ«ĘƽØƽØ _žƠǑŃĊ žØĠ ÅØŃ AĠØƽžƠØĠƧØŃ žıĠ؞ žØĠĺ ‚ž ƧŐóŐƠƽ ĊǗıƽĠĊØŃ AĠØƽƧžĠØĊØı Njɡşņ ‚ǑƧƉ \ØĠŃ ƠØ«ĘŃØƠĠƧ«Ę ĺǗƧƧØŃ ÅĠØ ØƠıĠŃØƠ ɡ¿ǂǂ ǑƠŐƷĺNj ĺØĘƠ ɝ‚ĘıØŃ ‚ıƧ NjɡşƮƉ ~Ǒĺ rØƠĊıØĠ«Ę» ØƠ _žƠǑŃĊ ɎŐĺ AĠØƽĝ ƧžĠØĊØı Njɡşý ɝǑĺ AĠØƽƧžĠØĊØı NjɡşƮ žØƽƠǑĊ ɡ¿ýý ǑƠŐƷĺNjƉ ĠØ ĭŒĘƠıĠ«ĘØ _ƽØĠĊØƠǑŃĊƧƠ‚ƽØ

+Øɐ՞‚Ċ ɐŒ«ĘƧƽ ɐØĠƽØƠ

Ƨ‚Ńį Ġĺ -ĠўıĠ«į ‚Ǒó ÅĠØ ıØƽɝƽØŃ ƠĘ؞ǑŃĊ ɝĠŃƧ žØĠ ØĠŃØƠ CØǑɎØƠĺĠØƽǑŃĊ ŃǑƠ şɡƈ ǗžØƠ ɎŐŃ ą¿Ƴƈ ‚Ǒó Nj¿ýƈƉ ØĠ ÅĠØƧØĺ Ġĺ rØƠʌıƽŃĠƧ ÅØƠ ŐƠƽƧǗžıĠ«ĘØŃ rØƠĊıØĠ«ĘƧĺĠØƽØ ıĠØĊØŃƉ ĺŐÅØƠ‚ƽØŃ ŃƧƽĠØĊ ØƠƧ«ĘØĠŃƽ ØƧ ó‚Ƨƽ ɎØƠɐǑŃĝ Ǒ«Ę ÅĠØ ǑƧɐØĠƽǑŃĊ ÅØƠ AĠııĠØǑƧ«ĘǑƽɝĊØĝ ÅØƠıĠ«Ę¿ łƧƧ ØƠƧƽĺ‚ıƧ ƧØĠƽ Njɡşǂ ŃĠ«Ęƽ ŃǑƠ žĠØƽØ Ę‚žØ ØĠŃØŃ ƠØĺƧØóóØįƽ žØĠĺ ŃƧƽĠØĊ AĠØƽØƠĝ¿ ƧŐŃÅØƠŃ ‚Ǒ«Ę ÅĠØ rØƠĺĠØƽØƠɎØƠĝ ÅØƠ AĠØƽØŃ¿ ĠƧƽ ÅĠØ _ØтƽŐƠĠŃ ǗžØƠɝØǑĊƽƉ ØƠĝ žŒŃÅØ ÅØĺ ‚ııØ ɝɐØĠ 9‚ĘƠØ ŃØǑ ØƠĘ՞ØŃØĺ ɝØĠƽ ĊĠžƽ ØƧ ĠŃ Ċ‚Ńɝ ØƠıĠŃ ýƮ ƧŐı«ĘØƠ Ơʂıĝ AĠØƽƧžĠØĊØı ɝǑĊØƧƽĠĺĺƽ ʂžØŃ» ƙ‚Ƨ ĠƧƽ ØĠŃ ƽǑŃĊƧĊ؞ĠØƽØ ĺĠƽ ąƳɡƉɡɡɡ tŐĘŃǑŃĊØŃ¿ ĠŃ ɐĠ«ĘƽĠĊØƧ _ĠĊтı óǗƠ ÅĠØ rØƠžĠŃÅıĠ«ĘįØĠƽ ÅØƧ ÅØŃØŃ äƮǂƉɡNjɡ AØŃƧ«ĘØŃ ı؞ØŃƉ ‚Ƨ ĠƧƽ ó‚Ƨƽ AĠØƽƧžĠØĊØıƧƚ¿ Ƨ‚Ċƽ ;‚ƽƠĠŃ =ŐĺžƧ«ĘØƠ ƁĠØ ØĠŃ ƠĠƽƽØı ÅØƠ ş¿ą AĠŐƉ AĠØƽɐŐĘŃǑŃĊØŃ¿ óǗƠ =ĠŃįØƄ¿ _ØтƽŐƠĠŃ óǗƠ tŐĘŃØŃ ǑŃÅ _ƽ‚ÅƽØŃƽĝ ÅĠØ ÅØƠ AĠØƽƧžĠØĊØı ĊĠıƽƉ /Ń ÅĠØƧØŃ ĊØƧ«ĘǗƽɝƽØŃ ɐĠ«įıǑŃĊƉ ZǑ‚ƠƽĠØƠØŃ ƧĠŃÅ žØĠĝ ØƠ ‚žĊØóı‚«ĘƽØ Ńĝ ƧžĠØıƧɐØĠƧØ =ǑɒǑƧĺŐĝ AĠØƽØŃÅØ«įØı óǗƠ ÅĠØ ƧƽĠØĊ ÅØƠ AĠØƽØŃ ƧØĠ įØĠŃ ÅØƠŃĠƧĠØƠǑŃĊØŃ¿ ÅĠØ ÅĠØ ;ŐĺĺǑтıØŃ Ƨƽ‚žĠıĠƧĠØƠƽ +ƠǑŃÅ ɝǑƠ Ńƽɐ‚ƠŃǑŃĊ¿ AĠØƽØŃ Ń‚«Ę ՞ØŃ ƽƠØĠĝ ƙ‚žØƠ ØĠŃ ÅØǑƽıĠ«ĘØƧ žØŃ¿ ŃĠ«Ęƽ ØƠı‚ǑžƽƉ ÅĠØ AĠØƽžƠØĠƧØ ~ØĠ«ĘØŃ Å‚óǗƠ¿ łƧƧ ÅĠØ Ő«Ę ‚Ǒ«Ę ɐØŃŃ ØƧ ĺĠØƽØŃƧƽ‚žĠıĠƧĠØƠØŃÅØŃ A‚čтĘĺØŃ ÅØƧ Ƨ«ĘØĠŃƽ¿ ‚ıƧ įıØƽƽØƠƽØŃ ÅĠØ XƠØĠƧØ ɐØŃĠĊØƠ =‚ŃÅØƧ ØƠıĠŃ tĠƠįǑŃĊ ɝØĠĊØŃƚ¿ ĺØĠŃƽ ÅĠØ _Øĝ Ơ‚Ƨ‚Ńƽ¿ ĊĠıƽ łƧ ıŒŃĊƧƽ ŃĠ«Ęƽ óǗƠ ‚ııØ ‚Ǒ‚ıƽØƠƧĝ тƽŐƠĠŃƉ ~Ǒ ÅĠØƧØŃ A‚čтĘĺØŃ ĊØĘŗƠƽ ÅĠØ įı‚ƧƧØŃƉ /ŃƧĊØƧ‚ĺƽ ɝØĠĊƽ ÅØƠ AĠØƽƧžĠØĊØı Njɡşņ ;ŐŐžØƠ‚ƽĠŐŃƧɎØƠØĠў‚ƠǑŃĊ ĺĠƽ ÅØŃ ƧƽŒÅƽĠĝ ØĠŃ ǑŃØĠŃĘØĠƽıĠ«ĘØƧ ĠıÅ» ƙ/Ń ØĠŃɝØıŃØŃ _ØĊĝ Ƨ«ĘØŃ tŐĘŃǑŃĊƧž‚ǑĊØƧØııƧ«Ę‚óƽØŃ¿ ÅĠØ ĠĘƠØ ĺØŃƽØŃ ƧĠŃÅ ɐĠØÅØƠ ÅØǑƽıĠ«ĘØ AĠØƽØƠĘŗĝ AĠØƽØŃ Ġĺ ØƧƽ‚ŃÅ ĭŒĘƠıĠ«Ę ŃǑƠ Ǒĺ ĺ‚ɒĠĺ‚ı ĘǑŃĊƧžŐƽØŃɝĠ‚ıØ ĊØĊ؞ØŃ¿ ǑŃÅ AĠØƽØƠ ĠŃƧžØĝ Njƈ žƠŐ 9‚ĘƠ ØƠĘŗĘØŃ ÅǗƠóØŃ ǑŃÅ žØĠ ÅØŃØŃ ƧŐŃÅØƠØ ɎŐŃ tŐĘŃǑŃĊØŃ ÅØƠ ‚Ǒ‚ıƽØƠƧįı‚Ƨĝ ÅĠØ AŐÅØƠŃĠƧĠØƠǑŃĊƧǑĺı‚ĊØ ‚Ǒó Ƴƈ ĊØÅØ«įØıƽ ƧØŃ žĠƧ şņşä ĺǗƧƧØŃ ĺĠƽ AĠØƽØƠĘŗĘǑŃĊØŃ ĠƧƽƉ ĠØ _ƽŒÅƽĠƧ«ĘØŃ¿ ÅĠØ ƠǑŃÅ ǂɡɡƉɡɡɡ tŐĘĝ ƠØ«ĘŃØŃƚ¿ Ƨ‚Ċƽ tĠžįØ tØƠŃØƠ¿ ƧƽØııɎØƠƽƠØĝ ŃǑŃĊØŃ ɎØƠɐ‚ıƽØŃ¿ ĺǗƧƧØŃ ƧĠ«Ę ɝǑÅØĺ ê ɐĠØ ƽØŃÅØ +ØƧ«ĘŒóƽƧóǗĘƠØƠĠŃ ÅØƧ ØƠıĠŃØƠ AĠØƽØƠĝ žƠĠɎ‚ƽØ rØƠĺĠØƽØƠ ê ‚Ń ÅĠØ AĠØƽžƠØĠƧžƠØĺƧØ ɎØƠØĠŃƧƉ ĠŃɝØıŃØ c‚žØııØŃóØıÅØƠ ıĠØĊØŃ ÅØĺĝ ʂıƽØŃ ǑŃÅ ÅǗƠóØŃ ĺĠƽ ÅØĺ ɎØƠı‚ŃĊƽØŃ AĠØƽĝ т«Ę žĠƧ ɝǑ Njɡƈ ǗžØƠ ÅØĺ AĠƽƽØıɐØƠƽƉ ‚Ƨ

ĊĠžƽ ØƧƉ /ĺ _«ĘŃĠƽƽ ‚ĺ žƠØĠƧɐØƠƽØƧƽØŃ ƧĠŃÅ ÅĠØ žØƽƠĠóóƽ ĠŃ ÅØŃ žĠƧ şņşä ØƠƠĠ«ĘƽØƽØŃ¿ žØĠ AĠØĝ AĠØƽØŃ ĠŃ Xı‚ƽƽØў‚ǑƽØŃ Ġĺ GƧƽƽØĠı ÅØƠ _ƽ‚Åƽ¿ ƽØƠŃ ƧØĘƠ žØıĠ؞ƽØŃ ıƽž‚ǑƽØŃ žØƧŐŃÅØƠƧ įıØĠĝ ÅĠØ ɝɐĠƧ«ĘØŃ şņƮǂ ǑŃÅ şņņɡ Ċ؞‚Ǒƽ ɐŐƠÅØŃ ŃØƠØ ĠŃĘØĠƽØŃ žĠƧ ąɡ ĺNjƉ /Ń ĊǑƽØŃ tŐĘŃı‚ĊØŃ žØƽƠŒĊƽ ÅØƠ AĠƽƽØıɐØƠƽ óǗƠ ƧŐı«ĘØ tŐĘŃǑŃĊØŃ ƧĠŃÅƉ -ĠØƠ ĊĠıƽ» ĭØ ĊƠŗčØƠ¿ ÅØƧƽŐ ĊǗŃƧƽĠĊØƠƉ =ĠØĊƽ şş¿ąą ǑƠŐƷĺNj ƁƳ¿ýą žĠƧ şą¿Njǂ ǑƠŐƷĺNjƄƉ NjɡşƮ ÅØƠ AĠƽƽØıɐØƠƽ óǗƠ ÅĠØ įıØĠŃƧƽØŃ ĠŃĘØĠƽØŃ ĭØ ı‚Ċ ÅØƠ AĠƽƽØıɐØƠƽ ŃŐ«Ę žØĠ ä¿ǂş ǑƠŐƷĺNj¿¿ ÅĠØ Ń‚«Ę tŐĘŃı‚ĊØ žØĠ Ƴ¿ņǂ žĠƧ Ʈ¿şą ǑƠŐƷĺNj¿ ĠƧƽ _ž‚ŃŃØ ƠØĠ«ĘƽØ ɎŐŃ Ƴ¿ņş žĠƧ şNj¿ýNj ǑƠŐƷĺNjƄƉ óǗƠ ǗžØƠ ņɡ ĺNj ĊƠŐčØ tŐĘŃǑŃĊØŃ ØĠŃ AĠƽƽØıĝ rŐƠ ‚ııØĺ ÅØƠ ՞ØƠØ _ž‚ŃŃØŃɐØƠƽ ƧƽĠØĊ ĠŃ ɐØƠƽ ɎŐŃ ý¿Njǂ žĠƧ ý¿ǂNj ǑƠŐƷĺNj ØƠƠØ«ĘŃØƽ ɐŐƠĝ ÅØŃƉ ĠØ _ž‚ŃŃØ ƧžƠØĠɝƽ ƧĠ«Ę žØĠ =ØƽɝƽØƠØŃ ÅĠØƧØƠ ‚Ǒ‚ıƽØƠƧįı‚ƧƧØ Ƨƽ‚Ơį ‚Ń¿ ɐĠØ Å‚Ƨ ØĠĝ ɎŐŃ ą¿Ƴş žĠƧ ý¿ņǂ ǑƠŐƷĺNj¿ óŒııƽ ĺĠƽ ş¿ǂNj ƧžĠØı ɝØĠĊƽ¿ ɐŒĘƠØŃÅ ÅØƠ ǑŃƽØƠØ tØƠƽ ƧĠ«Ę ŃǑƠ ǑƠŐƷĺNj ‚žØƠ ÅØǑƽıĠ«Ę ıØĠ«Ęƽ ØƠĘŗĘƽØƉ ƙĠØ ĊØƠĠŃĊØƠ ‚ǑƧ ‚ıƧ žØĠ ɎØƠĝ ĘŐĘØŃ GžØƠɐØƠƽØ ƧĠŃÅ =ŐĺžƧ«ĘØƠ óŐƠÅØƠƽ ÅĠØ ĊıØĠ«Ęž‚ƠØŃ tŐĘŃǑŃĝ łƧ žžĠıÅ ƽØǑƠØƠ AĠØƽĝ ƠɐØĠƽØƠǑŃĊ ÅØƠ ĊØŃ ÅØƠ žØƧ‚ĊƽØŃ ıƽĝ ɎØƠƽƠ‚ĊƧ‚žƧ«ĘıǗƧƧØƉ ĠŃ ž‚ǑƽØŃ¿ žØĠ ÅØŃØŃ ÅØƠ žØƽƠŒ«ĘƽıĠ«ĘØƠ cØĠı ÅØƠ ‚ƽØў‚ƧĠƧ _ž‚ŃŃØŃɐØƠƽ ɎŐŃ ą¿Ʈņ ĠŃ ÅĠØ ƠĘ؞ǑŃĊ ØĠŃĊØĝ žĠƧ şɡ¿ąä ǑƠŐƷĺNj ƠØĠ«Ęƽ¿ ‚ıƧŐ Ǒĺ ý¿Ƴņ óıŐƧƧØŃØŃ CØǑɎØƠƽƠ‚ĊƧ‚žƧ«ĘıǗƧƧØ ÅǗƠóƽØ ǑƠŐƷĺNj ‚ǑƧØĠтŃÅØƠ įı‚óóƽƉ hĺ ÅØŃ ŃƧƽĠØĊ ĊØĊØŃ ÅĠØ AĠØƽžƠØĠƧžƠØĺƧØ ɎØƠØĠў‚Ơƽ ɐŐƠĝ ÅØƠ GžØƠɐØƠƽØ ɝǑ ɎØƠĘĠŃÅØƠŃ¿ óŐƠÅØƠƽ _Øтĝ ÅØŃ ƧØĠŃƚ¿ ɎØƠĺǑƽØƽ tØƠŃØƠƉ ɒƽƠØĺɐØƠƽØ ƽŐƠĠŃ =ŐĺžƧ«ĘØƠ žǑŃÅØƧØĠŃĘØĠƽıĠ«ĘØ _ƽ‚Ńĝ т«Ę ՞ØŃ ŐÅØƠ ǑŃƽØŃ ƧĠŃŠłžØĠ ĠŃ ÅØŃ AĠØƽĝ łƠÅƧ ɝǑƠ ƠƧƽØııǑŃĊ ɎŐŃ AĠØƽƧžĠØĊØıŃ ǑŃÅ ƧžĠØĊØı Njɡşņ Ċ‚Ơ ŃĠ«Ęƽ ØĠŃĊØóıŐƧƧØŃ¿ ƧŐŃÅØƠŃ ɎØƠı‚ŃĊƽ ɝǑÅØĺ ØĠŃØ ØƠɐØĠƽØƠƽØ ‚ƽØў‚ƧĠƧ ‚ǑƧ ÅØŃ įтžž şşƉɡɡɡ ‚ǑƧĊØɐØƠƽØƽØŃ ‚ƽØŃĝ óǗƠ ÅĠØ ƠĘ؞ǑŃĊ» ƙ~ǑįǗŃóƽĠĊ ƧŐııØŃ ‚ııØ AĠØƽĝ ƧŒƽɝØŃ ĘØƠ‚ǑƧ ĊØóĠıƽØƠƽ ɐŐƠÅØŃƉ CǑƠ ÅĠØ ĺĠƽƽĝ ŒŃÅØƠǑŃĊØŃ ǑŃÅ CØǑ‚žƧ«ĘıǗƧƧØ ÅØƠ ıØƽɝƽØŃ ıØƠØŃ Ʈýƈ ‚ııØƠ ØƠĘ՞ØŃØŃ AĠØƽɐØƠƽłƽØŃ ɝØĘŃ 9‚ĘƠØ ǑŃÅ ŃĠ«Ęƽ ɐĠØ žĠƧĘØƠ ÅØƠ ıØƽɝƽØŃ ɐØƠÅØŃ ɝǑƠ ƠĺĠƽƽıǑŃĊ ÅØƠ ŐƠƽƧǗžıĠ«ĘØŃ rØƠĝ ɎĠØƠ 9‚ĘƠØ žØĠ ÅØƠ ĠıÅǑŃĊ ÅØƠ ŐƠƽƧǗžıĠ«ĘØŃ ĊıØĠ«ĘƧĺĠØƽØ ĘØƠ‚ŃĊØɝŐĊØŃƉ rØƠĊıØĠ«ĘƧĺĠØƽØ žØƠǗ«įƧĠ«ĘƽĠĊƽ ɐØƠÅØŃƚ¿ ı‚Ǒĝ Ő«Ę ŃĠ«Ęƽ ŃǑƠ AĠØƽƧžĠØĊØıóØıÅØƠ ՞ØƠĝ ƽØƽ ĠĘƠ rŐƠƧ«Ęı‚ĊƉ ĺɎ ʂıž¿ ƧŐŃÅØƠŃ ‚Ǒ«Ę ǑŃƽØƠʂıž ÅØƧ AĠƽƽØıɐØƠƽƧ

"?

ØƠıĠŃƉ ĠƧ Njɡǂɡ ɐĠıı ÅĠØ ɎŐƠ şɡɡ 9‚ĘƠØŃ ĊØĊƠǗŃÅØƽØ +Øɐ՞‚Ċ ĠĘƠØŃ ØƧƽ‚ŃÅ ‚Ǒó äɡƉɡɡɡ ĠŃĘØĠƽØŃ ØƠɐØĠƽØƠŃƉ rŐƠ ‚ııØĺ ÅØƠ CØǑž‚Ǒ ɎŐŃ tŐĘŃǑŃĊØŃ ƧŐıı ɎŐƠ‚ŃĊØƽƠĠ؞ØŃ ɐØƠÅØŃƉ

~

Ǒĺ şɡɡƉ +؞ǑƠƽƧƽ‚Ċ ʂƽ ƧĠ«Ę łƧ hŃƽØƠĝ ŃØĘĺØŃ ØĠŃĠĊØƧ ɎŐƠĊØŃŐĺĺØŃƉ ØŃ ØƧƽ‚ŃÅ ɎŐŃ ÅØƠɝØĠƽ ƳNjƉɡɡɡ tŐĘŃǑŃĊØŃ ǑŃÅ ƠǑŃÅ şƉƮýɡ +ØɐØƠžØØĠŃĘØĠƽØŃ ɐĠıı +Øɐ՞‚Ċ ĠŃ ÅØŃ įŐĺĺØŃÅØŃ Øıó 9‚ĘƠØŃ Ǒĺ ĺØĘƠ ‚ıƧ şýƉɡɡɡ ĠŃĘØĠƽØŃ ØƠɐØĠƽØƠŃƉ _«ĘŐŃ ĠŃ ÅØŃ įŐĺĺØŃÅØŃ žØĠÅØŃ 9‚ĘƠØŃ ƧŐıı ÅØƠ ‚ǑƧƽ‚Ơƽ óǗƠ ýƉɡɡɡ tŐĘŃǑŃĊØŃ ØƠóŐıĊØŃ¿ ɎŐŃ ÅØŃØŃ ØĠŃ +ƠŐčƽØĠı ĠŃ =Ġ«ĘƽØўØƠĊ ǑŃÅ ĠŃ _ž‚ŃłǑ ØŃƽĝ ƧƽØĘØŃ ɐĠƠÅƉ ØƠ _ƽ‚ÅƽƽØĠı Ġĺ tØƧƽØŃ ØƠıĠŃƧ ɐ‚Ơ ØĠŃƧƽ ÅĠØ tĠØĊØ ÅØƠ ĘØǑƽĠĊØŃ +Øɐ՞‚Ċ¿ ÅĠØ Å‚ĺ‚ıƧ -ØĠĺƧƽŒƽƽØŃ + +ƠŐč ØƠıĠŃ ĘĠØčƉ hĺ ƧŐ ɎĠØı ž‚ǑØŃ ɝǑ įŗŃŃØŃ¿ ĺǑƧƧ łƧ hŃƽØƠŃØĘĺØŃ ‚Ǒó ɐĠƠƽƧ«Ę‚óƽıĠ«Ę Ƨƽ‚žĠıØŃ )ǗčØŃ ƧƽØĘØŃƉ /Ń ÅØŃ ŃŒ«ĘƧƽØŃ ɝØĘŃ 9‚ĘƠØŃ ɐĠıı ÅĠØ tŐĘŃǑŃĊƧž‚ǑĊØƧØııƧ«Ę‚óƽ ǂ¿Ƴ AƠÅƉ ǑƠŐ ĠŃ ÅØŃ CØǑž‚Ǒ¿ ÅĠØ AŐÅØƠŃĠƧĠØƠǑŃĊ ÅØƠ ØƧƽŒŃÅØ ǑŃÅ ÅØŃ ɐØĠƽØƠØŃ ƠɐØƠž ɎŐŃ tŐĘŃǑŃĊØŃ ƧƽØ«įØŃƉ ‚žØĠ į‚Ǒóƽ +Øɐ՞‚Ċ ŃĠ«Ęƽ ŃǑƠ CØǑž‚ǑƽØŃ žØĠ XƠŐĭØįƽØŃƽɐĠ«įıØƠŃ ØĠŃ¿ ƧŐŃÅØƠŃ ĘŐıƽ ‚Ǒ«Ę óƠǗĘØƠØ įŐĺĺǑтıØ ØƧƽŒŃÅØ ɝǑƠǗ«į¿ Ǒĺ ÅŐƠƽ łǑØƠʂóƽ žØɝ‚Ęıĝ ž‚ƠØ AĠØƽØŃ ɝǑ ƧĠ«ĘØƠŃƉ hĺ şƉǂɡɡ tŐĘŃǑŃĝ ĊØŃ Ę‚ƽ ƧĠ«Ę ÅØƠ ØƧƽ‚ŃÅ ‚Ǒó ÅĠØƧØ tØĠƧØ žØƠØĠƽƧ ɎØƠĊƠŗčØƠƽ¿ şƉɡɡɡ łɎŐŃ į‚ĺØŃ Njɡşä łɝǑ¿ ɐØĠƽØƠØ ĠŃ ÅĠØƧØĺ 9‚ĘƠƉ ĠØ Ġı‚Ńɝĝ ƧǑĺĺØ ƧƽĠØĊ Njɡşä ÅǑƠ«Ę ŃįŒǑóØ ǑŃÅ CØǑĝ ž‚ǑƽØŃ Ǒĺ Njǂä AĠŐƉ ǑƠŐ ‚Ǒó Nj¿ņǂNj AƠÅƉ ǑƠŐ¿ ɐŒĘƠØŃÅ ÅØƠ hĺƧ‚ƽɝ ɎŐŃ ąɡNj AĠŐƉ ‚Ǒó ąNjä AĠŐƉ ǑƠŐ įıØƽƽØƠƽØƉ \ǑŃÅ ą AĠŐƉ ĺNj žØɐĠƠƽƧ«Ę‚óƽØ +Øɐ՞‚Ċ ŃÅØ Njɡşä ǑŃÅ ØƠɝĠØıƽØ Å‚ĺĠƽ AĠØƽØĠŃтĘĝ ĺØŃ ɎŐŃ Njņą AĠŐƉ ǑƠŐ¿ şƳ AĠŐƉ ĺØĘƠ ‚ıƧ NjɡşƮƉ +ıØĠ«ĘɝØĠƽĠĊ ɎØƠÅŐžžØıƽØ ƧĠ«Ę łƧ ‚Ǒĝ ɎŐıǑĺØŃ ɎŐŃ şäNj AĠŐƉ ‚Ǒó ǂƳƳ AĠŐƉ ǑƠŐƉ ØƠ CØǑž‚ǑɝǑĊ ŃĠĺĺƽ )‚ĘƠƽ ‚ǑóƉ ĺɎ

ØƠıĠŃƉ /ĺ ØƠƧƽØŃ ZǑ‚Ơƽ‚ı Njɡşņ ƧĠŃÅ ÅĠØ +ØŃØĘĺĠĊǑŃĊØŃ óǗƠ ÅØŃ ‚Ǒ ɎŐŃ ąƉäąɡ tŐĘĝ ŃǑŃĊØŃ ØƠƽØĠıƽ ɐŐƠÅØŃƉ ‚Ƨ ĠƧƽ ØĠŃ XıǑƧ ɎŐŃ şş¿ņƈ Ġĺ rØƠĊıØĠ«Ę ɝǑĺ rŐƠĭ‚ĘƠ¿ ĘØĠčƽ ØƧ ‚ǑƧ ÅØĺ ĺƽ óǗƠ _ƽ‚ƽĠƧƽĠį ØƠıĠŃĝƠ‚ŃÅØўǑƠĊƉ /ŃƧĊØƧ‚ĺƽ ɐǑƠÅØŃ ąƉNjąNj ‚ǑĊØŃØĘĺĠĊǑŃĊØŃ óǗƠ CØǑž‚ǑƽØŃ ƁƏäƈƄ ‚ǑƧĊØƠØĠ«ĘƽƉ ǑóĊƠǑŃÅ ɎŐŃ ‚Ǒĺ‚čтĘĺØŃ ‚Ń žØƧƽØĘØŃÅØŃ +Øĝ žŒǑÅØŃ¿ ɝƉƉ ‚«ĘĊØƧ«ĘŐƧƧ‚ǑƧž‚ǑƽØŃ¿ ɐǑƠĝ ÅØŃ ýņä tŐĘŃǑŃĊØŃ ĊØŃØĘĺĠĊƽƉ ‚Ƨ ĠƧƽ ØĠŃØ ~ǑтĘĺØ Ǒĺ Øƽɐ‚ ÅĠØ -ŒıóƽØƉ tĠØ Ƨ«ĘŐŃ Ġĺ ɎØƠĊ‚ŃĊØŃØŃ 9‚ĘƠ ƧĠŃÅ ÅĠØ ‚ǑĊØŃØĘĺĠĝ ĊǑŃĊƧɝ‚ĘıØŃ ØƠóƠØǑıĠ«ĘØƠɐØĠƧØ ĊØтǑ ĠŃ ÅØĺ ØƠØĠ«Ę ĊØƧƽĠØĊØŃ¿ ĠŃ ÅØĺ ‚įƽǑØıı ÅØƠ ĊƠŗčƽØ ØłƠó ĘØƠƠƧ«Ęƽ» Ġĺ AØĘƠó‚ĺĠıĠØŃʂǑƧƧØĊĝ ĺØŃƽƉ -ĠØƠ ɐǑƠÅØŃ ņ¿ąƈ ĺØĘƠ Ơı‚ǑžŃĠƧƧØ ǗžØƠ ÅØŃ cĠƧ«Ę ĊØƠØĠ«Ęƽ ‚ıƧ Ġĺ 9‚ĘƠ ɝǑɎŐƠƉ ĠØ ĺØĠƧƽØŃ X‚žĠØƠØ ɐ‚ŃÅØƠƽØŃ ĠŃ ÅØŃ ØɝĠƠįØŃ _ž‚ŃłǑ¿ A‚Ơɝ‚ĘŃĝ-ØııØƠƧÅŐƠó ǑŃÅ cØĺžØıĝ ĘŐóĝ_«ĘŗŃ؞ØƠĊ ɎŐŃ -‚ŃÅ ɝǑ -‚ŃÅƉ ĊĊ

       ) 4 =,). -)9 )9A ). 9<99%69 )79 -)9 ). 6 *'6,)' . <, )79<.% >0. 6<. $ 64 )- <97' . 0'( <. .% .) <6< ) <-- 6 ).74 '6 . 6!0,% > 6.+9 ) 4 =,). ,7 )9%,)  6 ? ,9? )9 %) 6 . .  - .6 )'9<- <. .%% - .9 >0. 6<. 2$4BBB )96 )9 6).. . <. )96 )9 6. ) ,7 ). %60& 7 - <' +0-3, @ <>06' . <6' 3 6! +9 ,<! 9 6-).% 6 '9 <. A< 79 . 6 )7 6 ,)7) 6 .4 6 6 )' 6,). '9 7)' 039)-, <! ) 6 %)0., . 6+9 ).%<.% . ). 6 7)' 79 97 . < 6". . . <39799 <7% 6)'9 9 <. +0.A .96) 69 7)' ) <! ) <7!='6<.% .736<'7>0,, 6 60* +9 >0. 6? )9 69 . 0'<9 . = 6 0'.<.%7( <9 . >) ,!,9)% 6 <,)997.736=' )7 A< +0-3, @ . =60( <. ? 6 )--0),) . 0 6 < . )- 79.4 .7 6 6 %)0., , @)),)99 > 6<. . -)9 +<. .( 06) .9) 69 . 17<.%7.79A . 7). !=6 <.7 7 ,79> 679.,)' 06<77 9A<.% !=6 ). 6!0,%6 )' -7 9A<.% '6 6 60* +9 4 )6 %,< . . ) 6!9 7 -74 . 6. 77 % .< 7 . .9 67') <7-'9 <- <& 6% ?1'.,)' 7 .979 ' . A< ,77 .4 

  )6 +9)0. 06 6 )' 6,). 77 - 67964 $; 2;2B: 6,). ,4 5$/ :B ;B:/#B(B 6,).A< ,).4

 6.A 6=+

‚ǑĊØŃØĘĺĠĊǑŃĊØŃ Ġĺ ØƠƧƽØŃ ZǑ‚Ơƽ‚ı įƠŒóƽĠĊ ĊØƧƽĠØĊØŃ


ǂä \=/C

/AAG/=/C ~/chC+ şƳƉýƉNjɡşņ¿ ǑƧĊ‚žØ NjɡƷNjɡşņ

-ŗ«ĘƧƽØƠ cǑƠĺ ĠŃ Ơ‚ŃÅØўǑƠĊ ØƠıĠŃƉ /Ń ÅØƠ _ƽ‚Åƽ óØĠɒØŃ ƧĠØ Ƨ«ĘŐŃ» t‚Ƨ ɐĠƠÅ ØĘØƠ óØƠƽĠĊƔ ØƠ ‚ĺ ýƉ _ØžƽØĺžØƠ NjɡɡƳ žØĊŐŃŃØŃØ ‚Ǒ ÅØƧ -‚ǑžƽƧƽ‚ÅƽóıǑĊʂóØŃƧ \¿ ÅØƧƧØŃ ;‚žØıƧ‚ı‚ƽ ǑŃÅ Xı‚ƧƽĠįÅǗžØı ÅĠØ ƠŗóóŃǑŃĊ ɐØĠƽØƠĘĠŃ įĠžžØıĠĊ ĺ‚«ĘØŃ¿ ŐÅØƠ ÅØƠ şşɡ ĺ ĘŐĘØ +ı‚ƧƽǑƠĺ ‚ĺ ĠŃĊ‚ŃĊƧƽŐƠ ÅØƧ ĠƠžŐƠƽƧ¿ óǗƠ ÅØŃ ĭØƽɝƽ ĺĠƽ ÅØĺ ؞‚ǑǑŃĊƧžı‚Ń žØĊŐŃŃØŃ ɐĠƠÅƔƠƠĠ«ĘƽØƽ ɐĠƠÅ ÅØƠ ı‚ŃĊØ ;ØƠı ÅĠƠØįƽ ‚ĺ ĠŃĊ‚ŃĊ ɝǑĺ ĠƠžŐƠƽƉ ƙtĠƠ ĊØĘØŃ ĭØƽɝƽ ĠŃƧ ؞‚ǑǑŃĊƧžı‚Ńĝ ɎØƠó‚ĘƠØŃƚ¿ óƠØǑƽ ƧĠ«Ę )Ơ‚Ńį Őĝ «ĘŐŃ¿ XƠŐĭØįƽĺ‚Ń‚ĊØƠ žØĠĺ ‚ǑĘØƠƠŃ c‚ĺ‚ɒƉ \ǑŃÅ ǂɡɡ AĠŐƉ ǑƠŐ ɐĠƠÅ ÅØƠ _«Ęŗĝ ŃØóØıÅ cŐɐØƠ ĠŃ ÅØƠ ĊıØĠ«ĘтĺĠĊØŃ +Øĝ ĺØĠŃÅØ įŐƧƽØŃƉ ƠĊŒŃɝØŃ ıŒƧƧƽ ÅØƠ ØƠıĠŃØƠ ŃƽɐĠ«įıØƠ ÅØŃ ŃØǑØŃ \ĠØƧØŃ ‚Ń ÅØƠ _ǗÅĝ ƧžĠƽɝØ ÅØƧ ǂąƉɡɡɡ ĺNj ĊƠŐčØŃ +ƠǑŃÅƧƽǗ«įƧ Ǒĺ ɎĠØƠ įıØĠŃØƠØ +؞ŒǑÅØƉ ĠØ Xı‚ŃǑŃĊØŃ óǗƠ łƧ Ơ؂ı ØŃƽı‚ŃĊ ÅØƠ t‚ıƽØƠƧÅŐƠóØƠ ʂǑƧƧØØ Ƨƽ‚ĺĺØŃ ɎŐĺ ØƠıĠŃØƠ Ơ«ĘĠƽØįƽØŃ +ŗƽɝ AƉ ;ØııØƠƉ

/ŃƧĊØƧ‚ĺƽ ƧĠŃÅ ƮɡƉɡɡɡ ĺNj ƠǑƽƽŐĊƠǑŃÅóıŒĝ «ĘØ ĠŃ Xı‚ŃǑŃĊƉ rŐƠƧƽØııØŃ į‚ŃŃ Ő«ĘŐŃ ƧĠ«Ę óǗƠ ƧØĠŃØŃ ƙ+ØɐØƠžØ«‚ĺžǑƧ óǗƠ ÅĠØ ŃƧĠØÅĝ ıǑŃĊ ĠŃŃŐɎ‚ƽĠɎØƠ hŃƽØƠŃØĘĺØŃƚ ‚žØƠ ŃĠ«Ęƽ ŃǑƠ ǗƠŐƧ¿ ƧŐŃÅØƠŃ ‚Ǒ«Ę ØĠŃ -ŐƽØı ǑŃÅ ՂƠÅĠŃĊʂǑƧƉ ƙ_Ő Øƽɐ‚Ƨ į‚ŃŃ ØĠŃ )ıǑĊʂóØŃ

ĠĺĺØƠ Ċ؞Ơ‚Ǒ«ĘØŃƚ¿ ƧŐ ÅØƠ ‚ǑĘØƠƠƉ ĠØ įǑƠɝóƠĠƧƽĠĊ Ġĺ \‚Ǒĺ ƧƽØĘØŃÅØ /ÅØØ¿ tŐĘŃǑŃĝ ĊØŃ óǗƠ ÅĠØ ‚ǑƧ ‚ııØŃ CŒĘƽØŃ žı‚ƽɝØŃÅØ ÅØǑƽĝ Ƨ«ĘØ -‚ǑžƽƧƽ‚Åƽ ĠŃ ÅØƠ şƳƉɡɡɡ ĠŃɐŐĘŃØƠ ɝŒĘıØŃÅØŃ +ØĺØĠŃÅØ ɝǑ ž‚ǑØŃ¿ ĠƧƽ ɎŐĺ cĠƧ«ĘƉ ƙ/ĺ )ıŒ«ĘØŃŃǑƽɝǑŃĊƧžı‚Ń ƧƽØĘƽ

"?"

( # &,!, (,!( /( 1( 

#!.!!'

 '!' "(! (, ! ' '#,! !"((!(,(!! ! -,(!& ( 0', -! (' (,( " /'#'%', - ! .' $)2 '! ', -, ,-' !! (! '!(( " %,!1 ', -! -/'((,&

' ,! #(,( "!!"0"0 !/- ',-! -! - '-! - (  '!-'' !'! .'   

(!', !!1'-!(#(-!!

 #!!0),#(! .! 1( (#,!,1( .,(( .! .,( !),,.,#! !0),#(! #!.!).!#))!),! .! )),! .) .! #!)0(1,.!!

' '-! -!( - &

  "!'!'/"(!& !,(!, '!'/"(!&*%'"(("!

$( '(,' "! -!! -! !'(,'-,-'

# ) (! ',"' "!-!!

!() .( ',"' "!-!!

' 2-2 -2*---%

' 2-2 -2*-%"%

' 2-2 -2*-%"%

"!-!!

œ ¡A¡ óåœ ìmΜA–mdmÜm¡ óå•è¡z܍m¡ Aå¶ÜÒÜAdÜz–偊Azm¡ Ò¦–– m¡ ®®õ œ Š¦ŠmÎ 2åΜ zèÎ èΦÒa ¦Üm– å¡d ¦AÎd¡ŠAåÒ íAZŠÒm¡¼ .åm––m` 2AœAî

+ØɐØƠžØƚ¿ ɐĠŃįƽ Ő«ĘŐŃ ‚žƉ ƙǑčØƠÅØĺ ıĠØĝ ĊØŃ ɐĠƠ ÅĠƠØįƽ ‚Ń ÅØƠ Ǒƽ՞‚ĘŃ şşǂƉƚ /ĺ 9‚ĘƠ Njɡşý ʂƽ c‚ĺ‚ɒ łƧ Ơ؂ı ØĠŃØŃ _ƽØĠŃɐǑƠó ɎŐŃ ÅØƠ ƧǗÅıĠ«ĘØŃ _ƽ‚ÅƽĊƠØŃɝØ ØŃƽóØƠŃƽ ØƠɐŐƠžØŃƉ hĺ CǑƽɝØƠ ǑŃÅ )ĠтŃɝĠØƠƧ ɐĠƠžƽ Ő«ĘŐŃ ĺĠƽ ÅØĺ )ıǑĊʂóØŃ¿ ÅØƠ )‚«ĘıØǑƽØŃ ɝǑóŐıĊØ Ơ‚Ƨ‚Ńƽ ɐ‚«ĘƧØŃÅØŃ +ØĺØĠŃÅØ ĊØĊØŃ Å‚Ƨ rŐƠĝ ØĠŃØ 9՞ĺ‚Ƨ«ĘĠŃØ ĺĠƽ ąɡƉɡɡɡ ɝǑƧŒƽɝıĠ«ĘØŃ Ę‚žØŃ óŐƠĺĠØƠØŃ ɐĠƠÅƔ ƙA‚ı ĊǑ«įØŃƚ¿ Ƨ‚Ċƽ ƠžØĠƽƧžıŒƽɝØŃ ĠŃ ÅØƠ \ØĊĠŐŃ ɐØƠÅØŃ ƧŐııƉ ĠØ ÅØƠ ØƠó‚ĘƠØŃØ rØƠɐ‚ıƽǑŃĊƧó‚«Ęĺ‚ŃŃ¿ ƙŃŐ«Ę įıØĠŃØ +ØĺØĠŃÅØ ƠØ«ĘŃØƽ ĠŃ ÅØŃ įŐĺĺØŃÅØŃ Ę‚ƽ ƧĠ«Ę ŃĠØĺ‚ŃÅ žØĠ ĺĠƠ ĊØĺØıÅØƽƉƚ 9‚ĘƠØŃ ĺĠƽ įтžž ǂɡƉɡɡɡ ŃØǑØŃ ĠŃɐŐĘŃØƠŃƉ ØĠĺ )ıǑĊʂóØŃ ƧØıžƧƽ ĠƧƽ ÅØƠ )ŐƠƽƧ«ĘƠĠƽƽ -ĠŃɝǑ įŐĺĺØ ÅĠØ ĊǗŃƧƽĠĊØ rØƠįØĘƠƧı‚ĊØ¿ łĊØĊØŃ ØĠŃØ _«ĘŃØ«įØƉ ~ɐ‚Ơ ĠƧƽ ÅĠØ Ńƽĝ Ơ‚Ǒ«ĘǑŃĊƧƧƽØǑØƠǑŃĊ Ġĺ \ĝ-‚ǑžƽƽØƠĺĠтı óǗĘƠƽ łƧ hŃƽØƠŃØĘĺØŃ ‚ǑƧ¿ ƧŐɐĠØ ŃĠØÅƠĠĊØ ĠŃɝɐĠƧ«ĘØŃ ɎŐŃ ÅØŃ ƽØ«ĘŃĠƧ«ĘØŃ ǑóƧØĘØƠŃ +ØɐØƠžØƧƽØǑØƠĘ؞ØƧŒƽɝØƉ ØƠ -؞ØƧ‚ƽɝ ıĠØĊƽ óƠØĠĊØĊ؞ØŃ ɐŐƠÅØŃƉ Ő«Ę ƧĠŃÅ žØĠ ÅØƠ Ơ‚ŃÅĝ žØĠ Njąɡƈ¿ ĠŃ ØƠıĠŃ ƧĠŃÅ ąşɡƈ óŒııĠĊƉ ĺØıÅ؂Ńı‚ĊØ ǑŃÅ ÅØĺ NjɡNjɡ ŐÅØƠ NjɡNjş¿ ƧĠŃĝ ǗžØƠ 9‚ĘƠØ ĊØɐǑ«ĘØƠĝ ŃĠØƠƽ Ő«ĘŐŃ¿ įŗŃŃƽØ ØƠ ǗƠĊØƠĺØĠƧƽØƠ óĠŃÅØƽ ƽØŃ ;‚žØıƧ‚ı‚ƽ Ƨ‚ĺƽ ÅØƠ ‚Ǒ ‚Ǒó ÅØĺ ŗóóØŃƽĝ ÅØŃ cǑƠĺ ƙƽŐııƚ ŃĠ«Ęƽ ĘĠƽɝ؞ØƧƽŒŃÅĠĊØƠ ıĠ«Ę ɎŐıı ØƠƧ«ĘıŐƧƧØŃØŃ Xı‚ƧƽĠįÅǗžØı ɐØĠƽØƠØ +ƠǑŃÅƧƽǗ«į žØĊĠŃŃØŃƉ Ǒĺó‚ŃĊƠØĠ«ĘØ C‚«ĘžØƧƧØƠǑŃĊØŃ ŃŗƽĠĊ¿ Ǒĺ NjɡNjý¿ NjɡNjƳ łŃŃ¿ ƧŐ ÅØƠ A‚Ń‚ĊØƠ ɐØĠƽØƠ¿ ƧØĠ ÅØŃ _ØĊØŃ ÅØƧ cnrƧ ɝǑ ØƠʂıƽØŃƉ +ıØĠ«ĘɐŐĘı ĺĠƽ ØĠŃØƠ ƠŗóóŃǑŃĊ ɝǑ ƠØ«ĘŃØŃƉ žØƠ łƠ‚Ǒó ĊØĘØŃ )ıǑĊʂóØŃĊØƧØııƧ«Ę‚óƽ ǑŃÅ ÅØƠ \ØĊĠØĝ ɐØƽƽØƽ ĠŃ ØƠıĠŃ Ƨ«ĘŐŃ ı‚ŃĊØ įØĠŃØƠ ĺØĘƠƉ ƠØŃÅØ ǗƠĊØƠĺØĠƧƽØƠ AĠ«Ę‚Øı AǗııØƠ Ɓ_XƄ rŐııØ hŃƽØƠƧƽǗƽɝǑŃĊ ØƠóŒĘƠƽ ØƠ ɎŐĺ ǗƠĝ ǑŃɎØƠÅƠŐƧƧØŃ Å‚ɎŐŃ ‚ǑƧ¿ ÅØŃ ƠŗóóŃǑŃĊƧƽØƠĝ ĊØƠĺØĠƧƽØƠ ÅØƠ +ØĺØĠŃÅØ _«ĘŗŃØóØıÅƉ hÅŐ ĺĠŃ Gįƽ՞ØƠ NjɡNjɡ ŃĠ«Ęƽ ØƠŃØǑƽ¿ łŃŃ ɝǑĺ -‚‚ƧØ Ɓž‚ƠƽØĠıŐƧƄ óĠŃÅØƽ ØĠŃØŃ cǑƠĺ ê ǑŃÅ ƧØ«ĘƧƽØŃ A‚ı ƧØĠƽ Njɡşş¿ ɎØƠƧ«ĘĠ؞ØŃ ɝǑ ĺǗƧĝ łŃŃ ŃŐ«Ę ÅØŃ Ęŗ«ĘƧƽØŃ Ơ‚ŃÅØўǑƠĊƧ ƧØŃƉ /ĺ +ØĊØŃƧ‚ƽɝ ɝǑƠ ƠØƧƽıĠ«ĘØŃ \ØžǑžıĠį¿ ƙƽŐııƚƉ ‚ŃŃ įŗŃŃØŃ ƧĠØ ǑŃƧ ɎŐĺ ıØɒ ‚ǑƧ ÅĠØ ƧĠ«Ę ı‚Ǒƽ ~ŒĘıǑŃĊ ÅØƠ ĘĠØƧĠĊØŃ =Őį‚ıɝØĠĝ ƧØĘØŃ¿ ƧƽƠ‚Ęıƽ łƧ žƠŐĺŐɎĠØƠƽØ +ØĺØĠŃÅØĝ ƽǑŃĊ c‚ĊØƧƧžĠØĊØı ƧØĠƽ NjƉýǂņ c‚ĊØŃ ǗžØƠ ÅĠØ ŐžØƠʂǑžƽƉ CĠ«Ęƽ ŃǑƠ ØƠ¿ ƧŐŃÅØƠŃ ‚Ǒ«Ę ÅĠØ ØƠıĠŃØƠ rØƠ‚ŃƽɐŐƠƽıĠ«ĘØŃ ıǑƧƽĠĊ ĺ‚«Ęƽ¿ ĠƧƽ ĠŃ ǗžƠĠĊØŃ +ØĺØĠŃÅØɎŒƽØƠ ƧØĠØŃ óǗƠ łƧ -Ő«Ęĝ ÅØƠ -‚ǑžƽƧƽ‚Åƽ ƧØĠƽ ı‚ŃĊØĺ įØĠŃØĺ ĺØĘƠ ʂǑƧƉ /ĺ ь«ĘƧƽØŃ _«ĘƠĠƽƽ ĺǗƧƧØŃ ĭØƽɝƽ ÅĠØ ɝǑĺ =‚«ĘØŃ ɝǑĺǑƽØƉ Ǒ«Ę ɐØŃŃ Å‚Ƨ ıØŃÅ cƠŒĊØƠ ŗóóØŃƽıĠ«ĘØƠ Øı‚ŃĊØ žØóƠ‚Ċƽ ɐØƠÅØŃ» ı‚Ǒƽ \ ĠŃ Ƨ«ĘŐŃ ýǂą c‚ĊØŃ ØĠŃ ŃÅØ Ę‚žØŃ )ıǑĊƧĠ«ĘØƠǑŃĊ¿ C‚«Ęž‚ƠŃ¿ )ıǑĊʂóØŃĊØƧØııĝ ƧŐııƉ ĊĊ Ƨ«Ę‚óƽƉ Gž ƧĠ«Ę ØĠŃØ ǗƠĊØƠĠŃĠƽĠ‚ƽĠɎØ ĠŃ ÅØƠ

şýNj ØƽƽØŃ Ġĺ X‚ƠįʂǑƧ ØƠıĠŃƉ _ƽ‚ƽƽ ƙØĠŃ Øƽƽ Ġĺ ;ŐƠŃóØıÅƚ¿ ɐĠØ _«Ęı‚ĊØƠƧŒŃĊØƠ 9ǗƠĊØŃ ƠØɐƧ AĠƽƽØ ÅØƠ şņƮɡØƠ 9‚ĘƠØ Ƨ«ĘĺØƽƽØƠƽØ¿ ʂžØŃ CŐɎǑĺ -ŐƧžĠƽ‚ıĠƽɔ ǑŃÅ ÅĠØ şýNj ØƽƽØŃ ĠŃƧ X‚ƠįʂǑƧ ĊØƧƽØııƽƉ )  9@22 ):= ). ).'9% A'9=: .=9.'-. @. D@9 1// C0- %:' =:( A'9.. :,,:' =9 D 22%='9 ). A::,09 %%9A.=5 )  ):= :2G),):)9= @ ) 90*+=.=D)+,@.% -09.9 ).G,'.,:#'. ). 1( %. ). %90&. @=:'. ==. D) A::,09 A.'. -@9% 9.+ @9= - ). @. 9,).5 : 9,):)9= 0,@-. ,@ = :)' @ -'9 ,: $" ),,)9. @905 . 9 .=D)+,@.% C0. .@. .,:0*+=. @. 9 9-)=@.% . .=)0., @. ).=9.=)0., 9 0,%9)' 02( )=9 =9)= )  9@22 G@.'-. ) +7@): @. 90*+=.=D)+,@.% C0. A90)--0),).5 . 9 @2=:== D)== )  9@22 )'9 :=9=%):': .%%-.= @: @. '= )  9,). ! - %%9A.=5 .=D)+,= D9. 9)=: A90290*+= . 9) E+,@:)C. =.09=.5 @- D)9 : :' =:( @. A90'@:.:-, ,09) 9,). @9 A9:=.-- 99)'== @. : 290-)..= @8-- + @-%@=5

t

Ő óƠǗĘØƠ ØĠŃĺ‚ı ÅĠØ ǑƽŐƧ ÅØƠ ĠŃįŒǑĝ óØƠ ÅØƧ ØƠıĠŃØƠ \ĠŃĊĝØŃƽØƠƧ // ž‚Ơįĝ ƽØŃ¿ ƧƽØĘØŃ ĭØƽɝƽ -ŐƽØıžØƽƽØŃ ÅØƠ ;‚ƽØĊŐƠĠØ ƙcƠĠžƧƽØƠ¿ cŐɐŃƧƽØƠ ǑŃÅ -ĠžƧƽØƠƚ¿ ØĠŃØ \ØɝØžƽĠŐŃ ƧŐɐĠØ ØĠŃØ ƠǑŃÅ Ǒĺ ÅĠØ hĘƠ ĊØŗóóĝ ŃØƽØ ‚ƠƉ ĠØ Ń‚«Ę ŃĊ‚žØŃ ÅØƠ /ŃĠƽĠ‚ƽŐƠØŃ ɐØıƽɐØĠƽ ØƠƧƽØ ĺŐÅǑı‚ƠØ -ØƠžØƠĊØ ‚Ǒó ØĠŃØĺ X‚ƠįÅØ«į ɐǑƠÅØ ‚ǑƧ ɎŐƠĊØóØƠƽĠĊƽØŃ -ŐıɝƽØĠıØŃ žØƠ ;Ơ‚Ń ‚Ǒó łƧ ‚«Ę ĊØĘĠØɎƽ ǑŃÅ Ƨ«ĘŃØıı ɝǑ ØĠŃØĺ -ŐƽØı ÅØƠ ĭǑŃĊØŃ A‚ƠįØ ŃĠǑ ɝǑƧ‚ĺĝ ĺØŃĊØƧ«ĘƠ‚ǑžƽƉ cĘØ ŃĠǑ -ĠÅØ ØƠıĠŃ Ę‚ƽ CŐɎǑĺ -ŐƧžĠƽ‚ĝ ıĠƽɔ łƧ -‚ǑƧ ÅĠƠØįƽ ‚Ń ÅØƠ +ƠØŃɝØ ɝɐĠƧ«ĘØŃ ÅØĺ _ɝØŃØįĠØɝ )ƠĠØÅƠĠ«ĘƧʂĠŃ ǑŃÅ ÅØĺ Øĝ ɝĠƠį =Ġ«ĘƽØўØƠĊ ‚Ń ÅØƠ )Ơ‚ŃįóǑƠƽØƠ ııØØ şşǂ ĊØƽ‚ǑóƽƉ ĠŃƠĠ«ĘƽØŃ ıĠØč CŐɎǑĺĝĠĊØŃƽǗĺØƠ ‚ɎĠÅ ƽĺØŃ‚Ń ƧØĠŃ ĭǗŃĊƧƽØƧ ;ĠŃÅ Ġĺ ƙɎØƠĝ ƠǗ«įƽØŃ \ĝ=ŐŐįƚ ĺĠƽ įǑŃƽØƠžǑŃƽØŃ¿ ɐĠıĝ ÅØŃ c‚žØƽØŃ ǑŃÅ AŗžØıŃ Ġĺ \ØƽƠŐĝ_«ĘĠ«įƉ Ǒó ÅĠØ /ÅØØ ĊØįŐĺĺØŃ¿ ØƽƽØŃ ‚ǑóƧ X‚Ơįĝ ʂǑƧ ɝǑ ž‚«įØŃ¿ ƧĠŃÅ ĭŗƠŃ -ĠƧƧ ǑŃÅ CĠįŐı‚Ġ 9ŒĊØƠ¿ +ƠǗŃÅØƠ ÅØƧ Njɡşą ‚ǑƧ ÅØƠ c‚ǑóØ ĊØĘŐĝ žØŃØŃ -ŐƽØıØŃƽɐĠ«įıØƠƧ AZ \؂ı Ƨƽ‚ƽØƉ

ØƽƠĠ؞ØŃ ɐĠƠŠłƧ ĠŃį‚ǑóƧɎØƠĊŃǗĊØŃ ɎŐĺ -‚ĺžǑƠĊØƠ ØŃƽØƠĺ‚Ń‚ĊØƠ ¿ -‚ǑžƽØĠĊØŃƽǗĺØƠ ÅØƧ \ĠŃĊĝØŃƽØƠƧ // ĠƧƽ ØĠŃ ĊØƧ«ĘıŐƧƧØŃØƠ /ĺĺ՞ĠıĠØŃóŐŃÅƧ ÅØƠ t_ ĺĠƽ _Ġƽɝ ĠŃ )Ơ‚ŃįóǑƠƽ ‚ĺ A‚ĠŃƉ ØŃ rØƠ‚ŃƽɐŐƠƽĝ ıĠ«ĘØŃ žØĠÅØƠ /ĺĺ՞ĠıĠØŃžƠŐóĠƧ ıØǑ«ĘƽØƽØ ÅĠØ _‚«ĘØ Ƨ«ĘŃØıı ØĠŃƉ _ØıƽØŃ ɐ‚Ơ łƧ äƉɡɡɡ ĺNj ĊƠŐčØ ŐžØƠØ¿ ŃĠ«Ęƽ ǗžØƠł«ĘƽØ X‚ƠįÅØ«į žØıØĊƽƉ ƙııØŃó‚ııƧ ɝǑ tØĠĘт«ĘƽØŃƚ¿ ĘĠØč ØƧ ƧØĠŃØƠɝØĠƽ ‚ǑƧ ÅØĺ -‚ǑƧØ Ɖ hŃÅ ıØØƠØƠ \‚Ǒĺ óƠĠƧƧƽ \ØŃÅĠƽØƉ ƙ‚Ƨ ;ŐŃɝØžƽ ÅØƧ ‚ǑóĊØĝ ƧØƽɝƽØŃ -ŐƽØıƧ ʂƽ ǑŃƧ łĘØƠ ƧŐóŐƠƽ žØĊØĠƧĝ ƽØƠƽƘ¿ Ƨ‚Ċƽ ÅØŃŃ ‚Ǒ«Ę 9ՂŃт )ĠƧĘØƠ¿ A‚Ń‚ĝ ĊĠŃĊ ĠƠØ«ƽŐƠ ØŃƽØƠ A‚Ń‚ĊØĺØŃƽ žØĠ Ɖ ‚Ƨ ž‚ƧƧƽ ĊǑƽ¿ ÅØŃŃ ƙX‚ƠįʌǑƧØƠ ‚Ń Ġƽɔĝ-Őƽĝ ƧžŐƽƧ ØĠĊŃØŃ ƧĠ«Ę ĘØƠɎŐƠƠ‚ĊØŃÅ óǗƠ ǑŃƧØƠØ ɒž‚ŃƧĠŐŃƧƧƽƠ‚ƽØĊĠØƚ¿ Ƨ‚Ċƽ ƽĺØтŃƉ ĊĊ

4¡Üm¡ dm åܦÒa ¦Pm¡dÎAåz m¡m Š¶¶m mÎPm΁m œ mƍ¡mÎ 0óm¡m•mó¼ .åm––m` "¦ìåœ ¦Ò¶ÜA–Üïa 4ΊmPmÎ` /m¡mÎ AåҖmÜ¡mÎ

    

):=9& $H??1 A::,09 9-.F , 0. 6$/ 3H4 ?11 > "$ ; H E 6$/ 3H4 ?11 > "$ ; ; DDD5.=9@-(%90@25 ( ), ). 0.=9@-(%90@25 B

B

B


\=/C ǂņ

/AAG/=/C ~/chC+ şƳƉýƉNjɡşņ¿ ǑƧĊ‚žØ NjɡƷNjɡşņ

ƙrĠØııØĠ«Ęƽ ƧĠŃÅ ɐĠƠ óıØĠčĠĊØƠ ‚ıƧ ÅĠØ rŐƠĊŒŃĊØƠƚ ı‚ǑØƧ -ØĺÅ¿ ƠĠØƧĠĊØƧ ǗƠŐ¿ į‚ĘıØ tŒŃÅØƉ ØƠ Ġĺ -ØƠžƧƽ Njɡşä ĠŃƧ ĺƽ žØƠǑóØŃØ rŐƠƧƽ‚ŃÅ ÅØƠ c=+ /ĺĺ՞ĠıĠØŃ¿ 9ǗƠĊØŃ GɎØƠ‚ƽĘ¿ Ƨ‚Ċƽ óƠØǑŃÅıĠ«Ę ı‚«ĘØŃÅ¿ ØƠ ʂžØ ɐĠƠįıĠ«Ę ‚ŃÅØƠØƧ ɝǑ ƽǑŃ ‚ıƧ ƧØĠŃ ǗƠŐ ɝǑ Ƨ«ĘĺǗ«įØŃƉ ǑčØƠÅØĺ ɝĠØĘØ ØƠ ØĠŃØ ƽ‚ĊØ ƽĠØóØƠƉ ØƠ \‚Ǒĺ ƧØĠ ɎĠØı ɝǑ ĊƠŐčƉ _ƽ‚ƽƽ ĠŃƠĠ«ĘƽǑŃĊƧóƠ‚ĊØŃ ɝǑ įıŒƠØŃ¿ ĺǑƧƧ ÅØƠ ýƳĝ9ŒĘƠĠĊØ Å‚Ƨ ‚ǑƧ ÅØƠ cƠØǑʂŃÅĊØƧØııƧ«Ę‚óƽ ĘØƠɎŐƠĊØĊ‚ŃĊØŃØ hŃƽØƠŃØĘĺØŃ ŃŒĺıĠ«Ę ĠŃ ƠǑĘĠĊØƧ )‚ĘƠɐ‚ƧƧØƠ óǗĘƠØŃƉ ɐĠƠÅ žØıŐĘŃƽƉ hŃŠłƠǗžØƠ óƠØǑØŃ ɐĠƠ ǑŃƧ ÏÏáW¾È¾†Ö C†¾ĽŎÖ­m -ØƠƠ GɎØƠ‚ƽĘ¿ ƠǑŃÅ Ǒĺ ĊØƠ‚ÅØƉ ıƧ Ġ«Ę ĠŃƧ hŃƽØƠŃØĘĺØŃ ØĠŃƽƠ‚ƽ¿ ÅĠØ c=+ Ċ‚ž ØƧ ɎĠØı _ƽƠØĠƽƉ /ĺ ɎØƠĊ‚ŃĊØŃØŃ Ę‚žØ Ġ«Ę ĺĠƠ ‚ııØ ÅØƠ ǗžØƠ ąɡɡ /ĺĺ՞ĠıĠØŃ -ØƠžƧƽ ƧĠŃÅ /ĘƠØ žØĠÅØŃ rŐƠĊŒŃĊØƠ ǗžØƠƠ‚ĝ ǑŃƧØƠØƧ XŐƠƽóŐıĠŐƧ ‚ŃĊØƧ«Ę‚Ǒƽ è Ƨ«ĘØŃÅ ƙĊØĊ‚ŃĊØŃ ɐŐƠÅØŃƚ¿ ՞ɐŐĘı ÅĠØ rØƠĝ ƽƠŒĊØ ɐØŃĠĊØ AŐтƽØ ɝǑɎŐƠ žĠƧ ɝǑĺ 9‚ĘƠ NjɡNjNj Cm «ĘƽƔ ııØƔ XĘɔƧĠƧ«ĘƔ ɎØƠıŒŃĊØƠƽ ɐŐƠÅØŃ ɐ‚ƠØŃƉ ~ǑÅØĺ ĊØóŒııƽ ÅØĺ ǑóƧĠ«ĘƽƧƠ‚ƽ ÅĠØ ɝǑŃØĘĺØŃÅØ A‚«ĘƽóǗııØ /ĘƠØƧ &dž†ĤEĽ¸m äýƈ žĘɔƧĠƧ«Ę¿ ÅØŃ \ØƧƽ ĺĠƽ )ŐƽŐƧ ‚Ń ĊƠŗčƽØŃ įƽĠŐьƠƧ ŃĠ«ĘƽƉ ĺĠƠ ‚ɔ‚Ń¿ ĘØó ÅØƠ t‚ŃÅ ǑŃÅ \ØžŐƠƽƧ ÅØƠ ƧƧØƽĝ¿ XŐƠƽóŐıĠŐĝ ÅØƠ ĠƧƠ‚ØıĠƧ«ĘØŃ GǑƠ‚ĺ -ŐıÅĠŃĊ¿ ʌıƽ ĺĠƽƽıØƠĝ ǑŃÅ XƠŐžØƠƽɔĝA‚Ń‚ĊØƠƉ ɐØĠıØ Njņ¿ǂǂƈ ÅØƠ c=+ĝįƽĠØŃƉ t‚Ƨ ɐ‚Ơ ł ıŐƧƔ őĤ­†Ö &dž†ĤEĽ¸m ØƠ ĠƧƧØŃƧ ǑŃƧØƠØƠ rŐƠĊŒŃĝ Cm ‚Ƨ ɐ‚Ơ ɐĠƠįıĠ«Ę óıØĠčĠĊƉ ĊØƠ ĺĠƽ ÅØĺ ǑóƧĠ«ĘƽƧƠ‚ƽ ɐǑƠÅØ ŗóóØŃƽıĠ«Ę &dž†ĤEĽ¸m ‚ ʂžØŃ ɐĠƠ óǗŃó c‚ĊØ žĠƧ ƧžŒƽ ŃĠ«Ęƽ ƽĠØóØƠ įŐĺĺǑŃĠĝ ĠŃ ÅĠØ žØŃÅƧƽǑŃÅØŃ ɝĠØƠƽ¿ ØƧ Ċ‚ž ƧƽƠ‚ƽØĊĠƧ«ĘØ ĊØƧØƧƧØŃƉ žØƠ _ĠØ ĺǗƧĝ ŃƽɐĠ«įØıŃ Ƨƽ‚ƽƽ į‚ǑóØŃ ĠƧƽ ĠóóØƠØŃɝØŃƉ ƧØŃ /ĘƠØ ĊǑƽØŃ ǑŃÅ žØĠ ÅØŃ XƠØĠƧØŃ ıǑįƠ‚ƽĠɎØƠ Ƨ«ĘıØ«ĘƽØŃ GžĭØįƽØ ĭ‚ Cm ‚ŃŃ ƧĠŃÅ ÅĠØ ‚ıƽØŃ įØŃŃØŃ¿ ɐĠƧƧØŃ ɐ‚Ƨ ƧĠØ rŐƠƧƽŒŃÅØ ĊØĊ‚ŃĊØŃ ǑŃÅ _ĠØ ǑŃÅ /ĘƠ ;ŐııØĊØ įŗŃŃØŃ ǑŃÅ ɐ‚Ƨ ŃĠ«ĘƽƉ ‚Ƨ ɐŐııØŃ ɐĠƠ ĠŃ +ØƠ‚ıÅ ;ıĠŃ«į ɐǑƠÅØŃ ĠŃƽĘƠŐŃĠƧĠØƠƽƉ t‚ƠǑĺƔ ~ǑįǑŃóƽ ǗžƠĠĊØŃƧ ƠØĊØıĺŒčĠĊ ƽǑŃƉ -ØƠ‚ǑƧ t‚Ƨ ƧŐııØŃ _ĠØ žØƧƧØƠ ǑŃÅ ‚ŃÅØƠƧ ĺ‚«ĘØŃ ‚ıƧ į‚ĺ ‚Ǒ«Ę» şɡƈ ǑŃƧØƠØƠ =ĠØĊØŃƧ«Ę‚óƽØŃ ɐ‚ƠØŃ ÅĠØ žØĠÅØŃƔ ɐØŃĠĊØƠ ØƠóŐıĊɎØƠƧžƠØ«ĘØŃÅƉ &dž†ĤEĽ¸m hŃƧØƠ ǑóƽƠ‚Ċ ı‚ǑƽØƽ¿ ɎØƠƧ«ĘŒƠóƽ ĠŃƧ ØĠĊØŃØ XŐƠƽóŐıĠŐ ɝǑ ĠŃɎØƧƽĠØƠØŃ¿ ɎØƠĺØĘƠƽ XƠŐĝ Cm hŃÅ ÅĠØ ɐØƠÅØŃ ɎØƠį‚ǑóƽƔ ĭØįƽØŃƽɐĠ«įıǑŃĊØŃ ‚ŃɝǑĊØĘØŃ ǑŃŠłƠǗžØƠ &dž†ĤEĽ¸m +ØтǑƉ tĠƠ ʂžØŃ ŃŐ«Ę -ŒǑƧØƠ Ġĺ ƽƠ‚ŃƧž‚ƠØŃƽ ɝǑ įŐĺĺǑŃĠɝĠØƠØŃƉ tØƠƽ ɎŐŃ ƠǑŃÅ Njýý AĠŐƉ ǑƠŐ ‚Ǒó ÅØƠ rØƠĝ į‚ǑóƧıĠƧƽØƉ žØƠ ıĠ؞ØƠ ‚ıƧ ɝǑ ɎØƠį‚ǑóØŃ¿ Ƨ«Ę‚óĝ Cm t‚ƠǑĺƔ óØŃ ɐĠƠ CØǑØƧƉ /Ń ØƠıĠŃĝ)ƠĠØÅƠĠ«ĘƧʂĠŃ ɝǑĺ &dž†ĤEĽ¸» tØĠı ɝǑį‚ǑóØŃ ƧØĘƠ ƽØǑØƠ ĊØɐŐƠÅØŃ ØĠƧžĠØı ɐĠƠÅ ž‚ıÅ ØĠŃ ƠǑŃÅ şąƉɡɡɡ ĺNj ĊƠŐčØƧ +ƠǑŃÅƧƽǗ«į ØŃƽɐĠ«įØıƽ¿ ‚Ǒó ÅØĺ ĭØƽɝƽ ØĠŃ ąɡ ĠƧƽƉ /Ń ØƠıĠŃ ɐØƠÅØŃ ɐ‚ĘŃƧĠŃŃĠĊ ĘŐĘØ XƠØĠƧØ 9‚ĘƠØ ‚ıƽØƧ ıØØƠ ƧƽØĘØŃÅØƧ +؞ŒǑÅØ ƧƽØĘƽƉ ĊØɝ‚ĘıƽƉ ‚ƠǑĺ ĠƧƽ ØƧ ɎĠØı ɐĠƠƽƧ«Ę‚óƽıĠ«ĘØƠ¿ hŃƧØƠ _ƽŐıɝ ĠƧƽ ‚žØƠ тƽǗƠıĠ«Ę ÅØƠ ıØɒ‚ŃÅØƠĝ ØĠĊØŃØ +ƠǑŃÅƧƽǗ«įØ ɐØĠƽØƠɝǑØŃƽɐĠ«įØıŃƉ žı‚ƽɝƉ ‚ ʂžØŃ ɐĠƠ +ƠŐčØƧ ɎŐƠƉ şýɡƉɡɡɡ ĺNjƉ ‚Ƨ ƧĠŃÅ ǗžØƠ ņɡƉɡɡɡ ĺNj ĺØĘƠ¿ ‚ıƧ ÅØƠɝØĠƽ ÅŐƠƽ Cm hŃŠłƧ ʌƽƽØŃ /ĘƠØ rŐƠĊŒŃĊØƠ ŃĠ«Ęƽ ǑŃƽØƠĊ؞Ơ‚«Ęƽ ƧĠŃÅƉ ĠØ A‚ƧƧØƧƽǑÅĠØ ‚ǑƧ ÅØĺ ĊØįŐŃŃƽ¿ ɐØŃŃ ĺ‚Ń ØƧ ĠĘŃØŃ ĊØƧ‚Ċƽ ʌƽƽØƔ ØƠıĠŃØƠ Ơ«ĘĠƽØįƽǑƠžǗƠŐ ıÛŐŃɐŐĘıʂĊØ ƧĠØĘƽ &dž†ĤEĽ¸m Ő«Ę Ń‚ƽǗƠıĠ«ĘƉ ØƠ hŃƽØƠƧ«ĘĠØÅ ÅƠØĠ +؞ŒǑÅØ¿ łƠǑŃƽØƠ ɝɐØĠ şǂɡ ĺ ĘŐĘØ ɝɐĠƧ«ĘØŃ ĠĘŃØŃ ǑŃÅ ǑŃƧ ĠƧƽ ‚žØƠ ɎĠØııØĠ«Ęƽ» cǗƠĺØ ‚Ń ÅØƠ ıØɒ‚ŃÅØƠƧƽƠ‚čØ ş¿ ǂ ǑŃÅ ý¿ tĠƠ įŐĺĺǑŃĠɝĠØƠØŃ ƽƠ‚ŃƧž‚ƠØŃƽØƠ т«Ę «įØ ;‚Ơıĝ=Ġ؞įŃØ«Ęƽĝ_ƽƠ‚čØ ǂɡ ɎŐƠƉ ‚Ơ‚ǑƧ ‚ǑčØŃƉ ‚Ƨ ĠƧƽ Øƽɐ‚Ƨ¿ ɐ‚Ƨ ÅØƠ ;‚žĠƽ‚ıĺ‚Ơįƽ ĺǑƧƧ ĭØƽɝƽ Ơ«ĘĠƽØįƽǑƠ ɐØƠÅØŃƉ ‚Ƨ ĺ‚«ĘØŃ ɐĠııƉ žØƠ тƽǗƠıĠ«Ę ĠƧƽ łƧ įØĠŃ -ØɒØŃɐØƠįƉ ɐĠƠ ĺĠƽ ØĠŃØĺ tØƽƽžØɐØƠžƉ ‚Ƨ ĠƧƽ ƧŐıĠÅØƧ +ØƧ«ĘŒóƽƉ Cm ıƧŐ ɐŐƠǑĺ ĊØĘƽ ØƧ łŃŃƔ &dž†ĤEĽ¸» tĠƠ ƧĠŃÅ ɎĠØııØĠ«Ęƽ óıØĠčĠĊØƠ Ɓı‚«ĘƽƄ Ɖ /«Ę Ƨ‚Ċ łƧ ĭØƽɝƽ ĺ‚ı ƧŐƉ tØƠ óıØĠčĠĊ ‚ƠžØĠƽØƽ¿

Cm şýɡƉɡɡɡ ĺNj )ıŒ«ĘØ¿ ş¿Ƴ AƠÅƉ ǑƠŐ /ŃɎØƧƽĠĝ ƽĠŐŃƧɎŐıǑĺØŃ¿ ĠƧƽ łƧ óǗƠ ÅĠØ c=+ ŃĠ«Ęƽ ØĠŃØ CǑĺĺØƠ ɝǑ ĊƠŐč¿ ‚Ǒ«Ę ɐØŃŃ _ĠØ¿ ɐĠØ ĠĘƠ

ĭǗŃĊƧƽØƠ +ØƧ«ĘŒóƽƧžØƠĠ«Ęƽ ‚ǑƧɐØĠƧƽ¿ ş AƠÅƉ ǑƠŐ )ØǑØƠįƠ‚óƽ žØƧĠƽɝØŃƔ &dž†ĤEĽ¸m ØŃįž‚Ơ ĠƧƽ¿ ÅĠØƧØ ŃƽɐĠ«įıǑŃĊ ŃĠ«Ęƽ ‚ııØĠŃ ɝǑ ƧƽØĺĺØŃ¿ ƧŐŃÅØƠŃ ØĠŃØŃ ƧƽƠ‚ĝ ƽØĊĠƧ«ĘØŃ X‚ƠƽŃØƠ ĺĠƽ ĠŃƧ ŐŐƽ ɝǑ ŃØĘĺØŃƉ ‚Ƨ ;ıǑĺžØŃƠĠƧĠįŐ ɐŒƠØ ÅŐ«Ę ƧØĘƠ ĊƠŐčƉ Cm Ƨ ĠƧƽ ı‚ŃĊØ ĘØƠ¿ łƧƧ ÅĠØ c=+ ĊƠŐčØ ǑŃÅ ĊƠŗčØƠØ +ØɐØƠžØ՞ĭØįƽØ Ċ‚Ńɝ ‚ııØĠŃ Ċ؞‚Ǒƽ ʂƽƉ ;ŗŃŃØŃ _ĠØ Å‚Ƨ ŃŐ«ĘƔ &dž†ĤEĽ¸m 9‚‚‚¿ ‚žØƠ ɐĠƠ ı‚ƧƧØŃ ǑŃƧ ĘØıóØŃƉ /Ń ƠØƧÅØŃ ɝǑĺ ØĠƧžĠØı ØƠƠĠ«ĘƽØŃ ɐĠƠ ØĠŃ ǗƠŐĝ ʂǑƧ ǑŃÅ ı‚ƧƧØŃ ǑŃƧ ɎŐŃ ØĠŃØĺ ØƠó‚ĘƠØŃØŃ ØɎØıŐžØƠ ǑŃƽØƠ ÅĠØ ƠĺØ ĊƠØĠóØŃƉ ‚Ƨ ‚ǑØŃ ĠƧƽ Ƨ«ĘɐĠØƠĠĊØƠ¿ įŐĺžıØɒØƠ ĊØɐŐƠÅØŃ ‚ıƧ ɎŐƠ ɝØĘŃ¿ şý 9‚ĘƠØŃƉ ØŃįØŃ _ĠØ ŃǑƠ ‚Ń /A¿ ǑŃÅ ØĠŃ ĺØĘƠƧƽŗ«įĠĊØƠ ǗƠ՞‚Ǒ ĺĠƽ NjɡƉɡɡɡ ĺNj +) ĠƧƽ ɐ‚Ƨ ‚ŃÅØƠØƧ ‚ıƧ ØĠŃ C‚ĘɎØƠƧŐƠĊØƠ¿ ÅØƠ ɎØƠĊıØĠ«ĘƧɐØĠƧØ ØĠŃó‚«Ę ɝǑ ØƠƧƽØııØŃ ĠƧƽƉ ‚Ƨ ĺ‚«ĘØŃ ɐĠƠ ‚Ǒ«Ę ĭØƽɝƽ Ƨ«ĘŐŃ ƠØĊØıĺŒčĠĊƉ tĠƠ ɐŐııØŃ ǑŃƧ ĺĠƽ ÅØĺ ƠØƧÅŃØƠ XƠŐĭØįƽ ɐĠØÅØƠ ‚Ń łƧ ‚ǑØŃ ĘØƠ‚Ńƽ‚ƧƽØŃƉ CØǑ ıØƠŃØŃ¿ ɐØŃŃ _ĠØ ƧŐ ɐŐııØŃƉ

ǑƽŐƧ ĠŃ ØĠŃ X‚ƠįʂǑƧ ɎØƠž‚ŃŃØŃƉ ‚ÅǑƠ«Ę įŗŃŃØŃ ɐĠƠ ÅĠØ XƠŐĭØįƽØŃƽɐĠ«įıØƠĺ‚ƠĊØ ĺĠƽĝ ŃØĘĺØŃ ǑŃÅ Ƨž‚ƠØŃ ǑŃƧ ÅØŃ XƠØĠƧ óǗƠ łƧ +ƠǑŃÅƧƽǗ«įƉ Cm tØı«ĘØŃ _ƽØııØŃɐØƠƽ ŃØĘĺØŃ ~ǑįŒǑóØ ØĠŃƔ &dž†ĤEĽ¸» ØƠɝØĠƽ ʂžØŃ ɐĠƠ ØĠŃØ =ŐŃĊıĠƧƽƉ ‚ ƧƽØĘØŃ GžĭØįƽØ Ġĺ tØƠƽ ɎŐŃ ƠǑŃÅ Nj AƠÅƉ ǑƠŐ ÅƠ‚ǑóƉ ĠØ ‚ƠžØĠƽØŃ ɐĠƠ ê ł ƧĠŃÅ ɐĠƠ ɐĠØÅØƠ žØĠĺ cĘØĺ‚ ê óıØĠčĠĊ _ƽǗ«į óǗƠ _ƽǗ«į ‚žƉ ĠŃ ƠĠƽƽØı ÅØƠ GžĭØįƽØ óĠŃÅØŃ ɐĠƠ ĠŃƽØƠØƧƧ‚ŃƽƉ ‚ žĠØƽØŃ ɐĠƠ ÅƠ‚ǑóƉ

Cm tĠØ ɎĠØıØ ‚ŃÅØƠØ ‚Ǒ«ĘƉ t‚Ƨ ĠƧƽ łžØĠ ÅĠØ ;ǑŃƧƽ ĠŃ ÅĠØƧØĺ ǗžØƠĘĠƽɝƽØŃ A‚ƠįƽƔ &dž†ĤEĽ¸m cĭ‚Ɖ /«Ę žĠŃ ƧØĠƽ ǂɡ 9‚ĘƠØŃ Ġĺ /ĺĺŐĝ žĠıĠØŃĊØƧ«ĘŒóƽƉ /«Ę ʂžØ žØĠ ŐƠžǑƧ _ĠƠØŐ ĺŐŃƽ‚ĊƧ ĊØĝ ǑŃÅ óƠØĠƽ‚ĊƧ ɎØƠį‚ǑóƽƉ ‚Ƨ ĊĠžƽ ØƧ ĘØǑƽØ ŃĠ«Ęƽ ĺØĘƠƉ t‚Ƨ ‚žØƠ óǑŃįƽĠŐŃĠØƠƽ» _ĠØ žØįŐĺĺØŃ ØĠŃ +ƠǑŃÅƧƽǗ«į óǗŃó¿ ƧØ«ĘƧ¿ ƧĠ؞ØŃ A‚ı ‚ŃĊ؞ŐƽØŃ¿ ɎŐŃ ÅØŃ ǑŃƽØƠƧ«ĘĠØÅĝ ıĠ«ĘØŃ A‚ƠįƽƽØĠıŃØĘĺØƠŃ¿ ĭØÅØ tŐ«ĘØ ɝǑ ØĠŃØĺ ĘŗĘØƠØŃ XƠØĠƧ¿ ǑŃÅ ƧĠƽɝØŃ Å‚ŃŃ ĺĠƽ Cm +ƠǑŃÅ ǑŃÅ ŐÅØŃ ÅØĺ ĠĊØŃƽǗĺØƠ ‚ĺ ƧŐɐĠØ ŃƽɐĠ«įıǑŃĊƧĝ cĠƧ«ĘƉ hŃÅ ÅØƠ ɎØƠƧƽØĘƽ» AŐŃƽ‚ĊƧ į‚ǑóØŃ¿ óƠØĠƽ‚ĊƧ žƠŐĭØįƽØ¿ ÅØƧ ØɎØıŐĝ _Ő ɐĠƠŠłƧ ŃĠ«ĘƽƧƉ hŃÅ ɎØƠį‚ǑóØŃ» ‚Ƨ ĠƧƽ ɎŐƠžØĠ žØƠƧ XóƠǗŃÅØ» _ĠŃÅ _ĠØ ıŒƧƧƽ ƧĠ«Ę ‚Ǒó ØĠŃØ Å‚ĺĠƽ ‚ǑƧƠØĠ«ĘØŃÅ ‚ǑƧĝ ƠǑĘĠĊØ¿ ƧĠ«ĘØƠØ¿ Ƨ‚Ǒĝ ĊØƧƽ‚ƽƽØƽƔ žØƠØ cƠ‚ŃƧ‚įƽĠŐŃ ØĠŃƉ ‚Ƨ ĠƧƽ ɎĠØıØŃ ĠĊØŃƽǗĝ &dž†ĤEĽ¸m 9‚Ɖ tĠƠ ʂžØŃ ØĠŃØĠŃʂıž A‚ı ÅĠØ ĺØƠŃ ɐĠ«ĘƽĠĊØƠ ĊØɐŐƠÅØŃ ‚ıƧ łƧ +ĠØƠØŃ Ń‚«Ę AØŃĊØ ɎŐĺ ıØɒ ĠŃ ǑŃƧØƠØĺ XŐƠƽóŐıĠŐƉ ııØƠĝ ÅØĺ Ęŗ«ĘƧƽØŃ XƠØĠƧƉ rØƠįŒǑóØƠ¿ ÅĠØ tØƠƽ ‚Ǒó ÅĠŃĊƧ ɎØƠƽØĠıƽ ‚Ǒó ÅĠØ įŐĺĺØŃÅØŃ ɝØĘŃ 9‚ĘƠØƉ ØĠŃØŃ ØɒƽƠØĺ Ƨ«Ęı‚ŃįØŃ XƠŐɝØƧƧ ıØĊØŃ ê ŐĘŃØ ǑØ ĠıĠĊØŃ«Ø¿ ŐĘŃØ -‚óƽǑŃĊ ǑŃÅ ɐŐ ɎŗııĠĊ Cm t‚Ƨ ƧĠŃŠłƧ óǗƠ /ĺĺ՞ĠıĠØŃƔ ‚žĊØÅƠØĘƽØ _ǑĺĺØŃ óıĠØčØŃ ê¿ Å‚ įŗŃŃØŃ &dž†ĤEĽ¸m rĠØıØ¿ ɎĠØıØ )ı‚«ĘĺŒŃŃØƠ¿ C‚ĘɎØƠĝ ɐĠƠ ŃĠ«Ęƽ ĺĠƽʂıƽØŃƉ tŐııØŃ ɐĠƠ ‚žØƠ ‚Ǒ«Ę ƧŐƠĊØƠ ĠŃ žØž‚ǑƽØŃ +ØĊØŃÅØŃ ĺĠƽ ØĠŃØĺ Ċ‚Ơ ŃĠ«ĘƽƉ ƠĠØƧĠĊØŃ X‚Ơįžı‚ƽɝ ÅƠǑĺĘØƠǑĺƉ ǑĺĺØƠĝ ɐØĠƧØ Ɓı‚«ĘƽƄ ƧĠŃÅ ÅĠØ ‚žØƠ ÅǑƠ«Ę AĠØƽɎØƠĝ Cm -‚ƽ ÅĠØ ĠŃĊıĠØÅØƠǑŃĊ ÅØƠ tA Ġĺ 9‚ĘƠ ƽƠŒĊØ žıŐ«įĠØƠƽƉ ĠØ ƧƽØııØŃ ɐĠƠ ǑŃƽØƠ Ø՞ĝ NjɡşƮ ĊǑƽ ĊØįı‚žžƽƔ ‚«ĘƽǑŃĊ¿ ĊØĘØŃ ƧĠØ ‚Ń¿ ɐØŃŃ ÅĠØ rØƠƽƠŒĊØ &dž†ĤEĽ¸m 9‚¿ ÅǑƠ«Ę ÅĠØ tA ƧĠŃÅ ɐĠƠ ŃĠ«Ęƽ ‚ǑƧı‚ǑóØŃƉ ĠØƧØ +؞ŒǑÅØ įŗŃŃƽØ ĺ‚Ń ŃǑƠ ‚Ǒó ØƠıĠŃ óĠɒĠØƠƽƉ tØŃŃ )Ơ‚ŃįóǑƠƽ ɐØĠƽØƠĝ ÅǑƠ«Ę ØĠŃØŃ ĘŐ«ĘɐØƠƽĠĊØŃ +ØɐØƠžØž‚Ǒ ØƠĝ ĘĠŃ ǑŃÅ ‚Ǒ«Ę ĠŃóŐıĊØ ÅØƧ ƠØɒĠƽƧ žØƠóŐƠĺƽ¿ ƧØƽɝØŃ¿ ÅĠØ X‚ƠįžıŒƽɝØ žØž‚ǑØŃ ǑŃÅ ÅĠØ ɐØƠÅØŃ ɐĠƠ łƠ‚Ń ž‚ƠƽĠɝĠžĠØƠØŃƉ

2Œœœ¦P–m¡Œ9¦ÎÒÜA¡d è΁m¡ $ìmÎA܊ –m¡•Ü dm mÒZŠZ•m ÒmÜ mÎPÒÜ ãõ®r¼ Î ÒmÜóÜ Aåz -Φ”m•Üm¡ÜíZ•–塁m¡ å¡d ¡ìmÒ܍܍¦¡m¡ ¡Ò mm¡m -¦ÎÜz¦–¦a åœ dAÒ 4¡ÜmΡmŠœm¡ ì¦ÎA¡óåP΍¡m¡¼ .åm––m` œœ¦P–m¡ ?mÜ塁a 4ΊmPm΍¡` mÎdA m΍Z•m

Cm «ĘƉ ØóǗƠ«ĘƽØŃ _ĠØ¿ łƧƧ ÅĠØ ƧžƠĠ«ĘɐŗƠƽĝ ıĠ«ĘØ ØƠıĠŃĝX‚Ơƽɔ ž‚ıÅ ĺ‚ı ɎŐƠžØĠ ĠƧƽƔ &dž†ĤEĽ¸» 9‚¿ ɎĠØııØĠ«Ęƽ žØĠ ɝǑ ĊƠŐčØĺ )ƠǑƧƽƉ Cm )ƠǑƧƽƔ tØƧƧØŃ )ƠǑƧƽƔ &dž†ĤEĽ¸m ØƠ AØŃƧ«ĘØŃ¿ ÅØƠ )ĠƠĺØŃ¿ ÅØƠ /ŃɎØƧƽŐƠØŃ¿ ÅĠØ Ń‚«Ę ØƠıĠŃ įŐĺĺØŃ ǑŃÅ ÅĠØ ŃĠ«Ęƽ ĊǑƽ žØʂŃÅØıƽ ɐØƠÅØŃ¿ įØĠŃØ tŐĘŃǑŃĝ ĊØŃ óĠŃÅØŃ¿ įØĠŃØ ǗƠŐƧ óĠŃÅØŃƉ /ŃƽØƠŃØƽǑŃĝ ƽØƠŃØĘĺØŃ¿ ÅĠØ ĠƠĊØŃÅɐ‚Ƨ žƠŐĊƠ‚ĺĺĠØƠØŃ¿ įŗŃŃØŃ ĘĠØƠ ƧĠƽɝØŃ ŐÅØƠ ĠŃ t‚ŃŃØĝĠ«įØıƉ )ǗƠ ØƠıĠŃ ƧžƠĠ«Ęƽ ɎŐƠ ‚ııØĺ łƧ ĘĠžžØ hĺóØıÅƉ Ő«Ę ÅĠØ ÅØƠɝØĠƽ ĊǑƽØ _ƽĠĺĺǑŃĊ łƠó ɐØĊØŃ ØžØŃ ÅĠØƧØĺ )ƠǑƧƽ ŃĠ«Ęƽ įĠžžØŃƉ Cm ĺ NjşƉ A‚Ġ¿ -ØƠƠ GɎØƠ‚ƽĘ¿ ı‚ÅØŃ _ĠØ /ĘƠØ įƽĠŐьƠØ ɝǑƠ -‚ǑžƽɎØƠƧ‚ĺĺıǑŃĊ Ɓ-rƄ ØĠŃƉ ĠŃØ ‚ǑčØƠŐƠÅØŃƽıĠ«ĘØ -r¿ ÅĠØ ɝØĠƽɐØĠıĠĊ ‚Ǒóĝ ĊƠǑŃÅ ÅØƠ ZǑØƠØıØŃ ɝɐĠƧ«ĘØŃ ǑóƧĠ«ĘƽƧƠ‚ƽ ǑŃÅ ĊƠŗčƽØĺ ĠĊØŃƽǗĺØƠ Ġĺ \‚ǑĺØ Ƨƽ‚ŃÅ¿ ĠƧƽ ĠŃɝɐĠƧ«ĘØŃ ɎŐĺ cĠƧ«ĘƉ t‚Ƨ ɐØƠÅØŃ _ĠØ óǗƠ ØĠŃØ ĠɎĠÅØŃÅØ ɎŐƠƧ«Ęı‚ĊØŃƔ &dž†ĤEĽ¸m ɡ¿ņş ǑƠŐ žƠŐ įƽĠØƉ /«Ę óĠŃÅØ Å‚Ƨ ØĠŃØŃ ƧØĘƠ ƠØƧžØįƽ‚žıØŃ tØƠƽƉ Cm ĠŃØ =ØĠƧƽǑŃĊ¿ ÅĠØ ĭ‚ ɝǑĺ ØƠĘ؞ıĠ«ĘØŃ cØĠı ‚Ǒ«Ę ‚Ǒó ÅĠØ ƠžØĠƽ /ĘƠØƠ rŐƠĊŒŃĊØƠ ɝǑƠǗ«įĝ ɝǑóǗĘƠØŃ ĠƧƽƉ &dž†ĤEĽ¸m CĠ«ı‚Ƨ ;‚ƠŐóó ǑŃÅ XØƽØƠ )ĠŃįžØĠŃØƠ ʂžØŃ ØĠŃ ĊǑƽ žØƧƽØııƽØƧ -‚ǑƧ ǗžØƠĊ؞ØŃ ǑŃÅ ØĠŃ XŐƠƽóŐıĠŐ¿ ‚Ǒó ÅØĺ ƧĠ«Ę žØƧƽØŃƧ ‚Ǒóž‚ǑØŃ ıŒƧƧƽƉ Cm -ØƠƠ GɎØƠ‚ƽĘ¿ ɎĠØıØŃ ‚Ńį óǗƠ łƧ +ØƧžƠŒ«ĘƉ ‚Ƨ /ŃƽØƠɎĠØɐ óǗĘƠƽØ +ØƠł +ØƠĠ«įØƉ

"?

   

( $(%+ ( ( $ + $( % (% ( % $ /( ! ( - 

 ( + +% . . .% * ) $ % (+% $ +(# %  $- ( +%   ,$ $ -%(( %(%+ ( $( $ !(# $ ,$%( ,$ $ %($+(+$ + / ( % /+ " +% $( $ (    $

 $ ( + ( ( +($ ...#+%%% ( ($#&. 


ąɡ \=/C

/AAG/=/C ~/chC+ şƳƉýƉNjɡşņ¿ ǑƧĊ‚žØ NjɡƷNjɡşņ

ǗƠŐƧ įŗŃŃƽØŃ ŃŐ«Ę įтžžØƠ ɐØƠÅØŃ ØƠıĠŃƉ tĠØ ØŃƽɐĠ«įØıƽ ƧĠ«Ę ÅØƠ ǗƠŐĺ‚Ơįƽ ĠŃ ÅØƠ -‚ǑžƽƧƽ‚Åƽ žĠƧ NjɡNjǂƔ A‚Ơ«ǑƧ =ØĘĺ‚ŃŃ¿ rØƠĺĠØƽǑŃĊƧ«ĘØó óǗƠ ǗƠŐƧ žØĠ ŐııĠØƠƧ /ŃƽØƠтƽĠŐтı ĠŃ ØƠıĠŃ¿ ʂƽ ØĠŃØŃ ıĠ«į ĠŃ ÅĠØ +ı‚ƧįǑĊØı ĊØɐ‚Ċƽ ǑŃÅ ĺĠƽ ƧØĠŃØĺ cØ‚ĺ ‚ŃʂŃÅ ɎØƠƧ«ĘĠØÅØŃØƠ XƠŐĊŃŐƧØŃ ÅØŃ ØłƠó ØƠĺĠƽƽØıƽƉ ‚Ƨ ƠĊ؞ŃĠƧ ĠƧƽ ɝɐ‚Ơ ŃĠ«Ęƽ ØĠŃÅØǑƽĠĊ¿ ‚žØƠ ØƧ ɝØĠĊƽ žı‚ǑƧĠžØı ĺŗĊıĠ«ĘØ ŃƽɐĠ«įıǑŃĊØŃ ‚ǑóƉ

)

ĠƠĺØŃ¿ ÅĠØ ÅĠØƧØƠ c‚ĊØ ǗƠŐóıŒ«ĘØŃ ĠŃ ÅØƠ -‚ǑžƽƧƽ‚Åƽ ƧǑ«ĘØŃ¿ įŗŃŃØŃ ŃĠ«Ęƽ ɐŒĘıØƠĠƧ«Ę ƧØĠŃƉ CǑƠ ş¿ýƈ žØĝ ƽƠŒĊƽ ÅĠØ =ØØƠƧƽ‚ŃÅƧƒǑŐƽØ ŐııĠØƠƧ ɝǑóŐıĊØƉ ƙ_«ĘŐŃ ĭØƽɝƽ ǗžØƠƧƽØĠĊƽ ÅĠØ C‚«ĘóƠ‚ĊØ žØĠ ɐØĠƽØĺ łƧ ŃĊ؞ŐƽƉ _Ő ƧĠŃÅ žØĠƧžĠØıƧɐØĠƧØ ɎŐŃ ÅØŃ ƠǑŃÅ ąņąƉǂɡɡ ĺNj ǗƠŐóıŒ«ĘØŃ¿ ÅĠØ ÅĠØƧØƧ 9‚ĘƠ óØƠƽĠĊĝ ĊØƧƽØııƽ ɐØƠÅØŃ¿ žØƠØĠƽƧ ĺØĘƠ ‚ıƧ Ʈýƈ ɎØƠĺĠØĝ

ƽØƽƚ¿ ØƠįıŒƠƽ =ØĘĺ‚ŃŃƉ ~ɐ‚Ơ ɐØƠÅØŃ ÅØƠɝØĠƽ įƠŒóƽĠĊ ɐØĠƽØƠØ ǗƠŐƧ Ċ؞‚Ǒƽ¿ ÅŐ«Ę ‚Ǒ«Ę ɎŐŃ ÅØŃ įтžž äąɡƉɡɡɡ ĺNj¿ ÅĠØ NjɡNjɡ ŃØǑ ĘĠŃɝǑĝ įŐĺĺØŃ¿ ĠƧƽ ÅĠØ -ŒıóØ Ƨ«ĘŐŃ ɎØƠĊ؞ØŃƉ ƙtĠƠ žƠ‚Ǒ«ĘØŃ ÅƠĠŃĊØŃÅ ĺØĘƠ ǑŃÅ Ƨ«ĘŃØııØƠØ ‚ǑĊØŃØĘĺĠĊǑŃĊØŃ óǗƠ ǗƠŐĠĺĺ՞ĠıĠØŃ¿ łĺĠƽ ɐĠƠ ÅØƠ ɝǑŃØĘĺØŃÅØŃ C‚«ĘóƠ‚ĊØ ĊØƠØ«Ęƽ ɐØƠÅØŃ įŗŃŃØŃƚ¿ Ƨ«ĘıǑƧƧóŐıĊØƠƽ =ØĘĺ‚ŃŃƉ

ØƽƠ‚«ĘƽØƽ ĺ‚Ń ÅĠØ ŃƽɐĠ«įıǑŃĊ ƧØĠƽ Njɡşɡ¿ ØƠƧ«ĘØĠŃƽ ÅĠØƧØƧ )‚ɝĠƽ óŐıĊØƠĠ«ĘƽĠĊƉ rŐŃ ä¿ýƈ ĊĠŃĊ ÅĠØ =ØØƠƧƽ‚ŃÅƧƒǑŐƽØ ƧØĠƽĘØƠ įŐŃƽĠŃǑĠØƠĝ ıĠ«Ę ɝǑƠǗ«į¿ ĠŃŃØƠʂıž ÅØƧ ĠŃŃØƠØŃ _ĝ‚ĘŃĝ ƠĠŃĊƧ Ƨ«ĘƠǑĺžóƽØ ÅĠØ ZǑŐƽØ ƧŐĊ‚Ơ ‚Ǒó ɡ¿ýƈƉ ĠØ C‚«ĘóƠ‚ĊØ Ń‚«Ę ǗƠŐóıŒ«ĘØŃ ı‚Ċ ‚ǑčØƠĝ ÅØĺ ɐØĠƽ ǗžØƠ ÅØĺ ɎŐŃ žǑıɐĠØŃĊØƧ‚ Njɡşą žƠŐĊŃŐƧƽĠɝĠØƠƽØŃ ØłƠó óǗƠ ÅĠØ įŐĺĺØŃÅØŃ óǗŃó 9‚ĘƠØƉ /Ń ĠĘƠØŃ _«ĘŒƽɝǑŃĊØŃ ĊĠŃĊØŃ ÅĠØ

,/8B// >'=

"? 

  

< ;3-.@ 9 ,@ ;/,1: D31 >'= ;01G ,0 1B1 B;@,; 9B;36,@G:

6 $5      3 (- (- &(,88 (-83-8(/-+ 3/)*8-8>(*' +3 6$5 + 488 -=48/34 48?8 (, ;4; 4(' -4 ;84&+-%4&"84 ;" 4/3%4, ;4>&+ ;- &&+8(%*(81 4 %(+8 4/>/&+ "<3 ( 8-/38 +4 ;& "<3 ( (-?+-- 3/)*81

,@ ; ;4#1B1( < ;/,1; C;3< ,<@ >'= <,@ ,@@ AI5 ,1 ; B6@<@@ D;@;@17 1 ; 1@;/ ; 3*@;(<//<*"@ >'= ;01G 0 ,1 C<</3;" ,<@ ;/,1 , HE,@ 611 ,0 E,*@,(<@1 B<+ /1<0;.@ D31 >'= , 11 <@;;,* B1 B@<*+ /1 B* 3/1 HB ,*;0 @,(.,@<(,@ H*/@7 1 1 .30011 HE, *;1 <3// < ;B@@3+1D<@,@,31<D3/B+ 01 *,;HB/1 B0 %II ,//,311 B;3 E*<17 /,)1 <3// < B* ,1 1B ;3-.@ ,1 ;/,17 , B@<* B6@<@@ H*/@ HB 1 ;10;.@1 D31 >'= , B" , 1@E,./B1( D31 (0,<*@(1B@H@1 003,/,1 B1 @@1@E,./B1(<6;3-.@1 ,1 B);(+ E4*1/,*1 (1 <6H,/,<,;@ ,<@7 ;/,1 ,<@ HB<001 0,@ ; @;363/;(,31 C1*1 0 ,0@0;.@ ,1 C<+ </3;" B1 0 ;3);B0 *,1+ ,1 , D,;@ (,31 B" , <,* >'= *B6@<*/,* .31H1@;,;@7 ; B* ,1@;<<1@ ;3-.@ ,1 +@@1 E;1 </.@,D D;+ "3/(@7 3 *@ >'= @E ,1 1(3/<@@ 0,@ 0 9 +3E;: ,11 0;.1@1 <@@B/,*1 .H1@ (<@H@7 B* ,1 "3;H*,0 E3 >'= "C; ,1 (0,<*@ (1B@H@< 1<0/ B;*@ <*#1 .311@ B1 B66;@/ E3 ,1 3/,G 11 F6;<< 3@/ 1@<@*@ ,<@ < 1@;1*01 .@,D7           ; HB;C. ,1 , B1<*B6@<@@7 ;H,@ 1@E,./@ >'= 3*16;3-.@ ,1 HE, ; ,1@;<<1@<@1 H,;. ;/,1<7 1 ; /,11 ,<E;;<@;) ,1 61B 1@+ <@*1 52I ,(1@B0<E3*1B1(17 <31;*,@ ,<@ 11 ; ,10/,(1 ( ,;.@ 0 "; ; D/ , ;,1+ B1( B< *,<@3;,<*; B<B<@1H B1 03;1; ;*,+ @.@B;7 3 E;1 1.0/(<*C@H@ <@1<(B

B1 ,1 *,<@3;,<*; <<;@B;0 ,1@(;,;@7 ;C; *,1B< *@ <,* >'= ,0 9@@*"18B;@,; C: ,0 1B1 ;+ /,1; B;@,; 9B;36,@G: ,1 57>%I 0A (;3)< ;B1<@C. (<,*;@7 3;@ E,; ; ;3-.@1@E,./; B" 0 ;/ ,1 ; ,<@;) ,1 ,;.@; <<;/( 0 ;/,1+61+ B; *,#"*;@<.1/ B1@; 0 ;3-.@101 9 ,@ ;/,1: ;B1 '7%=I 0A 3*1&* <3E, ,1 E;,1+ *,@ 0,@ 7 A=I 0A <*#17   , ;3-.@ <@*1 <,11,/*"@ "C; , *,/3<36*, D31 >'=7 BB0)1*01 ,0 ;,* 3*11 <3E, E;6;3-.@ B1 3@/1@E,./B1(1 ,/1 1 *E;6B1.@7 ;C; *,1B< ;D,@/,<,;@ >'= <@1<+ (B @E *0/,( C;33-.@ B1 "C*;@ ,+ < , ;" ,1; 1B1 B@HB1( HB7 , 1;,@ ; 3*1B@@,(.,@ ;,*@ D31 /,<@;1 3*1B1(1 "C; 0,/,1 C; ,;3+6;@01@< ,< *,1 HB F./B<,D1 3*16;3-.@17 ,@ 1 .@B//1 ;3-.@1@E,./B1(1 ,@@ >'= ,1 ;,@< / 1 B@HB1(<D;,1@1 B1 ;,<./<<17 >'= /(@ (;3)1 ;@ B" ,1 <*; ,D;<,+ $H,;@< 1(3@ ! D30 /,<@;1 3*11 "C; 0,/,1 ,< HB F./B<,D0 3*117 , //1 ;3-.@1 ;,*@@ <,* < 1@;1*01 1 0 ;3@1 1 B< ; ,0 01 1,;(/(@ ,<@ >'= 1(/,<* B<(<6;3*1 9,F++ "3;+D1: 0,1@ << <3;(<0 ,1 *;,@@ 1* 0 1;1 "3/(@ B1 < B0 , 1@E,./B1( D31 ;@1 B1 ;@,(.,@1 (*@7 3 E, ,< *,/3<36*, "C; , ,1H/11 ;3-.@ B0+ (<@H@ E,; ;,@@ >'= B* ,0 B<B ; ;<1H ,0 B@<*1 ;.@ *@ B" **/@,(.,@ B1 (+ (;C1@ B" <3;(<0 B<E*/7 ,@1* 6/11 , ;3+ -.@1@E,./; ,1 E,@;< C;3 ,1 C1*1 HB ;4#117 < *@ <,* (H,(@ << ; 3;@,( ;.@ "C; < 1@;1*+ 01 1**/@,( @@;.@,D ,<@7 < <3// 1B1 B* 0,@ ,1; ,(11 611 (EC;,(@ E;17 ,1 *;,@@ 1* 0 1;1 ! 1 >'=7

9¦Î m¡ ¶AAÎ AŠÎm¡ íAÎ dm mm¡d Îå¡d åœ dm !mÎZmdmҌ m¡óŒÎm¡A ¡¦ZŠ m¡m¡ ÎAZŠm¼ mÜóÜ ŠAÜ ÒZŠ dAÒ .åAÎ܍mÎ óå m¡mœ mzÎAÜm¡ èΦÒÜA¡d¦ÎÜ m¡ÜíZ•m–Üa í¦ ì¦Î A––mœ ?A–A¡d¦ dAÒ mÒZŠmŠm¡a d¦œ¡mÎܼ .åm––m` œœ¦P–m¡ ?mÜ塁a

A‚ƠįƽóŐƠƧ«ĘØƠ łĺ‚ıƧ ɎŐŃ ØĠŃØĺ ŃƧƽĠØĊ ÅØƠ ǗƠ՞ØƧ«ĘŒóƽĠĊƽØŃ ɎŐŃ ƳņɡƉɡɡɡ Ǒĺ ǂąƉäɡɡ ‚ǑƧƉ c‚ƽƧŒ«ĘıĠ«Ę ɐǑ«ĘƧ ÅØƠØŃ ~‚Ęı ĠŃ ÅĠØƧØĺ ~ØĠƽƠ‚Ǒĺ Ǒĺ şşNjƉýɡɡ ǑŃÅ ǗžØƠƽƠ‚ó łĺĠƽ ‚ııØ 4ΊmPm΍¡` !AÎ܍¡A 9mÜÜmÎ Ơɐ‚ƠƽǑŃĊØŃƉ ØƠ łĺĠƽ ØĠŃĘØƠĊØĘØŃÅØ )ıŒĝ «ĘØўØłƠó ɎŐŃ Ġĺ _«ĘŃĠƽƽ şä¿ý ĺNj žƠŐ ØƧ«ĘŒóƽĠĊƽØĺ ƧŐƠĊƽØ Å‚óǗƠ¿ łƧƧ ÅØƠ ǗƠŐóıŒĝ «ĘØŃĺ‚Ơįƽ ĠŃ ÅØƠ -‚ǑžƽƧƽ‚Åƽ ĠŃɝɐĠƧ«ĘØŃ ıØØƠĊØóØĊƽ ĠƧƽƉ /Ń ÅĠØƧØŃ žƠŐĭØįƽĠØƠƽØŃ rŐƠʂžØŃ ƧĠŃÅ ƠƧƽ ɎØƠɝŗĊØƠƽ Ơ؂ĊĠØƠƽØŃ ŃƽɐĠ«įıØƠ ‚Ǒó ÅØĺт«Ę žĠƧı‚ŃĊ ş¿ý AĠŐƉ ĺNj CØǑž‚ǑóıŒ«ĘØ ÅØŃ ɐ‚«ĘƧØŃÅØŃ ØłƠóƉ /ŃɝɐĠƧ«ĘØŃ ƧĠŃÅ ŃŐ«Ę ŃĠ«Ęƽ ɎØƠĺĠØƽØƽƉ Ő«Ę žØĠ ØĠŃØƠ ÅǑƠ«Ęĝ ɝɐ‚Ơ ɎĠØıØ XƠŐĭØįƽØ ĠŃ ÅØƠ XĠžØıĠŃØ¿ ÅŐ«Ę Őóƽ Ƨ«ĘŃĠƽƽıĠ«ĘØŃ CØǑɎØƠĺĠØƽǑŃĊ ɎŐŃ ƳýɡƉɡɡɡ ĺNj ɐĠƠÅ ØƠƧƽ Ċ؞‚Ǒƽ¿ ɐØŃŃ CǑƽɝØƠ óØƧƽƧƽØĘØŃ¿ ĭŒĘƠıĠ«Ę ê ɝǑĺ rØƠĊıØĠ«Ę» ĠŃ ÅØŃ ɝǑƠǗ«įıĠØĝ ‚ıƧŐ ØĠŃ +ƠŐčƽØĠı ÅØƠ )ıŒ«ĘØŃ Ƨ«ĘŐŃ Ġĺ ĊØŃÅØŃ ɎĠØƠ 9‚ĘƠØŃ ɐ‚ƠØŃ ØƧ Ġĺ AĠƽƽØı äɡɡƉɡɡɡ rŐƠóØıÅ ɎØƠĊ؞ØŃ ƧĠŃÅƉ _žØįǑı‚ƽĠɎ Ơ؂ıĠƧĠØƠØŃ ĺNj žƠŐ 9‚ĘƠ ê ɐǗƠÅØŃ ǂ¿Njý AĠŐƉ ĺNj ǗƠŐóıŒ«ĘØ =ØĘĺ‚ŃŃ ɝǑóŐıĊØ ĺŐĺØŃƽ‚Ń ıØÅĠĊıĠ«Ę Øƽɐ‚ Ċ؞Ơ‚Ǒ«Ęƽ¿ Ǒĺ ÅØŃ ØłƠó ɝǑ žØÅĠØŃØŃƉ ǂɡƈ ÅØƠ ŃƽɐĠ«įıØƠ ǗƠ՞‚ǑƽØŃ» ƙĠØ _«ĘŒƽɝǑŃĊƧɐØĠƧØ Njýƈ ÅØƠ )ıŒ«ĘØŃ įŗŃŃƽØŃ ƧĠŃÅ įı‚Ơ Ġĺ rŐƠƽØĠı¿ ɐØĠı ƧĠØ ‚ǑóĠƠĺØŃ ɎØƠĝ ‚ǑƧ ÅØĺ ØƧƽ‚ŃÅ ŃØǑ ɎØƠĺĠØƽØƽ ɐØƠÅØŃ¿ ÅƠØĠ žóıĠ«ĘƽØƽ ʂžØŃ ǑŃÅ ØĠŃØ )ØƠƽĠĊƧƽØııǑŃĊ rĠØƠƽØı ØŃƽóĠØıØŃ ‚Ǒó ÅØŃ Ċ‚Ơ‚ŃƽĠØƠØŃ įŗŃŃØŃƉƚ CØǑž‚ǑƉ ıı ĭØŃØ¿ ÅĠØ ƧĠ«Ę ɝɐ‚Ơ ǂ AĠŐƉ ĺNj ǗƠŐóıŒ«ĘØ ‚ƧƧ ÅĠØƧØƧ _ɝØтƠĠŐ )ıŒ«ĘØŃ ɝǑĺ ;‚Ǒó ĊØƧĠĝ įŗŃŃƽØŃ žĠƧ NjɡNjǂ ŃĠ«Ęƽ ǑŃƠ؂ıĠƧƽĠƧ«Ę ĠƧƽ¿ «ĘØƠƽ ʌƽƽØŃ¿ ‚žØƠ ØƠƧƽ ǑŃƽØƠĺ‚ǑØƠŃ ÅĠØ \Øĝ ĺ‚ı ‚žɐ‚ƠƽØŃ ɐǗƠÅØŃ¿ ØŃƽƧƽØĘØŃ¿ Ƨ؂Ơ«ĘØƠ ɎŐŃ ŐııĠØƠƧ ɐ‚Ƨ ÅØƠ A‚Ơįƽ ĘØƠĊ؞ؿ ĺĠƽ ɎØƠƧ«ĘĠØÅØŃØŃ ǗƠ՞ØƧ«ĘŒóƽĠĊǑŃĊƧžƠŐĊĝ įŗŃŃƽØŃ Å‚ĊØĊØŃ ĠŃƧ -ĠŃƽØƠƽƠØóóØŃ ĊØƠ‚ƽØŃƉ ŃŐƧØŃƉ žǑıɐĠØŃĊØƧ‚ Øƽɐ‚ ĊØĘƽ ĠŃ ÅØƠ ‚įƽǑØıĝ ØŃŃ ĺŐĺØŃƽ‚Ń ƧØĠ ØƧ Ƨ«ĘɐĠØƠĠĊ¿ ‚ǑóĠƠĺØŃ ıØŃ )ǗŃóĭ‚ĘƠØƧžƠŐĊŃŐƧØ ɎŐŃ ýɡƉɡɡɡ ɝǑƧŒƽɝıĠĝ óǗƠ ÅĠØ \؂ıĠƧĠØƠǑŃĊ ØĠŃØƧ XƠŐĭØįƽƧ ɝǑ óĠŃÅØŃ¿ «ĘØŃ ƠžØĠƽƧžıŒƽɝØŃ ‚ǑƧƉ ĠØ /ŃɎØƧƽĠƽĠŐŃƧĝ ɐ‚Ƨ ØĠŃØŃ ‚ǑžØĊĠŃŃ ɎØƠɝŗĊØƠŃ į‚ŃŃƉ ž‚Ńį ÅØƧ =‚ŃÅØƧ ØƠıĠŃ ɐĠØÅØƠǑĺ žØɝĠóóØƠƽ hĺ ɝǑ ɎØƠ‚ŃƧ«Ę‚ǑıĠ«ĘØŃ¿ ɐĠØ ƧĠ«Ę ÅØƠ ÅĠØ ~‚Ęı ÅØƠ ɝǑƧŒƽɝıĠ«ĘØŃ _ƽØııØŃ¿ ÅĠØ ÅǑƠ«Ę ǗƠŐĺ‚Ơįƽ žĠƧ NjɡNjǂ ØŃƽɐĠ«įØıŃ įŗŃŃƽØ¿ ʂƽ ÅĠØ ĠĊĠƽ‚ıɐĠƠƽƧ«Ę‚óƽ ɝɐĠƧ«ĘØŃ Njɡşý ǑŃÅ Njɡǂɡ ŐııĠØƠƧ ɝɐØĠ _ɝØтƠĠØŃ ÅǑƠ«ĘĊØƧžĠØıƽƉ ĠØƧØ ĊØƧ«Ę‚óóØŃ ɐØƠÅØŃ¿ ‚Ǒó NjƮɡƉɡɡɡƉ ž‚ƧĠØƠØŃ ØĠŃØƠƧØĠƽƧ ‚Ǒó ÅØƠ _«ĘŒƽɝǑŃĊ ÅØƠ )ıŒĝ ĠØ ı؞ØŃÅĠĊØ _ƽ‚ƠƽĝǑžĝ_ɝØŃØ ĠŃ ØƠıĠŃ «ĘØŃ¿ ÅĠØ žĠƧ NjɡNjǂ Ċ؞‚Ǒƽ ɐØƠÅØŃ įŗŃŃƽØŃ¿ ɝĠØĘƽ ĠŃɝɐĠƧ«ĘØŃ ɐØĠƽØ ;ƠØĠƧØƉ ƙ‚ĺĠƽ ĠƧƽ ÅØƠ ‚ŃÅØƠØƠƧØĠƽƧ ‚Ǒó XƠŐĊŃŐƧØŃ ɝǑƠ ŃƽɐĠ«įıǑŃĊ _ƽ‚ŃÅŐƠƽ ‚Ǒ«Ę óǗƠ ɎĠØıØ ĊƠŐčØ hŃƽØƠŃØĘĺØŃ ÅØƠ ƠžØĠƽƧžıŒƽɝØ Ġĺ ĠØŃƧƽıØĠƧƽǑŃĊƧƧØįƽŐƠƉ ɐĠØ ‚ĠĺıØƠ ŐÅØƠ rt¿ ØǑƽƧ«ĘØ ‚ĘŃ ŐÅØƠ ØĠĺ ÅÅĠØƠØŃ ‚ııØƠ ǗƠŐóıŒ«ĘØŃ¿ ÅØƠØŃ ‚Ǒ =ǑóƽʂŃƧ‚ ƧØĘƠ ‚ƽƽƠ‚įƽĠɎ ĊØɐŐƠÅØŃ¿ ÅĠØ ĠŃ ÅØƠ žĠƧ NjɡNjǂ т«Ę ÅØƠ ƠĘ؞ǑŃĊ ɎŐŃ ŐııĠØƠƧ ĠĊĠƽ‚ıĠƧĠØƠǑŃĊ ÅĠØ C‚ƧØ ɎŐƠŃ Ę‚žØŃ ɐŐııØŃƚ¿ ĺŗĊıĠ«Ę ɐŒƠØ¿ į‚ĺØŃ ƠǑŃÅ ǂ AĠŐƉ ĺNj ɝǑƧ‚ĺĝ ĺØŃƉ /Ń ÅĠØƧØ ~‚Ęı ƧĠŃÅ ‚žØƠ ‚Ǒ«Ę ƧŐı«ĘØ XƠŐĝ ØƠįıŒƠƽ =ØĘĺ‚ŃŃƉ C؞ØŃ AĠŃĠƧƽØƠĠØŃ ǑŃÅ ĭØįƽØ ĺĠƽ ØĠŃĊØƠØ«ĘŃØƽ¿ žØĠ ÅØŃØŃ žĠƧı‚ŃĊ ØĘŗƠÅØŃ¿ ÅĠØ Ń‚«Ę ØƠıĠŃ ǑĺɝĠØĘØŃ¿ ƧØĠØŃ ŃŐ«Ę ŃĠ«Ęƽ ØĠŃĺ‚ı ÅØƠ ‚ǑĊƠǑŃÅ ØƠɐŐƠžØŃ ‚Ǒ«Ę ÅĠØƧØ )ĠƠĺØŃ ‚Ǒó ÅØƠ _Ǒ«ĘØ Ń‚«Ę ĊƠŐčØŃ ĠƧƽ¿ ƧŐŃÅØƠŃ ıØÅĠĊıĠ«Ę ÅĠØ /ÅØØ óǗƠ ØĠŃ rŐƠʂĝ )ıŒ«ĘØŃƉ tĠØ ØƧ ÅĠØ žØĠÅØŃ \Ø«ĘØўØĠƧžĠØıØ žØŃ ǑŃÅ ØĠŃØ GžƽĠŐŃ ɝǑĺ ƠɐØƠž ÅØƧ +ƠǑŃÅĝ ɎŐŃ ŐııĠØƠƧ ɝØĠĊØŃ¿ ÅĠØ ɎŐŃ ØĠŃØĺ ~Ǒɐ‚«ĘƧ ƧƽǗ«įƧ žØƧƽØĘƽƉ ØƧʂıž ĊØĘƽ =ØĘĺ‚ŃŃ Å‚ɎŐŃ ɎŐŃ ýɡƉɡɡɡ žɝɐƉ şɡɡƉɡɡɡ ƠžØĠƽƧžıŒƽɝØŃ ‚ǑƧĝ ‚ǑƧ¿ łƧƧ ƽ‚ƽƧŒ«ĘıĠ«Ę ɐØĠƽ ɐØŃĠĊØƠ Ċ؞‚Ǒƽ ĊØĘØŃ ƁƧĠØĘØ ƙŃƽƧž‚ŃŃƽØƠ A‚Ơįƽ ŐÅØƠ )ıŒĝ «ĘØŃįтžžĘØĠƽƔƚ ‚Ǒó ÅĠØƧØƠ _ØĠƽØƄ ¿ įŗŃŃƽØ ÅØƠ ɐØƠÅØŃ ɐĠƠÅƉ ƙ_ŐııƽØŃ ŃǑƠ XƠŐĭØįƽØ Ơ؂ıĠƧĠØƠƽ A‚Ơįƽ NjɡNjǂ ĺĠƽ Ƴƈ =ØØƠƧƽ‚ŃÅ ƠØ«Ęƽ ØŃƽƧž‚ŃŃƽ ɐØƠÅØŃ¿ ÅĠØ ƧĠ«Ę Ġĺ ‚Ǒ ǑŃÅ ĠŃ įŐŃįƠØƽØƠ Xı‚ĝ ƧØĠŃ¿ ŐÅØƠ ƧĠ«Ę ɝǑĺĠŃÅØƧƽ ĠŃ \Ġ«ĘƽǑŃĊ ØĠŃØƠ ŃǑŃĊ žØóĠŃÅØŃ¿ ɐØƠÅØŃ ØƧ žĠƧ NjɡNjǂ ŃǑƠ Nj¿Nj ƙĊØƧǑŃÅØŃ =ØØƠƧƽ‚ŃŃǑŐƽØƚ žØɐØĊØŃ¿ ÅĠØ AĠŐƉ ĺNj ǗƠŐóıŒ«ĘØ ƧØĠŃƚ¿ Ƨ‚Ċƽ ÅØƠ rØƠĺĠØĝ ƽǑŃĊƧØɒžØƠƽØƉ ‚ǑƧ =ØĘĺ‚ŃŃƧ _Ġ«Ęƽ žØĠ ąƈ ıĠØĊƽƉ tŒ«ĘƧƽ ÅĠØ ‚Ƨ ƧØĠ ƧŐĊ‚Ơ Ƨ«ĘŐŃ ŐžƽĠĺĠƧƽĠƧ«Ę ĊØĝ ~‚Ęı ÅØƠ ǗƠՂƠžØĠƽØƠ ‚žØƠ ɐØĠƽØƠĘĠŃ ƧŐ Ƨ«ĘŒƽɝƽ¿ ɐØĠı ÅĠØ rØƠĊ‚žØ ɎŐŃ ‚ǑƠØ«Ęƽ Őóƽ ŃǑƠ Ơ‚Ƨ‚Ńƽ ɐĠØ ĠŃ ÅØŃ ɎØƠĊ‚ŃĊØŃØŃ 9‚ĘƠØŃ¿ ɐØƠĝ Ƨ«ĘıØžžØŃÅ ØƠóŐıĊØ ǑŃÅ ØƧ łŃŃ ĭ‚ ‚Ǒ«Ę ŃŐ«Ę ÅØŃ ǗƠŐóıŒ«ĘØŃ óØĘıØŃƉ hŃŠłɎŐŃ ĊØĘƽ =ØĘĝ ‚ǑóĠƠĺØŃ óǗƠ ÅĠØ hĺƧØƽɝǑŃĊ žƠ‚Ǒ«ĘØƉ )ǗƠ ĺ‚ŃŃ Ġĺ AŐĺØŃƽ ‚ǑƧ¿ ÅØŃŃ ÅĠØ C‚«ĘóƠ‚ĊØ Ơ؂ıĠƧƽĠƧ«Ę ʌıƽ =ØĘĺ‚ŃŃ ÅØƧʂıž ØĘØƠ¿ łƧƧ т«Ę ǗƠŐƧ ƠØĠčƽ ŃĠ«Ęƽ ‚ž ǑŃÅ ÅØƠ )ıŒ«ĘØŃĝ žĠƧ ŃÅØ NjɡNjǂ Øƽɐ‚ ş¿ņ AĠŐƉ ĺNj ‚Ǒó ÅØŃ A‚Ơįƽ ǑĺƧ‚ƽɝ įŗŃŃƽØ Ń‚«Ę ƧØĠŃØƠ ĠŃƧ«ĘŒƽɝǑŃĊ įŐĺĺØŃ ɐØƠÅØŃƉ Njɡşņ ‚Ǒó ş AĠŐƉ ĺNj įıØƽƽØƠŃƉ ĺɎ

      " #  "  ! #  $  ""  " 

 

  #

   

         

 ""  " 

    #

  

 

         

  

  

  # !  

  # !  

  # ! #

  # ! 

6$5     ' '

 0: $@:09  2$. :00 : @6 $5 ! @ 2$. 9@ . 05# @ ! 6@     6 $ 51 

  0#@ 0@5@.  2$. 9@ . 05# @ ' :@ 2$. 9@ . 05# @ ' 6@     6 $ 51 

    


\=/C ąş

/AAG/=/C ~/chC+ şƳƉýƉNjɡşņ¿ ǑƧĊ‚žØ NjɡƷNjɡşņ

AĠƽ Ƴņ ĠŃį‚ǑóƧɝØŃƽƠØŃ ĠƧƽ łƧ ŃÅØ ÅØƠ )‚ĘŃØŃƧƽ‚ŃĊØ ØƠƠØĠ«Ęƽ

AÒ 2AZŠm–mҌ.åAÎ܍mÎ íÎd dm ¡•AåzÒҜm–m ΍md΍ZŠÒÜÎA‚m œÜ dmœ AZ•mÒZŠm¡ !A륆 ìmÎP¡dm¡¼ .åm––m` œœ¦P–m¡ ?mÜ塁a 4ΊmPm΍¡` mA m΍Z•m

ØƠıĠŃƉ AĠƽ Ƴņ įı‚ƧƧĠƧ«ĘØŃ _ĘŐžžĠŃĊ«ØŃƽØƠŃ Ę‚ƽ ØƠıĠŃ ÅĠØ _ŒƽƽĠĊǑŃĊƧĊƠØŃɝØ ØƠƠØĠ«ĘƽƉ Ő«Ę ŃĠ«Ęƽ ŃǑƠ łƧ» ĠƧ ɝǑ ØĠŃØĺ )ǗŃóƽØı ÅØƠ ǗžØƠł«ĘƽØŃ ĠŃį‚ǑóƧƧƽŒƽƽØŃ Ę‚ƽ _«ĘɐĠØƠĠĊįØĠƽØŃ¿ ĺ‚ĘŃƽ ‚ƠƧƽØŃ X‚ŃŃØį¿ ØƠıĠŃØƠ CĠØÅØƠı‚ƧƧǑŃĊƧıØĠƽØƠ ÅØƧ ØŃƽØƠžØƠ‚ƽØƠƧ /X-Ɖ +ØóŒĘƠıĠ«Ę łžØĠ» ØƠ hŃƽØƠĊ‚ŃĊ įŐĺĺƽ Ƨ«ĘıØĠ«ĘØŃÅƉ ƙtØŃŃ ØĠŃ žƧ«ĘĺØıɝǑŃĊƧžƠŐɝØƧƧ ØƠƧƽ ØĠŃĺ‚ı žØĊŐŃŃØŃ Ę‚ƽ¿ łŃŃ ɎØƠıĠØƠƽ ÅĠØ =‚ĊØƉ hŃŠłŃŃ į‚ŃŃ ĺ‚Ń ŃǑƠ ŃŐ«Ę Ƨ«ĘɐØƠ ØŃƽĊØĊØŃɐĠƠįØŃƉƚ

AÎÒÜm¡ -A¡¡m•a "mdmΖAÒÒ塁ҖmÜmÎ zèÎ mƍ¡ dmÒ m¡ÜmÎPmÎAÜmÎÒ -a íè¡ÒZŠÜ ҍZŠ ¡•AåzÒóm¡ÜÎm¡a dm ¡ZŠÜ A––m –mZŠ ҍ¡d¼ .åm––m` œœ¦P–m¡ ?mÜ塁a 4ΊmPm΍¡` mA m΍Z•m

ØƽƠØǑƽØƧ tŐĘŃØŃ óǗƠ A‚Ơɝ‚ĘŃ ØƠıĠŃƉ +Ǒƽ ǂý AĠŐƉ ǑƠŐ ƧƽØ«įƽ ØĠŃ 9ŐĠŃƽ rØŃƽǑƠØ Ġĺ _ƽ‚ÅƽƽØĠı A‚Ơɝ‚ĘŃ ĠŃ ÅØŃ ;‚Ǒó ǑŃÅ ‚Ǒ ɎŐŃ ØƽƠØǑǑŃĊƧžıŒƽɝØŃ óǗƠ _ØŃĠŐƠØŃ ǑŃÅ AØŃƧ«ĘØŃ ĺĠƽ ØĘĠŃÅØƠǑŃĊƉ

/

ĺ ØɝĠƠį A‚Ơɝ‚ĘŃĝ-ØııØƠƧÅŐƠó óØĘıØŃ XıŒƽɝØ óǗƠ žØƽƠØǑƽØƧ tŐĘŃØŃƉ \ǑŃÅ ǂäƈ ÅØƠ ĠŃɐŐĘŃØƠ Ġĺ ÅǑƠ«Ę Xı‚ƽƽØў‚ǑƽØŃ ĊØžƠŒĊƽØŃ ;ĠØɝ Ġĺ GƧƽƽØĠı ÅØƠ _ƽ‚Åƽ ƧĠŃÅ ŒıƽØƠ ‚ıƧ ýý 9‚ĘƠØƉ ØƠ ƠØ«ĘŃØƠĠƧ«ĘØ ØłƠó ɎŐŃ žØƽƠØǑƽØŃ tŐĘŃǑŃĊØŃ óǗƠ _ØŃĠŐƠØŃ ıĠØĊƽ Ġĺ ØɝĠƠį žØĠ şƉņɡɡ žĠƧ NjƉņɡɡƉ )ǗƠ AØŃƧ«ĘØŃ ĺĠƽ ØĘĠŃÅØƠǑŃĊ ɐØƠÅØŃ şƉǂɡɡ XıŒƽɝØ žØŃŗƽĠĊƽ¿ ØƧ ƧƽØĘØŃ ĭØÅŐ«Ę ŃǑƠ Njɡą XıŒƽɝØ ɝǑƠ rØƠóǗĊǑŃĊƉ ĠŃ 9ŐĠŃƽ rØŃƽǑƠØ ‚ǑƧ ØƠıĠŃØƠ cc ‚ıƧ XƠŐĝ ĭØįƽØŃƽɐĠ«įıØƠ ǑŃÅ -‚ĺžǑƠĊØƠ rĠɎǑĺ ‚ıƧ )ĠтŃɝĠØƠǑŃĊƧž‚ƠƽŃØƠ ɐĠıı ĠŃ ÅĠØƧØ =Ǘ«įØ ƧƽŐĝ čØŃ ǑŃÅ Ę‚ƽ łĘØƠ ĠŃ ØĠŃØĺ ØƠƧƽØŃ _«ĘƠĠƽƽ şş¿ý AĠŐƉ ǑƠŐ óǗƠ ØĠŃ -‚ǑƧ ĺĠƽ şNjƳ įıØĠŃØŃ tŐĘŃǑŃĊØŃ ‚ǑƧĊØĊ؞ØŃ¿ ĠŃ ÅØŃØŃ AØŃĝ

Ƨ«ĘØŃ ı؞ØŃ¿ ÅĠØ ÅØƠ hŃƽØƠƧƽǗƽɝǑŃĊ žØÅǗƠóØŃƉ ĠØ ƳƉǂɡɡ ĺNj ĊƠŐčØ /ĺĺ՞ĠıĠØ ‚ĺ ıǑĺžØƠĊØƠ ‚ĺĺ Njǂş ĠƧƽ óǗƠ Njý 9‚ĘƠØ ɎØƠĺĠØƽØƽƉ C؞ØŃ ÅØŃ tŐĘŃǑŃĊØŃ ǑŃÅ +ØɐØƠžØƠŒǑĺØ óǗƠ ĠØŃƧƽıØĠƧƽǑŃĊØŃ ɎØƠóǗĊƽ łƧ -‚ǑƧ ǗžØƠ ØĠŃ -ŐƧžĠɝ ĺĠƽ şƳ ~ĠĺĺØƠŃƉ ŃÅØ ÅØƧ 9‚ĘƠØƧ ɐĠıı łƧ ǑŐ ‚Ǒó ØĠŃØĺ žØт«Ęž‚ƠƽØŃ +ƠǑŃÅƧƽǗ«į ŃØǑØ )ıŒ«ĘØŃ Ƨ«Ę‚óóØŃƉ rŐƠĊØƧØĘØŃ ĠƧƽ ØĠŃØ Njǂ¿ý AĠŐƉ ǑƠŐ ƽØǑƠØ ɐØĠƽØƠØ ĠŃƠĠ«ĘƽǑŃĊ óǗƠ žØƽƠØǑƽØƧ tŐĘŃØŃ¿ ƧŐɐŐĘı óǗƠ _ØŃĠŐƠØŃ ‚ıƧ ‚Ǒ«Ę óǗƠ AØŃƧ«ĘØŃ ĺĠƽ ØĘĠŃÅØƠǑŃĊƉ ĠŃØŃ ‚ǑɎŐƠĝ žØƧ«ĘØĠÅ óǗƠ ƳƉƮɡɡ ĺNj tŐĘŃóıŒ«ĘØ ĘŒıƽ ccĝ +ØƧ«ĘŒóƽƧóǗĘƠØƠ 9ǗƠĊØŃ -ØɔÅØƠ žØƠØĠƽƧ ĠŃ ÅØŃ -ŒŃÅØŃƉ ĊĊ

Ƨ«ĘŃĠƽƽ» şɡɡƄ ÅØĺ ÅØǑƽƧ«ĘØŃ \ØƧƽ ĘĠŃƽØƠĘØƠƉ ØƠıĠŃØƠ ɎØƠÅĠØŃØŃ ‚ǑóĊƠǑŃÅ ÅØƧ A‚ŃĊØıƧ ‚Ń /ŃÅǑƧƽƠĠ؞ØƽƠĠ؞ØŃ ĺĠƽ ĊǑƽØŃ =ŗĘŃØŃ ǑŃÅ +ØʌıƽØƠŃ ɎØƠĊıØĠ«ĘƧɐØĠƧØ Ƨ«ĘıØ«ĘƽƉ Ǒ«Ę ÅØƠ ĠŃɝǑĊƧžØƠØĠ«Ę¿ ‚ıƧŐ ÅĠØ ~ØŃƽƠ‚ıĠƽŒƽ¿ ıŒƧƧƽ óǗƠ ŐŐĺƽŐɐŃ ØƠıĠŃ ØĠŃĠĊØ tǗŃƧ«ĘØ ŐóóØŃƉ -ĠØƠ įŐĺĺƽ ÅĠØ _ƽ‚Åƽ ‚Ǒó ØĠŃØŃ tØƠƽ ɎŐŃ şşɡƉ ~Ǒĺ

rØƠĊıØĠ«Ę» ‚Ƨ įıØĠŃØ cƠĠØƠ Ƨ«Ę‚óóƽ ĺĠƽ Njɡɡ ó‚Ƨƽ łƧ ŐžžØıƽØƉ _ƽ‚ƽƽ ÅØƧ ƮɡƉ ŐÅØƠ ƮşƉ ĠŃį‚ǑóƧɝØŃƽƠǑĺƧ įŗŃŃƽØ ÅĠØ /ÅØØ ĊƠŐčØƠ ĠŃØĠтŃÅØƠǗžØƠĊØĝ ĘØŃÅØƠ¿ ǑŃƽØƠƧ«ĘĠØÅıĠ«ĘØƠ ĠŃį‚ǑóƧı‚ĊØŃ óǗƠ ĺØĘƠ )Ơ؃ǑØŃɝ ƧŐƠĊØŃƉ ØŃ Ńó‚ŃĊ ĺ‚«Ęƽ ÅØƠɝØĠƽ łƧ XƠŐĭØįƽ c‚«ĘØıØƧ ‚Ń ÅØƠ GƠ‚ŃĠØŃĝ

ƧƽƠ‚čØ¿ łƧ žɐƠ ÅØɎØıŐžĺØŃƽ ĺĠƽ ÅØĺ тĺĝ ʂóƽØŃ _«ĘɐØĠɝØƠ Ơ«ĘĠƽØįƽǑƠžǗƠŐ -ØƠɝŐĊ “ ÅØ AØǑƠŐŃ Ơ؂ıĠƧĠØƠƽƉ ‚Ƨ XƠŐĭØįƽ ɎØƠžĠŃÅØƽ ÅĠØ =‚Ǒóı‚ĊØŃ ɝɐĠƧ«ĘØŃ ÅØƠ )ƠĠØÅƠĠ«ĘƧƽƠ‚čØ ǑŃÅ ÅØĺ -‚«įØƧ«ĘØŃ A‚ƠįƽƉ X‚ŃŃØįƧ =՞ ɎØƠÅĠØŃƽ ØƧ ƧĠ«Ę Ƨ«ĘŐŃ ĺ‚ı» ƙ‚ ʌƽƽØ Ġ«Ę ‚Ǒ«Ę =ǑƧƽ ƧØıžØƠ ØŃƽı‚ŃĊɝǑƧž‚ɝĠØƠØŃƉƚ ĊĊ

"?

   !

  !

    

        

' *,9'#, 8*',8 ++.'*',+,#+,= + +%= ' 8*',8 8B*=?,# !'= !@8 ' B%9, == 8 ?)?,!= 8*', D'%= ,9%, ?9 ?=9%& *, ?, **8 *= , B' ', #,=4 9 B?,8= %8 ,'%= 99 ' == (9 %8 ?+ =B ;E4EEE ',B.%,8 B%9=4 99 ' ?= D%*8, .%,8?+ ,/='#, '9= )*84 9 8 A'*, ,'%= B?99= '9= ?% ' 8B*=?,# +?99 +'=B%9, ?+ ', .1='+* 89.8#?,# **8 ',B.%,8 D? #B%8*'9=,4 9 & ?== ,'%= ,?8 D?9=D*'%, ?+ !@8 ' ?1=A8B*=?,#, 9.,8, D?+ '91'* ?% !@8 ' .*'D' ?, ?8B%84 9 B8, A'* *%, #8?%= & ', #8.$8 .,)?88,D D? **, ,8, 8!, B' .%,& 8?+ ?*=?8',8'%=?,#, .8 '=94 ', #8.$ 8?9!.88?,# !@8 ' 8*',8 ++.'*',+,#+,= +4 *9 .%=8 9 ,9 8*', )@++8= 9' 9'% '+ ?!=8# 9 & ,=9 ?+ /!!,=*'% ? ?, ?+ 9.*% ? ?, 8?,9=@) ' 8 9',9A.89.8# ',,4 + %& +, 9 '=8&8+'=8& .**9 '9= ' + ?$8+ D?9=,& '# !@8 ' )?,# 8 *%,& ?, *%,+%88! 8 ?1=A8& B*=?,#, ?, 8, ,%#.8,=, ',8'%=?,#, B' D44 ' ',,D+& =8 ?, 8'%=4 + , *%,8! 8 89,= B%9,, == D? ), %= ' + D?9++, +'= 8 ,=9A8B*=?,# !@8 ',,D, ', ',+ 89=, %8'== ', .,D1= !@8 ' #9+=9=='9% =?8?,# A.,

,=88',#?,#98!, 8 8B*& =?,# 23 88'==4 8,?!# 8 '9= 9 *%,8! ?, &1.=,D'* D? 8+'==*, ?, A8+/& #,9@8#8'!, D? 89%*'$,4 ?& + 9.**, ?8% ', #9='++= .1='+* ?9,?=D?,# A.8%,,8 *,9'#,8 '#,9%!=, 9.B' ?8% ?? ,+'=?,#, ?, ,& )?! *%,1.=,D'* !@8 ' #9+&

Ő«Ę ĊØóŒĘƠÅØƽ ƧĠŃÅ ŃĠ«Ęƽ ŃǑƠ ÅĠØ ØĠŃØ )ıŒ«ĘØŃžƠŐÅǑįƽĠɎĠƽŒƽ ɎŐŃ şNjƉɡɡɡ ‚ıƽØŃ ;ŒƧƽØŃ ĺĠƽ ÅǑŃįıØŃ¿ ɎØƠĝ ǑƠŐƷĺNjƉ ƙ_Őı«ĘØ hĺƧŒƽɝØ ƧĠŃÅ óǗƠ ɎĠØıØ Ƨ«ĘŐŃ ƧØĘƠ ĘØƠ‚ǑƧóŐƠÅØƠŃÅƚ¿ ɐØĠč X‚ŃŃØįƉ ɐĠŃįØıƽØŃ +ŒŃĊØŃ ǑŃÅ ƧØĠƽ ɐĠĊĝ ‚Ƨ ŃÅØ ɎŐĺ =ĠØÅ» -ŒŃÅıØƠ ɐŐııØŃ Őóƽ ŃǑƠ įØĠƽØŃ ŃĠ«Ęƽ ĊØƧƽƠĠ«ĘØŃØŃ tŒŃĝ ŃŐ«Ę įǑƠɝØ¿ ƽØĺžŐƠŒƠØ rØƠƽƠŒĊØ ĺĠƽ ØĠŃØƠ ƠØĠĝ ÅØŃƉ ƙnžØƠ ÅĠØ ĠŃ ÅØŃ ıØƽɝƽØŃ 9‚ĘƠØŃ ‚Ǒó ÅØŃ ŃØŃ hĺƧ‚ƽɝĺĠØƽØ ‚žƧ«ĘıĠØčØŃƉ ‚ĺĠƽ ʂƽ ÅØƠ A‚Ơįƽ ĊØįŐĺĺØŃØŃ ØŃƽØƠ ĺ‚«ĘØ Ġ«Ę ĺĠƠ ĠĊØŃƽǗĺØƠ ØĠŃ XƠ՞ıØĺƉ ĺ‚Ń«Ęĺ‚ı ɎĠØı ĺØĘƠ _ŐƠĊØŃƚ¿ Ƨ‚Ċƽ X‚ŃŃØįƉ /Ń ØƠıĠŃ Ę‚ƽ ÅØƠ AĠØƽØƠ ɝǑÅØĺ ÅĠØ +Øžı‚Ńƽ¿ Ċ؞‚Ǒƽ ǑŃÅ ɎØƠĺĠØƽØƽ ɐǑƠÅØŃ ÅĠØƧØ Ċ‚Ńɝ ĊƠŐčØ t‚ĘıƉ Ƨ ĊĠžƽ ĺĠƽ ıØɒ‚ŃÅØƠžı‚ƽɝ¿ -ŒǑƧØƠ ĠŃ ÅØƠ ŐŐĺžĘ‚ƧØ¿ ɎŐƠ óǗŃó žĠƧ ƧØ«ĘƧ )ƠĠØÅƠĠ«ĘƧƽƠ‚čØ¿ -‚«įØƧ«ĘØƠ A‚Ơįƽ¿ ;ǑƠóǗƠƧĝ 9‚ĘƠØŃƉ ‚ĺ‚ıƧ į‚ĺØŃ -ŒŃÅıØƠ ÅØŃ ØŃƽØƠĝ ƽØŃłĺĺƷc‚ǑØŃƽɝĠØŃƧƽƠ‚čØ ƧŐɐĠØ _«ĘıŐƧƧĝ ØĠĊØŃƽǗĺØƠŃ ƧØĘƠ ɐØĠƽ ØŃƽĊØĊØŃ¿ Ǒĺ ØĠŃØŃ ƧƽƠ‚čØ ǑŃÅ tĠıĺØƠƧĝ AĠØƽɎØƠƽƠ‚Ċ ɝǑ ØƠĊ‚ƽĝ ÅŐƠóØƠ _ƽƠ‚čØ ĊıØĠ«Ę ƽØƠŃƉ ĠØ rØƠƽƠ‚ĊƧɎØƠĝ cØĺžŐƠŒƠØ rØƠƽƠŒĊØ ĺĠƽ ƧØ«ĘƧ ĊƠŐčØ ĠŃį‚ǑóƧı‚ĝ ʂŃÅıǑŃĊØŃ ĊĠŃĊØŃ ƠØĠŃØƠ hĺƧ‚ƽɝĺĠØƽØ ĊØŃ ĺĠƽ ØĠŃØĺ )ĠıĠ‚ıĠĝ Ƨ«ĘŃØıı ǑŃÅ ɐ‚ƠØŃ ɐØŃĠĊ įŐĺžıĠɝĠØƠƽƉ ~ØĘŃĝ ƧĠØƠǑŃĊƧĊƠ‚Å ɎŐŃ Ġĺ 9‚ĘƠØƧĝrØƠƽƠŒĊØ óǗƠ ĊƠŐčØ =ŒÅØŃ ĺĠƽ şƉɡɡɡ žĠƧ _«ĘŃĠƽƽ Ʈɡƈ ǑŃŠłɝǑ žØƧ‚ĊƽØ Ƴņ _ĘŐžžĠŃĊĝ NjƉɡɡɡ ĺNj )ıŒ«ĘØ ɐ‚ƠØŃ ÅĠØ CŐƠĺƉ ƙĠØƧØ ~ØĠĝ «ØŃƽØƠƉ ƽØŃ ƧĠŃÅ ‚ŃĊØƧĠ«ĘƽƧ ÅØƠ ;ŐŃįǑƠƠØŃɝ ÅØƧ GŃĝ ØŃ ØƠıĠŃØƠŃ ØŃƽØƠŃ įƠŒóƽĠĊ ɝǑ Ƨ«Ę‚óóØŃ ıĠŃØʂŃÅØıƧ ØŃÅĊǗıƽĠĊ ɎŐƠžØĠƉƚ ĺ‚«Ęƽ¿ łƧƧ ĺĠƽƽıØƠɐØĠıØ ĺØĘƠ ‚ıƧ ØĠŃ rĠØƠƽØı tØŃŃ ÅĠØƧØ rØƠƽƠŒĊØ ĠŃ ÅØŃ įŐĺĺØŃÅØŃ ‚ııØƠ -ØĺÅØŃ¿ -ŐƧØŃ¿ \ŗ«įØ ǑŃÅ ıǑƧØŃ ŐŃĝ 9‚ĘƠØŃ ØĠŃØƠ т«Ę ÅØĺ ‚ŃÅØƠØŃ ‚ǑƧı‚ǑóØŃ¿ ıĠŃØ žØƧƽØııƽ ɐØƠÅØŃƉ ‚ĺĠƽ žƠŗ«įØıƽ ÅØŃ įı‚Ƨĝ ɐØƠÅØŃ ĠĊØŃƽǗĺØƠ ǑŃÅ ØŃƽØƠĺ‚Ń‚ĊØƠ ƧĠƧ«ĘØŃ ўĠØƽØƠŃ ĺĠƽ ýɡƈ cØɒƽĠıóĠ‚ıĠƧƽØŃ Å‚Ƨ Ƨ«ĘıØ«ĘƽØ ;‚ƠƽØŃ óǗƠ ÅĠØ ŃØǑØŃ rØƠʂŃÅıǑŃĝ +ØƧ«ĘŒóƽƉ ØŃ ØŃƽØƠžØƽƠØĠžØƠŃ ĠŃ ÅĠØ ;‚ƠƽØŃ ĊØŃ Ę‚žØŃƉ -ØǑƽØ ĊØĘƽ ÅĠØ \Ø«ĘŃǑŃĊ ƧŐ» ĺ ƧžĠØıƽ ‚ııØƠÅĠŃĊƧ¿ łƧƧ ØƠıĠŃ ƧĠ«Ę ÅǑƠ«Ę ØĠŃØ ıØɒ‚ŃÅØƠžı‚ƽɝ ŐÅØƠ ĠƠĊØŃÅɐŐ ‚ĺ ;ǑƝłĺĺ įı‚ƠØ ;ĠØɝŐƠĠØŃƽĠØƠǑŃĊ ‚ǑƧɝØĠ«ĘŃØƽƉ ƙ_ĠØ įƠĠØĝ ɐØƠÅØŃ AĠØƽØŃ óǗƠ ĊƠŐčØ =ŒÅØŃ ɎŐŃ Ġĺ ĊØŃ ‚ŃĊØƧĠ«ĘƽƧ ÅØƠ Ƨ«ĘĠØƠØŃ A‚ƧƧØŃ ‚ǑƧĝ _«ĘŃĠƽƽ şǂɡ žĠƧ şäɡ ǑƠŐƷĺNj ‚ǑóĊØƠǑóØŃƉ Ǒó ƽ‚ǑƧ«Ęž‚ƠØƠ +ØƧ«ĘŒóƽØ ǑŃÅ ŃĊ؞ŐƽØ ÅĠØ ĠŃĝ ØĠŃØŃ ýɡɡ ĺNj ĊƠŐčØŃ =‚ÅØŃ ĘŐ«ĘĊØƠØ«ĘŃØƽ įŒǑóØƠ ɎŐĺ ;ǑƝłĺĺ ŃĠ«Ęƽ ‚Ǒó ÅØŃ ıØɒƉ hŃÅ ƧĠŃŠłƧ ƮýƉɡɡɡ ǑƠŐ į‚ıƽƉ XıǑƧ C؞ØŃįŐƧƽØŃ ǑĺĊØįØĘƠƽƉƚ ɡäƷşýĝ=ŒÅØŃ¿ ÅĠØ ĺŗĊıĠ«ĘƧƽ ɎĠØıØ įŐĺĺØŃ Ƨ«ĘŃØıı şɡɡƉɡɡɡ ǑƠŐ ɝǑƧ‚ĺĺØŃƉ ØƠıĠŃØƠ ØƠƠØĠ«ĘØŃ ƧŐııØŃ¿ ĺǗƧƧØŃ Å‚ĘØƠ ‚Ń )ǗƠ ÅØŃ AĠØƽØƠ ĘØĠčƽ łƧ» Ơ ĺǑƧƧ¿ łĺĠƽ ØƧ ĺŗĊıĠ«ĘƧƽ ɎĠØıØŃ GƠƽØŃ ɎØƠƽƠØƽØŃ ƧØĠŃƉ ĠĘĺ ØĠŃĠĊØƠĺ‚čØŃ ĊǑƽ ĊØĘƽ¿ ǗžØƠ ýɡɡƉɡɡɡ ĠŃØ ƙ\ØƽƽǑŃĊƚ ɎĠØıØƠ įıØĠŃØŃ _ƽƠ‚čØŃ ǑŃÅ ǑƠŐ hĺƧ‚ƽɝ Ġĺ AŐтƽ ĺ‚«ĘØŃƉ Ǒó ÅĠØ rØƠĝ _ƽƠŒč«ĘØŃ ĠŃ ØƠıĠŃ ĠƧƽ ǗžƠĠĊØŃƧ ‚ǑƧĊØƠØ«ĘŃØƽ į‚ǑóƧóıŒ«ĘØ ĘØƠǑŃƽØƠĊ؞ƠŐ«ĘØŃ žØÅØǑƽØƽ łƧ ÅØƠ įı‚ƧƧĠƧ«ĘØ ĠƧ«ŐǑŃƽØƠ¿ ÅØƠ ɎŐŃ ÅØƠ ĊƠǗŃØŃ tĠØƧØ ĠŃ ÅØƠ /ŃŃØŃƧƽ‚Åƽ ɝĠØĘƽƉ ƙtØƠ ʌƽƽØ ɎŐƠ 9‚ĘƠØŃ ĊØł«Ęƽ¿ łƧƧ ıÅĠ¿ =ĠÅı “ ŐƉ =ŒÅØŃ Ƨ«ĘŐŃ ‚ž ýɡɡ ĺNj ĺĠØƽØŃ ǑŃÅ ĠŃ ØƠıĠŃ ŃØǑØƠĝ ÅĠŃĊƧ ƧŐĊ‚Ơ )ıŒ«ĘØŃ žØıØĊØŃ¿ ɐŐ ØƧ įØĠŃØŃ ØĠŃɝĠĊØŃ ØĠĊØŃØŃ X‚Ơįžı‚ƽɝ ĊĠžƽƔƚ¿ ĺØĠŃƽ X‚Ńĝ ŃØįƉ XƠŐ C‚ƧØ ƧƽØĘØŃ ĭØÅØĺ ØƠıĠŃØƠ ş¿NjƮ ĺNj rØƠį‚ǑóƧóıŒ«ĘØ ɝǑƠ rØƠóǗĊǑŃĊƉ /ĺ ǑŃÅØƧɎØƠĝ ĊıØĠ«Ę Ɓş¿ąą ĺNjƄ ĠƧƽ łƧ ŃĠ«Ęƽ ɎĠØıƉ ııØƠÅĠŃĊƧ ĘĠŃįƽ ‚Ǒ«Ę ÅĠØ ØĠŃɝØıʂŃÅØıƧƠØıØɎ‚ŃƽØ ;‚Ǒóĝ įƠ‚óƽ ĺĠƽ ØĠŃØĺ tØƠƽ ɎŐŃ ņƳ¿Ʈ ƁǑŃÅØƧĝ'8 !8?, ?,9 @8 '9 ,? ?!#4     

= 8B*=?,# #9%!!, B8,4 ' 8?9!.88?,#, 8 ?% ' '* 9', D%*8'%4 , 8 *%,).,)?88,D ?, + ,#& 91,,=, ++.'*',+8)= +@99, ,? ,!.88?,#, , +.8, 8& '=9& ?, @8.B*=, 8@)9'%='# B8,4 C,8#', 9.**, ',9=9=*& *,@8#8'!, #,?=D= 9.B' A.8& %,, 8'%=?,#91.=,D'* +'= %.%8 8,918,D 8#9=**= B8& ,4 ?+ +/%= +, *,#!8'9='# B'=#%, ?! 8+,+'=?,#, A8D'%=,4 9 '9= )', ',!%9 .8%, ?, ', ?=9%*, '9%8 ',+*'#4 ', .8#%, ,% %*., #'= 9 ,'%= 9.,8, 9 +@99, 8!%8, 8.D99 9.B' C9=+ ,=B')*= B8, ?+ ' $,%+, 8 & 9+=9=='9%, =?8?,# )?8D&

+'==*& ?, *,#!8'9='# 8!.*#8'% ?,& =8 ',D?# **8 ='*'#=, =8,91& 8,= ?+D?9=D,4 @8 ' *'9'8?,# 8 $,%+, ?, +'= ?% !@8 9 ?!9=D, 8 8.D99 ?, 8 .!=B8 '9= ' 8*',8 ++.'*',+,#+,= + A8,=B.8=*'%4 D? 8 & 9%!=9!@%88 A, +'99 6'8 !8?& , ?,9 @8 '9 ,? ?!#4 99 B'8 ' .+1=,D %, 8!.*#8'% ', ,? =%,'9% *==!.8+ D? ,=B')*, %, B'8 8'=9 +%8& !% ,%#B'9,4 ?! '9 8!%& 8?,#, B8, B'8 ?!?,4 % ', D?A89'%=*'% 99 B'8 ?% ' 8 #9+=9=='9%, =?8?,# ?,98 '* 88'%, B8,47

 8*',8 ++.'*',& +,#+,= +

'*9=8$ >; &0E0: 8*', *!., 5"-&>E&-E 0;; 0;;E & '* ',!.'+&8*',4 BBB4'+&8*',4

Profile for Immobilien Zeitung Verlagsgesellschaft mbH

IZ-Special: Fokus Berlin  

Sonderseiten der Immobilien Zeitung als E-Paper über das aktuelle Geschehen auf den Berliner Immobilienmärkten.

IZ-Special: Fokus Berlin  

Sonderseiten der Immobilien Zeitung als E-Paper über das aktuelle Geschehen auf den Berliner Immobilienmärkten.