Page 1

VERWERKING VRAGENLIJST ***************************************************************************

DEEL I: Algemene informatie ivm onderwijsloopbaanbegeleiding Vraag 1: Wanneer begin je met de begeleiding voor de overgang naar het secundair onderwijs?

Kwantitatief

Kwalitatief:

In het buitengewoon lager onderwijs wordt er gestart met de leerlingen die naar het (BU)SO gaan.

1


Vraag 2: Wie is er betrokken bij de onderwijsloopbaanbegeleiding bij jou op school? •

Kwalitatief:

De betrokkenen zijn leerkrachten van het vierde, vijfde en zesde leerjaar, CLB-medewerkers, zorgcoördinatoren en directies en soms de pedagogische begeleiders. Soms worden ook de ouders zelf betrokken, daarnaast ook specialisten indien die bepaalde kinderen opvolgen, zoals logopedisten. In één school ondersteunde ook een leerkracht van het secundair onderwijs.

2


Vraag 3: Welke taken neemt de CLB-medewerker op zich? Geen Planning Klassikale begeleiding van leerlingen in verband met leren kiezen Klassikale begeleiding van leerlingen in verband met het leren kennen van vaardigheden en interesses Informatie geven aan leerlingen in verband met de beroepenwereld Informatie geven aan leerlingen in verband met structuur secundair onderwijs Informatieavond aan ouders Oudercontact Individuele begeleiding van leerlingen met de studiekeuze Ondersteunen van de leerkracht Andere Totaal

4 26 17 8

22 100 116 51 45 102 9 500

3


Vraag 4: Welke taken in verband met onderwijsloopbaanbegeleiding doe je zelf? Geen Klassikale begeleiding van leerlingen in verband met leren kiezen Klassikale begeleiding van leerlingen in verband met het leren kennen van vaardigheden en interesses Informatie geven aan leerlingen in verband met de beroepenwereld Informatie geven aan leerlingen in verband met structuur secundair onderwijs Informatieavond aan ouders Oudercontact Individuele begeleiding van leerlingen met de studiekeuze Andere Totaal

2 143 140

136 113 43 141 106 10 834

4


Vraag 5: In welke mate voel je jezelf bekwaam om deze taken uit te voeren? •

Kwantitatief

5


6


7


8


Vraag 6: In welke mate vind je dat de voorbereidingen op de overgang naar het secundair onderwijs geïntegreerd zijn in de eindtermen en ontwikkelingsdoelen? •

Kwantitatief

•

Kwalitatief

Volgens sommige leerkrachten mag OLB mee opgenomen worden in de eindtermen van het zesde leerjaar. Nu vinden ze een aantal onderdelen zoals het verkennen van de beroepen terug hieronder, maar de verkenning van het SO ontbreekt bijvoorbeeld in de eindtermen. Sommige onderdelen vinden hun samenhang bij eindtermen voor taal of WERO.

9


Vraag 7: In welke mate heb je behoefte aan •

Kwantitatief

10


Kwalitatief

Een aantal leerkrachten blijken tevreden te zijn met de huidige werkvormen. Anderen vragen naar ‘speelser’ materiaal. Er wordt ook gevraagd naar materiaal dat bruikbaar is vanuit verschillende netten.

11


Vraag 8: In welke mate vind je het haalbaar om in de toekomst te werken met: •

Kwantitatief

12


13


•

Kwalitatief

Leerkrachten staan hier wel achter, maar er komen toch een aantal vragen om een werkboekje te behouden, kwestie van ordelijkheid/overzichtelijkheid voor de leerlingen. Sommigen zijn voorstander van het werken met modules, anderen zien hier een uitbreiding van het materiaal en zouden liever een korter boekje hebben met minder inhoud (wel nog volgens de bestaande stappen) en een overzichtelijker lay-out. Momenteel worden er (te) veel klasgesprekken aangeboden. Het aanbod van elektronica varieert van school tot school.

14


DEEL II: Gebruikt studiekeuzemateriaal Vraag 9: Werk je met Op Stap •

Kwantitatief

Kwalitatief

Omschrijving van het eigen gebruikte materiaal - info beroepenhuis Gent - Helden van elke dag - Thema jobclub uit “de nieuwe wereld” - Vraag aan Griet De Hauwere - Kies Wijs (proeftuin secundair) - Eigen materiaal ter aanvulling Waarom veranderd naar andere materiaal? - lay-out verouderd, mag wat hipper. Niet zo aantrekkelijk. Soms eentonig, mag best wat uitdagender. - Niet altijd afgestemd op mogelijkheden en beperkingen van de leerlingen. - wat saai - WO en Helden van elke dag -> gestructureerd en veel jobinfo - Totemtaal: ontdek je talenten - WO-methode Mikado

15


DEEL III: Bevraging Op Stap ~Werkboek Vraag 10: Vind je de lay-out van het werkboek aangepast aan de leeftijd? •

Kwantitatief

Kwalitatief

De meeste leerkrachten geven aan dat de lay-out nogal saai en droog is. Het mag iets meer ‘flashy’, meer aansluiten bij de leefwereld van de kinderen en misschien ook met wat kleur. De tekeningen en prenten zijn ook wat verouderd. Misschien mag het met wat minder tekst op het blad.

16


Vraag 11: Vind je het werkboek overzichtelijk? •

Kwantitatief

Kwalitatief

Er is vooral een tevredenheid over de mate van overzichtelijkheid en de duidelijke structuur. Sommige leerkrachten vinden dat er teveel op één blad staat. Er worden suggesties gedaan om duidelijkere afbakeningen te doen per hoofdstuk en op het einde van ieder hoofdstuk een samenvatting bij te maken. Een leerkracht omschrijft: “Ik vind de keuze van de onderdelen verwachting scheppend en het is ontgoochelend op het einde...”

17


Vraag 12: Vind je dat er voldoende afwisseling is van werkvormen? •

Kwantitatief

Kwalitatief

Leerkrachten vragen naar speelsere en meer verscheidene werkvormen. Momenteel is er een overaanbod van opdrachten in de trend van : tekst lezen en vraagjes beantwoorden. Er zijn te weinig spelvormen (bv; een genre van ganzenbord met vraagjes) en doe-opdrachten in geïntegreerd. Er wordt ook gevraagd naar zoekopdrachten op internet. Positieve punten: klasgesprekken, interview beroepen en huiswerkopdrachten voor de ouders.

18


Vraag 13: In welke mate ben je tevreden over het onderdeel 'ik denk na over kiezen' in het werkboek •

Kwantitatief

19


•

Kwalitatief

Enkele opmerkingen hierover : - Er is veel schrijfwerk, terwijl dit een gezellige manier van praten in groepjes zou kunnen zijn. - Graag een aanvulling met enkele leuke werkvormen. Niet enkel papier! - Soms wat te uitgebreid - Kiezen? Terwijl ze toch nog niet echt kiezen in de eerste graad - Oefening 4 soms wat moeilijk

20


Vraag 14: In welke mate ben je tevreden over het onderdeel ‘ik leer mezelf kennen’ •

Kwantitatief

21


Kwalitatief

Hier vinden we verdeelde meningen, sommigen zijn tevreden, anderen vinden het onvoldoende uitgewerkt, te stereotiep, teveel herhaling, te saai, … Het feit dat de ouders betrokken worden, appreciëren de meeste leerkrachten. Enkele suggesties zijn om met het concept ‘multiple-intelligence’ te werken, om nog meer de koppeling te maken tussen talenten en beroepen en het meer open te trekken naar de ruimere leefwereld van de jongeren.

22


Vraag 15: In welke mate ben je tevreden over het onderdeel 'ik verken de beroepenwereld' •

Kwantitatief

23


•

Kwalitatief

Een aantal leerkrachten vermelden dat ze dit onderdeel niet gebruiken. Meestal is de reden dat de huidige werkvormen niet toelaten om de beroepen voldoende te leren kennen. Er wordt gevraagd naar leukere werkvormen. Verschillende leerkrachten suggereren om een spreekbeurt te laten geven over beroepen. Er wordt ook gevraagd naar een uitbreiding van het aanbod beroepen. Sommige leerkrachten verwachten een overzicht van de verschillende sectoren, met hieronder een aantal voorbeelden van beroepen. Verschillende foto’s en verschillende filmpjes van beroepen zouden ze ook leuk vinden. Sommigen vragen zich de relevantie af ivm met beroepen en de keuze nu naar het secundair. Enkele tips: - Handel en Wandel van Piramide (Wero) - Onderwijsvakmansroute van Unizo (hele dag bedrijven bezoeken) 24


Vraag 16: In welke mate ben je tevreden over het onderdeel 'ik leer het secundair onderwijs kennen' •

Kwantitatief

25


Kwalitatief

Verschillende leerkrachten geven aan dat dit onderdeel door de clb-medewerker wordt gegeven. Qua structuur van het SO, vragen sommigen leerkrachten naar een uitgebreider overzicht (zoals in de infobrochure). De mate waarin A en B stroom een keuze is, vragen verschillende leerkrachten zich af. Dit creëert ook wat verwarring bij de leerlingen. Iemand anders vraagt dan weer meer uitleg bij de B-stroom. Er wordt ook gevraagd naar uitleg van verschillende richtingen, momenteel is de optie van bijvoorbeeld ‘creatie en vormgeving’ nogal vaag omschreven. Een aantal personen zeggen ook dat ze het werken met twee boekjes (wellicht aanvullende info van hun clb) wat lastig vinden.

26


Vraag 17: In welke mate ben je tevreden over het onderdeel 'ik maak een keuze' •

Kwantitatief

27


Kwalitatief

Niet alle leerkrachten gebruiken dit onderdeel nog. Soms omdat de schoolkeuze al gemaakt is, soms omdat het weinig uitgebreid is. Zo zou het profiel van de leerling uitvoeriger uitgebreid kunnen worden, samen met de ouders. Verschillende leerkrachten suggereren om een keuze te laten invullen door de kinderen (zonder de aanwezigheid van de ouders) en één door de ouders, maar dan elk apart. Nadien wordt dit dan op de klassenraad besproken. Op die manier zouden kinderen eerlijker hun keuze opgeven.

28


Vraag 18: Is het werkboek bruikbaar bij verschillende doelgroepen? •

Kwantitatief

29


Kwalitatief

Vele leerkrachten die deze vragenlijst invulden hadden hier geen ervaring mee. Sommigen geven aan dat het doenbaar is, mits voldoende ondersteuning en uitleg. Anderen zeggen dat de woordenschat wat vaag is. Voor de b-stromers is het ook wat moeilijk en is het A-luik minder relevant. Misschien een opsplitsing maken in verwerkingsopdrachten? Iemand zegt dat het bewustwordingsproces bij allochtone ouders en kinderen zelden in werking komt. Vaak hebben zij geen realistisch beeld van het secundair onderwijs en de ‘op stap’ methodiek verandert hier weinig aan.

30


DEEL IV: Bevraging ~Informatiebrochure ‘Wat na’ Vraag 19: Aan wie wordt het boekje ‘naar de eerste graad’ meegegeven?

31


Vraag 20: In welke mate ben je tevreden over de duidelijkheid van het boekje?

Een heel aantal leerkrachten vinden dat dit boekje onoverzichtelijk is voor de kinderen en ouders. De info die er instaat is goed en volledig, maar ze wordt onvoldoende duidelijk ondersteund door de lay-out. Meestal is er ook teveel tekst, vooral voor allochtone ouders om

32


dit te begrijpen. Er wordt gevraagd naar een beknopt overzicht van het SO in verschillende talen voor allochtone ouders. Leerkrachten geven aan dat ze zowel naar ouders als naar de leerlingen toe dit boekje mondeling moeten toelichten. Een aantal leerkrachten vragen naar een A4-formaat waarbij alles toch wat groter wordt weergegeven. ÉÊn persoon geeft aan dat ze de brochure van De Stap gebruikt als vervanging voor dit boekje.

33


Vraag 21: In welke mate ben je tevreden over de zinvolheid van het boekje?

34


Vraag 22: In welke mate ben je tevreden met de aantrekkelijkheid van het boekje?

35


Hierbij worden volgende opmerkingen geformuleerd: - Het hoeft geen reklamefolder te worden. Een beetje kleur mag, maar niet meer dan nodig om toch ook een beetje ernst uit te stralen. Het is dus goed zoals het is. - Het is nogal droge kost. - Ik vind zowel het werkboek als het infoboekje niet aantrekkelijk voor kinderen. Dit zou men kunnen behelpen door cartoons, tekeningen, foto's bij de tekst te plaatsen of door het meer in verhaalvorm te zetten (bv 2 fictieve kinderen die een keuze moeten maken, 1 ll kiest voor de A-stroom en de andere voor de B-stroom).

36


Vraag 23: In welke mate ben je tevreden met de volledigheid van het boekje?

37


Hierbij worden volgende opmerkingen geformuleerd: - meer uitleg over de vakken gewenst - is nogal droog en moeilijk opgesteld voor de leerlingen - meer informatie over de 2de en de 3de graad gewenst, want er moet toch al gekozen worden voor een school met een bepaalde bovenbouw

38


DEEL V: Bevraging Op Stap ~Handleiding

Handleiding voor de leerkracht: doelstellingen Veel leerkrachten (21) vermelden dat ze geen handleiding hebben. Daarnaast wordt er gezegd dat de structuur in het boekje duidelijk genoeg is. Een leerkracht merkt op dat de doelstellingen te uitgebreid omschreven zijn en beknopter kunnen.

Handleiding voor de leerkracht: werkvormen De meeste leerkrachten werken zelf iets uit met het werkboekje voor de leerlingen. Er wordt wel gezegd dat het afwerken van het hele boekje veel tijd in beslag neemt.

Handleiding voor de leerkracht: Achtergrondinfo Leerkrachten geven aan dat ze er gebaat mee zouden zijn als ze op de hoogte zijn van veranderingen binnen het secundair.

Handleiding voor de leerkracht: aansluiting bij de ontwikkelingsdoelen en eindtermen Moeilijk te beantwoorden vermits velen de handleiding niet hebben. Sommigen vinden dat enkel het onderdeel van leren kiezen in het leerplan terug te vinden is.

39

Vragenlijst Op Stap  
Vragenlijst Op Stap  

Verwerking vragenlijst

Advertisement