__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

!

" # $ %&

' !& " $ (

"


. #/0 1

2

34. 5 )

0 6/5

&

0

&

5 #/56 33

*5#:. 5

5.

31 # *7 63

9 1.

* 3 5.

; )

;

&

;

'

;

8

*

8

31 # *7 63

5; 0 . . 0 /

#<

!

=

! >

-

?

%

= @

)

)" ) *

+ ,) *-


F

AB

-

? =

$ F F?

C $ -

3 H $ H

H F

3

H

*-

D

==

=

E

F

H

H ? F

F $

=

C H == F G H B

B

# =

B

F?

C K

$

=

C? ?

I = B = H , F K

D = H

D G = =

H

= H

K =

$J

HB J

C

AJ

A

3

3 8" %% H !") &H

C %

A D

E H D

= H H C F I

@

3

F

HF =

I

=

=

H $ F

=

F D

B ,

3

F D G F $

8 F

D

=

=

H

F H

M " % !H

=

=

= =

= H F H B

H

$ H $

= =

H $J

=

L

= F

B HF

!" #

D

E

E

J$B I = = H G

D G =

H

B

H

, H ;

H

B

@

B

F?

$

&" ) *

+ ,) *-

F$


B

$

B

=

J

>

• 3N

L

N

• 3

=

• 3

B

$

• 3

>

B

• 3

-

?

=

$

H =

NB

=

H

G

= N

C

A

NB

H

H

N $

N

H N

=

=

N

N

I

=

H

= • 3

=

• 3

@

• O

=

=

%&"' F

N H

$

.

=

( H=

$

F

B

-

B

$

B

D

= J

-

H

H

=

=

B

'" ) *

+ ,) *-


)* +,

-& ++ (

&+

. -+ &

$ • • 0 • 5

, E

, D

/ •* •* P

F? " $

H

QR

@ •/ =

-

H

$ '

0

'

" • F $

E

•* =

H

$

F

1 2

& "3

&

F

F $

F FB

• • * = • •

B ? •< =

H J

=

A H

F F

I

B

F $

$ F

=

$ B>

•/ = =

G =

H

F • I -

F?

8" ) *

+ ,) *-


4* 3F F

-

(

- B F

T

S $ F C

SC D

S

F

= (

K

$

)

K

F D 3

=

= F

A

C

F

H

B

H AJ

=

H

F $

=

H HC

F

=

HB B

H

U C

,

=

= J

$ B

=

=

= JB

H

* H

V B

F? E

D

5

F @

?

@

B

H=

F

!

"

#

! $

9" ) *

+ ,) *-

@

B


5*

(

6

(

&+

)* 7

&+

. -+ &

7

( & !&

$ = %

8 D

=

HB

B

U

V

B H

C P

P

$

=

F

A H

H

/

= = =

F W

B

!

B H

D &8)" 'H

H 3

3

&"%

L5

H

$

L

H=

N $

$

=

H=

H

H

$

R

N?

N

H

$ H

N >

R

% 7 & P0 $

;

1 $

R

F

/

1

/

$

I B

B> P A

&"% 5

L 3 I

R R F

8 ? *

=

H =

% X8

$ B

B &"% R

P D

3 =

@ RL &"%

$

F =

R *

W

; • •

$ N

1

9

P D

$ : P= = "

$

X8

B

P

B R

B =

;

N

?

=

$A

= &8)" 'RL

= B

= =

I

A

I

!" ) *

+ ,) *-


4* 7

"3 = B

= F -

B

F

$

=

I

>

?

= K E

=

=

F

$

A

= =

F

$

B

F

H

H

A

$

B

A

D *

F $ H

"

I .

. E

$

*

F

>

P .

F

R

F

E

=

$

F

;

$

= A A F

I

H

B

$

B

F

F

H

F

$A

=

P

H

I H

=

F

H

@

@

R L

@

H

H

H

") *

+ ,) *-

H


5* 7

2

= 5 • • • •

F $

J

F

"

E

==

F $ H B

? H

F

F? H

H ? =

*

H

F? H

J $J

<

F

H

F

=

D -

I

L?

H

B

@

H

H

H B

H

H

FA

-

F

$ F

F-

-

LD

H

E $

5 $

-

B

P

B

D

$

H

E I R

H

F? S S

$ $

P S S S

F

?

C

R S

I F

F > )& $

H

B

$

=

I

H

@

&8)

%" ) *

+ ,) *-

A

L

S S S S

H

>

?

F

>

"


=

S S S S

F S S S

E F* =

H

-

$

F

J

A A

F

P

I

I

C

R

? E E

I H

") *

+ ,) *-


<* 7

$ = 5

F $

=

E

J

$

FB F

=

G

H

F

G

H

5

=

=

=

H C $

H

=

B

=

H D

B

F

F

B

A

=

F

$

H

H

=

F

B

H

=

F 3F A = $

F

H

E

" R

$

*

=

F

3F A

B

F

C =

G B

F F G

I 5

= A C

B H$

C

E

E

H

= /

F $

=

=

H

= 5

P

/R

R

$ G

? F

HF

E

H =

H

B

A H

FA B

= P

B

F H

5

E D

P

H

A $

=

1

HF

HF = F A

HF

E

H W

H

H =

=

=

H

D

H

=

= D

FB

") *

+ ,) *-


=*

#

> = E

B

=

$

B

=

$

@

E

?

@ B

$

A?

= = @ H

I @

=

=

A

F

=

A?

?

E

. =

I

H

H $

@

E

$

$

A

I

F

F

=

=

K

"

F

=

$

H JA

@

$

=

)" ) *

+ ,) *-

Profile for Jordi  Baroja

Dossier presentació Salut Pública_2008  

Presentació de la cartera de serveis en salut pública i recull de les competències municipals

Dossier presentació Salut Pública_2008  

Presentació de la cartera de serveis en salut pública i recull de les competències municipals

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded