__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

02

Estudis tècnics de Salut Pública       

Informe Demografia de la Salut   Igualada 2000‐2009   Evolució població, edats, natalitat i mortalitat                                 

  Document finalitzat el març del 2010  


Informe Demografiaa de la Salut a Iggualada 2000‐2 2009 

                                           

S’aautoritza la seva reproducciió sempre i qu uan se citi l’au utoria. Es perm met la  des sempre qu ue no es faci u un ús comerciaal.   generació d’obres derivad     Referrència recomaanada:  Baroja J, In nforme Demog grafia de la Sa alut Igualada 2000‐2009.   Igualada: Seervei d’Estudiss. Agència Meedi i Salut IMISS; 2010 març. Estudis tècniccs Salut N.02    Des de l’IMIS vold dríem agrair lees facilitats prestades pels ggestors del Paadró Municipaal d’Igualada, i més  c concretament t a en Joan Go odó, i també aa Olga Pané i V Victòria Estrad da per les sevees aportacions.   

Agènciia Medi i Salut IIMIS 

2


Informe Demografia de la Salut a Igualada 2000‐2009 

Index  

Introducció ............................................................................................................................ 7    Fitxa Resum ........................................................................................................................... 8    1. 

Material i mètodes ......................................................................................................... 9 

1.1 Fonts d’informació .............................................................................................................. 9  1.2 Mètodes de càlcul dels indicadors ...................................................................................... 9    2. 

Dades generals d’Igualada ........................................................................................... 11 

3. 

La natalitat a Igualada 2000‐2009 ................................................................................. 17 

3.1 Anàlisi general ................................................................................................................... 17  3.2 Anàlisi per districte ............................................................................................................ 18  3.3 Anàlisi per nacionalitat ...................................................................................................... 19  3.4 Anàlisi per estacionalitat ................................................................................................... 21    4. 

La mortalitat a Igualada 2000‐2009 .............................................................................. 23 

4.1

Anàlisi general ............................................................................................................. 23 

4.2

Anàlisi per districte ...................................................................................................... 28 

4.3 Anàlisi per nacionalitat ...................................................................................................... 30  4.4 Anàlisi per estacionalitat ................................................................................................... 31    5. 

Visió global: Natalitat i mortalitat a Igualada 2000‐2009 .............................................. 32 

6. 

Algunes comparatives amb Catalunya i Anoia .............................................................. 34 

                  Agència Medi i Salut IMIS   3 


Informe Demografia de la Salut a Igualada 2000‐2009 

Taules i figures    Figura 1. Piràmide poblacional d’Igualada (31 desembre 2009) ................................................................ 11  Figura 2. Població distribuida percentualment en tres grups d’edat (31 desembre 2009) ........................ 12  Figura 3. Distribució empadronats en els cinc districtes electorals d’Igualada (31 desembre 2009) ........ 12  Taula 1. Densitat de població per districtes (Població a data 31 desembre 2009) .................................... 13  Taula 2. Distribució població per grans grups d’edat i districtes ................................................................ 13  Figura 4. Nivell de formació per districtes electorals (31 desembre 2009) ................................................ 13  Figura 5. Comparativa grans grups edat població nacionalitat espanyola i no‐espanyola (31 desembre  2009)........................................................................................................................................................... 14  Taula 3. Distribució població nacionalitat no‐espanyola i percentatge sobre total ................................... 14  Taula 4. Total persones empadronades a Igualada a data d’1 de juliol de cada any ................................. 15  Figura 6. Percentatge d’augment poblacional per districte 2000‐2009 ..................................................... 15  Taula 5. Distribució població per grans grups d’edat i districtes comparativa 2000‐2009 ........................ 16  Figura 7. Figura percentatge població per grups quinquennals comparativa 2000‐2009 .......................... 16  Taula 6. Naixements total per any i gènere ................................................................................................ 17  Figura 8. Taxa natalitat bruta per any ........................................................................................................ 17  Taula 7. Naixements total per any i districte .............................................................................................. 18  Taula 8. Taxa bruta de natalitat per any i districte ..................................................................................... 18  Figura 9. Taxa bruta de natalitat per any i districte.................................................................................... 18  Taula 9. Natalitat per nacionalitat per any ................................................................................................. 19  Figura 10. Natalitat per nacionalitat per any .............................................................................................. 19  Taula 10. Naixements nacionalitat no‐espanyola per districte .................................................................. 20  Taula 11. Total naixements nacionalitat no espanyola. Per nacionalitats (n 446) ..................................... 20  Taula 12. Naixement per mesos ................................................................................................................. 21  Figura 11. Mitjana neta de naixements per mesos .................................................................................... 21  Figura 12. Mitjana neta de naixements per mesos .................................................................................... 22  Taula 13. Taxa de mortalitat i total per any i gènere ................................................................................. 23  Figura 13. Taxa mortalitat bruta per any .................................................................................................... 23  Taula 14. Edat mitjana de defunció per any i gènere ................................................................................. 24  Figura 14. Edat mitjana de defunció (EMD) per any i gènere ..................................................................... 24  Taula 15. Nombre de defuncions per gènere i edat ................................................................................... 25  Figura 15. Nombre de defuncions totals per gènere i edat (2000‐2009). Any a any ................................. 26  Figura 16. Nombre de defuncions totals per gènere i edat (2000‐2009). Quinquennals ........................... 27  Taula 16 Mortalitat total per any i districte ............................................................................................... 28  Taula 17. Taxa bruta de mortalitat per any i districte ................................................................................ 28  Figura 17. Taxa bruta de mortalitat per any i districte ............................................................................... 28  Taula 18.Grans grups d’edat i mitjana d’edat per  districte (31 desembre 2009) ...................................... 29  Taula 19. Edat Mitjana defunció per any i districte .................................................................................... 29  Figura 18. Mitjana d’anys viscuts per any i districte .................................................................................. 29  Agència Medi i Salut IMIS 

4


Informe Demografia de la Salut a Igualada 2000‐2009 

Taula 20. Comparativa sobreenvelliment, mitjana edat, edat mitjana defunció i taxa mortalitat per  districte ....................................................................................................................................................... 30  Taula 21. Mortalitat i mitjana d’anys viscuts per nacionalitat ................................................................... 30  Taula 22. Estacionalitat. Mortalitat per mesos .......................................................................................... 31  Figura 19. Mortalitat per mesos (ponderat per dies) ................................................................................. 31  Figura 20. Totals naixements i defuncions any a any 2000‐2009 ............................................................... 32  Taula 21. Creixement natural ..................................................................................................................... 32  Figura 22. Creixement natural .................................................................................................................... 33  Figura 23. Naixements vs. Defuncions per mes (mitjana 2000‐2009) ........................................................ 33  Taula 24. Població per grans grups d’edat (%) 2008 .................................................................................. 34  Taula 25. Index dependència 2008 ............................................................................................................. 34   

                                       

Agència Medi i Salut IMIS   5 


Informe Demografia de la Salut a Igualada 2000‐2009 

                                  Agència Medi i Salut IMIS 

6


Informe Demografia de la Salut a Igualada 2000‐2009 

Introducció   Que l’arbre no t’impedeixi veure el bosc   o bé   Coneix‐te a tu mateix  

 

(Qualsevol de les dues aplica) 

La realitat de salut d’un territori i d’una població pot observar‐se de moltes diverses maneres. La més  instintiva és aquella del dia a dia, la que ens porta a parlar amb la gent, conèixer‐la, estudiar‐ne les seves  necessitats i prioritats i actuar en conseqüència.  Però  n’hi  ha  una  altra  que  suposa  ampliar  la  perspectiva  temporal  i  territorial  fent  el  que  en  termes  fotogràfics  anomenaríem  un  zoom‐out.  I  és  que  hi  ha  elements  que  només  allunyant‐nos  una  mica  podrem conèixer.    D’una banda una imatge estàtica de la població actual (quants som, com som, on vivim…) però de l’altra  una imatge en moviment a partir de les dades dels darrers anys. Així es pot estudiar la tendència que ha  seguit la població d’Igualada en la primera dècada del segle XXI i estudiar si ha canviat el seu tamany,  distribució o composició.  Aquestes  dades  permeten  als  planificadors  del  territori  disposar  d’eines  de  gran  vàlua  per  ajustar  les  intervencions a realitzar i poder preveure les tendències que es podran donar en un futur.  El  present  estudi  ha  recollit,  principalment,  les  dades  de  mortalitat  i  natalitat  del  Padró  Municipal  d’Igualada  en  els  darrers  10  anys  i  ha  centrat  la  mirada  en  alguns  elements  que  s’han  considerat  d’interès per obtenir aquesta visió inicial i global dels igualadins i igualadines. És un primer pas de molts  d’altres que vindran.     Esperem que el resultat sigui satisfactori i haguem sortit tots plegats ben retratats/es. 

                         

Agència Medi i Salut IMIS   7 


Informe Demografia de la Salut a Igualada 2000‐2009 

Fitxa Resum   

Igualada avui    • • •

100 anys i m és De 95 a 99 anys De 90 a 94 anys De 85 a 89 anys De 80 a 84 anys De 75 a 79 anys de 70 a 74 anys

• •

De 65 a 69 anys De 60 a 64 anys De 55 a 59 anys De 50 a 54 anys De 45 a 49 anys De 40 a 44 anys De 35 a 39 anys

De 30 a 34 anys De 25 a 29 anys De 20 a 24 anys De 15 a 19 anys

De 10 a 14 anys De 5 a 9 anys De 0 a 4 anys

2000

1500

1000

500

0

500

1000

1500

2000

2500

39.360 persones empadronades (31 desembre 2009). 51% dones i 49% homes  Mitjana d’edat: 40 anys  Distribució grans grups: 0‐14 anys: 16,6%; 15‐49: 66,6%; Més de 64:16,9%. El percentatge de  gent gran ha disminuït.  El sobreenvelliment és del 15,6% i ha augmentat molt en els darrers anys (11% l’any 2000)  L’índex  de  dependència  juvenil  és  del  24,86%,  el  de  dependència  senil  el  25,31%  i  de  dependència  global  el  50,17%.  Pel  que  fa  l’index  de  recanvi  de  la  població  en  edats  actives  seria del 106%.  La població més jove està al districte 3, on també hi ha menys gent gran. La més envellida es  trobaria al districte 2.  Tots  els  districtes  han  augmentat  de  població  durant  la  passada  dècada.  El  que  més  ha  augmentat és el 3 (29%) i el que menys el 5 (11%)  No s’observen diferències significatives entre el nivell de formació entre districtes  

Natalitat 2000‐2009   

Mortalitat 2000‐2009    12,00

13,04

12,50 12,00

12,38

12,10

11,95

10,48 9,75

9,33                

10,00

11,13

11,64

10,00

13,66

14,00

9,37

8,00

8,00

6,00

6,00

4,00

4,00

2,00

2,00 0,00 2000

• •

• • • • • •

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

0,00

Nascuts 4.198 nadons  La  taxa  de  natalitat  ha  augmentat  gradualment  en  la  darrera  dècada  i  des  del  2002  està  per  sobre  els  10  naixements  x  1.000  habitants. El 2009 va disminuir respecte la tendència anterior.  La mitjana de la taxa s’ha situat als 11,64 naixements x 1.000 hab.  Neixen un 51,3% d’homes per un 48,7% de dones.  La taxa de fecunditat el 2009 va ser de 50 nascuts per cada 1000  dones en edat fèrtil. Dotze punts més alt que la taxa de l’any 2000   La relació de nascuts per dones en edat fèrtil és del 27%  El  districte  3  és  el  que  presenta  el  valor  notablement  més  alt  (13,14), seguit pel districte 1. En l’altre extrem, el districte 2 és el  que presenta un valor més baix (10,01).   En  el  període  analitzat  han  nascut  446  nadons  fills/es  de  pares  amb nacionalitat no‐espanyola. Notable augment des del 2006 i a  partir de llavors s’ha estabilitzat entre el 15‐20%. 

 

• • • • •

• • •

2000

550

500

•          

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Creixement 2000‐2009  •

2001

Defuncions 3.388 persones  La  taxa  de  mortalitat  s’ha  mantingut  constant  al  voltant  de  les  9  defuncions per 1.000 hab.   Han mort un 51,8% d’homes per un 48,2% de dones.  L’edat mitjana de defunció ha estat de 77,79 anys i les dones mostren  una edat mitjana de defunció prop de 7 anys més que els homes.    El districte 3 és el que presenta una taxa  notablement més baixa que  la  resta,  fins  a  7,7  defuncions  per  1.000  habitants.  Un  valor  que  representa  la  meitat  de  la  del  districte  2  (13,25).    Hi  ha  un  major  envelliment i sobreenvelliment del districte 2 respecte els altres..  La moda en relació a l’edat de defunció és de 82 anys. Per sexes, en  l’home seria 82 anys i la dona 89 anys.  S’han registrat 25 defuncions de menors de 18 anys, representant un  0,75% del total i 30 persones que han viscut més de 100 anys.  Es produeixen més defuncions els mesos de desembre, gener i febrer 

La població  ha  experimentat  un  creixement  natural  ja  que  els  naixements han superat les defuncions. Només en el 2001 es va donar  una creixement natural negatiu.    La taxa bruta de creixement natural és de 24,29 per 1.000 habitants 

528 490

450 400 350 300

468

451 446

434

Naixements

394 358 356 353 346 320 311 294

315

331

318 326

343

354

Defuncions Lineal (Naixements) Lineal (Defuncions)

250 200

Agència Medi i Salut IMIS 

8


Informe Demografia de la Salut a Igualada 2000‐2009 

1. Material i mètodes    1.1 Fonts d’informació    L’origen  de  les  dades  és  el  Padró  Municipal  d’Igualada,  més  concretament  les  dades  de  natalitat  i  mortalitat dels anys 2000 a 2009.   Cada registre, de caràcter anònim, disposava de les següents variables:  • • • • • • •

Data Districte electoral  Secció electoral  Data naixement  Sexe  Nacionalitat  Edat 

I per la mortalitat s’ha gestionat les mateixes dades més la data de la defunció.   La unitat d’anàlisi analitzada més petita ha estat el districte ja que s’ha considerat que apropar més el  focus a l’estudi per seccions podria implicar un risc més alt de pèrdua de solidesa de l’estudi. 

1.2 Mètodes de càlcul dels indicadors    Per  crear  les  dades  a  partir  dels  registres  del  padró  s’ha  creat  un  sistema  de  càlcul  a  partir  de  taules  Excel vinculades. A continuació es descriuen el mètode de càlcul dels principals indicadors que apareixen  en aquest estudi.  •

Grans grups d'edat (%): Percentatges dels grups d'edat 0‐15, 16‐64 i 65 i més respecte al total  de  la  població.  Per  tal  de  garantir  la  comparabilitat  dels  indicadors  d'estructura,  s'utilitza  per  calcular‐los el grup d'edat de 0 a 14 anys. A més, es presenta el percentatge  que correspon a la  població que encara no ha arribat a l'edat legal de treballar.    Taxa bruta de mortalitat: Relaciona les defuncions registrades durant un any determinat sobre  la població mitjana de l'esmentat any. El resultat és el nombre de defuncions a l'any per a cada  1000 habitants.  

Taxa mortalitat  infantil:  Relaciona  el  nombre  de  nens  de  menys  d'un  any  morts,  respecte  al  nombre total de naixements haguts durant un període.  

Edat mitjana  a  la  defunció:  Mitjana  d’edat  de  totes  les  persones  mortes  en  un  determinat  període.  

Taxa bruta de natalitat: Relaciona els naixements registrats durant un any determinat sobre la  població mitjana de l'esmentat any. El resultat és el nombre de naixements a l'any per a cada  1000 habitants.  

Agència Medi i Salut IMIS   9 


Informe Demografia de la Salut a Igualada 2000‐2009 

Taxa de fecunditat: Relaciona els naixements registrats durant un període determinat sobre el  número total de dones en edat fèrtil (15‐49 anys) del mateix període. El resultat és el nombre  de naixements a l'any per a cada 1000 dones en edat fèrtil.  

Relació de nens per dones en edat fèrtil: Quocient entre la població infantil de 0 a 4 anys i la  població femenina de 15 a 49 anys. S’expressa en tant per cent. 

Taxa bruta de creixement natural: Quocient entre el saldo natural, expressat com a diferència  entre el nombre de naixements i el nombre de defuncions registrats, en un any determinat i la  població a meitat del període. S’expressa en tant per mil.    Index de sobreenvelliment: Percentatge de persones de més de 85 anys en relació al total de  persones de més de 65 anys. S’expressa en tant per cent. 

• •

Índex d'envelliment:  Quocient  entre  el  nombre  de  persones  de  65  anys  i  més  i  el  nombre  de  joves menors de 15 anys. S’expressa en tant per cent.    Índex  de  dependència  juvenil:  Quocient  entre  el  nombre  de  joves  menors  de  15  anys  i  el  nombre de persones de 15 a 64 anys. S’expressa en tant per cent.    Índex de dependència senil: Quocient entre el nombre de persones de 65 anys i més i el nombre  de persones de 15 a 64 anys. S’expressa en tant per cent.    Índex de dependència global: Relació de la població major de 64 anys i els menors de 15 anys  respecte  al  grup  comprès  entre  ambdues  edats.  Mesura  la  càrrega  que  per  a  la  població  en  edat de treballar representa la població en edats dependents. S’expressa en tant per cent.    Índex de recanvi de la població en edats actives: Quocient entre el nombre de persones de 60 a  64 anys i el nombre de persones de 15 a 19 anys. S’expressa en tant per cent.     

                   

Agència Medi i Salut IMIS 

10


Informe Demografia de la Salut a Igualada 2000‐2009 

2. Dades generals d’Igualada    A  31  de  desembre  del  2009  Igualada  hi  havia  39.360  persones  empadronades  a  la  ciutat1.  Aquesta  població, amb una mitjana d’edat de 40 anys, seguia la següent distribució en la piràmide poblacional.    Figura 1. Piràmide poblacional d’Igualada (31 desembre 2009)  100 anys i m és De 95 a 99 anys De 90 a 94 anys De 85 a 89 anys De 80 a 84 anys De 75 a 79 anys de 70 a 74 anys De 65 a 69 anys De 60 a 64 anys De 55 a 59 anys De 50 a 54 anys De 45 a 49 anys De 40 a 44 anys De 35 a 39 anys De 30 a 34 anys De 25 a 29 anys De 20 a 24 anys De 15 a 19 anys De 10 a 14 anys De 5 a 9 anys De 0 a 4 anys

2000

1500

1000

500

0

500

1000

1500

2000

2500

 

         Dones 

Homes

S’observa com els naixements, tot i haver augmentat en els darrers deu anys no han pogut mantenir una  base de la piràmide més àmplia i que es tendeix –tot i encara estar lluny‐ cap a la piràmide invertida, en  la que el gruix de població es troba a les edats més avançades i  per tant més propera al vèrtex.  

                                                            1

Consultat al Padró continu a data del 26 de febrer del 2010. La xifra oficial reconeguda per l’INE és de 38.918  habitants 

Agència Medi i Salut IMIS   11 


Informe Demografia de la Salut a Igualada 2000‐2009 

Figura 2. Població distribuida percentualment en tres grups d’edat (31 desembre 2009)  Fins a 14 anys;  16,6%

Més de 65 ;  16,9%

De 15 a 64  anys; 66,6%

Un fet notable a assenyalar és que dins el 16,9% de persones de més de 65 anys, fins a un 15,6% tenen  sobreenvelliment, és a dir, tenen més de 85 anys.  L’índex de dependència juvenil és del 24,86%, el de dependència senil el 25,31% i de dependència global  el 50,17%.     Pel que fa l’índex de recanvi de la població en edats actives seria del 106%. Aquesta xifra ens diu que per  cada 100 habitants de 15 a 19 anys hi ha 106 de 60 a 64 anys. Per tant, teòricament i en un escenari de  creixement  natural  igual  a  zero,  les  noves  generacions  no  tindrien  quantitativament  la  capacitat  de  substituir a aquells que estan propers a l’edat de jubilació. 

2.1 Dades per districtes  Els 39.360 habitants d’Igualada es distribueixen de la següent manera en els cinc districtes electorals  Figura 3. Distribució empadronats en els cinc districtes electorals d’Igualada (31 desembre 2009) 

16.341 habitants 41% total

3.723 habitants 10% total

11.044 habitants 28% total 1.976 habitants 5% total

6.276 habitants 16% total

Agència Medi i Salut IMIS 

12


Informe Demografia de la Salut a Igualada 2000‐2009 

Taula 1. Densitat de població per districtes (Població a data 31 desembre 2009)  

Extensió km2 

Població

Districte 1

0,298

1.976

Densitat (Hab. X km2)  6.631

Districte 2

0,314

3.723

11.857

Districte 3

4.027

16.341

4.058

Districte 4

0.455

6.276

13.793

Districte 5

1.050

11.044

10.518

Taula 2. Distribució població per grans grups d’edat i districtes   Districtes    Fins a 14 anys  De 15 a 64 anys  Més de 65   Sobreenvelliment  Mitjana edat   

Dist. 1 

Dist. 2 

Dist. 3 

Dist. 4 

Dist.5

Total

15,3% 67,5%  17,2%   

14,1% 64,5%  21,4%   

19,1% 67,0%  13,9% 

15,0% 65,2%  19,7% 

12,7% 68,1%  19,3%   

16,6% 66,6%  16,9% 

18,2% 39,55 

18,0% 42,70 

14,6% 38,06 

17,6% 41,66 

14,1% 41,19 

15,6% 40,03 

La població més jove es trobaria al districte 3 on també hi ha menys gent gran i la que hi ha presenta  menys sobreenvelliment. Per contra la més envellida es trobaria es trobaria al districte 2.  Pel  que  fa  al  nivell  de  formació  per  districtes,  dada  que  podria  ser  rellevant  per  poder  plantejar  o  destacar hipòtesi explicatives de determinats fenòmens, s’observa que és força similar entre ells i no es  destaquen diferències especialment significatives. La font d’informació també és el padró municipal.   Figura 4. Nivell de formació per districtes electorals (31 desembre 2009)  100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Tercer grau

Districte 1 6,55

Districte 2 8,59

Districte 3 7,03

Districte 4 7,91

Districte 5 5,50

Batxiller segon, FP superior, BUP

18,31

21,48

18,60

19,32

16,09

Primaris

42,98

36,65

38,81

41,87

43,85

Primaria incomplerta

18,58

18,51

16,71

15,90

20,14

3,05

4,65

6,67

4,63

5,17

10,51

9,90

11,68

9,99

9,12

No llegir ni escriure No aplicable

Agència Medi i Salut IMIS   13 


Informe Demografia de la Salut a Igualada 2000‐2009 

2.2 Població per nacionalitat i edat  Un 13,7% dels igualadins/es, un total de 5.420, tenen una nacionalitat no‐espanyola.  En una  anàlisi per grups d’edat s’observa una distribució força més jove que la dels igualadins/es amb  nacionalitat espanyola. Només un 1,7% dels ciutadans/es amb nacionalitat no espanyola tenen  més de 65 anys. En termes absoluts serien 93 persones, de les quals només 6 tenen més de 85.  En aquest cas doncs, el sobreenvelliment seria del 6,5%.    Figura 5. Comparativa grans grups edat població nacionalitat espanyola i no‐espanyola (31 desembre  2009) 

1,7% 100%

16,9%

90% 80% 70%

77,9%

60%

66,6%

50% 40% 30% 20%

20,3%

16,6%

10% 0%

Espanyola Fins a 14 anys

Altres De 15 a 64 anys

Més de 65 

Les nacionalitats més presents a Igualada són la marroquina seguida de la romanesa.    El  pes  dels  ciutadans/es  amb  nacionalitat  no‐espanyola  és  molt  diferent  en  funció  del  grup  d’edat. Si en els menors de 64 anys representen al voltant del 16‐17%, només suposen un 1,4%  dels majors de 65 anys i un 0,6% dels majors de 85.    Taula 3. Distribució població nacionalitat no‐espanyola i percentatge sobre total  

Fins a 14 anys 

Població nacionalitat  no‐espanyola  1.102

% Sobre el total  Població Igualada  16,9%

De 15 a 64 anys 

4.225

16,1%

Més de 65 anys 

93

1,4%

Més de 85 anys 

6

0,6%

    Agència Medi i Salut IMIS 

14


Informe Demografia de la Salut a Igualada 2000‐2009 

2.3 Evolució població 2000‐2009    Els  següents  gràfics  i  taules  mostren  l’evolució  de  la  població  de  la  ciutat  en  global  i  per  districtes.  A  Igualada  l’any  2000  hi  havia  empadronades  32.834  persones.  Des  de  llavors  en  l’última  dècada  la  població ha augmentat en un 19%. 

Taula 4. Total persones empadronades a Igualada a data d’1 de juliol de cada any  Districtes  Any  Dist. 1  Dist. 2  Dist. 3  Dist. 4  Dist.5  1673  3188  12636 5407 9930  2000  1641  3274  12898 5427 9964  2001  1759  3360  13377 5457 10008  2002  1841  3439  13738 5570 10136  2003  1843  3499  14084 5717 10252  2004  1907  3600  14552 5859 10502  2005  1877  3669  14784 5964 10578  2006  1932  3669  15277 5991 10713  2007  1946  3712  15841 6195 10956  2008  1978  3720  16247 6242 10982  2009 

Total 32834  33204  33961  34724  35395  36420  36872  37582  38650  39169 

  Figura 6. Percentatge d’augment poblacional per districte 2000‐2009  

25%

19% 20%

22%

15%

14%

13%

15%

10% 10% 5% 0% Dist. 1

Dist. 2

Dist. 3

Dist. 4

Dist.5

Tots  els  districtes  han  augmentat  de  població  de  manera  notable,  superant  en  tots  ells  el  10%.  El  districte 3 és el que ha experimentat un creixement percentual més important, tant en termes relatius ‐ 22%‐ com absoluts ‐3.600 persones.  Val a dir que aquest districte inclou els barris de Ses Oliveres i les  Comes, de nova construcció en l’anterior dècada. Per tant el creixement poblacional en aquest districte  ja estava planificat urbanísticament. Per contra el districte 5 és el que ha experimentat un creixement  menor. 

Agència Medi i Salut IMIS   15 


Informe Demografia de la Salut a Igualada 2000‐2009 

Taula 5. Distribució població per grans grups d’edat i districtes comparativa 2000‐2009 

Districte 1 

Districte 2 

Districte 3

Districte 4

Districte 5 

Total

Fins a 14 anys  De 15 a 64 anys 

2000 2009  2000  2009  2000  2009  2000  2009  2000  2009  2000  2009  11,6%  15,3% 11,7%  14,1% 16,5% 19,1% 12,6% 15,0% 12,7% 14,6%  14,0%  16,6% 62,7%  67,5% 63,2%  64,5% 69,8% 67,0% 65,3% 65,2% 68,1% 67,3%  67,5%  66,6%

Més de 65  

25,6% 17,2% 25,1%  21,4% 13,7% 13,9% 22,1% 19,7% 19,3% 18,0%  18,5%  16,9%

Sobreenvelliment Mitjana edat 

13,7% 18,2% 13,6%  18,0% 11,1% 14,6% 12,0% 17,6% 44,0 

39,6

44,0

42,7

37,4

38,1

41,9

41,7

  8,6% 14,1%  11,0%  15,6% 40,9

41,2

40,2

40,0

  Figura 7. Figura percentatge població per grups quinquennals comparativa 2000‐2009  10,00% 9,00% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00%

2000

2009

Per districtes el percentatge de gent major de 65 anys s’ha reduït notablement, sobretot en el districte  1,  el  que  més  s’ha  rejovenit.  En  els  districtes  3  i  5  el  percentatge  de  gent  gran  s’ha  mantingut.  Per  contra, en tots els districtes ha augmentat entre dos a tres punts el percentatge de menors de 14 anys.    Malgrat  això  –menor  volum relatiu  de  gent  gran  i  major de  gent  jove‐  l’edat  mitjana de  tota  Igualada  s’ha mantingut gairebé idèntica, als 40 anys. Això és degut a que la gent gran del 2009 han envellit més  que  la  gent  gran  de  l’any  2000.  Mostra  d’això  l’augment  notable  del  sobreenvelliment,  especialment  destacable al districte 5. 

Agència Medi i Salut IMIS 

16


Informe Demografia de la Salut a Igualada 2000‐2009 

3 La natalitat a Igualada 2000‐2009   3.1 Anàlisi general    En el període analitzat han estat empadronats 4198 nadons, essent l’any amb més naixements el 2008  amb 528 i el menor el 2001 amb només 311.    Taula 6. Naixements total per any i gènere  Naixements  Any  Dones  Homes  Total 

Percentatge

Taxa per  1.000 hab. 

Dones % 

Homes % 

51,88% 48,87%  48,31% 

48,13% 51,13%  51,69% 

2000 2001 

166

154

320

9,75

152

159

311

9,37

2002

172

184

356

10,48

2003

208 196 

226 198 

434 394 

12,50 11,13 

47,93%

52,07%

49,75%

50,25%

224

227

451

12,38

49,67%

50,33%

224

222

446

12,10

50,22%

49,78% 51,43%  55,87% 

2004 2005  2006  2007 

238

252

490

13,04

2008

233

295

528

13,66

48,57% 44,13% 

2009

237  

231  

468

11,95

49,36%

50,64%

2044

2154

4198

11,64

48,7%

51,3%

Total  

Figura 8. Taxa natalitat bruta per any    13,66

14,00

13,04

12,50 12,00

12,10

11,95

11,13

11,64

10,00

12,38

10,48 9,75

9,37

8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

La taxa de natalitat, excepte algun any puntual ha anat experimentant un augment gradual en la darrera  dècada i des del 2002 està per sobre els 10 naixements x 1.000 habitants. El 2009 va acabar amb una  disminució respecte la tendència creixent dels darrers anys. La mitjana de la taxa s’ha situat als 11,64  naixements x 1.000 hab.  En relació al gènere neixen un 51,3% d’homes per un 48,7% de dones. 

Agència Medi i Salut IMIS   17 


Informe Demografia de la Salut a Igualada 2000‐2009 

La  taxa  de  fecunditat  a  Igualada  el  2009  va  ser  de  50  nascuts  per  cada  1000  dones  en  edat  fèrtil.  Un  valor fins a dotze punts més alt que la taxa de l’any 2000 (38,4). I la relació de nens per dones en edat  fèrtil és del 27%, és a dir que per cada 100 dones hi ha 27 nens/es de 0 a 4 anys. 

3.2 Anàlisi per districte    Taula 7. Naixements total per any i districte  Districte  2000  2001  2002  2003  2004  13  11  14  32  17 Districte 1  19  23  39  35  37 Districte 2  Districte 3  Districte 4 

149

150

47

45

Districte 5 

92

82

147

2005 18 47

2006 24 35

2007 25 41

2008 31 51

2009   26    27   

Total 211  354 

184

199

219

233

228

1896

203

184

47

56

63

82

64

75

75

64

618

109

108

93

120

124

130

138

123

1119

Taula 8. Taxa bruta de natalitat per any i districte  Districte  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009    7,77  6,70 7,96  17,38 9,22 9,44 12,79 12,94 15,93 13,14    Districte 1  5,96  7,03 11,61  10,18 10,57 13,06 9,54 11,17 13,74 7,26    Districte 2 

Mitjana 11,33 10,01

Districte 4 

11,79 11,63 10,99  14,78 13,06 12,64 13,46 14,34 14,71 14,03    8,69  8,29 8,61  10,05 11,02 14,00 10,73 12,52 12,11 10,25   

13,14 10,63

Districte 5 

9,26

10,72

Districte 3 

8,23

10,89 10,66

9,07

11,43 11,72 12,13 12,60 11,20  

Figura 9. Taxa bruta de natalitat per any i districte  20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 2000

2001

2002 Districte 1

2003 Districte 2

2004 Districte 3

2005

2006 Districte 4

2007 Districte 5

2008

2009

L’anàlisi de  la  taxa  de  natalitat  per  districte  mostra  que  el  districte  3  és  el  que  presenta  el  valor  notablement més alt (13,14), seguit pel districte 1. En l’altre extrem, el districte 2 és el que presenta un  valor més baix (10,01) i cal valorar el descens importantíssim respecte l’any anterior, baixant més de sis  punts.  En una lectura temporal s’observa que el districte on més ha augmentat la natalitat percentualment és  el districte 2 que partia amb una taxa el 2000 de 5,96 i ha acabat la dècada amb una mitjana de 10,01. I  el districte on menys ha crescut la natalitat és el 5.   En qualsevol cas, i en tots ells, es destaca una caiguda en el darrer any de la natalitat.   Agència Medi i Salut IMIS 

18


Informe Demografia de la Salut a Igualada 2000‐2009 

3.3 Anàlisi per nacionalitat    En el període analitzat han nascut 446 nadons de nacionalitat no‐espanyola. En una seqüència temporal  s’observa el notable augment produït principalment des del 2006 i a partir de llavors sembla estabilitzar‐ se entre el 15‐20%.    Taula 9. Natalitat per nacionalitat per any  Total Nacionalitat  Any  Espanyola  Altres   314  6 2000  304  7 2001 

Percentatge Nacionalitat  Espanyola  98,13% 97,75%

Altres   1,88%  2,25% 

2003

339 406 

17 28

95,22% 93,55%

4,78% 6,45% 

2004

362

32

91,88%

8,12%

2005

433

18

96,01%

3,99%

2006 2007 

379

67

84,98%

15,02%

416

74

84,90%

15,10%

2008

420 379 

108 89

79,55% 80,98%

20,45% 19,02% 

2002

2009

3752

Mitjana

446

89,38%

10,62%

Figura 10. Natalitat per nacionalitat per any  100%

1,88%

2,25%

4,78%

6,45%

8,12%

3,99%

90%

15,02%

15,10%

84,98%

84,90%

2006

2007

20,45%

19,02%

79,55%

80,98%

2008

2009

80% 70% 60% 50%

98,13%

97,75%

95,22%

93,55%

91,88%

96,01%

40% 30% 20% 10% 0% 2000

2001

2002

2003

2004 % Na. Espa

2005 % Altres nac.

     

Agència Medi i Salut IMIS   19 


Informe Demografia de la Salut a Igualada 2000‐2009 

Taula 10. Naixements nacionalitat no‐espanyola per districte   Nacionalitat  Percentatge en relació al total    Naixements  naixements per districte  65  31% Districte 1  56  16% Districte 2  99  5% Districte 3  Districte 4  Districte 5 

63

10%

163

15%

Per  districte,  s’observa  que  el  districte  on  més  infants  de  nacionalitat  no‐espanyola  han  nascut  és  el  districte  5.  Però  més  rellevant  seria  el  districte  1  que,  tot  que  presenta  un  número  molt  menor  de  naixements, el percentatge respecte el total de naixements en el districte és molt notable. Així fins a 1  de  cada  tres  nadons  nascuts  en  aquest  districte  durant  el  període  analitzat  són  de  nacionalitat  no  espanyola.   El  districte  tres  és  el  que  presenta  una  valor  més  baix,  en  termes  percentuals,  de  nadons  nascuts  de  nacionalitat no‐espanyola. 

Taula 11. Total naixements nacionalitat no espanyola. Per nacionalitats (n 446) 

Nacionalitat 

Naixements

Marroc Romania Nigèria

305 35 12

Percentatge respecte  altres nacionalitats  68,39% 7,85% 2,69%

Guinea

10

2,24%

Xina

10

2,24%

Equador

10

2,24%

Argentina

7

1,57%

Portugal Egipte

6 5

1,35% 1,12%

Ucraïna

5

1,12%

Colòmbia

5

1,12%

Bolívia

5

1,12%

Dominicana

4

0,90%

Uruguai Perú

4 4

0,90% 0,90%

Itàlia

3

0,67%

Xile

3

0,67%

Altres

11

2,19%

Finalment per nacionalitat destacar principalment, i a notable diferència de la resta, la marroquina.  

    Agència Medi i Salut IMIS 

20


Informe Demografia de la Salut a Igualada 2000‐2009 

3.4 Anàlisi per estacionalitat    Taula 12. Naixement per mesos 

 

Mitjana bruta 34,2 31,4

Mitjana Neta*  33,10 33,64

38

38,4

37,16

39

34

34,00

48

35

37,1

35,90

40

44

38

36

36,00

42 26

36 42

56 42

48 43 

 

36,8 34,6

35,61 33,48

47

32

39

48

41

35,2

35,20

35

35

37

47

49

46

36,1

34,94

40

34

50

37

36

35

34

32,6

32,60

34

30

30

41

44

42

38

33,4

32,32

Districte

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009  

Gener Febrer 

29 20 

29 28 

23 26 

40 29 

32 42

29 29

42 38

45 37

30 40

43 25 

Març

34

38

34

33

36

36

42

43

50

Abril

26

32

34

39

33

35

25

33

44

Maig

28

29

40

32

33

35

43

48

Juny

29

27

30

33

37

41

41

Juliol Agost 

35 27 

25 26 

29 23 

25 46 

31 28

41 43

Setembre

24

21

42

35

23

Octubre

23

14

27

48

Novembre

18

20

22

Desembre

27

22

26

*La mitjana neta és el resultat de ponderar la mitjana bruta pel número de dies reals de cada mes 

Figura 11. Mitjana neta de naixements per mesos  

39,00 37,16

37,00

35,90 35,00

34,5 33,00

33,10

33,64

34,00

36,00

35,61

35,20

34,94

33,48 32,60

32,32

31,00 29,00 27,00 25,00

  Els naixements estan distribuïts de manera força regular en els diferents mesos de l’any. Els mesos que  estarien  per  sobre  de  la  mitjana  de  naixements  serien  març  –de  manera  més  destacada‐  maig,  juny,  juliol, setembre i octubre. Els mes baixos serien desembre i gener. 

     

Agència Medi i Salut IMIS   21 


Informe Demografia de la Salut a Igualada 2000‐2009 

  Valorem  però  un  canvi  de  tendència  en  l’estacionalitat  sobretot  a  partir  de  la  segona  meitat  de  la  dècada,  coincidint  amb  un  augment  més  notable  i  sostingut  en  el  número  de  naixements.  Si  en  la  primera  meitat  de  la  dècada  els  naixements  augmentaven  clarament  en  la  primera  meitat  de  l’any  – gener a juny‐ des del 2005 els naixements són més oscil∙lants però el mes de juliol, setembre i octubre  tenen molt més pes.  Així podem concloure que fins el 2004 només hi havia un període per sobre la mitjana, la primavera– març,  abril,  maig.    Però  des  del  2005  la  tendència  s’ha  desplaçat  cap  a  finals  de  primavera  i  mitjans  d’estiu‐juliol és un mes destacadíssim‐ i també la tardor amb setembre i octubre. 

Figura 12. Mitjana neta de naixements per mesos  

45,00

43,16

43,00 40,45

41,00

40,45

39,15

39,00 37,00

41,40

40,80

41,42 38,40

37,94 36,58

36,21

37,74

35,20

35,00 33,87

33,00

32,80 31,07

31,00

29,85

29,00

31,35

31,20

29,61 28,06

27,00

29,03

29,00

28,45 26,80

26,90

25,00

Mitjana neta 2000‐2004

Mitjana neta 2005‐2009

                   

Agència Medi i Salut IMIS 

22


Informe Demografia de la Salut a Igualada 2000‐2009 

4 La mortalitat a Igualada 2000‐2009     4.3 Anàlisi general    En el període analitzat s’han registrat 3.338 defuncions a Igualada, essent l’any amb més defuncions el  2001 amb 358 i el menor l’any immediatament anterior, 2000, amb 294.  

Taula 13. Taxa de mortalitat i total per any i gènere  Defuncions  Any  Dones  Homes  Total 

Percentatge

2000 2001 

124 169 

170 189 

294 358

Taxa per  1.000 hab.  8,95 10,78

2002 2003 

171

175

346

10,19

49,42%

50,58%

180

173

353

10,17

50,99%

49,01%

2004 2005 

168 145 

147 186 

315 331

8,90 9,09

53,33% 43,81% 

46,67% 56,19% 

2006

158

160

318

8,62

49,69%

50,31%

2007

164

162

326

8,67

50,31%

49,69%

2008 2009 

165

178

343

8,87

48,10%

51,90%

165

189

354

9,04

46,61%

53,39%

1609

1729

Total

Dones % 

Homes % 

42,18% 47,21% 

57,82% 52,79% 

3338 

9,33

48,2%

51,8%

Figura 13. Taxa mortalitat bruta per any    12,00 10,78 10,19

10,17

10,00

9,33

8,95

8,90

9,09 8,62

8,67

8,87

9,04

8,00

6,00

4,00

2,00

0,00 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

La  taxa  de  mortalitat  va  mantenir‐se  més  o  constant  a  principis  de  la  dècada  i  va  baixar  el  2004,  mantenint‐se al voltant de les 9 defuncions per 1.000 habitants.  En relació al gènere han mort un 51,8% d’homes per un 48,2% de dones.  Agència Medi i Salut IMIS   23 


Informe Demografia de la Salut a Igualada 2000‐2009 

Taula 14. Edat mitjana de defunció per any i gènere  Edat mitjana de defunció  Any  Dones  Homes  Total  80,48  74,31 76,91 2000  82,66  74,96 78,60 2001  80,78  73,69 77,20 2002 

Diferència 6,17  7,70  7,09 

2003

79,95

75,06

77,56

4,89

2004

81,80

69,71

76,16

12,08

2005 2006 

81,09

73,06

77,92

8,03

78,72

78,08

78,40

0,64

2007 2008 

81,19 83,36 

76,02 74,63

78,62 78,83

5,17 8,72 

2009

80,69

74,74

77,74

5,96

81,07

Mitjana

74,43

77,79

6,64

  Figura 14. Edat mitjana de defunció (EMD) per any i gènere 

85,00

80,00

75,00

70,00

65,00

60,00 2000

2001

2002

2003 EMD total

2004

2005

EMD Homes

2006

2007

2008

2009

EMD dones

De l’anàlisi es desprèn que l’edat mitjana de defunció en la darrera dècada ha estat de 77,79 anys i que  les dones mostren una edat mitjana de defunció prop de 7 anys més que els homes.                    Agència Medi i Salut IMIS 

24


Informe Demografia de la Salut a Igualada 2000‐2009 

Taula 15. Nombre de defuncions per gènere i edat període 2000‐2009  Edat  Dones  Homes  Total  De 0 a 4 anys  5 9 14 De 5 a 9 anys 

1

2

3

De 10 a 14 anys

0

2

2

De 15 a 19 anys

2

7

9

De 20 a 24 anys

1

7

8

De 25 a 29 anys

8

6

14

De 30 a 34 anys

6

8

14

De 35 a 39 anys

7

16

23

De 40 a 44 anys

11

19

30

De 45 a 49 anys

17

47

64

De 50 a 54 anys

33

61

94

De 55 a 59 anys

31

83

114

De 60 a 64 anys

39

75

114

De 65 a 69 anys

59

130

189

de 70 a 74 anys

89

176

265

De 75 a 79 anys

176

316

492

De 80 a 84 anys

333

302

635

De 85 a 89 anys

367

258

625

De 90 a 94 anys

308

147

455

De 95 a 99 anys

96

53

149

100 anys i més

20

5

25

    L’edat més repetida de defunció, és a dir, a moda és de 82 anys. Per sexes, en l’home seria 82 anys i la  dona 89 anys.  També que en aquesta dècada hi ha hagut 25 defuncions de menors de 18 anys, representant un 0,75%  del total. Per contra, Igualada ha tingut 25 persones que han viscut 100 o més anys.   

Agència Medi i Salut IMIS   25 


Informe Demografiaa de la Salut a Iggualada 2000‐2 2009 

  e de defuncion ns totals per ggènere i edat (2000‐2009). Any a any  Figuraa 15. Nombre

 

Dones

         Homess 

                       

Agènciia Medi i Salut IIMIS 

26


Info orme Demografia de la Salut aa Igualada 2000 0‐2009 

Figuraa 16. Nombre e de defuncion ns totals per ggènere i edat (2000‐2009). Quinquennals 

 

     Dones                          Homees 

Fent  una  ullada  a  aquestes  duees  piràmides  de  mortalitatt  s’observa  claarament  el  nú úmero  de  dones  és  e en  les  edats  més  avvançades.  El  quinquenni  q on  hi  ha  la  maajor  mortalitaat  percentual  en  els  més  elevat  homees és de 75 a 7 79 anys, i en lees dones de 85 a 89 anys.  La taxxa de mortalitat infantil del 2000 a 2009 és de 1,66. 

               

Agèència Medi i Salut IMIS   27 


Informe Demografia de la Salut a Igualada 2000‐2009 

4.4 Anàlisi per districte    Taula 16 Mortalitat total per any i districte  Districte  2000  2001  2002  2003  2004  17  24  28  28  22 Districte 1  37  42  61  43  46 Districte 2  95  115 113  111  103 Districte 3  Districte 4  Districte 5 

2005 22 43 127

2006 23 54 92

2007 15 45 117

2008 22 47 114

2009 16  47  112 

     

Total 217  465  1099

59

63

44

70

61

55

59

54

61

70

596

86

114

100

101

83

84

90

95

99

109

961

  Taula 17. Taxa bruta de mortalitat per any i districte  Districte  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009    10,16  14,63 15,92  15,21 11,94 11,54 12,25 7,76 11,31 8,09    Districte 1  Districte 2  11,61  12,83 18,15  12,50 13,15 11,94 14,72 12,26 12,66 12,63   

Mitjana 11,88 13,25

Districte 4 

7,52 8,92 10,91  11,61

8,45 8,06 

8,08 7,31 12,57 10,67

8,73 9,39

6,22 9,89

7,66 9,01

7,20 9,85

6,89   11,21   

7,70 10,32

Districte 5 

8,66

9,99

9,96

8,00

8,51

8,87

9,04

9,93  

9,25

Districte 3 

11,44

8,10

  Figura 17. Taxa bruta de mortalitat per any i districte  20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 2000

2001

2002 Districte 1

2003 Districte 2

2004 Districte 3

2005

2006 Districte 4

2007

2008

2009

Districte 5

De  l’anàlisi  de  la  mortalitat  per  districte  –també  provinent  del  padró  municipal‐  es  destaca  que  el  districte 3 és el que presenta una taxa  notablement més baixa que la resta, fins a 7,7 defuncions per  1.000 habitants. Un valor que representa la meitat de la del districte 2 (13,25).   Les taxes brutes de mortalitat estan afectades per l’estructura d’edat de cada districte, de tal manera  que un districte més envellit tindrà més defuncions que un altre amb població més jove.   Agència Medi i Salut IMIS 

28


Informe Demografia de la Salut a Igualada 2000‐2009 

Així doncs el districte 2, el de la taxa més elevada, és també el més envellit i sobreenvellit i el districte 3  és el més jove.   Taula 18.Grans grups d’edat i mitjana d’edat per  districte (31 desembre 2009)  Districtes    Fins a 14 anys  De 15 a 64 anys  Més de 65   Sobreenvelliment  Mitjana edat 

Dist. 1 

Dist. 2 

Dist. 3 

Dist. 4 

Dist.5

Total

15,3% 67,5%  17,2%   

14,1% 64,5%  21,4%   

19,1% 67,0%  13,9% 

15,0% 65,2%  19,7% 

12,7% 68,1%  19,3%   

16,6% 66,6%  16,9% 

18,2% 39,55 

18,0% 42,70 

14,6% 38,06 

17,6% 41,66 

14,1% 41,19 

15,6% 40,03 

  Taula 19. Edat Mitjana defunció per any i districte  Districte  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009    Districte 1  83,47  77,79 80,50  74,86 72,59 74,41 79,70 72,20 78,77 82,06    Districte 2  83,54  83,24 79,25  79,35 80,24 79,88 79,46 81,07 83,74 81,81   

Mitjana 77,63 81,16

Districte 3 

74,81 77,77 76,67  75,70 74,73 75,40 74,74 80,89 78,48 72,21   

76,14

Districte 4 

74,98 78,71 77,41  79,91 77,21 75,55 81,19 76,78 77,01 74,46   

77,32

Districte 5 

76,42 77,82 75,52  77,94 75,84 77,92 79,34 76,73 78,03 78,09   

77,37

  Figura 18. Mitjana d’anys viscuts per any i districte  86,00 84,00 82,00 80,00 78,00 76,00 74,00 72,00 70,00 68,00 66,00 2000

2001

2002 Districte 1

2003 Districte 2

2004 Districte 3

2005

2006 Districte 4

2007

2008

2009

Districte 5

El  major  envelliment  del  districte  2  que,  tal  i  com  es  constatava  anteriorment,  generava  una  major  mortalitat  relativa,  també  motiva  que  l’edat  mitjana  de  defunció  sigui  més  alta  que  a  al  resta  de  districtes.   

Agència Medi i Salut IMIS   29 


Informe Demografia de la Salut a Igualada 2000‐2009 

Taula 20. Comparativa sobreenvelliment, mitjana edat, edat mitjana defunció i taxa mortalitat per  districte 

Districte 2 

Sobreenvelliment (31 des. 2009)  18,2%  18,0% 

Mitjana edat  (31 des. 2009)  39,55 42,70

Edat mitjana  defunció  2000‐2009  77,63 81,16

Taxa mortalitat  2000‐2009  11,88  13,25 

Districte 3 

14,6%

38,06

76,14

7,70

Districte 4 

17,6% 14,1% 

41,66 41,19

77,32 77,37

10,32 9,25 

Districte Districte 1 

Districte 5     

4.3 Anàlisi per nacionalitat    Taula 21. Mortalitat i mitjana d’anys viscuts per nacionalitat   Nacionalitat    Anys viscuts  Any  Espanyola  Altres nac.  Nacion. espanyola  Altres nac.  293  1 77,17 2,00  2000  356  2 78,73 54,00  2001  342 

3

77,47

38,30

2004

351 313 

2 2

77,56 76,28

76,00 57,00 

2005

330

1

78,08

25,00

2006

315

3

78,55

62,30

2007

325

1

78,77

30,00

2008 2009 

339

4

79,40

30,75

351

3

77,61

66,00

2002 2003 

Mitjana 

3315

22

77,96

44,14

La conclusió principal d’aquesta taula és que la població de nacionalitat no‐espanyola generacionalment  encara no ha arribat a edats avançades, recordem que només un 1,7% tenen més de 65 anys. I per tant  les edats mitjanes en les defuncions són més joves.    

              Agència Medi i Salut IMIS 

30


Informe Demografia de la Salut a Igualada 2000‐2009 

4.4 Anàlisi per estacionalitat    Taula 22. Estacionalitat. Mortalitat per mesos 

 

Mitjana bruta 35,9 26,1

Mitjana Neta*  34,74 27,96

27

30,9

29,90

25

28,4

28,40

18

29

27,3

26,42

28

31

29

25,9

25,90

22 27

18 17

22 29

26 27 

 

23 25,1

22,26 24,29

24

28

24

25

18

23,2

23,20

31

35

26

26

27

30

28

27,10

36

22

14

28

28

27

43

27,3

27,30

34

27

21

30

30

31

38

32,7

31,65

Districte

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009  

Gener Febrer 

40 28 

40 32 

41 23 

27 18 

33 20

55 16

27 32

26 39

32 29

38 24 

Març

23

29

27

27

30

40

28

37

41

Abril

26

25

28

35

32

25

28

29

31

Maig

21

33

35

26

37

29

21

24

Juny

13

32

29

33

21

22

21

Juliol Agost 

19 25 

28 24 

23 19 

32 29 

17 27

23 27

Setembre

18

24

23

30

18

Octubre

27

20

32

26

Novembre

16

30

29

Desembre

38

41

37

*La mitjana neta és el resultat de ponderar la mitjana bruta pel número de dies reals de cada mes 

Figura 19. Mortalitat per mesos (ponderat per dies)  37,00 35,00

34,74

33,00 31,65

31,00 29,90

29,00

27,4

27,00 25,00 23,00

27,96

28,40 26,42

27,10

27,30

25,90 24,29 22,26

23,20

21,00 19,00 17,00 15,00

Aquest  anàlisi  corrobora  una  dada  ja  conegudes  per  nombrosos  estudis  de  mortalitat,  i  és  que  l’estacionalitat  té  un  component  causal  important  en  relació  a  la  mortalitat.  Així  doncs  en  mesos  d’hivern  la  mortalitat  és  més  elevada,  tot  el  contrari  del  que  passa  a  l’estiu.  Els  mesos  amb  més  defuncions són gener i desembre. I la mitjana és de 27,4 defuncions al mes.  Habitualment  per  estacions  acaben  morint  un  número  similar  de  persones  cada  any,  una  part  de  la  diferència de la mortalitat per mesos ve donada en casos de temperatures extremes. Una mostra d’això  és l’elevada mortalitat del gener del 2005 (55 defuncions)  causades pel més de gener més fred de la  dècada.  O bé l’elevada mortalitat dels mesos de juliol i agost del 2003 (32 i 29 defuncions) respecte els  mateixos mesos d’altres anys. Aquest estiu va ser el més calorós de la dècada i ha estat recordat sovint  per  provocar  un  augment  de  mortalitat  entre  la  gent  gran  als  països  del  sud  d’Europa,  principalment  França. 

Agència Medi i Salut IMIS   31 


Informe Demografia de la Salut a Igualada 2000‐2009 

5 Visió global: Natalitat i mortalitat a Igualada 2000‐2009   Relacionant  la  mortalitat  i  la  natalitat  a  Igualada  en  la  primera  dècada  del  segle  XXI,  veiem  com  la  població  ha  experimentat  un  creixement  natural  ja  que  els  naixements  han  superat  les  defuncions.  Només en el 2001 es va donar un creixement natural negatiu.  A una taxa de mortalitat més o menys constant s’hi ha superposat una taxa de natalitat en creixement  anual.   Com s’ha dit anteriorment el 2009 aquesta tendència de creixement s’ha reduït i caldrà estar amatents a  la tendència d’aquest valor.    Figura 20. Totals naixements i defuncions any a any 2000‐2009  550 528 500

490

450

434

400

468

446

394 358

350 300

451

320 294

356 346

353

331

315

311

318

326

343

354

250 200 2000

2001

2002

2003

2004

Naixements

2005

2006

2007

2008

2009

Defuncions

Taula 21. Creixement natural 

294 358

Diferència. Creixement natural  26 ‐47

Taxa bruta  creixement  natural  0,79  ‐1,42 

356

346

10

0,29

2003

434

353

81

2,33

2004

394

315

79

2,23

2005

451

331

120

3,29

2006 2007

446 490 

318 326

128 164

3,47 4,36 

2008

528

343

185

4,79

2009

468

354

114

2,91

Any

Total naixements

Total defuncions 

2000 2001

320 311 

2002

Total

4198

3338

860

Agència Medi i Salut IMIS 

32


Informe Demografia de la Salut a Igualada 2000‐2009 

Figura 22. Creixement natural  200 185 164

150 128

120

114

100 81

79

50 26 10

0 2000 ‐50

2001 2002 ‐47

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

‐100

Figura 23. Naixements vs. Defuncions per mes (mitjana 2000‐2009)  40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00

Naixements

Defuncions

Agència Medi i Salut IMIS   33 


Informe Demografia de la Salut a Igualada 2000‐2009 

6 Algunes comparatives amb Catalunya i Anoia     En les següents taules es mostren dades comparatives entre les d’Igualada‐ a partir del registre  del padró municipal‐ i les de Catalunya i l’Anoia a partir de les dades de l’IDESCAT. S’ha pres  com a referència l’últim any disponible.  

Taula 24. Població per grans grups d’edat (%) 2008  Grups edat  Catalunya  Anoia  0‐14 anys  15,2  17,1 15 a 64 anys  68,6  67,8 Més de 64 anys 

16,2

Igualada 16,6 66,6

15,2

16,9

Anoia 89 14

Igualada 125 15,6

Taula 25. Index dependència 2008  Index  Catalunya  Index envelliment  107  Index sobreenvelliment  13  Index dep.  Juvenil  Index dep.  senil

22 24 

25 22

24,8 25,3

Index dep.  Global 

46

48

50

                                    Agència Medi i Salut IMIS 

34


Informe Demografia de la Salut a Igualada 2000‐2009 

     

Agència Medi i Salut IMIS   35 

Profile for Jordi  Baroja

Estudi Salut 02_Informe Demografia de la Salut d'Igualada 2000-2009  

Informe que inclou l'anàlisi de dades del padró municipal en la primera dècada del segle XX i que pretén conèixer l'evolució del municipi en...

Estudi Salut 02_Informe Demografia de la Salut d'Igualada 2000-2009  

Informe que inclou l'anàlisi de dades del padró municipal en la primera dècada del segle XX i que pretén conèixer l'evolució del municipi en...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded