Page 1

Kοντά στόν Xριστό ΔIMHNIAIO ΦYΛΛAΔIO ΠAIΔIKΩN ENOPIAKΩN ΣYNAΞEΩN I E PA Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E PA Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ TEYXOΣ 92 ΜΑΪΟΣ–ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

Ἁγία Μαρία ἡ Μαγδαληνή, ἡ Μυροφόρος καί Ἰσαπόστολος Ἡ Ἁγία Μαρία ἡ Μαγδαληνή, ἡ Μυροφόρος καί Ἰσαπόστολος, καταγόταν ἀπό τά Μάγδαλα τῆς Γαλιλαίας, μία μικρή πόλη κοντά στή λίμνη τῆς Τιβεριάδος. Ἡ οἰκογένεια της ἦταν πλούσια καί ἐπιφανής. Οἱ γονεῖς της, ὁ Σύρος καί ἡ Εὐχαριστία, ἦταν ἐξαιρετικά ἐλεήμονες καί φιλεύσπλαχνοι. Ζοῦσαν μέ φόβο Θεοῦ καί τηροῦσαν τίς ἐντολές τοῦ Μωσαϊκοῦ Νόμου. Ὅταν ἄρχισε ἡ Ἁγία Μαρία νά μεγαλώνει, δέν ἤθελε νά ἀσχοληθεῖ μέ τά συνηθισμένα ἔργα τῶν γυναικῶν τῆς ἐποχῆς, δηλ. νά ὑφαίνει, νά γνέθει καί νά φτιάχνει λαμπρά ὑφάσματα, ἀλλά διάλεξε νά ἐπιδοθεῖ στίς σπουδές. Πῆγε σέ δάσκαλο καί ἔμαθε νά διαβάζει. Μετά μελέτησε ὅλη τήν Παλαιά Διαθήκη καί ἰδιαίτερα τό Ψαλτήρι καί τίς Προφητεῖες. Μετά τό θάνατο τῶν γονέων της, ἐνῶ εἶχε πλέον κάθε ἐλευθερία καί ἐξουσία νά περάσει τή ζωή της μέσα στή ραθυμία, τήν ἄνεση καί τήν πολυτέλεια, συνέχισε νά ζεῖ μέ μελέτη καί προσευχή. Μοίρασε τά ὑπάρχοντά της σέ ὅσους εἶχαν ἀνάγκη καί ἐπέλεξε νά ἀκολουθήσει τόν δρόμο τῆς ἁγνείας καί τῆς παρθενίας. Βλέποντας αὐτή τήν ὑψηλή, ἐνάρετη καί ἔνθεη πολιτεία ὁ παντοτινός ἐχθρός τῶν ἀνθρώπων, ὁ Διάβολος, τή φθόνησε. Ὅρμησε ἐναντίον της μέ ὅλη του τή

δύναμη. Τήν πολιόρκησε μέ τά σκοτεινά καί πονηρά μηχανεύματα καί τεχνάσματα του καί ἔστειλε ἑπτά πονηρά πνεύματα νά τήν κυριεύσουν. Ἀπό τά ἑπτά πονηρά πνεύματα - δαιμόνια τή λύτρωσε καί τή θεράπευσε ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός (Μάρκ. 16, 9). Ἡ Ἁγία Μαρία ἔλαβε τήν ἴαση καί τή θεραπεία ἀπό τόν Χριστό, ἐπειδή τόν πλησίασε μέ θερμή καρδιά καί πίστη. Συναισθανόμενη τή μεγάλη εὐεργεσία, γεμάτη εὐγνωμοσύνη γιά τά ἀγαθά πού ἀξιώθηκε, ἐγκατέλειψε τά πάντα, ἀκολούθησε τόν Κύριο, ὅπως ἔκαναν οἱ Δώδεκα Μαθητές καί μετέπειτα Ἀπόστολοί Του. Ἡ Ἁγία Μαρία ἡ Μαγδαληνή ἦταν παροῦσα στή Σταύρωση τοῦ Χριστοῦ (Μάρκ. 27,56) καί μαζί μέ τή Μαρία τοῦ Ἰωσῆ παρακολούθησαν τήν ταφή Του (Ματθ. 15,47). Ἦταν ἀπό τούς πρώτους, μαζί μέ τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο (Μάρκ. 27, 56), πού εἶδε «τόν λίθο ἀποκεκυλισμένον ἀπό τοῦ μνημείου» τοῦ Ἰησοῦ (Ματθ. 28, 1-2). Πληροφορήθηκε ἀπό τούς Ἀγγέλους τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου καί ἔτρεξε καί ἀνήγγειλε τό εὐχάριστο γεγονός στούς Μαθητές (Λουκ. 24, 10). Ἀξιώθηκε πρώτη νά δεῖ τόν Ἀναστημένο Κύριο, θεωρώντας τον ὡς κηπουρό, πού τῆς εἶπε «μή μοῦ ἅπτου» (Ἰωάν. 20, 17), δηλ. μή μέ


ἀκουμπᾶς. Μετά τήν Ἀνάληψη τοῦ Κυρίου, ἡ Ἁγία Μαρία ἡ Μαγδαληνή ὑπηρέτησε κοντά στήν Παναγία τήν πρώτη χριστιανική Ἐκκλησία πού ἱδρύθηκε στά Ἱεροσόλυμα. Καταδιώχθηκε ὅμως ἀπό τούς Ἰουδαίους καί έξορίσθηκε ἀπό τήν Παλαιστίνη στή Μασσαλία μαζί μέ τόν Ἀπόστολο Μάξιμο (ἕναν ἀπό τούς Ἑβδομήκοντα μαθητές τοῦ Χριστοῦ), συνεργάστηκε μέ τόν Ἀπόστολο Πέτρο καί ἔδρασε ὡς ἀπόστολος στήν Αἴγυπτο, τή Συρία καί τή Φοινίκη, κατ’ ἄλλους καί σέ Ἰταλία καί Γαλλία. Ὁλοκλήρωσε τή ζωή της στήν Ἔφεσο, κοντά στόν Εὐαγγελιστὴ Ἰωάννη, ὅπου τάφηκε στή θύρα τοῦ σπηλαίου, ὅπου ἀργότερα «ἐκοιμήθησαν οἱ μακάριοι ἑπτά Παῖδες οἱ

ἐν Ἐφέσῳ». Ὁ τάφος μέ τό λείψανό της, πού μέ μεγάλες τιμές μεταφέρθηκε ἄφθαρτο στήν Κωνσταντινούπολη τό 890 μ.Χ. ἀπό τόν αὐτοκράτορα Λέοντα Στ´ τόν Σοφό, ὅπως καί τό λείψανο τοῦ ἁγίου Λαζάρου ἀπό τήν Κύπρο. Τό ἀριστερό χέρι τῆς Ἁγίας, πού φυλάσσεται σήμερα στήν Ἱερά Μονή Σίµωνος Πέτρας Ἁγίου Ὄρους, εἶναι ἄφθαρτο μέ τό δέρμα καί τούς τένοντες καί διατηρεῖται αἰῶνες σέ φυσική θερμοκρασία ζωντανοῦ σώματος. Ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τή μνήμη τῆς Ἁγίας Μυροφόρου καί Ἰσαποστόλου Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς στίς 22 Ἰουλίου. Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Σκοπῆς Σητείας

Ἡ κατσίκα πού θεραπεύτηκε Ἕνας Ἱερέας σέ ἕνα χωριουδάκι τοῦ Αἰγίου τή δεκαετία τοῦ 1960 εἶχε μία κατσίκα πολύ γαλακτερή καί, κάποιο πρωϊνό πού τήν ἄρμεγε, πέρασε μιά γειτόνισσα καί βλέποντας τό δοχεῖο σχεδόν γεμᾶτο, τοῦ λέγει «Παπούλη, τώρα τό ἔπιασε ὅλο αὐτό τό γάλα ἡ γίδα;». Τό βράδυ, χωρίς καμμιά αἰτία, ὁ μαστός τῆς κατσίκας γέμισε φουσκάλες μικρές καί μεγάλες καί ἦτο ἀδύνατον νά τήν ἀρμέξει. Τό πλασματάκι τοῦ Θεοῦ ὑπέφερε. Τό πρωΐ τῆς ἄλλης ἡμέρας ὁ Ἱερέας λέγει στήν παπαδιά του: «Χθές πού ἄρμεγα τήν κατσίκα ἐπέρασε ἡ Φανή ἡ γειτόνισσα καί εἶπε αὐτό καί αὐτό». Ἀμέσως κατάλαβαν ὅτι εἶχε ματιάσει τήν κατσίκα μέ τόν λόγο πού εἶπε. Τότε ὁ Ἱερέας παίρνει τό Ἐπιτραχήλι, τό Εὐχολόγιο καί τόν Τίμιο Σταυρό καί, ὅπως ἦταν στήν αὐλή τοῦ σπιτιοῦ τους, ἄρχισε νά διαβάζει τίς εὐχές τοῦ Ἁγίου Μοδέστου. Ἡ

κατσίκα ἦταν μακρυά περίπου ἕνα μέτρο καί, ὅταν ἄρχισε νά διαβάζει τήν εὐχή τῆς βασκανίας, ξεκίνησε ἡ κατσίκα ἀπό μόνη της καί ἦλθε καί στάθηκε κάτω ἀπό τό Ἐπιτραχήλι. Ἔμεινε ἐκεῖ χωρίς νά κινηθεῖ, ἕως ὅτου τελείωσε τό διάβασμα ὁ παπάς. Τήν ἄλλη ἡμέρα ὅλες οἱ φουσκάλες εἶχαν ξεραθεῖ καί ὁ μαστός τῆς κατσίκας εἶχε θεραπευτεῖ. Ἀπό τό βιβλίο «Ἡ ζωοφιλία τῶν Ἁγίων καί ἡ Ἁγιοφιλία τῶν ζώων», ἐκδόσεις Ἅγιος Στέφανος, Ἀθήνα 2007.

Λύσεις κρητικῆς διαλέκτου: 1στ, 2ιβ, 3ια, 4ι, 5γ, 6ιστ, 7α, 8η, 9θ, 10δ, 11ζ, 12β, 13ιε, 14ιγ, 15ε, 16ιδ. Λύσεις ἀκροστιχίδας τοῦ Kαλοκαιριοῦ: ΚΕΡΙ, ΑΕΡΑΣ, ΛΑΒΙΔΑ, ΟΥΡΑΓΟΣ, ΚΑΡΠΑΘΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ, ΡΑΣΤΙΣΛΑΒΟΣ, ΙΕΡΟΤΕΛΕΣΤΙΑ. Λύσεις ἀκροστιχίδας τοῦ Αὐγούστου: ΑΝΔΡΕΑΣ, ΥΔΩΡ, ΓΑΒΡΙΗΛ, ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ, ΥΑΚΙΝΘΟΣ, ΣΟΛΟΜΩΝ, ΤΗΝΟΣ, ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΕΣ, ΣΤΙΧΑΡΙΟ. Λύσεις δοκιμασίας γνώσεων: 1β, 2γ, 3β, 4β, 5α, 6γ, 7γ, 8β, 9β, 10γ, 11β, 12γ. Λύσεις γρίφων: 1. ἀστρονόμος, 2. δοκιμαστής κρασιῶν, 3. σκακιστής, 4. σκάλα, 5. καρέκλα, 6. παράδεισος, 7. χρῆμα, 8. τραγουδιστής, 9. σκνίπα, 10. μοτοσικλετιστής, 11. δακτυλογράφοι. Λύσεις Σταυρολέξου: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΑΠΟΡΟΣ, 2. ΠΑΝΤΑ, 3. ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, 4. ΝΕΣΤΩΡ, 5. ΔΙΑΚΟΠΕΣ, 6. ΙΟΥΔΑΣ, 7. ΘΕΙΟΣ, 8. ΑΙΟΛΟΣ. ΚΑΘΕΤΑ: 9. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, 10. ΑΔΑΜ, 11. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 12. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, 13. ΔΙΔΑΚΤΡΑ, 14. ΕΡΜΟΛΑΟΣ, 15. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ, 16. ΘΑΥΜΑ, 17. ΣΑΜΟΣ. Λύσεις κρυπτολέξου: 1. ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΟΥ, 2. ΣΤΑΥΡΟΝΙΚΗΤΑ, 3. ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, 4. ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ, 5. ΦΙΛΟΘΕΟΥ, 6. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, 7. ΠΑΥΛΟΥ, 8. ΙΒΗΡΩΝ, 9. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, 10. ΚΑΡΑΚΑΛΟΥ, 11. ΞENOΦΩΝΤΟΣ, 12. ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ.


Οἱ ἀπορίες μας... -Σέ ποιά θέση τοποθετοῦνται οἱ εἰκόνες στό ναό; -Οἱ εἰκόνες ἔχουν διδακτικό ρόλο, γι᾿ αὐτό καί ἀποτελοῦν τά βιβλία τῶν ἀγραμμάτων. Μᾶς βοηθοῦν νά κατανοήσουμε καλύτερα τά γεγονότα τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Οἱ μορφές τῶν ἁγίων μᾶς ὑπενθυμίζουν συνεχῶς τόν ἀγώνα πού ἀπαιτεῖται γιά νά κερδίσουμε τή Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. Οἱ ἁγιογραφίες στό ἐσωτερικό του ναοῦ, ὅπως καί οἱ εἰκόνες τοῦ Ἱεροῦ Τέμπλου, ἔχουν συγκεκριμένη θέση. Ἡ εἰκονογράφηση τοῦ ναοῦ χωρίζεται σέ τρεῖς κύκλους, τόν δογματικό, τόν λειτουργικό καί τόν ἱστορικό. Στό δογματικό κύκλο ἐντάσσονται οἱ ἁγιογραφίες τοῦ τρούλου, πού συμβολίζει τόν οὐρανό. Ἐκεῖ ἁγιογραφεῖται ὁ Παντοκράτορας Χριστός, οἱ Ἄγγελοι καί οἱ Προφῆτες, ἐνῶ στά τέσσερα τύμπανα τοῦ τρούλλου ἁγιογραφοῦνται οἱ τέσσερις Εὐαγγελιστές. Στήν ἁψίδα ἁγιογραφεῖται ἡ Θεοτόκος ὡς «Πλατυτέρα τῶν οὐρανῶν» ἤ φιλοξενία τοῦ Ἀβραάμ, πού συμβολίζει τήν Ἁγία Τριάδα. Στό λειτουργικό κύκλο ἐντάσσονται συνήθως οἱ ἁγιογραφίες τῆς κόγχης τοῦ Ἱεροῦ Βήματος, ἡ Θεία Λειτουργία, ἡ Κοινωνία τῶν Ἀποστόλων, οἱ Ἱεράρχες Μέγας Βασίλειος, Ἰωάννης Χρυσόστομος, Μέγας Ἀθανάσιος, Κύριλλος Ἱεροσολύμων κ.ἄ. Στήν ὀροφή δεσπόζει ἡ παράσταση τῆς Ἀναλήψεως καί τῆς Πεντηκοστῆς. Στήν Ἁγία Πρόθεση ἁγιογραφεῖται ἡ παράσταση τῆς Ἄκρας Ταπείνωσης τοῦ Χριστοῦ ἤ ἡ εἰκόνα τῆς Γεννήσεως. Στή δεξιά πλευρά τοῦ Ἱεροῦ Βήματος ἁγιογραφοῦνται οἱ ἅγιοι Διάκονοι, ὁ Ἐμμανουήλ, ὁ παλαιός τῶν ἡμερῶν (στήν ὀροφή) κ.λπ. Στόν ἱστορικό κύκλο ἀνήκουν οἱ εἰκόνες πού περιγράφουν σκηνές ἀπό τη ζωή τοῦ Χριστοῦ, τῆς Παναγίας καί τῶν Ἁγίων. Αὐτές οἱ παραστάσεις βρίσκονται στούς πλαϊνούς τοίχους τοῦ ναοῦ καί στίς καμάρες του, ὅπου εἰκονογραφοῦνται παραστάσεις ἀπό τό Δωδεκάορτο (οἱ δώδεκα σημαντικές γιορτές τοῦ λειτουργικοῦ ἔτους): ὁ Εὐαγγελισμός, ἡ Γέννηση, ἡ Ὑπαπαντή, ἡ Βάπτιση, ἡ Μεταμόρφωση, ἡ Ἀνάσταση τοῦ Λαζάρου, ἡ Βαϊοφόρος, ἡ Σταύρωση, ἡ Ἀνάσταση, ἡ Ἀνάληψη, ἡ Πεντηκοστή καί ἡ Κοίμηση τῆς Θεοτόκου. Στόν ἴδιο κύκλο ἀνήκουν καί οἱ εἰκόνες τοῦ τέμπλου, πού χωρίζει τόν κυρίως ναό ἀπό τό Ἱερό Βῆμα καί ἀκολουθοῦν συνήθως τήν ἑξῆς διάταξη: Στό δεξί μέρος τῆς Ὡραίας Πύλης βρίσκεται ἡ εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ, στό ἀριστερό μέρος ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας, δίπλα (ἀριστερά) ἀπό τήν Παναγία βρίσκεται πάντα ἡ εἰκόνα τοῦ Ἁγίου ἤ τῆς Ἁγίας πού εἶναι ἀφιερωμένος ὁ ναός. Δίπλα (δεξιά) ἀπό τόν Χριστό, βρίσκεται ἡ εἰκόνα τοῦ ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Πρόδρομου. Στίς πλαϊνές πόρτες τοῦ τέμπλου ὑπάρχουν οἱ μορφές τῶν Ἀρχαγγέλων Μιχαήλ καί Γαβριήλ. Πάνω ἀπό τήν Ὡραία Πύλη ὑπάρχει ἡ παράσταση τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου μαζί μέ τίς εἰκόνες τοῦ Δωδεκάορτου. Τέλος, στόν Πρόναο εἰκονογραφοῦνται παραστάσεις ἀπό τά μαρτύρια τῶν πρώτων χριστιανῶν καί ἡ Παγκόσμια Κρίση (Δευτέρα Παρουσία).

Kρ ητ ική Δ ιά λ εκτ ος Βρεῖτε τί σημαίνουν οἱ λέξεις τῆς κρητικῆς διαλέκτου: Ἐπιμέλεια: Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Kάτω Χωριοῦ Ἱερ/τρας

1. δέτης 2. ὄχεντρα 3. μάθια 4. μαζώνω 5. ἄθος 6. ἄγαρμπος 7. ἀγιάζι 8. ζευγαρίζω

α) πρωϊνή δροσιά β) κουβέντα γ) στάκτη δ) βραδύς ε) ἀκρογιαλιά στ) γκρεμός ζ) ἀριστερός η) ὀργώνω

9. ἵδρος 10. ἀμπάσος 11. ζερβός 12. ἀθιβολή 13. τεφτέρι 14. ἄγγουρος 15. γυρογιάλι 16. σάντολος

θ) ἱδρώτας ι) συγκεντρώνω ια) μάτια ιβ) ὀχιά ιγ) ἀμέστωτος ιδ) νονός ιε) σημειωματάριο ιστ) ἀδέξιος


Ἡ ἀκροστιχίδα τοῦ καλοκαιριοῦ

Ἀνάβουμε στήν ἐκκλησία. /Κάλυμμα μέ τό ὁποῖο καλύπτονται τά Τίμια Δῶρα στήν Ἁγία Πρόθεση./Μέ αὐτήν μεταδίδεται ἡ Θεία Κοινωνία. /Αὐτός πού βρίσκεται στό τέλος./ Νησί τῶν Δωδεκανήσων. /Μέγας... Ξεχώρισε στήν Α´ Οἰκουμενική Σύνοδο./Ἐκεῖ βρίσκεται ὁ Γολγοθᾶς./ Χάρη σ’ αὐτόν οἱ Ἅγιοι Κύριλλος καί Μεθόδιος πῆγαν γιά νά κηρύξουν τό χριστιανισμό στή σλαβική γλώσσα. / Εἶναι ἡ κάθε ἀκολουθία τῆς Ἐκκλησίας. Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Γούδουρα

Ἡ ἀκρ ο σ τι χ ί δα το ῦ Aὐ γο ύσ το υ : Α______ Ὁ πρῶτος μαθητής τοῦ Χριστοῦ. Υ___ Ἀλλιῶς τό νερό. Γ______ Τό ὄνομα ἑνός Ἀρχαγέλλου. Ο________ Ὅσιος πού ἀσκήτευσε στήν ἔρημο τῆς Αἰγύπτου. Υ_______ Ἅγιος πού ἔχει τό ὄνομα λουλουδιοῦ (3 Ἰουλίου). Σ______ Σοφός βασιλιάς τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Τ____ Ἱερό νησί τῶν Κυκλάδων. Ο _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Μοναχοί καί ἀσκητές πού εἶχαν μαρτυρικό τέλος. Σ_______ Ἄμφιο καί τῶν τριῶν βαθμῶν τῆς Ἱερωσύνης. Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Κουτσουρᾶ

Ἀντιστοίχηση τῶν ἑορτῶν Πεντηκοστή Ἁγία Μαρίνα Ἅγιος Σίλας Κοίμηση Θεοτόκου Ἁγία Εἰρήνη Χρυσοβαλάντου Ἅγιοι Ἀνάργυροι Ἁγία Χριστίνα Προφήτης Ἠλίας Ἀποτομή κεφαλῆς Τιμ. Προδρόμου Ἁγία Εὐφημία Ἅγιος Τίτος Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος Ἁγία Μαρία ἡ Μαγδαληνή

15 Αὐγούστου Κινητή ἑορτή 29 Αὐγούστου 20 Ἰουλίου 22 Ἰουλίου 30 Ἰουλίου 11 Ἰουλίου 28 Ἰουλίου 6 Αὐγούστου 1 Ἰουλίου 25 Αὐγούστου 17 Ἰουλίου 24 Ἰουλίου

Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Γρᾶ Λυγιᾶς Ἱεράπετρας


Δοκιμασία γνώσεων 1 Ἡ Ἀνάληψη τοῦ Ἰησοῦ ἔγινε: α) 50 μέρες μετά τήν Ἀνάσταση. β) 40 μέρες μετά τήν Ἀνάσταση. γ) 30 μέρες μετά τήν Ἀνάσταση. πππ 2. Πότε ἑορτάζεται ἡ Ἀποτομή τῆς Τίμιας Κεφαλῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου; α) 24 Ἰουνίου. β) 23 Σεπτεμβρίου. γ) 29 Αὐγούστου. πππ 3. Ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός μεταμορφώθηκε ἐνώπιον τῶν τριῶν μαθητῶν Του: α) Γιά νά τούς προκαλέσει φόβο. β) Γιά νά τούς ἀποκαλύψει τή δόξα τῆς Θεότητάς Του. γ) Γιά νά γνωρίσουν τό μυστικό Του. πππ 4. Ἡ εὐλογία τῶν σταφυλιῶν ἀπό τήν ’Εκκλησία γίνεται: α) Τήν 1η Αὐγούστου, ἑορτή τῆς Προόδου τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. β) Κατά τήν ἑορτή τῆς Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου. γ) Τήν ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. πππ 5. Τί ὑποσχέθηκε ὁ Θεός στόν Μωυσῆ; α) Ὅτι θά τούς γλιτώσει ἀπό τούς Αἰγύπτιους καί θά τούς ὁδηγήσει σέ μιά χώρα μεγάλη καί εὔφορη. β) Ὅτι θά τούς στείλει τό μάννα καί τά ὀρτύκια στήν ἔρημο. γ) Ὅτι θά γλυκάνει τά πικρά νερά στή Μερά.αθητές Του προσπάθησαν νά Τόν σώσουν. πππ 6. Μέ ποιό ὄνομα συστήθηκε στόν Μωυσῆ ὁ Θεός στό ὄρος Χωρήβ; α) Ἐγώ εἰμί ὁ Θεός. β) Ἐγώ εἰμί τό φῶς τοῦ κόσμου. γ) Ἐγώ εἰμί ὁ Ὤν. πππ 7. Πῶς παρουσιάστηκε ὁ Θεός στόν Μωυσῆ; α) Ὡς περιστέρι στό ὄρος Σινᾶ. β) Ὡς μάννα στήν ἔρημο. γ) Ὡς φλεγόμενη βάτος στό ὄρος Χωρήβ.

πππ 8. Μέ ποιόν τρόπο οἱ Ἰσραηλίτες πέρασαν τήν Ἐρυθρά θάλασσα; α) Πέρασαν τήν Ἐρυθρά θάλασσα κολυμπώντας. β) Ὁ Μωυσῆς ἅπλωσε τό χέρι Του πάνω στή θάλασσα καί ὁ Κύριος μέ ἕναν ἰσχυρό ἄνεμο ἔκανε τά νερά νά ὑποχωρήσουν. Ἔτσι ἡ θάλασσα ἔγινε στεριά, τά νερά χωρίστηκαν στά δυό καί οἱ Ἰσραηλίτες πέρασαν ἀπό μέσα. γ) Τούς περίμενε ἕνα μεγάλο πλοῖο μέ τό ὁποῖο πέρασαν ἀπέναντι. πππ 9. Μέ ποιόν τρόπο ὁδηγοῦσε ὁ Θεός τούς Ἰσραηλίτες στήν πορεία τους στήν ἔρημο; α) Ἦταν πάντα μαζί τους. β) Τούς ἐγκατέλειψε γιατί πίστεψαν στά εἴδωλα. γ) Δέν ἐπενέβη στήν πορεία τους. πππ 10. Ποῦ πραγματοποιήθηκε ἡ Διαθήκη τοῦ Θεοῦ μέ τούς Ἰσραηλίτες; α) Στό Χωρήβ. β) Στήν Αἴγυπτο. γ) Στό ὄρος Σινᾶ. πππ 11. Τί εἴδους σχέσεις ρυθμίζει ὁ Δεκάλογος; α) Τίς σχέσεις τῶν Ἰσραηλιτῶν μέ τούς γειτονικούς λαούς. β) Τίς σχέσεις τῶν Ἰσραηλιτῶν μέ τό Θεό καί μέ τούς συνανθρώπους τους. γ) Τίς σχέσεις τῶν Ἰσραηλιτῶν μέ τούς εἰδωλολάτρες καί τή σχέση τους μέ τό Θεό. πππ 12. Τί γιορτάζουν οἱ Ἰσραηλίτες τό Πάσχα; α) Τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. β) Τή Σταύρωση τοῦ Χριστοῦ. γ) Τή διάβαση τῆς Ἐρυθρᾶς Θάλασσας, τό πέρασμα ἀπό τή σκλαβιά στήν ἐλευθερία.


Γρίφοι-αἰνίγματα 1. Ποιόν βοηθάει ὁ οὐρανός νά βρεῖ δουλειά; 2. Ποιός δουλεύει μόνον ὅταν πίνει κρασί; 3. Ποιός τρώει εὐχαρίστως ἕνα ἄλογο; 4. Ἀνεβαίνεις, κατεβαίνεις καί ὅμως στό ἴδιο μέρος μένεις. Τί εἶναι; 5. Ἔχει πόδια, ἔχει πλάτη ἀλλά δέν ἔχει κεφαλή. Τί εἶναι; 6. Ποῦ θέλουν ὅλοι νά πᾶνε, ἀλλά κανείς δέν βιάζεται νά πάει. 7. Ποιό προτιμοῦμε πάντοτε ρευστό. 8. Ποιός δέν ἀνοίγει ποτέ τό στόμα του χωρίς κάποιο σκοπό. 9. Ποιό ἔντομο εἶναι συνέχεια τύφλα στό μεθύσι; 10. Ποιός ὅταν κινεῖται κάθεται, μόλις ὅμως σταματήσει σηκώνεται ἀμέσως ὄρθιος; 11. Ποιοί ὑπερηφανεύονται γιά τή ταχύτητά τους καί ὅμως δέν κινοῦνται καθόλου ἀπό τή θέση τους; Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Mεσελέρων Ἱεράπετρας

Τό χιούμορ εἶναι...ζωή ! Ἕνα φιδάκι ρωτάει τή μάνα του: -Μαμά εἴμαστε δηλητηριώδη; -Γιατί ρωτᾶς παιδί μου; -Δάγκωσα τή γλώσσα μου! *** Δάσκαλος στό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν: -Γιατί στό «Πάτερ ἡμῶν» ζητοῦμε ἀπό τόν Θεό τόν ἄρτο μας κάθε μέρα; -Γιά νά εἶναι φρέσκος, κύριε! *** Λοιπόν, Γιῶργο, σέ τί καταλήγει ὁ ἀκουστικός πόρος; -Στό τύμπανο, κυρία. -Καί μετά τό τύμπανο τί ὑπάρχει; -Τό μέσον, κυρία. -Καί μετά τό μέσον; -Ὁ λαβύρινθος, κυρία. -Ὡραία καί τί ὑπάρχει μέσα στό λαβύρινθο; -Ὁ Μινώταυρος, κυρία. *** Ὁ φαρμακοποιός: -Ποῦ πῆγε ὁ πελάτης πού ζήτησε τόν ἐπίδεσμο; -Ἔφυγε! Μέχρι νά φέρετε τόν ἐπίδεσμο, ἔθρεψε ἡ πληγή του! *** Στό μάθημα τῆς Γεωγραφίας: -Τάκη, τί θά γίνεις παιδί μου στή ζωή σου, ἀφοῦ ξέρεις νά μετρᾶς μόνο μέχρι τό δέκα; -Θά γίνω διαιτητής πυγμαχίας, κυρία! *** Ὁ Κωστάκης πάει μετά ἀπό καιρό στό σχολεῖο καί γιά νά δικαιολογήσει τήν ἀπουσία του λέει ὅτι πέθανε ὁ παππούς του. -Μά πῶς εἶναι δυνατόν; Ἐγώ πέρασα χθές ἀπό τό σπίτι σου καί εἶδα τόν παππού σου νά

κάθεται στό μπαλκόνι, ἀναρωτιέται ὁ δάσκαλος. -Ναί, τόν ἔχουμε βαλσαμώσει γιά τόν βλέπει ὁ ταχυδρόμος καί νά τοῦ ἀφήνει τή σύνταξη, ἀπαντᾶ ὁ Κωστάκης! *** Ὁ δικαστής: -Γιατί ἔκλεψες αὐτό τό δακτυλίδι, κατηγορούμενε; -Κατά λάθος κύριε πρόεδρε. -Τί θά πεῖ κατά λάθος. -Νά λάθεψα στήν ἐκτίμηση. Τό πέρασα γιά χρυσό ἐνῶ ἦταν ψεύτικο... *** Ὁ Ἄρης διαβάζει στήν ἱστορία ὅτι οἱ Πέρσες μηχανορραφοῦσαν κ.λπ. Καί μονολογεῖ: «Τί λές βρέ παιδί μου, ἀπό τότε γάζωναν μέ ραπτομηχανές!». *** Ἕνας μεσήλικας πού ἔχει χρόνια νά ἐκκλησιαστεῖ πηγαίνει στήν ἐκκλησία τή Μεγάλη Παρασκευή, τήν ὥρα πού ἔβγαινε ὁ ἐπιτάφιος μέ τά ἑξαπτέρυγα, γιά νά γίνει ἡ περιφορά του. Μπαίνει μέσα στόν πρόναο, παίρνει τήν κολυμπήθρα πού βλέπει στήν ἄκρη καί βγαίνει ἔξω. -Τί κουβαλᾶς ἐκεῖ ρέ πατριώτη; -Τί νά κάνω; Βοηθάω κι ἐγώ! Μιά μέρα ἦρθα κι ἐγώ στήν ἐκκλησία καί αὐτή κάνει μετακόμιση... *** -Γιατί οἱ Πόντιοι κρύβονται πίσω ἀπό τά λάχανα; -Γιά νά μήν τούς πιάσουν στά πράσα. Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Κουτσουρᾶ


ΣΥΝΤΑΓΗ: Nηστήσιμη σοκολατόπιτα ΥλιΚα:P 1 ½ κούπα ἀλεύρι O 1 ½ κούπα ζάχαρη π 5 κουταλιές τῆς σούπας κακάο Q1 ½ κουταλάκι μαγειρική σόδα O 1 ½ κούπα χυμό πορτοκάλι P Ξύσμα ἀπό ἕνα πορτοκάλι π Μισή κούπα σπορέλαιο ἤ ἡλιέλαιο O 2 βανίλιεςP 5 κουταλιές τῆς σούπας ψιλοκομμένη κουβερτούρα. Q Ὑλικά γιά τό σιρόπι: 1 κούπα νερό P ½ κούπα κακάο O 1 κούπα ζάχαρη O ½ κούπα κουβερτούρα τριμμένη. Τρόπος παρασκ ευῆς:

Προθερμαίνουμε τό φοῦρνο στούς 180 βαθμούς (ἀντιστάσεις πάνω καί κάτω). Σέ ἕνα μπόλ ἀνακατεύουμε τό ἀλεύρι μέ τή ζάχαρη, τό κακάο, τήν ψιλοκομμένη κουβερτούρα καί τή σόδα. Σέ ἕνα δεύτερο μπόλ ἀνακατεύουμε τό χυμό πορτοκάλι μέ τό ξύσμα, τό ταχίνι, τό λάδι καί τή βανίλια. Στή συνέχεια προσθέτουμε τά ὑγρά ὑλικά της μέσα στό μεῖγμα τοῦ ἀλευριοῦ καί ἀνακατεύουμε. Λαδώνουμε τή φόρμα καί στρώνουμε ἀντικολλητικό χαρτί στόν πάτο. Ἔπειτα, προσθέτουμε μέσα στό σκεῦος τό μεῖγμα τῆς σοκολατόπιτας καί ψήνουμε στό φοῦρνο γιά 40΄ λεπτά. Λίγο πρίν ψηθεῖ τό κέικ, ξεκινᾶμε νά φτιάχνουμε τό σιρόπι. Προσθέτουμε σέ ἕνα κατσαρολάκι ὅλα τά ὑλικά καί ἀνακατεύουμε πάνω σέ μέτρια φωτιά. Χαμηλώνουμε τή φωτιά σιγοβράζοντας γιά πέντε (5΄) λέπτα. Ὅταν τό κέικ εἶναι ἕτοιμο, τό τρυπᾶμε παντοῦ μέ ὀδοντογλυφίδα καί ἁπλώνουμε πάνω του τό σιρόπι. Ἀφήνουμε τή σοκολατόπιτα νά κρυώσει τελείως πρίν τήν Kατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Ζάκρου κόψουμε. Καλή ἐπιτυχία!

Xρωματίστε τήν εἰκόνα τῆς Παναγίας


Σταυρόλεξο ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. Αὐτός πού δέν ἔχει πόρους ζωῆς. 2. Χρονικό ἐπίρρημα. 3. Τελοῦμε γιά τούς νεκρούς. 4. Προστάτης ἅγιος τῶν Ἀθλητῶν. 5. Ἀπαραίτητες τό καλοκαίρι, κυρίως γιά τούς μαθητές. 6. Ἔδωσε τό φιλί τῆς προδοσίας. 7. Ἀλλιῶς ὁ θεϊκός. 8. Αὐτός, κατά τή μυθολογία, κρατοῦσε τούς ἀνέμους μέσα στόν ἀσκό του. ΚΑΘΕΤΑ: 9. Ἰατρός-ἅγιος τοῦ ὁποίου ἡ μνήμη ἑορτάζεται στίς 27 Ἰουλίου. 10. Ὁ πρῶτος ἄνδρας τοῦ κόσμου. 11. Ὁσιοπαρθενομάρτυς ἁγία πού ἡ μνήμη της τιμᾶται ἐπίσης τόν Ἰούλιο. 12. Ἡ πόλις τῶν πόλεων. 13. Πληρώνουμε στά φροντιστήρια. 14. Ἕνας ἀπό τούς ἰαματικούς ἁγίους. 15. Γίνεται κυρίως γιά νά πιστέψουν οἱ ἄπιστοι. 16. Ἡ πιό ἀγαπημένη ἐποχή τοῦ χρόνου. 17. Νησί τοῦ Αἰγαίου.

Κρυπτόλεξο 12 Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους

ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ 92  
ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ 92  
Advertisement